Inaugu­racja 9. edycji Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Inaugu­racja 9. edycji Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Rozpo­czę­liśmy 9. edycję Akademii zatytu­ło­waną „Twórcze spotkania z książką”. Po wakacyjnej przerwie nasza dydak­tyczna sala wzboga­ciła się o nowy element – ogrom­nego misia mierzą­cego prawie 1,5 metra. Otrzy­ma­liśmy go od firmy „Sun-Days”, za co bardzo serdecznie dzięku­jemy. Z pewno­ścią będzie cieszył naszych małych gości.

Inaugu­ra­cyjne spotkania dla przed­szko­laków „Moja pierwsza wizyta w biblio­tece” oraz dla uczniów klas I‑III „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza” odbyły się 17, 19 i 20 września br.

W trakcie spotkań dzieci miały okazję m.in. poznać pracę biblio­te­karza, dowie­dzieć się czym jest książka i jakie są jej rodzaje, co to jest biblio­teka i jaką pełni rolę. Podkre­śla­liśmy ważną rolę głośnego czytania oraz przybli­ża­liśmy
najmłod­szym idee kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom.

Najważ­niej­szym elementem spotkań było głośne czytanie utworów związa­nych z książką i biblio­teką. Wybrane przez nas tytuły to „Tajem­nica biblio­teki” z serii Biuro Detek­ty­wi­styczne Lassego i Mai, „Zbawcy książek” Agnieszki Stelma­szyk oraz dwie części przygód Franklina „Franklin czyta kolegom” oraz „Franklin i książka z biblio­teki”.

Atrakcją dla najmłod­szych była wycieczka po biblio­tece – dzieci zwiedziły Wypoży­czalnię, Czytelnię i magazyny książek. W każdym z tych miejsc pracu­jący tam biblio­te­karze opowia­dali o swojej pracy. Zajęciom towarzy­szyła wystawa książek dziecię­cych ze zbiorów PBW, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Kolejne spotkania w ramach Akademii odbędą się w paździer­niku.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów