Spo­tkanie kar­na­wa­łowe

Spo­tkanie kar­na­wa­łowe

W Czy­telni odbyło się spo­tkanie z cyklu „Głośne czy­tanie“ dla osób zrze­szo­nych w Polskim Związku Nie­wi­do­mych. Kole­żanka Mariola zapo­znała zapro­szo­nych gości z oby­cza­jami kar­na­wa­ło­wymi w dawnej Polsce począwszy od nowo­rocz­nych, poprzez bale maskowe, rauty, kuligi, a skoń­czywszy na tłu­sto­czwart­ko­wych i ostat­kach. Zapre­zen­to­wała bogatą kolekcję książek i albumów ze zbiorów Biblio­teki, które opisują sta­ro­pol­skie zwy­czaje. Biblio­te­karze prze­czy­tali naj­cie­kawsze frag­menty, a także przy­bli­żyli historię kar­na­wału w Wenecji i Rio de Janeiro. Na zakoń­czenie spo­tkania nasi goście chętnie wspo­mi­nali swoje bale kar­na­wa­łowe.

Alina Mel­nicka-Zygmunt 

Spo­tkanie walen­tyn­kowo-kar­na­wa­łowe w Czy­telni

Spo­tkanie walen­tyn­kowo-kar­na­wa­łowe w Czy­telni

W dniu św. Walen­tego w Czy­telni odbyło się spo­tkanie kar­na­wa­łowo-walen­tyn­kowe dla pod­opiecz­nych Fun­dacji Visus Supremus. Biblio­te­karze przed­sta­wili cie­ka­wostki o patronie zako­cha­nych oraz opo­wie­dzieli o kar­na­wale w Polsce i na świecie. Kole­żanka Mariola zapo­znała zapro­szo­nych gości z oby­cza­jami kar­na­wa­ło­wymi w dawnej Polsce począwszy od nowo­rocz­nych, poprzez bale maskowe, rauty, kuligi, a skoń­czywszy na tłu­sto­czwart­ko­wych i ostat­kach. Zapre­zen­to­wała bogatą kolekcję książek i albumów ze zbiorów Biblio­teki, które opisują sta­ro­pol­skie zwy­czaje. Biblio­te­karze prze­czy­tali naj­cie­kawsze frag­menty, a także przy­bli­żyli historię kar­na­wału w Wenecji i Rio de Janeiro. Goście brali również udział w przy­go­to­wa­nych dla nich kon­kur­sach oraz wspólnej zabawie.

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Zimowe opo­wieści w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Zimowe opo­wieści w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Od 9 do 11 stycznia 2018 r. w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odby­wały się zajęcia edu­ka­cyjne zaty­tu­ło­wane „Zimowe opo­wieści”. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie klas I-III ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 56 i 31 w Byd­goszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Mungo oraz Przed­szkola nr 33. Roz­po­czę­liśmy krótką poga­danką na temat trwa­ją­cego kar­na­wału, zimy jako pory roku, jej zalet i wad oraz różnych form zimowej aktyw­ności spor­towej. Omó­wi­liśmy również naj­cie­kawsze przy­kłady z lite­ra­tury pol­skiej i obcej poru­sza­jące tema­tykę zimową.

Podobnie jak na każdych zaję­ciach w Aka­demii głównym ele­mentem było głośne czy­tanie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Tematem obec­nego spo­tkania była zima, więc wybrane przez nas tytuły nawią­zy­wały do tej pory roku. Czy­ta­łyśmy książki „Śnieżny poranek Muminka”, „Zimowy dzień” Chri­stiny Butler, „O żyra­fach, które chciały zoba­czyć śnieg” Anny Oni­chi­mow­skiej oraz „W zimowym lesie” Marca Limoni.

W dalszej części zajęć dzieci wyko­ny­wały mini­pla­katy o tema­tyce zimowej. Na zakoń­czenie zwie­dzi­liśmy wystawkę książek zwią­za­nych z kar­na­wałem zor­ga­ni­zo­waną w Czy­telni. Kolejne spo­tkania z naj­młod­szymi już w lutym.

