Konkurs „Tur­bo­lan­de­skunde – Öster­reich“

Konkurs „Tur­bo­lan­de­skunde – Öster­reich“

W Biblio­tece odbyła się 5. edycja kon­kursu „Tur­bo­lan­de­skunde – wędrówka po krajach nie­miec­kiego obszaru języ­ko­wego“, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Sto­wa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego we współ­pracy z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką w Byd­goszczy. Tematem prze­wodnim tego­rocznej edycji była Austria. Udział wzięły cztery zespoły z Byd­goszczy i Mogilna. Rywa­li­zacja była duża, o pierwsze miejsce wal­czyły w dogrywce dwa zespoły. Osta­teczna kla­sy­fi­kacja przed­stawia się nastę­pu­jąco:

  • 1 miejsce – Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 4 w Byd­goszczy
  • 2 miejsce – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Mogilnie
  • 3 miejsce – Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 9 z oddzia­łami dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
  • 4 miejsce – Zespół Szkół Budow­la­nych w Byd­goszczy.

Gra­tu­lu­jemy wszystkim uczniom!

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Nauczanie języka nie­miec­kiego – szko­lenie

Nauczanie języka nie­miec­kiego – szko­lenie

W Czy­telni Głównej odbyło się spo­tkanie członków Sto­wa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego. Wystą­piło dwóch pre­le­gentów. Regina Strze­meska zapre­zen­to­wała “Kom­pe­tencje klu­czowe w nauczaniu języka nie­miec­kiego”, a Paweł Zbyt­niewski zaty­tu­łował swoje wystą­pienie “Pod­ręcznik do nauki języka nie­miec­kiego w szkole śred­niej – jak wybrać go wła­ściwie”. Po pre­lek­cjach wywią­zała się oży­wiona dys­kusja na temat pod­ręcz­ników. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili ger­ma­ni­stom nowości w zbio­rach Medio­teki Języka Nie­miec­kiego pod patro­natem Goethe Institut dzia­ła­jącej w biblio­tece.

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Graj i ucz się języka nie­miec­kiego

Graj i ucz się języka nie­miec­kiego

W środę gości­liśmy w Czy­telni Głównej mło­dzież z Zespołu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. Bro­ni­sława Mali­now­skiego w Gru­dziądzu. Wzięli oni udział w zaję­ciach „Graj i ucz się języka nie­miec­kiego“. Uczniowie pod czujnym okiem nauczy­ciela w formie zabawy powtó­rzyli i utrwa­lili słow­nictwo i gra­ma­tykę języka nie­miec­kiego.

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Księ­go­zbiór nie­miec­ko­ję­zyczny biblio­teki

Księ­go­zbiór nie­miec­ko­ję­zyczny biblio­teki

Stu­denci ger­ma­ni­styki z Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego uczest­ni­czyli w spo­tkaniu pro­mo­cyjnym w Czy­telni Głównej. Biblio­te­karze przed­sta­wili im księ­go­zbiór nie­miec­ko­ję­zyczny ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem działów: lin­gwi­styki, kul­tu­ro­znaw­stwa, historii lite­ra­tury nie­miec­kiej. Mło­dzież zazna­jo­miła się również z bogatą ofertą Medio­teki Języka Nie­miec­kiego dzia­ła­jącej w Czy­telni pod patro­natem Goethe Institut.

Erleb­ni­sreise mit Deutsch – szko­lenie dla nauczy­cieli

Erleb­ni­sreise mit Deutsch – szko­lenie dla nauczy­cieli

W Czy­telni Głównej odbyło się szko­lenie dla ger­ma­ni­stów pt.: „Erleb­ni­sreise mit Deutsch / Z nie­mieckim w drogę“, które popro­wa­dziła Mag­da­lena Budzyńska ze Sto­wa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego.

