Naro­dowe Czytanie 2020

Naro­dowe Czytanie 2020

Ponad dwie­ście osób uczest­ni­czyło w Naro­dowym Czytaniu 2020 wraz z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, która po raz kolejny brała udział w tej ogól­no­pol­skiej akcji zapo­cząt­ko­wanej przez prezy­denta Broni­sława Komorowskiego.

W tym roku, w związku epidemią, Biblio­teka zapro­siła na swoją stronę inter­ne­tową, gdzie przy­go­to­wała dla swoich czytel­ników m.in. prezen­tację cytatów „Wartości i anty­war­tości w Balla­dynie Słowac­kiego”, quiz, wirtu­alną wystawę okładek różnych wydań dramatu Słowac­kiego oraz plakat multi­me­dialny. Miło­śnicy lite­ra­tury zostali również zachę­ceni do obej­rzenia ręko­pisu Balla­dyny oraz do wysłu­chania przed­sta­wienia z archiwum Teatru Polskiego Radia z 1979 roku ze znako­mi­tymi kreacjami aktorskimi.

Od 7 wrze­śnia 2020 r. wszyscy, którzy przy­niosą do Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej przy ulicy M. Skło­dow­skiej-Curie 4 własne egzem­plarze „Balla­dyny” będą mieli możli­wość ozna­ko­wania ich okolicz­no­ściową pieczęcią Naro­dowe Czytanie 2020 lub otrzy­mania karty okolicz­no­ściowej ze stemplem.

Przez miesiąc, od 7 wrze­śnia do 7 paździer­nika 2020 r., każdy czytelnik, który ma zobo­wią­zanie wobec Biblio­teki za nieter­mi­nowy zwrot zbiorów może uzyskać umorzenie należ­ności po okazaniu odcisku okolicz­no­ściowej pieczęci Naro­do­wego Czytania 2020. Biblio­teka zaprasza do skorzy­stania z tej możliwości.

Narodowe Czytanie 2020

Program Naro­do­wego Czytania 2020 w Bibliotece.

Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna

Naro­dowe Czytanie 2019

Naro­dowe Czytanie 2019

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy kolejny raz włączyła się w ogól­no­polską akcję Naro­do­wego Czytania. W tym roku lekturą były polskie nowele.

Do Biblio­teki zawi­tali sympa­tyczni goście: uczniowie i wycho­wawcy Zespołu Szkół nr 29 w Bydgoszczy. Dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska rozpo­częła akcję odczy­tując list Prezy­denta RP Andrzeja Dudy do uczest­ników spotkania. Następnie wylo­so­wano tytuł noweli do prze­czy­tania, którą okazała się „Kata­rynka”. Utwór prze­czy­tali pracow­nicy Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych. Później zorga­ni­zo­wano quizy z niespo­dzian­kami doty­czące wybranej noweli.

Chętne osoby mogły zrobić sobie selfie z pisa­rzami lub książką oraz pieczę­tować przy­nie­sione ze sobą egzem­plarze lektur pieczęcią okolicz­no­ściową. Akcji Naro­dowe Czytanie towa­rzy­szyła niezwykła mozai­kowa wystawa książek autorów polskich nowel ze zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Wojewódzkiej.

Zapro­szenie na Naro­dowe Czytanie 2019

Zapro­szenie na Naro­dowe Czytanie 2019

Miejsce Naro­do­wego Czytania: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy; II piętro, sala 210

Czas trwania: 11.30 – 14.00

  1. Odczy­tanie listu Prezy­denta RP Andrzeja Dudy.
  2. Prezen­tacja wystawy książek autorów polskich nowel ze zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy.
  3. Loso­wanie tytułu noweli do prze­czy­tania i wysłu­chania przez uczest­ników akcji Naro­dowe Czytanie.
  4. Zapro­szenie do wspól­nego czytania.
  5. Quizy z niespodziankami.
  6. Selfie z pisa­rzem, selfie z książką.
  7. Pieczę­to­wanie pieczęcią okolicz­no­ściową egzem­plarzy lektur przy­nie­sio­nych przez uczest­ników Naro­do­wego Czytania.
  8. Zwie­dzanie biblioteki.