Gratu­lacje od Prze­wod­ni­czącej Sejmiku Woje­wództwa Kujawsko-Pomorskiego

Gratu­lacje od Prze­wod­ni­czącej Sejmiku Woje­wództwa Kujawsko-Pomorskiego

Pomy­sło­daw­czyni konkursu zorga­ni­zo­wa­nego przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Prze­wod­ni­cząca Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomor­skiego Elżbieta Piniewska prze­ka­zała gratu­lacje zwycięzcom konkursu. Dwa czyt­niki e‑booków inkBOOK Calypso oraz inne nagrody i upominki zostaną prze­ka­zane laure­atom konkursu w terminie, który zostanie ogło­szony w odrębnym komunikacie.

https://​www​.face​book​.com/​E​l​z​b​i​e​t​a​P​i​n​i​e​w​s​k​a​P​o​l​i​t​y​k​/​p​o​s​t​s​/​1​0​8​7​9​9​3​9​2​8​2​98522

serdecznie gratuluję