Pole­cane nowości w zbio­rach audio­wi­zu­al­nych

Pole­cane nowości w zbio­rach audio­wi­zu­al­nych

Przemoc nie­jedno ma imię” to pakiet trzech filmów pro­fi­lak­tycz­nych, adre­so­wa­nych do uczniów star­szych klas szkoły pod­sta­wowej oraz szkoły ponad­pod­sta­wowej.
Filmy dotyczą nowych form prze­mocy w szkole i spo­sobów radzenia sobie z nimi. Szcze­gólna uwaga została poświę­cona nowemu zja­wisku jakim jest hejt. Gdzie kończy się kon­struk­tywna krytyka, a gdzie zaczyna się hejt? Jakie są kon­se­kwencje hejtu? Kiedy przy­biera zna­miona prze­stęp­stwa? Kim są ofiary, a kim sprawcy? Na te pytania stara się odpo­wie­dzieć pierwszy film z serii, kolejny zaś trak­tuje o zja­wisku prze­mocy psy­chicznej wśród spo­łecz­ności szkolnej. Trzeci film to próba poka­zania spo­sobów radzenia sobie z różnymi formami prze­mocy w szkole – omó­wiona została m.in. metoda poro­zu­mienia bez prze­mocy.

Filmy są adre­so­wane do uczniów star­szych klas szkoły pod­sta­wowej oraz ponad­pod­sta­wowej:

  • Hejt – przemoc w Inter­necie;
  • Bul­lying – przemoc rówie­śnicza w szkole;
  • Postawy wobec prze­mocy rówie­śni­czej.

Filmy zawie­rają:

  • część popu­lar­no­nau­kową (trwa­jącą ok. 15 minut),
  • wypo­wiedź eks­perta (ok. 5 – 6 minut)
  • sce­na­riusz lekcji.

Pakiet mul­ti­me­dialny to ok. 60 minut mate­riału fil­mo­wego oraz 3 sce­na­riusze.

Źródło: https://​www​.mul​tie​du​catio​.pl/

Hejt – przemoc w inter­necie. 1 [Film] / Mul​tie​du​catio​.pl ; reży­seria, zdjęcia Marcin Woł­ko­wicz. – [Pia­seczno] : Mul​tie​du​catio​.pl, 2018. Sygna­tura: Og 363DVD
Bul­lying – przemoc rówie­śnicza w szkole. 2 / [Film] / Mul​tie​du​catio​.pl ; reży­seria, zdjęcia Marcin Woł­ko­wicz. – [Pia­seczno] : Mul​tie​du​catio​.pl, 2018. Sygna­tura: Og 364DVD
Postawy wobec prze­mocy rówież­ni­czej. 3 [Film] / Mul​tie​du​catio​.pl ; reży­seria, zdjęcia Marcin Woł­ko­wicz. – [Pia­seczno] : Mul​tie​du​catio​.pl, 2018. Sygna­tura: Og 365DVD

Wybrane nowości w zbio­rach – wrze­sień

Wybrane nowości w zbio­rach – wrze­sień

Terapia zaję­ciowa w dys­funk­cjach narządu ruchu / redakcja naukowa Aneta Bac. – Wydanie I. – War­szawa : Wydaw­nictwo Lekar­skie PZWL, 2018.
Sygn. 164310, 164311

Dys­funkcje narządu ruchu są naj­częstszą grupą scho­rzeń wśród pacjentów. Aby sku­tecznie im pomóc, należy sięgać po zróż­ni­co­wane środki tera­peu­tyczne. Jedną z metod, która stanowi nie­zbędny element wła­ściwie pro­wa­dzonej reha­bi­li­tacji oraz potrafi zna­cząco pod­nieść jakość życia osoby chorej nawet w sytu­acji, gdy walczy ona z chorobą postę­pu­jącą i nie­wy­le­czalną, jest terapia zaję­ciowa.
Pod­ręcznik ten jest kolejną pozycją z serii „Terapia zaję­ciowa”, tak jak poprzednie, opra­co­waną przez prak­tyków i zarazem nauczy­cieli aka­de­mic­kich.
Bogato ilu­stro­wana publi­kacja (ponad 160 rycin):
• kom­plek­sowo przed­stawia teo­re­tyczne i prak­tyczne aspekty pracy tera­peuty zaję­cio­wego z pacjentem z dys­funkcją narządu ruchu,
• poka­zuje moż­li­wości i sposoby pracy m.in. w przy­pad­kach dys­funkcji pocho­dzenia neu­ro­lo­gicz­nego, orto­pe­dycz­nego, reu­ma­to­lo­gicz­nego i ura­zo­wego,
• zawiera krótką cha­rak­te­ry­stykę wybra­nych scho­rzeń narządu ruchu oraz opis towa­rzy­szą­cych im typo­wych objawów, mają­cych zna­czący wpływ na obni­żanie funk­cjo­nal­ności pacjentów,
• omawia sposoby prze­miesz­czania się chorych z dys­funk­cjami narządu ruchu z uwzględ­nie­niem pod­sta­wowej wiedzy z zakresu pro­te­tyki i orto­tyki,
• przed­stawia studia przy­padków ilu­stru­jące postę­po­wanie tera­peuty zaję­cio­wego oraz zasto­so­wa­nych przez niego roz­wiązań tera­peu­tycz­nych,
• zawiera treści zgodne ze stan­dar­dami szko­lenia i pracy tera­peuty zaję­cio­wego w krajach Unii Euro­pej­skiej.
Pod­ręcznik pole­cany osobom kształ­cącym się na kie­run­kach terapia zaję­ciowa oraz fizjo­te­rapia. Będzie również pomocny dla aktyw­nych zawo­dowo tera­peutów zaję­cio­wych, fizjo­te­ra­peutów i reha­bi­li­tantów.

Archi­tek­tura szkolna II Rze­czy­po­spo­litej / Michał Psz­czół­kowski. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydaw­niczy Michał Koliński, 2017.
Sygn. 164378

Walka z anal­fa­be­ty­zmem i powszechny dostęp do edu­kacji w latach mię­dzy­wo­jen­nych stresz­czały się w słowach: „Budowa szkół powszech­nych to fun­da­ment nie­pod­le­głości Polski”. To właśnie wówczas została zaini­cjo­wana oży­wiona dzia­łal­ność inwe­sty­cyjna w zakresie budow­nictwa szkol­nego, służąca temu, by po latach zaborów wszystkie dzieci mogły uczyć się w godnych warun­kach.
Archi­tek­tura szkolna II Rze­czy­po­spo­litej (1918 – 1939) ukazuje, jak roz­wi­jało się polskie szkol­nictwo, jak pro­jek­to­wano i reali­zo­wano budynki, będące połą­cze­niem tra­dycji i nowo­cze­sności. „Budujmy szkoły!” – w myśl tego hasła wzno­szono nie tylko repre­zen­ta­cyjne gmachy w dużych mia­stach, ale także wiele szkół na wsiach i w mia­stecz­kach. Rozwój szkol­nictwa powszech­nego był prio­ry­tetem Mini­ster­stwa Wyznań Reli­gij­nych i Oświe­cenia Publicz­nego, a pro­jekty szkół często powie­rzano znanym, w tym naj­wy­bit­niej­szym archi­tektom.
Celem nowej publi­kacji Michała Psz­czół­kow­skiego jest popu­la­ry­zacja wiedzy na temat mię­dzy­wo­jennej archi­tek­tury szkolnej, wiele uwagi poświę­cono zagad­nie­niom opieki i ochrony ist­nie­ją­cych budynków. W książce zostały też uwzględ­nione obiekty z terenu Kresów Wschod­nich, znaj­du­jące się obecnie za wschodnią granicą Polski. Archi­tek­turę szkolną II Rze­czy­po­spo­litej wzbo­ga­cają uni­kalne mate­riały archi­walne i współ­czesne zdjęcia, doku­men­tu­jące stan mię­dzy­wo­jen­nych budynków szkol­nych.

