Spo­tkanie autor­skie z Agnieszką Stel­ma­szyk

Spo­tkanie autor­skie z Agnieszką Stel­ma­szyk

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odbyły się wyjąt­kowe zajęcia dla dzieci. Gościła u nas byd­gosz­czanka, pani Agnieszka Stel­ma­szyk, pisarka, autorka wielu nie­zwykle popu­lar­nych i poczyt­nych
książek dla dzieci i mło­dzieży. Jest autorką licz­nych serii takich jak: „Kroniki Archeo”, „Kto mnie przy­tuli”, „Biuro śledcze Tomuś Orki­szek”, „Klub poszu­ki­waczy przygód”, „Terra inco­gnita”, „Koalicja szpiegów”. Napi­sała już prawie 80 książek, które roze­szły się w ponad 250 000 egzem­plarzy. W zaję­ciach brali udział uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy.
Autorka opo­wie­działa, skąd czerpie inspi­racje do swoich powieści, o począt­kach drogi lite­rac­kiej, o boha­te­rach swoich książek, a także o planach na przy­szłość. Nie zabrakło naj­waż­niej­szego punktu zajęć, czyli gło­śnego czy­tania. Autorka wybrała frag­menty ze swojej naj­now­szej powieści „Bun­talki” wydanej w 2018 roku. Uczest­nicy zajęć spę­dzili ponad 20 minut słu­chając tej nie­zwykle zabawnej książki.
Pani Agnieszka Stel­ma­szyk okazała się nie­zwykle miłą i ciepłą osobą, mającą bardzo dobry kontakt z dziećmi. Wyka­zała się ogromną cier­pli­wo­ścią i poczu­ciem humoru odpo­wia­dając na liczne pytania oraz wypi­sując dzie­siątki auto­grafów i pozując do wspól­nych zdjęć. Zajęcia stały się też okazją do przy­go­to­wania wystawki książek pani Agnieszki, którą dzieci oglą­dały z ogromnym zain­te­re­so­wa­niem.

Kubuś Puchatek boha­terem zajęć

Kubuś Puchatek boha­terem zajęć

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek gości­liśmy dzieci z Przed­szkola „Mungo” w Byd­goszczy. Boha­terem zajęć był Kubuś Puchatek. Po krótkim przy­bli­żeniu postaci autora Alana Ale­xandra Milne’a oraz oko­licz­ności powstania książki odbyło się głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Dzie­ciom zapro­po­no­wa­łyśmy frag­menty książki „Przy­gody Kubusia Puchatka”. Zaję­ciom towa­rzy­szyły wystawka książek, puzzli, zabawek i innych przed­miotów zwią­za­nych z Kubu­siem Puchat­kiem. Następnie dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje, a na zakoń­czenie otrzy­mały drobne upo­minki.

Byd­go­skie legendy i przy­po­wieści

Byd­go­skie legendy i przy­po­wieści

W Ogól­no­pol­skim Tygo­dniu Bibliotek odwie­dzili nas uczniowie klasy IIIII Szkoły Pod­sta­wowej nr 46 w Byd­goszczy. Zajęcia edu­ka­cyjne „Byd­goszcz w legen­dach, baśniach i poda­niach” poświę­cone były tema­tyce regio­nalnej. Ich celem było przy­bli­żenie dzie­ciom historii, kultury, tra­dycji i symboli naszego miasta oraz zapo­znanie z licz­nymi byd­go­skimi baśniami, legen­dami i poda­niami.
Na początku zapro­po­no­wa­łyśmy uczest­nikom pre­zen­tację ilu­stru­jącą naj­cie­kawsze atrakcje archi­tek­to­niczne, kul­tu­ralne i rekre­acyjne naszego miasta. Nie zabrakło gło­śnego czy­tania – tym razem wybra­liśmy kilka legend zwią­za­nych z Byd­goszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Kró­lowej Jadwigi” z książki „Byd­go­skie legendy i przy­po­wieści” oraz legendę „Pan Twar­dowski”.
W dalszej części spo­tkania uczniowie roz­wią­zy­wali krótki quiz doty­czący Byd­goszczy, następnie zagrali w grę plan­szową „Byd­goszcz – wielki wyścig” oraz kolo­ro­wali naj­cie­kawsze i naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­styczne miejsca naszego miasta oraz wize­runek króla Kazi­mierza Wiel­kiego.

