Mózg

Mózg

Z okazji Tygodnia Mózgu w Bydgoszczy (11 – 17 marca 2019 r.) propo­nu­jemy zapoznanie się z bogatym zbiorem książek o najważ­niej­szym ludzkim organie. Publi­kacje prezen­tują najnowsze badania z dziedziny psycho­logii, neuro­logii, biologii i ukazują konse­kwencje tych odkryć dla edukacji i życia społecz­nego.

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwartych opraco­wane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy za lata 2000 – 2018. Pobierz plik pdf 434 KB

Dla uczest­ników konfe­rencji i wszyst­kich nauczy­cieli

Dla uczest­ników konfe­rencji i wszyst­kich nauczy­cieli

Nasza biblio­teka włącza się we wspoma­ganie działań placówek szkolno-wycho­waw­czych, które organi­zują w ostat­nich miesią­cach ciekawe konfe­rencje dla nauczy­cieli, pedagogów i rodziców. Pracow­nicy biblio­teki przygo­to­wują biblio­grafie oraz prezen­tują w formie wystawy najnowsze książki z danego tematu. Szcze­gólnie polecamy tytuły autorów, którzy są prele­gen­tami na danej konfe­rencji. Każdy uczestnik może posze­rzyć i zgłębić temat przycho­dząc i wypoży­czając książkę z naszej biblio­teki.

Polecamy zesta­wienie biblio­gra­ficzne, które zostało przygo­to­wane na XI Ogólno­polską Konfe­rencję Szkole­niową dla nauczy­cieli, pedagogów i psycho­logów zorga­ni­zo­waną przez Zespół Szkół nr 33 Specjal­nych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy na temat „Depresja oraz zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – kiedy życie staje się zbyt trudnym wyzwa­niem…” oraz zesta­wienie obejmu­jące również artykuły z czaso­pism i rozdziały z wydaw­nictw zwartych. Serdecznie zachę­camy!

Mariola Burak
Alina Melnicka-Zygmunt