Edu­kacja mię­dzy­kul­tu­rowa na rzecz zrów­no­wa­żo­nego rozwoju / Aneta Rogalska-Mara­sińska. – Łódź : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, 2017.
Sygn. 164381

Inspi­racją do powstania książki była potrzeba podzie­lenia się z Czy­tel­ni­kiem obser­wa­cjami oraz naukową refleksją nad współ­czesną wie­lo­kul­tu­rową rze­czy­wi­sto­ścią spo­łeczną i współ­two­rzącym ją czło­wie­kiem. Autorka łączy pre­zen­to­waną pro­ble­ma­tykę z postu­latem naprawy relacji mię­dzy­ludz­kich i mię­dzy­kul­tu­ro­wych poprzez zgodę na powszechną reali­zację idei zrów­no­wa­żo­nego rozwoju, którą postrzega jako nie­zbędny dziś cel aktyw­ności spo­łecz­ności glo­balnej. Suge­ruje wyko­rzy­stanie edu­kacji mię­dzy­kul­tu­rowej, dostrze­gając w niej naj­bar­dziej uza­sad­nione narzę­dzie wycho­wawcze, aby wie­lo­kul­tu­rowa spo­łecz­ność globu doko­nała zmiany swoich postaw i wybrała odbu­dowę pod­sta­wo­wych śro­do­wisk życia ludzi (przy­rod­ni­czego, kul­tu­ro­wego, spo­łecz­nego i gospo­dar­czego) na zasa­dach har­monii i współ­bycia, z odrzu­ce­niem nar­racji zysku, rabun­kowej gospo­darki, przy­musu rywa­li­zacji oraz nie­chęci wobec dru­giego czło­wieka. Zna­czącym i nowa­tor­skim spoj­rze­niem na wyzwania zrów­no­wa­żo­nego rozwoju jest odwo­łanie się do obszaru kultury, który jest jednym z głów­nych, a zarazem naj­czę­ściej pomi­ja­nych filarów kon­cepcji zrów­no­wa­żenia.

Słownik pojęć psy­cho­lo­gicz­nych do wyko­rzy­stania w roz­mo­wach z part­nerem, szefem, przy­ja­cielem, a nawet wrogiem / redakcja Dorota Krze­mionka. – Kielce : Wydaw­nictwo Cha­rak­tery, 2017.
Sygn. 164290, 164291p

Psy­cho­logia, choć jest nauką młodą, doro­biła się wielu ter­minów; słow­niki psy­cho­logii (Andrew Colmana czy Arthura i Emily Reberów) liczą sobie ponad tysiąc stron. Nasz słownik ma inny cha­rakter – skupia się głównie na ter­mi­nach nie­oczy­wi­stych, zaska­ku­ją­cych. Pochodzą one z różnych dzie­dzin i nurtów w psy­cho­logii, są wśród nich pojęcia z obszaru psy­cho­logii oso­bo­wości i zdrowia, psy­cho­logii kli­nicznej i spo­łecznej; repre­zen­tują podej­ście poznawcze, psy­cho­dy­na­miczne i beha­wio­ralne.
Słownik zaczyna się od abulii, a kończy na żar­go­no­afazji. Obej­muje około 250 haseł, zwykle obszernie omó­wio­nych, w oparciu o współ­czesną wiedzę psy­cho­lo­giczną. Ich zna­czenie przy­bli­żają przy­kłady, nie­rzadko aneg­doty. Na przy­kład pod hasłem syndrom sztok­holmski prze­czy­tamy historię wiel­kiej miłości kasjerki ze szwedz­kiego banku do rabusia, który podczas napadu trzymał ją na muszce przez dwa dni. I znaj­dziemy wyja­śnienie, jak zro­dziło się to uczucie, co się za nim kryje. A przy pojęciu anu­lo­wanie dowiemy się, co może ozna­czać dzie­cięca zabawa w omi­janie szczelin na chod­niku i dla­czego następ­nego dnia po awan­turze mał­żonek przy­nosi nam bukiet róż.
Reak­tancja, pro­kra­sty­nacja, alek­sy­tymia – warto znać takie terminy, pozwolą nie tylko zabły­snąć w towa­rzy­stwie, ale też lepiej zro­zu­mieć reakcje własne i innych ludzi. A ponieważ, jak twier­dził Ludwig Wit­t­gen­stein, „Granice języka są gra­ni­cami naszego świata”, wie­rzymy, że książka ta poszerzy świat nie­jed­nego czy­tel­nika. Mam nadzieję, że będzie to inspi­ru­jąca lektura.

Dorota Krze­mionka

Goto­wość nauczy­cieli do sto­so­wania nowo­cze­snych tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych / Woj­ciech Czerski. – Lublin : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 164383

W ostat­nich latach z praw­dziwą satys­fakcją odno­tować trzeba wzrost liczby prac doty­czą­cych edu­ka­cyj­nych kon­se­kwencji rozwoju tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych, zwłaszcza że rosnącej liczbie publi­kacji towa­rzyszy posze­rzenie pola badań i refleksji oraz – co istotne – dbałość o ich poziom mery­to­ryczny. […] W tym „modnym“ kie­runku dociekań mieści się książka Woj­ciecha Czer­skiego. […] Praca powinna okazać się atrak­cyjna dla tych peda­gogów i nauczy­cieli, którzy w imię wła­snych pasji infor­ma­tycz­nych czy medial­nych, świa­domi rosnącej roli tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych oraz ich zna­czenia dla kształtu współ­cze­snej edu­kacji w Polsce, podej­mują trud racjo­nal­nego i efek­tyw­nego wyko­rzy­stania mediów cyfro­wych w swej pracy zawo­dowej dla dobra powie­rzo­nych ich pieczy dzieci i mło­dzieży.

Z recenzji dr hab. Macieja Tanasia, prof. nadzw. APSNASK

Kom­pe­tencje mate­ma­tyczne i pod­sta­wowe kom­pe­tencje naukowo-tech­niczne w edu­kacji wcze­snosz­kolnej / Barbara Dudel, Mał­go­rzata Gło­skowska-Soł­datow. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Mar­szałek, 2017.
Sygn. 164389

Autorki są orę­dow­nicz­kami i pro­pa­ga­tor­kami urze­czy­wist­niania nowo­cze­snych idei dydak­tycz­nych. Kre­atywny dobór pro­po­no­wa­nych na łamach książki stra­tegii kształ­cenia sty­mu­lu­ją­cych kom­pe­tencje uczniów, kore­spon­du­ją­cych z ich potrze­bami poznaw­czymi i zain­te­re­so­wa­niami, jest czy­telnym i nie­zwykle ważnym prze­sła­niem edu­ka­cyjnym skie­ro­wanym do wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych roz­wojem dziecka. Wyła­nia­jący się z lektury publi­kacji postulat kieruje uwagę odbiorcy na kre­owanie zróż­ni­co­wa­nego śro­do­wiska uczenia się, w którym uczniowie zyskują moż­li­wość wie­lo­zmy­sło­wego sposobu doświad­czania ota­cza­ją­cego świata, jego samo­dziel­nego war­to­ścio­wania i inter­pre­to­wania, a tym samym – budo­wania wła­snych kom­pe­tencji poznaw­czych.

Z recenzji wydaw­ni­czej dr hab. Kata­rzyny Boraw­skiej-Kal­bar­czyk

Logo­pedia mię­dzy­kul­tu­rowa / redakcja naukowa Ewa Cza­plewska. – Gdańsk : Har­monia Uni­ver­salis – Grupa Wydaw­nicza Har­monia, copy­right 2018.
Sygn. 164391, 164392

Poddany ocenie wydaw­ni­czej tom z jednej strony bez­a­pe­la­cyjnie pod­trzy­muje naj­wyższy naukowy poziom tomów wcze­śniej­szych, z drugiej – z dużą naukową śmia­ło­ścią […] poszerza granice współ­cze­snej logo­pedii, rede­fi­niując jej przed­miot. […] Opi­nio­wane opra­co­wanie składa się z trzech wyraźnie zazna­czo­nych części: I – Język i kultura; II – Rozwój osób dwu­ję­zycz­nych; III – Różnice kul­tu­rowe i języ­kowe a logo­pedia.

Z recenzji prof. UP, dra hab. Miro­sława Micha­lika

Logo­pedia mię­dzy­kul­tu­rowa” to kolejny tom z serii LOGO­PEDIA XXI WIEKU – jednego z naj­waż­niej­szych pro­jektów wydaw­nictwa nauko­wego Har­monia Uni­ver­salis. Obej­muje on stwo­rzenie serii mono­grafii nauko­wych z zakresu naj­istot­niej­szych pro­blemów współ­cze­snej logo­pedii pod redakcją prof. UG, dra hab. Sta­ni­sława Milew­skiego oraz prof. UG, dr hab. Ewy Cza­plew­skiej z Katedry Logo­pedii Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego, pod ofi­cjalnym patro­natem Pol­skiego Towa­rzy­stwa Logo­pe­dycz­nego.

