Między­na­ro­dowy Dzień Mediacji

Między­na­ro­dowy Dzień Mediacji

Dzisiaj obcho­dzony jest Między­na­ro­dowy Dzień Mediacji – dzień, którego przesłanie nigdy nie traci na aktual­ności, bowiem brzmi „warto rozma­wiać”. W związku z tym polecamy książkę pt. „Media­torka” Ewy Zdunek, zakupioną do zbiorów Biblio­teki w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Pasjo­nu­jąca powieść o przed­sta­wi­cielce tak mało znanego zawodu, pełna przej­mu­ją­cych historii z sal sądowych, oparta na zawodo­wych doświad­cze­niach autorki. Nękanie ze strony byłego męża, jego groźby pod adresem dzieci, wymaga­jąca praca, brak wsparcia ze strony rodziców, to tylko niektóre wyzwania bohaterki. Musi ona jednak nie tylko stawiać im czoło, ale także pomagać w rozwią­zaniu zawikła­nych sytuacji rodzin­nych w sądzie. Wszak od media­torów oczeku­jemy cudów… Mediacja to często jedyna okazja, by rozwiązać problemy, które dotykają wielu rodzin. Praca, która jest prawdziwym powoła­niem. Czy jednak pomoże głównej bohaterce poradzić sobie z własnymi kłopo­tami?

źródło opisu i okładki: www​.gwfoksal​.pl

Światowy Dzień Drzewa

Światowy Dzień Drzewa

W Światowym Dniu Drzewa – 10 paździer­nika – polecamy wszystkim, a w szcze­gól­ności młodszym czytel­nikom cykl książek „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki. Zostały one zakupione do zbiorów Biblio­teki w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Burza powaliła olbrzymi stary dąb. Było to Magiczne Drzewo. Ludzie zrobili z niego setki przed­miotów, a każdy zachował cząstkę magicznej siły. „Magiczne drzewo” to seria przygo­do­wych książek, w których dominuje przyjaźń, humor, niesa­mo­wite tempo akcji, jak również zdrada, groza i tajem­nica. Można też spotkać dużo niepraw­do­po­dob­nych stworzeń i innych fanta­stycz­nych postaci. Opowieści Magicz­nego Drzewa są podstawą znanego na całym świecie cyklu filmów, nagro­dzo­nego EMMY – telewi­zyjnym Oskarem.

Magiczne drzewo. Pojedynek
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2012

Magiczne drzewo. Tom 2. Tajem­nica mostu: nowa wersja
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2018

Magiczne drzewo. Tom 3. Olbrzym
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2011

Magiczne drzewo. Tom 5. Gra
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2013

Magiczne drzewo. Tom 6. Cień smoka
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2014

Magiczne drzewo. Tom 7. Świat ogrom­nych
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2015

Magiczne drzewo. Tom 8. Inwazja
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2016

Magiczne drzewo. Tom. 9. Berło
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2017

opis na podst. www​.znak​.com​.pl
źródło okładki: www​.znak​.com​.pl

Wybrane nowości w zbiorach – październik

Wybrane nowości w zbiorach – październik

Edukacja obywa­telska w szkole : krytyczna analiza dyskursu podręcz­ników szkol­nych / Violetta Kopińska. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika, 2018.
Sygn. 163241

Książka Violetty Kopiń­skiej została napisana jak na zamówienie dzisiej­szych czasów. Po pierwsze, charak­te­ry­zują się one głębokim kryzysem społe­czeń­stwa obywa­tel­skiego, który związany jest nie tylko z wewnętrz­nymi przemia­nami i dyskur­sami wokół istoty społe­czeń­stwa obywa­tel­skiego, ale także próbą jego zawłasz­czenia. Po drugie, jesteśmy świad­kami inten­sy­fi­kacji polityczno-ideolo­gicz­nych zawirowań wokół polskiej szkoły, których efekty poznamy w najbliż­szej przyszłości. W obszarze tych dwóch kryzysów odpowiedzi poszu­kuje Violetta Kopińska […]”.
Z recenzji dr hab. Ewy Kuran­to­wicz, prof. DSW

Wysoko oceniam zarówno samą koncepcję badań, jak również sposób prowa­dzenia analizy dyskursu podręcz­ników. Autorka prowadzi ją bowiem bardzo rzetelnie, dokładnie i konse­kwentnie, przywo­łując wiele cytatów w tabelach. W ten sposób wnioski są uzasad­nione i wiary­godne, co nie zawsze jest przestrze­gane w pracach badaw­czych o charak­terze jakościowym. Jedno­cze­śnie to swoiste „zdyscy­pli­no­wanie” i pewna (uzasad­niona!) drobia­zgo­wość uzupeł­nione są wielo­aspek­tową inter­pre­tacją, odwołu­jącą się do teore­tycz­nych ram analizy. […] Widać tu biegłość i pewną swobodę doświad­czonej już Badaczki w zakresie metody Krytycznej Analizy Dyskursu”.
Z recenzji dr hab. Doroty Pankow­skiej, prof. UMCS

Kompe­tencje rady pedago­gicznej : komen­tarz praktyczny, wzory uchwał / Piotr Gąsiorek. – 2. wydanie, stan prawny na 20 stycznia 2017 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.
Sygn. 163252

Opraco­wanie w sposób komplek­sowy przed­stawia kompe­tencje rady pedago­gicznej publicz­nego przed­szkola, szkoły i placówki wynika­jące z powszechnie obowią­zu­ją­cych przepisów prawa – ustaw i rozpo­rzą­dzeń. W książce omówiono takie typy kompe­tencji, jak:

 • kompe­tencje stano­wiące rady pedago­gicznej,
 • opinie rady pedago­gicznej,
 • wystą­pienia rady pedago­gicznej o opinie i zgody,
 • porozu­mienia rady pedago­gicznej,
 • zgody oraz wnioski rady pedago­gicznej.

Każda kompe­tencja została opisana w sposób zupełny, m.in. ze wskaza­niem, na podstawie jakich przepisów prawa oraz w jakim typie jednostki oświa­towej jest wykony­wana. Opisy uzupeł­niono przykła­dami uchwał rady pedago­gicznej podję­tymi w zakresie danej kompe­tencji.

Opraco­wanie uwzględnia stan prawny wynika­jący z reformy oświaty, tj. z przepisów ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.: Prawo oświa­towe oraz Przepisy wprowa­dza­jące ustawę – Prawo oświa­towe.

Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zaburze­niami ze spektrum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 1 roku do 4 lat : podręcznik terapeuty zawie­ra­jący materiały do nauczania 140 umiejęt­ności podsta­wo­wych krok po kroku / Julie Knapp, Carol­line Turnbull ; [przekład Zuzanna Kalicka-Karpo­wicz]. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 163253

Kompletny program terapii SAZ (Stoso­wana Analiza Zacho­wania, ang. Applied Behavior Analysis – ABA) stworzony dla osób z zaburze­niami ze spektrum autyzmu w wieku rozwo­jowym od około roku do czterech lat. Zawiera wszystko, co jest potrzebne, żeby nauczyć dziecko umiejęt­ności z poziomu podsta­wo­wego, takich jak prawi­dłowa postawa podczas zajęć, zdolność do minimal­nego skupienia uwagi, nawią­zy­wanie i utrzy­my­wanie kontaktu wzroko­wego, umiejęt­ności motoryczne, podsta­wowe umiejęt­ności językowe związane z mową bierną i czynną, podsta­wowe czynności związane z zabawą oraz podsta­wowe umiejęt­ności samoob­słu­gowe. Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi przewodnik dla terapeutów, jak krok po kroku wykorzy­stać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umiejęt­ności podsta­wo­wych. Program można dosto­sować do potrzeb i zainte­re­sowań ucznia według wskazówek zawar­tych w książce. Na dołączonej płycie DVD można znaleźć pomoce naukowe potrzebne do przepro­wa­dzenia programu, w tym ponad 1000 kart z koloro­wymi obraz­kami, wygodne wersje programów szcze­gó­ło­wych do wydru­ko­wania, formu­larze danych oraz listy zadań. Autorki udzie­lają także rad na temat tego, jak stworzyć skuteczne środo­wisko do terapii SAZ, a także dzielą się wieloma praktycz­nymi strate­giami nauczania, które zapewnią sukces w terapii.

Kształ­cenie uczniów cudzo­ziemców i powra­ca­ją­cych z zagra­nicy : nowe przepisy, praktyczne wskazówki, wzory dokumentów / [autor Marzenna Czarnocka]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2018.
Sygn. 163258

Przyj­mo­wanie do szkół i kwali­fi­ko­wanie do odpowied­nich klas uczniów cudzo­ziemców i powra­ca­ją­cych z zagra­nicy może stwarzać dyrek­torom wiele problemów. Związane jest to nie tylko ze zmienia­ją­cymi się przepi­sami, lecz także z coraz częst­szym pojawia­niem sie takich przypadków w szkołach. Chcąc pomóc dyrek­torom, przygo­to­wa­liśmy wskazówki dotyczące przepisów związa­nych z kształ­ce­niem uczniów cudzo­ziemców oraz rekru­tacji i kwali­fi­ko­waniu uczniów do poszcze­gól­nych klas. Przed­sta­wiamy również zasady uznawania dokumentów, na podstawie których uczeń jest przyj­mo­wany do szkoły. Dyrektor dowie się również, kiedy może odmówić przyjęcia takiego ucznia do szkoły. Dodat­kowo publi­kacja zawiera najważ­niejsze wzory dokumentów.

Matma inaczej czyli Pomysły na przeła­manie lekcyjnej rutyny / [Joanna Świercz]. – Opole : Wydaw­nictwo Nowik, 2017.
Sygn. 163262

Książka Matma inaczej, czyli pomysły na przeła­manie lekcyjnej rutyny prezen­tuje, jak wyglą­dają prowa­dzone przez Joannę Świercz lekcje matema­tyki, w których biorą udział dzieci i młodzież w wieku 10 – 15 lat. Publi­kacja zawiera pomysły i podpo­wiedzi, jak reali­zować trudne a czasem i nudne tematy. Zapre­zen­to­wane są tu też metody, do wykorzy­stania podczas lekcji powtó­rze­nio­wych. Zacznijcie je stosować, a sami zobaczycie jak bardzo zajęcia mogą się zmienić. Przeko­najcie się, w jaki sposób można wykorzy­stać różno­rakie narzę­dzia – i te najno­wo­cze­śniejsze jak tablet czy smartfon, czy te bardziej „trady­cyjne” – karty matema­tyczne, kości albo zaadap­to­wane na potrzeby zajęć gry planszowe, a nawet… packi na muchy.
Książka przyda się nauczy­cielom matema­tyki na lekcjach, ale także może stanowić inspi­rację na zajęcia dodat­kowe. Zachę­camy do korzy­stania z niej w pracy z uczniami o specy­ficz­nych potrze­bach eduka­cyj­nych. Mamy nadzieję, że propo­no­wane pomysły sprawdzą się na obozach matema­tycz­nych, koloniach, zielo­nych szkołach i że będą inspi­racją do Tworzenia własnych zabaw – nie tylko matema­tycz­nych.

Między zabawą a dydak­tyką : literacka twórczość Adama Bahdaja dla dzieci i młodzieży / Elżbieta Kruszyńska. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika, 2017.
Sygn. 163266

Któż z nas w dzieciń­stwie nie czytał Podróży za jeden uśmiech, Wakacji z duchami czy Stawiam na Tolka Banana? Dziś to niemal kultowe książki kilku pokoleń czytel­ników. Nieza­prze­czalne walory prozy, której autorem jest Adam Bahdaj, to: inter­su­jące kreacje bohaterów literac­kich, dosko­nała znajo­mość psychiki dziecięcej, atrak­cyjna fabuła, zręcznie zawią­zana intryga, szybka akcja i spiętrzanie przygód, wartości wycho­wawcze, humor i optymizm wyrasta­jący z humani­stycznej wiary w człowieka. Bahdaj to dosko­nały obser­wator dziecię­cych zabaw, miłośnik gór, sportów narciar­skich, znawca topografii Warszawy. Jako pisarz dosko­nale reali­zował się w różnych odmia­nach gatun­ko­wych powieści, prowa­dził inter­tek­stu­alne gry z tradycją literacką, włączając znane motywy baśniowe w nowy kontekst czy też przywo­łując przykłady z klasyki litera­tury. Wszystko to stawia go w gronie najlep­szych polskich pisarzy dla dzieci i młodzieży XX wieku. Jego twórczość nabiera szcze­gólnej mocy w czasach, gdy wiele wartości się dezawuuje; staje się ona dla młodego czytel­nika drogo­wskazem i przywraca mu wiarę w porządek świata, w którym dobro zawsze trium­fuje nad złem.

Na każde przysłowie jest zabawa / Piotr Winczewski. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 163268

Przysłowia dostar­czają niepo­wta­rzal­nych możli­wości wszech­stron­nego nauczania dzieci. Stanowią dla kilku­latków istotną możli­wość zapoznania się z barwno­ścią języka ojczy­stego. Ułatwiają one ponadto parolatkom oswojenie się z bogac­twem życia społecz­nego, a także normami etycz­nymi. Niniejsza książka pozwala uwierzyć, że przysłowia mogą także prowo­kować dzieci do inten­sywnej aktyw­ności ruchowej, ale także np.: utrwalać ich wiedzę matema­tyczną, rozwijać wrażli­wość na barwę, kształ­tować poczucie rytmu… To wszystko dzięki temu, że zapro­po­no­wano w niej nowy sposób opowie­dzenia kilku­latkom o przysło­wiach. Każdemu z nich nadano bowiem postać fabula­ry­zo­wanej zabawy ruchowej. Materiał adreso­wany jest do wycho­wawców pracu­ją­cych w przed­szko­lach i pierw­szych trzech klasach szkół podsta­wo­wych, ale także do nauczy­cieli wycho­wania fizycz­nego.

Podręczny słownik terminów AAC (komuni­kacji wspoma­ga­jącej i alter­na­tywnej) / Magda­lena Grycman, Bogusława Beata Kaczmarek. – Wydanie 2. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls : na zlecenie firmy Program Rozwoju Komuni­kacji Makaton : na zlecenie Stowa­rzy­szenia Rehabi­li­ta­cyjne Centrum Rozwoju Porozu­mie­wania, 2017.
Sygn. 163275

Podręczny słownik terminów AAC (komuni­kacji wspoma­ga­jącej i alter­na­tywnej) jest pierwszą w Polsce tego rodzaju publi­kacją, adreso­waną do szero­kiego grona zarówno specja­li­stów, jak i rodziców, opiekunów, przyja­ciół – osób dzielą­cych codzien­ność z dziećmi i dorosłymi doświad­cza­ją­cymi trudności w porozu­mie­waniu się. Jest próbą opisania blisko 1600 pojęć odnoszą­cych się do nowego obszaru w polskiej logopedii i pedago­gice osób niepeł­no­spraw­nych, jakim jest zasto­so­wanie alter­na­tyw­nych i wspoma­ga­ją­cych sposobów porozu­mie­wania się z dziećmi i dorosłymi z zaburze­niami mowy, języka i komuni­kacji.

Rada rodziców w świetle reformy systemu oświaty / [Patryk Kuzior]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2018.
Sygn. 163286

Polska oświata jest w szcze­gólnym okresie, wdrażana jest bowiem reforma syste­mowa. I choć to nie pierwsza duża reforma oświaty, to jednak po raz pierwszy od uchwa­lenia we wrześniu 1991 roku ustawy o systemie oświaty dochodzi do zmian funda­men­tal­nych w podsta­wach prawnych, o które opiera się funkcjo­no­wanie całego systemu oświaty, bo większość z najważ­niej­szych zagad­nień z tym związa­nych od 1 września 2017 r. regulo­wana będzie przez ustawę Prawo oświa­towe. I nawet jeśli bliższe przyj­rzenie się regula­cjom, które niebawem wejdą w życie, prowadzi do wniosku, że w wielu kwestiach szcze­gó­ło­wych nowe przepisy są kopią starych, to jednak przyjąć trzeba, że zasady działania każdego „z trybików mecha­nizmu” wymagają dogłębnej analizy. Celem niniej­szej publi­kacji jest gruntowna analiza reguł funkcjo­no­wania jednego ze społecz­nych organów funkcjo­nu­ją­cego w większości typów szkół i placówek, a miano­wicie rady rodziców.

Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczy­ciela terapeuty : konteksty teore­tyczne i praktyka / pod redakcją naukową Ewy Jeżew­skiej-Krasno­dęb­skiej i Barbary Skałbani. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 163294

Diagnoza i terapia są ważnym tematem w dyskursie pomagania, wspie­rania rozwoju, zwłaszcza w odnie­sieniu do logopedii, pedago­giki czy psycho­logii. Treścią niniej­szej publi­kacji są zagad­nienia diagnozy i terapii w pracy logopedy i nauczy­ciela-terapeuty, co porząd­kuje niejako i ogranicza zakres podję­tych rozważań. Zarówno logopeda, jak i nauczyciel/terapeuta są specja­li­stami, których działania pomocowe regulo­wane zapisami prawa wpisują się w działania szkoły i oświa­to­wego systemu pomocy. Mimo znaczą­cego dorobku w logopedii i terapii pedago­gicznej wciąż pojawiają się nowe przestrzenie analiz teore­tycz­nych i badań empirycz­nych, podkre­śla­jące relację teorii z praktyką. Podjęte w książce dyskursy są udziałem osób tworzą­cych naukę, ale też praktyków, co stanowi o wartości i zróżni­co­waniu treściowym publi­kacji.

Struk­tura książki obejmuje dwie części, które odnoszą się do zapowiedzi w tytule. Pierwsza z nich dotyczy diagnozy i terapii w ujęciu logope­dycznym, psycho­lo­gicznym i medycznym, druga zaś podej­muje proble­ma­tykę diagnozy i terapii w ujęciu eduka­cyjnym, pedago­gicznym i społecznym. Obie perspek­tywy łączą się w działaniu pomocowym, jednak ich konteksty teore­tyczne wyjaśnia­jące mecha­nizm trudności czy zaburzeń pozostają odrębne, autono­miczne, co jest przed­miotem dyskursu podję­tego w gronie logopedów. Pytanie o synergię versus rozdziel­ność dyscy­plin (subdy­scy­plin) nauko­wych zajmu­ją­cych się tematyką diagnozy i terapii pozostaje otwarte i stanowi inspi­rację do dalszych poszu­kiwań.

Publi­kację adresu­jemy do szero­kiej grupy odbiorców: specja­li­stów z dziedziny medycyny, logopedii, psycho­logii i pedago­giki, a także nauczy­cieli i wycho­wawców, którzy zajmują się proble­ma­tyką pomocy psycho­lo­giczno-pedago­gicznej, jak również przyszłych nauczy­cieli (studentów), którzy poznają tajem­nice zawodu nauczy­ciela. Mamy nadzieję na życzliwe przyjęcie książki i wspólne spotkania w przestrzeni praktyki pomocowej.

Źródło :
www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.wolter​skluwer​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.nowik​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl

Światowy Dzień Zwierząt

Światowy Dzień Zwierząt

W Światowym Dniu Zwierząt – 4 paździer­nika – (październik miesiącem dobroci dla zwierząt) naszym małym i dużym czytel­nikom polecamy książkę „Lolek“ Adama Wajraka ze zbiorów biblio­teki, zakupioną w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Lolek / Adam Wajrak ; ilustracje Mariusz Andrysz­czyk. – Warszawa : Wydaw­nictwo Agora, 2017. Sygna­tura M 164932

Lolek jest kudłatym stworze­niem o wielkim sercu i trudnej przeszłości, który ma tylko jedno marzenie: znaleźć swoich ludzi. Ale trafić na tych właści­wych wcale nie jest łatwo. Szcze­gólnie zimą w okoli­cach Puszczy Biało­wie­skiej. Pierwo­wzorem głównego bohatera książki jest pies, który pewnego dnia pojawił się w życiu Adama Wajraka i jego żony Nurii i który dziś mieszka z nimi w Teremi­skach.

Opis z okładki
„Każdy pies marzy aby być z jakimś człowie­kiem, a wielu ludzi marzy o tym, by spotkać psa. Czasami wystarczy przypadek, żeby się spotkać, a czasami trzeba się trochę rozej­rzeć. Dlatego tę książeczkę dedykuję wszystkim pieskom, które jeszcze nie odnalazły swojego człowieka i wszystkim ludziom, którzy nie odnaleźli jeszcze swojego psa. A tym, którzy się już odnaleźli, życzę szczę­ścia.“
Adam Wajrak („Lolek”, Posłowie, s. 134)

Polecane nowości w zbiorach audio­wi­zu­al­nych

Polecane nowości w zbiorach audio­wi­zu­al­nych

Przemoc niejedno ma imię” to pakiet trzech filmów profi­lak­tycz­nych, adreso­wa­nych do uczniów starszych klas szkoły podsta­wowej oraz szkoły ponad­pod­sta­wowej.
Filmy dotyczą nowych form przemocy w szkole i sposobów radzenia sobie z nimi. Szcze­gólna uwaga została poświę­cona nowemu zjawisku jakim jest hejt. Gdzie kończy się konstruk­tywna krytyka, a gdzie zaczyna się hejt? Jakie są konse­kwencje hejtu? Kiedy przybiera znamiona przestęp­stwa? Kim są ofiary, a kim sprawcy? Na te pytania stara się odpowie­dzieć pierwszy film z serii, kolejny zaś traktuje o zjawisku przemocy psychicznej wśród społecz­ności szkolnej. Trzeci film to próba pokazania sposobów radzenia sobie z różnymi formami przemocy w szkole – omówiona została m.in. metoda porozu­mienia bez przemocy.

Filmy są adreso­wane do uczniów starszych klas szkoły podsta­wowej oraz ponad­pod­sta­wowej:

 • Hejt – przemoc w Inter­necie;
 • Bullying – przemoc rówie­śnicza w szkole;
 • Postawy wobec przemocy rówie­śni­czej.

Filmy zawie­rają:

 • część popular­no­nau­kową (trwającą ok. 15 minut),
 • wypowiedź eksperta (ok. 5 – 6 minut)
 • scena­riusz lekcji.

Pakiet multi­me­dialny to ok. 60 minut materiału filmo­wego oraz 3 scena­riusze.

Źródło: https://​www​.multie​du​catio​.pl/

Hejt – przemoc w inter­necie. 1 [Film] / Multie​du​catio​.pl ; reżyseria, zdjęcia Marcin Wołko­wicz. – [Piaseczno] : Multie​du​catio​.pl, 2018. Sygna­tura: Og 363DVD
Bullying – przemoc rówie­śnicza w szkole. 2 / [Film] / Multie​du​catio​.pl ; reżyseria, zdjęcia Marcin Wołko­wicz. – [Piaseczno] : Multie​du​catio​.pl, 2018. Sygna­tura: Og 364DVD
Postawy wobec przemocy rówież­ni­czej. 3 [Film] / Multie​du​catio​.pl ; reżyseria, zdjęcia Marcin Wołko­wicz. – [Piaseczno] : Multie​du​catio​.pl, 2018. Sygna­tura: Og 365DVD

Wybrane nowości w zbiorach – wrzesień

Wybrane nowości w zbiorach – wrzesień

Terapia zajęciowa w dysfunk­cjach narządu ruchu / redakcja naukowa Aneta Bac. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Lekar­skie PZWL, 2018.
Sygn. 164310, 164311

Dysfunkcje narządu ruchu są najczęstszą grupą schorzeń wśród pacjentów. Aby skutecznie im pomóc, należy sięgać po zróżni­co­wane środki terapeu­tyczne. Jedną z metod, która stanowi niezbędny element właściwie prowa­dzonej rehabi­li­tacji oraz potrafi znacząco podnieść jakość życia osoby chorej nawet w sytuacji, gdy walczy ona z chorobą postę­pu­jącą i niewy­le­czalną, jest terapia zajęciowa.
Podręcznik ten jest kolejną pozycją z serii „Terapia zajęciowa”, tak jak poprzednie, opraco­waną przez praktyków i zarazem nauczy­cieli akade­mic­kich.
Bogato ilustro­wana publi­kacja (ponad 160 rycin):
• komplek­sowo przed­stawia teore­tyczne i praktyczne aspekty pracy terapeuty zajęcio­wego z pacjentem z dysfunkcją narządu ruchu,
• pokazuje możli­wości i sposoby pracy m.in. w przypad­kach dysfunkcji pocho­dzenia neuro­lo­gicz­nego, ortope­dycz­nego, reuma­to­lo­gicz­nego i urazo­wego,
• zawiera krótką charak­te­ry­stykę wybra­nych schorzeń narządu ruchu oraz opis towarzy­szą­cych im typowych objawów, mających znaczący wpływ na obniżanie funkcjo­nal­ności pacjentów,
• omawia sposoby przemiesz­czania się chorych z dysfunk­cjami narządu ruchu z uwzględ­nie­niem podsta­wowej wiedzy z zakresu prote­tyki i ortotyki,
• przed­stawia studia przypadków ilustru­jące postę­po­wanie terapeuty zajęcio­wego oraz zasto­so­wa­nych przez niego rozwiązań terapeu­tycz­nych,
• zawiera treści zgodne ze standar­dami szkolenia i pracy terapeuty zajęcio­wego w krajach Unii Europej­skiej.
Podręcznik polecany osobom kształ­cącym się na kierun­kach terapia zajęciowa oraz fizjo­te­rapia. Będzie również pomocny dla aktyw­nych zawodowo terapeutów zajęcio­wych, fizjo­te­ra­peutów i rehabi­li­tantów.

Archi­tek­tura szkolna II Rzeczy­po­spo­litej / Michał Pszczół­kowski. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydaw­niczy Michał Koliński, 2017.
Sygn. 164378

Walka z analfa­be­ty­zmem i powszechny dostęp do edukacji w latach między­wo­jen­nych stresz­czały się w słowach: „Budowa szkół powszech­nych to funda­ment niepod­le­głości Polski”. To właśnie wówczas została zaini­cjo­wana ożywiona działal­ność inwesty­cyjna w zakresie budow­nictwa szkol­nego, służąca temu, by po latach zaborów wszystkie dzieci mogły uczyć się w godnych warun­kach.
Archi­tek­tura szkolna II Rzeczy­po­spo­litej (1918 – 1939) ukazuje, jak rozwi­jało się polskie szkol­nictwo, jak projek­to­wano i reali­zo­wano budynki, będące połącze­niem tradycji i nowocze­sności. „Budujmy szkoły!” – w myśl tego hasła wznoszono nie tylko repre­zen­ta­cyjne gmachy w dużych miastach, ale także wiele szkół na wsiach i w miastecz­kach. Rozwój szkol­nictwa powszech­nego był priory­tetem Minister­stwa Wyznań Religij­nych i Oświe­cenia Publicz­nego, a projekty szkół często powie­rzano znanym, w tym najwy­bit­niej­szym archi­tektom.
Celem nowej publi­kacji Michała Pszczół­kow­skiego jest popula­ry­zacja wiedzy na temat między­wo­jennej archi­tek­tury szkolnej, wiele uwagi poświę­cono zagad­nie­niom opieki i ochrony istnie­ją­cych budynków. W książce zostały też uwzględ­nione obiekty z terenu Kresów Wschod­nich, znajdu­jące się obecnie za wschodnią granicą Polski. Archi­tek­turę szkolną II Rzeczy­po­spo­litej wzboga­cają unikalne materiały archi­walne i współ­czesne zdjęcia, dokumen­tu­jące stan między­wo­jen­nych budynków szkol­nych.

Edukacja między­kul­tu­rowa na rzecz zrówno­wa­żo­nego rozwoju / Aneta Rogalska-Marasińska. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 164381

Inspi­racją do powstania książki była potrzeba podzie­lenia się z Czytel­ni­kiem obser­wa­cjami oraz naukową refleksją nad współ­czesną wielo­kul­tu­rową rzeczy­wi­sto­ścią społeczną i współ­two­rzącym ją człowie­kiem. Autorka łączy prezen­to­waną proble­ma­tykę z postu­latem naprawy relacji między­ludz­kich i między­kul­tu­ro­wych poprzez zgodę na powszechną reali­zację idei zrówno­wa­żo­nego rozwoju, którą postrzega jako niezbędny dziś cel aktyw­ności społecz­ności globalnej. Sugeruje wykorzy­stanie edukacji między­kul­tu­rowej, dostrze­gając w niej najbar­dziej uzasad­nione narzę­dzie wycho­wawcze, aby wielo­kul­tu­rowa społecz­ność globu dokonała zmiany swoich postaw i wybrała odbudowę podsta­wo­wych środo­wisk życia ludzi (przyrod­ni­czego, kultu­ro­wego, społecz­nego i gospo­dar­czego) na zasadach harmonii i współ­bycia, z odrzu­ce­niem narracji zysku, rabun­kowej gospo­darki, przymusu rywali­zacji oraz niechęci wobec drugiego człowieka. Znaczącym i nowator­skim spojrze­niem na wyzwania zrówno­wa­żo­nego rozwoju jest odwołanie się do obszaru kultury, który jest jednym z głównych, a zarazem najczę­ściej pomija­nych filarów koncepcji zrówno­wa­żenia.

Słownik pojęć psycho­lo­gicz­nych do wykorzy­stania w rozmo­wach z partnerem, szefem, przyja­cielem, a nawet wrogiem / redakcja Dorota Krzemionka. – Kielce : Wydaw­nictwo Charak­tery, 2017.
Sygn. 164290, 164291p

Psycho­logia, choć jest nauką młodą, dorobiła się wielu terminów; słowniki psycho­logii (Andrew Colmana czy Arthura i Emily Reberów) liczą sobie ponad tysiąc stron. Nasz słownik ma inny charakter – skupia się głównie na termi­nach nieoczy­wi­stych, zaska­ku­ją­cych. Pochodzą one z różnych dziedzin i nurtów w psycho­logii, są wśród nich pojęcia z obszaru psycho­logii osobo­wości i zdrowia, psycho­logii klinicznej i społecznej; repre­zen­tują podej­ście poznawcze, psycho­dy­na­miczne i behawio­ralne.
Słownik zaczyna się od abulii, a kończy na żargo­no­afazji. Obejmuje około 250 haseł, zwykle obszernie omówio­nych, w oparciu o współ­czesną wiedzę psycho­lo­giczną. Ich znaczenie przybli­żają przykłady, nierzadko anegdoty. Na przykład pod hasłem syndrom sztok­holmski przeczy­tamy historię wielkiej miłości kasjerki ze szwedz­kiego banku do rabusia, który podczas napadu trzymał ją na muszce przez dwa dni. I znajdziemy wyjaśnienie, jak zrodziło się to uczucie, co się za nim kryje. A przy pojęciu anulo­wanie dowiemy się, co może oznaczać dziecięca zabawa w omijanie szczelin na chodniku i dlaczego następ­nego dnia po awanturze małżonek przynosi nam bukiet róż.
Reaktancja, prokra­sty­nacja, aleksy­tymia – warto znać takie terminy, pozwolą nie tylko zabły­snąć w towarzy­stwie, ale też lepiej zrozu­mieć reakcje własne i innych ludzi. A ponieważ, jak twier­dził Ludwig Wittgen­stein, „Granice języka są grani­cami naszego świata”, wierzymy, że książka ta poszerzy świat niejed­nego czytel­nika. Mam nadzieję, że będzie to inspi­ru­jąca lektura.

Dorota Krzemionka

Gotowość nauczy­cieli do stoso­wania nowocze­snych techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych / Wojciech Czerski. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skłodow­skiej, 2017.
Sygn. 164383

W ostat­nich latach z prawdziwą satys­fakcją odnotować trzeba wzrost liczby prac dotyczą­cych eduka­cyj­nych konse­kwencji rozwoju techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych, zwłaszcza że rosnącej liczbie publi­kacji towarzyszy posze­rzenie pola badań i refleksji oraz – co istotne – dbałość o ich poziom meryto­ryczny. […] W tym „modnym“ kierunku dociekań mieści się książka Wojciecha Czerskiego. […] Praca powinna okazać się atrak­cyjna dla tych pedagogów i nauczy­cieli, którzy w imię własnych pasji infor­ma­tycz­nych czy medial­nych, świadomi rosnącej roli techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych oraz ich znaczenia dla kształtu współ­cze­snej edukacji w Polsce, podej­mują trud racjo­nal­nego i efektyw­nego wykorzy­stania mediów cyfro­wych w swej pracy zawodowej dla dobra powie­rzo­nych ich pieczy dzieci i młodzieży.

Z recenzji dr hab. Macieja Tanasia, prof. nadzw. APSNASK

Kompe­tencje matema­tyczne i podsta­wowe kompe­tencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnosz­kolnej / Barbara Dudel, Małgo­rzata Głoskowska-Sołdatow. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2017.
Sygn. 164389

Autorki są orędow­nicz­kami i propa­ga­tor­kami urzeczy­wist­niania nowocze­snych idei dydak­tycz­nych. Kreatywny dobór propo­no­wa­nych na łamach książki strategii kształ­cenia stymu­lu­ją­cych kompe­tencje uczniów, korespon­du­ją­cych z ich potrze­bami poznaw­czymi i zainte­re­so­wa­niami, jest czytelnym i niezwykle ważnym przesła­niem eduka­cyjnym skiero­wanym do wszyst­kich osób zainte­re­so­wa­nych rozwojem dziecka. Wyłania­jący się z lektury publi­kacji postulat kieruje uwagę odbiorcy na kreowanie zróżni­co­wa­nego środo­wiska uczenia się, w którym uczniowie zyskują możli­wość wielo­zmy­sło­wego sposobu doświad­czania otacza­ją­cego świata, jego samodziel­nego warto­ścio­wania i inter­pre­to­wania, a tym samym – budowania własnych kompe­tencji poznaw­czych.

Z recenzji wydaw­ni­czej dr hab. Katarzyny Boraw­skiej-Kalbar­czyk

Logopedia między­kul­tu­rowa / redakcja naukowa Ewa Czaplewska. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, copyright 2018.
Sygn. 164391, 164392

Poddany ocenie wydaw­ni­czej tom z jednej strony bezape­la­cyjnie podtrzy­muje najwyższy naukowy poziom tomów wcześniej­szych, z drugiej – z dużą naukową śmiało­ścią […] poszerza granice współ­cze­snej logopedii, redefi­niując jej przed­miot. […] Opinio­wane opraco­wanie składa się z trzech wyraźnie zazna­czo­nych części: I – Język i kultura; II – Rozwój osób dwuję­zycz­nych; III – Różnice kultu­rowe i językowe a logopedia.

Z recenzji prof. UP, dra hab. Mirosława Micha­lika

Logopedia między­kul­tu­rowa” to kolejny tom z serii LOGOPEDIA XXI WIEKU – jednego z najważ­niej­szych projektów wydaw­nictwa nauko­wego Harmonia Univer­salis. Obejmuje on stworzenie serii monografii nauko­wych z zakresu najistot­niej­szych problemów współ­cze­snej logopedii pod redakcją prof. UG, dra hab. Stani­sława Milew­skiego oraz prof. UG, dr hab. Ewy Czaplew­skiej z Katedry Logopedii Uniwer­sy­tetu Gdańskiego, pod oficjalnym patro­natem Polskiego Towarzy­stwa Logope­dycz­nego.

Edukacja niesły­szą­cych : wczoraj, dziś i jutro / redakcja naukowa Elżbieta Woźnicka. – Wydanie pierwsze. – Łódź : Wydaw­nictwo Akademii Humani­styczno-Ekono­micznej, 2017.
Sygn. 164395

Monografia ma charakter teore­tyczno-praktyczny i jest wyrazem poszu­kiwań zmian w polskiej surdo­pe­da­go­gice, które wskazują najnowsze kierunki działań na rzecz osób niesły­szą­cych. Dokonu­jące się zmiany społeczne, w ocenie Autorów, dotyczą koncepcji wybra­nych teorii i rozwiązań w zakresie rehabi­li­tacji i edukacji osób głuchych, ich miejsca w społe­czeń­stwie.

Integracja senso­ryczna przez cały rok / Magda­lena Charbicka. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 164397, 164398

Książka napisana została w formie przewod­nika dla osób niezwią­za­nych z terapią integracji senso­rycznej, czyli rodziców, nauczy­cieli i innych specja­li­stów, aby przybliżyć im w sposób czytelny te zagad­nienia.
W publi­kacji zawarte zostały definicje, podstawy teore­tyczne założeń integracji senso­rycznej oraz opisy charak­te­ry­zu­jące podsta­wowe systemy zmysłowe. Dużą część książki stanowią propo­zycje zabaw, historii, pomysły do wykorzy­stania zarówno przez rodziców w domu, jak i przez nauczy­cieli przed­szkoli czy profe­sjo­na­li­stów zajmu­ją­cych się na co dzień terapią. Uzupeł­nie­niem książki są tabelki pomaga­jące określić poziom funkcjo­no­wania naszego dziecka.

Mózg na nowo odkryty : początki polskiej myśli naukowej o roli neuronów w życiu psychicznym / Krzysztof Jodzio. – Wydanie I. – Warszawa : Diffin, 2017.
Sygn. 164401, 164402

W książce opisano genezę i wielo­kie­run­kowy rozwój badań oraz refleksji nad neuro­bio­lo­gicz­nymi korze­niami ludzkiej umysło­wości w świetle dawnych publi­kacji wydanych w Polsce do połowy XX wieku. Publi­kacja ukazuje wkład polskiej myśli naukowej w kształ­to­wanie się wiedzy o mózgu, umyśle oraz ich wzajem­nych i złożo­nych powią­za­niach zarówno u osób zdrowych, jak i u pacjentów z rozma­itymi schorze­niami neuro­lo­gicz­nymi i/lub psychicz­nymi.
Książka adreso­wana jest do szero­kiego grona czytel­ników, w tym przed­sta­wi­cieli środo­wisk nauko­wych (neurop­sy­cho­logów, neuro­bio­logów, filozofów) i specja­li­stów praktyków (psycho­logów klinicz­nych, neuro­lo­go­pedów, lekarzy specja­li­zu­ją­cych się w neuro­logii, neuro­chi­rurgii, psychia­trii, geria­trii, rehabi­li­tacji). Ponadto, z uwagi na walor eduka­cyjny, obszerne fragmenty książki można wykorzy­stać w pracy dydak­tycznej na poziomie szkoły wyższej.

Perspek­tywy badawcze proble­ma­tyki zagrożeń życia / Brunon Hołyst. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, cop. 2017.
Sygn. 164411

Składa­jąca się z czterech tomów seria wydaw­nicza „Przeciwko życiu” została poświę­cona najbar­dziej funda­men­talnym i nieustannie aktualnym problemom zagrożeń życia człowieka. Zagad­nienie to dotyczy jednej z naszych podsta­wo­wych potrzeb: potrzeby bezpie­czeń­stwa. Jej depry­wacja uniemoż­liwia prawi­dłowy rozwój osobowy, emocjo­nalny i psychiczny. Jest zatem oczywiste, że kwestia zagrożeń ludzkiego życia nurtuje społecz­ności w skali globalnej, lokalnej, a także w wymiarze indywi­du­alnym.
W tomie 1 Autor przed­stawia szeroki wachlarz perspektyw teore­tyczno-badaw­czych ujęcia proble­ma­tyki życia i śmierci. W tomie 2 zostaną omówione zagad­nienia dotyczące wojen i konfliktów zbroj­nych oraz terro­ryzmu. W tomie 3 Autor dokona analizy kwestii obejmu­ją­cych działania jednostki przeciwko życiu innych (przestęp­czość przeciwko życiu, uwarun­ko­wania sytuacyjne i kul-turowe). Tom 4 będzie dotyczyć proble­ma­tyki afirmacji życia w wymiarze holistyczno-ekolo­gicznym, biolo­giczno-medycznym, kultu­rowo-społecznym, inter­per­so­nalnym i intra­per­so­nalnym.
W części I tego tomu Autor anali­zuje zagro­żenia życia człowieka z różnych perspektyw, m.in. biolo­gicznej, medycznej, socjo­lo­gicznej, psycho­lo­gicznej, prawnej, filozo­ficznej i religijnej. W części II zaś rozpa­truje omawianą proble­ma­tykę pod kątem dwóch obszer­nych kategorii czynników: zagrożeń w dużym stopniu nieza­leż­nych od ludzi, np. mikro­bio­lo­gicz­nych, genetycz­nych czy klima­tycz­nych, oraz zagrożeń, które wynikają z destruk­tywnej działal­ności człowieka zarówno wobec natury, jak i wobec własnej osoby. Autor podej­muje próbę dokonania integracji i syntezy wiedzy dotyczącej proble­ma­tyki zagrożeń życia, co stanowi przed­się­wzięcie, które nie zostało dotąd w tak szerokim zakresie podjęte ani w litera­turze polskiej, ani obcoję­zycznej.

Deter­mi­nanty społeczne i kultu­rowe / Brunon Hołyst. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, copyright 2018.
Sygn. 164412

W tomie 2 zostały omówione zagad­nienia dotyczące m.in. wojen, konfliktów społecz­nych oraz terro­ryzmu.
Autor podej­muje próbę dokonania integracji i syntezy wiedzy dotyczącej proble­ma­tyki zagrożeń życia, co stanowi przed­się­wzięcie, które nie zostało dotąd w tak szerokim zakresie podjęte ani w litera­turze polskiej, ani obcoję­zycznej.

Źródło :

www​.charak​tery​.eu
www​.pzwl​.pl
www​.km​.com​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu
www​.marszalek​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ahe​.lodz​.pl/
www​.difin​.pl
www​.pwn​.pl

Narodowy Program Rozwoju Czytel­nictwa w biblio­tece

Narodowy Program Rozwoju Czytel­nictwa w biblio­tece

Reali­zując tegoroczną edycję Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa nasza biblio­teka zapro­po­no­wała czytel­nikom składanie propo­zycji zakupu nowości wydaw­ni­czych. Apel o włączenie się do wspól­nego decydo­wania o rozwoju księgo­zbioru odniósł znako­mity skutek. Użytkow­nicy biblio­teki złożyli mnóstwo propo­zycji tytułów intere­su­ją­cych ich książek i audio­bo­oków zarówno w trady­cyjny sposób na kartkach, jak również wypeł­niając formu­larz inter­ne­towy. Zespół pracow­ników Wydziału Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych oraz Wydziału Groma­dzenia przeana­li­zował propo­zycje i zreali­zował oczeki­wania czytel­ników. Zapra­szamy do lektury – nowe książki już na Was czekają!

Wybrane nowości w zbiorach – lipiec

Wybrane nowości w zbiorach – lipiec

Rodzina uczniów zdolnychRodzina uczniów zdolnych / Sylwia Gwiaz­dowska-Stańczak, Andrzej E. Sękowski. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164278, 164279

Książka o współ­za­leż­ności pomiędzy tym, jak dzieci postrze­gają swoje rodziny, a ich osiągnię­ciami szkol­nymi.
Zagad­nienia przed­sta­wione w książce dotyczą postrze­gania rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnię­ciami szkol­nymi. Podej­mo­wanie tematyki rodziny z perspek­tywy naukowej jest szcze­gólnym wyzwa­niem, ponieważ każdy człowiek ma osobiste doświad­czenia związane z rodziną. W książce rodzina jest opisy­wana z punktu widzenia ucznia. Ujęcie relacji i stosunków rodzin­nych z perspek­tywy dziecka jest zabie­giem potrzebnym i celowym, ponieważ nie tylko faktyczna postawa rodzica, ale przede wszystkim jej percepcja przez dziecko ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju.

Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dzieckaRodzina wobec nieule­czalnej choroby dziecka : aspekty tanato­pe­da­go­giczne / Grzegorz Godawa. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164280

Celem niniej­szej pracy jest próba przed­sta­wienia niektó­rych doświad­czeń codzien­nego życia rodzin nieule­czalnie chorych dzieci objętych opieką hospi­cyjną. Książka ma charakter empiryczny i zawiera analizę danych uzyska­nych i opraco­wa­nych zgodnie z metodo­logią teorii ugrun­to­wanej, zinter­pre­to­waną przez K. Charmaz. Uczest­ni­kami badań byli człon­kowie rodzin chorych dzieci, którzy podzie­lili się swoimi doświad­cze­niami i przemy­śle­niami.
Książka powstała w celu prezen­tacji praktycz­nego wymiaru życia rodziny znajdu­jącej się w specy­ficznej, niezmiernie trudnej sytuacji choroby i zagro­żenia życia dziecka. Tanato­pe­da­go­giczny wymiar ludzkiej egzystencji stanowi istotny kontekst podję­tych rozważań. Analiza danych uzyska­nych w wywia­dach i w czasie obser­wacji uczest­ni­czącej w życiu rodziny pozwala określić, jak rodziny objęte opieką domowego hospi­cjum ustosun­ko­wały się do choroby dziecka i do nowych warunków życia. Dzięki temu możliwe jest wskazanie praktycz­nych sposobów reali­zacji zadań rodzin dzieci objętych opieką domowego hospi­cjum.

Polityka wsparcia niefor­mal­nych opiekunów niesa­mo­dziel­nych osób starszych : na podstawie zmian prawnych w latach 2003 – 2015 / Rafał Bakalar­czyk. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2018.
Sygn. 164211

Analiza problemów polityki wsparcia niefor­mal­nych opiekunów niesa­mo­dziel­nych osób starszych: ryzyka socjal­nego ponoszo­nego przez opiekunów oraz roli, jaką pełnią w opiece nad senio­rami, a także ewolucji celów i rodzajów polityki wsparcia opiekunów.

Autor na podstawie aktów prawnych i dokumen­tacji formu­łuje diagnozę mającą posłużyć wyzna­czeniu kierunku zmian prawnych w zakresie polityki senio­ralnej.

Pierwsza pogłę­biona naukowo analiza tematu i syste­ma­ty­zacja wiedzy z dziedziny.

Rozwód jako procesRozwód jako proces : perspek­tywa dorosłych i dzieci / Magda­lena Błażek, Aleksandra Lewan­dowska-Walter. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 164214, 164215

Książka przybliża specy­fikę sytuacji rozwo­dowej rozumianej jako procesu przebie­ga­ją­cego w trzech fazach: okresu nasilo­nego konfliktu małżeń­skiego poprze­dza­ją­cego decyzję o rozstaniu, okresu formal­nego rozwodu oraz okresu poroz­wo­do­wego cechu­ją­cego się licznymi zmianami i wymaga­ją­cego adaptacji do nich. W każdym z tych okresów ukazano problemy i trudności z perspek­tywy dorosłych i dzieci z uwzględ­nie­niem modeli wyjaśnia­ją­cych ich funkcjo­no­wanie oraz efektyw­ność procesów adapta­cyj­nych.
Autorki opisały problemy istotne z perspek­tywy osób zajmu­ją­cych się zarówno diagnozą, jak i pomaga­niem rodzinom w sytuacji około­ro­zwo­dowej, w tym uwaga poświę­cona została trudno­ściom wynika­jącym ze współ­cze­snych przemian rodziny (rozwód w rodzinie przeby­wa­jącej na migracji i powrót części rodziny do kraju; rekon­strukcja systemu rodzin­nego przed formalnym orzecze­niem rozwodu itp.).

Książka zainte­re­suje profe­sjo­na­li­stów (psycho­logów, pedagogów, prawników, sędziów, media­torów, terapeutów), ale poprzez swoją praktyczną formę (opisy przypadków, wskazówki zawarte w ramkach dotyczące rozumienia zachowań i postę­po­wania w różnych sytuacjach) może być również przydatna dla dorosłych znajdu­ją­cych się w sytuacji rozwodu i poszu­ku­ją­cych pomocy dla siebie i swoich dzieci.

Człowiek i piesCzłowiek i pies : o głaskaniu, stresie i oksyto­cynie / Christoph Jung, Daniela Pörtl ; tłuma­czenie Agnieszka Haładyj ; konul­tacja meryto­ryczna Łukasz Bożycki. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 163235

Co jest tak niezwy­kłego w przyjaźni między psem a człowie­kiem?
Jaki sens kryją te wszystkie historie o psach, które ponoć czytają w myślach, podsłu­chują nasze rozmowy przy kawie i znikają błyska­wicznie, gdy wspomni się o czymś nieprzy­jemnym, jak na przykład wizyta u wetery­narza? Czy relacja człowieka i psa jest naprawdę czymś wyjąt­kowym, czy jedynie – patrząc z zimnym dystansem – wyolbrzy­mioną przez ludzi, w gruncie rzeczy całkiem „błahą” sprawą? Mniej więcej tak samo „błahą”, jak relacja z wieloma innymi zwierzę­tami, które czują się pod naszą opieką lepiej lub gorzej. Czy pies jest „szczę­śliwy” ze swojego życia w rodzinie składa­jącej się jedynie tylko z ludzi i czego potrze­buje, żeby być „szczę­śliwym”? A czego potrze­bują jego pan i pani, żeby być równie „szczę­śli­wymi”?
Christoph Jung i Daniela Pörtl poszu­kują odpowiedzi na te pytania i opowia­dają o kulisach szcze­gól­nego partner­stwa między człowie­kiem i psem. Objaśniają, dlaczego kochamy psy i w jaki sposób nasza wspólna historia sprawia, że nie da się mówić o psach, nie mówiąc o ludziach. A także odwrotnie: nie możemy mówić o ludziach, nie wspomi­nając o psach.

