Narodowe Czytanie 2019

Narodowe Czytanie 2019

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy kolejny raz włączyła się w ogólno­polską akcję Narodo­wego Czytania. W tym roku lekturą były polskie nowele.

Do Biblio­teki zawitali sympa­tyczni goście: uczniowie i wycho­wawcy Zespołu Szkół nr 29 w Bydgoszczy. Dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska rozpo­częła akcję odczy­tując list Prezy­denta RP Andrzeja Dudy do uczest­ników spotkania. Następnie wyloso­wano tytuł noweli do przeczy­tania, którą okazała się „Katarynka”. Utwór przeczy­tali pracow­nicy Wydziału Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych. Później zorga­ni­zo­wano quizy z niespo­dzian­kami dotyczące wybranej noweli.

Chętne osoby mogły zrobić sobie selfie z pisarzami lub książką oraz pieczę­tować przynie­sione ze sobą egzem­plarze lektur pieczęcią okolicz­no­ściową. Akcji Narodowe Czytanie towarzy­szyła niezwykła mozai­kowa wystawa książek autorów polskich nowel ze zbiorów Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej.