Sztuczna inte­li­gencja

Sztuczna inte­li­gencja

W Roku Stani­sława Lema propo­nu­jemy zesta­wienie biblio­gra­ficzne lite­ra­tury, doty­czącej sztucznej inte­li­gencji, opra­co­wane na podstawie zbiorów Biblioteki.

Sztuczna inte­li­gencja (SI), ang. Arti­fi­cial Intel­li­gence (AI), dzie­dzina nauki zajmu­jąca się bada­niem mecha­ni­zmów ludz­kiej inte­li­gencji (psychol.) oraz mode­lo­wa­niem i konstru­owa­niem systemów, które są w stanie wspo­magać lub zastę­pować inte­li­gentne dzia­łania człowieka.
Źródło: Ency­klo­pedia PWN

SI_AI
Rok Stani­sława Lema

Rok Stani­sława Lema

Stani­sław Lem był polskim pisa­rzem gatunku science fiction, futu­ro­lo­giem, filo­zofem, kryty­kiem, a także propa­ga­torem rozwoju nauki i tech­niki oraz sztucznej inte­li­gencji. Tematy prze­wodnie, które poru­szał w swoich dzie­łach to również natura ludzka, możli­wość poro­zu­mie­wania się istot inte­li­gent­nych oraz miejsce czło­wieka we Wszechświecie.

Z okazji przy­pa­da­jącej w tym roku 100. rocz­nicy urodzin Stani­sława Lema przy­go­to­wa­liśmy dla Państwa zesta­wienie mate­riałów poświę­co­nych „Bajkom robotów“ oraz ich twórcy.

W związku z Rokiem Stani­sława Lema opra­co­wa­liśmy zesta­wienie biblio­gra­ficzne na temat jego życia i twórczości.


S.Lem
Odży­wianie dzieci. Profi­lak­tyka zabu­rzeń odży­wiania u dzieci i młodzieży

Odży­wianie dzieci. Profi­lak­tyka zabu­rzeń odży­wiania u dzieci i młodzieży

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne opra­co­wane na podstawie zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy (2010 – 2020)

odzy­wianie-2010 – 20

Anoreksja i bulimia są to zabu­rzenia odży­wiania, które mają poważne konse­kwencje dla zdrowia. Cechuje je szybko postę­pu­jące wynisz­czenie orga­nizmu, a nawet mogą stanowić zagro­żenie dla życia osoby chorej. Czytel­ników zain­te­re­so­wa­nych tym problemem zachę­camy do zapo­znania się również z zesta­wie­niem biblio­gra­ficznym obej­mu­jącym książki i arty­kuły z czaso­pism, opra­co­wanym na podstawie boga­tych zbiorów biblio­teki z lat 2005 – 2017.

Prawa czło­wieka

Prawa czło­wieka

W rocz­nicę podpi­sania Powszechnej Dekla­racji Praw Czło­wieka (10 grudnia 1948) na świecie obcho­dzony jest Między­na­ro­dowy Dzień Praw Czło­wieka. Po ponad siedem­dzie­sięciu latach od tego wyda­rzenia ludzie w wielu krajach nadal muszą walczyć z auto­ry­tar­nymi reżi­mami o swoje podsta­wowe prawa.

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwar­tych za lata 2000 – 2020 opra­co­wane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy.

praw-czl

Lite­ra­tura piękna w języku angielskim

Lite­ra­tura piękna w języku angielskim

Zesta­wienia biblio­gra­ficzne wydaw­nictw zwar­tych opra­co­wane na podstawie zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.


Literatura w języku angielskim

Dzień bez Tele­fonu Komórkowego

Dzień bez Tele­fonu Komórkowego

Obecnie nie wyobra­żamy już sobie życia bez tych urzą­dzeń i prak­tycznie się z nimi nie rozsta­jemy. Dziś mamy jednak szansę to zmienić i zasta­nowić się nad nega­tyw­nymi konse­kwen­cjami używania smartfonów.

Tele­fony komór­kowe stały się nieod­łącznym atry­butem współ­cze­snego czło­wieka. Służą nie tylko do komu­ni­ko­wania się, ale również dostar­czają rozrywki, pozwa­lają na prze­glą­danie inter­netu i wspo­ma­gają nas w wielu różnych codzien­nych czyn­no­ściach. Obecnie aż 97% Polaków posiada co najmniej jeden telefon komór­kowy. Na świecie z tele­fonii komór­kowej korzysta ponad siedem miliardów osób. Czy myślimy czasami o konse­kwen­cjach? Czy znamy ukrytą funkcję komórki? Czy zdajemy sobie sprawę z zagro­żenia dla naszej psychiki?

W Dniu bez Tele­fonu Komór­ko­wego propo­nu­jemy zesta­wienie biblio­gra­ficzne „Fono­ho­lizm“ na podstawie zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy. 

Fono­ho­lizm
Relacje między­ludzkie

Relacje między­ludzkie

W trud­nych czasach, i nie tylko takich, bardzo ważne są relacje między­ludzkie. Propo­nu­jemy lite­ra­turę o nas w społe­czeń­stwie i społecz­ności lokalnej, o zjed­ny­waniu sobie ludzi, o komu­ni­kacji bez barier oraz o współ­cze­snych prze­obra­że­niach bliskich relacji. Wszystkie książki znaj­dują się w zbio­rach Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy.

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwar­tych za lata 2015 – 2020.

Relacje
Ogól­no­polski Dzień Dogoterapii

Ogól­no­polski Dzień Dogoterapii

Forma pomocy chorym i niepeł­no­sprawnym zwana dogo­te­rapią lub kyno­te­rapią jest stoso­wana w Polsce od ponad 30 lat. Psy najbar­dziej pomocne są dzie­ciom auty­stycznym, z pora­że­niem mózgowym, z choro­bami central­nego układu nerwo­wego i niedo­władem kończyn. Kontakt z psem wspo­maga też rozwój emocjo­nalny, moto­ryczny, komu­ni­ka­tyw­ność, uczy zachowań społecz­nych, otwiera dziecko na otacza­jący je świat. Pies sprawia, że reha­bi­li­tacja nie jest mono­tonna i męcząca, a efekty dogo­te­rapii poja­wiają się znacznie szyb­ciej niż w przy­padku innych rodzajów kuracji.

Terapia i edukacja z psem
Zabawy na 4 łapki : program zajęć kynoterapeutycznych rozwijający funkcje poznawcze i percepcyjnomotoryczne
Dogoterapia w pigułce
Pies do pracy w dogoterapii
Dogoterapia : terapia z udziałem psa : podstawy kynopedagogik
Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania
Baw się poprzez animaloterapię : przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt
Animaloterapia : Program Przedszkolnego Klubu Animals "Cztery Łapy"

W Polsce brak jest jeszcze uregu­lowań praw­nych, które porząd­ko­wa­łyby i precy­zo­wały wyma­gania, jakie speł­niać powinni tera­peuci oraz psy tera­peu­tyczne. Stan­da­ry­zacją i dopro­wa­dze­niem do uznania dzia­łal­ności tera­peu­tycznej z udziałem psa za zawód zajęło się Polskie Towa­rzy­stwo Kyno­te­ra­peu­tyczne, które wypra­co­wało system wymogów obej­mu­jący: kanony kyno­te­rapii, Kodeks etyki kyno­te­ra­peuty, wzory doku­men­tacji, system egza­mi­no­wania psów tera­peu­tycz­nych oraz polską termi­no­logię w tym zakresie. Do klasy­fi­kacji zawodów i specjal­ności wpisano, w grupie „średni personel do spraw zdrowia”, grupę elemen­tarną – prak­ty­ku­jący niekon­wen­cjo­nalne lub komple­men­tarne metody terapii zawodu kyno­te­ra­peuty (dogo­te­ra­peuty).

Wielu peda­gogów i psycho­logów poszu­kuje wiedzy i doświa­czeń dogo­te­ra­peutów, aby móc zasto­sować elementy tej metody we własnej pracy z dziećmi oraz osobami star­szymi. Zachę­camy do zapo­znania się z biblio­grafią tego zagad­nienia sporzą­dzoną na podstawie zbiorów biblio­teki oraz z aktu­alnym wyni­kiem wyszu­ki­wania w kata­logu Integro.