Projekt „Polacy nieprzeciętni“

Projekt „Polacy nieprzeciętni“

Ambitni uczniowie Tech­nikum Elek­tro­nicz­nego w Bydgoszczy: Kata­rzyna Łabuńska, Agata Gier­licka, Kata­rzyna Przy­gońska, Eliza Jankowska, Edyta Kęcik, Michał Kali­nowski, Paweł Kalka zreali­zo­wali projekt „Polacy nieprze­ciętni – Marian Rejewski” dofi­nan­so­wany przez Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej. Ich dzia­łania wspie­rała Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego, udostęp­niając wystawę poświę­coną wybit­nemu kryp­to­lo­gowi oraz Muzeum Wojsk Lądo­wych. Efektem pracy uczniów jest wirtu­alna wystawa o Marianie Rejew­skim, oś czasu, gra oraz teksty poma­ga­jące zrozu­mieć dzia­łanie maszyny szyfru­jącej. Projekt można zoba­czyć na stronie eduwy­stawy.