Nauka przez zabawę

Nauka przez zabawę

Kolejna klasa ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy sko­rzy­stała z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie klasy 6 zostali podzie­leni na 4 grupy. Na zaję­ciach Gry­wa­li­zacji ćwi­czyli refleks, spo­strze­gaw­czość, pamięć, logiczne myślenie i wyobraźnię prze­strzenną. Następnie pozna­wali historię książki – ewo­lucję jej formy od sta­ro­żyt­ności po naj­nowsze osią­gnięcia tech­niczne. Uczniowie wyka­zy­wali się również dużą aktyw­no­ścią w escape roomie, roz­wią­zując zagadki logiczne, mate­ma­tyczne i odczy­tując szyfry.

Kami­shibai – szko­lenie

Kami­shibai – szko­lenie

9 listo­pada w naszej biblio­tece gości­liśmy 18 nauczy­cieli z byd­go­skich przed­szkoli. Peda­godzy uczest­ni­czyli w szko­leniu, doty­czącym wyko­rzy­stania teatrzyku kami­shibai, tra­dy­cyjnej japoń­skiej sztuki opo­wia­dania historii za pomocą ilu­stracji wyko­na­nych na kar­to­no­wych plan­szach, w pro­mocji czy­tel­nictwa wśród dzieci. W czasie warsz­tatów zapre­zen­to­wano historię kami­shibai oraz moż­li­wości twór­czego wyko­rzy­stania „magicznej skrzynki” w pracy z przed­szko­la­kami. Nauczy­ciele dowie­dzieli się jak zor­ga­ni­zować seans kami­shibai, jak wyko­rzy­stać narzę­dzie do opo­wia­dania, for­mu­ło­wania wypo­wiedzi. Szcze­gólną uwagę zwró­ci­liśmy na rolę kart nar­ra­cyj­nych oraz różnice między kami­shibai a książką obraz­kową, a także moż­li­wości two­rzenia wła­snych opo­wieści kami­shibai.

Wizyta w Przed­szkolu nr 11

Wizyta w Przed­szkolu nr 11

W ramach dzia­łal­ności Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek kolejny raz mie­liśmy przy­jem­ność gościć w Przed­szkolu nr 11 w Byd­goszczy pro­mując wśród naj­młod­szych głośne czy­tanie. W dniu 9 listo­pada br. dla grupy trzy i czte­ro­latków przy­go­to­wa­łyśmy spo­tkanie na temat książki Wandy Cho­tom­skiej „Pię­ciop­siaczki”. Po krót­kiej roz­mowie z dziećmi na temat książki i biblio­teki prze­czy­ta­łyśmy kilka frag­mentów „Pię­ciop­siaczków”, a następnie dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje do prze­czy­ta­nego utworu. Spo­tkanie było bardzo udane, dzieci spe­cjalnie dla nas zaśpie­wały pio­senkę „Jesień”. Każde dziecko na zakoń­czenie otrzy­mało drobny upo­minek.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Gra­bowska-Jano­wiak

Historia książki

Historia książki

Uczniowie kl. IV ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 65 w Byd­goszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach poświę­co­nych historii książki. Zapo­znali się z dzie­jami pisma, książki ręko­pi­śmiennej oraz dru­karstw. Poznali roz­maite, wła­ściwe dla róż­no­rod­nych krajów i kultur, mate­riały oraz narzę­dzia pisar­skie. Mieli również okazję obej­rzenia wystawy naj­star­szych druków ze zbiorów biblio­teki. Nie­zwykle entu­zja­stycznie zare­ago­wali na pre­zen­tację nowo­cze­snych form książek – arty­stycznie wyko­na­nych ame­ry­kań­skich pop-up books, a także wydaw­nictw ofe­ru­ją­cych treści udo­stęp­niane za pomocą apli­kacji na telefon komór­kowy. Dzieci bardzo chętnie wypo­wia­dały się na temat swoich doświad­czeń czy­tel­ni­czych oraz dzie­liły się swoją wiedzą doty­czącą książki i bibliotek.