Grażyna Ruta-Balińska

Głośne czy­tanie dla seniorów

Głośne czy­tanie dla seniorów

W Czy­telni Głównej odbyło się spo­tkanie dla seniorów, podczas którego pre­zen­to­wane były nowości książ­kowe i audio­booki z Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa. Biblio­te­karze prze­czy­tali głośno wybrane frag­menty pole­ca­nych książek, aby zachęcić zebra­nych gości do lektury. Tema­tyka pre­zen­to­wa­nych nowości była róż­no­rodna, więc każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nasze spo­tkanie było również inspi­racją przed­świą­teczną i pomy­słem na udany prezent. Do czy­tania zachę­cali: Mał­go­rzata Tyczyńska, Mał­go­rzata Jani­szewska, Marek Michalak, Mariola Burak i Alina Mel­nicka-Zygmunt.

Miko­łajki w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Miko­łajki w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Miko­łajki oraz zbli­ża­jące się święta Bożego Naro­dzenia były okazją do spo­tkania się z naj­młod­szymi w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek. Od 4 do 6 grudnia 2018 r. odwie­dzili nas uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 i nr 56 w Byd­goszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola św. Jadwigi w Byd­goszczy.

Zajęcia pod hasłem „Świą­teczne opo­wieści” roz­po­częły się krótką poga­danką na temat tra­dycji i zwy­czajów bożo­na­ro­dze­nio­wych. W dalszej części czy­ta­łyśmy dzie­ciom frag­menty nowej książki Agnieszki Stel­ma­szyk „Nie­zwykłe święta Kor­nelii” oraz książkę „Święty Mikołaj” Mauri Kunnas. Po głośnym czy­taniu dzieci miały okazję obej­rzeć wystawkę książek, bajek i opo­wiadań nawią­zu­ją­cych do tema­tyki świą­tecznej. Następnie zapro­po­no­wa­łyśmy dzie­ciom krótki film edu­ka­cyjny „Wigi­lijny stół”. Ostatnim ele­mentem było wyko­ny­wanie zakładek do książek w kształcie Miko­łaja oraz kartki świą­tecznej. Na zakoń­czenie dzieci obej­rzały wystawę świą­teczną zor­ga­ni­zo­waną w Czy­telni PBW.

Życzymy wszystkim dzie­ciom rado­snych i szczę­śli­wych Świąt i do zoba­czenia w przy­szłym roku na kolej­nych zaję­ciach w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek.

Grażyna Ruta-Balińska

Konkurs Pięk­nego Czy­tania

Konkurs Pięk­nego Czy­tania

W auli I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Sta­ni­sława Wyspiań­skiego w Szu­binie odbył się mię­dzysz­kolny Konkurs Pięk­nego Czy­tania zor­ga­ni­zo­wany przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. Konkurs pro­mował nowe zbiory biblio­teki zaku­pione z Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa.

W rywa­li­zacji uczest­ni­czyło 35 uczniów ze szkół gminy Szubin i Kcynia podzie­lo­nych na trzy kate­gorie wiekowe: klasy I-III, IV-VII oraz klasy gim­na­zjalne. Jury w skła­dzie: Beata Kaź­mier­czak (LO w Szu­binie), Sylwia Bałuk (ZSP w Szu­binie) i Agnieszka Gąsio­rowska (PBW w Byd­goszczy) oce­niało płyn­ność i bez­błęd­ność czy­tania, wyra­zi­stość, dykcję i środki arty­stycz­nego wyrazu. Przy­znano 3 nagrody główne oraz wyróż­nienia w każdej kate­gorii wie­kowej:
Klasy I- III
I miejsce – Alan Hak (SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Sta­nec­kiej
II miejsce – Adrianna Wolna (SP w Kró­li­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grze­gorza Kas­depke
III miejsce – Mikołaj Suł­kowski (SP w Kró­li­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grze­gorza Kas­depke
Wyróż­nienia: Maria Cichońska (SP w Kró­li­kowie) – frag­ment z książki “Nela mała repor­terka” oraz Szymon Klimek (SP w Ryna­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Sta­nec­kiej
Klasy IV-VIII
I miejsce – Zuzanna Urba­niak (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Ciotka Zgry­zotka” Mał­go­rzaty Musie­ro­wicz
II miejsce – Estera Kijewska (SP w Kró­li­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
III miejsce – Martyna Wil­czyńska (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Wyróż­nienia: Piotr Wekwerth (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Jasne dni, ciemne dni” Kata­rzyny Ryrych oraz Jagoda Kątnik (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Gim­na­zjum
I miejsce – Marika Piecuch (Gim­na­zjum przy SP nr 1 w Szu­binie)- frag­ment tekstu z książki “Mira­belka” Ceza­rego Hara­si­mo­wicza
II miejsce – Zuzanna Trze­bia­towska (Gim­na­zjum przy SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Czacha się buntuje” Joanny Jagiełło
III miejsce – Sandra Stupek (Gim­na­zjum przy SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Tajem­nica klej­notu Nefer­titi” Agnieszki Stel­ma­szyk