Jest to projekt reali­zo­wany przez Goethe-Institut we współ­pracy z Wydaw­nictem Lek­tor­Klett, skie­ro­wany przede wszystkim do szkół pod­sta­wo­wych w ich nowym, 8-letnim, kształcie.
Gry języ­kowe, grafiki, plakaty i karty pracy wraz z pomy­słami na ich wyko­rzy­stanie do nauki i pro­mocji języka nie­miec­kiego, a wszystko połą­czone tema­tyką podróży i zamknięte w jednym pudełku. Jest to pozycja do wypo­ży­czenia w naszej Medio­tece.

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Alina Mel­nicka-Zygmunt

Szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

Szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

W sobotę (17 listo­pada 2018 r.) w godz. 10.00 – 13.15 w czy­telni głównej odbę­dzie się szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego pt. „Erleb­ni­sreise mit Deutsch“. Zajęcia popro­wadzi Mag­da­lena Budzyńska z Oddziału Toruń­skiego Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego. Szko­lenie jest darmowe, reali­zo­wane przez Goethe-Institut w ramach pro­jektu ERD. Ser­decznie zapra­szamy nauczy­cieli ger­ma­ni­stów. Zgło­szenia prosimy prze­syłać na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

W sobotę (22.09.2018 r.) w godz. 9.30 – 13.00 w czy­telni głównej obędzie się spo­tkanie członków Sto­wa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego – Oddziału Toruń-Byd­goszcz. Będzie ono połą­czone z pre­zen­tacją i warsz­ta­tami „Wyko­rzy­stanie zbiorów Medio­teki Insty­tutu Goethego na lek­cjach języka nie­miec­kiego, czyli Spielen und koope­riren przy­go­to­wa­nymi przez opie­kuna Medio­teki Iwonę Kretek oraz Annę Bukowską.


Ser­decznie zapra­szamy nauczy­cieli języka nie­miec­kiego wszyst­kich poziomów nauczania!

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Czy­telnia Główna

Gry języ­kowe

Gry języ­kowe

W Czy­telni Głównej odbyło się kolejne spo­tkanie z cyklu „Graj i ucz się języka nie­miec­kiego“. Tym razem gości­liśmy mło­dzież z Zespołu Szkół Eko­no­miczno-Admi­ni­stra­cyj­nych oraz z Gim­na­zjum nr 29 w Byd­goszczy wraz z opie­ku­nami. Uczniowie w sześciu grupach zmie­niając się rota­cyjnie przy sto­li­kach zagrali w osiem gier pod czujnym okiem nauczy­cieli ger­ma­ni­stów. Powtó­rzyli oni między innymi: liczeb­niki z bingo „Das Zahlen­spiel Deutsch“, słow­nictwo doty­czące przy­rody „Sprach Memo. Natur und Tiere“, zawodów „Das Spiel der Berufe Deutsch“, godzin „Das Uhrzeit-Domino Deutsch“ oraz cza­sow­niki z „Verben Bingo“. Wśród graczy pano­wała luźna, wesoła atmos­fera.

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Alina Mel­nicka-Zygmunt

Graj i ucz się języka nie­miec­kiego

Graj i ucz się języka nie­miec­kiego

Czy­telnię Główną PBW odwie­dzili gim­na­zja­liści z Zespołu Szkół w Łochowie. Uczniowie pod czujnym okiem nauczy­ciela grając w gry plan­szowe utrwa­lali wcze­śniej poznane słow­nictwo z języka nie­miec­kiego. Mło­dzież została podzie­lona na 5 grup, każda miała inną grę oraz zestaw słow­ników do pomocy. Wszyscy zagrali w 5 gier prze­miesz­czając się od stolika do stolika. Takie zajęcia na pewno sta­no­wiły atrak­cyjną formę przy­swa­jania i utrwa­lania języka nie­miec­kiego.

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Alina Mel­nicka-Zygmunt

Gry języ­kowe

Gry języ­kowe

Wczoraj w czy­telni odbyło się spo­tkanie sieci nauczy­cieli języka nie­miec­kiego szkół pod­sta­wo­wych koor­dy­no­wanej przez nauczy­ciela kon­sul­tanta z KPCEN Kata­rzynę Karską-Rasmus. Tym razem tematem spo­tkania było wyko­rzy­stanie gier języ­ko­wych plan­szo­wych i nie tylko w nauczaniu języka nie­miec­kiego, znaj­du­ją­cych się w zbio­rach Medio­teki Insty­tutu Goethego. Zaini­cjo­wany został w ten sposób pomysł lekcji orga­ni­zo­wa­nych przez cały ostatni miesiąc roku szkol­nego w Czy­telni PBW: “Graj i ucz się języka nie­miec­kiego”. Zapra­szamy ser­decznie nauczy­cieli z klasami. Bliż­szych infor­macji udzie­lają pra­cow­nicy Czy­telni pod numerem 52 341 30 74 w.18 i mailem: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Alina Mel­nicka-Zygmunt

Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji – wyniki

Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji – wyniki

Pro­tokół z posie­dzenia komisji roz­strzy­ga­jącej konkurs pla­styczny: ”Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji” zor­ga­ni­zo­wany przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy oraz Goethe-Institut w War­szawie

Dnia 22 marca 2018 r. o godz. 13.00 odbyło się posie­dzenie komisji kon­kur­sowej roz­strzy­ga­jącej konkurs pla­styczny pt. „Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji”.
Komisja w skła­dzie:

  • mgr Iwona Kretek – prze­wod­ni­cząca komisji kon­kur­sowej - nauczy­ciel języka nie­miec­kiego, wie­lo­letni metodyk przy dawnym Nauczy­ciel­skim Kole­gium Języków Obcych w Byd­goszczy, opiekun meto­dyczny Medio­teki Języka Nie­miec­kiego Goethe Instytut dzia­ła­jącej przy Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy
  • mgr Kata­rzyna Karska-Rasmus – nauczy­ciel języka nie­miec­kiego; nauczy­ciel kon­sul­tant w Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy
  • mgr Anna Drejas – nauczy­ciel rysunku i malar­stwa w Pań­stwowym Zespole Szkół Pla­stycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Byd­goszczy

Na konkurs napły­nęło 56 prac ze szkół w Byd­goszczy oraz powiatu byd­go­skiego. Prace oce­nione były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kry­te­riami:
1) zgod­ność treści pracy z tematem kon­kursu,
2) inno­wa­cyj­ność i kre­atyw­ność w podej­ściu do tematu,
3) ogólne wra­żenie este­tyczne,
4) popraw­ność języ­kowa.

Komisja wyło­niła lau­re­atów kon­kursu w dwóch kate­go­riach:
1) uczniów klas IV-VII Szkoły Pod­sta­wowej oraz II-III Gim­na­zjum (dotyczy lite­ra­tury nie­miec­kiej wydanej w języku polskim)
2) uczniów Szkół Śred­nich oraz klas IIIII Gim­na­zjum ( jeśli kon­ty­nuują naukę języka nie­miec­kiego po szkole pod­sta­wowej – dotyczy lite­ra­tury nie­miec­kiej w ory­gi­nale)

Lista lau­re­atów w kon­kursie pt.
„Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji” 1 kate­goria 

I miejsce
Natalia Choj­nicka
Szkoła Pod­sta­wowa nr 57 w Byd­goszczy
II miejsce
Adriana Cze­chowska
Szkoła Pod­sta­wowa nr 46 w Byd­goszczy
III miejsce
Patrycja Pasińska
Szkoła Pod­sta­wowa nr 57 w Byd­goszczy

Wyróż­nienia:

Alicja Czy­ri­bulko – Szkoła Pod­sta­wowa nr 46 w Byd­goszczy
Natalia Czar­nocka – Gim­na­zjum nr 5 ( Szkoła Pod­sta­wowa nr 17 w Byd­goszczy )
Anna Gil – Szkoła Pod­sta­wowa nr 67 w Byd­goszczy ( Gim­na­zjum)
Sta­ni­sław Krzyśków – Szkoła Pod­sta­wowa nr 43 w Byd­goszczy
Kata­rzyna Andrze­jewska – Szkoła Pod­sta­wowa nr14 w Byd­goszczy
Julia Murzyn – Kato­licka Szkoła Pod­sta­wowa w Byd­goszczy
Julia Kupi­siak – Szkoła Pod­sta­wowa nr 46 w Byd­goszczy

Lista lau­re­atów w kon­kursie pt. „Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji” 2 kate­goria

1 miejsce
Wiktor Piór­kowski
Zespół Szkół nr 4 – Gim­na­zjum nr 17 w Byd­goszczy

2 miejsce
Norbert Baliński
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie – Gim­na­zjum

3 miejsce ex aequo
Julia Kossak-Pia­secka
II Liceum Ogól­no­kształ­cące w Byd­goszczy
Alek­sandra Malich
II Liceum Ogól­no­kształ­cące w Byd­goszczy

wyróż­nienie
Natalia Karcz – II Liceum Ogól­no­kształ­cące w Byd­goszczy

Wszystkim zwy­cięzcom GRA­TU­LU­JEMY!!!

Zapra­szamy na Galę kon­kur­sową uczniów wraz z nauczy­cie­lami, która odbę­dzie się 12 kwietnia o godz. 10.00 w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego przy ul. Karola Szy­ma­now­skiego 3 w Byd­goszczy.

Przy­go­to­wana zostanie wystawa pokon­kur­sowa wszyst­kich prac na terenie Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. Infor­macja o wystawie ukaże się na naszej stronie inter­ne­towej.

Konkurs pla­styczny dla uczniów

Konkurs pla­styczny dla uczniów


Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy oraz Goethe-Intitut w War­szawie zapra­szają uczniów klas IV-VII szkoły pod­sta­wowej, II-III gim­na­zjum oraz szkół śred­nich z terenu Byd­goszczy i powiatu byd­go­skiego do udziału w kon­kursie pla­stycznym pt.Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji. Termin dostar­czenia prac upływa 16 marca 2018 r. Konkurs został objęty hono­rowym patro­natem Pre­zy­denta Byd­goszczy oraz Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty. Szcze­góły kon­kursu zawiera Regu­lamin.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Nowości w Medio­tece

Nowości w Medio­tece

Medio­teka Języka Niemiec­kiego w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy, prowa­dzona pod patro­natem Goethe Institut, kie­ruje ofertę do nauczy­cieli języka niemiec­kiego, stu­dentów oraz wszyst­kich uczą­cych się tego języka. Medio­teka pro­po­nuje zapo­znanie się z ostat­nimi nabyt­kami, które można wypo­ży­czyć na okres 4 tygodni.

Gra dydak­tyczna dla osób począt­ku­ją­cych

Sprach­memo : Zählen, Messen, Wiegen : Niveau A1. – München : Grubbe Media GmbH,
cop. 2016. – 1 pudełko (108 k. tabl. : il., instrukcja z słow­ni­kiem) ; 18x18 cm.
p 100 IG
p 101 IG

Edu­ka­cyjne kółko ze słow­ni­kiem nie­miecko-fran­cu­skim

Fran­zösisch – Falsche Freunde. – München : Hueber Verlag, cop. 2008. – [1] k. tabl. ;
śr. 19 cm.
p 117 IG
p 118 IG

Karty z obraz­kami do nauki języka nie­miec­kiego

In der Stadt – 60 Foto­karten auf Deutsch, Englisch, Fran­zösisch und Ara­bisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl. : il.) ; 8x12 cm.
p 60 IG
p 61 IG
p 62 IG

Kle­idung und Körper – 60 Foto­karten auf Deutsch, Englisch, Fran­zösisch und Ara­bisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl : il. ) ; 8x12 cm.
p 57 IG
p 58 IG
p 59 IG

Leben­smittel – 60 Foto­karten auf Deutsch, Englisch, Fran­zösisch und Ara­bisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl. : il.) 8x12 cm.
p 63 IG
p 64 IG
p 65 IG