Spotkanie dla członków Polskiego Związku Niewi­do­mych

Spotkanie dla członków Polskiego Związku Niewi­do­mych

Wydział Udostęp­niania Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy przygo­tował kolejne spotkanie z cyklu „Głośne czytanie“ dla członków Koła Powia­to­wego Polskiego Związku Niewi­do­mych. Okazją był niedawno obcho­dzony Dzień Kobiet. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili sylwetki niezwy­kłych kobiet. Wśród nich znalazły się: Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa, Krystyna Skarbek, Gala Dali oraz Coco Chanel. Prele­genci wykorzy­stali książki ze zbiorów biblio­teki: „Historia mody XX wieku“ – G. Lenhert, „Historia mody: od kryno­liny do mini“ – I. Koziny, „Coco Chanel: kobieta niezwykła“ – A. Madsena, „Coco Chanel: życie intymne“ – L. Chaney, „Najpięk­niejsze kobiety z obrazów: prawdziwe historie“ – M. Czyńskiej, „Pani od obiadów“ – M. Stokfisz, „Igły: polskie agentki, które zmieniły historię“ – M. Łuszczyny. Prezes Koła PZN Honorata Borawa przypo­mniała postać głucho­nie­wi­domej pisarki Hellen Keller, która nauczyła się mówić oraz pisać i czytać braillem. Po prelekcji odbył się pokaz mody z okresu dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego, który przygo­to­wała Monika Stachowska, wielka miłośniczka tego okresu. Spotkanie nie mogło się obyć bez poczę­stunku i kwiatka dla każdej z pań.

W zeszłym roku Biblio­teka otrzy­mała certy­fikat Placówka Przyjazna Osobom Niewi­domym nadany przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 w Bydgoszczy i Stowa­rzy­szenie Visus Supremus za działal­ność na rzecz osób niedo­wi­dzą­cych i niewi­do­mych.

Alina Melnicka-Zygmunt, Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz, Lidia Pacek

Sylwetki niezwy­kłych kobiet

Sylwetki niezwy­kłych kobiet

Kolejne spotkanie biblio­te­karzy z senio­rami w Domu Dzien­nego Pobytu przy ul. Jodłowej w Bydgoszczy miało temat przewodni związany z dzisiejszą datą – 8 marca. Prelekcje koncen­tro­wały się na sylwet­kach niezwy­kłych kobiet. Na podstawie książek ze zbiorów PBW biblio­te­karze przed­sta­wili infor­macje dotyczące życia i działal­ności Coco Chanel – projek­tantki mody, Krystyny Skarbek – kobiety szpiega, Gali Dali, która była żoną i muzą artysty oraz Lucyny Ćwier­cza­kie­wi­czowej. Pracow­nicy biblio­teki zapre­zen­to­wali sylwetki kobiet posił­kując się najcie­kaw­szymi cytatami z książek. Głośne czytanie opisów dowcip­nych, a czasem zaska­ku­ją­cych, zdarzeń sprawiło seniorom wiele radości i przyczy­niło się do ożywionej dyskusji. Słuchacze zostali zachę­ceni do korzy­stania ze zbiorów naszej biblio­teki i przeczy­tania zapre­zen­to­wa­nych książek: Moda. Encyklo­pedia: od Coco Chanel do Johna Galliano, Damy, dziewuchy, dziew­czyny: historia w spódnicy, Pani od obiadów. Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa: historia życia, Najpięk­niejsze kobiety z obrazów.

Mariola Burak

I pochyl się nad książką…

I pochyl się nad książką…

W ramach konty­nu­acji programu z edukacji czytel­ni­czej „I pochyl się nad książką…“ uczniowie klasy V Szkoły Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy tym razem pochy­lili się nad wierszem Juliusza Słowac­kiego „W pamięt­niku Zofii Bobrówny“. Wśród rozmów o tęsknocie za ojczyzną, wykony­wa­niem zadań związa­nych z wierszem, uczniowie mieli okazję zobaczyć pamięt­niki sprzed 40 lat.
Zajęcia zakoń­czono słodkim akcentem: poczę­stun­kiem o imieniu bohaterki wiersza „Zośka“. Poprzez zmysły zapamię­tuje się lepiej.