Ser­deczne podzię­ko­wania dla wszyst­kich nauczy­cieli przy­go­to­wu­ją­cych uczniów do Kon­kursu Pięk­nego Czy­tania oraz dyrektor Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Szu­binie – Elż­biety Kło­sow­skiej-Hil­scher za udo­stęp­nienie auli oraz pomoc orga­ni­za­cyjną. Nagro­dzonym uczniom ser­decznie gra­tu­lu­jemy!

Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska

Święto Plu­szo­wego Misia w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Święto Plu­szo­wego Misia w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Na całym świecie 25 listo­pada obcho­dzimy Świa­towy Dzień Plu­szo­wego Misia usta­no­wiony w 2002 roku w setną rocz­nicę wypro­du­ko­wania pierw­szej takiej zabawki. Plu­szowe misie towa­rzyszą nam już od 116 lat i mają wielu sym­pa­tyków na całym świecie, zarówno wśród naj­młod­szych, jak i doro­słych.

Z tej okazji w listo­pa­dzie gości­liśmy w naszej Aka­demii ponad 120 dzieci z byd­go­skich przed­szkoli i szkół na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Misie w lite­ra­turze”. To wyjąt­kowe święto jest świetną okazją do poznania i przy­po­mnienia różnych znanych misiów, i tych książ­ko­wych i fil­mo­wych, pol­skich i zagra­nicz­nych, sław­nych i mniej znanych. Także tych star­szych, którymi zachwy­cali się nasi dziad­kowie, rodzice, jak i tych naj­bar­dziej współ­cze­snych, bli­skich sercom dzieci. Podobnie jak na każdych zaję­ciach w Aka­demii nie zabrakło naj­waż­niej­szego ele­mentu, czyli gło­śnego czy­tania bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy frag­menty „Przygód Misia Uszatka” Cze­sława Jan­czar­skiego, „Kubusia Puchatka” A.A. Milne’a oraz „Misia Pad­dington” Michaela Bonda. Następnie dzieci wyko­ny­wały wspólny plakat lub laurki dla swoich misiów. Każdy uczestnik na zakoń­czenie otrzymał drobny upo­minek.

Grażyna Ruta-Balińska

Wycho­wanie jako sztuka prze­trwania

Wycho­wanie jako sztuka prze­trwania

W ramach kon­fe­rencji „Wycho­wanie jako sztuka prze­trwania” zor­ga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty przy­go­to­wano wystawę książek zaku­pio­nych z Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa oraz książek zwią­za­nych tema­tycznie z pro­filem spo­tkania. Kon­fe­rencja odbyła się 16 listo­pada 2018 r., a doty­czyła wycho­wania przez czy­tanie, nauczania war­tości, dzie­ciń­stwa jako fun­da­mentu życia oraz wycho­wania chłopców. Pre­le­gent­kami były panie: Irena Koź­mińska oraz Elż­bieta Olszewska z Fun­dacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzie­ciom”. Wystawa oraz mate­riały pro­mo­cyjne doty­czące Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana
Rejew­skiego w Byd­goszczy cie­szyły się bardzo dużym zain­te­re­so­wa­niem.

