Mózg

Mózg

Z okazji Tygo­dnia Mózgu w Byd­goszczy (11 – 17 marca 2019 r.) pro­po­nu­jemy zapo­znanie się z bogatym zbiorem książek o naj­waż­niej­szym ludzkim organie. Publi­kacje pre­zen­tują naj­nowsze badania z dzie­dziny psy­cho­logii, neu­ro­logii, bio­logii i ukazują kon­se­kwencje tych odkryć dla edu­kacji i życia spo­łecz­nego.

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwar­tych opra­co­wane na pod­stawie zbiorów PBW w Byd­goszczy za lata 2000 – 2018. Pobierz plik pdf 434 KB

Dla uczest­ników kon­fe­rencji i wszyst­kich nauczy­cieli

Dla uczest­ników kon­fe­rencji i wszyst­kich nauczy­cieli

Nasza biblio­teka włącza się we wspo­ma­ganie działań pla­cówek szkolno-wycho­waw­czych, które orga­ni­zują w ostat­nich mie­sią­cach ciekawe kon­fe­rencje dla nauczy­cieli, peda­gogów i rodziców. Pra­cow­nicy biblio­teki przy­go­to­wują biblio­grafie oraz pre­zen­tują w formie wystawy naj­nowsze książki z danego tematu. Szcze­gólnie pole­camy tytuły autorów, którzy są pre­le­gen­tami na danej kon­fe­rencji. Każdy uczestnik może posze­rzyć i zgłębić temat przy­cho­dząc i wypo­ży­czając książkę z naszej biblio­teki.

Pole­camy zesta­wienie biblio­gra­ficzne, które zostało przy­go­to­wane na XI Ogól­no­polską Kon­fe­rencję Szko­le­niową dla nauczy­cieli, peda­gogów i psy­cho­logów zor­ga­ni­zo­waną przez Zespół Szkół nr 33 Spe­cjal­nych dla Dzieci i Mło­dzieży Prze­wlekle Chorej w Byd­goszczy na temat „Depresja oraz zabu­rzenia lękowe u dzieci i mło­dzieży – kiedy życie staje się zbyt trudnym wyzwa­niem…” oraz zesta­wienie obej­mu­jące również arty­kuły z cza­so­pism i roz­działy z wydaw­nictw zwar­tych. Ser­decznie zachę­camy!

Mariola Burak
Alina Mel­nicka-Zygmunt