Edu­kacja nie­sły­szą­cych : wczoraj, dziś i jutro / redakcja naukowa Elż­bieta Woź­nicka. – Wydanie pierwsze. – Łódź : Wydaw­nictwo Aka­demii Huma­ni­styczno-Eko­no­micznej, 2017.
Sygn. 164395

Mono­grafia ma cha­rakter teo­re­tyczno-prak­tyczny i jest wyrazem poszu­kiwań zmian w pol­skiej sur­do­pe­da­go­gice, które wska­zują naj­nowsze kie­runki działań na rzecz osób nie­sły­szą­cych. Doko­nu­jące się zmiany spo­łeczne, w ocenie Autorów, dotyczą kon­cepcji wybra­nych teorii i roz­wiązań w zakresie reha­bi­li­tacji i edu­kacji osób głu­chych, ich miejsca w spo­łe­czeń­stwie.

Inte­gracja sen­so­ryczna przez cały rok / Mag­da­lena Char­bicka. – War­szawa : Difin, 2017.
Sygn. 164397, 164398

Książka napi­sana została w formie prze­wod­nika dla osób nie­zwią­za­nych z terapią inte­gracji sen­so­rycznej, czyli rodziców, nauczy­cieli i innych spe­cja­li­stów, aby przy­bliżyć im w sposób czy­telny te zagad­nienia.
W publi­kacji zawarte zostały defi­nicje, pod­stawy teo­re­tyczne założeń inte­gracji sen­so­rycznej oraz opisy cha­rak­te­ry­zu­jące pod­sta­wowe systemy zmy­słowe. Dużą część książki sta­nowią pro­po­zycje zabaw, historii, pomysły do wyko­rzy­stania zarówno przez rodziców w domu, jak i przez nauczy­cieli przed­szkoli czy pro­fe­sjo­na­li­stów zaj­mu­ją­cych się na co dzień terapią. Uzu­peł­nie­niem książki są tabelki poma­ga­jące okre­ślić poziom funk­cjo­no­wania naszego dziecka.

Mózg na nowo odkryty : początki pol­skiej myśli naukowej o roli neu­ronów w życiu psy­chicznym / Krzysztof Jodzio. – Wydanie I. – War­szawa : Diffin, 2017.
Sygn. 164401, 164402

W książce opisano genezę i wie­lo­kie­run­kowy rozwój badań oraz refleksji nad neu­ro­bio­lo­gicz­nymi korze­niami ludz­kiej umy­sło­wości w świetle dawnych publi­kacji wyda­nych w Polsce do połowy XX wieku. Publi­kacja ukazuje wkład pol­skiej myśli naukowej w kształ­to­wanie się wiedzy o mózgu, umyśle oraz ich wza­jem­nych i zło­żo­nych powią­za­niach zarówno u osób zdro­wych, jak i u pacjentów z roz­ma­itymi scho­rze­niami neu­ro­lo­gicz­nymi i/lub psy­chicz­nymi.
Książka adre­so­wana jest do sze­ro­kiego grona czy­tel­ników, w tym przed­sta­wi­cieli śro­do­wisk nauko­wych (neu­rop­sy­cho­logów, neu­ro­bio­logów, filo­zofów) i spe­cja­li­stów prak­tyków (psy­cho­logów kli­nicz­nych, neu­ro­lo­go­pedów, lekarzy spe­cja­li­zu­ją­cych się w neu­ro­logii, neu­ro­chi­rurgii, psy­chia­trii, geria­trii, reha­bi­li­tacji). Ponadto, z uwagi na walor edu­ka­cyjny, obszerne frag­menty książki można wyko­rzy­stać w pracy dydak­tycznej na poziomie szkoły wyższej.

Per­spek­tywy badawcze pro­ble­ma­tyki zagrożeń życia / Brunon Hołyst. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, cop. 2017.
Sygn. 164411

Skła­da­jąca się z czte­rech tomów seria wydaw­nicza „Prze­ciwko życiu” została poświę­cona naj­bar­dziej fun­da­men­talnym i nie­ustannie aktu­alnym pro­blemom zagrożeń życia czło­wieka. Zagad­nienie to dotyczy jednej z naszych pod­sta­wo­wych potrzeb: potrzeby bez­pie­czeń­stwa. Jej depry­wacja unie­moż­liwia pra­wi­dłowy rozwój osobowy, emo­cjo­nalny i psy­chiczny. Jest zatem oczy­wiste, że kwestia zagrożeń ludz­kiego życia nurtuje spo­łecz­ności w skali glo­balnej, lokalnej, a także w wymiarze indy­wi­du­alnym.
W tomie 1 Autor przed­stawia szeroki wachlarz per­spektyw teo­re­tyczno-badaw­czych ujęcia pro­ble­ma­tyki życia i śmierci. W tomie 2 zostaną omó­wione zagad­nienia doty­czące wojen i konfliktów zbroj­nych oraz ter­ro­ryzmu. W tomie 3 Autor dokona analizy kwestii obej­mu­ją­cych dzia­łania jed­nostki prze­ciwko życiu innych (prze­stęp­czość prze­ciwko życiu, uwa­run­ko­wania sytu­acyjne i kul-turowe). Tom 4 będzie doty­czyć pro­ble­ma­tyki afir­macji życia w wymiarze holi­styczno-eko­lo­gicznym, bio­lo­giczno-medycznym, kul­tu­rowo-spo­łecznym, inter­per­so­nalnym i intra­per­so­nalnym.
W części I tego tomu Autor ana­li­zuje zagro­żenia życia czło­wieka z różnych per­spektyw, m.in. bio­lo­gicznej, medycznej, socjo­lo­gicznej, psy­cho­lo­gicznej, prawnej, filo­zo­ficznej i reli­gijnej. W części II zaś roz­pa­truje oma­wianą pro­ble­ma­tykę pod kątem dwóch obszer­nych kate­gorii czyn­ników: zagrożeń w dużym stopniu nie­za­leż­nych od ludzi, np. mikro­bio­lo­gicz­nych, gene­tycz­nych czy kli­ma­tycz­nych, oraz zagrożeń, które wyni­kają z destruk­tywnej dzia­łal­ności czło­wieka zarówno wobec natury, jak i wobec własnej osoby. Autor podej­muje próbę doko­nania inte­gracji i syntezy wiedzy doty­czącej pro­ble­ma­tyki zagrożeń życia, co stanowi przed­się­wzięcie, które nie zostało dotąd w tak sze­rokim zakresie podjęte ani w lite­ra­turze pol­skiej, ani obco­ję­zycznej.

Deter­mi­nanty spo­łeczne i kul­tu­rowe / Brunon Hołyst. – Wydanie pierwsze. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, copy­right 2018.
Sygn. 164412

W tomie 2 zostały omó­wione zagad­nienia doty­czące m.in. wojen, kon­fliktów spo­łecz­nych oraz ter­ro­ryzmu.
Autor podej­muje próbę doko­nania inte­gracji i syntezy wiedzy doty­czącej pro­ble­ma­tyki zagrożeń życia, co stanowi przed­się­wzięcie, które nie zostało dotąd w tak sze­rokim zakresie podjęte ani w lite­ra­turze pol­skiej, ani obco­ję­zycznej.

Źródło :

www​.cha​rak​tery​.eu
www​.pzwl​.pl
www​.km​.com​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu
www​.mar​szalek​.com​.pl
www​.har​monia​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ahe​.lodz​.pl/
www​.difin​.pl
www​.pwn​.pl

Naro­dowy Program Rozwoju Czy­tel­nictwa w biblio­tece

Naro­dowy Program Rozwoju Czy­tel­nictwa w biblio­tece

Reali­zując tego­roczną edycję Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa nasza biblio­teka zapro­po­no­wała czy­tel­nikom skła­danie pro­po­zycji zakupu nowości wydaw­ni­czych. Apel o włą­czenie się do wspól­nego decy­do­wania o rozwoju księ­go­zbioru odniósł zna­ko­mity skutek. Użyt­kow­nicy biblio­teki złożyli mnóstwo pro­po­zycji tytułów inte­re­su­ją­cych ich książek i audio­bo­oków zarówno w tra­dy­cyjny sposób na kart­kach, jak również wypeł­niając for­mu­larz inter­ne­towy. Zespół pra­cow­ników Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych oraz Wydziału Gro­ma­dzenia prze­ana­li­zował pro­po­zycje i zre­ali­zował ocze­ki­wania czy­tel­ników. Zapra­szamy do lektury – nowe książki już na Was czekają!

