Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Lilipucia rewolucja : awangar­dowe wydaw­nictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2000 – 2015 : produkcja wydaw­nicza, biblio­grafia = The lilli­pu­tian revolu­tion : avant-garde publi­shers for children and young adults in Poland 2000 – 2015 : publi­shing produc­tion, biblio­graphy / Katarzyna Biernacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Natalia Paprocka. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 165664pb, 165665

Tom jest pionierską analizą twórczej działal­ności „lilipu­cich” wydaw­nictw, które zmieniły krajo­braz polskiej książki literac­kiej i artystycznej początków XXI wieku. Jak dowodzą autorki, kiczowi, będącemu owocem i przejawem makdo­nal­dy­zacji kultury, roman­tyczni szaleńcy przeciw­sta­wili książkę wysma­ko­waną literacko, graficznie i edytorsko, wymuszając na wielkich oficy­nach przeorien­to­wanie ich oferty. Autorki rozprawy prowadzą czytel­nika przez arkana pracy wydaw­ni­czej, zaglą­dają na biurka redak­torów i tłumaczy, śledzą sukcesy twórców. Powstała w ten sposób panorama „lilipu­ciej” rewolucji – bezpre­ce­den­so­wego fenomenu kultu­ro­wego.

Biblio­teka aktywnie promu­jąca książkę dziecięcą / Marlena Gęborska. – Wyd. I. – Warszawa : Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 166005pb, 166006p

Przed­miotem niniej­szej publi­kacji są działania bibliotek aktywnie promu­ją­cych książkę dziecięcą, z uwzględ­nie­niem działań podej­mo­wa­nych we współ­pracy z twórcami litera­tury dla dzieci i młodzieży oraz różnymi insty­tu­cjami. Zasad­ni­czym celem rozprawy jest ukazanie oferty kultu­ralnej dla dzieci i młodzieży. Do celów szcze­gó­ło­wych należą:

  • przed­sta­wienie typologii i funkcji najpo­pu­lar­niej­szych imprez biblio­tecz­nych dla dzieci i młodzieży,
  • ukazanie biblio­teki jako jednego z elementów systemu promocji książki dziecięcej,
  • wyzna­czenie wspól­nych obszarów promocji biblio­teki oraz pisarzy dla dzieci i młodzieży.

Praca ma charakter synte­tyczny, diagno­styczny oraz pragma­tyczny.

Powinna posłużyć zarówno badaczom, jak i biblio­te­ka­rzom jako przewodnik, który pozwoli na rozeznanie w możli­wo­ściach, określenie popeł­nia­nych błędów i wypró­bo­wanie rozwiązań, które spraw­dziły się już w innych biblio­te­kach, bądź mają szansę się spraw­dzić, biorąc pod uwagę kierunki zacho­dzą­cych w biblio­te­kar­stwie zmian.

Promocja książki i biblio­teki powinna nie tylko polegać na ich prezen­tacji, ale też edukować, dążyć do zrozu­mienia i akcep­tacji, czyli tworzyć przestrzeń do działań.

CMS w biblio­te­kach : open source­’owe systemy zarzą­dzania treścią jako platforma reali­zacji usług biblio­tecz­nych / Dominik Mirosław Piotrowski. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika, 2018.
Sygn. 165309

Systemy zarzą­dzania treścią (Content Manage­ment Systems, CMS), zwłaszcza te o otwartym dostępie do kodu źródło­wego (open source­’owe), stanowią ważny element infra­struk­tury niezbędnej, aby mogło dokonywać się tzw. otwarcie komuni­kacji, w tym komuni­kacji naukowej, litera­tury naukowej, edukacji. CMS‑y wspie­rają rozwój komuni­kacji naukowej i otwartej nauki, a co za tym idzie, wszyst­kich organi­zacji działa­ją­cych w tym obszarze […]. Systemy […] umożli­wiają groma­dzenie, zarzą­dzanie i publi­ko­wanie treści, a także budowanie rozwiązań charak­te­ry­stycz­nych dla Inter­netu drugiej generacji takich jak serwisy społecz­no­ściowe, platformy do e‑publikowania, pracy grupowej, organi­zacji konfe­rencji, wirtu­al­nych wystaw itd. Obsługa cyfro­wych treści ma coraz większe znaczenie również z perspek­tywy bibliotek.

Z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Woźniak-Kasperek

Archi­wi­styka cyfrowa : długo­ter­mi­nowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury / Aneta Januszko-Szakiel. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 165442pb, 165443

Wbrew popularnym przeko­na­niom o dosko­na­łości i nieza­wod­ności nowocze­snej techno­logii cyfrowej, nie zapewnia ona trwałości zapisu danych, infor­macji i wiedzy. Coraz poważ­niejsze staje się zatem zagro­żenie utratą znacz­nych zasobów nauki i kultury, których cyfrowy zapis nie jest podda­wany odpowiednim zabiegom archi­wi­za­cyjnym. Świado­mość tego poważ­nego problemu nie jest jeszcze powszechna, ale dyskusje o jego rozwią­za­niach wśród specja­li­stów toczą się już od dłuższego czasu, a w wielu krajach już wypra­co­wano i na szeroką skalę wdrożono skuteczne metody trwałej ochrony cyfro­wych zasobów, określanej mianem archi­wi­zacji cyfrowej. Jednak w Polsce kwestie te ciągle nie zostały syste­mowo i efektywnie rozwią­zane, a im większe stają się cyfrowe zasoby nauki i kultury, tym bardziej niepokoi brak takich rozwiązań.

Książka Anety Januszko-Szakiel dotyczy więc zagad­nienia złożo­nego i wielkiej wagi, które wymaga pilnych rozstrzy­gnięć w skali zarówno ogólno­kra­jowej, jak i na szcze­blach lokal­nych. Szcze­gólnie cenne jest to, że Autorka podjęła w tej książce udaną próbę całościo­wego spojrzenia na proble­ma­tykę archi­wi­styki cyfrowej, obejmując nim zarówno dostępne metody, narzę­dzia techniczne, modele organi­za­cyjne i uwarun­ko­wania prawne, jak i rozpo­znane w innych krajach skuteczne praktyki i modele działań, obecną sytuację w Polsce oraz własną propo­zycję dosto­so­wa­nych do niej rozwiązań.

Dodać też warto, że Autorka należy do wąskiego grona uznanych polskich specja­li­stów w dziedzinie archi­wi­zacji cyfrowej, co znajduje odzwier­cie­dlenie w wysokim poziomie meryto­rycznym przed­sta­wio­nych w książce analiz i rekomen­dacji. Będzie to ważna, aktualna i bardzo potrzebna lektura dla biblio­te­karzy, archi­wi­stów i muzeal­ników oraz wszyst­kich tych, którzy zajmują się tworze­niem i zarzą­dza­niem kolek­cjami cyfro­wymi.

Z recenzji prof. dr hab. Barbary Sosiń­skiej-Kalaty

Nowe zasady oceny pracy nauczy­cieli biblio­te­karzy w roku szkolnym 2018/2019 : zmienione kryteria oceny, wprowa­dzenie systemu wskaź­ników oceny pracy / Agnieszka Kosiarz, Michał Kowalski. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2018.
Sygn. 165673p

Od 1 września 2018 r. po raz pierwszy został wprowa­dzony obowiązek ustalania oceny pracy z urzędu. Nowością jest wprowa­dzenie mecha­nizmu nadają­cego ocenie pracy charakter okresowy. Jeżeli nauczy­ciel nie będzie ubiegał się już o wyższy stopień awansu zawodo­wego, ocena powinna być ustalana co 3 lata, licząc od dnia uzyskania ostat­niego stopnia awansu zawodo­wego.

Źródło: sbp​.pl wuj​.plwip​.pl.

Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Nowości dla biblio­te­karzy i nie tylko…

Niety­powi użytkow­nicy bibliotek : poradnik psycho­lo­giczny / Bożena Karzewska. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 164553pb, 164700

Książka ma charakter porad­ni­kowy. Autorka w 11 rozdzia­łach przed­stawia na podstawie litera­tury i własnych doświad­czeń problemy dzieci z różnymi zaburze­niami (ADHD, dysleksja, dysgrafia, zaburzenia osobo­wości: nerwica, nadpo­bu­dli­wość, nieśmia­łość, nieprzy­sto­so­wanie społeczne. Omawia specy­fikę pracy z niety­po­wymi użytkow­ni­kami biblio­teki. Zwraca uwagę na kontakt biblio­te­karza z takimi czytel­ni­kami, sposoby postę­po­wania, ich pozyski­wanie jako stałych odbiorców biblio­teki. Porusza też problem stereo­typu, wizerunku biblio­te­karza w społe­czeń­stwie i zjawisko asertyw­ności, które może pomóc w zwalczaniu negatyw­nego postrze­gania tej grupy zawodowej. Lektura dla każdego biblio­te­karza!

Infomor­foza : zarzą­dzanie infor­macją w nowych mediach / Maria Nowina Konopka. – Kraków : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, copyright 2017.
Sygn. 165034pb, 165035

Infomor­foza jest niekwe­stio­no­wanym faktem społecznym. To proces, który prezen­tuje wewnętrzną dynamikę, jest otwarty, ukazuje znaczenie wielu nowych elementów (np. komer­cja­li­zacji inter­netu, geografii przepływu infor­macji, kurczą­cego się pola wolności i zwięk­sza­ją­cego się zakresu kontroli w inter­necie), a także mecha­ni­zmów dotych­czas badawczo nieroz­po­zna­nych, niezdia­gno­zo­wa­nych. Bezdy­sku­syjnie wymaga on pogłę­bio­nego oglądu badaw­czego, co w recen­zo­wanej pracy zostało zreali­zo­wane w stopniu zaawan­so­wanym i wysoce zadowa­la­jącym z nauko­wego punktu widzenia.
z recenzji prof. dr hab. Teresy Sasiń­skiej-Klas

Śmierć w litera­turze dziecięcej i młodzie­żowej / pod redakcją Katarzyny Slany. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 165081, 165082

Monografia zatytu­ło­wana „Śmierć w litera­turze dziecięcej i młodzie­żowej“ poświę­cona została przemi­janiu jako jednemu z kluczo­wych tematów egzysten­cjal­nych obecnych w litera­turze kiero­wanej do niedo­ro­słych odbiorców. Odnaleźć go można m.in. w kołysan­kach, baśniach klasycz­nych i literac­kich, porad­ni­kach konso­la­cyj­nych, XIX-wiecz­nych naucz­kach spod znaku czarnej pedago­giki i powiast­kach ku przestrodze, a także w powie­ściach powsta­łych u końca XIX wieku i na początku wieku XX.

Publi­kacja oznaczona numerem 11 w serii Litera­tura dla Dzieci i Młodzieży – studia.

Multi­bi­blio­te­kar­stwo : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojcie­chow­skiej. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo SBP, 2018.
Sygn. 165149pb, 165150

Biblio­teka to dzisiaj insty­tucja wielo­wy­mia­rowa. Z jednej strony, jak od wieków, gromadzi i pielę­gnuje zbiory w ich trady­cyjnym wymiarze, z drugiej zaś nadążając za wielo­aspek­to­wymi przeobra­że­niami społe­czeń­stwa, stara się oferować zupełnie nowe formy usług. Niniejsza publi­kacja stanowi konty­nu­ację dyskusji toczącej się w mediach oraz facho­wych publi­ka­cjach, na temat roli i funkcji bibliotek w zmienia­jącym się otoczeniu społecznym. Autorzy tekstów – praktycy oraz przed­sta­wi­ciele środo­wisk nauko­wych – podej­mują tematy związane z zagad­nie­niami multi­me­diów, multi­kul­tu­ro­wości, marke­tingu i wielo­aspek­towej edukacji. Pierwiast­kiem wspólnym tych rozważań jest wielo­wy­mia­ro­wość usług biblio­tecz­nych i samej biblio­teki, jako insty­tucji, która integruje różne grupy czytel­ników (w tym mniej­szości narodowe, etniczne, wyzna­niowe, świato­po­glą­dowe itp.), oferując im nowe narzę­dzia pracy, nauki i rozrywki. W książce pojawiają się takie zagad­nienia jak: blended learning i e‑learning jako metody edukacji czytel­nika, standardy opisu i dystry­bucji obiektów cyfro­wych, tworzenie i zarzą­dzanie multi­me­diami, multi­media w pracy z użytkow­ni­kami niepeł­no­spraw­nymi, oferta bibliotek dla mniej­szości narodo­wych, czytelnik jako prosu­ment, rola perso­nelu biblio­tecz­nego w rozwoju biblio­teki, w tym jego dobór, kształ­cenie, rozwi­janie pasji i talentów.

Źródło:
sbp​.pl
wuj​.pl

Polecane nowości w zbiorach – czerwiec

Polecane nowości w zbiorach – czerwiec

Sztuka oceniania : motywo­wanie uczniów do rozwoju / Bożena Kubiczek. – Wydanie pierwsze. – Opole : Wydaw­nictwo Nowik, 2018.
Sygn. 164769

W ocenianiu szkolnym, które jest przed­miotem rozważań niniej­szej publi­kacji, nie można pozwolić na subiek­ty­wizm oceny, choć jedno­cze­śnie też nie można się od niego całko­wicie uwolnić. Ocenianie szkolne jest lub raczej powinno być głównym narzę­dziem motywacji. Od umiejęt­ności nauczy­ciela zależy, czy takim narzę­dziem się stanie, czy wzmac­niać będzie motywację zewnętrzną wyraża­jącą się w uczeniu dla stopni, czy motywację wewnętrzną wyraża­jąca się w uczeniu dla własnego rozwoju i związanej z tym satys­fakcji.[…]
Ocenianie to funda­men­talne narzę­dzie motywacji w procesie uczenia się ucznia. Jeśli spełnić ma swoją diagno­styczną i kształ­tu­jącą funkcję i przyczynić się do peł­nego wykorzy­stania i rozwoju poten­cjału każdego ucznia, musi być prowa­dzone z uwzględ­nie­niem prawi­dło­wości, które mu towarzyszą. Od nauczy­ciela zależy, jakie de facto funkcje będzie spełniać w procesie edukacji szkolnej, czy stanie się narzę­dziem służącym głównie klasy­fi­kacji ucznia i uczyć go będzie strategii prze­trwania czy wzbudzać będzie motywację wewnętrzną, wyraża­jącą się w gotowości ucznia do pozna­wania siebie i swoich możli­wości, samodziel­nego plano­wania ich rozwoju i ponoszenia za ten rozwój odpowie­dzial­ności. Ocenianie to zadanie nie­łatwe. Stawia przed nauczy­cielem szereg trudności, dylematów i wyzwań. Zmusza do rozpo­zna­wania i pokony­wania mecha­ni­zmów zakłó­ca­ją­cych proces poznawczy, a więc i ocenę.[…]

Wielka księga wartości : opowia­dania o szcze­rości, tolerancji i innych ważnych sprawach / Teresa Blanch, Anna Gasol. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Nasza Księgarnia, 2018.
Sygn. 164770

Wielka księga wartości“ to szesna­ście niezwy­kłych opowieści, dzięki którym nauczymy się stawiać czoła trudnym sytuacjom i szukać ich rozwią­zania. Dowiemy się, na czym polegają tolerancja, uprzej­mość, solidar­ność, szcze­rość oraz empatia i jakie mają znaczenie w życiu każdego człowieka. Odkry­jemy też, jak ważne jest akcep­to­wanie siebie.
To książka, którą można czytać bez końca. To książka, która uczy nas zrozu­mienia i empatii. To książka, która pokazuje, jak żyć.
Przepięknie zilustro­wana „Wielka księga wartości“ pomoże również dorosłym, którzy chcie­liby w przystępny sposób opowie­dzieć dzieciom, czym kierować się w życiu.

Uzależ­nienia behawio­ralne / Iwona Grzego­rzewska, Lidia Cierpiał­kowska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2018.
Sygn. 165069, 165070p

Zanim Czytelnik przej­dzie do analizy zapre­zen­to­wa­nych w publi­kacji różnych form uzależ­nień behawio­ral­nych, warto na chwilę zatrzymać się przy tym, robiącym furorę pojęciu, wskazując, że należy ono do najmłod­szego, jakimi w naukach społecz­nych operują psycho­logia, psychia­tria i pedago­gika. Przyj­mu­jemy zatem, że do tej grupy zaliczać będziemy tego typu zacho­wania ryzykowne człowieka, które wywołują syndrom uzależ­nienia psychicz­nego, a nie są związane z używa­niem żadnej substancji chemicznej. Przyj­mu­jemy zatem, że uzależ­nienia behawio­ralne należą do szkodli­wych (najczę­ściej psychicznie, ale i fizycznie) zachowań kompul­syw­nych, opiera­ją­cych się na przymusie określo­nego postę­po­wania bez względu na świado­mość i dotkli­wość wywoły­wa­nych szkód.
Omawiane w publi­kacji uzależ­nienia określane są jako behawio­ralne, a więc inne niż znane powszechnie uzależ­nienia chemiczne (np. narko­tyki, dopalacze, alkohol, leki, nikotyna) i najczę­ściej zalicza się do nich: zaburzenia jedzenia (bulimia, obżar­stwo, anoreksja), zakupo­ho­lizm, sekso­ho­lizm, hazard, uzależ­nienie od techno­logii cyfro­wych, praco­ho­lizm, wizuali­zacje (np. uzależ­nienie od operacji i zabiegów plastycz­nych, a także upięk­szania ciała), tanoreksję i bigoreksję.

Wybrane metody jakościowe w badaniach pedago­gicz­nych. Cz. 1 / Magda­lena Ciechowska, Maria Szymańska. – Wydanie 2. uzupeł­nione. – Kraków : Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018.
Sygn. 165076p, 164077

Publi­kacja stanowi intere­su­jące i pożyteczne wpro­wadzenie do wybra­nych metod i technik badań jakościo­wych. Godna uwagi jest wytrwa­łość autorek w dążeniu do przeka­zania i uporząd­ko­wania wiedzy o wybra­nych metodach jakościo­wych, które mogą być przydatne w badaniach pedago­gicz­nych. Na podkre­ślenie zasłu­guje też to, że autorki wobec niewy­star­cza­ją­cego oświe­tlenia wielu zagad­nień w polskiej litera­turze naukowej sięgnęły do licznych publi­kacji zagra­nicz­nych, przyta­czając z nich ustalenia defini­cyjne, klasy­fi­kacje, różne sposoby uzasad­nień i inter­pretacji.
Książka zawiera wiele nowej wiedzy o badaniach jakościo­wych, wiedzy uporząd­ko­wanej, przydatnej w pracach badaw­czych nauczy­cieli i studentów. Mam więc nadzieję, że publi­kacja autor­stwa Magda­leny Ciechow­skiej i Marii Szymań­skiej będzie stanowić warto­ściową lekturę dla licznych czytel­ników.
Z recenzji prof. dr. hab. Mirosława J. Szymań­skiego

Świat wartości jako trzecie środo­wisko istnienia człowieka / Bożenna Sztumska, Janusz Sztumski. – Katowice : „Śląsk“ Wydaw­nictwo Naukowe, 2018.
Sygn. 165083, 165084

W złożonym procesie weryfi­kacji i asymi­lacji dziedzi­czo­nych wartości oraz w procesie ich wzboga­cania przez tworzenie nowych uczest­niczą zarówno rozum, jak i uczucia ludzkie. Dlatego ludzie akcep­tują, przej­mują i tworzą nie tylko te wartości, które wskazuje im rozum, ale również takie, które sprawiają im przyjem­ność lub się im podobają, choć są irracjo­nalne lub wywodzą się ze skłon­ności do myślenia ukierun­ko­wa­nego życze­niami. W zależ­ności od konkretnej sytuacji życiowej i wynika­ją­cych z niej potrzeb, ludzie podchodzą do wartości zarówno w sposób racjo­nalno-pragma­tyczny, jak i irracjo­nalno-utopijny. Tworząc i przyj­mując rozmaite wartości, kierują się więc w jednych sytuacjach trzeźwą kalku­lacją, a w innych doraź­nymi pragnie­niami lub wskaza­niami, np. reklamy czy też mody. […]
Ze Wstępu

Edusfera jako holistyczna kategoria pedago­giki ogólnej : zarys idei / Roman Schulz. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2018.
Sygn. 165090, 165091

W niniej­szym studium rozważa się potrzebę oraz możli­wość wzboga­cenia ogółu dotych­cza­so­wych terminów desygnu­ją­cych całość zjawisk eduka­cyj­nych w społe­czeń­stwie przez pojęcie edusfery.

