Inau­gu­racja 9. edycji Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Inau­gu­racja 9. edycji Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Rozpo­czę­liśmy 9. edycję Akademii zaty­tu­ło­waną „Twórcze spotkania z książką”. Po waka­cyjnej prze­rwie nasza dydak­tyczna sala wzbo­ga­ciła się o nowy element – ogrom­nego misia mierzą­cego prawie 1,5 metra. Otrzy­ma­liśmy go od firmy „Sun-Days”, za co bardzo serdecznie dzię­ku­jemy. Z pewno­ścią będzie cieszył naszych małych gości.

Inau­gu­ra­cyjne spotkania dla przed­szko­laków „Moja pierwsza wizyta w biblio­tece” oraz dla uczniów klas I‑III „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza” odbyły się 17, 19 i 20 wrze­śnia br.

W trakcie spotkań dzieci miały okazję m.in. poznać pracę biblio­te­karza, dowie­dzieć się czym jest książka i jakie są jej rodzaje, co to jest biblio­teka i jaką pełni rolę. Podkre­śla­liśmy ważną rolę głośnego czytania oraz przybliżaliśmy
najmłod­szym idee kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom.

Najważ­niej­szym elementem spotkań było głośne czytanie utworów zwią­za­nych z książką i biblio­teką. Wybrane przez nas tytuły to „Tajem­nica biblio­teki” z serii Biuro Detek­ty­wi­styczne Lassego i Mai, „Zbawcy książek” Agnieszki Stel­ma­szyk oraz dwie części przygód Fran­klina „Fran­klin czyta kolegom” oraz „Fran­klin i książka z biblioteki”.

Atrakcją dla najmłod­szych była wycieczka po biblio­tece – dzieci zwie­dziły Wypo­ży­czalnię, Czytelnię i maga­zyny książek. W każdym z tych miejsc pracu­jący tam biblio­te­karze opowia­dali o swojej pracy. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawa książek dzie­cię­cych ze zbiorów PBW, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Kolejne spotkania w ramach Akademii odbędą się w październiku.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów