Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – Praca – Rozwój”

Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – Praca – Rozwój”

Konfe­rencja dla nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół i placówek województwa kujawsko-pomor­skiego odbyła się 27 września 2019 r. Jej odbior­cami byli także nauczy­ciele biblio­te­karze, tworzący sieci współ­pracy szkół bydgo­skich i inowro­cław­skich. Konfe­rencję zorga­ni­zo­wała Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy wraz z Biblio­teką Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego.

Jako pierwsza zapre­zen­to­wała prelekcję prof. Uniwer­sy­tetu Gdańskiego, dr hab. Maja Wojcie­chowska – „Kapitał społeczny w środo­wisku eduka­cyjnym. Rola nauczy­ciela biblio­te­karza w procesie kształ­cenia”. W dalszej kolej­ności prawnik, specja­lista z zakresu prawa oświa­to­wego, prawa pracy i prawa autor­skiego, Dariusz Skrzyński, zapoznał gości konfe­rencji z tematem „Ocena pracy nauczy­ciela biblio­te­karza”.

Po przerwie na poczę­stunek kolejny prele­gent, Janusz Piper, nauczy­ciel biblio­te­karz ze szkoły podsta­wowej w Katowi­cach przybliżył uczest­nikom kulisy Ogólno­pol­skiego konkursu Wielka Liga Czytel­ników, którego jest głównym organi­za­torem. Ostatnim punktem programu konfe­rencji była prelekcja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – pozytywnie. Psycho­lo­giczne aspekty pracy nauczy­ciela biblio­te­karza”, którą przed­sta­wiła Aleksandra Wzorek, człon­kini Zarządu Insty­tutu Edukacji Pozytywnej.

W konfe­rencji wzięło udział około 80 osób.