Grażyna Ruta-Bali­ń­ska
Joanna Gra­bo­­­w­ska-Jano­wiak

Por­trety nie­zwy­kłych kobiet

Por­trety nie­zwy­kłych kobiet

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy wychodzi ze swoją ofertą kul­tu­ralną do śro­do­wiska lokal­nego. Pamięta o senio­rach, którzy ze względu na pewne ogra­ni­czenia ruchowe nie mogą sprawnie się prze­miesz­czać. Orga­ni­zu­jemy cykliczne spo­tkania w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej.
Tematem pre­lekcji były „Por­trety nie­zwy­kłych kobiet prze­łomu XIXXX wieku” na pod­stawie książki ze zbiorów biblio­teki pt. „Pasje i marzenia” Teresy Dąbrow­skiej. W ciekawy sposób przed­sta­wiono syl­wetki kobiet posił­kując się frag­men­tami z książki. Głośne czy­tanie dow­cip­nych, a czasem zaska­ku­ją­cych, zdarzeń spra­wiło seniorom wiele radości i przy­czy­niło się do oży­wionej dys­kusji. Spo­tkanie zakoń­czyło się bardzo sym­pa­tycznie degu­stacją wypieków naszej kole­żanki.

Mariola Burak
Czy­telnia Główna

Legendy byd­go­skie

Legendy byd­go­skie

W kwietniu br. w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odby­wają się zajęcia edu­ka­cyjne poświę­cone tema­tyce regio­nalnej „Byd­goszcz w legen­dach, baśniach i poda­niach”. Celem zajęć jest przy­bli­żanie dzie­ciom historii, kultury, tra­dycji i symboli naszego miasta oraz zapo­znanie z licz­nymi byd­go­skimi baśniami, legen­dami i poda­niami. Na początku pro­po­nu­jemy uczest­nikom krótką pre­zen­tację ilu­stru­jącą naj­cie­kawsze atrakcje archi­tek­to­niczne, kul­tu­ralne i rekre­acyjne naszego miasta. Pre­zen­tacji towa­rzyszy poga­danka na temat naj­bar­dziej znanych symboli Byd­goszczy, jej historii, kultury i cie­ka­wo­stek przy­rod­ni­czych. Ważnym ele­mentem spotkań z malu­chami jest głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Na te zajęcia wybra­liśmy kilka legend zwią­za­nych z Byd­goszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Kró­lowej Jadwigi” z książki „Byd­go­skie legendy i przy­po­wieści” oraz legendę „Pan Twar­dowski”. W dalszej części spo­tkania uczniowie roz­wią­zują krótki quiz doty­czący Byd­goszczy, a młodsze dzieci kolo­rują naj­cie­kawsze i naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­styczne miejsca naszego miasta oraz wize­runek króla Kazi­mierza Wiel­kiego.
Grażyna Ruta-Bali­ń­ska
Joanna Gra­bo­­w­ska-Jano­wiak

<i>Wiosna w Dolinie Muminków</i> w Aka­demii Czy­tania Bajek

Wiosna w Dolinie Muminków w Aka­demii Czy­tania Bajek

W dniach 20 i 21 marca 2018 r. Dzie­cięcą Aka­demię Czy­tania Bajek odwie­dzili uczniowie klas I i II ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola nr 33 w Byd­goszczy. Temat zajęć „Wiosna w Dolinie Muminków” nawią­zywał do nad­cho­dzącej wiosny i Świąt Wiel­ka­noc­nych.
Po pre­zen­tacji na temat życia i twór­czości autorki „Muminków” Tove Jansson oraz poga­dance zwią­zanej z Wiel­ka­nocą odbyło się, jak zwykle, głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Malu­chom zapro­po­no­wa­łyśmy frag­menty z I księgi „Przygód Muminków” o tema­tyce wio­sennej. Następnie uczniowie wyko­ny­wali plakaty do utworu i roz­wią­zy­wali krzy­żówkę, a przed­szko­laki robiły ilu­strację Muminków. Na zakoń­czenie dzieci zwie­dziły wystawę wiel­ka­nocną zor­ga­ni­zo­waną w Czy­telni.
Dzie­ciom życzymy zdro­wych i spo­koj­nych Świąt, boga­tego zająca i mokrego dyngusa. Kolejne zajęcia w ramach Aka­demii w kwietniu. Zapra­szamy.

Grażyna Ruta-Bali­ń­ska
Joanna Gra­bo­w­ska-Jano­wiak

Mło­dzież z Fordonu na zaję­ciach w biblio­tece

Mło­dzież z Fordonu na zaję­ciach w biblio­tece

Uczniowie klasy 7 ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 4 w Byd­goszczy pozna­wali historię książki od naj­daw­niej­szych form aż po książki pop-up i elek­tro­niczne. W Aka­demii Gier Logicz­nych mło­dzież ćwi­czyła pamięć, spo­strze­gaw­czość i refleks grając w Bra­inBox NaturaSer­pen­tynę oraz kształ­ciła wyobraźnię prze­strzenną podczas zmagań w grze Digit. Kolejną atrakcją dla uczniów był pobyt w biblio­tecznym escape roomie, gdzie uczniowie wyka­zy­wali się ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem w odga­dy­wanie kolej­nych zagadek logicz­nych.