Agnieszka F. Handzel
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych PBW w Byd­goszczyUro­czy­stość wrę­czenia nagród w kon­kursie „Czytam i maluję z Nelą”

Uro­czy­stość wrę­czenia nagród w kon­kursie „Czytam i maluję z Nelą”

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy 15 listo­pada br. odbyła się uro­czy­stość roz­dania nagród i wrę­czenia dyplomów dla zwy­cięzców i wyróż­nio­nych w Czy­tel­ni­czym Kon­kursie Pla­stycznym „Czytam i maluję z Nelą” dla uczniów klas I-III szkół pod­sta­wo­wych. Orga­ni­za­torem kon­kursu była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy, a hono­rowy patronat nad kon­kursem objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik. Biblio­teka otrzy­mała środki z Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa, które umoż­li­wiły zaku­pienie bogatej kolekcji książek dla dzieci i mło­dzieży. Zbiory wzbo­ga­ciły się między innymi o cykl książek „Nela – mała repor­terka”. Konkurs był jedną z form pro­mocji tego księ­go­zbioru.

Na konkurs wpły­nęło 77 prac pla­stycz­nych z 10 pla­cówek oświa­to­wych. Uczniowie wyka­zali się dużą pomy­sło­wo­ścią, wyobraźnią i sta­ran­no­ścią. Przy­znano trzy rów­no­rzędne pierwsze miejsca, miejsce drugie, miejsce trzecie oraz jede­na­ście wyróż­nień. Nagrody i wyróż­nienia dla dzieci oraz podzię­ko­wania dla nauczy­cieli wrę­czała dyrektor PBW Ewa Pro­nobis-Sosnowska oraz człon­kowie Komisji Kon­kur­sowej – prof. Ryszard Nowicki z Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego i Justyna Fre­li­chowska – nauczy­ciel biblio­te­karz z PBW. Gościem spe­cjalnym uro­czy­stości była Monika Rzońca – nauczy­ciel biblio­te­karz ze Szkoły Pod­sta­wowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, która jest pasjo­natką podróży i od wielu lat zwiedza różne zakątki świata. Pani Monika zapre­zen­to­wała wspa­niałe zdjęcia i bardzo cie­kawie opo­wie­działa o swoich przy­go­dach. Wszyscy byli pod dużym wra­że­niem foto­grafii i wspo­mnień pani Moniki, które z pew­no­ścią zachęcą dzieci do roz­wi­jania swoich pasji i zain­te­re­sowań.

Wszystkim uczest­nikom dzię­ku­jemy za udział, a lau­re­atom ser­decznie gra­tu­lu­jemy.

Izabela Kamasz
Grażyna Ruta-Balińska

Barwy i symbole naro­dowe w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Barwy i symbole naro­dowe w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Setna rocz­nica odzy­skania przez Polskę nie­pod­le­głości była okazją do zor­ga­ni­zo­wania w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zajęć edu­ka­cyj­nych o tema­tyce patrio­tycznej. Od 5 do 7 listo­pada br. spo­tka­liśmy się z uczniami Szkoły Pod­sta­wowej nr 56 w Byd­goszczy, Szkoły Pod­sta­wowej w Cielu, Szkoły Pod­sta­wowej nr 15 w Byd­goszczy oraz przed­szko­la­kami z Przed­szkola nr 16 w Byd­goszczy na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole naro­dowe”. Celem było kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości naro­dowej, roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami naro­do­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych.

Zajęcia roz­po­częły się krótką poga­danką połą­czoną z pro­jekcją filmu na temat głów­nych symboli Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej: biało-czer­wonej flagi, godła pań­stwo­wego oraz hymnu pol­skiego, czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcze­śniej omó­wionej postawie. Pod­kre­śli­liśmy jak ważne jest sza­no­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie pra­wi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od naj­młod­szych lat.

Oczy­wi­ście obo­wiąz­kowym ele­mentem było głośne czy­tanie. Nawią­zując do tema­tyki zajęć wyko­rzy­sta­liśmy kilka publi­kacji, m.in.: Alfabet nie­pod­le­głości Anny Skow­roń­skiej, Komen­dant wolnej Polski Woj­ciecha Widłaka, legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Cho­tom­skiej Legendy polskie.