Homosek­su­alizm : przegląd świato­wych analiz i badań : przyczyny, objawy, terapia, aspekty społeczne / Beata Wieczorek. – Warszawa : Fronda PL, 2018.
Sygn. 164231, 164232

Pierwsza na polskim rynku przekro­jowa książka stano­wiąca przegląd badań zjawiska homosek­su­alizmu. Analiza dowodów nauko­wych na poparcie konku­ren­cyj­nych hipotez odnoszą­cych się do tego, czym jest homosek­su­alizm i jak powstaje.

Wszech­stronne i inter­dy­scy­pli­narne opraco­wanie: naświe­tla­jące zagad­nienie od strony historii i staty­styki, poprzez prawo, kwestie medyczne, terapię i zjawiska społeczne, aż po listę organi­zacji pomoco­wych czy porady praktyczne.

Internet złych rzeczyInternet złych rzeczy / Julia Chmie­lecka. – Bielsko-Biała : Wydaw­nictwo Pascal, 2017.
Sygn. 164233, 164234, 164235

#cyber­bul­lying #porno­gra­fia­dzie­cieca #haking #cyber­ter­ro­ryzm #trollo­wanie #handel­nar­ko­ty­kami #phishing #stalking

To tylko niektóre z zagrożeń czyha­ją­cych w sieci. I wcale nie trzeba ich szukać w Darknecie. Są na Facebooku, Snapchacie czy Twiterze. We wszyst­kich miejscach, do których dostęp macie Ty i Twoje dzieci.

By paść ofiarą cyber­prze­stępców, wystarczy niewiele – zwykła ludzka cieka­wość lub dziecięca naiwność. Tkwimy w iluzji, że złe rzeczy, które przytra­fiają nam się w sieci, nie są naszą winą i nie chcemy wziąć odpowie­dzial­ności za swoją nieuważ­ność czy głupotę. Internet złych rzeczy istnieje wszędzie. I tylko od nas zależy, czy damy mu się pochłonąć. W Darknecie porno­grafia dziecięca jest twarda i brutalna, a pedofile bez skrupułów. Materiały z Clear­netu są mniej szoku­jące i często nie można ich uznać za porno­gra­ficzne, choćby zdjęcia dzieci na basenie czy na plaży. Ile takich zdjęć chłopców i dziew­czynek trafia na Facebooka?

Kinezjologia edukacyjnaKinezjo­logia eduka­cyjna w pracy z dziec­kiem z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną / Magda­lena Wójcik. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skłodow­skiej, 2017.
Sygn. 164238

Specy­fika pracy z dziećmi z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną zmusza pedagogów i terapeutów do ciągłych poszu­kiwań nowych metod pracy, które zachęcą dzieci do pozna­wania najbliż­szego otoczenia. Wymaga to jednak wielkiego wyczucia i zrozu­mienia problemu, by umiejętnie dosto­sować konkretne ćwiczenia do rodzaju zaburzeń u danego dziecka. Nie każda bowiem metoda może być wykorzy­stana w terapii dzieci z wszyst­kimi niepeł­no­spraw­no­ściami, nie oznacza to jednak, iż nie możemy z powodze­niem wykorzy­stywać pewnych jej elementów. Nie ma metody, która spraw­dza­łaby się w każdej sytuacji proble­mowej, którą można stymu­lować i uspraw­niać wszelkie zaburzenia rozwo­jowe – dlatego zadaniem pedagogów i terapeutów jest wyćwi­czenie w sobie umiejęt­ności doboru poszcze­gól­nych ćwiczeń do zamie­rzeń terapeu­tycz­nych.
Jedną z metod, która może pomóc dzieciom w maksy­malnym, na miarę ich możli­wości, rozwoju tak ważnych umiejęt­ności percep­cyjno-motorycz­nych, jest kinezjo­logia eduka­cyjna.
Zapre­zen­to­wane w niniej­szej pracy badania dotyczą znaczenia oraz stopnia efektyw­ności kinezjo­logii eduka­cyjnej w rozwi­janiu podsta­wo­wych umiejęt­ności szkol­nych u dzieci z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w lekkim stopniu, a szcze­gó­łowe scena­riusze zajęć terapeu­tycz­nych dają możli­wość wdrożenia tych oddzia­ływań w proces eduka­cyjno-terapeu­tyczny.
Publi­kacja ze względu na tematykę, adreso­wana jest do studentów kierunków pedago­gicz­nych, zwłaszcza studentów pedago­giki specjalnej. Kiero­wana jest również do czynnych pedagogów specjal­nych, psycho­logów, terapeutów, specja­li­stów terapii pedago­gicznej, a także rodziców i opiekunów dzieci z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną, poszu­ku­ją­cych wskazówek, inspi­racji i nowych możli­wości właści­wych oddzia­ływań terapeu­tycz­nych w trosce o jak najlepszy rozwój dziecka.

EmpatiaEmpatia : wzmacnia dzieci, trzyma cały świat razem / Jesper Juul, Helle Jensen, Peter Høeg, Jes Bertelsen, Steen Hilde­brandt, Michael Stubberup ; tłuma­czenie Dariusz Syska. – Wydanie pierwsze. – Podkowa Leśna : Wydaw­nictwo MiND, copyright 2018.
Sygn. 164262

Empatia to życzli­wość, zrozu­mienie dla siebie i innych ludzi oraz zdolność do wczuwania się w to, co czują. Jednak tylko ktoś, kto czuje się bezpiecznie z samym sobą, może wchodzić w głębszy kontakt z innymi ludźmi oraz okazywać im empatię.

Jesper Juul wraz z zespołem pięciu duńskich psycho­logów i terapeutów napisał tę książkę, aby pokazać, jak można pracować nad własną wrażli­wo­ścią i samoświa­do­mo­ścią, wspie­rając swoją zdolność do empatii. Każdy człowiek się z nią rodzi, ale można ją także rozwijać i pogłę­biać.

Jest to książka dla wszyst­kich osób, które chcia­łyby kulty­wować w sobie wrażli­wość na głos swojego serca. Jej celem jest inspi­ro­wanie dorosłych, ale została napisana także dla dzieci, ponieważ przed­sta­wione w niej ćwiczenia są przezna­czone również dla nich. Empatia wzmacnia dzieci, gdyż daje im wewnętrzną kotwicę, uczy rozumienia siebie i umożliwia rozwój w obsza­rach, które zazwy­czaj nie są wspie­rane przez naszą edukację i kulturę.

Niepewnośc w społeczeństwieNiepew­ność w społe­czeń­stwie współ­cze­snym : studium socjo­pe­da­go­giczne / Bożena Majerek. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164254

Opraco­wana monografia składa się z czterech kolej­nych rozdziałów, w których podjęto analizę różnych obszarów niepew­ności. Uznając, że wymaga ona dopre­cy­zo­wania w sferze leksy­kalnej i znacze­niowej, w pierw­szym rozdziale przed­sta­wiono różne sposoby definio­wania i proble­ma­ty­zo­wania podsta­wo­wego terminu. Na rozdział drugi złożyły się cztery kolejne podroz­działy, w których zreali­zo­wano identy­fi­kację źródeł niepew­ności. W rozdziale trzecim dokonano charak­te­ry­styki wybra­nych sposobów reago­wania i funkcjo­no­wania człowieka w sytuacjach niepew­nych.
Istotnym wynikiem przepro­wa­dzonej analizy litera­tury było stwier­dzenie, że w pedago­gice niestety prawie w ogóle nie podej­muje się proble­ma­tyki niepew­ności, chociaż jest ona czynni­kiem dookre­śla­jącym właściwie każdą sytuację i zjawisko eduka­cyjne. W związku z tym ostatni, najob­szer­niejszy rozdział książki dotyczy właśnie edukacji wobec niepew­ności i wielo­znacz­ności. Przed­sta­wiono w nim propo­zycje priory­te­to­wych działań na rzecz edukacji otwartej, podej­mując m.in. rozwa­żania na temat koniecz­ności rozwoju nowych insty­tucji kształ­cenia, doradztwa i terapii, prowa­dzenia edukacji na rzecz tolerancji niepew­ności, uznania wątpienia jako istotnej strategii eduka­cyjnej, wspie­rania edukacji globalnej, całościowej i perma­nentnej, służącej dialo­gowi i porozu­mieniu w obliczu różno­rod­ności, promo­waniu edukacji wobec zagrożeń i ryzyka, wspie­raniu działań mających na celu autokre­ację i samore­ali­zację, podno­szenie świado­mości w kontek­ście czasu i przestrzeni oraz oddzia­ływań medial­nych.

Duże sprawyDuże sprawy w małych głowach / Agnieszka Kossowska ; grafika Jacek Ambro­żewski, Patri­cija Bliuj-Stodulska, Anna Kloza-Rozwa­dowska, Marta Kosek, Szaweł Płóciennik. – Wydanie III zmienione, rozsze­rzone. – Warszawa ; Ożarów Mazowiecki : Linia, 2018.
Sygn. 164258, 164259

To pierwsza taka książka w Polsce – napisana dla dzieci i dorosłych, zawie­ra­jąca historie opowie­dziane przez niepeł­no­sprawne dzieci.
Dziecko, stawiając każde pytanie, również tak niezręczne dla dorosłego jak: „dlaczego on nie chodzi/mówi/słyszy?”, chce zawsze tego samego – poznać i zrozu­mieć świat. A kiedy otrzyma spokojną, rzeczową odpowiedź, przyj­muje do wiado­mości, że świat jest różno­rodny, a ludzie mogą być odmienni. Ta książka pomaga iść „małej głowie” (i niejednej „dużej”) jeszcze dalej – pomaga dostrzec, że osoby niepeł­no­sprawne nie składają się tylko z tej swojej odmien­ności, choroby. A zatem nie potrze­bują tylko współ­czucia, jak mówi jedna z bohaterek, niewi­doma Ania: „Dener­wuje mnie, gdy ludzie mi współ­czują. Nie trzeba mi współ­czuć – przecież jestem zdrowa, nikt mi nie umarł i nic mnie nie boli.”
„Moim celem było opowie­dzenie dzieciom w książce, czym jest niepeł­no­spraw­ność. Chciałam pokazać, że niepeł­no­spraw­ność to inne odczu­wanie, widzenie, a czasem także inne rozumienie świata. Dzieci w sposób naturalny są otwarte na inność, chcia­łabym w nich tę otwar­tość podtrzymać i sprawić, by niepeł­no­spraw­ność nie była tematem tabu w ich środo­wisku. Tą publi­kacją chciałam również obalić kilka stereo­typów i sprawić, aby dzieci zdrowe przestały się bać dzieci niepeł­no­spraw­nych.” – mówi autorka książki Agnieszka Kossowska.
Wierzymy, że „Duże sprawy w małych głowach” pomogą uwolnić od wielu stereo­ty­po­wych zachowań i przyczynią się do tego, że dzieciom niepeł­no­sprawnym będzie żyło się dużo łatwiej.
Książka składa się z pięciu części, z których każda została poświę­cona innemu rodza­jowi niepeł­no­spraw­ności:
• autyzmowi
• niepeł­no­spraw­ności ruchowej
• niepeł­no­spraw­ności senso­rycznej (część o dzieciach słabo­sły­szą­cych, głuchych oraz niewi­do­mych)
• niepeł­no­spraw­ności intelek­tu­alnej
• epilepsji i zaburze­niom rozwoju związanym z wcześniac­twem
W części rozdziałów znajdują się zabawy eduka­cyjne, w których wykonaniu będą musieli pomóc dzieciom dorośli – ich zadaniem jest wprowa­dzenie dziecka zdrowego w świat osób niepeł­no­spraw­nych. Te „zadania praktyczne” dają namacalną szansę, by zetknąć się z trudno­ściami, których codziennie doświad­czają niepeł­no­sprawne dzieci.
Dodat­kowo książka zawiera ilustracje podsta­wo­wych znaków z języka migowego, elementy komuni­kacji alter­na­tywnej oraz wkładkę z alfabetem Braille’a.

Przemoc rodzinna : aspekty psycho­lo­giczne, pedago­giczne i prawne / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 164272, 164273p

W książce zostały przed­sta­wione różno­rodne aspekty pracy pomagaczy w sytuacji przemocy w rodzinie. Przed­sta­wiono je z perspek­tywy pracow­nika socjal­nego, pedagoga, prawnika, kuratora sądowego, media­tora sądowego, policjanta, pracow­nika służby więziennej, psycho­loga, terapeuty, członka zespołu inter­dy­scy­pli­nar­nego, księdza. Ważne jest wskazanie barier w pracy pomagaczy i możli­wości współ­pracy, aby zwięk­szyć efektyw­ność wspoma­gania rodzin.

(…) książka zawiera propo­zycje dotyczące działań profi­lak­tycz­nych i pomoco­wych na rzecz ofiar i sprawców przemocy. Stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla studentów pedago­giki, psycho­logii oraz socjo­logii, jak i dla osób na co dzień zajmu­ją­cych się działal­no­ścią wycho­wawczą, profi­lak­tyczną i terapeu­tyczną. Może ona być inspi­racją przy plano­waniu i tworzeniu programów profi­lak­tycz­nych w różno­rod­nych insty­tu­cjach, placów­kach i organi­za­cjach. Szcze­gólnie pomocna może okazać się dla osób, które z racji pełnienia obowiązków zawodo­wych stykają się na co dzień z ofiarami przemocy. Należy wyrazić nadzieję, że recen­zo­wana książka stanie się źródłem refleksji ustawo­dawców do tworzenia bardziej efektyw­nego prawa i zapew­nienia środków pozwa­la­ją­cych bardziej efektywnie chronić ofiary przemocy. Wreszcie, że zainspi­ruje naukowców do podej­mo­wania kolej­nych inter­dy­scy­pli­nar­nych badań wyjaśnia­ją­cych dynamikę, uwarun­ko­wania, motywy i mecha­nizmy wpływa­jące na pojawienie się przemocy w rodzinie. Tylko syste­ma­tyczne, wielo­aspek­towe badania pozwolą na pełniejsze zrozu­mienie problemu przemocy w rodzinie, a dzięki temu na tworzenie bardziej skutecz­nych form pomocy ofiarom przemocy oraz programów korek­cyj­nych dla sprawców.
dr hab. Mieczy­sław Dudek, prof. SAN

Skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczychSkuteczne sposoby rozwią­zy­wania problemów wycho­waw­czych : proce­dury postę­po­wania, pozytywne wycho­wanie – spraw­dzone metody, zadania nauczy­cieli, specja­li­stów, dyrek­tora / [Magda­lena Goetz, Małgo­rzata Celuch]. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2017.
Sygn. 164282, 164283

W książce „Skuteczne sposoby rozwią­zy­wania problemów wycho­waw­czych” dyrektor znajdzie omówienie spraw­dzo­nych metod wycho­waw­czych oraz procedur postę­po­wania. Dzięki wskazówkom zawartym w broszurze dyrektor skutecznie rozwiąże najczęstsze, a zarazem najtrud­niejsze problemy wycho­wawcze, takie jak agresja rówie­śnicza, palenie tytoniu, wagary. Z publi­kacji dowiesz się, na czym polega pozytywne wycho­wanie oraz jakie zadania mają poszcze­gólne osoby w szkole w zakresie przeciw­dzia­łania problemom wycho­waw­czym i reago­wania na nie.