Małgo­rzata Tyczyńska

Uczucia w moim życiu – zajęcia eduka­cyjne

Uczucia w moim życiu – zajęcia eduka­cyjne

W Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęcia eduka­cyjne w lutym skoncen­tro­wane były na uczuciach w nawią­zaniu do walen­tynek, które obcho­dzimy 14 lutego. W dniach 26 – 28 lutego 2019 roku gości­liśmy uczniów klas I i II Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy oraz dzieci z Niepu­blicz­nego Przed­szkola Św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy. W trakcie krótkiej pogadanki rozma­wia­liśmy z dziećmi o najważ­niej­szych uczuciach, które nam towarzyszą, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem uczucia miłości. Następnie przybli­ży­liśmy historię biskupa Walen­tego oraz sposoby obcho­dzenia Dnia Zakocha­nych. Nie zabrakło przykładów z litera­tury, w których ten temat jest poruszany oraz wierszyków, rymowanek i przysłów na temat miłości.

Podobnie jak na poprzed­nich zajęciach najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Wybrane przez nas książki „Franklin mówi kocham cię“ oraz „Czy muszę się zakochać“ tematycznie nawią­zy­wały do tego najmłod­szego zwyczaju, który coraz bardziej upowszechnia się także w naszym kraju. W dalszej części spotkań dzieci wykony­wały ilustracje związane ze swoimi emocjami oraz kartki walen­tyn­kowe.

Kolejne spotkania w Akademii Czytania Bajek już w marcu.

Grażyna Ruta-Balińska

Finał etapu powia­to­wego Wielkiej Ligi Czytel­ników

Finał etapu powia­to­wego Wielkiej Ligi Czytel­ników

Dziś odbył się w progach naszej Biblio­teki finał etapu powia­to­wego Wielkiej Ligi Czytel­ników. Konkurs przezna­czony dla uczniów szkół podsta­wo­wych polega na grupowej pracy nad rozwią­za­niem testu. Zadanie jest niełatwe – uczest­nicy muszą odpowie­dzieć na 130 pytań związa­nych z treścią książki wybranej przez liderów stowa­rzy­szenia „Wielka Liga“. W tym roku czytel­nicy z klas I‑IV wykazy­wali się znajo­mo­ścią „Niezwy­kłych przygód dziesięciu skarpetek“ Justyny Bednarek, a uczniom starszych klas przypadł w udziale „Pan Samocho­dzik i Niesa­mo­wity Dwór“. W zmaga­niach wzięło udział osiem trzyoso­bo­wych grup uczniów ze szkół z terenu powiatu bydgo­skiego. Do etapu wojewódz­kiego, który rozegra się również w naszych progach 28 marca br., zakwa­li­fi­kuje się tylko jedna drużyna.

Anna Krasz­kie­wicz

Festiwal Galla Anonima w biblio­tece

Festiwal Galla Anonima w biblio­tece

W Biblio­tece miało miejsce wydarzenie zorga­ni­zo­wane w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepod­le­głości poświę­cone wydaniu reprintu pierw­szej polskiej kroniki. Uczest­nicy spotkania mieli okazję przypo­mnieć sobie wiado­mości zdobyte w czasach szkol­nych na temat Galla Anonima oraz samej Kroniki polskiej, która jest pierw­szym spisanym dziełem mówiącym o historii Polski.

Kronika Galla Anonima w przekła­dzie Zygmunta Komar­nic­kiego wydana jest z niezwykłą staran­no­ścią, z zacho­wa­niem wszel­kich elementów średnio­wiecz­nych ksiąg użytko­wych, oprawiona w deski ze 100-letniego drewna, szyta ręcznie, z półki­lo­gra­mowym medalem z czystego srebra. W druku użyto czcionki karoliń­skiej. Jest to cieka­wostka dla miłośników książek i pasjo­natów historii.

