Anoreksja i bulimia

Anoreksja i bulimia

Anoreksja i bulimia są to zaburzenia odżywiania, które mają poważne konse­kwencje dla zdrowia. Cechuje je szybko postę­pu­jące wynisz­czenie organizmu, a nawet mogą stanowić zagro­żenie dla życia osoby chorej. Czytel­ników zainte­re­so­wa­nych tym problemem zachę­camy do zapoznania się z zesta­wie­niem biblio­gra­ficznym obejmu­jącym książki i artykuły z czaso­pism, opraco­wanym na podstawie bogatych zbiorów biblio­teki.