Źródło:
www​.wuw​.pl
www​.difin​.pl
www​.bonito​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu
www​.wydaw​nic​two​fronda​.pl
www​.wydaw​nic​two​mind​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nic​two​linia​.pl
www​.biala​plama​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com

Nie tylko dla biblio­te­karzy

Nie tylko dla biblio­te­karzy

Nowoczesne techno­logie czy trady­cyjne metody? : o tenden­cjach w krzewieniu kultury czytel­ni­czej młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewia­domska ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydaw­nictwo SBP, 2017.
Sygn. 163557pb, 163558

Kolejny tom z serii „Nauka – Dydak­tyka – Praktyka“ jest poświę­cony prezen­tacji trady­cyj­nych i nowocze­snych metod krzewienia kultury czytel­ni­czej wśród dzieci i młodzieży. Refleksja naukowa nad tą tematyką została podjęta w związku ze zmienia­ją­cymi się techno­lo­giami i metodami pracy z czytelnikiem/odbiorcą usług biblio­tecz­nych. Jak wykorzy­stać naturalne zainte­re­so­wanie młodych nowymi techno­lo­giami do promocji czytel­nictwa? Czy oprócz możli­wości techno­logie te mogą nieść ze sobą również zagro­żenia dla edukacji czytel­ni­czej? Jak je wprowa­dzać, by stano­wiły pomoc, a nie cel sam w sobie? Na te i inne pytania Czytelnik znajdzie odpowiedzi w niniej­szym tomie.

W kręgu baśni i fanta­styki : studia o litera­turze dziecięcej i młodzie­żowej / Weronika Kostecka, Maciej Skowera. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 163456 pb, 163457

Książka Weroniki Kostec­kiej i Macieja Skowery jest taką propo­zycją lektury, która ma charakter bardziej pytań niż odpowiedzi, bardziej refleksji niż zamknię­tych, niepod­wa­żal­nych konsta­tacji i wniosków. Autorzy sięgają zarówno do utworów ikonicz­nych, będących znakami kultury, podda­wa­nych wielo­krotnym, niekiedy wzajemnie wyklu­cza­jącym się inter­pre­ta­cjom (Leśmian, Korczak, Ende, Rowling), jak i do tytułów zapomnia­nych, niedo­strze­żo­nych i niesłusznie pominię­tych (jak seria Johna Bella­irsa i Brada Stric­klanda o Luisie Barna­velcie) lub w ogóle niezna­nych polskiemu czytel­ni­kowi (jak nietłu­ma­czony utwór Faulk­nera, jedyny tekst tego pisarza adreso­wany do odbiorcy dziecię­cego). […] To eseistyczne, erudy­cyjne, napisane z zaraź­liwą fascy­nacją studia, układa­jące się, niczym puzzle, w obraz, którego panoramę nosiliśmy w indywi­du­alnej i zbiorowej wyobraźni, ale który zyskuje w szcze­gó­łach i zbliże­niach.

Biblio­teki i książki w życiu nasto­latków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewia­domska ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich ; Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2015.
Sygn. 163471, 163472

Książka składa się z trzech części zatytu­ło­wa­nych: 1. Biblio­teki w ujęciu współ­cze­snym: fakty, liczby, koncepcje, 2. Kultura czytel­nicza nasto­latków w świetle badań oraz 3. Zachęcić do czytania: o sposo­bach na rozbu­dzanie zainte­re­sowań czytel­ni­czych nasto­latków. Zamiesz­czono w niej artykuły zarówno przed­sta­wi­cieli świata nauki jak i praktyków, autorów polskich i zagra­nicz­nych. Publi­kacja jest adreso­wana do badaczy kultury poświę­ca­ją­cych uwagę czytel­nictwu nasto­latków i insty­tu­cjom, które mają na nie wpływ, a ponadto do: biblio­te­karzy, nauczy­cieli, socjo­logów, psycho­logów, pedagogów, studentów kierunków humani­stycz­nych oraz tych, których zainte­re­so­wania oscylują wokół kultury czytel­ni­czej dzieci i młodzieży. Wszyst­kich zainte­re­so­wa­nych proble­ma­tyką zachę­camy również do zapoznania się z tekstami zamiesz­czo­nymi w książ­kach Media a czytel­nicy oraz Kultura czytel­nicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku wydanymi w 2013 roku przez Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego.

Inspi­racje czytel­nicze w życiu młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydaw­nictwo SBP, 2017.
Sygn. 163559pb, 163560

Książka jest poświę­cona przed­się­wzię­ciom popula­ry­zu­jącym czytel­nictwo wśród dzieci i młodzieży, które są podej­mo­wane przez różne insty­tucje, przede wszystkim biblio­teki, a także analizie wybra­nych segmentów współ­cze­snego rynku wydaw­nictw dziecięco-młodzie­żo­wych. Czytelnik znajdzie tu infor­macje dotyczące roli bibliotek, aranżacji ich przestrzeni, reorga­ni­zacji ich działal­ności oraz inicjatyw mających na celu promocję czytel­nictwa i kształ­to­wanie nawyków czytel­ni­czych. Autorzy zajęli się ponadto wybra­nymi zagad­nie­niami z zakresu zainte­re­sowań czytel­ni­czych młodego odbiorcy i odpowia­da­ją­cych na nie ofert wydaw­ni­czych.

Źródło:
Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich

Uzyskanie dotacji

Uzyskanie dotacji

Z radością infor­mu­jemy, że przystą­pi­liśmy do reali­zacji Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Do 26 czerwca 2018 r. czekamy na Wasze propo­zycje książek dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a także publi­kacji popular­no­nau­ko­wych. Można je składać w Wydziale Wypoży­czalni Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy lub wypełnić krótki formu­larz na stronie inter­ne­towej i facebooku Biblio­teki.

Cele Programu:
1. Stwarzanie warunków do wzrostu czytel­nictwa w Polsce;
2. Wzrost atrak­cyj­ności oferty bibliotek szkol­nych i pedago­gicz­nych przez zwięk­szenie udziału nowości wydaw­ni­czych w zbiorach bibliotek;
3. Wzrost dostęp­ności książek w biblio­te­kach szkol­nych i pedago­gicz­nych;
4. Rozwój współ­pracy pomiędzy szkołami a biblio­te­kami publicz­nymi i biblio­te­kami pedago­gicz­nymi.

Wybrane nowości w zbiorach

Wybrane nowości w zbiorach

Metoda Montes­sori na cztery pory roku : 70 zabaw eduka­cyj­nych / Brigitte Ekert ; tłuma­czenie Katarzyna Skawran. – Warszawa : Wydaw­nictwo RM, © 2018.
Sygn. 164600

W tej książce znajdziesz 70 ćwiczeń zgodnych z zasadami pedago­giki Marii Montes­sori przezna­czo­nych na różne pory roku. Są tu na przykład instrukcje wykonania bożona­ro­dze­nio­wych dekoracji i latarni na Hallo­ween, zabawy w pisanie, rymowanki, a nawet przepisy kulinarne i ćwiczenia jogi. Przygo­to­wują one dziecko do nauki pisania i czytania, zapoznają z figurami geome­trycz­nymi, rozwi­jają jego percepcję, motorykę oraz intelekt. Niektóre zadania można wykonywać na dworze, inne – w domu. Każde może być dla Twojego dziecka ekscy­tu­jącą przygodą służąca zdoby­waniu ważnych umiejęt­ności. Ćwiczenia opisano krok po kroku i starannie zilustro­wano, dzięki czemu dziecko zyska w Tobie mądrego i wrażli­wego przewod­nika po otacza­jącym świecie.

Wycho­wanie dla pokoju w pedago­gice Marii Montes­sori : praca zbiorowa / pod red. nauk. Małgo­rzaty Mikszy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2016.
Sygn. 164374, 164375

Prawdziwy pokój oznacza zwycię­stwo sprawie­dli­wości i miłości między ludźmi: oznacza lepszy świat, w którym panuje harmonia.
Maria Montes­sori

Słowa Marii Montes­sori sprzed prawie stu lat są nadal aktualne. Wartości, na które w tej wypowiedzi autorka zwróciła uwagę, tj. sprawie­dli­wość i miłość, w XXI wieku konfron­to­wane są każdego dnia z trudną, często brutalną rzeczy­wi­sto­ścią. Problem pokoju, wycho­wania dla pokoju z perspek­tywy badań pedago­gicz­nych jest chętnie i często podej­mo­wany. Niemniej z perspek­tywy wizji aktual­nego i przyszłego życia istotne jest, jak idee wycho­wania dla pokoju są i będą reali­zo­wane w pedagogii, praktyce eduka­cyjnej (…).
dr Małgo­rzata Miksza
Fragment recenzji:

(…) W popularnym odbiorze pedago­gika Marii Montes­sori jest kojarzona głównie z metodą sponta­nicz­nego uczenia się dziecka dzięki włączeniu go w uporząd­ko­wane środo­wisko stymu­lu­jące do zadawania pytań i rozwią­zy­wania problemów. Mniej znane są natomiast starania wielkiej włoskiej pedagożki o wycho­wanie moralne i duchowe podopiecz­nych, będące w jej przeko­naniu jedynym środkiem do zapobie­żenia wojnom i zapro­wa­dzenia powszech­nego pokoju dzięki praktycz­nemu zazna­jo­mieniu dzieci z takimi warto­ściami jak globalne obywa­tel­stwo, osobista odpowie­dzial­ność i szacunek dla innego.
Tym właśnie zagad­nie­niom jest poświę­cona oddawana dp rąk czytel­ników książka, która stanowi starannie dobrany zbiór artykułów skoncen­tro­wa­nych na proble­ma­tyce wycho­wania do pokoju, najpierw w szerszej perspek­tywie teore­tycznej, a następnie w doktrynie Marii Montes­sori (…).
dr hab. Jerzy Kocha­no­wicz,
profesor Dolno­ślą­skiej Szkoły Wyższej

Język oknem na świat – edukacja językowa w pedago­gice Marii Montes­sori : praca zbiorowa / pod red. nauk. Małgo­rzaty Mikszy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2015.
Sygn. 164372, 164373

(…) Komuni­kacja językowa była i jest przed­miotem nauk o człowieku, w tym nauk filolo­gicz­nych i humani­styczno-społecz­nych. Problem przyśpie­szo­nego rozwoju środków komuni­kacji masowej, brak czasu dorosłych na kontakt z dziećmi, rozbież­ności w potrze­bach rozwo­jo­wych dziecka w odnie­sieniu do praktyki edukacji językowej powodują, że coraz wyraź­niej widać zanie­dbania w rozwoju mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Zmniejsza się zasób słownictwa, wypowiedzi uczniów są bardzo lakoniczne, komuni­kacja werbalna często zastę­po­wana jest wysyła­niem krótkich esemesów (…)

Teksty niniej­szej publi­kacji zapewne nie zamykają tematu: Język oknem na świat. (…) Niechaj okno będzie zawsze otwarte, aby język stał się symbo­licznym pomostem pomiędzy człowie­kiem i światem. Jak pisała Maria Montes­sori: Nie można wyobrazić sobie prawi­dło­wego wycho­wania bez nauki poprawnej wymowy. Powin­niśmy więc dosko­nalić naszą mowę i trosz­czyć się o jej piękno.
dr Małgo­rzata Miksza

Fragment recenzji:
(…) Warto zachęcić Czytel­nika do wnikli­wego przestu­dio­wania owego tekstu wprowa­dza­ją­cego do później­szych refleksji autor­skich, a istotnym powodem może być fakt, że poszcze­gólne rozprawy formu­łują wiele myśli i konsta­tacji bardzo mocno związa­nych z cywili­zacją współ­czesną oraz jej ludzkim i nie zawsze ludzkim obrazem i wymiarem.
prof. zw. dr hab. Ryszard Kucha

Pedago­gika Montes­sori – podstawy teore­tyczne i twórcze inspi­racje w praktyce : system pedago­giczny Marii Montes­sori w placów­kach wycho­wania przed­szkol­nego i edukacji wczesnosz­kolnej w Polsce i we Włoszech / Barbara Surma. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2008.
Sygn. 164362, 164363

W jakim kierunku rozwi­nęła się teoria i praktyka pedago­giczna Marii Montes­sori? Czy myśl pedago­giczna M. Montes­sori i założenia metodyczne dają możli­wości twórczych inspi­racji praktycz­nych? Jakie w tej koncepcji jest miejsce dla twórczego rozwoju nauczy­ciela i ucznia? Czy współ­cze­śnie praktycy pracu­jący metodą M. Montes­sori bezkry­tycznie trzymają się zasad i założeń opraco­wa­nych przez nią prawie sto lat temu? Jak współ­cze­śnie rozumie się myśl M. Montes­sori dosto­so­wania sposobu podej­ścia pedago­gicz­nego do dziecka, mając na uwadze dziecko każdej kultury i epoki?
Na te i na wiele innych pytań stara się odpowie­dzieć autorka w swej książce, którą dedykuje studentom pedago­giki i psycho­logii, nauczy­cielom wycho­wania przed­szkol­nego i edukacji wczesnosz­kolnej, katechetom, rodzicom i dzieciom, z którymi praca przynosi jej tak wiele radości.

Fragment recenzji:
(…) Autorka, wykorzy­stując całą dostępną litera­turę – głównie w języku włoskim, miała możli­wość zwery­fi­ko­wania wielu, niejed­no­krotnie błędnych inter­pre­tacji, jakie funkcjo­no­wały w odnie­sieniu do systemu montes­so­riań­skiego. Dzięki tak solidnej analizie czytelnik może nareszcie poznać istotę i założenia tego systemu (…)
prof. dr hab. Marian Śnieżyński

Pedago­gika Marii Montes­sori w Polsce i na świecie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum ; Kraków : Wydaw­nictwo Wyższej Szkoły Filozo­ficzno-Pedago­gicznej Ignatianum, 2009.
Sygn. 164364, 164365

Idea pedago­giczna Marii Montes­sori znana jest na świecie od ponad stu lat, jej rozwój i recepcja przebie­gały w różnych krajach na różne sposoby. Celem tej publi­kacji jest przed­sta­wienie polskiemu Czytel­ni­kowi histo­rycz­nych uwarun­kowań rozwoju myśli pedago­gicznej Marii Montes­sori we Włoszech, w Niemczech i w Polsce oraz aktual­nego stanu recepcji tegoż systemu w Polsce. Zebrane w tej publi­kacji artykuły są próbą przybli­żenia i rozpo­wszech­nienia idei pedago­gicz­nych Marii Montes­sori reali­zo­wa­nych w coraz to liczniej­szych, nowo powsta­ją­cych w Polsce żłobkach, przed­szko­lach i szkołach podsta­wo­wych.

Fragment recenzji:
(…) Redak­torka naukowa tej publi­kacji Barbara Surma napisała we wstępie:
„W myśl Marii Montes­sori, podążając za dziec­kiem, jesteśmy w stanie pomóc mu rozwinąć jego osobo­wość, bez względu na to gdzie mieszka, jakim językiem się posłu­guje, jaką wyznaje religię… Ta różno­rod­ność nie dzieli, a jednoczy. Dziecko niesie pokój. Naszym zadaniem jest tylko odkryć to dziecko i pomóc mu rozwinąć jego osobo­wość” .
Teksty zawarte w pracy zbiorowej dają świadectwo możli­wości reali­zacji tego podsta­wo­wego zadania wycho­waw­czego (…)
prof. zw. dr hab. Stani­sław Palka

Dziecko i dorosły w koncepcji pedago­gicznej Marii Montes­sori : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum ; Kraków : Wydaw­nictwo Wyższej Szkoły Filozo­ficzno-Pedago­gicznej Ignatianum, 2009.
Sygn. 164366, 164367

To co budziło tak wielkie zainte­re­so­wanie w metodzie Montes­sori, nazwano odkry­ciem dziecka lub inaczej kluczem do dziecka. Anali­zując koleje pierw­szego wydania „Il metodo” , trzeba stwier­dzić, że Maria Montes­sori wielo­krotnie dokony­wała zmian w swej metodzie. Świadczy to o ciągłej potrzebie badania rozwoju dziecka i szukania nowych możli­wości jego odkry­wania, sposobu jego uczenia się, nabywania różnych umiejęt­ności, pamię­tając jednak o zasadzie wolnego wyboru i własnej aktyw­ności dziecka w przygo­to­wanym otoczeniu. Dowodem na to, że spadko­biercy myśli pedago­gicznej Marii Montes­sori podążają za dziec­kiem, nie zatrzy­mują się na badaniach dokona­nych w zeszłym stuleciu, jest niniejsza pozycja, której celem jest ukazanie, w jaki sposób pracuje się współ­cze­śnie z dziećmi, jak dziecko się uczy oraz jaka jest pozycja i rola nauczy­ciela montes­so­riań­skiego w polskich placów­kach.

Fragment recenzji:
(…) Książka stanowi starannie dobrany zbiór artykułów napisa­nych przez znawców koncepcji Marii Montes­sori. Główną zaletą monografii jest ukazanie doktryny i metody wielkiej włoskiej pedagog z różnych punktów widzenia. Rozwa­żania teore­tyczne zostały uzupeł­nione przed­sta­wie­niem wyników badań nad skutecz­no­ścią metody Montes­sori, jak również relacjami z pracy dydak­tycznej wykorzy­stu­jącej tę coraz bardziej popularną w naszym kraju pedago­gikę. Lektura książki może stać się inspi­racją dla nauczy­cieli poszu­ku­ją­cych twórczych metod aktywi­zacji dziecka, dla rodziców pragną­cych lepiej zrozu­mieć swoje pociechy, dla studentów zgłębia­ją­cych różne koncepcje wycho­wawcze (…)
dr hab. Jerzy Kocha­no­wicz,
profesor Dolno­ślą­skiej Szkoły Wyższej

Odkrycie dziecka / Maria Montes­sori ; przeł. Aleksandra Pluta. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2014.
Sygn. 164368, 164369

Z przed­mowy do pierw­szego polskiego wydania:
(…) Cieszy fakt, że do rąk polskiego czytel­nika trafia pierwsze wydanie w języku polskim książki Marii Montes­sori pod tytułem Odkrycie dziecka. Książka została rzetelnie przetłu­ma­czona z języka włoskiego przez Aleksandrę Plutę i naukowo zreda­go­wana przez Barbarę Surmę. Dzięki starannej formie edytor­skiej Wydaw­nictwa Palatum każda osoba zainte­re­so­wana postacią i twórczo­ścią Marii Montes­sori przeżyje duchowa ucztę, delek­tując się tekstami zawar­tymi w książce. Spektrum zagad­nień jakie prezen­tuje Maria Montes­sori jest kwinte­sencją jej długo­let­nich badań nad dziec­kiem: jego rozwojem, edukacją i ducho­wo­ścią. W przed­mowie do trzeciego wydania włoskiego Maria Montes­sori, po raz kolejny podkre­śliła, że w podej­mo­wa­nych przez nią badaniach zależało jej na wnikliwym, naukowym poznaniu dziecka i życiu w pokoju, a nie na stworzeniu nowej metody eduka­cyjnej. Problemy, jakie ma do rozwią­zania ludzkość, to głównie pokój i jedność. Można to osiągnąć tylko poprzez zwrócenie swej uwagi i poświę­cenie energii na odkry­wanie dziecka i na rozwi­janie wielkiego poten­cjału osobo­wości ludzkiej w okresie jej kształ­to­wania [s. 9]. Jeszcze raz na to zwróciła uwagę Autorka w rozdziale 24 „Trium­fu­jąca kwadryga“: Punktem wyjścia dla prawdzi­wego zrozu­mienia naszej pracy nie jest branie pod uwagę metody wycho­waw­czej, lecz czegoś przeciw­nego: metoda jest konse­kwencją wspoma­gania rozwoju zjawisk psycho­lo­gicz­nych, które nie były zauwa­żone, a co za tym idzie – były nieznane przez stulecia. Problem zatem nie jest natury pedago­gicznej, lecz psycho­lo­gicznej, a wycho­wanie, które wspomaga życie, jest dylematem, który dotyczy ludzkości [s. 271].

Edukacja w systemie Marii Montes­sori – wycho­wa­niem do wartości : praca zbiorowa / pod red. nauk. Małgo­rzaty Mikszy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2014.
Sygn. 164370, 164371

Od wielu lat obser­wu­jemy w naszym kraju coraz żywsze zainte­re­so­wanie pedago­giką Marii Montes­sori. Egzem­pli­fi­kują to powsta­jące coraz liczniej placówki Montes­sori, przed­szkola, szkoły, także żłobki. Publi­kacje naukowe na temat pedago­giki M. Montes­sori również wskazują, że pedagodzy, teore­tycy i praktycy mają ogromną potrzebę opisu i wyjaśnienia założeń myślenia Autorki o dziecku, jego rozwoju, edukacji w domu, przed­szkolu i szkole (…).
(…) Edukacja M. Montes­sori skoncen­tro­wana jest na pomaganiu życiu, kluczem jest wycho­wanie do wartości, a środkiem – towarzy­szenie dzieciom w budowaniu osobo­wości. Człowiek, aby jego nazwę można było zapisać wielką literą, musi być istotą nie tylko rozumną, posia­da­jącą inteli­gencję, która pozwala mu działać, ale również wrażliwą, czującą, widzącą złożone potrzeby innych ludzi (…)
dr Małgo­rzata Miksza
Źródło :
www​.palatum​.pl
www​.rm​.com​.pl

Wybrane nowości w zbiorach – kwiecień

Wybrane nowości w zbiorach – kwiecień

Prawo, rodzina, praca / redakcja naukowa Marta Andrysz­czak, Renata Badowiec, Daria Gęsicka. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika, 2017.
Sygn. 162985

Monografia została poświę­cona wybranym zagad­nie­niom oraz insty­tu­cjom prawnym spoty­kanym w dwóch najważ­niej­szych sferach ludzkiej aktyw­ności – w pracy oraz w relacjach rodzin­nych. Publi­kacja nie ma charak­teru komplek­so­wego, ponieważ nie obejmuje swoim zakresem wszyst­kich zagad­nień związa­nych z powyż­szymi relacjami, niemniej jej istotny walor stanowi aktual­ność porusza­nych kwestii. Autorzy poszcze­gól­nych rozdziałów skupili się na tematach, które ze względu na zmienia­jące się stosunki społeczno-gospo­darcze budzą obecnie największe zainte­re­so­wanie lub wątpli­wości. Monografia ma charakter wielo­płasz­czy­znowy – zawiera prace z prawa admini­stra­cyj­nego, cywil­nego, europej­skiego, karnego, konsty­tu­cyj­nego, podat­ko­wego, pracy oraz rodzin­nego.

Prawo rodzinne i opiekuńcze : praktyka, orzecz­nictwo, kazusy / Natalia Szok, Radosław Terlecki. – 2. wydanie, stan prawny kwiecień 2017 r. – Warszawa : Wydaw­nictwo C. H. Beck, 2017.
Sygn. 162986

Książka stanowi studium insty­tucji prawa rodzin­nego i opiekuń­czego. Jest ona szcze­gólnie polecana aplikantom odbywa­jącym szkolenia w ramach aplikacji radcow­skiej, adwokac­kiej, sędziow­skiej, notarialnej czy komor­ni­czej, jak również osobom przygo­to­wu­jącym się do egzaminów zawodo­wych. Z uwagi na szerokie omówienie proble­ma­tyki stoso­wania prawa rodzin­nego i opiekuń­czego, opraco­wanie to dedyko­wane jest także radcom prawnym i adwokatom, którzy w ramach wykony­wania zawodu zajmują się prowa­dze­niem spraw rodzin­nych. Przej­rzysta formuła anali­zo­wa­nych treści sprawia, że praca ta może być również pomocna studentom prawa, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę, a także osobom, które ze względu na okolicz­ności życiowe stały się stroną postę­powań z zakresu prawa rodzin­nego i opiekuń­czego.
Prezen­tując poszcze­gólne insty­tucje prawno­ro­dzinne skupiono się przede wszystkim na aspek­tach praktycz­nych stoso­wania prawa, a omawiane zagad­nienia zostały dodat­kowo wzboga­cone analizą orzeczeń sądów powszech­nych, sądów admini­stra­cyj­nych oraz Sądu Najwyż­szego, co sprawia, że Czytelnik nie tylko lepiej zrozumie przed­sta­wianą materię, ale zapozna się również z obowią­zu­jącą linią orzecz­niczą. Chcąc sprostać wymogom, jakie stawiane są aplikantom, w pracy tej zawarto wybór różno­rod­nych stanów faktycz­nych, które pozwolą nie tylko zrozu­mieć specy­fikę i mecha­nizmy procesu wykładni przepisów prawa rodzin­nego i opiekuń­czego, ale również należycie przygo­tować się do przepro­wa­dza­nych w ramach aplikacji prawni­czych kolokwiów, czy egzaminów zawodo­wych.

Progra­mo­wanie dla począt­ku­ją­cych w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller ; [tłuma­czenie Tomasz Walczak]. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, copyright 2017.
Sygn. 162987

Dziś mało kto potrafi obejść się bez kompu­tera. Te niezwykle pożyteczne urządzenia służą do pracy i rozrywki, komuni­ko­wania się, diagno­zo­wania chorób, zarzą­dzania firmą, a nawet prowa­dzenia wojen. Właściwie trudno byłoby wyobrazić sobie dziedzinę, w której kompu­tery i to, co potrafią, byłoby zbędne. Właśnie dlatego we współ­cze­snym świecie umiejęt­ność progra­mo­wania jest bardzo cennym atutem. Zapotrze­bo­wanie na progra­mi­stów wciąż rośnie, a najlepsi w tym fachu mogą liczyć na niezwykle atrak­cyjne warunki pracy.

Niniejszy samouczek pozwala przyswoić sobie podstawy progra­mo­wania w ciągu 24 godzin­nych lekcji, umożliwia solidne opano­wanie podstaw i uczy popraw­nego projek­to­wania programów. Nie pominięto tu szcze­gólnie ważnego przygo­to­wania się do progra­mo­wania ani zasad tworzenia oprogra­mo­wania w korpo­ra­cjach, a równo­cze­śnie pokazano sposoby korzy­stania z najważ­niej­szych technik progra­mi­stycz­nych oraz kluczowe cechy najczę­ściej wykorzy­sty­wa­nych języków progra­mo­wania.

Religia w nowocze­snym państwie demokra­tycznym – szansa czy zagro­żenie? : analiza sporu liberałów i komuni­ta­rian / Marta Turkot. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2017.
Sygn. 162990

Analiza dyskusji dotyczą­cych współ­cze­snego znaczenia religii dla demokra­tycz­nego państwa oraz jej form i warunków obecności w sferze publicznej. Autorka bada religijne i poza religijne podstawy państwa konsty­tu­cyj­nego, które znacząco wpływają na kondycję tego systemu. Sięgając do najważ­niej­szego sporu w zakresie filozofii politycznej, jaki toczył się od lat 70. XX wieku, czyli do sporu między libera­łami a komuni­ta­ria­nami dotyczą­cego głównie idei sprawie­dli­wości w społe­czeń­stwie, stara się rozwinąć aktualną polemikę i wzbogacić ją o nowe argumenty.

Super­pro­gno­zo­wanie : sztuka i nauka progno­zo­wania / Philip E. Tetlock, Dan Gardner ; tłuma­czenie Maciej Markie­wicz. – Warszawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162993

Każdy mógłby skorzy­stać na możli­wości dalszego spojrzenia w przyszłość, nieza­leżnie czy kupuje akcje, tworzy strategie, wprowadza nowy produkt, czy też po prostu planuje menu na nadcho­dzący tydzień. Niestety ludzie są zazwy­czaj marnymi progno­sty­kami. Jak wykazał Philip Tetlock, profesor Wharton School of Business, w swoim przeło­mowym badaniu z 2005 roku, nawet prognozy ekspertów są niewiele lepsze niż wynik przypadku. Mimo to, istotnym oraz niedo­po­wie­dzianym wnioskiem wynika­jącym z tych badań było stwier­dzenie, że niektórzy profe­sjo­na­liści naprawdę potrafią progno­zować, a Tetlock spędził minioną dekadę starając się dowie­dzieć dlaczego. Co czyni niektó­rych tak dobrymi? I czy można się tego nauczyć?

W „Super­pro­gno­zo­waniu”, Philip Tetlock i Dan Gardner przed­sta­wiają nam arcydzieło predykcji, oparte o dekady badań oraz wynik rozle­głego, finan­so­wa­nego przez rząd tournée progno­zo­wania. W projekt Właściwe Osądy (Good Judge­ment Project) zaanga­żo­wano dziesiątki tysięcy zwykłych ludzi – włączając w to brooklyń­skiego reżysera, emery­to­wa­nego hydrau­lika oraz tancerkę, których popro­szono o progno­zo­wanie global­nych wydarzeń. Niektórym poszło zadzi­wia­jąco dobrze. Pokonali specja­li­styczne bench­marki, rywali oraz rynki progno­styczne. Wypadli lepiej niż zbiorcze opinie anali­tyków z dostępem do zastrze­żo­nych danych. To „super­pro­gno­stycy”.

W tej przeło­mowej oraz przystępnej książce, Tetlock i Gardner pokazują nam w jaki sposób możemy się uczyć od tej elitarnej grupy. Splatając razem historie progno­stycz­nych sukcesów (wliczając w to nagonkę na Osamę bin Ladena), porażek (inwazja w Zatoce Świń) oraz wywiadów z decyden­tami wysokiego szczebla, od Davida Petra­eusa do Roberta Rubina, udowad­niają, że dokładne i udane progno­zo­wanie nie wymaga wcale potęż­nych kompu­terów czy tajem­ni­czych metod. Niezbędne są za to: zbieranie dowodów z różnych źródeł, proba­bi­li­styczne myślenie, praca zespo­łowa, notowanie rezul­tatów oraz umiejęt­ność przyznania się do błędu i zmiany kursu.

Terapia zajęciowa w geria­trii / Edyta Janus, Aneta Bac, Aleksandra Kulis, Agnieszka Smrokowska-Reich­mann. – Warszawa : Wydaw­nictwo Lekar­skie PZWL, 2017.
Sygn. 162997

Opieka nad osobami starszymi jest wyzwa­niem teraź­niej­szości. Terapia zajęciowa umożliwia właściwe ich wspie­ranie w zakresie wykony­wania znaczą­cych dla nich zajęć oraz podno­szenie jakości życia.

Podręcznik został opraco­wany przez doświad­czo­nych praktyków i zarazem nauczy­cieli akade­mic­kich. Autorzy w przystępnej i synte­tycznej formie prezen­tują możli­wości oraz sposoby pracy terapeuty zajęcio­wegp z senio­rami.

Podręcznik powstał z myślą o studen­tach kierunków terapia zajęciowa oraz fizjo­te­ra­pipa. Będzie również pomocny dla psycho­logów, pedagogów i asystentów osób niepeł­no­spraw­nych.

Między grupami : przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią / Tomasz Besta, Natasza Kosakowska-Berezecka. – Sopot : Smak Słowa, 2017.

Książka „Między grupami“ nieprzy­pad­kowo została nazwana przewod­ni­kiem. Zawiera bowiem wiele użytecz­nych infor­macji, które niczym drogo­wskazy pomagają sprawnie się poruszać w otacza­jącym nas świecie. Spoty­kamy w nim ludzi, którzy różnią się od nas pod względem płci, pocho­dzenia, kultury, języka, poglądów politycz­nych, tożsa­mości psycho­sek­su­alnej i wielu, wielu innych rzeczy. Różno­rod­ność może stanowić źródło dobrych, wzboga­ca­ją­cych doświad­czeń, ale może też być przyczyną licznych niepo­ro­zu­mień, frustracji i konfliktów (niekiedy bardzo groźnych). Nieza­leżnie od tego, czy budzi to w nas zachwyt, czy przera­żenie, świat po prostu jest zróżni­co­wany. Oczywi­ście możemy zamknąć oczy i potykać się co krok o jakąś różnicę, raniąc przy tym siebie i innych. Możemy jednak zapytać o drogę tych, którzy gruntownie zbadali teren relacji między ludźmi i wiedzą, jak pokonać bariery pomiędzy „naszymi“ a „obcymi“.

Najwięk­szym walorem książki jest jej bardzo popularny, wręcz potoczny język oraz wielość życio­wych przykładów, do których odwołują się autorzy. Mówiąc o bardzo poważ­nych sprawach, takich jak konflikty, przemoc czy dehuma­ni­zacja, nie wiodą czytel­nika w gąszcz zawiłych rozważań teore­tycz­nych lecz raczą go barwnymi przykła­dami, takimi jak dzielenie się biletami na festiwal Opener, zacho­wania szympansów Bonobo czy postrze­ganie czeczeń­skiego zawod­nika MMA Mameda Chali­dowa. Czytelnik dowie się też z książki, jak wyobra­żenie sobie, że się jest cheer­li­derką wpływa na oceny własnej atrak­cyj­ności i czy czytanie Harry Pottera może ograni­czyć uprze­dzenia? Choć pytania te brzmią banalnie, to stanowią wstęp do głębszej refleksji nad funkcjo­no­wa­niem człowieka w grupach i możli­wo­ściach wyjścia poza myślenie o sobie jako o członku grupy.“
Z recenzji Michała Bilewicza

Scena­riusze lekcji wycho­waw­czych dla nauczy­cieli i wycho­wawców w starszych klasach szkoły podsta­wowej i w szkołach ponad­pod­sta­wo­wych / Maria Gudro-Homicka. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn.. 163006p, 163007

Książka stanowi propo­zycję 40 zajęć prowa­dzo­nych metodami aktywi­zu­ją­cymi, w tym metodą dramy. Znako­mita pomoc metodyczna dla nauczy­cieli, wycho­wawców, pedagogów ze szkół podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych.

To praktyczny przewodnik po warto­ściach i proble­mach współ­cze­snej młodzieży. Scena­riusze dotyczą różno­rodnej tematyki, takiej jak konflikty, agresja, zaniżona samoocena ucznia, odrzu­cenie, wybór drogi, mobbing, tolerancja, rozbita rodzina, patrio­tyzm, wiara. Wykorzy­stano w nich teksty piosenek, filmy, litera­turę. Scena­riusze mogą być reali­zo­wane na godzi­nach wycho­waw­czych, lekcjach przygo­to­wu­ją­cych do życia w rodzinie, na języku polskim, historii czy warsz­ta­tach pozasz­kol­nych.

Socjo­tech­nika : sztuka zdoby­wania władzy nad umysłami / Christo­pher Hadnagy ; [przed­mowa Paul Wilson ; tłuma­czenie: Magda Witkowska]. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, cop. 2017.
Sygn. 163008

Poznaj pierwszy na świecie model socjo­tech­niki. Autor tej książki definiuje, wyjaśnia i rozkłada go na cząstki elemen­tarne, a następnie ilustruje całe zagad­nienie, przyta­czając analizy i prawdziwe historie. Zabierze Cię na wycieczkę po ciemnych zaułkach społe­czeń­stwa, gdzie żyją szemrane typy. Przed­stawi Ci mroczne arkana socjo­tech­niki stoso­wanej przez szpiegów i oszustów. Będziesz podglądał nawet takich mistrzów, jak Kevin Mitnick, autor książki Sztuka podstępu. Przyj­rzysz się także powszechnym, codziennym sytuacjom, poznając je pod kątem scena­riuszy socjo­tech­nicz­nych. W ostat­niej części znajdziesz „tajemne“ porady i wskazówki profe­sjo­nal­nych socjo­tech­ników, a czasem również prawdzi­wych przestępców.

Sekrety oszustów i socjo­tech­ników
Model komuni­kacji i jego geneza
Wykorzy­sty­wanie wpływu alkoholu
Wchodzenie w rolę, czyli jak zostać tym, kim chcesz
Sztuczki socjo­tech­niczne — psycho­lo­giczne zasady stoso­wane w socjo­tech­nice
Progra­mo­wanie neuro­lin­gwi­styczne (NLP)
Pięć podstaw wywie­rania wpływu
Tworzenie programu podno­szenia świado­mości osobi­stych zagrożeń
Wyczu­lenie na złośliwe taktyki
Dalaj­lama i socjo­tech­nika

Ty w social mediach : podręcznik budowania marki osobi­stej dla każdego / Marcin Żukowski. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, cop. 2017
Sygn. 163010

Ta książka jest właśnie dla Ciebie!
Dla Ciebie, dla Ciebie i dla Ciebie. Ponieważ każdy z nas jest marką. Marką, czyli wyobra­że­niem, jakie na nasz temat mają ludzie. Mama i tata to marki — opiekuńcze, solidne marki-opoki. Rzemieślnik jest marką, definio­waną przez jakość przed­miotów, jakie wytwarza. Księgowy jest marką, która potrafi liczyć i zna się na prawie podat­kowym. KAŻDY JEST MARKĄ. Sekret tkwi w tym, by nauczyć się swoją marką skutecznie zarzą­dzać. Zanim się obruszysz, odpowiedz sobie uczciwie na pytanie, jak wiele masz wolnego czasu. Niezbyt wiele, prawda? A jak dużą część tego cennego zasobu gotów jesteś poświęcić na dogłębne poznanie każdego spotka­nego człowieka? Pewnie niedużą…

Twój przyszły praco­dawca, klient albo zlece­nio­dawca jest takim samym człowie­kiem jak Ty. Ma niewiele czasu, za to wielu apliku­ją­cych na ofero­wane stano­wisko i spory rynek podwy­ko­nawców do wyboru. Musi decydować szybko, niemal bez zasta­no­wienia. Jak myślisz, kogo wybierze? Pana albo panią, których atutem jest jedynie niezbyt jasno napisane CV, czy człowieka, z którym gdzieś kiedyś chociaż raz się zetknął? Osobę, która zamie­ściła na Facebooku mądry, rzeczowy komen­tarz albo trafny tweet? Od której dostał link do cieka­wego posta na blogu? Dlaczego stojąc przed wyborem „no-man lub osobo­wość”, „ekspert – po prostu marka”, praco­dawca albo zlece­nio­dawca miałby wybrać tego pierw­szego? No właśnie… Właśnie z tego powodu to właśnie Ty. I Ty. I jeszcze: Ty — musisz już dziś nauczyć się, jak być sobą i jak na tym zarabiać. Zacznij od budowy swojej marki osobi­stej. Skup się na social mediach.
Z tą książką zrobisz to profe­sjo­nalnie.

Zaburzenia komuni­kacji pisemnej / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka. – Gdańsk : Grupa Wydaw­nicza Harmonia. Harmonia Univer­salis, 2017.
Sygn. 162016, 162017

Przed­sta­wiana monografia Zaburzenia komuni­kacji pisemnej z serii Logopedia XXI Wieku poświę­cona jest proble­ma­tyce komuni­kacji pisemnej. Główny cel tomu, dedyko­wa­nego Profesor Marcie Bogda­no­wicz, stanowi całościowe zapre­zen­to­wanie zagad­nień komuni­kacji pisemnej i jej zaburzeń, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem trudności w czytaniu i pisaniu w różnych jednost­kach patologii mowy. Autorzy poszcze­gól­nych rozdziałów zwracają uwagę na znaczenie czytania i pisania dla funkcjo­no­wania osób z zabu­rzeniami mowy oraz jakości ich życia. Jednym ze wskazy­wa­nych aspektów jest niwelo­wanie – dzięki porozu­mie­waniu się pisem­nemu – barier komunikacyj­nych w przypadku osób niesły­szą­cych czy osób z dyzar­trią (także dzięki nowym techno­lo­giom), co stanowi dla nich szansę na osiągnięcie większej samodzielno­ści i posze­rzenia możli­wości zawodo­wych.

Tom składa się z trzech części: Uwarun­ko­wania oraz sympto­ma­to­logia zaburzeń komuni­kacji pisemnej. Orien­tacje teore­tyczne i perspek­tywy badawcze, Trudności w czytaniu i pisaniu u osób z rozwojo­wymi i nabytymi zaburze­niami mowy oraz Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu. Wspoma­ganie rozwoju, terapia.

Publi­kacja kiero­wana jest do logopedów, ale również do psycho­logów, pedagogów i nauczy­cieli – wszyst­kich specja­li­stów zainte­re­so­wa­nych proble­ma­tyką zaburzeń komuni­kacji pisemnej: badaczy akade­mic­kich i praktyków. Przydatna będzie także studentom kierunków logope­dycz­nych, psycho­lo­gicz­nych, pedago­gicz­nych (i kierunków pokrew­nych), słucha­czom studiów podyplo­mo­wych, przede wszystkim z zakresu logopedii oraz diagnozy i terapii trudności w czytaniu i pisaniu.

Zagro­żenia ze strony mediów / pod redakcją Grażyny Penkow­skiej. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Naukowe Katedra, 2017.
Sygn. 163018

Książka porusza problemy aktualne i ważne społecznie. Jest głosem w dyskusji nad nowymi wyzwa­niami – szcze­gólnie dla pedago­giki – związa­nymi z ekspansją infor­ma­tyczną w różnych dziedzi­nach życia społecz­nego”.
prof. Anna Wasilewska

Wiek XXI charak­te­ry­zuje się burzliwym rozwojem mediów na całym świecie, a ma to związek z gigan­tycznym ożywie­niem techno­lo­gicznym. Nowoczesne techno­logie infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyjne już w ostat­niej dekadzie XX wieku zaczęły dynamicznie wkraczać do wszyst­kich sfer życia człowieka. Dało to początek przemianom społecznym na ogromną skalę. […] Od momentu rozwoju nowych, a potem nowych nowych mediów ich charakter jest duali­styczny, dobry i zły zarazem”.
prof. Grażyna Penkowska

Źródło :
www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.beck​.pl
www​.helion​.pl
www​.wuw​.pl
www​.cedewu​.pl
www​.pzwl​.pl
www​.smakslowa​.pl
www​.difin​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wnkatedra​.pl

Nowości w zbiorach – marzec

Nowości w zbiorach – marzec

Rekomen­dacje wybra­nych nowości włączo­nych do zbiorów biblio­teki w marcu:

Opieka szkoły nad dziec­kiem z rodziny patolo­gicznej / Daria Becker-Pestka. – Warszawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162724

Proble­ma­tyka książki dotyczy opieki szkoły nad dziec­kiem z rodziny patolo­gicznej. Mimo zapisów w polskim ustawo­daw­stwie, praktyka wskazuje, że kwestie te pilnie wymagają komplek­so­wych rozwiązań. Aby wypra­cować najlepsze rozwią­zania w zakresie opieki nad dziec­kiem z rodziny patolo­gicznej konieczne jest dokonanie analizy zjawiska zarówno z punktu widzenia teorii naukowej, jak i praktyki.

Treść publi­kacji koncen­truje się wokół funkcjo­no­wania współ­cze­snej rodziny i szkoły oraz wystę­pu­ją­cych zjawisk patolo­gicz­nych. W obecnej rzeczy­wi­stości w polskich rodzi­nach wystę­puje wiele problemów. Znajduje to swoje negatywne odzwier­cie­dlenie w reali­zacji przypi­sa­nych jej funkcji, nieko­rzystnie wpływa na wypeł­nianie zadań opiekuń­czych wobec dzieci. Zmienia się także funkcjo­no­wanie polskiej szkoły, wystę­pują zaburzenia w reali­zacji jej funkcji. Podej­mując refleksję nad tą niezwykle istotną proble­ma­tyką warto rozpa­trywać zadania pełnione zarówno przez szkołę, jak i rodzinę – w szerokim kontek­ście społecznym, kultu­rowym czy ekono­micznym.

Część empiryczna książki skupiona jest wokół działań reali­zo­wa­nych przez szkołę w zakresie opieki nad dziec­kiem z rodziny patolo­gicznej. Praca z podopiecz­nymi ma nie tylko charakter diagno­styczny, ale również prewen­cyjny i inter­wen­cyjny. Zgroma­dzony w tej części pracy materiał pokazuje ogromny zakres problemów, z jakimi zmagają się zarówno rodziny, jak i szkoły. Zapre­zen­to­wane rozwią­zania stoso­wane w polskich szkołach wskazują na ogromną deter­mi­nację perso­nelu pedago­gicz­nego w podej­mo­wa­nych działa­niach opiekuń­czych, pomoco­wych. W książce pokazane zostały problemy rodzin i rozwią­zania praktyczne wykorzy­sty­wane w pracy z dziećmi reali­zo­wane nie tylko przez pracow­ników szkół, ale także liczne podmioty zewnętrzne.

Publi­kacja może zostać wykorzy­stana zarówno przez studentów pedago­giki, pracow­ników insty­tucji czy podmiotów zaanga­żo­wa­nych w pracę z rodzi­nami – a przede wszystkim z dziećmi z rodzin patolo­gicz­nych, ale także przez osoby niezwią­zane z pracą pedago­giczną. Książka umożliwia posze­rzenie wiedzy na temat zjawisk patolo­gicz­nych, funkcjo­no­wania i aktual­nych problemów rodziny i szkoły. Pozwala również na zapoznanie się z publi­ka­cjami niepe­da­go­gicz­nymi skupio­nymi wokół proble­ma­tyki zjawisk patolo­gicz­nych. Tekst może też stanowić wskazanie do dalszych badań nauko­wych w tym zakresie, podej­mo­wania refleksji nad obszarem opieki nad dziec­kiem w szkole i insty­tu­cjach zewnętrz­nych.

Jak być dobrym rodzicem / Justyna Korze­niewska ; [ilustracje: Paweł Osial]. – Warszawa : Wydaw­nictwo RM, cop. 2017.
Sygn. 162727

Dzięki tej książce dowiesz się, jak rozma­wiać z dziec­kiem i reagować w kłopo­tli­wych sytuacjach wycho­waw­czych.

Bać się czy nie bać docie­kli­wych dziecię­cych pytań i pełnych buntu zachowań nasto­latków? W jaki sposób infor­mować dziecko o sprawach intym­nych, trudnych zjawi­skach społecz­nych i niebez­pie­czeń­stwach, a przy tym nie zawsty­dzać, nie wzbudzać niepo­koju, nie burzyć pozytywnej wizji świata? Jak rozpo­znawać obszary, w których najczę­ściej dochodzi do konfliktu między rodzi­cami a dziećmi? Jaką obrać strategię postę­po­wania? W tej książce rodzice znajdą:
– przykłady odpowiedzi na docie­kliwe dziecięce pytania,
– scena­riusze rozwią­zy­wania konflik­to­wych sytuacji,
– infor­macje o rozwoju emocjo­nalnym dziecka od narodzin do nasto­latka, jego rozumieniu świata i typowych reakcjach, pomocne w formu­ło­waniu odpowiedzi na dziecięce pytania oraz we właściwym reago­waniu na kłopo­tliwe zacho­wania.

Integracja senso­ryczna na co dzień / Maria Borkowska, Kinga Wagh. – Wyd. 1, 7 dodr. – Warszawa : Wydaw­nictwo Lekar­skie PZWL, 2017.
Sygn. 162728

Integracja senso­ryczna, w popularnym skrócie określana jako SI, jest procesem przetwa­rzania w mózgu infor­macji odbie­ra­nych przez zmysły z naszego ciała oraz otoczenia dla wykorzy­stania ich w codziennym życiu.
Niepra­wi­dło­wości tego procesu objawiają się wystę­po­wa­niem specy­ficz­nych problemów i nazywane są zaburze­niami regulacji procesów senso­rycz­nych. W naszym kraju od kilku­nastu lat obser­wuje się stały wzrost rozpo­zna­wania takich zaburzeń u dzieci i w związku z tym zwięk­sza­jące się zainte­re­so­wanie terapią SI.
Terapia ta jest przydatna i skuteczna, zwłaszcza w klasycz­nych posta­ciach zaburzeń integracji senso­rycznej. W tych przypad­kach skutecz­ność jej została potwier­dzona naukowo. W innych rodza­jach zaburzeń, takich jak zespół deficytu uwagi lub zespół deficytu uwagi z nadru­chli­wo­ścią (ADHD), upośle­dzenie umysłowe, autyzm oraz genetycznie uwarun­ko­wa­nych zespo­łach może być terapią wspoma­ga­jącą leczenie podsta­wo­wego schorzenia.
Autorki przed­sta­wiły w porad­niku podsta­wowe infor­macje o funkcjo­no­waniu zmysłów, ich dojrze­waniu i procesie integracji oraz proste ćwiczenia, które z powodze­niem można wykonywać opiekując się dziec­kiem w domu. Z propo­zycji rodzice i opieku­nowie mogą wybierać pojedyncze ćwiczenia bądź układać możliwe do wykonania zestawy.
Bardzo wskazaną formą są lubiane przez dzieci ćwiczenia rytmiczne i ćwiczenia ze śpiewem lub muzyką. W książce przed­sta­wiono również propo­zycje ćwiczeń przy utworach instru­men­tal­nych wybit­nych kompo­zy­torów.

Sztuka, terapia, poznanie : w stronę podej­ścia indywi­du­ali­zu­ją­cego w badaniach muzyko­te­ra­peu­tycz­nych / Katarzyna Krasoń, Ludwika Konieczna-Nowak. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, cop. 2016.
Sygn. 162729, 162730

Sztuka jako źródło wiedzy o człowieku.
Muzyka w działaniu terapeu­tycznym jako pole badań.
Strategia indywi­du­ali­zu­jąca w badaniu a proces terapeu­tyczny w uspraw­nianiu pacjenta poprzez aktyw­ność muzyczną.
Indywi­du­ali­zu­jące metody badań muzyko­te­ra­peu­tycz­nych.

Zawód psycholog : regulacje prawne i etyka zawodowa / Dorota Bednarek ; konsult. prawna Teresa Gardocka. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2016.
Sygn. 162740

Nieza­leżnie od charak­teru i obszaru działal­ności wspó205285lny dla psycho­logów jest szcze­gólny charakter więzi z podmiotem oddzia­ływań i wynika­jące z niego zobowią­zania etyczne.
Książka Doroty Bednarek porząd­kuje wiedzę dotyczącą kontekstu prawnego wykony­wania zawodu psycho­loga, obowią­zu­ją­cych zasad i standardów etycz­nych oraz sposobów ich reali­zacji. Autorka poruszyła zagad­nienia etyczne specy­ficznie związane z najważ­niej­szymi obsza­rami zasto­sowań psycho­logii: w diagnozie i inter­wencji psycho­lo­gicznej. Szcze­gó­łowo omówiła etyczne kwestie i zasady dotyczące takich specy­ficz­nych sytuacji, jak: świad­czenie usług na zlecenie strony trzeciej, na odległość, wobec nielet­nich, problem przeciw­dzia­łania dyskry­mi­nacji, prowa­dzenie badań nauko­wych i publi­ko­wanie ich wyników, oraz wielu innych. Psycho­lo­gowie praktycy oraz studenci psycho­logii znajdą w tej książce zarówno możli­wość pogłę­bio­nego zrozu­mienia etycz­nego wymiaru pracy psycho­loga, jak i wyczer­pu­jący zbiór zasad do zasto­so­wania w codziennej pracy.

Efekt kameleona : psycho­logia naśla­dow­nictwa / Wojciech Kulesza; [redaktor prowa­dząca Anna Raciborska]. – Wyd. 1 dodr. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe Scholar, 2017.
Sygn. 162743

Mówimy o papugo­waniu, małpo­waniu, imito­waniu zachowań, o tym, że dziecko jest kalką, kopią lub lustrzanym odbiciem rodzica. Ludzie naśla­dują swoje zacho­wania. Obser­wu­jemy to zjawisko, patrząc na wiernych w trakcie ceremonii religij­nych, dzieci na placu zabaw, żołnierzy podczas parady. Woody Allen nazwał tę hiperz­dol­ność Leonarda Zeliga – głównego bohatera jego znako­mi­tego filmu – efektem kameleona.

W tej książce Autor opisuje to jedno z kluczo­wych i fascy­nu­ją­cych ludzkich zachowań. Zasta­nawia się, co nam to zacho­wanie daje. Pyta: Czy każdy jest społecznym kamele­onem? Czy różnimy się skłon­no­ściami do naśla­do­wania? Czy da się „tego” nauczyć i do czegoś „to” wykorzy­stać? Czy naśla­dow­nictwo może być szkodliwe?

Książka ta przed­stawia bardzo wszech­stronny, wyczer­pu­jący i anali­tyczny przegląd psycho­lo­gicznej litera­tury na temat naśla­dow­nictwa oraz jego wyznaczników i konse­kwencji. Jest to litera­tura bardzo współ­czesna, często dosłownie z ostat­nich paru lat, zaś autor wykazuje się jej dogłębnym zrozu­mie­niem i porusza się po niej z niezwykłą swobodą i erudycją. Książka pozwala czytel­ni­kowi uzyskać pełną orien­tację we współ­cze­snym stanie badań nad naśla­dow­nic­twem i zbliżo­nymi zjawi­skami.
prof. dr hab. Bogdan Wojciszke – fragment recenzji

Współ­czesne tendencje w diagnozie i terapii logope­dycznej / redakcja naukowa Danuta Pluta-Wojcie­chowska, Barbara Sambor. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis, 2017.
Sygn. 162744, 162745

Kolejny tom z serii Logopedia XXI Wieku jest pozycją zasłu­gu­jącą na baczną uwagę praktyków i teore­tyków zajmu­ją­cych się logopedią w perspek­tywie diagno­styczno-terapeu­tycznej oraz teore­tyczno-metodo­lo­gicznej. Autorzy poszcze­gól­nych rozdziałów – badacze z Polski, Czech, Rosji, Słowacji, Stanów Zjedno­czo­nych i Włoch – we wnikli­wych i często nowator­skich pracach prezen­tują kierunki refleksji naukowej i praktycznej współ­cze­snej logopedii. Niniejsza monografia ukazuje więc stan obecny logopedii i poprzez ustalenia, które niejed­no­krotnie wyzna­czają nowe obszary badawcze, wychyla się ku przyszłości, zarazem jednak czerpie inspi­racje z bogatego dorobku przeszłych pokoleń badaczy zaburzeń mowy.

Bajki terapeu­tyczne / Maciejka Mazan ; [ilustracje Beata Zdęba ; konsul­tacja meryto­ryczna Lidia Ippoldt]. – Warszawa : PWN Wydaw­nictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k., cop. 2017.
Sygn. 162757, 162758

Bajki terapeu­tyczne pokazują, jak radzić sobie z najczę­ściej pojawia­ją­cymi się u dzieci emocjami: nieśmia­łość, strach, zazdrość, nieumie­jęt­ność współ­pracy, radość, smutek. Mają na celu uspoko­jenie emocji, obniżenie lęku, objaśnienie reguł otacza­ją­cego świata.

Scena­riusze zajęć z elemen­tami bajko­te­rapii / Aneta Bartnicka-Kierylak, Karolina Świtaj-Wirtek. – Warszawa : PWN Wydaw­nictwo Szkolne, 2017.
Sygn. 162759, 162760

To 19 scena­riuszy wraz z propo­zy­cjami zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz kartami zadanio­wymi.
Scena­riusze zakła­dają powta­rzalny układ pracy z grupą przed­szkolną: zabawa powitalna, odczy­tanie bajki przez nauczy­ciela, wspólna analiza treści bajki, zabawy związane z tematem, praca z kartami.

Hejter­stwo : nowa praktyka kultu­rowa? : geneza, przypadki, diagnozy / pod redakcją Julii Dynkow­skiej, Natalii Lemann, Michała Wróblew­skiego i Anny Zatory. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 162944

Zjawisko hejtu zbadali badacze wielu specjal­ności: kultu­ro­znawcy, litera­tu­ro­znawcy, medio­znawcy, socjo­lo­gowie, psycho­lo­gowie, filozo­fowie, polito­lodzy oraz badacze prawa. Dzięki multi­dy­scy­pli­narnej perspek­tywie czytelnik może się dowie­dzieć o hejcie rzeczy, o których nie miał pojęcia, choć wydawa­łoby się, że jest to zjawisko każdemu dobrze znane, proste i nie wymaga­jące głębo­kich analiz. A jednak ta książka pokazuje, że jest inaczej. Pokazuje, jak mało możemy wiedzieć o zjawisku, które dobrze znamy. I jak dużo musimy się jeszcze nauczyć.
Prof. dr hab. Paweł Łuków
kierownik Zakładu Etyki UW, redaktor naczelny czaso­pisma „Etyka”

Wiele dotych­czas napisano o sztuce miłości, niewiele natomiast o sztuce niena­wiści. Oczywi­ście zawsze można zadać pytanie, czy to jest sztuka. Hejter­stwo bowiem zalewa nas zewsząd i każe myśleć raczej o miernocie, aniżeli o elitar­ności sztuki. Monografia młodych adeptów nauki jest świeżym spojrze­niem na nowe zjawisko kultu­rowe.
Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik

Odpor­ność psychiczna : strategie i narzę­dzia rozwoju / Doug Strychar­czyk, Peter Clough ; przekład Sylwia Pikiel. – Sopot : Gdańskie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2017.
Sygn. 162976

Odpor­ność psychiczna to umiejęt­ność skutecz­nego radzenia sobie z wyzwa­niami, ze stresem i z presją. Deter­mi­nuje ona sposób reago­wania na trudności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Osoby silne i odporne psychicznie wierzą we własne umiejęt­ności, są otwarte na nowe wyzwania i z wytrwa­ło­ścią dążą do celu. Lepiej sobie radzą z poten­cjalnie stresu­ją­cymi sytuacjami, łatwiej znoszą krytykę i nieprzy­chylne uwagi, a porażkę traktują jako okazję do rozwoju osobi­stego. Częściej też odnoszą sukces.

Rozwi­janie odpor­ności psychicznej umożliwia optymalne wykorzy­stanie posia­da­nych umiejęt­ności, a jej pomiar pozwala zapla­nować odpowiednie wsparcie. Przed­sta­wiony przez autorów model odpor­ności psychicznej i kwestio­na­riusz do jej oceny są cennymi narzę­dziami w procesie rekru­tacji pracow­ników, w zarzą­dzaniu talen­tami czy w plano­waniu awansu. Umożli­wiają także precy­zyjne określenie potrzeb szkole­nio­wych i rozwo­jo­wych. Są powszechnie stoso­wane w biznesie, edukacji, służbie zdrowia, sporcie i życiu społecznym.

Pedagog społeczny : teoria i praktyka działal­ności społecznej / pod redakcją Arkadiusza Żukie­wicza. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 162980, 162981

Publi­kacja wpisuje się w nurt badań łódzkiej szkoły pedagogów społecz­nych odwołu­ją­cych się do tradycji repre­zen­to­wanej przez twórczynię tej dyscy­pliny naukowej, Helenę Radlińską. Autorzy posta­wili sobie za cel przed­sta­wienie sylwetki pedagoga społecz­nego, kontek­stów i przestrzeni jego działal­ności, uwzględ­nili przy tym również nowe wyzwania wynika­jące ze zmian społecz­nych w otoczeniu. W drugiej części publi­kacji Czytel­nicy znajdą liczne odnie­sienia do praktyki działania pedagogów społecz­nych, np. pracy asystentów rodzin­nych, kwestii psychia­trii środo­wi­skowej czy też rewita­li­zacji społeczno-pedago­gicznej.

Rola pedagoga społecz­nego nadal nie jest jedno­znacznie rozpo­zna­wana w przestrzeni społecznej. Fakt ten, który może jedynie zaska­kiwać (posia­damy bardzo bogaty dorobek naukowy z pedago­giki społecznej dzięki wybitnym jej twórcom), stanowi także inspi­rację do kolej­nych wyzwań, bowiem zarówno zasług twórców, jak i ich współ­cze­snych konty­nu­atorów dla rozwoju tej dyscy­pliny naukowej, tworzenia wielu szkół nauko­wych oraz wkładu w rozwój społe­czeń­stwa nie wolno zapominać. Ponieważ znacząco posze­rzyło się też pole praktyki działania pedagoga społecz­nego, na analizę naukową zasłu­gują wszystkie aktyw­ności dotąd nieroz­po­zna­wane w kręgu jego działania”.
Z recenzji prof. dr hab. Barbary Kromo­lic­kiej (Uniwer­sytet Szcze­ciński)

Źródło :
www​.cedewu​.pl
www​.rm​.com​.pl
www​.pzwl​.pl
www​.ksiegarnia​.pwn​.pl
www​.scholar​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.gwp​.pl

Nowe publi­kacje o Bydgoszczy w zbiorach biblio­teki

Nowe publi­kacje o Bydgoszczy w zbiorach biblio­teki

Sekrety Bydgoszczy / Krzysztof Halicki. – Wydanie 1. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydaw­niczy Michał Koliński, 2017.
Sygn. 163728p, 163729

Zapewne nikt nawet nie podej­rzewał, że XIX-wieczna Bydgoszcz, niewielkie miasto, będzie kiedyś nazywane „Klein Berlin“ (mały Berlin), a już w pierw­szej połowie XX wieku jego dwie miesz­kanki, Nora Gregor i Pola Negri, zrobią wielką karierę w Holly­wood. Bydgoszcz miała w końcu wielkie szczę­ście do wybit­nych ludzi. W Rzeźni Miejskiej pracował późniejszy sławny pisarz, Jerome David Salinger, autor kulto­wego „Buszu­ją­cego w zbożu”. A to dopiero kilka sekretów ze skarb­nicy tajemnic tego miasta.
W okresie między­wo­jennym Bydgoszcz była jednym z najważ­niej­szych ośrodków polskiego wywiadu. To tutaj działał słynny major Jan Żychoń oraz urodził się Marian Rejewski, sławny matematyk i kryptolog, który w 1932 roku złamał szyfr Enigmy, najważ­niej­szej maszyny szyfru­jącej używanej przez Niemców.
W zakon­spi­ro­wanym miesz­kaniu w Bydgoszczy przez kilka miesięcy pisał „Historię Komuni­stycznej Partii Polski w świetle faktów i dokumentów” największy agent II Rzeczy­po­spo­litej, człowiek o wielu twarzach i nazwi­skach, Józef Mützen­ma­cher.
Te i wiele innych zaska­ku­ją­cych historii, m.in. o klątwie bydgo­skich karme­litów i tajem­ni­czych tunelach pod Wzgórzem Wolności można odkryć w książce Krzysz­tofa Halic­kiego.

Bydgoszcz wojskowa : szkice z dziejów garni­zonu bydgo­skiego od czasów najdaw­niej­szych do współ­cze­sności / redakcja Albert S. Kotowski, Sławomir Sadowski. – Bydgoszcz : Muzeum Wojsk Lądowych, 2017.
Sygn. 163412p

W 1920 r. do pomiesz­czeń dawnej pruskiej Szkoły Wojennej (Kriegs­schule) przy ul. Gdańskiej wprowa­dziła się i funkcjo­no­wała tam aż do 1938 r. Szkoła Podcho­rą­żych dla Podofi­cerów. Po jej likwi­dacji, na rok przed wybuchem II wojny światowej, do gmachu przy ul Gdańskiej, przenie­siono z Torunia Szkołę Podcho­rą­żych Marynarki Wojennej. Piloci i mecha­nicy lotnictwa kształ­cili się w Bydgoszczy w obiek­tach przyle­ga­ją­cych do bydgo­skiego lotniska przy ul. Szubiń­skiej. […]
W okresie poprze­dza­jącym bezpo­średnie przygo­to­wania do wojny powstały w Bydgoszczy dwie jednostki teryto­rialnej obrony kraju, funkcjo­nu­jące na zasadzie pospo­li­tego ruszenia. W 1937 r. przy 16. Pułku Ułanów Wielko­pol­skich zorga­ni­zo­wano konną formację pod nazwą „Krakusy“. W maju 1939 r. 61 PP objął patronat nad nowo powstałym Batalionem Obrony Narodowej „Bydgoszcz“.
Tak liczne w Bydgoszczy placówki wojskowe musiały być w okresie między­wo­jennym obsłu­gi­wane przez wiele pomoc­ni­czych insty­tucji wojsko­wych. Z tych też względów miasto było siedzibą: Skład­nicą Materiału Inten­denc­kiego, jednej z trzynastu w kraju, Garni­zo­nowej Izby Chorych przy ul. Jagiel­loń­skiej 11, Wojsko­wego Sądu Rejono­wego (jednego z trzydziestu istnie­ją­cych w Polsce), Delegata Sztabu Głównego przy Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwo­wych (było ich w kraju dziewięciu). Rejono­wego Inspek­to­ratu Koni (jednego z 54), Powia­towej Komendy Uzupeł­nień – Bydgoszcz Miasto i Powia­towej Komendy Uzupeł­nień Bydgoszcz – Powiat oraz Parafii Wojskowej Obrządku Rzymsko-Katolic­kiego (jednej z 72 w kraju). […]

Spacerem po… Bydgoszczy / Paweł Bogdan Gąsio­rowski. – Skrze­szew : M.C. Kwadrat Agata Kisza ; Warszawa : Agencja Wydaw­nicza Egros, [2015].
Sygn. 163109, 163110p

Pierwsze wydanie bogato ilustro­wa­nego przewod­nika po zabyt­kach Bydgoszczy. Oprócz zdjęć współ­cze­snych Czytelnik ma okazję zobaczyć miasto na starych pocztów­kach. Poszcze­gólnym opisy­wanym obiektom przypi­sano numery, które znalazły się także na trzech planach miasta, ułatwia­ją­cych jego zwiedzanie. Na końcu książki podano przydatne adresy i telefony, indeksy osobowy i geogra­ficzny.