Spotkanie karna­wa­łowe

Spotkanie karna­wa­łowe

W Czytelni odbyło się spotkanie z cyklu „Głośne czytanie“ dla osób zrzeszo­nych w Polskim Związku Niewi­do­mych. Koleżanka Mariola zapoznała zapro­szo­nych gości z obycza­jami karna­wa­ło­wymi w dawnej Polsce począwszy od noworocz­nych, poprzez bale maskowe, rauty, kuligi, a skończywszy na tłusto­czwart­ko­wych i ostat­kach. Zapre­zen­to­wała bogatą kolekcję książek i albumów ze zbiorów Biblio­teki, które opisują staro­pol­skie zwyczaje. Biblio­te­karze przeczy­tali najcie­kawsze fragmenty, a także przybli­żyli historię karna­wału w Wenecji i Rio de Janeiro. Na zakoń­czenie spotkania nasi goście chętnie wspomi­nali swoje bale karna­wa­łowe.

Alina Melnicka-Zygmunt 

Spotkanie walen­tyn­kowo-karna­wa­łowe w Czytelni

Spotkanie walen­tyn­kowo-karna­wa­łowe w Czytelni

W dniu św. Walen­tego w Czytelni odbyło się spotkanie karna­wa­łowo-walen­tyn­kowe dla podopiecz­nych Fundacji Visus Supremus. Biblio­te­karze przed­sta­wili cieka­wostki o patronie zakocha­nych oraz opowie­dzieli o karna­wale w Polsce i na świecie. Koleżanka Mariola zapoznała zapro­szo­nych gości z obycza­jami karna­wa­ło­wymi w dawnej Polsce począwszy od noworocz­nych, poprzez bale maskowe, rauty, kuligi, a skończywszy na tłusto­czwart­ko­wych i ostat­kach. Zapre­zen­to­wała bogatą kolekcję książek i albumów ze zbiorów Biblio­teki, które opisują staro­pol­skie zwyczaje. Biblio­te­karze przeczy­tali najcie­kawsze fragmenty, a także przybli­żyli historię karna­wału w Wenecji i Rio de Janeiro. Goście brali również udział w przygo­to­wa­nych dla nich konkur­sach oraz wspólnej zabawie.

Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz

Zimowe opowieści w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Zimowe opowieści w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Od 9 do 11 stycznia 2018 r. w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbywały się zajęcia eduka­cyjne zatytu­ło­wane „Zimowe opowieści”. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie klas I‑III ze Szkoły Podsta­wowej nr 56 i 31 w Bydgoszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Mungo oraz Przed­szkola nr 33. Rozpo­czę­liśmy krótką pogadanką na temat trwają­cego karna­wału, zimy jako pory roku, jej zalet i wad oraz różnych form zimowej aktyw­ności sportowej. Omówi­liśmy również najcie­kawsze przykłady z litera­tury polskiej i obcej porusza­jące tematykę zimową.

Podobnie jak na każdych zajęciach w Akademii głównym elementem było głośne czytanie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Tematem obecnego spotkania była zima, więc wybrane przez nas tytuły nawią­zy­wały do tej pory roku. Czyta­łyśmy książki „Śnieżny poranek Muminka”, „Zimowy dzień” Christiny Butler, „O żyrafach, które chciały zobaczyć śnieg” Anny Onichi­mow­skiej oraz „W zimowym lesie” Marca Limoni.

W dalszej części zajęć dzieci wykony­wały minipla­katy o tematyce zimowej. Na zakoń­czenie zwiedzi­liśmy wystawkę książek związa­nych z karna­wałem zorga­ni­zo­waną w Czytelni. Kolejne spotkania z najmłod­szymi już w lutym.