W ramach tak określo­nego projektu dokonuje się – w trybie analizy koncep­tu­alnej – dwuwy­mia­rowej charak­te­ry­styki dziedziny edukacji: jako części systemu socjo­kul­tu­ro­wego oraz jako odrębnej całości kultu­rowej.

Zasto­so­wanie obydwu tych perspektyw wydaje się przydatne (a może nawet niezbędne) do pełnego określenia statusu zjawisk eduka­cyj­nych.

Animacja kultury w perspek­tywie pedago­gicznej : studia i szkice / Dariusz Kubinowski, Urszula Lewar­to­wicz. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165110, 165111

Główną wartość książki Dariusza Kubinow­skiego i Urszuli Lewar­to­wicz upatruję w tym, iż w sposób syste­ma­tyczny prezen­tuje ona stan refleksji na temat animacji kultury w Polsce po 1989 roku. Porząd­kuje to, co funkcjo­nuje w dużej mierze w postaci rozpro­szo­nych artykułów, i dzięki temu jest pomocna w ocenie tej dziedziny, może stać się również punktem wyjścia do posta­wienia dalszych pytań. […] Cel główny, czyli zdanie relacji ze stanu badań nad animacją, w moim przeko­naniu w pełni udało się osiągnąć. Czytając książkę, można się przekonać, że jest ona zgodna z tym, co jest podno­szone i co się twierdzi na temat animacji w nurcie inspi­ro­wanym przez pedago­gikę kultury. Świadczy o tym już sama struk­tura publi­kacji, w której w kolej­nych rozdzia­łach omówione są najczę­ściej podno­szone i dysku­to­wane zagad­nienia, a także odpowiednio dobrana, szeroka litera­tura przed­miotu.
Z recenzji dr hab. Ewy Bobrow­skiej

Ewalu­acja społeczna w edukacji / Sylwia Jaskuła. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165129, 165130

Książka jest wynikiem wielo­let­nich prac nad teore­tycznym i praktycznym modelem ewalu­acji społecznej, która znajduje zasto­so­wanie w edukacji; może być także prowa­dzona na wszyst­kich innych obsza­rach w stosunku do przed­miotów, które mogą być podda­wane badaniom ewalu­acyjnym. Zapro­po­no­wany model ewalu­acji przez wiele lat był wdrażany i prakty­ko­wany przez autorkę w licznych podej­mo­wa­nych przez nią badaniach ewalu­acyj­nych, wprowa­dzając do nich elementy uspołecz­nienia, dialogu i party­cy­pacji różno­rod­nych grup społecz­nych, będących pośrednio bądź bezpo­średnio uczest­ni­kami badań ewalu­acyj­nych lub grup i insty­tucji zainte­re­so­wa­nych wynikami ewalu­acji.
Książka jest próbą wskazania poten­cjałów ewalu­acji w jej uspołecz­nionym modelu; jest także próbą nakre­ślenia potrzeb wdrożenia tego typu ewalu­acji, który w swoich założe­niach nawią­zuje do doświad­czeń pedago­gicz­nych, m.in. pedago­giki społecznej, ale także pedago­giki krytycznej. W tym pierw­szym odwołaniu ewalu­acja nawią­zuje do warto­ścio­wania, praktycz­ności i celowości. Badania ewalu­acyjne mają także wiele wspól­nych elementów z badaniami krytycz­nymi. Ich zbieżne przesłanki zawie­rają się np. w potrze­bach dostrze­gania zmien­ności rzeczy­wi­stości społecznej, usytu­owaniu badacza wewnątrz badanej rzeczy­wi­stości, odwołaniu do kontekstu społecz­nego i podej­mo­waniu przez badacza krytyki zarówno w jej pozytywnym, jak i negatywnym kontek­ście.
Niniejsza książka ma za zadanie pokazać rozumienie, metodo­logię i możli­wości wykorzy­stania ewalu­acji społecznej w edukacji oraz drogę do wypra­co­wania właściwej kultury ewalu­acyjnej, jaka stanowi długo­fa­lowy cel jej stoso­wania.

Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją / Mariola Jaworska. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165152, 165153

Celem niniej­szej monografii jest oszaco­wanie warunków i perspektyw nauczania i uczenia się języków obcych młodzieży z dysleksją, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem zasad dydak­tyki autono­mi­zu­jącej.

Dotych­cza­sowe ustalenia naukowe w tym obszarze są niewy­star­cza­jące, a zgroma­dzone dane wymagają usyste­ma­ty­zo­wania odpowiednio do obecnego polskiego kontekstu eduka­cyj­nego. Rozwa­żania prowa­dzone są poprzez analizę dotych­cza­so­wych ustaleń w tym zakresie (propo­zycje teore­tyczno-anali­tyczne zawarte w rozdziale pierw­szym, drugim i trzecim) oraz dyskusję badań własnych zapre­zen­to­wa­nych w rozdziale czwartym.

Probacja : teoria i metodyka / Bartło­miej Skowroński. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 165159

W publi­kacji przed­sta­wiono koncepcję probacji inspi­ro­waną casewor­kiem, czyli pracą z indywi­du­alnym przypad­kiem.

W monografii został uwzględ­niony najnowszy stan badań dotyczący metod pracy z podopiecznym, zwłaszcza takim, wobec którego społe­czeń­stwo oczekuje zmian w zacho­waniu. Prezen­to­wana koncepcja stanowi konkre­ty­zację przynaj­mniej części elementów metodycz­nych w obszarze probacji, które istniały od dawna, uzupeł­nioną o nowe metody pracy.

Książka zainte­re­suje kuratorów wykonu­ją­cych orzeczenia w sprawach karnych, może stanowić inspi­rację także dla kuratorów wykonu­ją­cych orzeczenia w sprawach rodzin­nych.

Proces emancy­pacji kultury szkoły / Maria Czere­pa­niak-Walczak. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018.
Sygn. 165160, 165161

Książka jest zapro­sze­niem do dyskusji nad możli­wo­ścią emancy­pacji kultury szkoły – upełno­moc­nienia wszyst­kich podmiotów współ­two­rzą­cych system kultu­rowy szkoły w relacjach z jej dynamicznym kontek­stem społecznym i światem wirtu­alnym, w którym zanurzona jest współ­czesna edukacja.
Wiedza o złożo­ności, wielo­war­stwo­wości i wielo­wy­mia­ro­wości kultury szkoły i rozumienie jej specy­fiki są podstawą racjo­nal­nych, reflek­syj­nych, długo­fa­lo­wych procesów krytycznej świado­mości. W publi­kacji autorka przed­sta­wiła warunki wyzwa­lania się szkoły i edukacji z syste­mo­wych, admini­stra­cyj­nych i politycz­nych ograni­czeń i restrykcji. Kultura szkoły została ukazana z perspek­tywy procesu jej emancy­pacji z uwzględ­nie­niem obecnych realiów życia polityczno-społecz­nego oraz histo­rycz­nego kontekstu specy­fiki kultury insty­tucji eduka­cyjnej, w tym specy­ficz­nych dla niej symbo­liki i języka.
Adresatem książki jest kadra pedago­giczna szkół (dyrekcja, nauczy­ciele, pedagog, psycholog szkolny), publi­kacja może być przydatna także władzom oświa­towym różnego szczebla oraz publi­cy­stom wypowia­da­jącym się kwestiach edukacji w Polsce. Może stać się również inspi­racją krytycznej refleksji nad własnym oglądem kultury szkoły dla badaczy z kręgów akade­mic­kich – brak publi­kacji z tego zakresu jest dotkliwy, zarówno dla teorii, jak i dla praktyki.

Nauczy­ciel-tutor : prakse­olo­giczna rekon­strukcja tutoringu szkol­nego / Sławomir Krzychała. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 165178, 165179

Książka Sławo­mira Krzychały jest dziełem ukazu­jącym wielo­wy­mia­rowe podej­ście do tutoringu szkol­nego, w perspek­tywie założeń teore­tycz­nych, reali­zo­wa­nych działań, aktyw­ności nauczy­cieli i nauczy­cielek, ale również (a w zasadzie przede wszystkim) podsu­mo­wania pewnego przed­się­wzięcia eduka­cyj­nego i inter­pre­tacji doświad­czeń, jakie wraz z nim się pojawiły.
[…] o wyjąt­ko­wości niniej­szej publi­kacji świadczą: badane insty­tucje (gimnazja), czas badania i przygo­to­wania monografii (reforma oświaty z 2016 roku). W ten sposób monografia staje się naukowym podsu­mo­wa­niem zarówno pewnego typu szkół, jak i unika­to­wych projektów w nich reali­zo­wa­nych i będzie czytana jako jedno z pierw­szych podsu­mowań funkcjo­no­wania polskich gimna­zjów.
Z recenzji dr. hab. Pawła Rudnic­kiego, prof. DSW

Źródło :

www​.nowik​.com​.pl
www​.nk​.com​.pl
www​.ksiegarnia​.pwn​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ignatianum​.edu​.pl
www​.slaskwn​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.difin​.pl
www​.profinfo​.pl

Nowości na biblio­tecznej półce – maj 2019 r.

Nowości na biblio­tecznej półce – maj 2019 r.

Mediacje : teoria i praktyka / redakcja naukowa Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek. – 3. wydanie rozsze­rzone. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019.
Sygn. 164689, 164690

Przed­sta­wiana publi­kacja jest najob­szer­niej­szym na polskim rynku wydaw­ni­czym podręcz­ni­kiem mediacji. Autorzy – wykła­dowcy akade­miccy i media­torzy współ­pra­cu­jący z Centrum Rozwią­zy­wania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Admini­stracji Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego – dzielą się z Czytel­ni­kami wiedzą i praktycz­nymi wskazów­kami dotyczą­cymi rozwią­zy­wania konfliktów.

Książka zawiera kompen­dium wiedzy o mediacji i jej zasto­so­waniu w różnych dziedzi­nach stosunków społecz­nych i prawnych i jest uzupeł­niona przykła­dami zaczerp­nię­tymi z bogatej praktyki media­cyjnej autorów, dotyczą­cymi mediacji: cywil­nych, gospo­dar­czych, rodzin­nych, pracow­ni­czych, karnych, admini­stra­cyj­nych, w sporach społecz­nych i konsu­menc­kich. Czytel­nicy znajdą w niej omówienie histo­rycz­nych i kultu­ro­wych uwarun­kowań mediacji w Polsce oraz kierunków jej poten­cjal­nego rozwoju w przyszłości, np. w zakresie sporów związa­nych z handlem elektro­nicznym i Inter­netem.

Hipote­rapia : wskazania, metody, ćwiczenia / Jagoda Bojar­czuk. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo SBM, 2018.
Sygn. 164725

Szcze­gólną, coraz bardziej popularną dziś formą leczenia jest terapia z udziałem koni. Obcowanie z tymi dostoj­nymi zwierzę­tami wywiera pozytywny wpływ na psychikę oraz wspomaga, kompen­suje i redukuje różnego rodzaju niepra­wi­dło­wości związane z funkcjo­no­wa­niem układu ruchu człowieka.

Książka Jagody Bojar­czuk, autorki Atlasu jeździectwa (Wydaw­nictwo SBM, 2016), to bogato ilustro­wana pozycja zawie­ra­jąca najważ­niejsze infor­macje na temat niezwy­kłych stworzeń, jakimi bez wątpienia są konie, a także ich potrzeb i wymagań. Autorka w przystępny sposób prezen­tuje podstawy jazdy konnej oraz tajniki hipote­rapii.

Relacje tutor­skie w polskiej szkole w ujęciu analizy trans­ak­cyjnej / Adriana Sarnat-Ciastko. – Kraków : Wydaw­nictwo Libron – Filip Lohner, copyright 2018.
Sygn. 164728

Orygi­nal­ność tej pracy polega nie tylko na podjęciu proble­ma­tyki związanej z tutorin­giem jako stosun­kowo nową i mało znaną w Polsce metodą pracy dydak­tyczno-wycho­waw­czej, ale też na osadzeniu części badań w perspek­tywie eduka­cyjnej analizy trans­ak­cyjnej, a więc również relatywnie „niszowej” koncepcji psycho­lo­gicznej mającej zasto­so­wanie w pedago­gice. […] Autorka […] ukazała w pełni swoje przygo­to­wanie meryto­ryczne dotyczące analizy trans­ak­cyjnej oraz metodo­lo­giczne w zakresie prowa­dzenia badań ilościo­wych. […] Pracę, mimo jej szcze­gó­ło­wości, wielo­wąt­ko­wości i obszer­ności, dobrze się czyta, co najle­piej świadczy o opano­waniu przez Autorkę – na wysokim poziomie – sztuki pisania prac nauko­wych.
Dr hab. Dorota Pankowska
prof. UMCS

Strategia badań przyjęta przez Autorkę […] pozwo­liła czytel­ni­kowi na zapoznanie się z sytuacją tutoringu w Polsce, a także poprzez analizę różnic między grupami posłu­gu­ją­cymi i niepo­słu­gu­ją­cymi się tą metodą umożli­wiła ukazanie jej pozytyw­nych efektów. […] Adrianna Sarnat-Ciastko wykazała znajo­mość obszernej litera­tury przed­miotu, umiejęt­ność stawiania pytań badaw­czych i hipotez, przyjęła trafną strategię badań i bardzo starannie opraco­wała ich wyniki. Szcze­gólnym walorem pracy jest stworzenie własnych metod badaw­czych na podstawie przyjętej teorii analizy trans­ak­cyjnej.
prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska

Retro­topia : jak rządzi nami przeszłość / Zygmunt Bauman ; przekład Karolina Lebek. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2018.
Sygn. 164729

500 lat po tym, jak Thomas More rozto­czył przed wyobraźnią sobie współ­cze­snych obraz ideal­nego społe­czeń­stwa żyjącego w suwerennym państwie pod rządami mądrego i życzli­wego władcy, utraci­liśmy wiarę, że człowiek jest w stanie wykre­ować dla siebie szczę­ście, nawet w nieogra­ni­czonej konkretną cezurą przyszłości. Jednak w tym samym czasie, w którym ludzka nadzieja pogrze­bała myśl o utopii, nie umarły aspiracje, które uczyniły tę wiarę tak ważną, że niemoż­liwą do uśmier­cenia. Wiara ta podobnie jak Anioł Historii [Angelus Novus] zmieniła jednak kierunek i zwraca się dziś ku przeszłości jako utraco­nemu i popadłemu w ruinę rajowi, na którego określenie Zygmunt Bauman ukuł swoje ostatnie pojęcie – „retropia”.
Zgodnie z duchem utopijnym retro­topia zrodziła się z pragnienia naprawy lub choć popra­wienia urządzenia świata, jednak głównym punktem orien­ta­cyjnym w rysowaniu mapy tego świata ma być wyobra­żona przeszłość – pocho­wana, ale jeszcze nieumarła, ponieważ, jak pokazuje Bauman, wciąż tkwi w niej poten­cjał kreowania teraź­niej­szości. Intencją autora było zinwen­ta­ry­zo­wanie najbar­dziej spekta­ku­lar­nych i najbar­dziej znaczą­cych zmian powią­za­nych z pojawie­niem się retro­to­pij­nych senty­mentów i praktyk, co ujęte zostało w ramy czterech powrotów: do Hobbesa, do plemion, do nierów­ności oraz do łona.
„Z ruchu podwójnej negacji utopii rozumianej w tradycji More’a – odrzu­cenia jej, a następnie wskrze­szenia – dziś rodzą się «retro­topie»: wizje osadzone w utraconej/skradzionej/porzuconej, ale nieumarłej przeszłości, zamiast przywią­zania do tego, co dopiero ma się narodzić, a więc do przyszłości jeszcze nieza­ist­niałej”.
„Coś, co wciąż zwykliśmy nazywać «postępem», wywołuje emocje przeciwne do tych, które Immanuel Kant, twórca tego pojęcia, miał na myśli. Coraz częściej zatem wywołuje ono strach przed nieuchronną katastrofą zamiast wywoływać radość, że oto nadchodzi większy dobrobyt oraz że więcej kłopo­tli­wych niewygód zniknie z powierzchni ziemi i będzie można o nich zapomnieć”.
Z tekstu

Toksyczny partner : jak uwolnić się z niezdrowej relacji / Susan Froward, Donna Frazier ; przekład: Agnieszka Cioch. – Wydanie drugie. – Sopot : Gdańskie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2018.
Sygn. 164730

Czy podej­rze­wasz, że partner nie jest z Tobą szczery? Przyła­pałaś go na kolejnym „niewinnym” kłamstwie? A może zostałaś zdradzona? Jeśli tak, to wiesz, że niezwykle trudno przyjąć do wiado­mości, że okłamuje i oszukuje ukochany mężczyzna. Nagle tracisz grunt pod nogami i zasta­na­wiasz się, kim właściwie jest człowiek, z którym spędziłaś tyle czasu. Czujesz ogromny zawód, ból, lęk, kompletną dezorien­tację. Jesteś wściekła, a gniew i rozcza­ro­wanie Cię parali­żują…
Niektórzy mężczyźni z preme­dy­tacją wykorzy­stują naiwność i ufność zakocha­nych w nich kobiet, prowa­dząc podwójne życie, inwestując wspólne pieniądze w podej­rzane interesy lub udając kogoś, kim nie są. Susan Forward, znana psycho­te­ra­peutka, prezen­tuje różne rodzaje manipu­lacji i kłamstw, jakie mężczyźni stosują wobec nieświa­do­mych niczego partnerek. Przed­stawia wnikliwe obser­wacje związków, w których jeden z partnerów uległ pokusie życia w kłamstwie, i pokazuje, jak bardzo wpływa to na życie obojga. Propo­nuje, by zamiast racjo­na­li­zować i udawać, że nic się nie stało, zmierzyć się z nieprzy­jemną prawdą o swoim partnerze i związku. Jak to zrobić?
Porady zawarte w książce są bardzo praktyczne. Przyta­czając auten­tyczne historie, autorka pomoże Ci:
• rozpo­znać patolo­gicz­nego kłamcę i uniknąć uwikłania w sieć jego intryg;
• walczyć z niepraw­do­mów­no­ścią partnera;
• asertywnie reagować na oszustwa, wymówki, tłuma­czenia czy oskar­żenia;
• opanować emocje oraz uwolnić się od gniewu i poczucia winy;
• podjąć decyzję o przyszłości Twojego związku;
• zacząć nowe życie, wolne od kłamstwa.

Książka Susan Forward daje kobietom siłę do zmiany swojego życia na lepsze!

Żyj lepiej, kochaj mądrzej : jak uwolnić się od przeszłości, cieszyć się teraź­niej­szo­ścią i tworzyć idealną przyszłość / Philip G. Zimbardo, Rosemary K. M. Sword ; przeło­żyła Olga Siara. – Wydanie 1., dodruk. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2018.
Sygn. 164742, 164743

Wyobraź sobie, że możesz wyzwolić się od całego zła, jakie spotkało cię w życiu. Masz możli­wość zostawić za sobą toksyczne związki, tragiczne sytuacje, lęk przed utratą partnera i złamanym sercem czy ból fizyczny, psychiczny i emocjo­nalny? Co robisz?
Zastanów się, jak by to było, poczuć się naprawdę szczę­śliwym i odnaleźć sens życia; uwolnić się od destruk­cyj­nych schematów myślenia i reakcji, które prowadzą do negatyw­nych doświad­czeń, oraz od toksycz­nych ludzi i sytuacji, które cię ograni­czają? Jaka byłaby Twoja reakcja, gdyby okazało się, że od lat patrzysz w złym kierunku – wracasz do przykrych doznań z przeszłości, zamiast spojrzeć przed siebie, na przyszłość pełną bezkre­snej nadziei?
A co, jeśli rozwią­za­niem jest coś tak prostego jak zmiana nasta­wienia? Może wystarczy uświa­domić sobie, w jaki sposób traktu­jesz czas – jak postrze­gasz przeszłość, teraź­niej­szość i przyszłość? Czy nie chcesz wywołać pozytyw­nych zmian w każdym aspekcie swojego życia – począwszy od relacji intym­nych i kontaktów z rodziną, współ­pra­cow­ni­kami, kolegami ze szkoły i przyja­ciółmi? Czy to wszystko może się wydarzyć, jeśli po prostu zaczniesz inaczej patrzeć na swój świat?
Kluczowe pytanie: czy wiedząc, jak to zrobić i mając taką możli­wość, skorzy­stasz z nadarza­jącej się okazji? Jeśli odpowiesz twier­dząco, to jesteśmy w domu; masz przed sobą właściwą książkę i możemy brać się do pracy!

Włącz emocje : opowia­dania socjo­te­ra­peu­tyczne / Anna Busz. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2018.
Sygn. 164744

Niniejsza książka stanowi pomoc w procesie kształ­to­wania inteli­gencji emocjo­nalnej.

Zawarte w niej opowia­dania ułatwią dzieciom rozpo­zna­wanie, zrozu­mienie i nazywanie emocji własnych, jak również innych osób. Wyzwolą chęć swobod­nego wypowia­dania swoich myśli oraz prawi­dło­wego nawią­zy­wania i podtrzy­my­wania kontaktów między­ludz­kich. Ponadto wyjaśnią, w jaki sposób można radzić sobie w sytuacjach trudnych oraz jak reagować w momen­tach słabości.

Na tropach psycho­logii w filmie. Cz. 1, Film w edukacji i profi­lak­tyce / redak­torzy naukowi Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164751 / Cz. 1

Pierwszy tom poświę­cony jest wykorzy­staniu filmu w edukacji i profi­lak­tyce, ukazuje również kontekst filmowej fikcji i rzeczy­wi­stości istotny dla odbioru różnych działań z filmem.

Bogactwo zarówno istnie­ją­cych, jak i poten­cjal­nych zasto­sowań filmu w psycho­logii i psycho­logii w filmie jest imponu­jące. Idea wprzę­gnięcia psycho­logii w poszu­ki­wanie w filmie wartości eduka­cyjnej jest godna uwagi i poparcia. Pozytywnie oceniam wybór najistot­niej­szych zadań pracy z filmem do kształ­cenia psycho­logów, a następnie ułatwiania im pracy w podsta­wo­wych dziedzi­nach działal­ności. Propo­no­waną monografię uważam za warto­ściową, konse­kwentnie promu­jącą zasto­so­wanie jednej z głównych form sztuki medialnej, jaką jest film, do praktyki psycho­lo­gicznej.”
prof. dr hab. Zofia Rataj­czak

Na tropach psycho­logii w filmie. Cz. 2, Film w terapii i rozwoju / redak­torzy naukowi Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164751 / Cz. 2

Drugi tom książki zwraca uwagę na potrzebę i możli­wości wykorzy­stania filmu w edukacji psycho­logów i terapeutów, na rolę filmu we wspie­raniu rozwoju oraz na szanse i zagro­żenia, jakie niesie ze sobą zasto­so­wanie filmu w terapii. Dodat­kowo znaleźć można w nim rozdziały odnoszące się do zmian społecz­nych, którym towarzyszą filmy.

(…) film jest narzę­dziem wspie­ra­jącym psycho­logów w ich pracy zawodowej, pozwala odpowie­dzieć na pytania, jak łagodzić zasad­niczy konflikt między przyspie­sze­niem cywili­za­cyjnym a odwiecznym dążeniem człowieka do ładu i harmonii z otocze­niem. Otoczenie wierzga, człowiek współ­czesny traci cierpli­wość i staje się bardziej agresywny, albo… popada w głęboką depresję. Kolejki do psycho­te­ra­peutów stają się coraz dłuższe. Czy psycho­logia ukryta w filmie jest w stanie przygo­tować psycho­logów do coraz bardziej złożo­nych zadań i ról? (…) Lektura książki pozwala wejść do przed­sionka jakiejś nowej dziedziny wiedzy i praktyki (…) oraz uczynić film narzę­dziem działania w różno­rod­nych sytuacjach: kształ­cenia, pomagania, leczenia i psycho­te­rapii.”
prof. dr hab. Zofia Rataj­czak

Od Facebooka do post-przyjaźni : współ­czesne przeobra­żenia bliskich relacji / Piotr Szarota ; Instytut Psycho­logii. Polska Akademia Nauk. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, 2018.
Sygn. 164757

Czasy, w których żyjemy, zostały przez Zygmunta Baumana określone mianem płynnej nowocze­sności. Ich znakiem jest uwolnienie od więzi i zobowiązań, ale też zwolnienie z reguł i norm, które do niedawna jeszcze wydawały się oczywiste i niepod­wa­żalne. Skutkiem tych przemian jest także zatarcie się znacze­nio­wych granic pojęć dotych­czas oczywi­stych – takich jak przyjaźń. Piotr Szarota przygląda się przeobra­że­niom, jakim uległy nasze relacje z bliskimi nam ludźmi. Rozważa zależ­ności między syste­mami rodziny i przyja­ciół, anali­zuje relacje między przyjaźnią, miłością i eroty­zmem. Pokazuje nieobecne dotych­czas warianty bliskich relacji: przyjaźń skomer­cja­li­zo­waną – „za pieniądze”, relacje paraspo­łeczne, na przykład z awatarem lub oparte na antro­po­mor­fi­zacji przyjaźnie ze zwierzę­tami. Pisze wreszcie o przyja­cio­łach „uszytych na miarę” – robotach i hiper­re­ali­stycz­nych lalkach.

Sieci wpływu : psycho­logia perswazji online / Nathalie Nahai ; przeło­żyła Małgo­rzata Guzowska. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2019.
Sygn. 164764

Nathalie Nahai jest najbar­dziej inteli­gentną współ­czesną autorką książek o techno­logii. Ta książka przemienia każdego czytel­nika w eksperta!”
Dr Thomas Chamorro-Premuzic
Professor of Business Psycho­logy UCL i Columbia Univer­sity

Większość bizne­so­wych interakcji odbywa się w sieci, dlatego małe i duże firmy z najróż­niej­szych sektorów stanęły przed wyzwa­niem: jak w tych warun­kach zjednać sobie klientów i zatrzymać ich przy sobie?
Nathalie Nahai zbiera w tej książce wiedzę z zakresu psycho­logii, neuro­nauk i ekonomii behawio­ralnej, by wyjaśnić dynamikę i motywacje zachowań konsu­mentów.
„Sieci wpływu” to praktyczny przewodnik, który pozwoli ci udosko­nalić produkty, stronę inter­ne­tową i marke­ting twojej firmy oraz umożliwi budowanie warto­ścio­wych, bardziej angażu­ją­cych relacji z klien­tami.

Sekret dzieciń­stwa / Maria Montes­sori ; przekład Luiza Krolczuk-Wyganowska ; redakcja naukowa przekładu i przed­mowa do wydania polskiego Sylwia Camarda. – Wydanie I. – Warszawa : PWN : Associa­tion Montes­sori Inter­na­tio­nale, 2018.
Sygn. 164763

Uważam, że kiedy ludzkość posią­dzie pełne zrozu­mienie dziecka, wypra­cuje również dosko­nałe formy opieki nad nim.”

Ponad 100 lat temu Maria Montes­sori stworzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na pedago­gikę. W myśl tej metody dla prawi­dło­wego rozwoju dziecka należy stworzyć mu przestrzeń pozwa­la­jącą na rozwi­janie sponta­nicz­ności i twórczości oraz umożliwić wszech­stronny rozwój psycho­fi­zyczny, kultu­ralny i społeczny.

Metoda Marii Montes­sorii znalazła zwolen­ników na całym świecie. Mimo jej rosnącej popular­ności w Polsce wciąż niewiele jest publi­kacji tej autorki dostęp­nych w języku polskim. Czytel­nicy korzy­stają głównie z pośred­nich źródeł i opracowań.
Sekret dzieciń­stwa pomaga wypełnić tę lukę. Oddajemy w ręce Czytel­ników niepu­bli­ko­waną dotych­czas na polskim rynku, klasyczną książkę Marii Montes­sori, w której autorka wykłada podstawy swojej koncepcji kształ­to­wania się psychiki dziecka. W 48 krótkich rozdzia­łach autorka opisuje poszcze­gólne aspekty rozwoju dziecka oraz zagad­nienia związane z towarzy­sze­niem mu w optymalnym rozwoju.

Źródło :
www​.wolter​skluwer​.pl
www​.wydaw​nic​twosbm​.pl
www​.libron​.pl
www​.ksiegarnia​.pwn​.pl
www​.gwp​.pl
www​.ksiegarnia​.pwn​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.difin​.pl
www​.pwn​.pl

Nowości w zbiorach o regionie

Nowości w zbiorach o regionie

Miasta kujaw­skie w średnio­wieczu : lokacje, ustrój i samorząd miejski / Adam Kosecki. – Wyd. I. – Kraków : Wydaw­nictwo Avalon Sp. z o.o., copyright 2018.
Sygn. 166165

Książka Adama Kosec­kiego jest pierwszą próbą całościo­wego spojrzenia na proces lokacji miast, formo­wania się ich ustrojów i działal­ności samorządów miejskich w odnie­sieniu do teryto­rium całych Kujaw w średnio­wieczu. Od XIII do końca XV wieku podjęto na tym obszarze 28 inicjatyw lokacyj­nych. Tylko 3 spośród nich zakoń­czyły się defini­tywnym niepo­wo­dze­niem, w wyniku czego pod koniec XV wieku na terenie Kujaw funkcjo­no­wało 25 ośrodków miejskich. Do tej pory zagad­nienia ich lokacji, ustroju i władz były poruszane głównie w publi­ka­cjach poświę­co­nych poszcze­gólnym miastom. Takie oderwane od siebie ujęcia nie pozwa­lały spojrzeć na proces formo­wania się miast kujaw­skich z szerszej perspek­tywy. Autor w swojej pracy wykorzy­stał pozosta­jące często w cieniu zainte­re­sowań badaczy kujaw­skie księgi miejskie. Dzięki badaniom tej materii udało się dotrzeć do niezna­nych dotąd imion i nazwisk wielu wójtów, ławników, rajców i burmi­strzów z miast kujaw­skich. Na nowo odkryci zostali kupcy, rzemieśl­nicy oraz przed­sta­wi­ciele szlachty, którzy skumu­lo­wani razem w różnych propor­cjach decydo­wali o losach poszcze­gól­nych miast. Średnio­wieczne kujaw­skie samorządy miejskie przestały być tak bardzo anoni­mowe.

Gniazdo zastępcze / Gizela Chmie­lewska. – Łomianki : Wydaw­nictwo LTW, 2018.
Sygn. 166158, 166159

Był taki czas, kiedy tysiące Polaków z ziem wschod­nich dawnej Rzeczy­po­spo­litej, w wyniku wojny i rewolu­cyjnej pożogi, utraciło swoje rodzinne domy. Tłumy kreso­wych uchodźców ruszyły wówczas m.in. do Warszawy, Krakowa, Poznania. A gdy tam zabrakło miejsca – także do Bydgoszczy. Od lipca 1920 r. bydgo­skie domy, w których wcześniej królo­wało głównie twarde niemieckie słowo, zaczęła wypeł­niać śpiewna kresowa mowa. Razem z byłymi właści­cie­lami pięknych pałaców, okaza­łych kamienic i skrom­nych chat trafiły tu cudem ocalone pamiątki, m.in. z Kijowa, Mińska, Sławuty, Humania, Witebska. I właśnie o tym czasie opowiada książka Gizeli Chmie­lew­skiej pt. Gniazdo zastępcze.
To historia „utkana” ze wspomnień kreso­wych wygnańców, uzupeł­niona dokumen­tami i materia­łami z między­wo­jennej prasy, bogato zilustro­wana fotogra­fiami.
Ta historia opowiada m.in. o rodzi­nach Dunin-Gojżew­skich, Lipkow­skich, Nitosław­skich, Nowiń­skich, Podhor­skich, Podoskich, Regameyów, Sągajłłów, Woynił­ło­wi­czów, Żerom­skich. Przypo­mina działal­ność Inter­natu Kreso­wego, Gimna­zjum Kreso­wego, również Związku Polaków z Kresów Wschod­nich w Bydgoszczy.
Przywo­łuje pamięć o Polakach z Kresów, którzy w mieście nad Brdą musieli zacząć swoje życie od nowa. I tego czasu na pewno nie zmarno­wali.

Gotowość : kryzys bydgoski 1981 / opraco­wanie Agnieszka Dębska, Maciej Kowal­czyk. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2016.
Sygn. 166294p, 166295

Ciąg wypadków w marcu 1981, zwany kryzysem bydgo­skim, to miesz­czący się w dwóch tygodniach przełom polityczny i społeczny w Polsce, który rozpo­czął się w Bydgoszczy incydentem, sprowo­ko­wanym przez władze komuni­styczne, a zakoń­czył rozstrzy­gnię­ciem ogólno­pol­skim – o zasad­ni­czym znaczeniu dla przyszłości kraju. Publi­kacja przed­stawia zapis tamtych wydarzeń, opowie­dziany wyłącznie głosami świadków (głównych bohaterów zdarzeń, solidar­no­ścio­wych i partyj­nych przywódców oraz zwykłych obywa­teli). Odwołanie się do ich pamięci ma szcze­gólne znaczenie, bowiem prosty wykaz faktów nie tłumaczy istoty przełomu – ważne są i racje po obu stronach tamtego starcia, i – w nie mniej­szym stopniu – towarzy­szące im emocje.
Prof. dr hab. Antoni Dudek w Posłowiu: „W historii każdej rewolucji znaleźć można wydarzenie będące punktem zwrotnym w jej przebiegu. Niekiedy, jak pucz Korni­łowa w 1917 roku w Rosji, oddziela ono jedną fazę rewolucji od drugiej. Może też – na wzór przewrotu termi­do­riań­skiego we Francji – zwiastować wejście ruchu rewolu­cyj­nego w fazę schył­kową. Ale zdarza się i tak, że wydarzenie takie stanowi apogeum fazy buntu społecz­nego. Nastę­puje po nim naturalne rozła­do­wanie nastrojów, przekre­śla­jące możli­wość ich ponownej mobili­zacji na podobnym poziomie przez dłuższy czas. Taką właśnie rolę podczas solidar­no­ściowej rewolucji z lat 1980 – 81 odegrał kryzys bydgoski.”

Bydgoszcz przemy­słowa : retro przewodnik : od warsz­tatu do fabryki / koncepcja: Bogna Derkowska-Kostkowska ; współ­praca redak­cyjna: Krystian Strauss. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomor­skie Centrum Kultury, 2018.
Sygn. 166442p, 166443

Bydgoszcz przemy­słowa. Retro przewodnik – od warsz­tatu do fabryki to pierwsza, popular­no­nau­kowa publi­kacja dedyko­wana industrialnej historii Bydgoszczy. Jej autorką jest Bogna Derkowska-Kostkowska, kierownik Pracowni Dziedzictwa Kultu­ro­wego KPCK w Bydgoszczy.
Książka wskazuje na nieru­cho­mości związane z rozma­itymi dziedzi­nami wytwór­czości przemy­słowej. Ilustro­wana jest materia­łami archi­wal­nymi przygo­to­wa­nymi przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy oraz dawnymi rekla­mami praso­wymi.
Publi­kacja wydana przez Kujawsko-Pomor­skie Centrum Kultury w Bydgoszczy ukazała się dzięki wsparciu finan­so­wemu przyzna­nemu na jej reali­zację przez Miasto Bydgoszcz i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomor­skiego.

Źródła opisów i okładek :
www​.wydaw​nic​two​avalon​.pl
www​.ltw​.com​.pl
www​.karta​.org​.pl
www​.kpck​.pl

Wybrane nowości w zbiorach – marzec 2019 r.

Wybrane nowości w zbiorach – marzec 2019 r.

Socja­li­zacja i wycho­wanie dzieci i młodzieży z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w erze cyfrowej / Piotr Plichta. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2018.
Sygn. 164417, 164418

Recen­zo­wana książka stanowi niewąt­pliwie świadectwo wysokich kompe­tencji autora jako badacza zjawisk eduka­cyj­nych uwikła­nych w zróżni­co­wany technicznie, treściowo i etycznie świat techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych. Z uznaniem należy także odnotować konse­kwencję autora w eksplo­ro­waniu roli TIK w życiu osób z niepełno-spraw­no­ścią, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem niepeł­no­spraw­ności intelek­tu­alnej.
Z recenzji dr hab. Teresy Żółkow­skiej, prof. Uniwer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego

Autor podjął tematykę społecznie ważną, bardzo współ­czesną, a jedno­cze­śnie w dużej mierze unikalną, gdyż połączenie trzech obszarów (pedago­giki, pedago­giki specjalnej i pedago­giki medialnej) w jednej monografii spotyka się bardzo rzadko. Recen­zo­wana książka jest więc próbą wypeł­nienia istnie­jącej luki, jaką był brak komplek­so­wego opraco­wania proble­ma­tyki miejsca, roli, znaczenia i zakresu używania narzędzi ery cyfrowej, głównie Inter­netu, przez młodych ludzi z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną. (…) Jest to pozycja ważna, meryto­rycznie warto­ściowa i orygi­nalna.
Z recenzji dr hab. inż. Janusza Morbit­zera, prof. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górni­czej

Zacho­wania autoagre­sywne w autyzmie : przyczyny i postę­po­wanie : perspek­tywa inter­dy­scy­pli­narna / redakcja naukowa Stephen M. Edelson, Jane Botsford Johnson ; [przekład Anna Sawicka-Chrap­kie­wicz] ; przed­mowa Temple Grandin. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2018.
Sygn. 164425

Zacho­wania autoagre­sywne wystę­pują u prawie połowy osób z autyzmem i stanowią jeden z najbar­dziej wynisz­cza­ją­cych problemów, a zarazem najtrud­niej­szych do wyeli­mi­no­wania. Autoagresja może przeja­wiać się w różnych formach – dana osoba może na przykład uderzać głową, gryźć się w ręce, ciągnąć się za włosy lub nadmiernie się drapać. Medyczne i behawio­ralne badania nad zacho­wa­niami autoagre­syw­nymi są prowa­dzone od ponad pięćdzie­sięciu lat, jednak wciąż wielu specja­li­stów i rodziców nie zna szero­kiego spektrum przyczyn tych zachowań ani dostęp­nych możli­wości terapii. Autorzy niniej­szego tomu – wybitni badacze i praktycy – przed­sta­wiają kompletną analizę zachowań autoagre­syw­nych przeja­wia­nych przez osoby z zaburze­niami ze spektrum autyzmu lub powią­za­nymi zaburze­niami rozwoju, a także prezen­tują różno­rodne metody terapii.

Książka ta łączy podej­ście medyczne, biome­dyczne i behawio­ralne. To podsta­wowa lektura dla rodziców, nauczy­cieli, terapeutów i lekarzy, którzy pracują z osobami przeja­wia­ją­cymi zacho­wania autoagre­sywne.
Z przed­mowy Temple Grandin

Socjo­te­rapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 3 / pod redakcją naukową Ewy Grudziew­skiej. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 159405/Cz. 3, 159406/Cz. 3

Książka łączy rozwa­żania teore­tyczne dotyczące oddzia­ływań socjo­te­ra­peu­tycz­nych z progra­mami zajęć przezna­czo­nych dla konkret­nych grup dzieci i młodzieży, boryka­ją­cych się na co dzień z różnego rodzaju trudno­ściami, które utrud­niają funkcjo­no­wanie psycho­spo­łeczne.

Publi­kacja ma umożliwić Czytel­nikom znale­zienie odpowiedzi na nurtu­jące ich pytania dotyczące etyki pracy socjo­te­ra­peu­tycznej (oraz grupowej).

Ponadto ma wskazać na znaczenie super­wizji dla osoby socjo­te­ra­peuty oraz stać się inspi­racją do pracy z dziećmi i młodzieżą dla pedagogów, psycho­logów, nauczy­cieli, wycho­wawców z różnego typu placówek.

Pies do pracy w dogote­rapii / Anja Carmen Müller i Gabriele Lehari ; [przekład Barbara Floriań­czyk]. – Warszawa : Powszechne Wydaw­nictwo Rolnicze i Leśne, cop. 2018.
Sygn. 164433

Książka ma pomóc w podjęciu decyzji, czy szkolenie do pracy w zespole kynote­ra­peu­tycznym jest odpowiednie dla nas i naszego czworo­noga.

Dowiemy się z niej, jakie istnieją możli­wości szkolenia i później­szej aktyw­ności. Jest ona skiero­wana również do instruk­torów i hodowców psów. Zawiera warto­ściowe rady i sugestie, które mogą oni stosować na prowa­dzo­nych kursach.
Opis wydawcy

Wyzwania starze­ją­cego się społe­czeń­stwa : Polska dziś i jutro / redakcja naukowa Marek Okólski ; Uniwer­sytet Warszawski. – Wydanie 1. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2018.
Sygn. 164436p

Autorzy przed­sta­wiają stojące przed polskim społe­czeń­stwem wyzwania wynika­jące ze starzenia się ludności, odwołując się do doświad­czeń innych społe­czeństw i przeno­sząc te doświad­czenia na specy­ficzne warunki demogra­ficzne oraz uwarun­ko­wania społeczno-ekono­miczne i polityczne współ­cze­snej Polski.
Na tle ogólnych prawi­dło­wości zjawisk ludno­ścio­wych prowa­dzą­cych do przekształ­cenia się struk­tury populacji według wieku z bardzo młodej w bardzo starą – skonfron­to­wa­nych z długo­okre­sowym przebie­giem zjawisk demogra­ficz­nych w Polsce, mających decydu­jący wpływ na dynamikę i skalę starzenia się Polaków – w książce zostały zapre­zen­to­wane wybrane aspekty i konse­kwencje tego procesu oraz związane z nim wyzwania społeczne, z uwzględ­nie­niem obecnej i przyszłej sytuacji demogra­ficznej.

Prezen­tując szeroką panoramę skutków starzenia się w wybra­nych obsza­rach życia społecz­nego: gospo­darce, relacjach między­po­ko­le­nio­wych (w tym w dziedzinie opieki), warto­ściach i normach kultu­ro­wych, party­cy­pacji obywa­tel­skiej oraz polityce publicznej, autorzy skoncen­tro­wali się na konse­kwen­cjach widocz­nych na rynku pracy, w sferze zabez­pie­czenia społecz­nego i długo­ter­mi­nowej opieki zdrowotnej. Szcze­gólną uwagę poświę­cili reakcji polityków i innych podmiotów życia publicz­nego na zmiany demogra­ficzne.

Kluczowym zagad­nie­niem podjętym w publi­kacji jest wpływ postę­pu­ją­cego starzenia się populacji na sytuację seniorów i ich rodzin oraz wynika­jące z tego wyzwania społeczne w skali lokalnej. Zaryso­wany został również przewi­dy­wany proces starzenia się polskiej populacji i jego wybrane skutki na podstawie orygi­nalnej prognozy demogra­ficznej, w której wyjąt­kowe miejsce zajęło kształ­to­wanie się i konse­kwencje społeczne przyszłych migracji zagra­nicz­nych.

Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczy­cieli edukacji wczesnosz­kolnej / Ewa Kocha­nowska. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164441, 164442

Książka jest obszernym opraco­wa­niem o charak­terze teore­tyczno-empirycznym, a jej tematyka mieści się w obszarze pedago­giki wczesnosz­kolnej, szcze­gólnie zagad­nień teore­tycz­nych i praktycz­nych dydak­tyki wczesnosz­kolnej. Podjęcie przez Autorkę kwestii wiedzy osobi­stej znajduje głębokie uzasad­nienie we współ­cze­snym dyskursie naukowym. […] Praca pod względem omawianej w niej proble­ma­tyki jest nowatorska, wzbogaca wiedzę o szkolnej edukacji dziecka, zakreśla ważne pole dociekań w tej dziedzinie. […] Monografia jest warto­ściowa poznawczo, wnosi nowe treści do pedago­giki, w tym pedago­giki wczesnosz­kolnej.
Z recenzji wydaw­ni­czej dr hab. Józefy Bałacho­wicz, prof. APS

Praca ma charakter inter­dy­scy­pli­narny i odpowiada pilnym potrzebom edukacji kształ­tu­jącej osoby, osobo­wości i indywi­du­al­ności […]. Istotną warto­ścią książki jest bogaty, dobrze dobrany zestaw litera­tury inter­dy­scy­pli­narnie trakto­wa­nego przed­miotu jej studiów i badań. […] Publi­kacja stanie się cennym źródłem dla tych Czytel­ników, którzy chcą zgłębiać, zmieniać, wzbogacać i umożli­wiać kształ­to­wanie podmio­to­wych struktur osobi­stej wiedzy uczniów edukacji wczesnosz­kolnej.
Z recenzji wydaw­ni­czej prof. dr hab. Wojciecha Kojsa

Domek terapeu­tyczny, czyli 100 sposobów na terapię z mamą i tatą / Anna Różańska-Gał, Joanna Kuś, Beata Brzezińska. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2018.
Sygn. 164443

Domek terapeu­tyczny… ma za zadanie zachęcić rodziców do podej­mo­wania działań terapeu­tycz­nych (z zakresu logopedii, bajko­te­rapii, terapii SI i innych) we własnym domu i w trakcie codzien­nych aktyw­ności. Pokazuje, jak prowa­dzić zabawę z dziec­kiem, aby – poza radością obu stron – przyno­siła ona również pomoc w dokony­waniu postępów i była stymu­lacją określo­nych funkcji rozwo­jo­wych.

Ideą porad­nika jest wykorzy­sty­wanie przed­miotów znajdu­ją­cych się pod ręką. Dlatego po przeczy­taniu której­kol­wiek ze 100 propo­zycji rodzic będzie mógł ją od razu zreali­zować, bez wycho­dzenia z domu ani koniecz­ności inwesto­wania czasu i pieniędzy w dodat­kowe zakupy.

Diagno­zo­wanie rozwoju małego dziecka. Cz. 1 / Małgo­rzata Wójto­wicz-Szefler. – Wydanie V. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164450 / Cz. 1, 164451 / Cz. 1

Książka ma charakter przewod­nika dla psycho­logów, pedagogów, studentów lub opiekunów dziecię­cych czy rodziców małego dziecka, pozwa­la­ją­cego na poznanie specy­ficznej sytuacji badania małego dziecka (od urodzenia do 5 roku życia) oraz możli­wości wykorzy­stania narzędzi diagnozy rozwoju zarówno dzieci prawi­dłowo rozwi­ja­ją­cych się jak i zagro­żo­nych niepeł­no­spraw­no­ścią czy też niepeł­no­spraw­nych.

Ocena poziomu rozwoju małych dzieci, pozwa­la­jąca na uwidocz­nienie obszarów dobrze i słabo rozwi­nię­tych, ma szcze­gólne znaczenie dla organi­zo­wania programów wczesnej inter­wencji lub wczesnego wspoma­gania dzieci z trudno­ściami w rozwoju. W postę­po­waniu diagno­stycznym-inter­wen­cyjnym nie powszechnej zgody dotyczącej sposobu w jaki ma być przepro­wa­dzana diagnoza, co powinna obejmować oraz jak powinny być formu­ło­wanie wnioski (opinie, orzeczenia) potrzebne do konstru­owania skutecz­nych programów inter­wen­cyj­nych czy terapeu­tycz­nych. Stąd rodzi się potrzeba rozsze­rzenia wiedzy na temat diagno­zo­wania dziecka od najwcze­śniej­szego okresu życia, gdyż wszyscy specja­liści są zgodni, że szcze­gólnie ważny dla wspoma­gania rozwoju jest okres pierw­szych trzech lat życia dziecka.

Nowe media, techno­logie i trendy w edukacji : w kierunku mobil­ności i kształ­cenia hybry­do­wego / Monika Frania. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 164471

Czy edukacja – jej istota, cele, proces – wymaga dzisiaj redefi­nicji? Czy jesteśmy świad­kami kolej­nych etapów ewolucji, czy też można mówić o bardziej gwałtow­nych zmianach rewolu­cyj­nych? Czy, myśląc o edukacji, trzeba pójść za głosami, że system wymaga zrównania z ziemią i wybudo­wania wszyst­kiego na nowo, albo za tymi, że trzeba trwać przy trady­cyjnym modelu, bo tylko on jest naprawdę warto­ściowy?

Publi­kacja Moniki Frani nie stanowi zbioru komplet­nych odpowiedzi na powyżej sformu­ło­wane pytania. Jest ona raczej wynikiem zatrzy­mania się w dzisiej­szym, szybko pędzącym świecie oraz próbą spojrzenia na trendy i zjawiska dotyczące edukacji i szeroko rozumia­nych mediów i techno­logii w połowie drugiej dekady XXI wieku. Dynamika zjawisk w opisy­wanym obszarze jest tak duża, że eksplo­racje w tej proble­ma­tyce są potrzebne cały czas.

Książka ma charakter naukowo-badawczy. Opiera się na wynikach kilku­let­nich badań i analiz, jednak można w niej znaleźć również fragmenty o charak­terze bardziej popular­no­nau­kowym. Została przygo­to­wana z myślą zarówno o teore­ty­kach, jak i prakty­kach edukacji. Publi­kacja rozpo­czyna się od rozważań na temat zacho­dzą­cych zmian, ich potrzebie i przesłan­kach do nich prowa­dzą­cych, a dotyczą­cych insty­tucji szkoły, współ­cze­snego eduka­tora i nowocze­snej edukacji. Odnoszą się one przede wszystkim do wybra­nego obszaru, który takie metamor­fozy może powodować, a miano­wicie mediów i techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych.

Polityka oświa­towa w perspek­tywie porów­naw­czej / redakcja Renata Nowakowska-Siuta, Katarzyna Dmitruk-Siero­cińska. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164475, 164476

Książka, którą oddajemy w ręce czytel­nika, jest autorską refleksją pedagogów porów­naw­czych nad eduka­cyj­nymi przemia­nami dokonu­ją­cymi się we współ­cze­snym świecie. Świecie niezwykle dynamicz­nych rotacji, pęknięć społecz­nych, gwałtow­nego przyrostu wiedzy i równie inten­syw­nego odwrotu od jej racjo­nal­ności. Świecie, w którym płyną dwa przeciw­stawne nurty. Pierw­szym jest nurt dynamicznej unifi­kacji – jedna­kowe lub podobne stały się ubiory i moda, muzyka popularna i programy telewi­zyjne, archi­tek­tura wielkich miast i język inter­netu. Drugi to nurt rosną­cego poczucia odmien­ności i nadawania znaczenia własnej tożsa­mości, chęci manife­sto­wania swojej odręb­ności i inności. W tej niejed­no­znacznej i rozedr­ganej rzeczy­wi­stości ogromną rolę odgrywa wiedza. Ma ona bowiem zadanie porząd­ko­wania tego, co chaotyczne i niejasne.

Artykuły zgroma­dzone w niniej­szej publi­kacji wpisują się w klasyczne już rozumienie zadań pedago­giki porów­naw­czej, w którym wychodzi się od zjawisk kształ­cenia i wycho­wania usytu­owa­nych w czasie i mających związek ze społe­czeń­stwem, by poprzez skontra­sto­wanie różnych poglądów i wytworów ujawnić leżące u ich podłoża prawi­dło­wości, przypo­rząd­kować je na zasadzie dominacji i w ten sposób dojść do auten­tycz­nego poznania.

Autorzy artykułów w tej publi­kacji chcą ukazać utyli­tarny charakter badań kompa­ra­ty­stycz­nych, dając dowód na to, że pedago­gika porów­nawcza może nie tylko służyć wyjaśnianiu reguł funkcjo­no­wania systemów oświa­to­wych, lecz także stanowić skuteczne narzę­dzie plano­wania reform eduka­cyj­nych i kreowania polityki oświa­towej.

Zdrowie emocjo­nalne młodzieży / Ireneusz Kowalewski, Jan L. Franczyk. – Kraków : Wydaw­nictwo Petrus, copyright 2017.
Sygn. 164492, 164493

Emocje towarzyszą człowie­kowi od zawsze. Odczu­wamy je sami i okazu­jemy innym. Nasz świat jest światem emocjo­nal­nych przeżyć: od uniesień i wzruszeń, które stają się przyczyną twórczych decyzji i działań, po emocje, które stają się powodem działań destruk­cyj­nych.

Historia ludzkości jest w istocie historią miłości i gniewu, strachu i radości, poczucia winy i satys­fakcji z własnych działań; jest historią uczuć, które wpływały na nasze dzieje i zmieniały je. Emocje są wyjąt­kowym fenomenem, który zdaje się przytła­czać swoim przemożnym wpływem to, co racjo­nalne: przemy­ślane, wykal­ku­lo­wane, logiczne i przewi­dy­walne.

Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy / Fabio Pasquale, Alfredo Cenini ; [przekład z j. włoskiego Anna Gogolin]. – Kielce : Wydaw­nictwo Jedność, copyright 2018.
Sygn. 164495, 164496

Jednym z najpo­waż­niej­szych problemów dzisiej­szej szkoły jest bez wątpienia przemoc wobec słabszych. Mierzą się z nią sami uczniowie, ich rodzice, a także nauczy­ciele, których rolą jest nie tylko przeka­zy­wanie wiedzy, ale również wycho­wy­wanie i kształ­to­wanie odpowied­nich postaw. Życie w szkolnej klasie to książka, która prezen­tuje odkrywczą, a co najważ­niejsze skuteczną metodę pracy z grupami dzieci i młodzieży, która gwaran­tuje szybkie i trwałe rezul­taty na polu integracji, współ­dzia­łania i wzrostu empatii wobec wszyst­kich członków grupy. Mowa o Circle Time 3.0, która nie wymaga żadnych dodat­ko­wych środków – wystarczy szkolna sala i nauczy­ciel prowa­dzący. Co za tym idzie, strategie stoso­wane w tej metodzie mogą być szybko wykorzy­stane za każdym razem, gdy zachodzi potrzeba inter­wencji w wewnętrzne relacje grupy. Zapra­szamy do lektury i wcielania metody Circle Time 3.0 w życie!

Odbiorcy:
– nauczy­ciele i wycho­wawcy pracu­jący w szkołach podsta­wo­wych i średnich
– wycho­wawcy, anima­torzy i opieku­nowie pracu­jący z grupami młodzieży
– pedagodzy i psycho­lo­gowie zajmu­jący się proble­mami w grupach młodzieży.

Dlaczego warto sięgnąć po tę książkę?
– podaje spraw­dzone metody popra­wiania relacji w grupach młodzieży i rozwią­zy­wania problemów
– prezen­tuje metodę spraw­dzoną w praktyce i łatwą w stoso­waniu w warun­kach szkol­nych
– pozwala osiągać wymierne rezul­taty i realnie zapobiegać problemom w grupach młodzieży.

Jak uczyć się skutecznie – jakie to proste! : ilustro­wany podręcznik technik przyswa­jania wiedzy / [Carol Vorderman ; tłuma­czenie Joanna Kolczyńska]. – Warszawa : Wydaw­nictwo Arkady, 2018.
Sygn. 163577

Czy twoje dziecko ma kłopoty z uczeniem się? Nie wiesz, jak mu pomóc, żeby wyniki w szkole były dużo lepsze?

Książka Jak uczyć się skutecznie powinna trafić do rąk każdego zdespe­ro­wa­nego rodzica, ucznia i studenta. Jej nowator­skie pod względem graficznym barwne schematy i ilustracje z precy­zyj­nymi wskazów­kami postę­po­wania sprawią, że zrozu­mienie technik przyswa­jania wiedzy będzie o wiele łatwiejsze.

Ten nieoce­niony przewodnik – omawia­jący najistot­niejsze problemy związane z organi­zacją pracy, układa­niem harmo­no­gramów, motywacją, stylami uczenia się, metodami powta­rzania materiału, egzami­nami i radze­niem sobie z lękami – pomoże rodzicom i dzieciom we wspólnej pracy nad polep­sze­niem efektów nauki.
Jak uczyć się skutecznie na pewno podbu­duje zaufanie uczniów do siebie, zmniejszy poziom stresu i sprawi, że najtrud­niejsze elementy uczenia się staną się proste, zrozu­miałe i łatwe do opano­wania.

Źródło:
marszalek​.com​.pl
harmonia​.edu​.pl
difin​.pl
wuw​.pl
impul​so​fi​cyna​.com​.pl
wydaw​nic​two​pe​trus​.pl
jednosc​.com​.pl

Nowości pedago­giczne – luty 2019

Nowości pedago­giczne – luty 2019

Co się przed chwilą mogło stać? : ćwiczenia rozwi­ja­jące myślenie przyczy­nowo-skutkowe / Amanda Hopkins ; [opraco­wanie meryto­ryczne i graficzne Magda­lena Hinz]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2017.
Sygn. 163613

Co się przed chwilą mogło stać? to książka ucząca dostrzegać i anali­zować zależ­ności przyczy­nowo-skutkowe. Patrząc na zdjęcia i odpowia­dając na pytania, dziecko musi przewi­dzieć, co się stało w danych sytuacjach.

W książce przed­sta­wiono 57 zdjęć. Na stronach parzy­stych umiesz­czono fotografie dla dziecka. Na stronach niepa­rzy­stych znajdują się pytania i polecenia, które czyta dorosły (nauczy­ciel, terapeuta, rodzic) pracu­jący z uczniem.

Co się za chwilę może stać? : ćwiczenia rozwi­ja­jące myślenie przyczy­nowo-skutkowe / Amanda Hopkins ; [opraco­wanie meryto­ryczne i graficzne Magda­lena Hinz]. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, cop. 2018.
Sygn. 163614

Co się za chwilę może stać? to książka, która uczy dostrzegać i anali­zować zależ­ności przyczy­nowo-skutkowe. Patrząc na zdjęcia i odpowia­dając na pytania, dziecko musi przewi­dzieć, co się stanie w danych sytuacjach.

W książce przed­sta­wiono 57 zdjęć. Na stronach parzy­stych umiesz­czono fotografie dla dziecka. Na stronach niepa­rzy­stych znajdują się pytania i polecenia, które czyta dorosły (nauczy­ciel, terapeuta, rodzic) pracu­jący z uczniem.

Komuni­kacja inter­per­so­nalna i masowa : wybrane teorie i praktyki / Mirosława Wawrzak-Choda­czek. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 163580

Tak rozległy i silnie zróżni­co­wany przed­miot badań nie pojawił się do tej pory w żadnej z monografii nauko­wych opubli­ko­wa­nych nie tylko na polskim rynku wydaw­ni­czym” – brzmi zachę­ca­jąco? Książka jak już wiemy niezwykła: Mirosława Wawrzak-Choda­czek, pisząc Komuni­kację inter­per­so­nalną i masową. Wybrane teorie i praktyki, jedną publi­kacją odpowie­działa na wszystkie otwarte i ukryte potrzeby specja­li­stów zgłębia­ją­cych tajniki teorii komuni­kacji społecznej, we wszyst­kich jej przeja­wach: kontak­tach bezpo­śred­nich, pośred­nich, organi­za­cyj­nych, służbo­wych, masowych, między­kul­tu­ro­wych…

Monografia składa się ze wstępu oraz z trzech części. Pierwsza stanowi podbu­dowę teore­tyczną badań – zawiera opis teorii wyjaśnia­ją­cych zacho­wania w komuni­kacji bezpo­śred­niej i pośred­niej, a także uzasad­nienie wyboru metody badaw­czej i osadzenia badań w określonym paradyg­macie, charak­te­ry­stykę problemów badaw­czych i grup badaw­czych. W części drugiej umieściłam inter­pre­tację wyników badań własnych. Część trzecia zawiera wyniki badań dotyczą­cych komuni­kacji masowej.

Dzielne dzieci! : wspie­ranie odpor­ności psychicznej w wieku przed­szkolnym / Iwona Sikorska, Jolanta Sajdera, Marta Paluch-Chrabąszcz. – Kraków : Wydaw­nictwo Eduka­cyjne, 2017.
Sygn. 163582

Pozycja o wzmac­nianiu odpor­ności psychicznej dzieci. Publi­kacja prezen­tuje autorski program DZIELNE DZIECI! dotyczący wspie­rania zdrowia psychicz­nego dzieci w okresie średniego dzieciń­stwa. Jest on przezna­czony przede wszystkim dla przed­szko­laków, czyli dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Jednak wiele ćwiczeń i zabaw może być propo­no­wa­nych starszym dzieciom, jak i modyfi­ko­wa­nych wedle potrzeb nauczy­ciela.

Program DZIELNE DZIECI! jest pierwszą polską propo­zycją obejmu­jącą wiele kompe­tencji istot­nych dla rozwoju odpor­ności psychicznej dziecka. Siła wewnętrzna połączona z optymi­zmem, zaufa­niem do innych i świata oraz wiedzą na temat konkret­nych strategii radzenia sobie z trudno­ściami może stać się dobrym kapitałem na dalszą drogę eduka­cyjną dziecka. Adresatem naszego programu są przede wszystkim dzieci po 4. roku życia, natomiast wiele ćwiczeń będą mogły wykonać także dzieci młodsze, szcze­gólnie przeby­wa­jące w grupie mieszanej wiekowo. Podsta­wowym kryte­rium dosto­so­wania programu powinien być nie tyle wiek metry­kalny, co poziom rozwoju. Program DZIELNE DZIECI! obejmuje 5 modułów:
Moduł 1: Spostrze­ganie siebie i innych
Moduł 2: Inicja­tywa
Moduł 3: Samokon­trola i pokony­wanie stresu
Moduł 4: Umiejęt­ności społeczne
Moduł 5: Rozwią­zy­wanie problemów

Uwaga: książka zawiera listę utworów literac­kich i książek wybra­nych przez autorki, z których warto skorzy­stać podczas aranżacji spotkań i zabaw wspie­ra­ją­cych odpor­ność psychiczną dzieci.

Muzyko­te­rapia : między wglądem a inkluzją / redakcja naukowa Mirosława Cylkowska-Nowak, Wojciech Strze­lecki. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2018.
Sygn. 163586

Praca stanowi istotny wkład w badania nad społecz­nymi konse­kwen­cjami muzyko­te­rapii. Zainte­re­so­wanie tą tematyką znajduje uzasad­nienie zarówno ze względu na poszu­ki­wanie paradyg­matu umożli­wia­ją­cego łączenie procesów inkluzji społecznej z muzyko­te­rapią, jak i pogłę­biania wiedzy ekono­micznej, socjo­lo­gicznej czy psycho­lo­gicznej dotyczącej procesów włączania poszcze­gól­nych grup społeczno-ekono­micz­nych w nurt życia społe­czeń­stwa. W tym kontek­ście podjęta tematyka ma znaczne zadanie aplika­cyjne, ponieważ może stanowić cenną wskazówkę przy doborze instru­mentów, które w najbar­dziej efektywny sposób pomogą na włączanie się w życie, tym samym zmniej­szając grupę jedno­stek pozosta­ją­cych na margi­nesie. (…) Autorzy zakła­dają, że inkluzja wiąże się z gotowo­ścią i motywacją do włączania, zdolno­ścią do uczenia się i nabywania cech inklu­zyj­nych. Słusznie zwracają uwagę, że potrzebne jest wsparcie w ściśle określo­nych sytuacjach, bez którego nie jest możliwa spójność społeczna. (…) Patrzą na to zjawisko wielo­stronnie, inter­dy­scy­pli­narnie i przez pryzmat wielości form wyklu­czenia społecz­nego. Już na wstępie zazna­czając, że „jest to proces, który zaczyna się w głowach”.

Z recenzji dr. hab. Sławo­mira Kalinow­skiego

Nauczy­ciel­skie praktyki oceniania poza standar­dami / Grażyna Szyling. – Wydanie II. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2017.
Sygn. 163587

Książka dotyczy ważnego naukowo i społecznie zagad­nienia. Dobrze wpisuje się w dyskusję, toczącą się zarówno w profe­sjo­nal­nych środo­wi­skach pedago­gicz­nych, jak i na szerszym forum społecznym, nad istotą, przebie­giem i skutkami oceniania szkol­nego i jego związków z biogra­fiami uczniów.

Ocenianie, jako element praktyki społecznej, pozostaje silnie powią­zane z aktuali­zacją stosunków władzy (w tym władzy nad wiedzą i nad rozwojem jednostki), co sprawia, że jest z natury rzeczy proble­ma­tyczne i budzi kontro­wersje. Dylematy decyzyjne odnoszące się do funkcji i skutków ocen szkol­nych, przy poważ­nych psychicz­nych i społecz­nych ich konse­kwen­cjach, rodzą liczne pytania badawcze, które w pracy zostały posta­wione. Każda próba pogłę­bienia rozumienia praktyki oceniania eduka­cyj­nego jest zatem warta uwagi, a próba udana, do jakich z pewno­ścią należy książka Grażyny Szyling, jest szcze­gólnie intere­su­jąca.

[…] książka trafia w żywe zapotrze­bo­wanie dydak­tyki i szkoły, znajdzie więc czytel­ników zarówno wśród kadry akade­mic­kiej i metodyków, jak i wśród nauczy­cieli. Wypełnia ona wyraźną lukę w litera­turze dotyczącej oceniania szkol­nego, tym bardziej dotkliwą że wynika­jącą z wciąż w polskiej szkole inercyjnie obecnego bezre­flek­syj­nego trakto­wania oceny jako oczywi­stego, prostego w użyciu narzę­dzia pracy szkoły. Książka Grażyny Szyling nie tylko ukazuje złożo­ność procesu oceniania, ale również wskazuje czytel­ni­kowi kierunki poszu­kiwań i drogi zmiany, której zaini­cjo­wanie i utrzy­manie jest niezbędne, by ocena pełniła funkcje proro­zwo­jowe.

Z recenzji dr hab. Doroty Klus-Stańskiej, prof. Uniwer­sy­tetu Gdańskiego

Pedago­gika grecka : od Prota­go­rasa do Posej­do­niosa / Marcin Wasilewski. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 163592

W publi­kacji autor bada elementy myślenia o wycho­waniu i kształ­ceniu w poezji epickiej, lirycznej i drama­tycznej, w prawo­daw­stwie, badaniach natury, sofistyce i filozofii staro­żytnej Grecji. Analizą obejmuje około 800 lat (od okresu archa­icz­nego po helle­ni­styczny) rozwoju myśli pedago­gicznej i omawia dorobek blisko 50 myśli­cieli z tego okresu.

Orygi­nal­ność tej książki ma kilka istot­nych wymiarów. Po pierwsze współ­czesna polska litera­tura pedago­giczna nie posiada monografii łączącej w sobie analizę odnale­zio­nych, wydoby­tych z zapomnienia fragmentów tekstów greckich, ich tłuma­czenia oraz pedago­gicznej, ale także histo­ryczno-filozo­ficznej, inter­pre­tacji. Po wtóre anali­zo­wana praca jest syntezą jednego autora długiej perspek­tywy czasowej, co w kontek­ście raczej dominu­ją­cych narracji fragmen­ta­rycz­nych jest także istotnym osiągnię­ciem Autora. Nowożytna polska pedago­gika w kolej­nych odsło­nach swego rozwoju zawsze sięgała po tradycje wspólne całej kultu­ralnej Europie. Przywo­łanie w dobie postmo­der­nizmu źródeł naszej – europej­skiej – kultury jest nie tylko uzasad­nie­niem obecności polskiej humani­styki w jej obrębie, ale także asumptem do współ­cze­snego odczy­tania przesłania mistrzów antyku.

Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Sławo­mira Sztobryna (Akademia Techniczno-Humani­styczna w Bielsku-Białej)

Sekrety story­tel­lerów / Carmine Gallo ; przeło­żyła Marta Komorowska. – Warszawa : Grupa Wydaw­nicza Foksal, copyright 2018.
Sygn. 163596

Narracja, która zmienia świat.

Co łączy Steve’a Jobsa, Elona Muska i Martina Luthera Kinga? Wszyscy trzej to mistrzowie story­tel­lingu, który potrafi inspi­rować, motywować, edukować, budować markę, tworzyć ruchy społeczne i zmieniać życie. Gallo wyjaśnia, dlaczego ludzki umysł kocha opowieści – zwłaszcza te „od pucybuta do milio­nera” – i jak najnowsze odkrycia naukowe mogą pomóc nam konstru­ować narracje, które poruszą tysiące serc i umysłów. „Sztuka story­tel­lingu może zmienić świat“, twierdzi miliarder Richard Branson. Najbar­dziej chwytliwe pomysły obudo­wane są porusza­jącą narracją. Twoja narracja może zmienić świat. Czy nie czas, byś się nią podzielił?

Wypalone dzieci : o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem / Michael Schulte-Markwort ; przeło­żyła Małgo­rzata Guzowska. – [Słupsk] : Wydaw­nictwo Dobra Litera­tura, copyright 2017.
Sygn. 163604, 163605

Dzieci również mogą się wypalić.

Presja, której podle­gają, jest nie do wytrzy­mania. Muszą mieć perfek­cyjną styli­zację na występ w klasie, idealne oceny, a po zakoń­czeniu lekcji i dodat­kowej godzinie języka obcego już czekają na nie trener i nauczy­cielka gry na pianinie. Dzieci niemal całko­wicie poddają się dykta­towi społe­czeń­stwa, w którym liczy się tylko sukces – i ponoszą tego bolesne konse­kwencje.

Doświad­czony psychiatra, profesor Michael Schulte-Markwort, codziennie diagno­zuje u dzieci i młodzieży wypalenie. Swoją książką chciałby nami wstrzą­snąć i wywołać dyskusję na temat stresu, który towarzyszy najmłod­szym. Nauka i chodzenie do szkoły powinny być dla nich przyjem­no­ścią. Tymczasem żyją w świecie, który gna je bez tchu od jednej przeszkody do następnej i zmusza do walki o wątpliwe wartości. To ważne, by dzieci we właściwym czasie sygna­li­zo­wały, kiedy żąda się od nich zbyt wiele. Te, które bez szemrania wykonują wszystko, czego się od nich wymaga, nie wyrosną na ludzi krytycz­nych, mających możli­wość kształ­to­wania świata.

Komuni­kacja i zarzą­dzanie między­kul­tu­rowe : współ­czesne wyzwania prawno-organi­za­cyjne / redakcja naukowa Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski. – Warszawa : Difin, cop. 2017.
Sygn. 163609

Książka stanowi kolejny tom serii wydaw­ni­czej „Metody i techniki zarzą­dzania”. Podjęto w nim proble­ma­tykę metod, technik i narzędzi polityki społecznej w perspek­tywie wielo­kul­tu­ro­wości.

Reali­zacja polityki społecznej nie jest zawężona do metod zaczerp­nię­tych z nauk o zarzą­dzaniu, chociaż z metodo­logii zarzą­dzania wykorzy­stuje koncepcje strategii, zarzą­dzania kadrami oraz teorii organi­zacji.

Afazja i powrót do przeszłości / Jolanta Pszczółka, Małgo­rzata Jankowska. – Gdańsk : Grupa Wydaw­nicza Harmonia. Harmonia Univer­salis, 2017.
Sygn. 163616

Książka stanowi rodzaj porad­nika dla osób styka­ją­cych się na co dzień z problemem afazji, zarówno dla pacjentów oraz ich rodzin, jak i specja­li­stów zajmu­ją­cych się rehabi­li­tacją osób z zaburze­niami neuro­lo­gicz­nymi. Autorki w przystępny sposób omawiają najważ­niejsze zagad­nienia dotyczące afazji – jej definicję, przyczyny, rodzaje, przejawy, a także formy, cele i przebieg procesu terapeu­tycz­nego. Posłu­gują się przy tym przykła­dami auten­tycz­nych przypadków zaczerp­nię­tymi z własnej praktyki zawodowej oraz z zapisków znanych postaci, litera­tury i filmu, które ukazują wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć afatycy, aby „powrócić do przeszłości”. Dużym walorem książki są liczne ilustracje wykonane przez pacjentów i słowni­czek pojęć związa­nych z zaburze­niami mowy.

Mały człowiek, wielkie potrzeby : jak zadbać o prawi­dłowy rozwój emocjo­nalny dziecka / John Philip Louis, Karen McDonald Louis ; przekład Agnieszka Cioch. – Sopot : Gdańskie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2018.
Sygn. 163617

Zaspo­ka­janie podsta­wo­wych potrzeb emocjo­nal­nych nie jest po prostu jedną z wielu dobrze brzmią­cych rad dla rodziców ani sugestią, że należa­łoby zmienić swoje postę­po­wanie. To absolutna koniecz­ność, jeśli chce się wychować zdrowe i szczę­śliwe dziecko.

Większość rodziców robi wszystko, by okazać swoim dzieciom miłość, troskę i zrozu­mienie. Oczywi­ście nie ma ideal­nych ojców ani ideal­nych matek – wszyscy popeł­niają błędy, powie­lają schematy ze swojego dzieciń­stwa i mimo dobrych chęci czasem postę­pują niewła­ściwie. Dzieci nie potrze­bują jednak rodziców perfek­cyj­nych – potrze­bują rodziców, którzy je szanują, słuchają ich oraz próbują je zrozu­mieć.

Bycie rodzicem nie jest łatwe. Zwłaszcza, że mogą nam w tym przeszka­dzać doświad­czenia z własnego dzieciń­stwa. Autorzy, w oparciu o teorię schematów i własna wielo­letnią praktykę (rodziców i terapeutów), w przyjazny sposób pokazują jak nie przenieść nieko­rzyst­nych doświad­czeń z własnymi rodzi­cami na relacje ze swoimi dziećmi. W jaki sposób świadomie wpływać na to, by kolejne pokolenie miało dobrą samoocenę, lubiło siebie i innych, wchodziło w zdrowe związki i potra­fiło w bezpieczny sposób cieszyć się życiem.

dr n. med. Artur Kołakowski, specja­lista psychia­trii dzieci i młodzieży, psycho­te­ra­peuta poznawczo-behawio­ralny, super­wizor

To wyjąt­kowy przewodnik po świecie emocjo­nal­nych potrzeb dzieci w każdym wieku. Daje rodzicom wskazówki jak budować bliską więź z dziec­kiem, unikając subtel­nych i często niein­ten­cjo­nal­nych zanie­dbań w relacji. Odpowia­danie na emocjo­nalne potrzeby dziecka nie jest łatwe i intuicyjne, lecz wymaga wiedzy, treningu i przyj­rzenia się swoim własnym schematom oraz doświad­cze­niom wynie­sionym z rodzin­nego domu. Czeka­łyśmy na książkę, która w przyjazny sposób, z dużą dozą empatii i bez pouczania, pokazy­wa­łaby jak stać się „wystar­cza­jąco dobrym rodzicem”. To mały poradnik, ale wielka pomoc dla każdego rodzica!

Joanna Giereło, Izabela Gołębiewska, psycho­te­ra­peutki poznawczo-behawio­ralne (CBT), w trakcie szkolenia z terapii schematów

Źródło :

www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.we​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.gwfoksal​.pl
www​.dobra​li​te​ra​tura​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.gwp​.pl

Nowości dla biblio­te­karzy – luty 2019 r.

Nowości dla biblio­te­karzy – luty 2019 r.

Biblio­teki uniwer­sy­teckie w Niemczech w epoce cyfrowej : ciągłość i zmiana / Krystyna Hudzik ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164663pb
Dla historii najnow­szej, czyli od momentu zjedno­czenia Niemiec, nie ma u nas zbyt wielu, a na pewno ogólnych, opracowań. Obraz biblio­te­kar­stwa niemiec­kiego tych ostat­nich lat znamy tylko przez pryzmat opracowań szcze­gó­ło­wych, wąsko tematycz­nych, wycin­ko­wych. W tym kontek­ście próba podjęta przez Krystynę Hudzik wydaje się niezwykle intere­su­jąca i potrzebna, gdyż przez wiele lat związki biblio­te­kar­stwa niemiec­kiego i polskiego były – i pozostają – bliskie, co owoco­wało korzy­sta­niem z doświad­czeń niemiec­kich i próbą ich imple­men­tacji na naszym gruncie. Znajo­mość więc realiów, osiągnięć czy porażek biblio­te­karzy niemiec­kich jest dla nas niezwykle istotna.
Z recenzji dr. hab. Artura Jazdona

Książka w życiu człowieka : w poszu­ki­waniu (u)traconej wartości / redakcja naukowa Katarzyna Segiet, Kamila Słupska. – Wydanie I. – Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu im. Adama Mickie­wicza, 2017.
Sygn. 164679
Twórczyni polskiej pedago­giki społecznej Helena Radlińska uważała, iż: Dzięki książkom rozsze­rzamy zasięg swej wiedzy o świecie, potrzebnej dla zrozu­mienia zjawisk, które zachodzą wokoło nas. Poznając obce doświad­czenia uprzy­tom­niamy sobie własne potrzeby, dostrze­gamy zanie­dbanie i niespo­żyt­ko­wane możli­wości działań. Książka nie tylko rozwija intelekt, lecz również wpływa na emocje czytel­nika. Ponadto ukazuje stosunek ludzi do siebie, rozwija uczucia humani­styczne (m.in. życzli­wości, miłości, poświę­cenia). Powinna być zatem, co wyraźnie podkre­ślała wspomniana Autorka, podsta­wowym narzę­dziem służącym i pracy zawodowej, i pozna­waniu świata na co dzień, powinna stanowić także istotny element gwaran­tu­jący uczest­nictwo w kulturze. Wątki czytel­nicze mają więc długą tradycję w polskiej pedago­gice społecznej, której koncepcja jest wysoce humani­styczna i perso­na­li­styczna, bowiem w jej centrum znajduje się człowiek i troska o rozbu­dzenie jego twórczej aktyw­ności indywi­du­alnej oraz społecznej. Niniejsza monografia wielo­au­torska ma służyć ich przypo­mnieniu, zaakcen­to­waniu ważności oraz refleksji nad aktualnym postrze­ga­niem istoty obcowania z litera­turą (w nawią­zaniu tak do teorii z zakresu rozma­itych nauk i dyscy­plin, jak i do praktyki).

Okładka jako część dokumentu na przykła­dzie płyty gramo­fo­nowej w ujęciu biblio­lo­gicznym = Cover as a part of document by example on gramo­phone record in biblio­lo­gical perspec­tive / Jakub Maciej Łubocki. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164705pb

W niniej­szej pracy podjęto próbę uporząd­ko­wania, krytycz­nego omówienia i usyste­ma­ty­zo­wania zagad­nień dotyczą­cych okładek (przede wszystkim płyt gramo­fo­no­wych i książek) z perspek­tywy biblio­lo­gicznej.
Przegląd i omówienie różnych dotych­cza­so­wych ujęć poruszanej proble­ma­tyki dopro­wa­dziły do sformu­ło­wania kilku autor­skich propo­zycji metodo­lo­gicz­nych i termi­no­lo­gicz­nych. Nieza­prze­czalną warto­ścią pracy są skrupu­latne analizy termi­no­lo­giczne, uporząd­ko­wanie i synteza głównych zagad­nień związa­nych z tematem, a także wskazanie perspektyw ich rozwoju, miejsc wymaga­ją­cych opraco­wania lub rewizji. W ten sposób praca stanowi zapro­szenie do dyskusji nad miejscem i przyszło­ścią badań okładek w ramach nauk humani­stycz­nych.

Mit dziecka : Korczak, Nietz­sche, Zaratu­stra / Marta Jaworek. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich : we współpr. z Wydziałem Poloni­styki Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2016.
Sygn. 164692

Niniejsza książka nie rości sobie prawa do bycia monografią. Zbyt wycin­kowy jest obszar podję­tych w niej lektur, zbyt ściśle dla tak obszernej i zróżni­co­wanej twórczości obrana perspek­tywa badawcza. Celem przyświe­ca­jącym pisaniu tej rozprawy było wydobycie nietz­sche­anizmu jako tego kontekstu twórczości Henryka Goldsz­mita, który pozwala wpisać całokształt jego dzieła w horyzont odczytań tak zwanej pierw­szej litera­tury, litera­tury wysokiej. W obecnej świado­mości czytel­ni­czej literacka spuścizna Korczaka jawi się jako kiero­wana głównie do dzieci.
Ze wstępu

Książka i techno­logie / redakcja naukowa: Dariusz Kuźmina, Mikołaj Ochmański ; Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii. Uniwer­sytet Warszawski, Polskie Towarzy­stwo Biblio­lo­giczne. Oddział Warszawski. – Warszawa : Oficyna Wydaw­nicza ASPRA-JR, 2016.
Sygn. 164723pb

Wraz z upływem tysiąc­leci zmieniają się formy, sposoby produkcji, rozpo­wszech­niania, promo­wania i wykorzy­sty­wania książki. Rozwo­jowi ulegają również techno­logie, którym przypadło i w dalszym ciągu przypada odgrywać ważną rolę w proce­sach biblio­lo­gicz­nych. Zwrócenie uwagi na aspekt techniczny i techno­lo­giczny pozwala na umiej­sco­wienie książki w przemia­nach istot­nych ze względu na rozwój świata, społe­czeństw, mediów.
Ze Wstępu prof. dr hab. Dariusza Kuźminy

Podsu­mo­wując, zebrane w tomie artykuły pomagają spojrzeć na rozwój samej książki, jak i badań biblio­lo­gicz­nych, z perspek­tywy relacji między obiektem tychże badań a dostęp­nymi w danym czasie rozwią­za­niami technicz­nymi. Poza zależ­no­ściami oczywi­stymi, takimi jak rozwój techniki druku, książka bywała i jest przed­miotem oddzia­ły­wania także innych narzędzi czy technik, czy to jako przed­miot materialny wykonany z konkret­nego materiału, czy obecnie jako obiekt procesów digita­li­zacji bądź sieciowej komuni­kacji biblio­lo­gicznej.
Z recenzji dr hab. Małgo­rzaty Kisilow­skiej

Rozumienie świata : o warsz­ta­tach pracy z książką i czytel­ni­kami / Elżbieta Hornowska, Małgo­rzata Karasińska, Maria Kulik, Anna Lipińska, Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szosta­kie­wicz, Magda­lena Sowik, Beata Świderek, Marta Todys, Grażyna Walczewska-Klimczak ; Polskie Stowa­rzy­szenie Pedagogów i Anima­torów „Klanza“. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164715
Przez warsz­taty pracy z książką rozumiemy aktywne spotkania ludzi z litera­turą, a jedno­cze­śnie ze sobą nawzajem.
Publi­kację kieru­jemy do wszyst­kich, którzy już wykorzy­stują aktywne metody w swojej codziennej pracy, ale nadal poszu­kują nowych pomysłów oraz inspi­racji. Myślimy również o adresa­tach porad­nika zacie­ka­wio­nych metodą KLANZY, zainte­re­so­wa­nych praktycz­nymi sposo­bami radzenia sobie z organi­zacją zajęć z książką i czytel­ni­kami, być może planu­ją­cych samodzielne prowa­dzenie warsz­tatów. Do takich odbiorców poten­cjalnie należą: biblio­te­karze bibliotek publicz­nych i szkol­nych, nauczy­ciele, studenci kierunków humani­stycz­nych i społecz­nych, rodzice, anima­torzy kultury zatrud­nieni w domach kultury, centrach społecznej aktyw­ności, w księgar­niach oraz wszędzie tam, gdzie obecna jest książka i jej czytelnik. Poradnik będzie przydatny pośred­nikom między książką a czytel­ni­kiem, pracu­jącym przede wszystkim z grupami. Integralną częścią publi­kacji jest płyta z nagra­niem czterech opowieści. Maria Kulik opowiada baśnie.

Źródło:

sbp​.pl
aspra​.pl
press​.amu​.edu​.pl

Polecane nowości na biblio­tecznej półce – styczeń 2019 r.

Polecane nowości na biblio­tecznej półce – styczeń 2019 r.

Mózg autystyczny : podróż w głąb niezwy­kłych umysłów / Temple Grandin, Richard Panek ; tłuma­czenie Krzysztof Mazurek ; konsul­tacja Kinga Wołoszyn, Mateusz Hohol. – Wyd. 2, (dodruk). – Kraków : Coper­nicus Center Press, 2018.
Sygn. 163530

Fascy­nu­jąca podróż do wnętrza autystycz­nego umysłu wiedzie przez rozmaite struk­tury mózgowe, geny oraz codzienne doświad­czenia osób autystycz­nych i ich opiekunów. Temple Grandin, sama będąca osobą autystyczną, pokazuje, że kluczem do zrozu­mienia autyzmu są zmysły, których odmienne funkcjo­no­wanie warun­kuje sposób doświad­czania świata. Przygląda się różnym typom myślenia, których właściwe wykorzy­stanie może prowa­dzić do zdumie­wa­ją­cych rezul­tatów.

Książka uczy osoby autystyczne, ich rodziny, lekarzy i terapeutów, jak rozpo­znać i wykorzy­stać poten­cjał drzemiący w mózgu autystycznym, a pozostałym czytel­nikom pozwala lepiej zrozu­mieć funkcjo­no­wanie umysłu i działanie mózgu w ogóle.

Krajo­braz cywili­za­cyjny, w którym urodziłam się 65 lat temu, był bardzo odmienny od dzisiej­szego. Przeszliśmy od zamykania dzieci z ostrym autyzmem w zakła­dach leczni­czych do prób zapew­nienia im spełnio­nego, najlep­szego z możli­wych sposobu życia. W tej książce popro­wadzę czytel­nika krok po kroku przez wszystkie etapy mojej podróży.
Temple Grandin

Absty­nencja czy ograni­czanie picia? : znaczenie zasobów w przewi­dy­waniu absty­nencji osób uzależ­nio­nych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia / Robert Modrzyński. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 163502, 163503

Dążenie do trwałej absty­nencji bywa celem trudnym do osiągnięcia bądź wręcz niemoż­liwym, co z kolei skutkuje często przerwa­niem leczenia. Dopusz­czenie możli­wości ograni­czenia picia staje się wyjąt­kowo pożądaną strategią terapii uzależ­nienia od alkoholu.

Książka, będąca efektem kilku­let­niej pracy badaw­czej, odpowiada na pytania:
– Czy można przewi­dywać absty­nencję u osób uzależ­nio­nych od alkoholu oraz jak to robić?
– Jakie zasoby odgry­wają kluczową rolę na poszcze­gól­nych etapach zdrowienia?
– U których osób warto stosować model terapii oparty na absty­nencji, a w stosunku do jakich pacjentów wykorzy­stywać podej­ście ograni­czania picia?
To pierwsza w Polsce propo­zycja, wycho­dzącą naprzeciw potrzebom terapeutów, a otrzy­mane rezul­taty stanowią novum w dziedzinie psycho­te­rapii uzależ­nień.

Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zaburze­niami ze spektrum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 3 do 5 lat : podręcznik terapeuty zawie­ra­jący materiały do nauczania 140 umiejęt­ności począt­ko­wych krok po kroku / Julie Knapp, Carol­line Turnbull ; przekład: Justyna Zyśk. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 163504

Kompletny program terapii SAZ (Stoso­wana Analiza Zacho­wania, ang. Applied Behavior Analysis – ABA) stworzony dla osób z zaburze­niami ze spektrum autyzmu w wieku rozwo­jowym od około trzech do pięciu lat zawiera wszystko, co jest potrzebne, żeby nauczyć dzieci umiejęt­ności począt­ko­wych, takich jak: naśla­do­wanie, świado­mość wzrokowo-przestrzenna, umiejęt­ności związane z mową bierną i czynną, a także umiejęt­ności samoob­słu­gowe. Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi przewodnik dla terapeutów, jak krok po kroku wykorzy­stać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umiejęt­ności począt­ko­wych. Program można dosto­sować do potrzeb i zainte­re­sowań ucznia według wskazówek zawar­tych w książce. Towarzy­sząca książce płyta CD zawiera materiały dydak­tyczne potrzebne do przepro­wa­dzenia programu, w tym ponad 1000 kart z koloro­wymi obraz­kami, wygodne wersje programów szcze­gó­ło­wych do wydru­ko­wania, formu­larze danych oraz listy zadań. Autorki doradzają, jak stworzyć efektywne środo­wisko do przepro­wa­dzenia terapii SAZ, a także prezen­tują wiele metod dydak­tycz­nych, które zapew­niają sukces w terapii.

Nowe programy eduka­cyjno-terapeu­tyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2017.
Sygn. 163510, 163511

Nowe programy eduka­cyjno-terapeu­tyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym zostały przygo­to­wanie z myślą o nauczy­cie­lach specjal­nych ośrodków szkolno-wycho­waw­czych, nauczy­cie­lach szkół masowych uczących uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym oraz rodzi­cach tych uczniów.

Programy obejmują treści kształ­cenia zgodne z podstawą progra­mową zawartą w Rozpo­rzą­dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle skore­lo­wane z publi­ka­cjami: Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym (Jest już jesień, Nadeszła zima, Przyszła wiosna, Nareszcie lato). Umożliwi to efektywne reali­zo­wanie i monito­ro­wanie programu eduka­cyjno-terapeu­tycz­nego oraz dokonanie diagnozy rozwoju dziecka z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym.

Nowe programy eduka­cyjno-terapeu­tyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2018.
Sygn. 163512, 163513

Publi­kacja została przygo­to­wana z myślą o nauczy­cie­lach specjal­nych ośrodków szkolno-wycho­waw­czych, nauczy­cie­lach szkół masowych uczących uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym oraz rodzi­cach tych uczniów.

Programy obejmują treści kształ­cenia zgodne z podstawą progra­mową zawartą w Rozpo­rzą­dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle skore­lo­wane z publi­ka­cjami: Podróż przez pory roku z kartami pracy. Karty pracy dla II etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym. Umożliwi to efektywne reali­zo­wanie i monito­ro­wanie programu eduka­cyjno-terapeu­tycz­nego oraz dokonanie diagnozy rozwoju dziecka z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym.

Programy eduka­cyjno-terapeu­tyczne dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2017.
Sygn. 163533, 163534

Programy eduka­cyjno-terapeu­tyczne dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną“ zostały przygo­to­wane z myślą o nauczy­cie­lach specjal­nych ośrodków szkolno-wycho­waw­czych, nauczy­cie­lach szkół masowych uczących uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną oraz rodzi­cach tych uczniów. Programy obejmują treści kształ­cenia zgodne z podstawą progra­mową zawartą w Rozpo­rzą­dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle skore­lo­wane z publi­ka­cjami: Śladami pór roku. Karty pracy dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną. Umożliwi to efektywne reali­zo­wanie i monito­ro­wanie programu eduka­cyjno-terapeu­tycz­nego oraz dokonanie diagnozy rozwoju dziecka z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym.

Stoso­wanie metody harcer­skiej w drużynie harcerzy / Marek Kamecki. – Wydanie 5. – Warszawa : Nieza­leżne Wydaw­nictwo Harcer­skie, 2017.
Sygn. 163522

Drugie już z w NWH wydanie znako­mi­tego, konkretnie, żywo i z humorem napisa­nego podręcz­nika dla druży­no­wych.

Doświad­czony instruktor, druży­nowy i organi­zator wielu kursów instruk­tor­skich, dzieli się swą wiedzą, doświad­cze­niami i przemy­śle­niami na temat prowa­dzenia drużyny harcer­skiej, skutecz­nego wycho­wania chłopców i zasto­so­wania najlep­szej spraw­dzonej metody wycho­waw­czej: metody harcer­skiej.

To książka ważna także dla byłych druży­no­wych, pełnią­cych dziś inne funkcje w harcer­stwie — żeby im przypo­minać, iż pracują dla druży­no­wych…

Sztuka wycho­wania czyli Jak pomóc dziecku i zadbać o siebie / Agnieszka Wróbel. – Malec ; Bielsko-Biała : Peef Media, 2017.
Sygn. 163524

To nowy poradnik Agnieszki Wróbel, psycho­te­ra­peutki, autorki m.in. bestsel­lera „Asertyw­ność na co dzień…“. Książka przyja­znym i zrozu­miałym językiem podpo­wiada jak wychować odważne i twórcze dziecko, które wyrośnie na asertyw­nego, szanu­ją­cego siebie i innych dorosłego.

Sztuka wycho­wania, czyli jak pomóc dziecku i zadbać o siebie“ to poradnik dla rodziców i wycho­wawców, który zainspi­ruje cię do wypra­co­wania własnej postawy w relacji z dziec­kiem. Książka podzie­lona jest na 3 części. W części 1 dowiesz się jakie są prawdziwe potrzeby dziecka. Część 2 pomoże ci uniknąć tego co może zaszko­dzić relacji z dziec­kiem. Część 3 zawiera wskazówki – co warto zasto­sować, żeby było lepiej.

Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeu­tycznej : terapie szyte na miarę / Joanna Bala, Monika Cabała, Klaudia Giese-Szczap, Aneta Kiepiela-Koperek, Jadwiga Miękina-Pindur, Iwona Młynarska, Alicja Pilch, Sylwia Szczę­śniak, Katarzyna Szyszka. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 163529

Książka przed­stawia doświad­czenia terapeutów i ich różne spojrzenia na terapię w mutyzmie wybiór­czym. Opisuje formy, techniki i metody pracy z dziećmi z tym zaburze­niem. Autorki wykorzy­stują zróżni­co­wane formy terapeu­tyczne i „szyją terapie na miarę dziecka”, a także podkre­ślają, że z wielu metod terapeu­tycz­nych należy stworzyć tę jedną, „własną” – indywi­du­alną dla konkret­nego dziecka z mutyzmem wybiór­czym. […] Przed­sta­wiają przypadki dzieci na różnych etapach rozwo­jo­wych: dwulet­niej dziew­czynki uczęsz­cza­jącej do żłobka, pacjentów w wieku przed­szkolnym i wczesnosz­kolnym oraz chłopca w wieku gimna­zjalnym. Ukazanie skali zaburzenia wśród dzieci jest ogromnie ważne dla logopedów, psycho­logów, pedagogów i rodziców. Mutyzm może bowiem pojawić się nieza­leżnie od wieku dziecka, przeżyć, środo­wiska i miejsca.

Publi­kacja prezen­tuje wiele unika­to­wych i bardzo cieka­wych propo­zycji oddzia­ływań, które opierają się na szero­kiej litera­turze przed­miotu oraz pogłę­bio­nych przez analizę rozwią­za­niach praktycz­nych. […] Należy czerpać jak najwięcej z wiedzy i doświad­czenia specja­li­stów prowa­dzą­cych diagnozę i terapię mutyzmu wybiór­czego, którzy repre­zen­tują różne ośrodki terapeu­tyczne w Polsce, co podkreśla wagę podjętej tutaj proble­ma­tyki.
Z recenzji dr Moniki Kozery-Wierz­choś

Wycho­wanie i wspie­ranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przed­szkolu / pod redakcją Anny Mikler-Chwastek. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 163536

Książka jest przezna­czona dla rodziców, nauczy­cieli i opiekunów małych dzieci. Mogą oni zapoznać się z normami rozwo­jo­wymi dotyczą­cymi dzieci w wieku ponie­mow­lęcym i przed­szkolnym, a także poznać metody i formy wspie­rania rozwoju.

Autorzy przybli­żają kwestie związane ze wspoma­ga­niem rozwoju umysło­wego, zdoby­wa­niem umiejęt­ności społeczno-emocjo­nal­nych, kompe­tencji w zakresie motoryki małej i dużej, porozu­mie­wania się, samodziel­nego rozwią­zy­wania problemów, nabywania umiejęt­ności samoob­słu­go­wych. Poruszono tematy zawią­zane z wycho­wa­niem małych dzieci w rodzinie, żłobku i przed­szkolu a także w rodzi­nach zastęp­czych, domach dziecka i rodzin­nych domach. Czytelnik znajdzie też odpowiedzi na pytania dotyczące mediów w wycho­waniu dzieci, pozna nie tylko korzyści, ale też zagro­żenia.

Część książki dotyczy organi­zacji pomocy psycho­lo­giczno-pedago­gicznej, współ­pracy z rodziną małego dziecka oraz współ­pracy rodziców i nauczy­cieli ze specja­li­stami.

Zabawa : o uczeniu się, zaufaniu i życiu pełnym entuzjazmu / André Stern ; z języka niemiec­kiego przeło­żyła Barbara Niedź­wiecka. – Gliwice : Wydaw­nictwo Element, 2018.
Sygn. 163537, 163538

Autor, który nigdy nie chodził do szkoły, przeko­nuje, że zabawa jest najsku­tecz­niej­szym narzę­dziem do uczenia się, a rozwój dziecka leży w jego naturze. Zachęca więc do bezwa­run­ko­wego zaufania dziecku. Zamiast standa­ry­zacji i rywali­zacji, pokazuje niesa­mo­witą siłę swobodnej zabawy, dzięki której dziecko może rozwijać się w indywi­du­alny sposób i we własnym tempie.
W tej książce André Stern pokazuje, jak dzięki zabawie Twoje dziecko może uczyć się naprawdę skutecznie. Jego przekaz wypływa z dorobku jego ojca Arno, który od ponad sześć­dzie­sięciu lat nieprze­rwanie pracuje z dziećmi, a także z jego osobi­stego doświad­czenia dzieciń­stwa bez szkoły, które pozwo­liło mu opanować umiejęt­ności od czytania, pisania i liczenia przez naukę pięciu języków, progra­mo­wania i astro­nomii po profe­sjo­nalną grę na instru­mencie, kompo­no­wanie muzyki i lutnictwo.

Zabawa pozwala dziecku nawiązać kontakt z codzien­no­ścią, z sobą samym i ze światem. Przez nią przeja­wiają się jego skłon­ności, poten­cjał, a także głębokie wewnętrzne pragnienia. Swobodna zabawa daje dziecku głębokie poczucie spełnienia“.
André Stern

Kodowanie na dywanie : w przed­szkolu, w szkole i w domu / Anna Świć. – Opole : Wydaw­nictwo Nowik, 2017.
Sygn. 163546

Gdzie się ukrył kod? Jak go znaleźć? Co on właściwie oznacza? Jak go stworzyć? Coraz częściej temat kodowania, progra­mo­wania przewija się w rozmo­wach rodziców, nauczy­cieli, w mediach. Od września 2017 nauką progra­mo­wania objęci zostaną wszyscy uczniowie szkół podsta­wo­wych. Jak mogą wyglądać takie zajęcia? Czy zawsze do ich przepro­wa­dzenia niezbędny jest sprzęt kompu­te­rowy? Absolutnie nie, podsta­wowe zagad­nienia progra­mi­styczne można wdrażać podczas zabaw bazują­cych na aktyw­ności uczniów – bez użycia tabletów, smart­fonów czy kompu­terów. Zabawy wprowa­dza­jące dzieci w świat kodowania sprawdzą się zarówno w przed­szkolu, szkole jak i w domu, trzeba je tylko starannie dobrać do potrzeb i możli­wości rozwo­jo­wych dzieci.

Jesteś nauczy­cielem i boisz się wprowa­dzać elementy kodowania, a może rodzicem, który chciałby spróbować kodowania razem z dziec­kiem? Myślę, że ta książka będzie odpowie­dzią na Twoje potrzeby. Każdy rozdział to propo­zycja zabaw z wykorzy­sta­niem innego materiału dydak­tycz­nego. Zabawy pogru­po­wałam i oznaczyłam symbo­lami, dzieląc je na odpowiednie dla dzieci w wieku przed­szkolnym, uczniów klas 1 – 3 i zabawy do wykorzy­stania w domu, z rodzi­cami. Należy pamiętać jednak, że podział jest umowny, przygo­to­wany na bazie uśred­nio­nych możli­wości dzieci w danym wieku, nie uwzględnia specy­fiki danej grupy, potrzeb i możli­wości rozwo­jo­wych konkret­nego dziecka, warto więc przej­rzeć wszystkie propo­zycje aktyw­ności i wybrać te, które będą najle­piej odpowiadać naszym potrzebom.

Zachęcam również do potrak­to­wania zapro­po­no­wa­nych przeze mnie zabaw jako bazy, która może być modyfi­ko­wana w dowolny sposób. Ostatni rozdział przezna­czyłam na zabawy wprowa­dza­jące dzieci do pracy z wykorzy­sta­niem kompu­terów, to taki łącznik między „kodowa­niem na dywanie”, a pracą w aplika­cjach table­to­wych lub na kompu­terze.
Drogi Czytel­niku, mam nadzieję, że znajdziesz tu coś dla siebie.”
Anna Świć

Źródło:
www​.difin​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.nwh​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.ccpress​.pl
www​.wydaw​nic​two​ele​ment​.com​.pl
www​.nowik​.com​.pl
www​.nwh​.com​.pl
www​.ccpress​.pl

Nowości wydaw­nicze o Bydgoszczy w zbiorach biblio­teki

Nowości wydaw­nicze o Bydgoszczy w zbiorach biblio­teki

Z lotu ptaka : Bydgoszcz na fotografii lotni­czej w latach 1911 – 1945 / Krzysztof Drozdowski. – Wydanie I. – Warszawa : Agencja Wydaw­nicza CB, 2018.
Sygn. 165822p

Publi­kacja albumowa „Z lotu ptaka. Bydgoszcz na fotogra­fiach lotni­czych 1911 – 1945” to kolejna publi­kacja przygo­to­wana przez młodego, ale już mającego pokaźny dorobek bydgo­skiego pasjo­nata historii, Krzysz­tofa Drozdow­skiego. Autor kolejny raz podjął się opraco­wania tematu, który do tej pory nie znalazł uznania w środo­wisku akade­mickim. Zebrał ponad 50 zdjęć lotni­czych do tej pory niezna­nych i nie publi­ko­wa­nych. Wiele z nich autor odnalazł podczas żmudnej kwerendy archi­walnej, kilka­na­ście udostęp­nili prywatni kolek­cjo­nerzy. Książka została podzie­lona na 5 rozdziałów, co nie tylko ułatwia opis okolicz­ności wykonania prezen­to­wa­nych zdjęć, ale pozwala także na chrono­lo­giczne postrze­ganie zmian urbani­stycz­nych w Bydgoszczy. Do książki dołączona została płyta CD zawie­ra­jąca wszystkie opubli­ko­wane zdjęcia, co pozwoli zainte­re­so­wanym osobom powięk­szyć ich obraz na kompu­te­rach i dokład­niej anali­zować wybrane fragmenty zabudowy miasta.

Bydgoska archi­tek­tura militarna w latach 1772 – 1945 / Krzysztof Drozdowski. – Wydanie 1. – Warszawa : Agencja Wydaw­nicza Cinde­rella Books Andrzej Zasieczny, 2017.
Sygn. 163925pb

Po okresie upadku Bydgoszczy i całko­witej degra­dacji militarnej miasta na skutek potopu szwedz­kiego (1655 – 1656) ponowny jego rozkwit rozpo­czął się w 1772 r. po przyłą­czeniu do króle­stwa Prus. W celu ujarz­mienia nowych terenów wschod­nich władca Prus ustanowił w Bydgoszczy stały garnizon wojskowy. Począt­kowo nie był on zbyt liczny, lecz od połowy XIX wieku do miasta przeno­szono coraz więcej jedno­stek piechoty, kawalerii i artylerii. W celu zapew­nienia kadrze oficer­skiej i żołnie­rzom odpowied­nich warunków bytowych stopniowo wznoszono kolejne kompleksy kosza­rowe, magazyny i inne obiekty infra­struk­tury, a także urządzano place ćwiczeń. Zakres i tempo inwestycji militar­nych w Bydgoszczy znacznie zwięk­szył się po 1871 r., kiedy to armii pruskiej przydzie­lono dodat­kowe środki finan­sowe uzyskane z kontry­bucji nałożonej na Francję, która przegrała wojnę z Prusami (1870 – 1871). Kolejne obiekty militarne w mieście zbudo­wano tuż przed i w trakcie I wojny światowej, m.in. gmach Szkoły Wojennej i 10 hangarów na lotnisku wojskowym. W okresie II Rzeczy­po­spo­litej głównym zmartwie­niem władz wojsko­wych były remonty i moder­ni­zacje odzie­dzi­czo­nych po Niemcach koszar i innych obiektów. Nowe inwestycje obejmo­wały głównie budynki miesz­kalne dla kadry zawodowej i m.in. siedzibę dla Ekspo­zy­tury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego WP.
Wydawa­łoby się, że odnale­zienie i opisanie ogromnej ilości obiektów militar­nych na terenie Bydgoszczy, zbudo­wa­nych w latach 1772 – 1945, dziś po części już nie istnie­ją­cych, przekracza możli­wości jednego człowieka. Otóż twierdzę, że tak – to wiedzą zawodowi histo­rycy i dlatego żaden z nich nie podjął się tego zadania. Ale Krzysztof Drozdowski jest pasjo­natem, miłośni­kiem historii Bydgoszczy i Pomorza i zapewne nie wiedział, że rozpo­czy­nając groma­dzenie materiałów do monografii Bydgoska archi­tek­tura militarna 1772 – 1945 podej­muje się – w opinii leniwych, zeżar­tych przez rutynę zawodo­wych histo­ryków – zadania niewy­ko­nal­nego. Dzięki pomocy wielu życzli­wych osób z Archiwum Państwo­wego w Bydgoszczy, Rejono­wego Zarządu Infra­struk­tury w Bydgoszczy, Centralnej Biblio­teki Wojskowej, Central­nego Archiwum Wojsko­wego i biura Miejskiego Konser­wa­tora Zabytków w Bydgoszczy dotarł do niezna­nych dotąd materiałów dokumen­tal­nych, map, szkiców i zdjęć. W książce wydru­ko­wane one są w postaci czarno-białej, ale na dołączonej płytce CD mapy, szkice i zdjęcia znajdują się w postaci orygi­nalnej (wiele jest barwnych) i można je sobie dokładnie obejrzeć na monitorze kompu­tera.

Nekro­polie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomor­skim / pod red. Walde­mara Rozyn­kow­skiego, Małgo­rzaty Strze­lec­kiej, Michała Targow­skiego. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika, 2017.
Sygn. 165475

Niniejsza publi­kacja stanowi konty­nu­ację bogatej polskiej tradycji, w której toruńscy histo­rycy, badacze dziejów regionu kujawsko-pomor­skiego, popula­ry­zując najnowsze wnioski ze swoich badań, podej­mują dyskusję z prakty­kami, metody­kami i nauczy­cie­lami w celu poszu­ki­wania jak najlep­szych sposobów upowszech­niania dorobku nauko­wego w praktyce szkolnej oraz życiu codziennym społecz­ności lokalnej. W części pierw­szej badacze epoki średnio­wiecza, XIXXX w. skoncen­tro­wali swoją uwagę na przed­sta­wieniu proble­ma­tyki „miejsc pamięci” z perspek­tywy obiektów średnio­wiecz­nych regionu, toruń­skich nekro­polii oraz miejsc związa­nych z ekster­mi­nacją miesz­kańców Pomorza Gdańskiego podczas II wojny światowej. Na część drugą złożyły się teksty napisane przez nauczy­cieli, przyczynki badawcze autor­stwa młodych histo­ryków oraz wypowiedzi osób społecznie zaanga­żo­wa­nych w ochronę cmentarzy w regionie kujawsko-pomor­skim.
Ze Wstępu

Tajem­nica Doliny Śmierci : droga do prawdy : Bydgoszcz-Fordon 1939 – 2018 / Krzysztof Drozdowski. – Wydanie I. – Warszawa : Agencja Wydaw­nicza CB, 2018.
Sygn. 165775p, 165776

Dolina Śmierci w Fordonie, dziel­nicy Bydgoszczy, kryje wiele tajemnic. Pomimo upływu 73 lat od zakoń­czenia II wojny światowej nie znamy nazwisk wszyst­kich ofiar rozstrze­la­nych tam przez Niemców jesienią 1939 roku. Zbrod­nia­rzami byli w większości Niemcy, którzy do 1.09.1939 roku miesz­kali w Polsce i mieli polskie obywa­tel­stwo, nierzadko byli sąsia­dami i znajo­mymi ofiar. Mordercy byli człon­kami Selbst­schutzu (pol. Samoobrona) i aresz­to­wali, a następnie zabijali Polaków, których jeszcze przed wojną uznano za wrogów państwa niemiec­kiego i umiesz­czono na listach śmierci (listy proskryp­cyjne). Do dnia dzisiej­szego sprawcy nie zostali rozli­czeni z popeł­nio­nych zbrodni. W dodatku tak umiejętnie zatarli za sobą ślady, o czym pisze Krzysztof Drozdowski, że większości z nich nie znamy z imienia i nazwiska.
Czy po zakoń­czeniu wojny, w 1945 roku, teren fordoń­skiej Doliny Śmierci był wykorzy­sty­wany przez UBNKWD do likwi­dacji niewy­god­nych osób? Czy prowa­dzono tam ekshu­macje, na temat których nie zacho­wały się żadne dokumenty, a jedynie relacje świadków? Dlaczego dopiero po dwóch latach, w 1947 roku, rozpo­częto w Dolinie Śmierci ekshu­macje?
I najważ­niejsze pytanie! Czy 8 maja 1947 roku Urząd Bezpie­czeń­stwa nakazał natych­mia­stowe zakoń­czenie prowa­dzo­nych prac ekshu­ma­cyj­nych w obawie przed ujawnie­niem swoich zbrodni z 1945 roku? Czy jeśli tak było, to nadal stąpamy po kościach naszych bohaterów? W takim razie, ilu ich jeszcze leży zapomnia­nych w ziemi? Co się stało z depozy­tami rzeczy znale­zio­nych w trakcie ekshu­macji? Czy prowa­dzone przez IPN od kwietnia 2018 roku śledztwo dopro­wadzi do poznania prawdziwej liczby ofiar? Dlaczego tak długo zwlekano ze wznowie­niem tego śledztwa, które prowa­dzono w 1967 roku i wkrótce zawie­szono? Czy starano się ukryć niewy­godne fakty? Co się stało z niemiec­kimi zbrod­nia­rzami po zakoń­czeniu wojny? Na to i wiele innych pytań Krzysztof Drozdowski stara się odpowie­dzieć w niniej­szej publi­kacji.

Źródło :
wydaw​nictwo​.umk​.pl
cbwydaw​nictwo​.home​.pl

Wybrane nowości w zbiorach – grudzień 2018 r.

Wybrane nowości w zbiorach – grudzień 2018 r.

Psycho­logia nauczania czyli Jak skutecznie prowa­dzić szkolenia, zarzą­dzać grupami i wystę­pować przed publicz­no­ścią / Mateusz Grzesiak. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, 2018.
Sygn. 163287, 163288

Wiedza to za mało!
Trzeba jeszcze umieć ją przekazać… Ta książka to owoc dwóch dekad doświad­czeń nauczy­ciela, trenera i szkole­niowca, który w swojej karierze pracował w siedmiu językach, zarówno z małymi, jak i wielo­ty­sięcz­nymi grupami. To efekt nieustan­nego samodo­sko­na­lenia się, uczenia od najlep­szych, wypad­kowa wspól­nych doświad­czeń, jakie stały się udziałem Mateusza Grzesiaka i jego uczniów dziś samodziel­nych trenerów, szkole­niowców, nauczy­cieli. To skarb­nica otwarta na każdego, kto rozumie nauczanie jako pracę i misję, której celem jest pomaganie innym w zdoby­waniu nowych kompe­tencji.

Czytając Psycho­logię nauczania dowiesz się, jak skutecznie przeka­zywać posia­daną wiedzę. Poznasz skuteczne prawdy, którymi kierują się najlepsi praktycy zawodu. Zrozu­miesz, czym jest stan trenera i jak zarzą­dzać swoimi emocjami i zacho­wa­niami – jak stać i siedzieć, jak mówić, jak się poruszać, jak przeka­zywać uczucia etc. Odkry­jesz narzę­dzia, które pozwa­lają szybciej i efektyw­niej przeka­zywać uczest­nikom infor­macje dotyczące budowania ćwiczeń i materiałów szkole­nio­wych. Zobaczysz, na czym polega współ­praca z publicz­no­ścią, jakie problemy pojawiają się na linii grupa – trener i dowiesz się, jak je rozwią­zywać. Opanu­jesz zasady logistyki szkoleń oraz reguły szkole­nio­wego biznesu. Dzięki tej książce nauczysz się uczyć, szcze­gólnie gdy przed­sta­wioną teorię wesprzesz praktycz­nymi ćwicze­niami, których znajdziesz tu wiele.

Wysoko wrażliwi / Elaine N. Aron ; przekład Józef Biecki, Dariusz Rossowski. – Łódź : Feeria Wydaw­nictwo – Wydaw­nictwo JK, 2017.
Sygn. 163313

Wyjąt­kowa książka o emocjach, zacho­wa­niach i relacjach społecz­nych osób wysoko wrażli­wych. Po raz pierwszy w Polsce!

Czy jesteś wrażliwcem? Większość z nas od czasu do czasu odczuwa przytło­czenie światem swoich emocji, jednak osoby, o których mowa, żyją tak na co dzień. Autorka – psycho­te­ra­peutka, sama będąca też osobą wysoko wrażliwą – pokazuje, jak ziden­ty­fi­kować tę cechę u siebie, jak sobie z nią radzić oraz jak ją wykorzy­stać (tak!) w różnych sytuacjach życio­wych.

Książka zawiera:
• test pozwa­la­jący wykryć u siebie określone aspekty wysokiej wrażli­wości
• metody na postrze­ganie swojej przeszłości w pozytywnej perspek­tywie, umacnia­jącej poczucie własnej wartości
• przykłady wpływu wysokiej wrażli­wości na pracę zawodową i relacje osobiste
• sposoby radzenia sobie z nadmiernym pobudze­niem
• wskazówki, kiedy warto zwrócić się o pomoc do specja­listy

Ta doniosła książka (…) pokazuje nowy sposób postrze­gania siebie, pozwala odetchnąć z ulgą i zyskać mocne poczucie swego miejsca wśród ludzi.“
John Gray, autor bestsel­lera „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus“

Ta przeni­kliwa analiza funda­men­tal­nego wymiaru ludzkiej natury jest lekturą obowiąz­kową. Zrówno­wa­żona prezen­tacja zagad­nień przez autorkę wskazuje, jak można odejść od trakto­wania wysokiej wrażli­wości jako wady, a przemienić ją w swoją zaletę.“
Philip G. Zimbardo, autor bestsel­lera „Nieśmia­łość“ oraz wielo­to­mo­wego podręcz­nika „Psycho­logia“

Reforma oświaty – praktyczne rady : 38 zmian w ustawie o systemie oświaty, 30 plano­wa­nych nowości w Karcie Nauczy­ciela, 29 problemów dotyczą­cych reformy z rozwią­za­niami / Bożena Winczewska, Wanda Pakul­nie­wicz, Dariusz Skrzyński, Leszek Zaleśny ; [redaktor publi­kacji Agnieszka Stebelska]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2018.
Sygn. 163331

Materiał opisuje nowe zadania dyrek­tora, nauczy­cieli oraz organów szkoły związane z wprowa­dze­niem nowych przepisów oświa­to­wych. Publi­kacja szcze­gó­łowo omawia reformę oświaty, nową ustawę Prawo oświa­towe oraz jak ona powią­zana jest z obowią­zu­jącą do września ustawą o systemie oświaty. Ekspert zebrał konkretne wątpli­wości i pytania dyrek­torów szkół i udziela na nie szcze­gó­łowej odpowiedzi – opisuje krok po kroku zasady postę­po­wania, ważne terminy w nowym roku szkolnym, nowe kompe­tencje organów. Publi­kacja pozwoli Państwu usyste­ma­ty­zować wiedzę oraz wskaże gotowe, praktyczne i prawi­dłowe rozwią­zanie.
Książka „Reforma oświaty – praktyczne rady“ to kompen­dium wiedzy dotyczące nowych przepisów oświa­to­wych – tych, które dopiero zaczną obowią­zywać od 1 września 2017 r. oraz tych, które weszły już w życie. Publi­kacja zawiera szcze­gó­łowo omówione zmiany w Karcie Nauczy­ciela oraz ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświa­towe, oraz odpowiedzi na wątpli­wości i problemy dyrek­torów związane z nowymi przepi­sami. Eksperci odpowia­dają na 29 pytań dyrek­torów szkół z każdej dziedziny jej pracy, w związku z reformą oświaty.

Nasto­latki pod lupą : poznaj, by zrozu­mieć / Aleksandra Piotrowska & Ewa Świer­żewska. – Warszawa : Wydaw­nictwo Zielona Sowa, copyright 2017.
Sygn. 163428
Nasto­latki pod lupą to kolejna, po bestsel­le­rowej pozycji Szczę­śliwe dziecko, książka Dr Aleksandry Piotrow­skiej kiero­wana do rodziców i opiekunów. Tym razem znana psycholog w rozmowie z Ewą Świer­żewską pomaga zrozu­mieć nasto­latka, którym stało się nasze dziecko. Okres dojrze­wania to wyjąt­kowy czas, w którym potrzeby młodego człowieka radykalnie się zmieniają. Ewoluują relacje z rówie­śni­kami, ale przede wszystkim z rodzi­cami i rodzeń­stwem. Pojawiają się problemy, z którymi rodzicom, a także samym nasto­latkom, trudno sobie radzić. Wśród porusza­nych tematów znalazły się między innymi takie zagad­nienia jak: rozwój psycho­sek­su­alny, motywo­wanie, odpowie­dzial­ność, konse­kwencja w działaniu, zaburzenia odżywania, autory­tety, rozwi­janie zainte­re­sowań, czy aktyw­ność sportowa.
Czytel­nicy znajdą w tej książce odpowiedzi na pojawia­jące się w ich głowach pytania.
Dr Aleksandra Piotrowska w przystępny sposób wyjaśnia przyczyny pewnych postaw i czasem niepo­ko­ją­cych zachowań, pokazuje również możliwe rozwią­zania.
Ta książka na pewno pomoże zrozu­mieć nasto­latka. Ta książka pomoże dotrzeć do nasto­latka i nawiązać porozu­mienie.

12 wyjąt­ko­wych postaci : polscy autorzy o marze­niach / zilustro­wała Eluta Kidacka ; [redakcja Anna Belter]. – Poznań : Publicat, cop. 2018.
Sygn. 163434

Dzieci mają marzenia. W wyobraźni osiągają wielkie cele, są zwycię­skie, radosne, wyjąt­kowe. Warto te emocje pielę­gnować, zachęcać do dzielenia się opowie­ściami o marze­niach, towarzy­szyć dzieciom w grze wyobraźni. Na tym gruncie buduje się poczucie własnej wartości i świado­mość, że nawet ambitne cele są osiągalne.
Dwunastu autorów napisało 12 opowieści o… marze­niach. O tym, jak mali stawali się Wielkimi. Zdoby­wali sławę i uznanie.
Zanim jednak zostali sławnymi Polkami i Polakami, byli dziećmi – jak czytel­nicy tej książki.
Historie bohaterów inspi­rują do stawiania sobie celów i sięgania do gwiazd.
W książce znajdziecie 12 opowia­stek o dzieciń­stwie i młodości wyjąt­ko­wych Polek i Polaków, którzy swoim życiem udowod­nili, że warto reali­zować swoje marzenia, że czasami trzeba iść pod prąd albo pod górkę, walczyć z przeciw­no­ściami losu, aby poczuć i zachwycić się światem.
Przeczy­tacie o ludziach niezwy­kłych – odważ­nych, wytrwa­łych, silnych, cierpli­wych, utalen­to­wa­nych, oddanych, gotowych na poświę­cenia, z głowami pełnymi marzeń i fantazji. O ludziach kocha­ją­cych życie, którzy pozosta­wili nam tak wiele.

Dziecko afatyczne w szkole i przed­szkolu : poradnik dla nauczy­cieli / redakcja: Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz. – Gliwice : Wydaw­nictwo Komlogo, 2017.
Sygn. 163437

Prezen­to­wana publi­kacja jest wynikiem pracy zespołu osób od wielu lat zajmu­ją­cych się proble­ma­tyką dzieci afatycz­nych. Specy­ficzne zaburzenie, dotyczące głównie rozwoju mowy i spraw­ności językowej, o którym mowa w podręcz­niku, ma istotny wpływ na proces uczenia się dziecka. W różnym stopniu ujawnia się w toku rozwoju dziecka, towarzy­sząc mu zwykle przez całe życie. Wiedza o niedo­kształ­ceniu mowy o typie afazji (specy­ficznym zaburzeniu języka) jest nie wystar­cza­jąco rozpo­wszech­niona wśród rodziców i nauczy­cieli Ich rolą nie jest diagno­zo­wanie, to pozosta­wiamy specja­li­stom. Natomiast to oni zwykle jako pierwsi zauwa­żają trudności dziecka i w głównej mierze wspie­rają je na co dzień.
Prezen­to­wany poradnik jest próbą dialogu specja­li­stów z nauczy­cie­lami i rodzi­cami. Autorki dążyły do stworzenia przej­rzy­stego i czytel­nego obrazu dzieci z niedo­kształ­ce­niem mowy o typie afazji.
Bardzo cennym fragmentem porad­nika jest materiał przygo­to­wany przez rodziców, którzy założyli i prowadzą Fundację dla Osób z Afazją „Wyrazić siebie”. Ta część porad­nika jest nieza­leżna. Głos rodziców jest dowodem ich zaanga­żo­wania w działania na rzecz poprawy warunków oraz możli­wości diagnozy, terapii i edukacji ich dzieci.

Religia w nowocze­snym państwie demokra­tycznym – szansa czy zagro­żenie? : analiza sporu liberałów i komuni­ta­rian / Marta Turkot. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2017.
Sygn. 163452

Analiza dyskusji dotyczą­cych współ­cze­snego znaczenia religii dla demokra­tycz­nego państwa oraz jej form i warunków obecności w sferze publicznej. Autorka bada religijne i pozare­li­gijne podstawy państwa konsty­tu­cyj­nego, które znacząco wpływają na kondycję tego systemu. Sięgając do najważ­niej­szego sporu w zakresie filozofii politycznej, jaki toczył się od lat 70. XX wieku, czyli do sporu między libera­łami a komuni­ta­ria­nami dotyczą­cego głównie idei sprawie­dli­wości w społe­czeń­stwie, stara się rozwinąć aktualną polemikę i wzbogacić ją o nowe argumenty.

Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarun­ko­wania, kluczowe problemy/ koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik ; redakcja naukowa: Sylwe­ster Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper. – Warszawa : Oficyna Wydaw­nicza ASPRA-JR, 2017.
Sygn. 163475p, 163476

Monografia wielo­au­torska „Cyfrowe dzieci“ pokazuje szeroki wachlarz obrazów dzieci, społe­czeń­stwa i edukacji wraz z próbą ich przeana­li­zo­wania z różnych perspektyw teore­tycz­nych i empirycz­nych. W publi­kacji podkre­ślane są globalne i lokalne oblicza rozwoju dziecka, jego relacji z otocze­niem społecznym (swoistej przestrzeni eduka­cyjnej), jak również współ­czesne przemiany teorii i praktyki eduka­cyjnej (w poszcze­gól­nych rozdzia­łach prezen­to­wana jest edukacja jako dziedzina zabez­pie­czania potrzeb społe­czeń­stwa – jako całości, oraz jako sfera zaspa­ka­jania specy­ficz­nych potrzeb indywi­du­al­nych). Można odnieść wrażenie, że szcze­gólnym zamiarem i istotną perspek­tywą teore­tyczno-empiryczną (uwidacz­nia­jąca się również w układzie książki) jest ta, którą określić można jako społeczno-aksjo­lo­giczną. Autorzy, oprócz głęboko i poprawnie metodo­lo­gicznie poczy­nio­nych analiz, przybli­żają treści o charak­terze reflek­syjno-przeglą­dowo-opisowym, jak i takie, które mają służyć rozwo­jowi teorii – zwłaszcza z obszaru pedago­giki społecznej.
dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski

Książka jest przykładem rzetelnej diagnozy zjawiska. Na pozytywne podkre­ślenie zasłu­guje rozległa aktyw­ność badawcza i anali­tyczna wszyst­kich autorów opraco­wania, tym bardziej że analiza wniosków i wyników wypły­wa­ją­cych z badań ma duże znaczenie diagno­styczne i prakse­olo­giczne. Autorzy są nie tylko teore­ty­kami, ale także i prakty­kami społecz­nymi, obser­wu­ją­cymi dane zjawiska społeczne, szcze­gólnie w sferze zagad­nień związa­nych z juwen­to­logią i cyber­prze­strzenią. Łączą przy tym kilka ról przypi­sy­wa­nych naukowcom w dziedzinie nauk społecz­nych, w tym rolę badacza zjawisk społecz­nych, praktyka, a także dydak­tyka, o czym się można przekonać czytając konkluzje.
dr hab. prof. PRz Eugeniusz Moczuk

Depresja u dzieci i młodzieży : poradnik dla rodziców / Sylwia Walerych. – Warszawa : Wydaw­nictwo Wiedza i Praktyka, 2017.
Sygn. 163483,163484

Depresja to choroba uleczalna, jednak musi być odpowiednio wcześnie zdiagno­zo­wana i prawi­dłowo leczona. Niele­czona może prowa­dzić do wielu negatyw­nych konse­kwencji, w tym do odebrania sobie życia. Według Światowej Organi­zacji Zdrowia (WHO) jest ona najczę­ściej spoty­kanym
zaburze­niem psychicznym oraz główną przyczyną niespraw­ności i niezdol­ności do pracy na świecie. W ciągu całego życia na depresję choruje kilka­na­ście procent populacji osób dorosłych. Zaburzenia depre­syjne coraz częściej dotyczą również dzieci i nasto­latków. Niepo­ko­jącym zjawi­skiem jest zwięk­szenie w ostat­nich latach zacho­ro­wal­ności na depresję dzieci i młodzieży, a także obniżenie wieku pojawienia się pierw­szego epizodu depre­syj­nego. Aż 20% osiem­na­sto­latków doświad­czyło przynaj­mniej jednego epizodu depre­syj­nego. Niniejsza publi­kacja stanowi zbiór infor­macji dotyczą­cych zaburzeń depre­syj­nych i tematów z nimi związa­nych, takich jak samooka­le­czenia i próby samobójcze oraz strata i proces żałoby dotyczący dzieci i nasto­latków. Książka przezna­czona jest przede wszystkim dla rodziców i opiekunów, a także dla innych osób zainte­re­so­wa­nych zaburze­niami wieku rozwo­jo­wego.

Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 11, Nauczy­ciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji / pod redakcją Ewy Ogrodz­kiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelsz­la­eger-Kosturek. – Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwer­sy­tetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 153235p / T. 11, 135236 / T. 11

Tom 11 serii Edukacja małego dziecka, zatytu­ło­wany Nauczy­ciel i dziec­ko w dobie kryzysu edukacji, składa się z dwóch części. Teksty mają charakter teore­tyczny, empiryczny i praktyczny. Stanowią wkład w dyskusję nad stanem edukacji małego dziecka oraz możli­wo­ściami jej modyfi­kacji zgodnie z uniwer­salnym systemem wartości w perspek­tywie kształ­cenia młodych pokoleń i budowania warto­ścio­wego społe­czeń­stwa. W szerszej perspek­tywie – dotyczą dylematów kształ­cenia nauczy­cieli.
W części pierw­szej – Współ­czesny nauczy­ciel wobec zmiany w edukacji – autorzy tekstów podej­mują ważne kwestie związane z budowa­niem autory­tetu nauczy­ciela, ze stylami i metodami jego pracy pedago­gicznej zarówno w przed­szko­lach, jak i szkołach.
Wycho­dząc naprzeciw potrzebom dzieci, autorzy wskazują w swoich artyku­łach na sposoby ich rozpo­znania oraz uwzględ­niania w praktyce pedago­gicznej. Podkre­ślają wagę właściwej komuni­kacji między nauczy­cie­lami, rodzi­cami i dziećmi. Przed­sta­wiają możli­wości wdrożenia w polskich szkołach warto­ścio­wych koncepcji i systemów kształ­cenia, mniej lub bardziej znanych w świato­wych syste­mach eduka­cyj­nych.
Teksty zawarte w części drugiej, zatytu­ło­wanej Rodzic – dziecko – nauczy­ciel w aktualnej przestrzeni wycho­wawczo-eduka­cyjnej, odnoszą się do zagad­nienia współ­pracy rodziców (i rodziny) z nauczy­cie­lami pracu­ją­cymi w przed­szko­lach i szkołach. Ukazano w nich znaczenie dzieciń­stwa spędza­nego w rodzinie, przed­szkolu i szkole oraz wagę udziału rodziców w edukacji dzieci. Przed­sta­wiono dylematy rodziców związane z pójściem dziecka do przed­szkola, podję­ciem przez nie obowiązku szkol­nego oraz ich poglądy na temat osoby nauczy­ciela. Podjęto wątek zmiany w komuni­ka­cyjnej przestrzeni edukacji, a także proble­ma­tykę uwarun­kowań i impli­kacji współ­cze­snego wycho­wania w rodzinie w kontek­ście „zatra­cenia” w cyber­prze­strzeni czy niehar­mo­nij­nego rozwoju dzieci oraz zagad­nienie kryte­riów oceny warunków rozwoju dzieci w rodzinie.
Oddając do rąk Czytel­ników ten tom, wyrażamy nadzieję, że jego lektura będzie przyczyn­kiem do podjęcia lub pogłę­bienia badań nad dzieciń­stwem i edukacją małego dziecka.
Beata Oelsz­la­eger-Kosturek

Etyczne i społeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 163490

Niniejsza publi­kacja zatytu­ło­wana Etyczne i społeczne wymiary pracy. Książka została podzie­lona na trzy główne części.
W pierw­szej części, zatytu­ło­wanej Aksjo­lo­giczne wymiary pracy, skoncen­tro­wano się na takich wiodą­cych zagad­nie­niach aksjo­lo­gicz­nych, jak etyczne zacho­wania pracownika/pracodawcy wobec pracy/w miejscu pracy/wobec pracow­ników, zachowań etycz­nych w kontek­ście problemów społecz­nych ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem bezro­bocia. Ponadto w odnie­sieniu do zjawiska preka­riatu rozwa­żano istotę wartości pracy ludzkiej i jej godność.
Druga część – Starość i niepeł­no­spraw­ność wobec rynku pracy – podej­muje niezwykle ważne zagad­nienia z perspek­tywy przemian społeczno-demogra­ficz­nych oraz istoty zatrud­nienia na rynku pracy pracow­ników o różnym stopniu niepeł­no­spraw­ności. W tej części znalazły się zatem teksty autor­stwa Norberta G. Pikuły (Sytuacja społeczna osób starszych w kontek­ście rynku pracy) czy Moniki Czerw (Aktyw­ności zawodowej osób z niepeł­no­spraw­no­ścią). W tej części skupiono się przede wszystkim na tematach odnoszą­cych się do edukacji szcze­gólnie margi­na­li­zo­wa­nych osób na rynku pracy, jakimi są seniorzy. W swoich artyku­łach Marta Luty-Michalak i Katarzyna Białożyt zajęły się problemem wartości edukacji i wskazały jej kierunki, możliwe szcze­gólnie do wykorzy­stania w całoży­ciowym kształ­ceniu do funkcjo­no­wania na rynku pracy (Lifelong learning a aktywi­zacja zawodowa osób w niemo­bilnym wieku produk­cyjnym oraz Znaczenie aktyw­ności eduka­cyjnej osób starszych w adaptacji do emery­tury).
Natomiast ostatnia, trzecia część pracy – najob­szer­niejsza treściowo i nosząca tytuł Przygo­to­wanie pracow­ników do zmienia­ją­cego się rynku pracy – dotyczy zagad­nienia przygo­to­wania osób w wieku produk­cyjnym do funkcjo­no­wania w zmienia­jącym się rynku pracy i zatrud­nienia. Artykuły Marcina Radzi­wołka (Emigracja rodziców jako problem pedago­giczny), Katarzyny M. Stanek (Stres i wypalenie zawodowe pracow­ników socjal­nych. Konse­kwencje pracy z klientem czy organi­zacji pracy?) oraz Gertrudy Wieczorek i Katarzyny Barto­szek (Wsparcie i możli­wości pomocy weteranom w Polsce) koncen­trują się na proce­sach przygo­to­wania pracow­ników służb społecz­nych (pedagogów, pracow­ników socjal­nych czy psycho­logów) do pracy z pojawia­ją­cymi się wciąż nowymi sytuacjami i zjawi­skami, jakich doświad­czają podmioty ich bezpo­śred­nich oddzia­ływań. Czerpiąc z doświad­czeń okresu między­wo­jen­nego, Janusz Kościel­niak zwrócił uwagę na istotne elementy pracy z osobami bezro­bot­nymi, które mogą być adapto­wane do współ­cze­snej praktyki m.in. w zakresie motywo­wania do przekwa­li­fi­ko­wy­wania się i podej­mo­wania zatrud­nienia [Kwestia bezro­bocia i pomocy bezro­botnym w Polsce w okresu między­wo­jen­nego w pismach pioniera socjo­logii parafii księdza Franciszka Mirka (1893 – 1970)].

Źródło :
www​.helion​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nic​two​fe​eria​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.zielo​na​sowa​.pl
www​.publicat​.pl
www​.komlogo​.pl
www​.wuw​.pl
www​.aspra​.pl

Książka na Dzień Kolejarza

Książka na Dzień Kolejarza

25 listo­pada będziemy obcho­dzić, jak co roku, Dzień Kolejarza. Z tym dniem kojarzą się niewąt­pliwie podróże, dlatego propo­nu­jemy książkę „Między waliz­kami” Pauliny Wilk, pozycję zakupioną do Biblio­teki w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Między waliz­kami
Paulina Wilk
Wydaw­nictwo W drodze, 2017

W książce „Między waliz­kami” znalazł się czas na refleksje o tym, czym jest ruch, podróż i przypa­try­wanie się światu, ale także na badanie codzien­ności. Z zadzi­wienia codzien­no­ścią, obser­wo­waną na miejscu i w podróży, powstała kolekcja krótkich form, w których odbijają się główne wątki współ­cze­sności, choć ukazy­wane są z osobi­stej, intymnej perspek­tywy.

Fragment:
Podróż trwała długo – wystar­cza­jąca długo, by się z innymi pasaże­rami z przedziału poznać i polubić. Czasu było dość, by przysnąć, zbudzić się wśród już znajo­mych twarzy, a nawet pożałować, że wąsaty pan w zielonym swetrze wysiada, bo tak ciekawie opowiadał. Za Malbor­kiem przykle­ja­liśmy twarze do szyby, żeby zobaczyć zamek. Zawsze z tym samym zachwytem, sienkie­wi­czowską dumą. Kiedy wsiadał ktoś nowy, był atrakcją, przecho­dził szybką aklima­ty­zację i stawał się jednym z nas. Spędza­liśmy godziny zwróceni twarzami do siebie, otwarci i gotowi do rozmowy. Zagady­wałam obcych dorosłych, a gdy ktoś rozkładał książkę na kolanach albo zasła­niał twarz krańcem kurtki lub firanki, by zasnąć, tata przykładał palec do ust – siedziałam cicho.

Źródło opisu i okładki: www​.wdrodze​.pl

Propo­zycje z <span class="caps">NPRC</span> 2018

Propo­zycje z NPRC 2018

Przed­sta­wiamy niektóre nowości ze zbiorów biblio­teki zakupione w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Wybór obejmuje litera­turę popular­no­nau­kową, repor­taże, biografie, listy, eseje, porad­niki.

Książki z dresz­czy­kiem na wieczór hallo­we­enowy!

Książki z dresz­czy­kiem na wieczór hallo­we­enowy!

Na wieczór 31 paździer­nika przygo­to­wa­liśmy coś dla czytel­ników, którzy lubią się bać!
Nasze propo­zycje to kilka powieści zakupio­nych do zbiorów Biblio­teki w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Jest to subiek­tywny wybór biblio­te­karzy. W ofercie Biblio­teki jest też wiele innych intere­su­ją­cych pozycji książ­ko­wych na dzisiejszy wieczór i nie tylko. Zapra­szamy do czytania!

Laleczki
Anna Snoek­stra
Warszawa : Harper Collins Polska, 2018

Margo
Tarryn Fisher
Kraków : Wydaw­nictwo Sine Qua Non, 2017

Noc
Bernard Minier
Poznań : Dom Wydaw­niczy Rebis, 2018

Siostry
Claire Douglas
Warszawa : Grupa Wydaw­nicza Foksal, 2016

Toń
Marta Kisiel-Małecka
Warszawa : Uroboros – Grupa Wydaw­nicza Foksal Sp. z o.o, 2018

Tam ci będzie lepiej
Ryszard Ćwirlej
Poznań : Czwarta Strona, cop. 2015

Ucieczka
Joanna Opiat-Bojarska
Warszawa : Wydaw­nictwo Czarna Owca, 2018

Źródła okładek:
harper​col​lins​.pl
wsqn​.pl
rebis​.com​.pl
gwfoksal​.pl
czwar​ta​strona​.pl
czarna​owca​.pl

Dzień Spódnicy

Dzień Spódnicy

Dzisiaj, czyli 30 paździer­nika obcho­dzony jest Dzień Spódnicy. W związku z tym polecamy książkę pt. „Damy, dziewuchy, dziew­czyny. Podróże w spódnicy” Anny Dziewit-Meller, zakupioną do zbiorów Biblio­teki w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Damy, dziewuchy, dziew­czyny. Podróże w spódnicy
Anna Dziewit-Meller

Kraków : Wydaw­nictwo Znak emotikon – Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2018.

Podró­żu­jące damy, dziewuchy i dziew­czyny łączą siły i dzielą się swoimi dokona­niami. Odkryw­czynie i pionierki w końcu głośno opowia­dają swoje historie. W tym numerze:

  • korespon­dencja Nellie Bly – repor­terki, która pobiła rekord „W 80 dni dookoła świata”,
  • wywiad z Marią Czaplicką – badaczką Syberii, dobrą znajomą tamtej­szych szamanów,
  • porady dla podróż­ni­czek od Junko Tabei – pierw­szej zdobyw­czyni Mount Everest,
  • portret Sacagawei – tłumaczki i przewod­niczki po Dzikim Zacho­dzie,
  • fotore­portaż o Walen­tynie Tieriesz­kowej – pierw­szej kobiecie w kosmosie
    …oraz relacje wielu innych kobiet, które przemie­rzyły świat wzdłuż i wszerz. Poznaj nasze autorki i tak jak one odkrywaj nowe lądy!

Źródło opisu i okładki: www​.znak​.com​.pl