Ważnym punktem zajęć było wyko­ny­wanie kokardy naro­dowej zwanej koty­lionem w biało-czer­wo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wyka­zując się przy tym ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upo­minek.

tekst i fot.: Grażyna Ruta-Balińska

grafika: bli​zej​przedsz​kola​.pl

Wanda Cho­tomska i jej twór­czość

Wanda Cho­tomska i jej twór­czość

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek gości­liśmy dzieci z byd­go­skich szkół i przed­szkoli na zaję­ciach poświę­co­nych twór­czości Wandy Cho­tom­skiej – jednej z naj­bar­dziej znanych autorek lite­ra­tury dzie­cięcej. W trakcie krót­kiej pre­zen­tacji przy­bli­ży­liśmy dzie­ciom postać Wandy Cho­tom­skiej, jej twór­czość lite­racką oraz ideę kam­panii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Naj­waż­niejszą częścią zajęć było czy­tanie utworów autorki. Wybra­liśmy frag­menty książki „Pię­ciop­siaczki” oraz wiersze z tomu „Wanda Cho­tomska dzie­ciom”. W dalszej części uczniowie, pra­cując w grupach, wyko­ny­wali plakaty ilu­stru­jące prze­czy­tane utwory, a przed­szko­laki kolo­ro­wały pię­ciop­siaczki. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawa książek autorki oraz jej bio­grafie, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.

Kolejne spo­tkania w ramach Aka­demii odbędą się w listo­pa­dzie.

Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki na każdą okazję

Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki na każdą okazję

Roz­po­czę­liśmy VIII edycję Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zaty­tu­ło­waną „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki na każdą okazję”. Inau­gu­ra­cyjne spo­tkania zaty­tu­ło­wane „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza“ odbyły się 25 i 27 wrze­śnia br. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie drugich klas Szkoły Pod­sta­wowej nr 31, dzieci z Przed­szkola nr 33 oraz Przed­szkola Nie­pu­blicz­nego św. Jadwigi Kró­lowej w Byd­goszczy.

W trakcie spotkań dzieci miały okazję m.in. poznać pracę biblio­te­karza, dowie­dzieć się czym jest książka i jakie są jej rodzaje, co to jest biblio­teka i jaką pełni rolę. Pod­kre­śla­liśmy ważną rolę gło­śnego czy­tania oraz przy­bli­ża­liśmy naj­młod­szym idee kam­panii Cała Polska Czyta Dzie­ciom.

Naj­waż­niej­szym ele­mentem zajęć było głośne czy­tanie utworów zwią­za­nych z książką i biblio­teką. Wybrane przez nas tytuły to „Tajem­nica biblio­teki” z serii Biuro Detek­ty­wi­styczne Lassego i Mai oraz dwie części przygód Fran­klina „Fran­klin czyta kolegom” oraz „Fran­klin i książka z biblio­teki”.

Naj­cie­kaw­szym punktem pro­gramu była wycieczka po biblio­tece: dzieci zwie­dziły Wydział Infor­macji, Wypo­ży­czalnię, Czy­telnię i maga­zyny książek. W każdym z tych miejsc pra­cu­jący tam biblio­te­karze opo­wia­dali naj­młod­szym o swojej pracy. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawa książek dzie­cię­cych ze zbiorów PBW, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.

Kolejne spo­tkania w ramach Aka­demii odbędą się w paź­dzier­niku.

Czytamy Sulimę-Kamiń­skiego

Czytamy Sulimę-Kamiń­skiego

W czy­telni głównej odbyło się kolejne spo­tkanie z cyklu „Głośne czy­tanie“ przy­go­to­wane dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych z Koła Powia­to­wego w Byd­goszczy Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych. Okazją do spo­tkania były obchody 90. rocz­nicy urodzin Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego, naj­wy­bit­niej­szego byd­go­skiego pisarza, autora „Mostu kró­lowej Jadwigi“. Biblio­te­karze zapre­zen­to­wali wybrane frag­menty wymie­nionej książki oraz wspo­mnienia osób, które dobrze znały i pamię­tają pisarza.

Na zdjęciu powyżej: most Kró­lowej Jadwigi

Czytam i maluję z Nelą – konkurs

Czytam i maluję z Nelą – konkurs

Ser­decznie zapra­szamy dzieci z klas I-III szkół pod­sta­wo­wych z Byd­goszczy do wzięcia udziału w Czy­tel­ni­czym Kon­kursie Pla­stycznym doty­czącym przygód Neli, boha­terki serii książek „Nela – mała repor­terka”. Zada­niem uczest­ników będzie wyko­nanie pracy pla­stycznej ilu­stru­jącej ulu­bioną przy­godę Neli. Na prace w for­macie A3 lub A4 czekamy do 17 paź­dzier­nika 2018 roku. Należy je prze­słać lub dostar­czyć na adres: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, 85 – 094 Byd­goszcz z dopi­skiem „Konkurs pla­styczny”.
Zapra­szamy ser­decznie do wzięcia udziału, czekają atrak­cyjne nagrody.

Regu­lamin kon­kursu
Załącznik nr 1 do Regu­la­minu
Załącznik nr 2 do Regu­la­minu – FOR­MU­LARZ ZGŁO­SZE­NIOWY
Załącznik nr 3 do Regu­la­minu – ZGODA RODZICÓW (OPIE­KUNÓW PRAW­NYCH)

Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książka na każdą okazję

Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książka na każdą okazję

Początek VIII edycji zajęć w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek pod hasłem „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książka na każdą okazję“ – wspie­ranie reali­zacji prio­ry­tetu poli­tyki oświa­towej państwa na rok 2018/2019 wyzna­czonej przez Mini­ster­stwo Edu­kacji Naro­dowej – „Wycho­wanie do war­tości i kształ­to­wanie patrio­tycz­nych postaw uczniów“.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zaprasza grupy przed­szkolne i szkolne do udziału w kolejnej edycji bez­płat­nych zajęć edu­ka­cyj­nych. VIII edycja poświę­cona będzie pro­mocji książki i biblio­teki oraz upo­wszech­nianiu czy­tel­nictwa jako jednego z ważnych ele­mentów i sku­tecz­nych narzędzi wspie­ra­ją­cych wycho­wawczą rolę pla­cówek oświa­to­wych. Zależy nam także na pod­kre­ślaniu istotnej roli war­tości, tra­dycji, kształ­to­wania postaw pro­spo­łecz­nych oraz edu­kacji patrio­tycznej naj­młod­szych, co stanowi sku­teczną metodę kształ­tu­jącą nowe umie­jęt­ności i wła­ściwe postawy u dzieci. Patrio­tyzm wyraża się w przy­wią­zaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do oby­czajów i kultury naro­dowej, w sza­cunku dla ludzi, którzy ją two­rzyli. Jest to także troska o takie war­tości, jak: rodzina, naród, język ojczysty, historia, dzie­dzictwo, tra­dycja, oby­czaje, kultura, religia oraz tery­to­rium. Poprzez kontakt z lite­ra­turą chcemy pod­kre­ślać ważną rolę edu­kacji do war­tości i edu­kacji patrio­tycznej wśród naj­młod­szych poprzez:

 • przy­bli­żanie tra­dycji, zwy­czajów naro­do­wych, świą­tecz­nych, regio­nal­nych oraz dbałość o ich posza­no­wanie i pie­lę­gno­wanie,
 • pro­mo­wanie pozy­tyw­nych war­tości tj. dobro, sza­cunek, miłość, tole­rancja itp.,
 • pod­kre­ślanie ważnej roli edu­kacji regio­nalnej i wytwa­rzanie poczucia wspól­noty z „małą ojczyzną”,
 • przy­bli­żanie sym­bo­liki naro­dowej i uwraż­li­wianie na sza­cunek wobec tych symboli,
 • troskę o język ojczysty, dbałość o jego czy­stość i piękno.

