Wyniki konkursu „Czytamy Kästnera”

Wyniki konkursu „Czytamy Kästnera”

Jury wojewódz­kiego konkursu pięknego czytania w języku niemieckim „Czytamy Kästnera” w składzie: Iwona Kretek (opiekun metodyczny Medio­teki Języka Niemiec­kiego Goethe Instytut); Anna Bukowska (Polskie Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego) oraz Regina Strze­meska (nauczy­ciel-konsul­tant języka niemiec­kiego w Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Toruniu), podjęło decyzję o przyznaniu nagród i wyróż­nień. Komisja konkur­sowa przesłu­chała 76 uczniów z województwa kujawsko-pomor­skiego m.in.: Tucholi, Inowro­cławia, Szubina, Mogilna, Osielska, Łochowa, Nakła nad Notecią oraz Bydgoszczy.

Laureaci:
W kategorii szkół podsta­wo­wych:
1 miejsce: Olga Kasprzak (Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Szubinie)
2 miejsce: Kornel Zyga (Szkoła Podsta­wowa nr 3 Mogilno)
3 miejsce: Sara Rzend­kowska (Zespół Szkół Katolic­kich w Bydgoszczy)

Wyróż­nienia:
1) Marta Pyszka (Zespół Szkół Katolic­kich w Bydgoszczy)
2) Juliusz Łukanowski (Zespół Szkół Katolic­kich w Bydgoszczy)
3) Anna Kalka (Szkoła Podsta­wowa w Osielsku)
4) Bartło­miej Piętka (Szkoła Podsta­wowa w Łochowie)
5) Jakub Adamski (Zespół Szkół Katolic­kich w Bydgoszczy)

W kategorii szkół średnich:
1 miejsce: Wiktor Zimmer­mann ( Zespół Szkół Katolic­kich w Bydgoszczy)
2 miejsce: Dorian Ehlert ( Liceum Ogólno­kształ­cące w Tucholi)
3 miejsce: Klaudia Graban ( Liceum Ogólno­kształ­cące w Tucholi)

Wyróż­nienia:
1) Nely Łysiak (Liceum Ogólno­kształ­cące nr 4 w Bydgoszczy)
2) Mencel Aleksandra (Zespół Szkół Katolic­kich w Bydgoszczy)
3) Julia Murzyn (Liceum Ogólno­kształ­cące nr 9 w Bydgoszczy)
4) Kamil Polewski (Liceum Ogólno­kształ­cące nr 1 w Inowro­cławiu)
5) Patryk Myk Liceum Ogólno­kształ­cące w Tucholi)

Wszystkim laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy!

Inter­ne­towy uniwer­sytet dziecięcy na lekcji języka niemiec­kiego

Inter­ne­towy uniwer­sytet dziecięcy na lekcji języka niemiec­kiego

Kolejne warsz­taty dla germa­ni­stów zorga­ni­zo­wane przez Goethe-Institut w Biblio­tece upłynęły w twórczej i serdecznej atmos­ferze. Pani Agnieszka Krajewska z wielkim zapałem przed­sta­wiła szeroki zakres możli­wości wykorzy­stania na lekcjach projektu KINDE­RUNI. Niemiecki inter­ne­towy uniwer­sytet dziecięcy jest innowa­cyjnym projektem, który odwołuje się do cieka­wości ucznia, rozwija twórczo jego myślenie i przybliża język niemiecki. KINDE­RUNI to 3 fakul­tety, 30 filmo­wych wykładów, ponad 240 interak­tyw­nych zadań oraz materiały dydak­tyczne na lekcje języka niemiec­kiego w szkole. Program KINDE­RUNI powstał z myślą o dzieciach 8 – 12 lat. Tematy lekcyjne są atrak­cyjne również dla dzieci starszych, a nawet dla dorosłych.

Uczest­nicy warsz­tatów mieli również możli­wość zapoznania się z nowymi zbiorami Medio­teki Języka Niemiec­kiego działa­jącej w Biblio­tece pod patro­natem Goethe-Institut.


Grafika: kinde​runi​.goethe​.de/​?​l​a​ng=pl

Praca metodą projektu na przykła­dzie muzyki

Praca metodą projektu na przykła­dzie muzyki

Bezpłatne warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego w ramach programu DELFORT popro­wadzi edukator Ksenia Herbst-Buchwald. Są one zorien­to­wane bardzo praktycznie na pokazanie nauczy­cielom bazy i możli­wości wykorzy­stania aktual­nych piosenek na lekcjach języka niemiec­kiego jako punktu wyjścia do reali­zacji projektów. Infor­macje w języku niemieckim w załącz­niku.

Termin: 6 listo­pada 2019 r., 15:30 – 18:45
Miejsce: Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, Czytelnia Główna.

Rejestracja do 30 paździer­nika 2019 r. na stronie ORE.

Muzyka towarzyszy nam wszędzie: w pracy, w domu i na ulicy. Dlaczego miałoby jej zabraknąć podczas pracy metodą projektu? Łatwość, z jaką piosenki zapadają w pamięć, wykorzy­stuje się od dawna do przeka­zy­wania ważnych infor­macji.

Uczenie się z muzyką oznacza dla ucznia ciekawsze, bardziej sponta­niczne i dzięki temu pozba­wione obaw podej­ście do języka obcego. Jak żadne inne medium, muzyka pobudza również motywację do zrozu­mienia treści, przekształ­cając ją w prawdziwe zainte­re­so­wanie nauką języków obcych.

  • Gdzie można znaleźć ciekawe, aktualne piosenki, właściwie dobrane do projektu?
  • W jaki sposób można wykorzy­stać muzykę i piosenki na lekcji języka niemiec­kiego?
  • Jak połączyć muzykę z pracą metodą projektu?

Na te i inne pytania posta­ramy się wspólnie znaleźć odpowiedź podczas warsz­tatów. Mile widziane będą przykłady z Państwa lekcji.

Macie Państwo ochotę na artystyczno-kreatywne warsz­taty? W takim razie serdecznie zapra­szamy!

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

Goethe-Institut Warszawa oraz Medio­teka Języka Niemiec­kiego w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy serdecznie zapra­szają na warsz­taty „Inter­ne­towy uniwer­sytet dziecięcy na lekcji języka niemiec­kiego – 3 fakul­tety, 30 filmo­wych wykładów, ponad 240 interak­tyw­nych zadań“, które odbędą się w Czytelni 3 paździer­nika 2019 r. (czwartek) w godz. 15:30 – 18:40, referentka: Agnieszka Krajewska. Rejestracja: zgłoszenia uczest­ników przyj­mo­wane będą do 29 września pocztą elektro­niczną: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Niemiecki inter­ne­towy uniwer­sytet dziecięcy jest innowa­cyjnym projektem, który odwołuje się do cieka­wości ucznia, rozwija twórczo jego myślenie i przybliża język niemiecki. KINDE­RUNI to 3 fakul­tety, 30 filmo­wych wykładów, ponad 240 interak­tyw­nych zadań oraz materiały dydak­tyczne na lekcje języka niemiec­kiego w szkole. Program KINDE­RUNI powstał z myślą o dzieciach 8 – 12 lat. Tematy lekcyjne są atrak­cyjne również dla dzieci starszych, a nawet dla dorosłych.

Szcze­gó­łowe infor­macje znajdą Państwo w załącz­niku.
Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą laptopa/netbooka/tabletu, jeżeli istnieje taka możli­wość.

Grafika: kinde​runi​.goethe​.de/​?​l​a​ng=pl

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde – Öster­reich“

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde – Öster­reich“

W Biblio­tece odbyła się 5. edycja konkursu „Turbo­lan­de­skunde – wędrówka po krajach niemiec­kiego obszaru języko­wego“, zorga­ni­zo­wa­nego przez Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego we współ­pracy z Pedago­giczną Biblio­teką Wojewódzką w Bydgoszczy. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była Austria. Udział wzięły cztery zespoły z Bydgoszczy i Mogilna. Rywali­zacja była duża, o pierwsze miejsce walczyły w dogrywce dwa zespoły. Ostateczna klasy­fi­kacja przed­stawia się nastę­pu­jąco:

  • 1 miejsce – Liceum Ogólno­kształ­cące nr 4 w Bydgoszczy
  • 2 miejsce – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych w Mogilnie
  • 3 miejsce – Liceum Ogólno­kształ­cące nr 9 z oddzia­łami dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
  • 4 miejsce – Zespół Szkół Budow­la­nych w Bydgoszczy.

Gratu­lu­jemy wszystkim uczniom!

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz

Nauczanie języka niemiec­kiego – szkolenie

Nauczanie języka niemiec­kiego – szkolenie

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie członków Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego. Wystą­piło dwóch prele­gentów. Regina Strze­meska zapre­zen­to­wała “Kompe­tencje kluczowe w nauczaniu języka niemiec­kiego”, a Paweł Zbytniewski zatytu­łował swoje wystą­pienie “Podręcznik do nauki języka niemiec­kiego w szkole średniej – jak wybrać go właściwie”. Po prelek­cjach wywią­zała się ożywiona dyskusja na temat podręcz­ników. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili germa­ni­stom nowości w zbiorach Medio­teki Języka Niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut działa­jącej w biblio­tece.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz

Graj i ucz się języka niemiec­kiego

Graj i ucz się języka niemiec­kiego

W środę gości­liśmy w Czytelni Głównej młodzież z Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cą­cych im. Broni­sława Malinow­skiego w Grudziądzu. Wzięli oni udział w zajęciach „Graj i ucz się języka niemiec­kiego“. Uczniowie pod czujnym okiem nauczy­ciela w formie zabawy powtó­rzyli i utrwa­lili słownictwo i grama­tykę języka niemiec­kiego.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz

Księgo­zbiór niemiec­ko­ję­zyczny biblio­teki

Księgo­zbiór niemiec­ko­ję­zyczny biblio­teki

Studenci germa­ni­styki z Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego uczest­ni­czyli w spotkaniu promo­cyjnym w Czytelni Głównej. Biblio­te­karze przed­sta­wili im księgo­zbiór niemiec­ko­ję­zyczny ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem działów: lingwi­styki, kultu­ro­znaw­stwa, historii litera­tury niemiec­kiej. Młodzież zazna­jo­miła się również z bogatą ofertą Medio­teki Języka Niemiec­kiego działa­jącej w Czytelni pod patro­natem Goethe Institut.

Erleb­ni­sreise mit Deutsch – szkolenie dla nauczy­cieli

Erleb­ni­sreise mit Deutsch – szkolenie dla nauczy­cieli

W Czytelni Głównej odbyło się szkolenie dla germa­ni­stów pt.: „Erleb­ni­sreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę“, które popro­wa­dziła Magda­lena Budzyńska ze Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego.

Jest to projekt reali­zo­wany przez Goethe-Institut we współ­pracy z Wydaw­nictem Lektor­Klett, skiero­wany przede wszystkim do szkół podsta­wo­wych w ich nowym, 8‑letnim, kształcie.
Gry językowe, grafiki, plakaty i karty pracy wraz z pomysłami na ich wykorzy­stanie do nauki i promocji języka niemiec­kiego, a wszystko połączone tematyką podróży i zamknięte w jednym pudełku. Jest to pozycja do wypoży­czenia w naszej Medio­tece.

Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt

Szkolenie dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

Szkolenie dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

W sobotę (17 listo­pada 2018 r.) w godz. 10.00 – 13.15 w czytelni głównej odbędzie się szkolenie dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego pt. „Erleb­ni­sreise mit Deutsch“. Zajęcia popro­wadzi Magda­lena Budzyńska z Oddziału Toruń­skiego Polskiego Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego. Szkolenie jest darmowe, reali­zo­wane przez Goethe-Institut w ramach projektu ERD. Serdecznie zapra­szamy nauczy­cieli germa­ni­stów. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

W sobotę (22.09.2018 r.) w godz. 9.30 – 13.00 w czytelni głównej obędzie się spotkanie członków Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego – Oddziału Toruń-Bydgoszcz. Będzie ono połączone z prezen­tacją i warsz­ta­tami „Wykorzy­stanie zbiorów Medio­teki Insty­tutu Goethego na lekcjach języka niemiec­kiego, czyli Spielen und koope­riren przygo­to­wa­nymi przez opiekuna Medio­teki Iwonę Kretek oraz Annę Bukowską.


Serdecznie zapra­szamy nauczy­cieli języka niemiec­kiego wszyst­kich poziomów nauczania!

Alina Melnicka-Zygmunt
Czytelnia Główna

Gry językowe

Gry językowe

W Czytelni Głównej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Graj i ucz się języka niemiec­kiego“. Tym razem gości­liśmy młodzież z Zespołu Szkół Ekono­miczno-Admini­stra­cyj­nych oraz z Gimna­zjum nr 29 w Bydgoszczy wraz z opieku­nami. Uczniowie w sześciu grupach zmieniając się rotacyjnie przy stoli­kach zagrali w osiem gier pod czujnym okiem nauczy­cieli germa­ni­stów. Powtó­rzyli oni między innymi: liczeb­niki z bingo „Das Zahlen­spiel Deutsch“, słownictwo dotyczące przyrody „Sprach Memo. Natur und Tiere“, zawodów „Das Spiel der Berufe Deutsch“, godzin „Das Uhrzeit-Domino Deutsch“ oraz czasow­niki z „Verben Bingo“. Wśród graczy panowała luźna, wesoła atmos­fera.

Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt

Graj i ucz się języka niemiec­kiego

Graj i ucz się języka niemiec­kiego

Czytelnię Główną PBW odwie­dzili gimna­zja­liści z Zespołu Szkół w Łochowie. Uczniowie pod czujnym okiem nauczy­ciela grając w gry planszowe utrwa­lali wcześniej poznane słownictwo z języka niemiec­kiego. Młodzież została podzie­lona na 5 grup, każda miała inną grę oraz zestaw słowników do pomocy. Wszyscy zagrali w 5 gier przemiesz­czając się od stolika do stolika. Takie zajęcia na pewno stano­wiły atrak­cyjną formę przyswa­jania i utrwa­lania języka niemiec­kiego.

Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt

Gry językowe

Gry językowe

Wczoraj w czytelni odbyło się spotkanie sieci nauczy­cieli języka niemiec­kiego szkół podsta­wo­wych koordy­no­wanej przez nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN Katarzynę Karską-Rasmus. Tym razem tematem spotkania było wykorzy­stanie gier języko­wych planszo­wych i nie tylko w nauczaniu języka niemiec­kiego, znajdu­ją­cych się w zbiorach Medio­teki Insty­tutu Goethego. Zaini­cjo­wany został w ten sposób pomysł lekcji organi­zo­wa­nych przez cały ostatni miesiąc roku szkol­nego w Czytelni PBW: “Graj i ucz się języka niemiec­kiego”. Zapra­szamy serdecznie nauczy­cieli z klasami. Bliższych infor­macji udzie­lają pracow­nicy Czytelni pod numerem 52 341 30 74 w.18 i mailem: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt

Litera­tura niemiecka w ilustracji – wyniki

Litera­tura niemiecka w ilustracji – wyniki

Protokół z posie­dzenia komisji rozstrzy­ga­jącej konkurs plastyczny: ”Litera­tura niemiecka w ilustracji” zorga­ni­zo­wany przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Goethe-Institut w Warszawie

Dnia 22 marca 2018 r. o godz. 13.00 odbyło się posie­dzenie komisji konkur­sowej rozstrzy­ga­jącej konkurs plastyczny pt. „Litera­tura niemiecka w ilustracji”.
Komisja w składzie:

  • mgr Iwona Kretek – przewod­ni­cząca komisji konkur­sowej - nauczy­ciel języka niemiec­kiego, wielo­letni metodyk przy dawnym Nauczy­ciel­skim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, opiekun metodyczny Medio­teki Języka Niemiec­kiego Goethe Instytut działa­jącej przy Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy
  • mgr Katarzyna Karska-Rasmus – nauczy­ciel języka niemiec­kiego; nauczy­ciel konsul­tant w Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy
  • mgr Anna Drejas – nauczy­ciel rysunku i malar­stwa w Państwowym Zespole Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy

Na konkurs napły­nęło 56 prac ze szkół w Bydgoszczy oraz powiatu bydgo­skiego. Prace ocenione były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kryte­riami:
1) zgodność treści pracy z tematem konkursu,
2) innowa­cyj­ność i kreatyw­ność w podej­ściu do tematu,
3) ogólne wrażenie estetyczne,
4) popraw­ność językowa.

Komisja wyłoniła laure­atów konkursu w dwóch katego­riach:
1) uczniów klas IV-VII Szkoły Podsta­wowej oraz II-III Gimna­zjum (dotyczy litera­tury niemiec­kiej wydanej w języku polskim)
2) uczniów Szkół Średnich oraz klas IIIII Gimna­zjum ( jeśli konty­nuują naukę języka niemiec­kiego po szkole podsta­wowej – dotyczy litera­tury niemiec­kiej w orygi­nale)

Lista laure­atów w konkursie pt.
„Litera­tura niemiecka w ilustracji” 1 kategoria 

I miejsce
Natalia Chojnicka
Szkoła Podsta­wowa nr 57 w Bydgoszczy
II miejsce
Adriana Czechowska
Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgoszczy
III miejsce
Patrycja Pasińska
Szkoła Podsta­wowa nr 57 w Bydgoszczy

Wyróż­nienia:

Alicja Czyri­bulko – Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgoszczy
Natalia Czarnocka – Gimna­zjum nr 5 ( Szkoła Podsta­wowa nr 17 w Bydgoszczy )
Anna Gil – Szkoła Podsta­wowa nr 67 w Bydgoszczy ( Gimna­zjum)
Stani­sław Krzyśków – Szkoła Podsta­wowa nr 43 w Bydgoszczy
Katarzyna Andrze­jewska – Szkoła Podsta­wowa nr14 w Bydgoszczy
Julia Murzyn – Katolicka Szkoła Podsta­wowa w Bydgoszczy
Julia Kupisiak – Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgoszczy

Lista laure­atów w konkursie pt. „Litera­tura niemiecka w ilustracji” 2 kategoria

1 miejsce
Wiktor Piórkowski
Zespół Szkół nr 4 – Gimna­zjum nr 17 w Bydgoszczy

2 miejsce
Norbert Baliński
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie – Gimna­zjum

3 miejsce ex aequo
Julia Kossak-Piasecka
II Liceum Ogólno­kształ­cące w Bydgoszczy
Aleksandra Malich
II Liceum Ogólno­kształ­cące w Bydgoszczy

wyróż­nienie
Natalia Karcz – II Liceum Ogólno­kształ­cące w Bydgoszczy

Wszystkim zwycięzcom GRATU­LU­JEMY!!!

Zapra­szamy na Galę konkur­sową uczniów wraz z nauczy­cie­lami, która odbędzie się 12 kwietnia o godz. 10.00 w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Karola Szyma­now­skiego 3 w Bydgoszczy.

Przygo­to­wana zostanie wystawa pokon­kur­sowa wszyst­kich prac na terenie Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Infor­macja o wystawie ukaże się na naszej stronie inter­ne­towej.