O Irenie Sen­dle­rowej

O Irenie Sen­dle­rowej

W Czy­telni Głównej PBW odbyło się spo­tkanie członków Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych poświę­cone Irenie Sen­dle­rowej. Sejm RP usta­nowił rok 2018 Rokiem Ireny Sen­dle­rowej, oddając w ten sposób “hołd Tej, która z naj­więk­szym poświę­ce­niem dzia­łała na rzecz rato­wania dru­giego czło­wieka”. Kole­żanki z Muzeum Oświaty wygło­siły ciekawą pre­lekcję doty­cząca życia i dzia­łal­ności boha­terki. Pra­cow­nicy czy­telni, w ramach akcji “Gło­śnego Czy­tania”, przed­sta­wili frag­menty książek doty­czą­cych tej postaci, które wzbo­ga­ciły pre­lekcję.
Pra­cow­nicy Czy­telni oraz Muzeum Oświaty

Dzięki temu, że Irenie Sen­dle­rowej dane było długo żyć oraz dzięki dużemu zain­te­re­so­waniu mediów jej osobą, we współ­cze­snych czasach ocalała jakaś cząstka prawdy o wojennej prze­szłości. Irena Sen­dle­rowa przy­czy­niła się do tego, by nie zapo­mniano o praw­dziwym obliczu sytu­acji w Polsce i posta­wach spo­łe­czeń­stwa pol­skiego w warun­kach tamtej próby. Nale­żała do tych ludzi uczci­wych i dziel­nych, wśród których obra­całem się na co dzień i których bardzo sza­no­wałem“.
Wła­dy­sław Bar­to­szewski

Zimowe spo­tkania z naj­młod­szymi w Aka­demii Czy­tania Bajek

Zimowe spo­tkania z naj­młod­szymi w Aka­demii Czy­tania Bajek

Biblio­tekę odwie­dziły dzieci z Przed­szkola Nie­pu­blicz­nego Mungo w Byd­goszczy, aby wziąć udział w zaję­ciach zwią­za­nych z tema­tyką zimową. Malu­chom zapro­po­no­wa­łyśmy opo­wieść „Śnieżny poranek Muminka” Tove Jansson. Po głośnym czy­taniu roz­ma­wia­łyśmy z naj­młod­szymi na temat prze­czy­ta­nego utworu. Następnie dzieci wyko­ny­wały ilu­strację Muminków, a na zakoń­czenie zwie­dziły naszą Biblio­tekę. Zajęcia bardzo się dzie­ciom podo­bały, a na koniec każdy przed­szkolak otrzymał drobny upo­minek.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Gra­bowska-Jano­wiak

Zimowe spo­tkania w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Zimowe spo­tkania w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Kolejne spo­tkania z naj­młod­szymi w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek poświę­cone były twór­czości Hansa Chri­stiana Ander­sena. W dniu 6 lutego 2018 r. odwie­dzili nas uczniowie klasy I i II Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy. Zajęcia pod hasłem „Królowa Śniegu i zimowe opo­wieści” roz­po­częły się krótką pre­zen­tacją przy­bli­ża­jącą życie i dorobek lite­racki naj­bar­dziej znanego duń­skiego baśnio­pi­sarza Hansa Chri­stiana Ander­sena. W dalszej części prze­czy­ta­łyśmy dzie­ciom baśń „Królowa Śniegu” oraz wspólnie roz­wią­zy­wa­liśmy quiz na temat prze­czy­ta­nego utworu. Następnie dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje do baśni, a na zakoń­czenie obej­rzały wystawę różnych wydań baśni Ander­sena. Życzymy wszystkim dzie­ciom udanych ferii.

Świą­teczne spo­tkanie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Świą­teczne spo­tkanie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Zbli­ża­jące się święta Bożego Naro­dzenia były okazją do spo­tkania się z naj­młod­szymi w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek. W dniach 12,13 i 14 grudnia 2017 r. odwie­dzili nas uczniowie klas I-III Szkoły Pod­sta­wowej nr 62 oraz nr 31 w Byd­goszczy. Zajęcia pod hasłem „Świą­teczne spo­tkania z Dziad­kiem do orze­chów” roz­po­częły się krótką poga­danką na temat historii powstania utworu E.T.A. Hof­f­manna „Dziadek do orze­chów”. Uczest­nicy mieli okazję obej­rzeć różne modele dziadków do orze­chów oraz poznać historię tego cie­ka­wego urzą­dzenia. W dalszej części czy­ta­łyśmy dzie­ciom frag­menty nowej wersji książki „Dziadek do orze­chów” oraz zoba­czyć kilka wydań z różnymi ilu­stra­cjami oraz wersje mul­ti­me­dialne utworu. Następnie dzieci wyko­ny­wały zakładki świą­teczne z motywem „Dziadka do orze­chów”, a na zakoń­czenie obej­rzały wystawę różnych rodzajów dziadków do orze­chów, zor­ga­ni­zo­waną w Czy­telni PBW.
Życzymy wszystkim dzie­ciom rado­snych i szczę­śli­wych Świąt i do zoba­czenia w przy­szłym roku na kolej­nych zaję­ciach w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek.

