Vlogi i wideo na lekcji języka niemieckiego

Vlogi i wideo na lekcji języka niemieckiego

W czwart­kowe popo­łu­dnie 22.10.2020 r. odbyło się szko­lenie online dla germa­ni­stów. Szkoda, że nie na żywo, jak zwykle w naszej czytelni, ale cieszymy się, że pomimo pandemii, nie tracimy kontaktu z czytel­ni­kami oraz naszymi zaprzy­jaź­nio­nymi szkoleniowcami.

Koor­dy­na­torka Agnieszka Krajewska (Goethe-Institut Polska / ORE) przy współ­pracy biblio­te­karzy, zebrała chętną grupę nauczy­cieli języka niemiec­kiego i popro­wa­dziła ciekawe warsz­taty pt. „#Digital DaF: Vlogi i wideo – na lekcji języka niemiec­kiego (A1-A2)”. Prowa­dząca webinar zapre­zen­to­wała mate­riały do pracy na lekcjach z vlogiem i filmami wideo wyko­rzy­stując ich poten­cjał. Udowod­niła, że auten­tyczne mate­riały języ­kowe można zasto­sować już na lekcjach dla uczniów na poziomie A1A2. Wspólnie też wypró­bo­wała z uczest­ni­kami konkretne ćwiczenia i zadania do pracy z mate­riałem filmowym. Okazało się, że vlogi i filmy wideo mogą pomóc w prze­ka­zy­waniu wiedzy na temat Niemiec i mogą zwięk­szyć moty­wację uczniów do nauki języka niemieckiego.

Warsz­taty się udały, połą­czenie online dobrze zadzia­łało. Mamy nadzieję na kolejne takie spotkanie. Biblio­te­karze z PBW na początku szko­lenia przy­po­mnieli wszystkim uczest­nikom, że mogą przy­syłać na adres mailowy czytelni (czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl) propo­zycje kupna książek do księ­go­zbioru Medio­teki. Przy­po­mi­namy, że takie zakupy są czynione raz w roku przez Goethe-Institut. Chętnie więc zbie­ramy propo­zycje naszych użyt­kow­ników. Prosimy o podanie tytułu, autora oraz ISBN książki.

Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Erfolg mit Deutsch im Beruf – szko­lenie dla nauczycieli

Erfolg mit Deutsch im Beruf – szko­lenie dla nauczycieli

Umie­jęt­ności języ­kowe stają się coraz ważniejsze w dzisiej­szym zglo­ba­li­zo­wanym świecie. Szcze­gólnie potrzebna jest znajo­mość odpo­wied­niego języka tech­nicz­nego lub zawo­do­wego, który umoż­liwia uczniom pomyślny rozwój osobisty i zawo­dowy, a także wymianę doświad­czeń i pracę w środo­wisku wielojęzycznym.

Biblio­teka zaprasza nauczy­cieli germa­ni­stów na semi­na­rium połą­czone z warsz­ta­tami „Erfolg mit Deutsch im Beruf“. Popro­wadzi je dr Alek­sandra Łyp-Bielecka w ramach projektu Insty­tutu Goethego, wspie­ra­ją­cego nauczanie języka niemiec­kiego w polskich szko­łach o profilu zawo­dowym. Semi­na­rium daje możli­wość zapo­znania się z najnow­szymi mate­ria­łami Insty­tutu Goethego w Warszawie dla szkół tech­nicz­nych i bran­żo­wych. Warsz­taty odbędą się w Medio­tece Języka Niemiec­kiego (czytelnia główna) pod koniec kwietnia. Dokładna data oraz link do formu­larza reje­stra­cyj­nego zostaną podane wkrótce.

Więcej infor­macji na stronie goethe​.de.
Stra­tegie uczenia się języka niemieckiego

Stra­tegie uczenia się języka niemieckiego

Co zrobić, by uczenie się stało się efek­tywnym procesem? W jaki sposób uczniowie lubią się uczyć? Jak opty­malnie wyko­rzy­stywać czas na lekcji języka niemiec­kiego? Wokół tych pytań wywią­zała się ożywiona dyskusja na spotkaniu uczest­ników sieci samo­kształ­cenia i współ­pracy nauczy­cieli języka niemiec­kiego z udziałem Kata­rzyny Karskiej-Rasmus (germa­nisty, nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy). 

Biblio­te­karze zapre­zen­to­wali uczest­nikom spotkania nowości biblio­teczne (książki i gry) ze zbiorów Medio­teki Języka Niemiec­kiego oraz zapro­sili na następne spotkanie, które odbę­dzie się 27 marca (piątek) o g.16.00 w czytelni głównej.

Muzyka na lekcji języka niemiec­kiego – warsztaty

Muzyka na lekcji języka niemiec­kiego – warsztaty

Eduka­torka Ksenia Herbst-Buchwald prze­pro­wa­dziła w naszej biblio­tece warsz­taty “Praca metodą projektu na przy­kła­dzie muzyki / Projek­tar­beit am Beispiel Musik“ w ramach programu DELFORT, ogól­no­pol­skiego programu dosko­na­lenia nauczy­cieli języka niemiec­kiego. Zało­żenia projektu zostały opra­co­wane wspólnie przez Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe-Institut w Warszawie.

Warsz­taty były zorien­to­wane na poka­zanie nauczy­cielom możli­wości wyko­rzy­stania piosenek na lekcjach języka niemiec­kiego jako punktu wyjścia do reali­zacji projektów. Łatwość z jaką zapa­mię­tu­jemy piosenki już dawno temu wyko­rzy­sty­wano w celu prze­ka­zy­wania ważnych infor­macji. Propo­nując uczniom naukę przy dźwię­kach muzyki zapew­niamy im inte­re­su­jącą, spon­ta­niczną i tym samym mniej stre­su­jącą przy­godę z języ­kiem obcym. Muzyka potrafi rozbu­dzić ogromną moty­wację do tego, aby zrozu­mieć również teksty piosenek.

Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Wyniki konkursu „Czytamy Kästnera”

Wyniki konkursu „Czytamy Kästnera”

Jury woje­wódz­kiego konkursu pięk­nego czytania w języku niemieckim „Czytamy Käst­nera” w skła­dzie: Iwona Kretek (opiekun meto­dyczny Medio­teki Języka Niemiec­kiego Goethe Instytut); Anna Bukowska (Polskie Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego) oraz Regina Strze­meska (nauczy­ciel-konsul­tant języka niemiec­kiego w Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Toruniu), podjęło decyzję o przy­znaniu nagród i wyróż­nień. Komisja konkur­sowa prze­słu­chała 76 uczniów z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego m.in.: Tucholi, Inowro­cławia, Szubina, Mogilna, Osielska, Łochowa, Nakła nad Notecią oraz Bydgoszczy.

Laureaci:
W kate­gorii szkół podstawowych:
1 miejsce: Olga Kasprzak (Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Szubinie)
2 miejsce: Kornel Zyga (Szkoła Podsta­wowa nr 3 Mogilno)
3 miejsce: Sara Rzend­kowska (Zespół Szkół Kato­lic­kich w Bydgoszczy)

Wyróż­nienia:
1) Marta Pyszka (Zespół Szkół Kato­lic­kich w Bydgoszczy)
2) Juliusz Łuka­nowski (Zespół Szkół Kato­lic­kich w Bydgoszczy)
3) Anna Kalka (Szkoła Podsta­wowa w Osielsku)
4) Bartło­miej Piętka (Szkoła Podsta­wowa w Łochowie)
5) Jakub Adamski (Zespół Szkół Kato­lic­kich w Bydgoszczy)

W kate­gorii szkół średnich:
1 miejsce: Wiktor Zimmer­mann ( Zespół Szkół Kato­lic­kich w Bydgoszczy)
2 miejsce: Dorian Ehlert ( Liceum Ogól­no­kształ­cące w Tucholi)
3 miejsce: Klaudia Graban ( Liceum Ogól­no­kształ­cące w Tucholi)

Wyróż­nienia:
1) Nely Łysiak (Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 4 w Bydgoszczy)
2) Mencel Alek­sandra (Zespół Szkół Kato­lic­kich w Bydgoszczy)
3) Julia Murzyn (Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 9 w Bydgoszczy)
4) Kamil Polewski (Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 1 w Inowrocławiu)
5) Patryk Myk Liceum Ogól­no­kształ­cące w Tucholi)

Wszystkim laure­atom serdecznie gratulujemy!

Inter­ne­towy uniwer­sytet dzie­cięcy na lekcji języka niemieckiego

Inter­ne­towy uniwer­sytet dzie­cięcy na lekcji języka niemieckiego

Kolejne warsz­taty dla germa­ni­stów zorga­ni­zo­wane przez Goethe-Institut w Biblio­tece upły­nęły w twór­czej i serdecznej atmos­ferze. Pani Agnieszka Krajewska z wielkim zapałem przed­sta­wiła szeroki zakres możli­wości wyko­rzy­stania na lekcjach projektu KINDE­RUNI. Niemiecki inter­ne­towy uniwer­sytet dzie­cięcy jest inno­wa­cyjnym projektem, który odwo­łuje się do cieka­wości ucznia, rozwija twórczo jego myślenie i przy­bliża język niemiecki. KINDE­RUNI to 3 fakul­tety, 30 filmo­wych wykładów, ponad 240 inte­rak­tyw­nych zadań oraz mate­riały dydak­tyczne na lekcje języka niemiec­kiego w szkole. Program KINDE­RUNI powstał z myślą o dzie­ciach 8 – 12 lat. Tematy lekcyjne są atrak­cyjne również dla dzieci star­szych, a nawet dla dorosłych.

Uczest­nicy warsz­tatów mieli również możli­wość zapo­znania się z nowymi zbio­rami Medio­teki Języka Niemiec­kiego dzia­ła­jącej w Biblio­tece pod patro­natem Goethe-Institut.


Grafika: kinde​runi​.goethe​.de/​?​l​a​ng=pl

Praca metodą projektu na przy­kła­dzie muzyki

Praca metodą projektu na przy­kła­dzie muzyki

Bezpłatne warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego w ramach programu DELFORT popro­wadzi edukator Ksenia Herbst-Buchwald. Są one zorien­to­wane bardzo prak­tycznie na poka­zanie nauczy­cielom bazy i możli­wości wyko­rzy­stania aktu­al­nych piosenek na lekcjach języka niemiec­kiego jako punktu wyjścia do reali­zacji projektów. Infor­macje w języku niemieckim w załącz­niku.

Termin: 6 listo­pada 2019 r., 15:30 – 18:45
Miejsce: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, Czytelnia Główna.

Reje­stracja do 30 paździer­nika 2019 r. na stronie ORE.

Muzyka towa­rzyszy nam wszę­dzie: w pracy, w domu i na ulicy. Dlaczego miałoby jej zabraknąć podczas pracy metodą projektu? Łatwość, z jaką piosenki zapa­dają w pamięć, wyko­rzy­stuje się od dawna do prze­ka­zy­wania ważnych informacji.

Uczenie się z muzyką oznacza dla ucznia ciekawsze, bardziej spon­ta­niczne i dzięki temu pozba­wione obaw podej­ście do języka obcego. Jak żadne inne medium, muzyka pobudza również moty­wację do zrozu­mienia treści, prze­kształ­cając ją w praw­dziwe zain­te­re­so­wanie nauką języków obcych.

  • Gdzie można znaleźć ciekawe, aktu­alne piosenki, właściwie dobrane do projektu?
  • W jaki sposób można wyko­rzy­stać muzykę i piosenki na lekcji języka niemieckiego?
  • Jak połą­czyć muzykę z pracą metodą projektu?

Na te i inne pytania posta­ramy się wspólnie znaleźć odpo­wiedź podczas warsz­tatów. Mile widziane będą przy­kłady z Państwa lekcji.

Macie Państwo ochotę na arty­styczno-kreatywne warsz­taty? W takim razie serdecznie zapraszamy!

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemieckiego

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemieckiego

Goethe-Institut Warszawa oraz Medio­teka Języka Niemiec­kiego w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy serdecznie zapra­szają na warsz­taty „Inter­ne­towy uniwer­sytet dzie­cięcy na lekcji języka niemiec­kiego – 3 fakul­tety, 30 filmo­wych wykładów, ponad 240 inte­rak­tyw­nych zadań“, które odbędą się w Czytelni 3 paździer­nika 2019 r. (czwartek) w godz. 15:30 – 18:40, refe­rentka: Agnieszka Krajewska. Reje­stracja: zgło­szenia uczest­ników przyj­mo­wane będą do 29 wrze­śnia pocztą elek­tro­niczną: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Niemiecki inter­ne­towy uniwer­sytet dzie­cięcy jest inno­wa­cyjnym projektem, który odwo­łuje się do cieka­wości ucznia, rozwija twórczo jego myślenie i przy­bliża język niemiecki. KINDE­RUNI to 3 fakul­tety, 30 filmo­wych wykładów, ponad 240 inte­rak­tyw­nych zadań oraz mate­riały dydak­tyczne na lekcje języka niemiec­kiego w szkole. Program KINDE­RUNI powstał z myślą o dzie­ciach 8 – 12 lat. Tematy lekcyjne są atrak­cyjne również dla dzieci star­szych, a nawet dla dorosłych.

Szcze­gó­łowe infor­macje znajdą Państwo w załącz­niku.
Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą laptopa/netbooka/tabletu, jeżeli istnieje taka możliwość.

Grafika: kinde​runi​.goethe​.de/​?​l​a​ng=pl

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde – Österreich“

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde – Österreich“

W Biblio­tece odbyła się 5. edycja konkursu „Turbo­lan­de­skunde – wędrówka po krajach niemiec­kiego obszaru języ­ko­wego“, zorga­ni­zo­wa­nego przez Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego we współ­pracy z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką w Bydgoszczy. Tematem prze­wodnim tego­rocznej edycji była Austria. Udział wzięły cztery zespoły z Bydgoszczy i Mogilna. Rywa­li­zacja była duża, o pierwsze miejsce walczyły w dogrywce dwa zespoły. Osta­teczna klasy­fi­kacja przed­stawia się następująco:

  • 1 miejsce – Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 4 w Bydgoszczy
  • 2 miejsce – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Mogilnie
  • 3 miejsce – Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 9 z oddzia­łami dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
  • 4 miejsce – Zespół Szkół Budow­la­nych w Bydgoszczy.

Gratu­lu­jemy wszystkim uczniom!

Alina Melnicka-Zygmunt
Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz

Nauczanie języka niemiec­kiego – szkolenie

Nauczanie języka niemiec­kiego – szkolenie

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie członków Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego. Wystą­piło dwóch prele­gentów. Regina Strze­meska zapre­zen­to­wała “Kompe­tencje kluczowe w nauczaniu języka niemiec­kiego”, a Paweł Zbyt­niewski zaty­tu­łował swoje wystą­pienie “Podręcznik do nauki języka niemiec­kiego w szkole śred­niej – jak wybrać go właściwie”. Po prelek­cjach wywią­zała się ożywiona dyskusja na temat podręcz­ników. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili germa­ni­stom nowości w zbio­rach Medio­teki Języka Niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut dzia­ła­jącej w bibliotece.

Alina Melnicka-Zygmunt
Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz

Graj i ucz się języka niemieckiego

Graj i ucz się języka niemieckiego

W środę gości­liśmy w Czytelni Głównej młodzież z Zespołu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. Broni­sława Mali­now­skiego w Grudziądzu. Wzięli oni udział w zaję­ciach „Graj i ucz się języka niemiec­kiego“. Uczniowie pod czujnym okiem nauczy­ciela w formie zabawy powtó­rzyli i utrwa­lili słow­nictwo i grama­tykę języka niemieckiego.

Alina Melnicka-Zygmunt
Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz

Księ­go­zbiór niemiec­ko­ję­zyczny biblioteki

Księ­go­zbiór niemiec­ko­ję­zyczny biblioteki

Studenci germa­ni­styki z Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego uczest­ni­czyli w spotkaniu promo­cyjnym w Czytelni Głównej. Biblio­te­karze przed­sta­wili im księ­go­zbiór niemiec­ko­ję­zyczny ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem działów: lingwi­styki, kultu­ro­znaw­stwa, historii lite­ra­tury niemiec­kiej. Młodzież zazna­jo­miła się również z bogatą ofertą Medio­teki Języka Niemiec­kiego dzia­ła­jącej w Czytelni pod patro­natem Goethe Institut. 

Erleb­ni­sreise mit Deutsch – szko­lenie dla nauczycieli

Erleb­ni­sreise mit Deutsch – szko­lenie dla nauczycieli

W Czytelni Głównej odbyło się szko­lenie dla germa­ni­stów pt.: „Erleb­ni­sreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę“, które popro­wa­dziła Magda­lena Budzyńska ze Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemieckiego.

Jest to projekt reali­zo­wany przez Goethe-Institut we współ­pracy z Wydaw­nictem Lektor­Klett, skie­ro­wany przede wszystkim do szkół podsta­wo­wych w ich nowym, 8‑letnim, kształcie.
Gry języ­kowe, grafiki, plakaty i karty pracy wraz z pomy­słami na ich wyko­rzy­stanie do nauki i promocji języka niemiec­kiego, a wszystko połą­czone tema­tyką podróży i zamknięte w jednym pudełku. Jest to pozycja do wypo­ży­czenia w naszej Mediotece.

Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz
Alina Melnicka-Zygmunt

Szko­lenie dla nauczy­cieli języka niemieckiego

Szko­lenie dla nauczy­cieli języka niemieckiego

W sobotę (17 listo­pada 2018 r.) w godz. 10.00 – 13.15 w czytelni głównej odbę­dzie się szko­lenie dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego pt. „Erleb­ni­sreise mit Deutsch“. Zajęcia popro­wadzi Magda­lena Budzyńska z Oddziału Toruń­skiego Polskiego Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego. Szko­lenie jest darmowe, reali­zo­wane przez Goethe-Institut w ramach projektu ERD. Serdecznie zapra­szamy nauczy­cieli germa­ni­stów. Zgło­szenia prosimy prze­syłać na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl.