Narodowe Czytanie 2019

Narodowe Czytanie 2019

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy kolejny raz włączyła się w ogólno­polską akcję Narodo­wego Czytania. W tym roku lekturą były polskie nowele.

Do Biblio­teki zawitali sympa­tyczni goście: uczniowie i wycho­wawcy Zespołu Szkół nr 29 w Bydgoszczy. Dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska rozpo­częła akcję odczy­tując list Prezy­denta RP Andrzeja Dudy do uczest­ników spotkania. Następnie wyloso­wano tytuł noweli do przeczy­tania, którą okazała się „Katarynka”. Utwór przeczy­tali pracow­nicy Wydziału Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych. Później zorga­ni­zo­wano quizy z niespo­dzian­kami dotyczące wybranej noweli.

Chętne osoby mogły zrobić sobie selfie z pisarzami lub książką oraz pieczę­tować przynie­sione ze sobą egzem­plarze lektur pieczęcią okolicz­no­ściową. Akcji Narodowe Czytanie towarzy­szyła niezwykła mozai­kowa wystawa książek autorów polskich nowel ze zbiorów Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej.

Zapro­szenie na Narodowe Czytanie 2019

Zapro­szenie na Narodowe Czytanie 2019

Miejsce Narodo­wego Czytania: Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy; II piętro, sala 210

Czas trwania: 11.30 – 14.00

  1. Odczy­tanie listu Prezy­denta RP Andrzeja Dudy.
  2. Prezen­tacja wystawy książek autorów polskich nowel ze zbiorów Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy.
  3. Losowanie tytułu noweli do przeczy­tania i wysłu­chania przez uczest­ników akcji Narodowe Czytanie.
  4. Zapro­szenie do wspól­nego czytania.
  5. Quizy z niespo­dzian­kami.
  6. Selfie z pisarzem, selfie z książką.
  7. Pieczę­to­wanie pieczęcią okolicz­no­ściową egzem­plarzy lektur przynie­sio­nych przez uczest­ników Narodo­wego Czytania.
  8. Zwiedzanie biblio­teki.