Ano­reksja i bulimia

Ano­reksja i bulimia

Ano­reksja i bulimia są to zabu­rzenia odży­wiania, które mają poważne kon­se­kwencje dla zdrowia. Cechuje je szybko postę­pu­jące wynisz­czenie orga­nizmu, a nawet mogą sta­nowić zagro­żenie dla życia osoby chorej. Czy­tel­ników zain­te­re­so­wa­nych tym pro­blemem zachę­camy do zapo­znania się z zesta­wie­niem biblio­gra­ficznym obej­mu­jącym książki i arty­kuły z cza­so­pism, opra­co­wanym na pod­stawie boga­tych zbiorów biblio­teki.