Maraton czy­tania

Maraton czy­tania

W Czy­telni Głównej odbył się maraton czy­tania lite­ra­tury anglo­ję­zycznej. Mło­dzież z Gim­na­zjum nr 37 w Byd­goszczy przez trzy godziny głośno czytała adap­tacje książek w uprosz­czonej wersji języ­kowej. Lektura stała się okazją do dys­kusji o prze­kła­dach pol­skiej lite­ra­tury na świecie. Uczniowie zostali wpro­wa­dzeni w świą­teczny nastrój oglą­dając wystawę o dziad­kach do orze­chów i wysłu­chując krót­kiej poga­danki.

Pochyl się nade mną…

Pochyl się nade mną…

W Szkole Pod­sta­wowej nr 19 w Byd­goszczy odbyły się kolejne zajęcia edu­ka­cyjne z klasą IV w ramach reali­zacji pro­gramu wła­snego z zakresu edu­kacji czy­tel­ni­czej „Pochyl się nade mną i daj oczom płynąć“. Gru­dniowe spo­tkanie zapla­no­wane było na wyjąt­kowy dzień jakim są miko­łajki. W tym dniu oprócz tekstów o pre­zen­tach, uczniowie czytali także o tra­dy­cjach zwią­za­nych z Bożym Naro­dze­niem. W wyjąt­kowym nastroju nie­spo­dzie­wanie w czasie zajęć przy­szedł święty Mikołaj i obda­rował dzieci sło­dy­czami. Uczniowie czytają coraz chęt­niej, lepiej i jak naj­bar­dziej zasłu­żyły na sło­dycze.

Mał­go­rzata Tyczyńska

Zwie­dzamy biblio­tekę

Zwie­dzamy biblio­tekę

W piątek odwie­dziły nas dzieci z Przed­szkola nr 33 w Byd­goszczy, aby zwie­dzić i poznać naszą biblio­tekę. Po krótkim wpro­wa­dzeniu na temat biblio­teki, książki i zawodu biblio­te­karza prze­czy­ta­łyśmy malu­chom dwie książki z ulu­bionym boha­terem dzieci Fran­klinem. Dwie z tej serii nawią­zują do tematu spo­tkania i świetnie je uzu­peł­niły: „Fran­klin i książka z biblio­teki” oraz „Fran­klin czyta kolegom”. Naj­waż­niej­szym ele­mentem było zwie­dzanie biblio­teki: dzieci poznały pracę w Wydziale Infor­macji, Wypo­ży­czalni oraz Czy­telni, a na zakoń­czenie miały okazje powę­drować po maga­zy­nach, co było naj­większą frajdą dla malu­chów. Na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.

Grażyna Ruta-Balińska

Dzień Plu­szo­wego Misia

Dzień Plu­szo­wego Misia

25 listo­pada na całym świecie obcho­dzimy Świa­towy Dzień Plu­szo­wego Misia usta­no­wiony w 2002 roku w setną rocz­nicę wypro­du­ko­wania pierw­szej zabawki w kształcie misia. Plu­szowe misie towa­rzyszą nam już od 115 lat i mają wielu sym­pa­tyków na całym świecie, zarówno wśród naj­młod­szych, jak i doro­słych.
Z tej okazji w listo­pa­dzie gości­liśmy w naszej Aka­demii dzieci z byd­go­skich przed­szkoli i szkół na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Misie w lite­ra­turze”. To wyjąt­kowe święto jest świetną okazją do poznania i przy­po­mnienia różnych znanych misiów, i tych książ­ko­wych i fil­mo­wych, pol­skich i zagra­nicz­nych, sław­nych i mniej znanych. Także tych star­szych, którymi zachwy­cali się nasi dziad­kowie, rodzice, jak i tych naj­bar­dziej współ­cze­snych, bli­skich sercom dzieci. Podobnie jak na każdych zaję­ciach nie zabrakło naj­waż­niej­szego ele­mentu, czyli gło­śnego czy­tania bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy frag­menty „Przygód Misia Uszatka” Cze­sława Jan­czar­skiego, „Kubusia Puchatka” A. A. Milne oraz „Misia Pad­dington” Michaela Bonda. Następnie dzieci wyko­ny­wały wspólny plakat lub laurki dla swoich misiów. Każdy uczestnik na zakoń­czenie otrzymał drobny upo­minek.