Czy potra­fisz prze­wi­dywać zagro­żenia w cyberprzestrzeni?

Czy potra­fisz prze­wi­dywać zagro­żenia w cyberprzestrzeni?

Na koniec Tygo­dnia Bezpiecz­nego Inter­netu przed­sta­wiamy jeszcze jedną reko­men­dację książki

Książka "Bezpieczeństwo w sieci". Na okładce uśmiechnięta dziewczyna z laptopem na kolanach. © ITSt@rt S. C. | All Rights Reserved

oraz zachę­camy do rozwią­zania quizu:

Cyber (nie)bezpieczeństwo w internecie. Rozwiąż quiz