Wybrane nowości w zbio­rach – lipiec

Wybrane nowości w zbio­rach – lipiec

Rodzina uczniów zdolnychRodzina uczniów zdol­nych / Sylwia Gwiaz­dowska-Stań­czak, Andrzej E. Sękowski. – Wydanie pierwsze. – War­szawa : Difin, 2018.
Sygn. 164278, 164279

Książka o współ­za­leż­ności pomiędzy tym, jak dzieci postrze­gają swoje rodziny, a ich osią­gnię­ciami szkol­nymi.
Zagad­nienia przed­sta­wione w książce dotyczą postrze­gania rodziny przez uczniów z wyso­kimi osią­gnię­ciami szkol­nymi. Podej­mo­wanie tema­tyki rodziny z per­spek­tywy naukowej jest szcze­gólnym wyzwa­niem, ponieważ każdy czło­wiek ma oso­biste doświad­czenia zwią­zane z rodziną. W książce rodzina jest opi­sy­wana z punktu widzenia ucznia. Ujęcie relacji i sto­sunków rodzin­nych z per­spek­tywy dziecka jest zabie­giem potrzebnym i celowym, ponieważ nie tylko fak­tyczna postawa rodzica, ale przede wszystkim jej per­cepcja przez dziecko ma ogromne zna­czenie dla jego rozwoju.

Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dzieckaRodzina wobec nie­ule­czalnej choroby dziecka : aspekty tana­to­pe­da­go­giczne / Grze­gorz Godawa. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164280

Celem niniej­szej pracy jest próba przed­sta­wienia nie­któ­rych doświad­czeń codzien­nego życia rodzin nie­ule­czalnie chorych dzieci obję­tych opieką hospi­cyjną. Książka ma cha­rakter empi­ryczny i zawiera analizę danych uzy­ska­nych i opra­co­wa­nych zgodnie z meto­do­logią teorii ugrun­to­wanej, zin­ter­pre­to­waną przez K. Charmaz. Uczest­ni­kami badań byli człon­kowie rodzin chorych dzieci, którzy podzie­lili się swoimi doświad­cze­niami i prze­my­śle­niami.
Książka powstała w celu pre­zen­tacji prak­tycz­nego wymiaru życia rodziny znaj­du­jącej się w spe­cy­ficznej, nie­zmiernie trudnej sytu­acji choroby i zagro­żenia życia dziecka. Tana­to­pe­da­go­giczny wymiar ludz­kiej egzy­stencji stanowi istotny kon­tekst pod­ję­tych roz­ważań. Analiza danych uzy­ska­nych w wywia­dach i w czasie obser­wacji uczest­ni­czącej w życiu rodziny pozwala okre­ślić, jak rodziny objęte opieką domo­wego hospi­cjum usto­sun­ko­wały się do choroby dziecka i do nowych warunków życia. Dzięki temu możliwe jest wska­zanie prak­tycz­nych spo­sobów reali­zacji zadań rodzin dzieci obję­tych opieką domo­wego hospi­cjum.

Poli­tyka wsparcia nie­for­mal­nych opie­kunów nie­sa­mo­dziel­nych osób star­szych : na pod­stawie zmian praw­nych w latach 2003 – 2015 / Rafał Baka­lar­czyk. – War­szawa : Wydaw­nictwa Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, 2018.
Sygn. 164211

Analiza pro­blemów poli­tyki wsparcia nie­for­mal­nych opie­kunów nie­sa­mo­dziel­nych osób star­szych: ryzyka socjal­nego pono­szo­nego przez opie­kunów oraz roli, jaką pełnią w opiece nad senio­rami, a także ewo­lucji celów i rodzajów poli­tyki wsparcia opie­kunów.

Autor na pod­stawie aktów praw­nych i doku­men­tacji for­mu­łuje dia­gnozę mającą posłużyć wyzna­czeniu kie­runku zmian praw­nych w zakresie poli­tyki senio­ralnej.

Pierwsza pogłę­biona naukowo analiza tematu i sys­te­ma­ty­zacja wiedzy z dzie­dziny.

Rozwód jako procesRozwód jako proces : per­spek­tywa doro­słych i dzieci / Mag­da­lena Błażek, Alek­sandra Lewan­dowska-Walter. – War­szawa : Difin, 2017.
Sygn. 164214, 164215

Książka przy­bliża spe­cy­fikę sytu­acji roz­wo­dowej rozu­mianej jako procesu prze­bie­ga­ją­cego w trzech fazach: okresu nasi­lo­nego kon­fliktu mał­żeń­skiego poprze­dza­ją­cego decyzję o roz­staniu, okresu for­mal­nego rozwodu oraz okresu poroz­wo­do­wego cechu­ją­cego się licz­nymi zmia­nami i wyma­ga­ją­cego adap­tacji do nich. W każdym z tych okresów ukazano pro­blemy i trud­ności z per­spek­tywy doro­słych i dzieci z uwzględ­nie­niem modeli wyja­śnia­ją­cych ich funk­cjo­no­wanie oraz efek­tyw­ność pro­cesów adap­ta­cyj­nych.
Autorki opisały pro­blemy istotne z per­spek­tywy osób zaj­mu­ją­cych się zarówno dia­gnozą, jak i poma­ga­niem rodzinom w sytu­acji oko­ło­ro­zwo­dowej, w tym uwaga poświę­cona została trud­no­ściom wyni­ka­jącym ze współ­cze­snych prze­mian rodziny (rozwód w rodzinie prze­by­wa­jącej na migracji i powrót części rodziny do kraju; rekon­strukcja systemu rodzin­nego przed for­malnym orze­cze­niem rozwodu itp.).

Książka zain­te­re­suje pro­fe­sjo­na­li­stów (psy­cho­logów, peda­gogów, praw­ników, sędziów, media­torów, tera­peutów), ale poprzez swoją prak­tyczną formę (opisy przy­padków, wska­zówki zawarte w ramkach doty­czące rozu­mienia zachowań i postę­po­wania w różnych sytu­acjach) może być również przy­datna dla doro­słych znaj­du­ją­cych się w sytu­acji rozwodu i poszu­ku­ją­cych pomocy dla siebie i swoich dzieci.

Człowiek i piesCzło­wiek i pies : o gła­skaniu, stresie i oksy­to­cynie / Chri­stoph Jung, Daniela Pörtl ; tłu­ma­czenie Agnieszka Haładyj ; konul­tacja mery­to­ryczna Łukasz Bożycki. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 163235

Co jest tak nie­zwy­kłego w przy­jaźni między psem a czło­wie­kiem?
Jaki sens kryją te wszystkie historie o psach, które ponoć czytają w myślach, pod­słu­chują nasze rozmowy przy kawie i znikają bły­ska­wicznie, gdy wspomni się o czymś nie­przy­jemnym, jak na przy­kład wizyta u wete­ry­narza? Czy relacja czło­wieka i psa jest naprawdę czymś wyjąt­kowym, czy jedynie – patrząc z zimnym dystansem – wyol­brzy­mioną przez ludzi, w gruncie rzeczy całkiem „błahą” sprawą? Mniej więcej tak samo „błahą”, jak relacja z wieloma innymi zwie­rzę­tami, które czują się pod naszą opieką lepiej lub gorzej. Czy pies jest „szczę­śliwy” ze swojego życia w rodzinie skła­da­jącej się jedynie tylko z ludzi i czego potrze­buje, żeby być „szczę­śliwym”? A czego potrze­bują jego pan i pani, żeby być równie „szczę­śli­wymi”?
Chri­stoph Jung i Daniela Pörtl poszu­kują odpo­wiedzi na te pytania i opo­wia­dają o kuli­sach szcze­gól­nego part­ner­stwa między czło­wie­kiem i psem. Obja­śniają, dla­czego kochamy psy i w jaki sposób nasza wspólna historia sprawia, że nie da się mówić o psach, nie mówiąc o ludziach. A także odwrotnie: nie możemy mówić o ludziach, nie wspo­mi­nając o psach.

Homo­sek­su­alizm : prze­gląd świa­to­wych analiz i badań : przy­czyny, objawy, terapia, aspekty spo­łeczne / Beata Wie­czorek. – War­szawa : Fronda PL, 2018.
Sygn. 164231, 164232

Pierwsza na polskim rynku prze­kro­jowa książka sta­no­wiąca prze­gląd badań zja­wiska homo­sek­su­alizmu. Analiza dowodów nauko­wych na poparcie kon­ku­ren­cyj­nych hipotez odno­szą­cych się do tego, czym jest homo­sek­su­alizm i jak powstaje.

Wszech­stronne i inter­dy­scy­pli­narne opra­co­wanie: naświe­tla­jące zagad­nienie od strony historii i sta­ty­styki, poprzez prawo, kwestie medyczne, terapię i zja­wiska spo­łeczne, aż po listę orga­ni­zacji pomo­co­wych czy porady prak­tyczne.

