Podzię­ko­wanie dla biblioteki

Podzię­ko­wanie dla biblioteki

Biblio­teka uczest­ni­czyła w szóstej edycji ogól­no­pol­skiej akcji społecznej Fundacji Zaczy​tani​.org, która polega na zbiórce i prze­ka­zy­waniu książek szpi­talom, domom dziecka, hospi­cjom i innym placówkom pomo­cowym. Książka pełni tam funkcję tera­peu­tyczną, wspiera proces oswa­jania emocji i budo­wania relacji ze sobą lub z drugim czło­wie­kiem. W tym roku książki zostały prze­ka­zane do Szpi­tala Uniwer­sy­tec­kiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Podziękowanie dla biblioteki