Dla uczniów, rodziców, nauczycieli

Dla uczniów, rodziców, nauczycieli

Prezen­tu­jemy mate­riały filmowe na temat bezpie­czeń­stwa w Inter­necie. Ten zbiór propo­zycji jest subiek­tywnym wyborem, ale jedno­cze­śnie garstką cieka­wych treści eduka­cyj­nych, które można wyko­rzy­stywać na zaję­ciach w szkole, poprzez naukę zdalną, a także z rodzi­cami w domu. Zobacz kolekcję w nowym oknie lub prze­glądaj poniżej używając przycisku > 

Bezpiecznie w internecie

Bezpiecznie w internecie

Bezpiecznie w inter­necie. Jak nie dać się oszukać w sieci? (Popo­łu­dnie z nami w Radiu PiK) z udziałem Beaty Cieśliń­skiej z Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy i Bartło­mieja Drozda, eksperta z serwisu chron​pesel​.pl.

Książka na dziś: Bezpie­czeń­stwo w chmurze

Zobacz również kolejną propo­zycję książki o wielo­aspek­to­wości inter­netu w aspekcie bezpie­czeń­stwa dzieci i młodzieży.

Dzień Bezpiecz­nego Inter­netu 2021 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Wojewódzkiej

Dzień Bezpiecz­nego Inter­netu 2021 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Wojewódzkiej

Orga­ni­za­torem Dnia Bezpiecz­nego Inter­netu w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzie­ciom Siłę – reali­za­torzy unij­nego programu „Łącząc Europę” (ang. Connec­ting Europe Faci­lity – CEF). Głównym part­nerem wyda­rzenia jest Fundacja Orange.

Włączając się w obchody, które przy­pa­dają na dzień 9 lutego br. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy przy­go­to­wała wiele różnych propo­zycji online. Ważnym celem obchodów tego dnia jest propa­go­wanie działań na rzecz bezpiecz­nego korzy­stania z zasobów inter­ne­to­wych, zazna­jo­mienie rodziców, nauczy­cieli i wycho­wawców z proble­ma­tyką bezpie­czeń­stwa online oraz promocja pozy­tyw­nego wyko­rzy­sty­wania Internetu.

Propo­zycje Peda­go­gicznej Biblio­teki Wojewódzkiej:
– plakat promu­jący Dzień Bezpiecz­nego Internetu,
– reko­men­dacje najnow­szych książek o bezpie­czeń­stwie w sieci (ze zbiorów Biblioteki),
zesta­wienie biblio­gra­ficzne wybra­nych książek i arty­kułów z czaso­pism na temat bezpie­czeń­stwa w Internecie,
quiz o bezpie­czeń­stwie w sieci,
– prezen­tacja różnych stron inter­ne­to­wych, nawią­zu­ją­cych do tematu bezpie­czeń­stwa w Inter­necie (segre­gator stron Symbaloo),
– promo­wanie postaci Stani­sława Lema, jako popu­la­ry­za­tora trendów rozwo­jo­wych, sztucznej inte­li­gencji (zesta­wienie publi­kacji o sztucznej inte­li­gencji ze zbiorów Biblioteki),
– prezen­tacja wybra­nych w sieci filmików i infor­macji doty­czą­cych bezpie­czeń­stwa w Inter­necie (program Wakelet),
– baner DBI 2021 umiesz­czony na stronie inter­ne­towej Biblioteki,
– reko­men­dacja uczest­nictwa w konfe­rencji online bez koniecz­ności wcze­śniej­szej reje­stracji z okazji DBI.

Wszystkie linki będą poja­wiały się sukce­sywnie od 9 do 12 lutego na stronie inter­ne­towej Biblio­teki oraz na Face­booku Biblioteki.

Bądź bezpieczny w cyfrowym świecie

Plakat z napisem: "Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej". W tle otwarty laptop. PBW w Bydgoszczy | CC BY-SA 2.0 Generic

Tekst i fot. Beata Cieślińska