Internet złych rzeczyInternet złych rzeczy / Julia Chmie­lecka. – Bielsko-Biała : Wydaw­nictwo Pascal, 2017.
Sygn. 164233, 164234, 164235

#cyber­bul­lying #por­no­gra­fia­dzie­cieca #haking #cyber­ter­ro­ryzm #trol­lo­wanie #han­del­nar­ko­ty­kami #phi­shing #stal­king

To tylko nie­które z zagrożeń czy­ha­ją­cych w sieci. I wcale nie trzeba ich szukać w Dark­necie. Są na Face­booku, Snap­chacie czy Twi­terze. We wszyst­kich miej­scach, do których dostęp macie Ty i Twoje dzieci.

By paść ofiarą cyber­prze­stępców, wystarczy nie­wiele – zwykła ludzka cie­ka­wość lub dzie­cięca naiw­ność. Tkwimy w iluzji, że złe rzeczy, które przy­tra­fiają nam się w sieci, nie są naszą winą i nie chcemy wziąć odpo­wie­dzial­ności za swoją nie­uważ­ność czy głupotę. Internet złych rzeczy ist­nieje wszę­dzie. I tylko od nas zależy, czy damy mu się pochłonąć. W Dark­necie por­no­grafia dzie­cięca jest twarda i bru­talna, a pedo­file bez skru­pułów. Mate­riały z Cle­ar­netu są mniej szo­ku­jące i często nie można ich uznać za por­no­gra­ficzne, choćby zdjęcia dzieci na basenie czy na plaży. Ile takich zdjęć chłopców i dziew­czynek trafia na Face­booka?

Kinezjologia edukacyjnaKine­zjo­logia edu­ka­cyjna w pracy z dziec­kiem z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną / Mag­da­lena Wójcik. – Lublin : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 164238

Spe­cy­fika pracy z dziećmi z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną zmusza peda­gogów i tera­peutów do cią­głych poszu­kiwań nowych metod pracy, które zachęcą dzieci do pozna­wania naj­bliż­szego oto­czenia. Wymaga to jednak wiel­kiego wyczucia i zro­zu­mienia pro­blemu, by umie­jętnie dosto­sować kon­kretne ćwi­czenia do rodzaju zabu­rzeń u danego dziecka. Nie każda bowiem metoda może być wyko­rzy­stana w terapii dzieci z wszyst­kimi nie­peł­no­spraw­no­ściami, nie oznacza to jednak, iż nie możemy z powo­dze­niem wyko­rzy­stywać pewnych jej ele­mentów. Nie ma metody, która spraw­dza­łaby się w każdej sytu­acji pro­ble­mowej, którą można sty­mu­lować i uspraw­niać wszelkie zabu­rzenia roz­wo­jowe – dlatego zada­niem peda­gogów i tera­peutów jest wyćwi­czenie w sobie umie­jęt­ności doboru poszcze­gól­nych ćwiczeń do zamie­rzeń tera­peu­tycz­nych.
Jedną z metod, która może pomóc dzie­ciom w mak­sy­malnym, na miarę ich moż­li­wości, rozwoju tak ważnych umie­jęt­ności per­cep­cyjno-moto­rycz­nych, jest kine­zjo­logia edu­ka­cyjna.
Zapre­zen­to­wane w niniej­szej pracy badania dotyczą zna­czenia oraz stopnia efek­tyw­ności kine­zjo­logii edu­ka­cyjnej w roz­wi­janiu pod­sta­wo­wych umie­jęt­ności szkol­nych u dzieci z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w lekkim stopniu, a szcze­gó­łowe sce­na­riusze zajęć tera­peu­tycz­nych dają moż­li­wość wdro­żenia tych oddzia­ływań w proces edu­ka­cyjno-tera­peu­tyczny.
Publi­kacja ze względu na tema­tykę, adre­so­wana jest do stu­dentów kie­runków peda­go­gicz­nych, zwłaszcza stu­dentów peda­go­giki spe­cjalnej. Kie­ro­wana jest również do czyn­nych peda­gogów spe­cjal­nych, psy­cho­logów, tera­peutów, spe­cja­li­stów terapii peda­go­gicznej, a także rodziców i opie­kunów dzieci z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną, poszu­ku­ją­cych wska­zówek, inspi­racji i nowych moż­li­wości wła­ści­wych oddzia­ływań tera­peu­tycz­nych w trosce o jak naj­lepszy rozwój dziecka.

EmpatiaEmpatia : wzmacnia dzieci, trzyma cały świat razem / Jesper Juul, Helle Jensen, Peter Høeg, Jes Ber­telsen, Steen Hil­de­brandt, Michael Stub­berup ; tłu­ma­czenie Dariusz Syska. – Wydanie pierwsze. – Podkowa Leśna : Wydaw­nictwo MiND, copy­right 2018.
Sygn. 164262

Empatia to życz­li­wość, zro­zu­mienie dla siebie i innych ludzi oraz zdol­ność do wczu­wania się w to, co czują. Jednak tylko ktoś, kto czuje się bez­piecznie z samym sobą, może wcho­dzić w głębszy kontakt z innymi ludźmi oraz oka­zywać im empatię.

Jesper Juul wraz z zespołem pięciu duń­skich psy­cho­logów i tera­peutów napisał tę książkę, aby pokazać, jak można pra­cować nad własną wraż­li­wo­ścią i samo­świa­do­mo­ścią, wspie­rając swoją zdol­ność do empatii. Każdy czło­wiek się z nią rodzi, ale można ją także roz­wijać i pogłę­biać.

Jest to książka dla wszyst­kich osób, które chcia­łyby kul­ty­wować w sobie wraż­li­wość na głos swojego serca. Jej celem jest inspi­ro­wanie doro­słych, ale została napi­sana także dla dzieci, ponieważ przed­sta­wione w niej ćwi­czenia są prze­zna­czone również dla nich. Empatia wzmacnia dzieci, gdyż daje im wewnętrzną kotwicę, uczy rozu­mienia siebie i umoż­liwia rozwój w obsza­rach, które zazwy­czaj nie są wspie­rane przez naszą edu­kację i kulturę.

Niepewnośc w społeczeństwieNie­pew­ność w spo­łe­czeń­stwie współ­cze­snym : studium socjo­pe­da­go­giczne / Bożena Majerek. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164254

Opra­co­wana mono­grafia składa się z czte­rech kolej­nych roz­działów, w których podjęto analizę różnych obszarów nie­pew­ności. Uznając, że wymaga ona dopre­cy­zo­wania w sferze lek­sy­kalnej i zna­cze­niowej, w pierw­szym roz­dziale przed­sta­wiono różne sposoby defi­nio­wania i pro­ble­ma­ty­zo­wania pod­sta­wo­wego terminu. Na roz­dział drugi złożyły się cztery kolejne pod­roz­działy, w których zre­ali­zo­wano iden­ty­fi­kację źródeł nie­pew­ności. W roz­dziale trzecim doko­nano cha­rak­te­ry­styki wybra­nych spo­sobów reago­wania i funk­cjo­no­wania czło­wieka w sytu­acjach nie­pew­nych.
Istotnym wyni­kiem prze­pro­wa­dzonej analizy lite­ra­tury było stwier­dzenie, że w peda­go­gice nie­stety prawie w ogóle nie podej­muje się pro­ble­ma­tyki nie­pew­ności, chociaż jest ona czyn­ni­kiem dookre­śla­jącym wła­ściwie każdą sytu­ację i zja­wisko edu­ka­cyjne. W związku z tym ostatni, naj­ob­szer­niejszy roz­dział książki dotyczy właśnie edu­kacji wobec nie­pew­ności i wie­lo­znacz­ności. Przed­sta­wiono w nim pro­po­zycje prio­ry­te­to­wych działań na rzecz edu­kacji otwartej, podej­mując m.in. roz­wa­żania na temat koniecz­ności rozwoju nowych insty­tucji kształ­cenia, doradztwa i terapii, pro­wa­dzenia edu­kacji na rzecz tole­rancji nie­pew­ności, uznania wąt­pienia jako istotnej stra­tegii edu­ka­cyjnej, wspie­rania edu­kacji glo­balnej, cało­ściowej i per­ma­nentnej, słu­żącej dia­lo­gowi i poro­zu­mieniu w obliczu róż­no­rod­ności, pro­mo­waniu edu­kacji wobec zagrożeń i ryzyka, wspie­raniu działań mają­cych na celu auto­kre­ację i samo­re­ali­zację, pod­no­szenie świa­do­mości w kon­tek­ście czasu i prze­strzeni oraz oddzia­ływań medial­nych.