Grażyna Ruta-Balińska

Głośne czytanie dla seniorów

Głośne czytanie dla seniorów

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie dla seniorów, podczas którego prezen­to­wane były nowości książ­kowe i audio­booki z Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Biblio­te­karze przeczy­tali głośno wybrane fragmenty poleca­nych książek, aby zachęcić zebra­nych gości do lektury. Tematyka prezen­to­wa­nych nowości była różno­rodna, więc każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nasze spotkanie było również inspi­racją przed­świą­teczną i pomysłem na udany prezent. Do czytania zachę­cali: Małgo­rzata Tyczyńska, Małgo­rzata Janiszewska, Marek Michalak, Mariola Burak i Alina Melnicka-Zygmunt.

Mikołajki w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Mikołajki w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Mikołajki oraz zbliża­jące się święta Bożego Narodzenia były okazją do spotkania się z najmłod­szymi w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek. Od 4 do 6 grudnia 2018 r. odwie­dzili nas uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 i nr 56 w Bydgoszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola św. Jadwigi w Bydgoszczy.

Zajęcia pod hasłem „Świąteczne opowieści” rozpo­częły się krótką pogadanką na temat tradycji i zwyczajów bożona­ro­dze­nio­wych. W dalszej części czyta­łyśmy dzieciom fragmenty nowej książki Agnieszki Stelma­szyk „Niezwykłe święta Kornelii” oraz książkę „Święty Mikołaj” Mauri Kunnas. Po głośnym czytaniu dzieci miały okazję obejrzeć wystawkę książek, bajek i opowiadań nawią­zu­ją­cych do tematyki świątecznej. Następnie zapro­po­no­wa­łyśmy dzieciom krótki film eduka­cyjny „Wigilijny stół”. Ostatnim elementem było wykony­wanie zakładek do książek w kształcie Mikołaja oraz kartki świątecznej. Na zakoń­czenie dzieci obejrzały wystawę świąteczną zorga­ni­zo­waną w Czytelni PBW.

Życzymy wszystkim dzieciom radosnych i szczę­śli­wych Świąt i do zobaczenia w przyszłym roku na kolej­nych zajęciach w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek.

Grażyna Ruta-Balińska

Konkurs Pięknego Czytania

Konkurs Pięknego Czytania

W auli I Liceum Ogólno­kształ­cą­cego im. Stani­sława Wyspiań­skiego w Szubinie odbył się międzysz­kolny Konkurs Pięknego Czytania zorga­ni­zo­wany przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Konkurs promował nowe zbiory biblio­teki zakupione z Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

W rywali­zacji uczest­ni­czyło 35 uczniów ze szkół gminy Szubin i Kcynia podzie­lo­nych na trzy kategorie wiekowe: klasy I‑III, IV-VII oraz klasy gimna­zjalne. Jury w składzie: Beata Kaźmier­czak (LO w Szubinie), Sylwia Bałuk (ZSP w Szubinie) i Agnieszka Gąsio­rowska (PBW w Bydgoszczy) oceniało płynność i bezbłęd­ność czytania, wyrazi­stość, dykcję i środki artystycz­nego wyrazu. Przyznano 3 nagrody główne oraz wyróż­nienia w każdej kategorii wiekowej:
Klasy I- III
I miejsce – Alan Hak (SP w Mycie­lewie) – fragment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Stanec­kiej
II miejsce – Adrianna Wolna (SP w Króli­kowie) – fragment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grzegorza Kasdepke
III miejsce – Mikołaj Sułkowski (SP w Króli­kowie) – fragment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grzegorza Kasdepke
Wyróż­nienia: Maria Cichońska (SP w Króli­kowie) – fragment z książki “Nela mała repor­terka” oraz Szymon Klimek (SP w Rynarzewie) – fragment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Stanec­kiej
Klasy IV-VIII
I miejsce – Zuzanna Urbaniak (SP w Dziewie­rzewie) – fragment tekstu z książki “Ciotka Zgryzotka” Małgo­rzaty Musie­ro­wicz
II miejsce – Estera Kijewska (SP w Króli­kowie) – fragment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
III miejsce – Martyna Wilczyńska (SP w Dziewie­rzewie) – fragment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Wyróż­nienia: Piotr Wekwerth (SP w Dziewie­rzewie) – fragment tekstu z książki “Jasne dni, ciemne dni” Katarzyny Ryrych oraz Jagoda Kątnik (SP w Dziewie­rzewie) – fragment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Gimna­zjum
I miejsce – Marika Piecuch (Gimna­zjum przy SP nr 1 w Szubinie)- fragment tekstu z książki “Mirabelka” Cezarego Harasi­mo­wicza
II miejsce – Zuzanna Trzebia­towska (Gimna­zjum przy SP w Mycie­lewie) – fragment tekstu z książki “Czacha się buntuje” Joanny Jagiełło
III miejsce – Sandra Stupek (Gimna­zjum przy SP w Mycie­lewie) – fragment tekstu z książki “Tajem­nica klejnotu Nefer­titi” Agnieszki Stelma­szyk