Twór­czość Wandy Cho­tom­skiej

Twór­czość Wandy Cho­tom­skiej

W dniach 25 – 27 paź­dzier­nika br. gości­liśmy w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek dzieci z byd­go­skich pla­cówek: Szkoły Pod­sta­wowej nr 31, Szkoły Pod­sta­wowej nr 56 oraz Przed­szkola nr 59. Naj­młodsi wzięli udział w spo­tka­niach poświę­co­nych twór­czości Wandy Cho­tom­skiej, która jest jedną z naj­wy­bit­niej­szych autorek lite­ra­tury dzie­cięcej. W trakcie krót­kiej pre­zen­tacji uczest­nicy poznali postać Wandy Cho­tom­skiej, jej twór­czość lite­racką oraz ideę kam­panii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Naj­waż­niejszą częścią zajęć było czy­tanie utworów autorki. Wybra­liśmy frag­menty książki „Pię­ciop­siaczki” oraz wiersze z tomu „Wanda Cho­tomska dzie­ciom”. W dalszej części uczniowie, pra­cując w grupach, wyko­ny­wali plakaty ilu­stru­jące prze­czy­tane utwory, a przed­szko­laki kolo­ro­wały pię­ciop­siaczki. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawa książek autorki oraz jej bio­grafie, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.
Kolejne spo­tkania w ramach Aka­demii odbędą się w listo­pa­dzie.

Przed­szko­laki w Aka­demii

Przed­szko­laki w Aka­demii

Kolejne zajęcia zor­ga­ni­zo­wane w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odbyły się 6, 10 i 12 paź­dzier­nika br. Poświę­cone były twór­czości Jana Brze­chwy. W zaję­ciach wzięły udział dzieci cztero- i pię­cio­letnie z Przed­szkola nr 16 oraz Przed­szkola Mungo. Zajęcia obej­mo­wały krótką poga­dankę na temat dorobku lite­rac­kiego Jana Brze­chwy, w szcze­gól­ności wierszy dla dzieci, rozmowę na temat war­tości i roli gło­śnego czy­tania oraz idei kam­panii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Naj­waż­niej­szym ele­mentem było głośne czy­tanie – na tę okazję zostały wybrane naj­bar­dziej znane wier­szyki, takie jak: „Kwoka”, „Grzyby”, „Samo­chwała”, Kaczka dzi­waczka”, „Sum” i inne. W dalszej części spo­tkania dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje do wiersza „Kaczka dzi­waczka”. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawka książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.

Głośne czy­tanie

Głośne czy­tanie

Ogól­no­polski Dzień Gło­śnego Czy­tania obcho­dzony jest 29 wrze­śnia. Ini­cja­tywa pro­mocji czy­tel­nictwa w tym dniu została ogło­szona przez Polską Izbę Książki w 2001 roku.
Z tej okazji gości­liśmy w Czy­telni Biblio­teki osoby nie­wi­dome i sła­bo­wi­dzące zrze­szone w Polskim Związku Nie­wi­do­mych.
Pra­cow­nicy Biblio­teki czytali wybrane frag­menty książek, które miały swoje odpo­wied­niki w postaci audio­bo­oków.
Zapre­zen­to­wano m.in. Szma­rag­dową tablicę Carla Montero, Para­graf 22 Josepha Hellera, Moją wielką grecką przy­godę Johna Mole’a, Bota­nikę duszy Eli­za­beth Gilbert oraz Włoskie buty Hen­ninga Man­kella.
W miłej atmos­ferze przy kawie i ciastku nasi goście wysłu­chali frag­mentów książek. Mamy nadzieję, że goście zostali zachę­ceni do się­gnięcia po książki mówione i sko­rzy­stają z boga­tych zbiorów Biblio­teki.

Inau­gu­racja 7. edycji zajęć

Inau­gu­racja 7. edycji zajęć

Roz­po­czę­liśmy siódmą edycję Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zaty­tu­ło­waną „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki znane i nie­znane”.
Inau­gu­ra­cyjne spo­tkania, które poświę­cone były twór­czości Jana Brze­chwy ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem „Aka­demii pana Kleksa” odbyły się 26 i 27 wrze­śnia br. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie klas I i II Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy.
Zajęcia obej­mo­wały pre­zen­tację doty­czącą postaci i dorobku lite­rac­kiego Jana Brze­chwy, poga­dankę na temat war­tości i roli gło­śnego czy­tania oraz idei kam­panii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Naj­waż­niej­szym ele­mentem było głośne czy­tanie frag­mentów „Aka­demii pana Kleksa”. W dalszej części zajęć dzieci miały okazję poznać przed­mioty nauczane w Aka­demii pana Kleksa: klek­so­grafię i przę­dzenie liter i samo­dzielnie wykonać inicjał swojego imienia z muliny oraz spró­bować pisania piórem i atra­mentem. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawa książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.
Kolejne spo­tkania w ramach Aka­demii odbędą się w paź­dzier­niku.

Wakacje z ciekawą książką

Wakacje z ciekawą książką

Zakoń­czy­liśmy kolejną, szóstą już edycję Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek. W sześciu ostat­nich przed waka­cjami spo­tka­niach zaty­tu­ło­wa­nych „Udane wakacje z ciekawą książką” wzięli udział uczniowie klas I-III ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 56, 31 oraz 26 w Byd­goszczy.
Po krótkim wpro­wa­dzeniu na temat książki, biblio­teki i roli czy­tania, wybra­liśmy się na wycieczkę po naszej insty­tucji. Zwie­dzi­liśmy Wypo­ży­czalnię, Czy­telnię oraz maga­zyny. W każdym z tych miejsc dzieci mogły posłu­chać o pracy biblio­te­karza na danym sta­no­wisku oraz miały okazję, aby zadać kilka pytań.
Po wycieczce odbyło się głośne czy­tanie – tym razem nowa publi­kacja byd­go­skiej pisarki Agnieszki Stel­ma­szyk „Zbawcy książek”. Nasza Biblio­teka włą­czyła się tym samym w ogól­no­polską akcję Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Po czy­taniu dzieci pro­jek­to­wały okładkę książki, którą planują prze­czytać w wakacje. Mamy nadzieję, że te plany się powiodą. Na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał upo­minki z Fun­dacji ABC XXI.
Życzymy dzie­ciom i ich nauczy­cielom udanych wakacji i zapra­szamy od wrze­śnia na kolejną edycję.

Biblio­te­karska pasja

Biblio­te­karska pasja

Mariola Burak i Grażyna Jasiek – nauczy­ciele biblio­te­karze z Czy­telni Głównej PBW im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zapro­szeni zostali do Dzien­nego Domu Pobytu „Senior” na spo­tkanie pod hasłem „Biblio­te­karz”.
Temat spo­tkania nawią­zywał do tego­rocznej pisemnej pracy matu­ralnej z języka pol­skiego, „Praca – koniecz­ność czy pasja”.

Biblio­te­karze z pasją opo­wie­dzieli o swoim wyborze zawodu i doświad­cze­niach w pracy z czy­tel­ni­kiem i książką. Zapre­zen­towali historię książki, przed­sta­wili struk­turę i zadania książ­nicy. Poru­szyli kwestię zdol­ności adap­ta­cyj­nych bibliotek do doko­nu­ją­cych się prze­obrażeń i koniecz­ność sto­so­wania tech­no­logii infor­ma­tycznej w codziennej pracy. Wśród infor­macji nie zabrakło przed­sta­wienia znanych i wybit­nych postaci, które w prze­szłości pełniły role biblio­te­karzy.

Spo­tkanie było okazją do przed­sta­wienia kul­tu­ro­twór­czej roli biblio­teki (wer­ni­saże, pre­lekcje, zajęcia edu­ka­cyjne, wystawy), a także zapre­zen­to­wania boga­tych zbiorów książ­nicy. Wypo­wiedzi okra­szone frag­men­tami tekstów lite­rac­kich sta­no­wiły zachętę do dialogu ze słu­cha­czami.

<span class="dquo">„</span>Bajki świata“ w Ogól­no­pol­skim Tygo­dniu Bibliotek

Bajki świata“ w Ogól­no­pol­skim Tygo­dniu Bibliotek

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek już trzeci dzień zajęć biblio­tecz­nych przy­go­to­wa­nych spe­cjalnie na Ogól­no­polski Tydzień Bibliotek. W spo­tka­niach zaty­tu­ło­wa­nych „Bajki świata” wzięło do tej pory udział ponad 90 dzieci z kilku byd­go­skich szkół.
Nasze zajęcia obej­mują pre­zen­tację na temat lite­ra­tury fantasy oraz krótką poga­dankę na temat dwóch wybra­nych przez nas tytułów z lite­ra­tury świa­towej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czar­no­księż­nika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczy­wi­ście nie brakuje gło­śnego czy­tania – tym razem pierwsze roz­działy z wybra­nych książek.
Dzieci mają też okazję obej­rzeć zaku­pione do zbiorów PBW prze­pięknie wyko­nane książki prze­strzenne pop-up „Alicja w krainie czarów” oraz „Czar­no­księżnik z krainy Oz”. W ostat­niej części uczest­nicy wyko­nują ilu­stracje do oma­wia­nych utworów.

Barwy i symbole naro­dowe

Barwy i symbole naro­dowe

Zbli­ża­jące się święta pań­stwowe Dzień Flagi i Święto Naro­dowe Trze­ciego Maja zwane Świętem Kon­sty­tucji były okazją do zor­ga­ni­zo­wania w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zajęć edu­ka­cyj­nych o tema­tyce patrio­tycznej. 26 kwietnia br. spo­tka­liśmy się z uczniami Zespołu Szkół 14 w Byd­goszczy na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole naro­dowe”. Celem naszych zajęć było kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości naro­dowej, roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami naro­do­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych.
Zajęcia roz­po­częły się krótką poga­danką połą­czoną z pro­jekcją filmu na temat głów­nych symboli Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej : biało-czer­wonej flagi, godła pań­stwo­wego oraz hymnu pol­skiego czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcze­śniej omó­wionej postawie. Pod­kre­śli­liśmy jak ważne jest sza­no­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie pra­wi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od naj­młod­szych lat. Oczy­wi­ście obo­wiąz­kowym ele­mentem było głośne czy­tanie. Nawią­zując do tema­tyki zajęć wyko­rzy­sta­liśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Cho­tom­skiej „Legendy polskie”.
Ważnym punktem zajęć było wyko­ny­wanie kokardy naro­dowej zwanej koty­lionem w biało-czer­wo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wyka­zując się przy tym ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upo­minek.

Kornel Maku­szyński w Aka­demii

Kornel Maku­szyński w Aka­demii

W dniach 22 – 24.02. 2017 r. w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odbyły się zajęcia edu­ka­cyjne na temat Kornela Maku­szyń­skiego i jego naj­bar­dziej znanego lite­rac­kiego i fil­mo­wego boha­tera czyli Koziołka Matołka. W tych dniach odwie­dzili nas uczniowie z byd­go­skich szkół: Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 i nr 12 oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Nie­pu­blicz­nego „Baj­ko­landia”.

Roz­po­czę­liśmy krótką poga­danką na temat war­tości i zalet gło­śnego czy­tania. Następnie przed­sta­wi­liśmy pre­zen­tację doty­czącą życia i twór­czości Kornela Maku­szyń­skiego, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem lite­ra­tury dla naj­młod­szych dzieci. Nie zabrakło wia­do­mości na temat Euro­pej­skiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Paca­nowie oraz okazji do poka­zania dzie­ciom wybra­nych książek K. Maku­szyń­skiego.
Jak zawsze na każdych zaję­ciach w Aka­demii głównym ele­mentem było głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom – tym razem I księgi „Przygód Koziołka Matołka” oraz frag­mentów książki „Awan­tury i wybryki małej małpki Fiki Miki”.

Po czy­taniu dzieci obej­rzały frag­ment bajki. W dalszej części zajęć młodsze dzieci kolo­ro­wały Koziołka, a starsze roz­wią­zy­wały krzy­żówkę walen­tyn­kowo-bajkową. Była też moż­li­wość obej­rzenia wystawki książek oraz maskotki Koziołka Matołka. Na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.

Zima w lite­ra­turze

Zima w lite­ra­turze

W środę 18 stycznia i w piątek 20 stycznia 2017 r. odwie­dzili nas uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 oraz nr 20 w Byd­goszczy. Nasze zajęcia były zaty­tu­ło­wane „Zima w lite­ra­turze”. Roz­po­czę­liśmy krótką poga­danką na temat obecnej pory roku, jej zalet i wad oraz różnych form zimowej aktyw­ności spor­towej. Omó­wi­liśmy również naj­cie­kawsze przy­kłady z lite­ra­tury pol­skiej i obcej poru­sza­jące tema­tykę zimową.
Podobnie jak na każdych zaję­ciach w Aka­demii głównym ele­mentem było głośne czy­tanie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Tematem obec­nego spo­tkania była zima, więc wybrane przez nas tytuły nawią­zy­wały do tej pory roku. Czy­ta­łyśmy książki „Śnieżny poranek Muminka”, „Zimowe śledztwo Wróżki Amelki” oraz „Fran­klin gra w hokeja”, czyli przy­gody boha­terów znanych wszystkim dzie­ciom.
W dalszej części zajęć dzieci wyko­ny­wały mini­pla­katy o tema­tyce zimowej. Na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek. Kolejne spo­tkania już w lutym.