Duże sprawyDuże sprawy w małych głowach / Agnieszka Kos­sowska ; grafika Jacek Ambro­żewski, Patri­cija Bliuj-Sto­dulska, Anna Kloza-Roz­wa­dowska, Marta Kosek, Szaweł Płó­ciennik. – Wydanie III zmie­nione, roz­sze­rzone. – War­szawa ; Ożarów Mazo­wiecki : Linia, 2018.
Sygn. 164258, 164259

To pierwsza taka książka w Polsce – napi­sana dla dzieci i doro­słych, zawie­ra­jąca historie opo­wie­dziane przez nie­peł­no­sprawne dzieci.
Dziecko, sta­wiając każde pytanie, również tak nie­zręczne dla doro­słego jak: „dla­czego on nie chodzi/mówi/słyszy?”, chce zawsze tego samego – poznać i zro­zu­mieć świat. A kiedy otrzyma spo­kojną, rze­czową odpo­wiedź, przyj­muje do wia­do­mości, że świat jest róż­no­rodny, a ludzie mogą być odmienni. Ta książka pomaga iść „małej głowie” (i nie­jednej „dużej”) jeszcze dalej – pomaga dostrzec, że osoby nie­peł­no­sprawne nie skła­dają się tylko z tej swojej odmien­ności, choroby. A zatem nie potrze­bują tylko współ­czucia, jak mówi jedna z boha­terek, nie­wi­doma Ania: „Dener­wuje mnie, gdy ludzie mi współ­czują. Nie trzeba mi współ­czuć – prze­cież jestem zdrowa, nikt mi nie umarł i nic mnie nie boli.”
„Moim celem było opo­wie­dzenie dzie­ciom w książce, czym jest nie­peł­no­spraw­ność. Chciałam pokazać, że nie­peł­no­spraw­ność to inne odczu­wanie, widzenie, a czasem także inne rozu­mienie świata. Dzieci w sposób natu­ralny są otwarte na inność, chcia­łabym w nich tę otwar­tość pod­trzymać i sprawić, by nie­peł­no­spraw­ność nie była tematem tabu w ich śro­do­wisku. Tą publi­kacją chciałam również obalić kilka ste­reo­typów i sprawić, aby dzieci zdrowe prze­stały się bać dzieci nie­peł­no­spraw­nych.” – mówi autorka książki Agnieszka Kos­sowska.
Wie­rzymy, że „Duże sprawy w małych głowach” pomogą uwolnić od wielu ste­reo­ty­po­wych zachowań i przy­czynią się do tego, że dzie­ciom nie­peł­no­sprawnym będzie żyło się dużo łatwiej.
Książka składa się z pięciu części, z których każda została poświę­cona innemu rodza­jowi nie­peł­no­spraw­ności:
• auty­zmowi
• nie­peł­no­spraw­ności ruchowej
• nie­peł­no­spraw­ności sen­so­rycznej (część o dzie­ciach sła­bo­sły­szą­cych, głu­chych oraz nie­wi­do­mych)
• nie­peł­no­spraw­ności inte­lek­tu­alnej
• epi­lepsji i zabu­rze­niom rozwoju zwią­zanym z wcze­śniac­twem
W części roz­działów znaj­dują się zabawy edu­ka­cyjne, w których wyko­naniu będą musieli pomóc dzie­ciom dorośli – ich zada­niem jest wpro­wa­dzenie dziecka zdro­wego w świat osób nie­peł­no­spraw­nych. Te „zadania prak­tyczne” dają nama­calną szansę, by zetknąć się z trud­no­ściami, których codziennie doświad­czają nie­peł­no­sprawne dzieci.
Dodat­kowo książka zawiera ilu­stracje pod­sta­wo­wych znaków z języka migo­wego, ele­menty komu­ni­kacji alter­na­tywnej oraz wkładkę z alfa­betem Braille’a.

Przemoc rodzinna : aspekty psy­cho­lo­giczne, peda­go­giczne i prawne / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent. – War­szawa : Difin, 2017.
Sygn. 164272, 164273p

W książce zostały przed­sta­wione róż­no­rodne aspekty pracy poma­gaczy w sytu­acji prze­mocy w rodzinie. Przed­sta­wiono je z per­spek­tywy pra­cow­nika socjal­nego, peda­goga, praw­nika, kura­tora sądo­wego, media­tora sądo­wego, poli­cjanta, pra­cow­nika służby wię­ziennej, psy­cho­loga, tera­peuty, członka zespołu inter­dy­scy­pli­nar­nego, księdza. Ważne jest wska­zanie barier w pracy poma­gaczy i moż­li­wości współ­pracy, aby zwięk­szyć efek­tyw­ność wspo­ma­gania rodzin.

(…) książka zawiera pro­po­zycje doty­czące działań pro­fi­lak­tycz­nych i pomo­co­wych na rzecz ofiar i sprawców prze­mocy. Stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla stu­dentów peda­go­giki, psy­cho­logii oraz socjo­logii, jak i dla osób na co dzień zaj­mu­ją­cych się dzia­łal­no­ścią wycho­wawczą, pro­fi­lak­tyczną i tera­peu­tyczną. Może ona być inspi­racją przy pla­no­waniu i two­rzeniu pro­gramów pro­fi­lak­tycz­nych w róż­no­rod­nych insty­tu­cjach, pla­ców­kach i orga­ni­za­cjach. Szcze­gólnie pomocna może okazać się dla osób, które z racji peł­nienia obo­wiązków zawo­do­wych stykają się na co dzień z ofia­rami prze­mocy. Należy wyrazić nadzieję, że recen­zo­wana książka stanie się źródłem refleksji usta­wo­dawców do two­rzenia bar­dziej efek­tyw­nego prawa i zapew­nienia środków pozwa­la­ją­cych bar­dziej efek­tywnie chronić ofiary prze­mocy. Wreszcie, że zain­spi­ruje naukowców do podej­mo­wania kolej­nych inter­dy­scy­pli­nar­nych badań wyja­śnia­ją­cych dyna­mikę, uwa­run­ko­wania, motywy i mecha­nizmy wpły­wa­jące na poja­wienie się prze­mocy w rodzinie. Tylko sys­te­ma­tyczne, wie­lo­aspek­towe badania pozwolą na peł­niejsze zro­zu­mienie pro­blemu prze­mocy w rodzinie, a dzięki temu na two­rzenie bar­dziej sku­tecz­nych form pomocy ofiarom prze­mocy oraz pro­gramów korek­cyj­nych dla sprawców.
dr hab. Mie­czy­sław Dudek, prof. SAN

Skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczychSku­teczne sposoby roz­wią­zy­wania pro­blemów wycho­waw­czych : pro­ce­dury postę­po­wania, pozy­tywne wycho­wanie – spraw­dzone metody, zadania nauczy­cieli, spe­cja­li­stów, dyrek­tora / [Mag­da­lena Goetz, Mał­go­rzata Celuch]. – War­szawa : Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2017.
Sygn. 164282, 164283

W książce „Sku­teczne sposoby roz­wią­zy­wania pro­blemów wycho­waw­czych” dyrektor znaj­dzie omó­wienie spraw­dzo­nych metod wycho­waw­czych oraz pro­cedur postę­po­wania. Dzięki wska­zówkom zawartym w bro­szurze dyrektor sku­tecznie roz­wiąże naj­częstsze, a zarazem naj­trud­niejsze pro­blemy wycho­wawcze, takie jak agresja rówie­śnicza, palenie tytoniu, wagary. Z publi­kacji dowiesz się, na czym polega pozy­tywne wycho­wanie oraz jakie zadania mają poszcze­gólne osoby w szkole w zakresie prze­ciw­dzia­łania pro­blemom wycho­waw­czym i reago­wania na nie.

Źródło:
www​.wuw​.pl
www​.difin​.pl
www​.bonito​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu
www​.wydaw​nic​two​fronda​.pl
www​.wydaw​nic​two​mind​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nic​two​linia​.pl
www​.bia​la​plama​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com

Nie tylko dla biblio­te­karzy

Nie tylko dla biblio­te­karzy

Nowo­czesne tech­no­logie czy tra­dy­cyjne metody? : o ten­den­cjach w krze­wieniu kultury czy­tel­ni­czej młodego poko­lenia / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Nie­wia­domska ; Sto­wa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Pol­skich. – Łódź : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego ; War­szawa : Wydaw­nictwo SBP, 2017.
Sygn. 163557pb, 163558

Kolejny tom z serii „Nauka – Dydak­tyka – Prak­tyka“ jest poświę­cony pre­zen­tacji tra­dy­cyj­nych i nowo­cze­snych metod krze­wienia kultury czy­tel­ni­czej wśród dzieci i mło­dzieży. Refleksja naukowa nad tą tema­tyką została podjęta w związku ze zmie­nia­ją­cymi się tech­no­lo­giami i meto­dami pracy z czytelnikiem/odbiorcą usług biblio­tecz­nych. Jak wyko­rzy­stać natu­ralne zain­te­re­so­wanie młodych nowymi tech­no­lo­giami do pro­mocji czy­tel­nictwa? Czy oprócz moż­li­wości tech­no­logie te mogą nieść ze sobą również zagro­żenia dla edu­kacji czy­tel­ni­czej? Jak je wpro­wa­dzać, by sta­no­wiły pomoc, a nie cel sam w sobie? Na te i inne pytania Czy­telnik znaj­dzie odpo­wiedzi w niniej­szym tomie.

W kręgu baśni i fan­ta­styki : studia o lite­ra­turze dzie­cięcej i mło­dzie­żowej / Wero­nika Kostecka, Maciej Skowera. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich, 2017.
Sygn. 163456 pb, 163457

Książka Wero­niki Kostec­kiej i Macieja Skowery jest taką pro­po­zycją lektury, która ma cha­rakter bar­dziej pytań niż odpo­wiedzi, bar­dziej refleksji niż zamknię­tych, nie­pod­wa­żal­nych kon­sta­tacji i wnio­sków. Autorzy sięgają zarówno do utworów iko­nicz­nych, będą­cych znakami kultury, pod­da­wa­nych wie­lo­krotnym, nie­kiedy wza­jemnie wyklu­cza­jącym się inter­pre­ta­cjom (Leśmian, Korczak, Ende, Rowling), jak i do tytułów zapo­mnia­nych, nie­do­strze­żo­nych i nie­słusznie pomi­nię­tych (jak seria Johna Bel­la­irsa i Brada Stric­klanda o Luisie Bar­na­velcie) lub w ogóle nie­zna­nych pol­skiemu czy­tel­ni­kowi (jak nie­tłu­ma­czony utwór Faulk­nera, jedyny tekst tego pisarza adre­so­wany do odbiorcy dzie­cię­cego). […] To ese­istyczne, eru­dy­cyjne, napi­sane z zaraź­liwą fascy­nacją studia, ukła­da­jące się, niczym puzzle, w obraz, którego pano­ramę nosi­liśmy w indy­wi­du­alnej i zbio­rowej wyobraźni, ale który zyskuje w szcze­gó­łach i zbli­że­niach.

Biblio­teki i książki w życiu nasto­latków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Nie­wia­domska ; Sto­wa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Pol­skich. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich ; Łódź : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, 2015.
Sygn. 163471, 163472

Książka składa się z trzech części zaty­tu­ło­wa­nych: 1. Biblio­teki w ujęciu współ­cze­snym: fakty, liczby, kon­cepcje, 2. Kultura czy­tel­nicza nasto­latków w świetle badań oraz 3. Zachęcić do czy­tania: o spo­so­bach na roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych nasto­latków. Zamiesz­czono w niej arty­kuły zarówno przed­sta­wi­cieli świata nauki jak i prak­tyków, autorów pol­skich i zagra­nicz­nych. Publi­kacja jest adre­so­wana do badaczy kultury poświę­ca­ją­cych uwagę czy­tel­nictwu nasto­latków i insty­tu­cjom, które mają na nie wpływ, a ponadto do: biblio­te­karzy, nauczy­cieli, socjo­logów, psy­cho­logów, peda­gogów, stu­dentów kie­runków huma­ni­stycz­nych oraz tych, których zain­te­re­so­wania oscy­lują wokół kultury czy­tel­ni­czej dzieci i mło­dzieży. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­tyką zachę­camy również do zapo­znania się z tek­stami zamiesz­czo­nymi w książ­kach Media a czy­tel­nicy oraz Kultura czy­tel­nicza dzieci i mło­dzieży początku XXI wieku wyda­nymi w 2013 roku przez Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego.

Inspi­racje czy­tel­nicze w życiu młodego poko­lenia / redakcja naukowa Mariola Antczak ; Sto­wa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Pol­skich. – Łódź : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego ; War­szawa : Wydaw­nictwo SBP, 2017.
Sygn. 163559pb, 163560

Książka jest poświę­cona przed­się­wzię­ciom popu­la­ry­zu­jącym czy­tel­nictwo wśród dzieci i mło­dzieży, które są podej­mo­wane przez różne insty­tucje, przede wszystkim biblio­teki, a także ana­lizie wybra­nych seg­mentów współ­cze­snego rynku wydaw­nictw dzie­cięco-mło­dzie­żo­wych. Czy­telnik znaj­dzie tu infor­macje doty­czące roli bibliotek, aran­żacji ich prze­strzeni, reor­ga­ni­zacji ich dzia­łal­ności oraz ini­cjatyw mają­cych na celu pro­mocję czy­tel­nictwa i kształ­to­wanie nawyków czy­tel­ni­czych. Autorzy zajęli się ponadto wybra­nymi zagad­nie­niami z zakresu zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych młodego odbiorcy i odpo­wia­da­ją­cych na nie ofert wydaw­ni­czych.

Źródło:
Sto­wa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Pol­skich

Uzy­skanie dotacji

Uzy­skanie dotacji

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że przy­stą­pi­liśmy do reali­zacji Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa.

Do 26 czerwca 2018 r. czekamy na Wasze pro­po­zycje książek dla dzieci, mło­dzieży, doro­słych, a także publi­kacji popu­lar­no­nau­ko­wych. Można je składać w Wydziale Wypo­ży­czalni Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy lub wypełnić krótki for­mu­larz na stronie inter­ne­towej i face­booku Biblio­teki.

Cele Pro­gramu:
1. Stwa­rzanie warunków do wzrostu czy­tel­nictwa w Polsce;
2. Wzrost atrak­cyj­ności oferty bibliotek szkol­nych i peda­go­gicz­nych przez zwięk­szenie udziału nowości wydaw­ni­czych w zbio­rach bibliotek;
3. Wzrost dostęp­ności książek w biblio­te­kach szkol­nych i peda­go­gicz­nych;
4. Rozwój współ­pracy pomiędzy szko­łami a biblio­te­kami publicz­nymi i biblio­te­kami peda­go­gicz­nymi.

Wybrane nowości w zbio­rach

Wybrane nowości w zbio­rach

Metoda Mon­tes­sori na cztery pory roku : 70 zabaw edu­ka­cyj­nych / Bri­gitte Ekert ; tłu­ma­czenie Kata­rzyna Skawran. – War­szawa : Wydaw­nictwo RM, © 2018.
Sygn. 164600

W tej książce znaj­dziesz 70 ćwiczeń zgod­nych z zasa­dami peda­go­giki Marii Mon­tes­sori prze­zna­czo­nych na różne pory roku. Są tu na przy­kład instrukcje wyko­nania bożo­na­ro­dze­nio­wych deko­racji i latarni na Hal­lo­ween, zabawy w pisanie, rymo­wanki, a nawet prze­pisy kuli­narne i ćwi­czenia jogi. Przy­go­to­wują one dziecko do nauki pisania i czy­tania, zapo­znają z figu­rami geo­me­trycz­nymi, roz­wi­jają jego per­cepcję, moto­rykę oraz inte­lekt. Nie­które zadania można wyko­nywać na dworze, inne – w domu. Każde może być dla Twojego dziecka eks­cy­tu­jącą przy­godą służąca zdo­by­waniu ważnych umie­jęt­ności. Ćwi­czenia opisano krok po kroku i sta­rannie zilu­stro­wano, dzięki czemu dziecko zyska w Tobie mądrego i wraż­li­wego prze­wod­nika po ota­cza­jącym świecie.

