Audycja o Stowa­rzy­szeniu <span class="caps">KPCDO</span>

Audycja o Stowa­rzy­szeniu KPCDO

Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty współ­pra­cuje z Biblio­teką i jej wydziałem – Muzeum Oświaty od kilku lat. Efektem wspól­nych działań była reali­zacja 5 projektów eduka­cyj­nych. Polskie Radio PiK poświę­ciło Stowa­rzy­szeniu KPCDO audycję w cyklu przy­bli­ża­jącym słucha­czom orga­ni­zacje pożytku publicz­nego dzia­ła­jące w naszym regionie. Można jej posłu­chać w niedzielę (22 wrze­śnia) o godz. 22.15 lub później na stronie radia PiK.