Serdeczne podzię­ko­wania dla wszyst­kich nauczy­cieli przygo­to­wu­ją­cych uczniów do Konkursu Pięknego Czytania oraz dyrektor Liceum Ogólno­kształ­cą­cego w Szubinie – Elżbiety Kłosow­skiej-Hilscher za udostęp­nienie auli oraz pomoc organi­za­cyjną. Nagro­dzonym uczniom serdecznie gratu­lu­jemy!

Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska

Święto Pluszo­wego Misia w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Święto Pluszo­wego Misia w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Na całym świecie 25 listo­pada obcho­dzimy Światowy Dzień Pluszo­wego Misia ustano­wiony w 2002 roku w setną rocznicę wypro­du­ko­wania pierw­szej takiej zabawki. Pluszowe misie towarzyszą nam już od 116 lat i mają wielu sympa­tyków na całym świecie, zarówno wśród najmłod­szych, jak i dorosłych.

Z tej okazji w listo­pa­dzie gości­liśmy w naszej Akademii ponad 120 dzieci z bydgo­skich przed­szkoli i szkół na zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Misie w litera­turze”. To wyjąt­kowe święto jest świetną okazją do poznania i przypo­mnienia różnych znanych misiów, i tych książ­ko­wych i filmo­wych, polskich i zagra­nicz­nych, sławnych i mniej znanych. Także tych starszych, którymi zachwy­cali się nasi dziad­kowie, rodzice, jak i tych najbar­dziej współ­cze­snych, bliskich sercom dzieci. Podobnie jak na każdych zajęciach w Akademii nie zabrakło najważ­niej­szego elementu, czyli głośnego czytania bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy fragmenty „Przygód Misia Uszatka” Czesława Janczar­skiego, „Kubusia Puchatka” A.A. Milne’a oraz „Misia Paddington” Michaela Bonda. Następnie dzieci wykony­wały wspólny plakat lub laurki dla swoich misiów. Każdy uczestnik na zakoń­czenie otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska

Wycho­wanie jako sztuka przetrwania

Wycho­wanie jako sztuka przetrwania

W ramach konfe­rencji „Wycho­wanie jako sztuka przetrwania” zorga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty przygo­to­wano wystawę książek zakupio­nych z Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa oraz książek związa­nych tematycznie z profilem spotkania. Konfe­rencja odbyła się 16 listo­pada 2018 r., a dotyczyła wycho­wania przez czytanie, nauczania wartości, dzieciń­stwa jako funda­mentu życia oraz wycho­wania chłopców. Prele­gent­kami były panie: Irena Koźmińska oraz Elżbieta Olszewska z Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Wystawa oraz materiały promo­cyjne dotyczące Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana
Rejew­skiego w Bydgoszczy cieszyły się bardzo dużym zainte­re­so­wa­niem.

Agnieszka F. Handzel
Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy