Turbo­lan­de­skunde Deutsch­land – konkurs

Turbo­lan­de­skunde Deutsch­land – konkurs

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka wraz z Polskim Stowa­rzy­sze­niem Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego zaprasza do udziału w konkursie: TURBO­LAN­DE­SKUNDE – wędrówka po krajach niemiec­kiego obszaru języ­ko­wego”, orga­ni­zo­wa­nego przez Polskie Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego przy wsparciu Insty­tutu Goethego w Warszawie.

Propo­zycja adre­so­wana do uczniów wszyst­kich szkół ponad­pod­sta­wo­wych w Polsce

Edycja VII 2020/2021 „TURBO­LAN­DE­SKUNDEDEUTSCH­LAND” odbę­dzie się online

I etap (szkolny) 05.03.2021 godz. 13.00 – 14.30
II etap (regio­nalny) 16.04.2021
III etap (ogól­no­polski) 06.06.2021 (w zależ­ności od rozwoju sytu­acji może także odbyć się online)

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego zaprasza do odwie­dzin Medio­teki Insty­tutu Goethego (ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, I piętro) w celu wypo­ży­czenia książek i gier, które wzbo­gacą wiedzę i umilą czas poświę­cony na przy­go­to­wanie się do konkursu.

Uczest­ników konkursu zgła­szają nauczy­ciele języka niemiec­kiego w terminie do 26.02.2021 r. do koor­dy­na­torki regio­nalnej konkursu w Oddziale SNJN Toruń – Anny Lis na adres annalisowa@​gmail.​com

Pliki do pobrania (linki otwie­rają się w nowym oknie):

Regu­lamin konkursu
Załącznik nr 1 – Karta zgło­szenia uczestnictwa
Załącznik nr 2 – Zakres wymagań
Załącznik nr 3 – Protokół z prze­biegi I etapu konkursu
Załącznik nr 4 – Zgoda rodziców

Pole­cane tytuły na konkurs Turbo­lan­de­skunde ze zbiorów Biblio­teki: Okładki książek do nauki języka niemieckiego PBW w Bydgoszczy | CC BY 4.0 International

30 Studen Deutsch­land : Mate­ria­lien für den Orien­tie­rung­skurs / Stut­t­gart : Ernst Klett Spra­chen GmbH, 2005, 64 s., il., fot., sygn. 27458 G.I.

Berlin / Buddée, G.- München : Travel House Media GmbH, 2007, 158 s., il., fot., sygn. 28289

Blick auf Deutsch­land : Ladne­skunde – Deutsch als Fremd­sprache / Kirch­mayer, Susanne, Vorder­wül­becke, Klaus. – Sttut­gart: Vorder­wül­becke, Klaus, 1997, 151 s., il. sygn. 31951

Der Neue Deut­sche Film von den Anfängen bis zu den Neun­ziger Jahren / Elsa­esser, Thomas. – München : Wilhelm Heyne Verlag, 1994, 566 s., il. sygn. 19455

Deutsch : rund ums Bran­den­burger Tor / Wolk, Ulrike. – Stut­t­gart : PONS, 2015, 128 s.., il., fot., sygn. 169213

Deut­sche Geschichte in Schla­glich­tern / Müller, Helmut M. – Mann­heim; Leipzig; Wien; Zürich : Meyers Lexi­ko­nverlag, 1990, [4],480s. sygn. 26874

Die Geschichte der Kunst / Gombrich, Ernst H. – Stut­t­gart; Zürich : Belser Verlag, 1984, 560 s., il. sygn. 14715

Dreimal Deutsch / Matecki, U. .- Stut­t­gart : Ernst Klett Inter­na­tional, 2001, 128 s., il. ; 25cm, sygn. 29027, 25053, 24789

DuMont’s Schnel­l­kurs >Kunst­ge­schichte< : Malerei vom Mitte­lalter bis zur Pop-art / Howarth, Eva. – Köln : DuMont Buchverlag, 1993, 187,[9] s., il. sygn. 19454

Dzieje kultury niemiec­kiej / Karolak, Czesław, Kunicki, Wojciech, Orłowski, Hubert. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2007, 572 s., [36] s. tabl. (gł. kolor.) : il. sygn. 31990

Eine kleine Lande­skunde der deut­sch­spra­chigen Länder / Bęza, Stani­sław. – Warszawa : Wydaw­nictwa Szkolne i Peda­go­giczne, cop. 2004, 262, [1] s., [16] s. tabl., [2] s. tabl. luz. : fot. kolor., mapy (w tym kolor.), portr. kolor., rys. sygn. 26302

Entdec­kung­sreise D‑A-CH : Kurs­buch zur Lande­skunde (A2-B1) / Plaski, Anna, Plaski, Fröh­lich, Birgitta, Bolte-Costabei, Chri­stiane. – Berlin : Langen­scheidt, 2011, 146 s., il. sygn. 75 N MEDIOTEKA

Essen und Trinken in Deutsch­land : Jenseits von Sauer­kraut und Eisbein : Eine Repor­ta­ge­reihe von DW-Radio­/Deut­sches Programm. – Köln : Deut­sche Welle, 2003, 83 s. il. + CD sygn. 33803

Kuchnia niemiecka / Cieślewska, Joanna. – Warszawa : New Media Concept, cop. 2008, 142, [2] s. : il. sygn. 30928

Kultu­relles Leben in der Bunde­sre­pu­blik Deutsch­land. – Bonn : Inter Nationes, 1992, 265 s., il. sygn. 14624

Moderne Kunst : 1: das Funk­kolleg zum Verstän­dins der Gegen­wart­skunst / Wagner Monika. – Hamburg : Rowohlt Taschen­buch Verlag, 1992, 328 s.,il.,fot +[8] tabl. syg.16382

Moderne Kunst : 2: das Funk­kolleg zum Verstän­dins der Gegen­wart­skunst / Wagner Monika. – Hamburg : Rowohlt Taschen­buch Verlag, 1992, 657 s.,il.,fot. +[8] tabl. syg.16383

Niemcy / Ivory, Michael. – Warszawa : G+J RBA, cop. 2004, 399 s. sygn. 30247

Spokojnie to tylko Niemcy / Lord, Richard. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2007, VII, [3], 336 s. : il. sygn. 162303

Wielkie muzea : Gemäl­de­ga­lerie.- Berlin. – Warszawa : Rzecz­po­spo­lita / HPS, 2007, 141s., il.,fot. sygn. 29939

Wielkie muzea : Stara Pina­ko­teka: Mona­chium. – Warszawa : Rzecz­po­spo­lita / HPS, 2007, 141s., il.,fot. sygn. 30207, . sygn.29941

Wissen Lande­skunde Deutsch­land : Test zum Orien­tie­rung­skur­sLu­scher / Renate Luscher.- München : Verlag für Deutsch , 2012, 63 s. : ilustracje kolo­rowe, il., sygn. 263 I.G.

Zur Orien­tie­rung : Basi­swissen Deutsch­land: Lehrer­hand­buch mit Kopie­rvo­lagen (Nive­au­stufe A2/B1) / Gaidosch, U., Müller, Ch. .-Isma­ning : Hueber Verlag, 2009., 80 s., il., sygn. 33744 N G.I.

Zur Orien­tie­rung : Deutsch­land-Quiz: Kopie­rvor­lagen (Nive­au­stufe A2/B1) / Rema­no­fsky, U., Isma­ning : Hueber Verlag, 2010., 80s., il., sygn. 33745

Zwischen­durch mal. Lande­skunde (A1-B1) / Specht, Franz, Heuer, Wiebke, Pase­walck, Silke. – Isma­ning : Hueber Verlag, 2012, 102s., il. sygn. 104 N MEDIOTEKA

Gry plan­szowe i CD: Gry planszowe do nauki języka niemieckiego PBW w Bydgoszczy | CC BY 4.0 International

Ein woche­nende in Berlin : spie­lend die standt entdecken und deutsch lernen .- Mona­chium : Grubbe Media, 2011 sygn. 5068 N GRA, sygn. p 4635 N GRA

Reise­ziel Deutsch­land : Ein Sprach- und Reise­führer.- München : Verlag für Deutsch Renate Luscher, 2011, CD sygn. 454, 455 I.G. CD

Die Rundreise: Unter­wegs in den Deut­sch­spra­chigen Landern.- Reca­nati : Eli, 2009 sygn. 3916 N GRA

Spiel deine Rolle : Illu­strierte Karten für gelenkte Dialoge auf Deutsch.- Reca­nati : ELI, 2020, sygn. 456 IG., 457 I.G. GRA

Das QUIZ : Erleb­ni­sreise mit Deutsch : Z niemieckim w drogę.- Sutt­t­gart : Klett, 2018 sygn. 221 I.G. GRA

oprac. Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz – Wydział Udostęp­niania Zbiorów