Turbo­lan­de­skunde Deutsch­land – konkurs

Turbo­lan­de­skunde Deutsch­land – konkurs

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka wraz z Polskim Stowa­rzy­sze­niem Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego zaprasza do udziału w konkursie: TURBO­LAN­DE­SKUNDE – wędrówka po krajach niemiec­kiego obszaru języ­ko­wego”, orga­ni­zo­wa­nego przez Polskie Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego przy wsparciu Insty­tutu Goethego w Warszawie.

Propo­zycja adre­so­wana do uczniów wszyst­kich szkół ponad­pod­sta­wo­wych w Polsce

Edycja VII 2020/2021 „TURBO­LAN­DE­SKUNDEDEUTSCH­LAND” odbę­dzie się online

I etap (szkolny) 05.03.2021 godz. 13.00 – 14.30
II etap (regio­nalny) 16.04.2021
III etap (ogól­no­polski) 06.06.2021 (w zależ­ności od rozwoju sytu­acji może także odbyć się online)

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego zaprasza do odwie­dzin Medio­teki Insty­tutu Goethego (ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, I piętro) w celu wypo­ży­czenia książek i gier, które wzbo­gacą wiedzę i umilą czas poświę­cony na przy­go­to­wanie się do konkursu.

Uczest­ników konkursu zgła­szają nauczy­ciele języka niemiec­kiego w terminie do 26.02.2021 r. do koor­dy­na­torki regio­nalnej konkursu w Oddziale SNJN Toruń – Anny Lis na adres annalisowa@​gmail.​com

Pliki do pobrania (linki otwie­rają się w nowym oknie):

Regu­lamin konkursu
Załącznik nr 1 – Karta zgło­szenia uczestnictwa
Załącznik nr 2 – Zakres wymagań
Załącznik nr 3 – Protokół z prze­biegi I etapu konkursu
Załącznik nr 4 – Zgoda rodziców

Pole­cane tytuły na konkurs Turbo­lan­de­skunde ze zbiorów Biblio­teki: Okładki książek do nauki języka niemieckiego PBW w Bydgoszczy | CC BY 4.0 International

30 Studen Deutsch­land : Mate­ria­lien für den Orien­tie­rung­skurs / Stut­t­gart : Ernst Klett Spra­chen GmbH, 2005, 64 s., il., fot., sygn. 27458 G.I.

Berlin / Buddée, G.- München : Travel House Media GmbH, 2007, 158 s., il., fot., sygn. 28289

Blick auf Deutsch­land : Ladne­skunde – Deutsch als Fremd­sprache / Kirch­mayer, Susanne, Vorder­wül­becke, Klaus. – Sttut­gart: Vorder­wül­becke, Klaus, 1997, 151 s., il. sygn. 31951

Der Neue Deut­sche Film von den Anfängen bis zu den Neun­ziger Jahren / Elsa­esser, Thomas. – München : Wilhelm Heyne Verlag, 1994, 566 s., il. sygn. 19455

Deutsch : rund ums Bran­den­burger Tor / Wolk, Ulrike. – Stut­t­gart : PONS, 2015, 128 s.., il., fot., sygn. 169213

Deut­sche Geschichte in Schla­glich­tern / Müller, Helmut M. – Mann­heim; Leipzig; Wien; Zürich : Meyers Lexi­ko­nverlag, 1990, [4],480s. sygn. 26874

Die Geschichte der Kunst / Gombrich, Ernst H. – Stut­t­gart; Zürich : Belser Verlag, 1984, 560 s., il. sygn. 14715

Dreimal Deutsch / Matecki, U. .- Stut­t­gart : Ernst Klett Inter­na­tional, 2001, 128 s., il. ; 25cm, sygn. 29027, 25053, 24789

DuMont’s Schnel­l­kurs >Kunst­ge­schichte< : Malerei vom Mitte­lalter bis zur Pop-art / Howarth, Eva. – Köln : DuMont Buchverlag, 1993, 187,[9] s., il. sygn. 19454

Dzieje kultury niemiec­kiej / Karolak, Czesław, Kunicki, Wojciech, Orłowski, Hubert. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2007, 572 s., [36] s. tabl. (gł. kolor.) : il. sygn. 31990

Eine kleine Lande­skunde der deut­sch­spra­chigen Länder / Bęza, Stani­sław. – Warszawa : Wydaw­nictwa Szkolne i Peda­go­giczne, cop. 2004, 262, [1] s., [16] s. tabl., [2] s. tabl. luz. : fot. kolor., mapy (w tym kolor.), portr. kolor., rys. sygn. 26302

Entdec­kung­sreise D‑A-CH : Kurs­buch zur Lande­skunde (A2-B1) / Plaski, Anna, Plaski, Fröh­lich, Birgitta, Bolte-Costabei, Chri­stiane. – Berlin : Langen­scheidt, 2011, 146 s., il. sygn. 75 N MEDIOTEKA

Essen und Trinken in Deutsch­land : Jenseits von Sauer­kraut und Eisbein : Eine Repor­ta­ge­reihe von DW-Radio­/Deut­sches Programm. – Köln : Deut­sche Welle, 2003, 83 s. il. + CD sygn. 33803

Kuchnia niemiecka / Cieślewska, Joanna. – Warszawa : New Media Concept, cop. 2008, 142, [2] s. : il. sygn. 30928

Kultu­relles Leben in der Bunde­sre­pu­blik Deutsch­land. – Bonn : Inter Nationes, 1992, 265 s., il. sygn. 14624

Moderne Kunst : 1: das Funk­kolleg zum Verstän­dins der Gegen­wart­skunst / Wagner Monika. – Hamburg : Rowohlt Taschen­buch Verlag, 1992, 328 s.,il.,fot +[8] tabl. syg.16382

Moderne Kunst : 2: das Funk­kolleg zum Verstän­dins der Gegen­wart­skunst / Wagner Monika. – Hamburg : Rowohlt Taschen­buch Verlag, 1992, 657 s.,il.,fot. +[8] tabl. syg.16383

Niemcy / Ivory, Michael. – Warszawa : G+J RBA, cop. 2004, 399 s. sygn. 30247

Spokojnie to tylko Niemcy / Lord, Richard. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2007, VII, [3], 336 s. : il. sygn. 162303

Wielkie muzea : Gemäl­de­ga­lerie.- Berlin. – Warszawa : Rzecz­po­spo­lita / HPS, 2007, 141s., il.,fot. sygn. 29939

Wielkie muzea : Stara Pina­ko­teka: Mona­chium. – Warszawa : Rzecz­po­spo­lita / HPS, 2007, 141s., il.,fot. sygn. 30207, . sygn.29941

Wissen Lande­skunde Deutsch­land : Test zum Orien­tie­rung­skur­sLu­scher / Renate Luscher.- München : Verlag für Deutsch , 2012, 63 s. : ilustracje kolo­rowe, il., sygn. 263 I.G.

Zur Orien­tie­rung : Basi­swissen Deutsch­land: Lehrer­hand­buch mit Kopie­rvo­lagen (Nive­au­stufe A2/B1) / Gaidosch, U., Müller, Ch. .-Isma­ning : Hueber Verlag, 2009., 80 s., il., sygn. 33744 N G.I.

Zur Orien­tie­rung : Deutsch­land-Quiz: Kopie­rvor­lagen (Nive­au­stufe A2/B1) / Rema­no­fsky, U., Isma­ning : Hueber Verlag, 2010., 80s., il., sygn. 33745

Zwischen­durch mal. Lande­skunde (A1-B1) / Specht, Franz, Heuer, Wiebke, Pase­walck, Silke. – Isma­ning : Hueber Verlag, 2012, 102s., il. sygn. 104 N MEDIOTEKA

Gry plan­szowe i CD: Gry planszowe do nauki języka niemieckiego PBW w Bydgoszczy | CC BY 4.0 International

Ein woche­nende in Berlin : spie­lend die standt entdecken und deutsch lernen .- Mona­chium : Grubbe Media, 2011 sygn. 5068 N GRA, sygn. p 4635 N GRA

Reise­ziel Deutsch­land : Ein Sprach- und Reise­führer.- München : Verlag für Deutsch Renate Luscher, 2011, CD sygn. 454, 455 I.G. CD

Die Rundreise: Unter­wegs in den Deut­sch­spra­chigen Landern.- Reca­nati : Eli, 2009 sygn. 3916 N GRA

Spiel deine Rolle : Illu­strierte Karten für gelenkte Dialoge auf Deutsch.- Reca­nati : ELI, 2020, sygn. 456 IG., 457 I.G. GRA

Das QUIZ : Erleb­ni­sreise mit Deutsch : Z niemieckim w drogę.- Sutt­t­gart : Klett, 2018 sygn. 221 I.G. GRA

oprac. Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Konkurs dla uczniów „Gram­matik auf Plakaten”

Konkurs dla uczniów „Gram­matik auf Plakaten”

Konkurs skie­ro­wany jest do uczniów szkół podsta­wo­wych klas 4 – 6 (kate­goria I), klas 7 – 8 (kate­goria II) oraz uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych (kate­goria III). Zada­niem uczest­nika jest wyko­nanie dowolną tech­niką plastyczną plakatu eduka­cyj­nego, który może być wyko­rzy­stany na lekcjach języka niemieckiego.

Orga­ni­za­torzy – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy i Goethe-Institut w Warszawie – ocze­kują na prace konkur­sowe do 07 marca 2021 r. Part­nerem konkursu jest Polskie Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego Oddział w Toruniu.

Zapra­szamy do udziału i zapo­znania się z regu­la­minem konkursu. Wszel­kich infor­macji zwią­za­nych z konkursem udzie­lają koor­dy­na­torki konkursu: Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz, tel. 52 3413074 wew. 18 w godz. 8.00 – 15.00

Załącznik nr 1 do Regu­la­minu – Formu­larz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regu­la­minu – Zgoda rodziców/opiekunów

Vlogi i wideo na lekcji języka niemieckiego

Vlogi i wideo na lekcji języka niemieckiego

W czwart­kowe popo­łu­dnie 22.10.2020 r. odbyło się szko­lenie online dla germa­ni­stów. Szkoda, że nie na żywo, jak zwykle w naszej czytelni, ale cieszymy się, że pomimo pandemii, nie tracimy kontaktu z czytel­ni­kami oraz naszymi zaprzy­jaź­nio­nymi szkoleniowcami.

Koor­dy­na­torka Agnieszka Krajewska (Goethe-Institut Polska / ORE) przy współ­pracy biblio­te­karzy, zebrała chętną grupę nauczy­cieli języka niemiec­kiego i popro­wa­dziła ciekawe warsz­taty pt. „#Digital DaF: Vlogi i wideo – na lekcji języka niemiec­kiego (A1-A2)”. Prowa­dząca webinar zapre­zen­to­wała mate­riały do pracy na lekcjach z vlogiem i filmami wideo wyko­rzy­stując ich poten­cjał. Udowod­niła, że auten­tyczne mate­riały języ­kowe można zasto­sować już na lekcjach dla uczniów na poziomie A1A2. Wspólnie też wypró­bo­wała z uczest­ni­kami konkretne ćwiczenia i zadania do pracy z mate­riałem filmowym. Okazało się, że vlogi i filmy wideo mogą pomóc w prze­ka­zy­waniu wiedzy na temat Niemiec i mogą zwięk­szyć moty­wację uczniów do nauki języka niemieckiego.

Warsz­taty się udały, połą­czenie online dobrze zadzia­łało. Mamy nadzieję na kolejne takie spotkanie. Biblio­te­karze z PBW na początku szko­lenia przy­po­mnieli wszystkim uczest­nikom, że mogą przy­syłać na adres mailowy czytelni (czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl) propo­zycje kupna książek do księ­go­zbioru Medio­teki. Przy­po­mi­namy, że takie zakupy są czynione raz w roku przez Goethe-Institut. Chętnie więc zbie­ramy propo­zycje naszych użyt­kow­ników. Prosimy o podanie tytułu, autora oraz ISBN książki.

Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Erfolg mit Deutsch im Beruf – szko­lenie dla nauczycieli

Erfolg mit Deutsch im Beruf – szko­lenie dla nauczycieli

Umie­jęt­ności języ­kowe stają się coraz ważniejsze w dzisiej­szym zglo­ba­li­zo­wanym świecie. Szcze­gólnie potrzebna jest znajo­mość odpo­wied­niego języka tech­nicz­nego lub zawo­do­wego, który umoż­liwia uczniom pomyślny rozwój osobisty i zawo­dowy, a także wymianę doświad­czeń i pracę w środo­wisku wielojęzycznym.

Biblio­teka zaprasza nauczy­cieli germa­ni­stów na semi­na­rium połą­czone z warsz­ta­tami „Erfolg mit Deutsch im Beruf“. Popro­wadzi je dr Alek­sandra Łyp-Bielecka w ramach projektu Insty­tutu Goethego, wspie­ra­ją­cego nauczanie języka niemiec­kiego w polskich szko­łach o profilu zawo­dowym. Semi­na­rium daje możli­wość zapo­znania się z najnow­szymi mate­ria­łami Insty­tutu Goethego w Warszawie dla szkół tech­nicz­nych i bran­żo­wych. Warsz­taty odbędą się w Medio­tece Języka Niemiec­kiego (czytelnia główna) pod koniec kwietnia. Dokładna data oraz link do formu­larza reje­stra­cyj­nego zostaną podane wkrótce.

Więcej infor­macji na stronie goethe​.de.
Stra­tegie uczenia się języka niemieckiego

Stra­tegie uczenia się języka niemieckiego

Co zrobić, by uczenie się stało się efek­tywnym procesem? W jaki sposób uczniowie lubią się uczyć? Jak opty­malnie wyko­rzy­stywać czas na lekcji języka niemiec­kiego? Wokół tych pytań wywią­zała się ożywiona dyskusja na spotkaniu uczest­ników sieci samo­kształ­cenia i współ­pracy nauczy­cieli języka niemiec­kiego z udziałem Kata­rzyny Karskiej-Rasmus (germa­nisty, nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy). 

Biblio­te­karze zapre­zen­to­wali uczest­nikom spotkania nowości biblio­teczne (książki i gry) ze zbiorów Medio­teki Języka Niemiec­kiego oraz zapro­sili na następne spotkanie, które odbę­dzie się 27 marca (piątek) o g.16.00 w czytelni głównej.

Muzyka na lekcji języka niemiec­kiego – warsztaty

Muzyka na lekcji języka niemiec­kiego – warsztaty

Eduka­torka Ksenia Herbst-Buchwald prze­pro­wa­dziła w naszej biblio­tece warsz­taty “Praca metodą projektu na przy­kła­dzie muzyki / Projek­tar­beit am Beispiel Musik“ w ramach programu DELFORT, ogól­no­pol­skiego programu dosko­na­lenia nauczy­cieli języka niemiec­kiego. Zało­żenia projektu zostały opra­co­wane wspólnie przez Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe-Institut w Warszawie.

Warsz­taty były zorien­to­wane na poka­zanie nauczy­cielom możli­wości wyko­rzy­stania piosenek na lekcjach języka niemiec­kiego jako punktu wyjścia do reali­zacji projektów. Łatwość z jaką zapa­mię­tu­jemy piosenki już dawno temu wyko­rzy­sty­wano w celu prze­ka­zy­wania ważnych infor­macji. Propo­nując uczniom naukę przy dźwię­kach muzyki zapew­niamy im inte­re­su­jącą, spon­ta­niczną i tym samym mniej stre­su­jącą przy­godę z języ­kiem obcym. Muzyka potrafi rozbu­dzić ogromną moty­wację do tego, aby zrozu­mieć również teksty piosenek.

Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Wyniki konkursu „Czytamy Kästnera”

Wyniki konkursu „Czytamy Kästnera”

Jury woje­wódz­kiego konkursu pięk­nego czytania w języku niemieckim „Czytamy Käst­nera” w skła­dzie: Iwona Kretek (opiekun meto­dyczny Medio­teki Języka Niemiec­kiego Goethe Instytut); Anna Bukowska (Polskie Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego) oraz Regina Strze­meska (nauczy­ciel-konsul­tant języka niemiec­kiego w Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Toruniu), podjęło decyzję o przy­znaniu nagród i wyróż­nień. Komisja konkur­sowa prze­słu­chała 76 uczniów z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego m.in.: Tucholi, Inowro­cławia, Szubina, Mogilna, Osielska, Łochowa, Nakła nad Notecią oraz Bydgoszczy.

Laureaci:
W kate­gorii szkół podstawowych:
1 miejsce: Olga Kasprzak (Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Szubinie)
2 miejsce: Kornel Zyga (Szkoła Podsta­wowa nr 3 Mogilno)
3 miejsce: Sara Rzend­kowska (Zespół Szkół Kato­lic­kich w Bydgoszczy)

Wyróż­nienia:
1) Marta Pyszka (Zespół Szkół Kato­lic­kich w Bydgoszczy)
2) Juliusz Łuka­nowski (Zespół Szkół Kato­lic­kich w Bydgoszczy)
3) Anna Kalka (Szkoła Podsta­wowa w Osielsku)
4) Bartło­miej Piętka (Szkoła Podsta­wowa w Łochowie)
5) Jakub Adamski (Zespół Szkół Kato­lic­kich w Bydgoszczy)

W kate­gorii szkół średnich:
1 miejsce: Wiktor Zimmer­mann ( Zespół Szkół Kato­lic­kich w Bydgoszczy)
2 miejsce: Dorian Ehlert ( Liceum Ogól­no­kształ­cące w Tucholi)
3 miejsce: Klaudia Graban ( Liceum Ogól­no­kształ­cące w Tucholi)

Wyróż­nienia:
1) Nely Łysiak (Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 4 w Bydgoszczy)
2) Mencel Alek­sandra (Zespół Szkół Kato­lic­kich w Bydgoszczy)
3) Julia Murzyn (Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 9 w Bydgoszczy)
4) Kamil Polewski (Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 1 w Inowrocławiu)
5) Patryk Myk Liceum Ogól­no­kształ­cące w Tucholi)

Wszystkim laure­atom serdecznie gratulujemy!

Inter­ne­towy uniwer­sytet dzie­cięcy na lekcji języka niemieckiego

Inter­ne­towy uniwer­sytet dzie­cięcy na lekcji języka niemieckiego

Kolejne warsz­taty dla germa­ni­stów zorga­ni­zo­wane przez Goethe-Institut w Biblio­tece upły­nęły w twór­czej i serdecznej atmos­ferze. Pani Agnieszka Krajewska z wielkim zapałem przed­sta­wiła szeroki zakres możli­wości wyko­rzy­stania na lekcjach projektu KINDE­RUNI. Niemiecki inter­ne­towy uniwer­sytet dzie­cięcy jest inno­wa­cyjnym projektem, który odwo­łuje się do cieka­wości ucznia, rozwija twórczo jego myślenie i przy­bliża język niemiecki. KINDE­RUNI to 3 fakul­tety, 30 filmo­wych wykładów, ponad 240 inte­rak­tyw­nych zadań oraz mate­riały dydak­tyczne na lekcje języka niemiec­kiego w szkole. Program KINDE­RUNI powstał z myślą o dzie­ciach 8 – 12 lat. Tematy lekcyjne są atrak­cyjne również dla dzieci star­szych, a nawet dla dorosłych.

Uczest­nicy warsz­tatów mieli również możli­wość zapo­znania się z nowymi zbio­rami Medio­teki Języka Niemiec­kiego dzia­ła­jącej w Biblio­tece pod patro­natem Goethe-Institut.


Grafika: kinde​runi​.goethe​.de/​?​l​a​ng=pl

Praca metodą projektu na przy­kła­dzie muzyki

Praca metodą projektu na przy­kła­dzie muzyki

Bezpłatne warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego w ramach programu DELFORT popro­wadzi edukator Ksenia Herbst-Buchwald. Są one zorien­to­wane bardzo prak­tycznie na poka­zanie nauczy­cielom bazy i możli­wości wyko­rzy­stania aktu­al­nych piosenek na lekcjach języka niemiec­kiego jako punktu wyjścia do reali­zacji projektów. Infor­macje w języku niemieckim w załącz­niku.

Termin: 6 listo­pada 2019 r., 15:30 – 18:45
Miejsce: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, Czytelnia Główna.

Reje­stracja do 30 paździer­nika 2019 r. na stronie ORE.

Muzyka towa­rzyszy nam wszę­dzie: w pracy, w domu i na ulicy. Dlaczego miałoby jej zabraknąć podczas pracy metodą projektu? Łatwość, z jaką piosenki zapa­dają w pamięć, wyko­rzy­stuje się od dawna do prze­ka­zy­wania ważnych informacji.

Uczenie się z muzyką oznacza dla ucznia ciekawsze, bardziej spon­ta­niczne i dzięki temu pozba­wione obaw podej­ście do języka obcego. Jak żadne inne medium, muzyka pobudza również moty­wację do zrozu­mienia treści, prze­kształ­cając ją w praw­dziwe zain­te­re­so­wanie nauką języków obcych.

  • Gdzie można znaleźć ciekawe, aktu­alne piosenki, właściwie dobrane do projektu?
  • W jaki sposób można wyko­rzy­stać muzykę i piosenki na lekcji języka niemieckiego?
  • Jak połą­czyć muzykę z pracą metodą projektu?

Na te i inne pytania posta­ramy się wspólnie znaleźć odpo­wiedź podczas warsz­tatów. Mile widziane będą przy­kłady z Państwa lekcji.

Macie Państwo ochotę na arty­styczno-kreatywne warsz­taty? W takim razie serdecznie zapraszamy!

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemieckiego

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemieckiego

Goethe-Institut Warszawa oraz Medio­teka Języka Niemiec­kiego w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy serdecznie zapra­szają na warsz­taty „Inter­ne­towy uniwer­sytet dzie­cięcy na lekcji języka niemiec­kiego – 3 fakul­tety, 30 filmo­wych wykładów, ponad 240 inte­rak­tyw­nych zadań“, które odbędą się w Czytelni 3 paździer­nika 2019 r. (czwartek) w godz. 15:30 – 18:40, refe­rentka: Agnieszka Krajewska. Reje­stracja: zgło­szenia uczest­ników przyj­mo­wane będą do 29 wrze­śnia pocztą elek­tro­niczną: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Niemiecki inter­ne­towy uniwer­sytet dzie­cięcy jest inno­wa­cyjnym projektem, który odwo­łuje się do cieka­wości ucznia, rozwija twórczo jego myślenie i przy­bliża język niemiecki. KINDE­RUNI to 3 fakul­tety, 30 filmo­wych wykładów, ponad 240 inte­rak­tyw­nych zadań oraz mate­riały dydak­tyczne na lekcje języka niemiec­kiego w szkole. Program KINDE­RUNI powstał z myślą o dzie­ciach 8 – 12 lat. Tematy lekcyjne są atrak­cyjne również dla dzieci star­szych, a nawet dla dorosłych.

Szcze­gó­łowe infor­macje znajdą Państwo w załącz­niku.
Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą laptopa/netbooka/tabletu, jeżeli istnieje taka możliwość.

Grafika: kinde​runi​.goethe​.de/​?​l​a​ng=pl

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde – Österreich“

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde – Österreich“

W Biblio­tece odbyła się 5. edycja konkursu „Turbo­lan­de­skunde – wędrówka po krajach niemiec­kiego obszaru języ­ko­wego“, zorga­ni­zo­wa­nego przez Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego we współ­pracy z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką w Bydgoszczy. Tematem prze­wodnim tego­rocznej edycji była Austria. Udział wzięły cztery zespoły z Bydgoszczy i Mogilna. Rywa­li­zacja była duża, o pierwsze miejsce walczyły w dogrywce dwa zespoły. Osta­teczna klasy­fi­kacja przed­stawia się następująco:

  • 1 miejsce – Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 4 w Bydgoszczy
  • 2 miejsce – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Mogilnie
  • 3 miejsce – Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 9 z oddzia­łami dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
  • 4 miejsce – Zespół Szkół Budow­la­nych w Bydgoszczy.

Gratu­lu­jemy wszystkim uczniom!

Alina Melnicka-Zygmunt
Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz

Nauczanie języka niemiec­kiego – szkolenie

Nauczanie języka niemiec­kiego – szkolenie

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie członków Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego. Wystą­piło dwóch prele­gentów. Regina Strze­meska zapre­zen­to­wała “Kompe­tencje kluczowe w nauczaniu języka niemiec­kiego”, a Paweł Zbyt­niewski zaty­tu­łował swoje wystą­pienie “Podręcznik do nauki języka niemiec­kiego w szkole śred­niej – jak wybrać go właściwie”. Po prelek­cjach wywią­zała się ożywiona dyskusja na temat podręcz­ników. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili germa­ni­stom nowości w zbio­rach Medio­teki Języka Niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut dzia­ła­jącej w bibliotece.

Alina Melnicka-Zygmunt
Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz

Graj i ucz się języka niemieckiego

Graj i ucz się języka niemieckiego

W środę gości­liśmy w Czytelni Głównej młodzież z Zespołu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. Broni­sława Mali­now­skiego w Grudziądzu. Wzięli oni udział w zaję­ciach „Graj i ucz się języka niemiec­kiego“. Uczniowie pod czujnym okiem nauczy­ciela w formie zabawy powtó­rzyli i utrwa­lili słow­nictwo i grama­tykę języka niemieckiego.

Alina Melnicka-Zygmunt
Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz

Księ­go­zbiór niemiec­ko­ję­zyczny biblioteki

Księ­go­zbiór niemiec­ko­ję­zyczny biblioteki

Studenci germa­ni­styki z Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego uczest­ni­czyli w spotkaniu promo­cyjnym w Czytelni Głównej. Biblio­te­karze przed­sta­wili im księ­go­zbiór niemiec­ko­ję­zyczny ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem działów: lingwi­styki, kultu­ro­znaw­stwa, historii lite­ra­tury niemiec­kiej. Młodzież zazna­jo­miła się również z bogatą ofertą Medio­teki Języka Niemiec­kiego dzia­ła­jącej w Czytelni pod patro­natem Goethe Institut.