Celem ogólnym zajęć jest pro­mo­wanie wśród dzieci przed­szkol­nych i uczniów młod­szych klas szkół pod­sta­wo­wych książki i biblio­teki, wytwo­rzenie pozy­tyw­nych moty­wacji do czy­tania książek i inte­gracja dzieci. Ponadto chcemy wspierać rozwój dziecka poprzez głośne czy­tanie oraz pod­kre­ślanie war­tości książki jako nie­zbęd­nego ele­mentu dla pra­wi­dło­wego rozwoju naj­młod­szych. Wycho­wawcza rola takich działań jest szeroko znana i z pew­no­ścią pomoże wzmocnić pracę szkół i pla­cówek edu­ka­cyj­nych w tym zakresie.
Cele szcze­gó­łowe:

 • popu­la­ry­zacja książki i biblio­teki wśród naj­młod­szych dzieci,
 • wsparcie szkół i pla­cówek edu­ka­cyj­nych w zakresie reali­zacji funkcji wycho­waw­czej,
 • kształ­to­wanie toż­sa­mości naro­dowej i współ­uczest­nictwa w pie­lę­gno­waniu tra­dycji,
 • roz­wi­janie poczucia odpo­wie­dzial­ności oraz sza­cunku dla symboli naro­do­wych,
 • pro­mocja pozy­tyw­nych war­tości tj. dobro, sza­cunek, przy­jaźń, miłość, tole­rancja,
 • inte­gracja dzieci i dosko­na­lenie umie­jęt­ności współ­dzia­łania w zespole,
 • wyrów­ny­wanie szans edu­ka­cyj­nych dzieci z różnych pla­cówek,
 • roz­wi­janie w uczest­ni­kach zain­te­re­so­wania lite­ra­turą,
 • przy­go­to­wanie dzieci do roli świa­do­mego czy­tel­nika,
 • wytwo­rzenie pozy­tyw­nych moty­wacji do czy­tania książek,
 • pro­mo­wanie i upo­wszech­nianie regio­nal­nego dzie­dzictwa kul­tu­ro­wego,
 • kształ­to­wanie wraż­li­wości arty­stycznej dzieci.

Cała Polska Czyta DzieciomCykl zajęć będzie polegał na czy­taniu wybra­nych tekstów lite­rac­kich (bajek, baśni, legend, opo­wiadań) zwią­za­nych z opra­co­wa­nymi tema­tami spotkań. Zajęcia będą uatrak­cyj­niane poga­danką lub pre­zen­tacją wpro­wa­dza­jącą, zabaw­nymi i cie­ka­wymi aneg­do­tami, rozmową kie­ro­waną z dziećmi na temat czy­ta­nych utworów oraz dająca im moż­li­wość wyra­żenia swoich emocji. W ramach każdych zajęć uczest­nicy wyko­nają prace pla­styczne lub inne zadania zwią­zane z tematem (ilu­stracje do pre­zen­to­wa­nych książek, plakaty, krzy­żówki, kartki oko­licz­no­ściowe, rebusy, zagadki, quizy itp.).

Dzia­łanie zostanie zre­ali­zo­wane w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy w roku szkolnym 2018/2019.

Nasze dzia­łania wspiera Fun­dacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIE­CIOM.

Pro­po­no­wane tematy naj­bliż­szych zajęć:

Wrze­sień 2018 – „Jesienne spo­tkania z książką”; „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza”
Paź­dziernik 2018 – „Boha­te­rowie pol­skich książek”; „Autorzy lite­ra­tury dzie­cięcej”
Listopad 2018 – „Misie w lite­ra­turze”; „Barwy i symbole naro­dowe”
Gru­dzień 2018 – „Naj­pięk­niejsze świą­teczne opo­wieści”; „Tra­dycje Świąt Bożego Naro­dzenia”
Styczeń 2019 – „Zima w lite­ra­turze”; „Boha­te­rowie zimo­wych historii”
Luty 2019 – „Walen­tyn­kowe spo­tkania”; „Uczucia w moim życiu”
Marzec 2019 – „Wiosna w lite­ra­turze”; „Wiel­ka­nocne tra­dycje i zwy­czaje”
Kwie­cień 2019 – „Byd­goszcz moje miasto”; „Pozna­jemy symbole naszego miasta”
Maj 2019 – „Bajki świata”; „Barwy i symbole naro­dowe”
Czer­wiec 2019 – „Wakacje tuż, tuż”; „Warto być aktywnym”

Ze względu na warunki loka­lowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają od 60 do 90 minut.

Zgło­szenia przyj­muje :
Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 01 40 lub e-mail : gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Infor­macja do pobrania w for­macie pdf
Plakat w for­macie pdf