Wycho­wanie dla pokoju w peda­go­gice Marii Mon­tes­sori : praca zbio­rowa / pod red. nauk. Mał­go­rzaty Mikszy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2016.
Sygn. 164374, 164375

Praw­dziwy pokój oznacza zwy­cię­stwo spra­wie­dli­wości i miłości między ludźmi: oznacza lepszy świat, w którym panuje har­monia.
Maria Mon­tes­sori

Słowa Marii Mon­tes­sori sprzed prawie stu lat są nadal aktu­alne. War­tości, na które w tej wypo­wiedzi autorka zwró­ciła uwagę, tj. spra­wie­dli­wość i miłość, w XXI wieku kon­fron­to­wane są każdego dnia z trudną, często bru­talną rze­czy­wi­sto­ścią. Problem pokoju, wycho­wania dla pokoju z per­spek­tywy badań peda­go­gicz­nych jest chętnie i często podej­mo­wany. Nie­mniej z per­spek­tywy wizji aktu­al­nego i przy­szłego życia istotne jest, jak idee wycho­wania dla pokoju są i będą reali­zo­wane w peda­gogii, prak­tyce edu­ka­cyjnej (…).
dr Mał­go­rzata Miksza
Frag­ment recenzji:

(…) W popu­larnym odbiorze peda­go­gika Marii Mon­tes­sori jest koja­rzona głównie z metodą spon­ta­nicz­nego uczenia się dziecka dzięki włą­czeniu go w upo­rząd­ko­wane śro­do­wisko sty­mu­lu­jące do zada­wania pytań i roz­wią­zy­wania pro­blemów. Mniej znane są nato­miast sta­rania wiel­kiej wło­skiej peda­gożki o wycho­wanie moralne i duchowe pod­opiecz­nych, będące w jej prze­ko­naniu jedynym środ­kiem do zapo­bie­żenia wojnom i zapro­wa­dzenia powszech­nego pokoju dzięki prak­tycz­nemu zazna­jo­mieniu dzieci z takimi war­to­ściami jak glo­balne oby­wa­tel­stwo, oso­bista odpo­wie­dzial­ność i sza­cunek dla innego.
Tym właśnie zagad­nie­niom jest poświę­cona odda­wana dp rąk czy­tel­ników książka, która stanowi sta­rannie dobrany zbiór arty­kułów skon­cen­tro­wa­nych na pro­ble­ma­tyce wycho­wania do pokoju, naj­pierw w szer­szej per­spek­tywie teo­re­tycznej, a następnie w dok­trynie Marii Mon­tes­sori (…).
dr hab. Jerzy Kocha­no­wicz,
pro­fesor Dol­no­ślą­skiej Szkoły Wyższej

Język oknem na świat – edu­kacja języ­kowa w peda­go­gice Marii Mon­tes­sori : praca zbio­rowa / pod red. nauk. Mał­go­rzaty Mikszy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2015.
Sygn. 164372, 164373

(…) Komu­ni­kacja języ­kowa była i jest przed­miotem nauk o czło­wieku, w tym nauk filo­lo­gicz­nych i huma­ni­styczno-spo­łecz­nych. Problem przy­śpie­szo­nego rozwoju środków komu­ni­kacji masowej, brak czasu doro­słych na kontakt z dziećmi, roz­bież­ności w potrze­bach roz­wo­jo­wych dziecka w odnie­sieniu do prak­tyki edu­kacji języ­kowej powo­dują, że coraz wyraź­niej widać zanie­dbania w rozwoju mowy u dzieci, mło­dzieży i doro­słych. Zmniejsza się zasób słow­nictwa, wypo­wiedzi uczniów są bardzo lako­niczne, komu­ni­kacja wer­balna często zastę­po­wana jest wysy­ła­niem krót­kich ese­mesów (…)

Teksty niniej­szej publi­kacji zapewne nie zamy­kają tematu: Język oknem na świat. (…) Niechaj okno będzie zawsze otwarte, aby język stał się sym­bo­licznym pomo­stem pomiędzy czło­wie­kiem i światem. Jak pisała Maria Mon­tes­sori: Nie można wyobrazić sobie pra­wi­dło­wego wycho­wania bez nauki poprawnej wymowy. Powin­niśmy więc dosko­nalić naszą mowę i trosz­czyć się o jej piękno.
dr Mał­go­rzata Miksza

Frag­ment recenzji:
(…) Warto zachęcić Czy­tel­nika do wni­kli­wego prze­stu­dio­wania owego tekstu wpro­wa­dza­ją­cego do póź­niej­szych refleksji autor­skich, a istotnym powodem może być fakt, że poszcze­gólne roz­prawy for­mu­łują wiele myśli i kon­sta­tacji bardzo mocno zwią­za­nych z cywi­li­zacją współ­czesną oraz jej ludzkim i nie zawsze ludzkim obrazem i wymiarem.
prof. zw. dr hab. Ryszard Kucha

Peda­go­gika Mon­tes­sori – pod­stawy teo­re­tyczne i twórcze inspi­racje w prak­tyce : system peda­go­giczny Marii Mon­tes­sori w pla­ców­kach wycho­wania przed­szkol­nego i edu­kacji wcze­snosz­kolnej w Polsce i we Wło­szech / Barbara Surma. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2008.
Sygn. 164362, 164363

W jakim kie­runku roz­wi­nęła się teoria i prak­tyka peda­go­giczna Marii Mon­tes­sori? Czy myśl peda­go­giczna M. Mon­tes­sori i zało­żenia meto­dyczne dają moż­li­wości twór­czych inspi­racji prak­tycz­nych? Jakie w tej kon­cepcji jest miejsce dla twór­czego rozwoju nauczy­ciela i ucznia? Czy współ­cze­śnie prak­tycy pra­cu­jący metodą M. Mon­tes­sori bez­kry­tycznie trzy­mają się zasad i założeń opra­co­wa­nych przez nią prawie sto lat temu? Jak współ­cze­śnie rozumie się myśl M. Mon­tes­sori dosto­so­wania sposobu podej­ścia peda­go­gicz­nego do dziecka, mając na uwadze dziecko każdej kultury i epoki?
Na te i na wiele innych pytań stara się odpo­wie­dzieć autorka w swej książce, którą dedy­kuje stu­dentom peda­go­giki i psy­cho­logii, nauczy­cielom wycho­wania przed­szkol­nego i edu­kacji wcze­snosz­kolnej, kate­chetom, rodzicom i dzie­ciom, z którymi praca przy­nosi jej tak wiele radości.

Frag­ment recenzji:
(…) Autorka, wyko­rzy­stując całą dostępną lite­ra­turę – głównie w języku włoskim, miała moż­li­wość zwe­ry­fi­ko­wania wielu, nie­jed­no­krotnie błęd­nych inter­pre­tacji, jakie funk­cjo­no­wały w odnie­sieniu do systemu mon­tes­so­riań­skiego. Dzięki tak solidnej ana­lizie czy­telnik może nareszcie poznać istotę i zało­żenia tego systemu (…)
prof. dr hab. Marian Śnie­żyński

Peda­go­gika Marii Mon­tes­sori w Polsce i na świecie : praca zbio­rowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum ; Kraków : Wydaw­nictwo Wyższej Szkoły Filo­zo­ficzno-Peda­go­gicznej Igna­tianum, 2009.
Sygn. 164364, 164365

Idea peda­go­giczna Marii Mon­tes­sori znana jest na świecie od ponad stu lat, jej rozwój i recepcja prze­bie­gały w różnych krajach na różne sposoby. Celem tej publi­kacji jest przed­sta­wienie pol­skiemu Czy­tel­ni­kowi histo­rycz­nych uwa­run­kowań rozwoju myśli peda­go­gicznej Marii Mon­tes­sori we Wło­szech, w Niem­czech i w Polsce oraz aktu­al­nego stanu recepcji tegoż systemu w Polsce. Zebrane w tej publi­kacji arty­kuły są próbą przy­bli­żenia i roz­po­wszech­nienia idei peda­go­gicz­nych Marii Mon­tes­sori reali­zo­wa­nych w coraz to licz­niej­szych, nowo powsta­ją­cych w Polsce żłob­kach, przed­szko­lach i szko­łach pod­sta­wo­wych.

Frag­ment recenzji:
(…) Redak­torka naukowa tej publi­kacji Barbara Surma napi­sała we wstępie:
„W myśl Marii Mon­tes­sori, podą­żając za dziec­kiem, jesteśmy w stanie pomóc mu roz­winąć jego oso­bo­wość, bez względu na to gdzie mieszka, jakim języ­kiem się posłu­guje, jaką wyznaje religię… Ta róż­no­rod­ność nie dzieli, a jed­noczy. Dziecko niesie pokój. Naszym zada­niem jest tylko odkryć to dziecko i pomóc mu roz­winąć jego oso­bo­wość” .
Teksty zawarte w pracy zbio­rowej dają świa­dectwo moż­li­wości reali­zacji tego pod­sta­wo­wego zadania wycho­waw­czego (…)
prof. zw. dr hab. Sta­ni­sław Palka

Dziecko i dorosły w kon­cepcji peda­go­gicznej Marii Mon­tes­sori : teoria i prak­tyka : praca zbio­rowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum ; Kraków : Wydaw­nictwo Wyższej Szkoły Filo­zo­ficzno-Peda­go­gicznej Igna­tianum, 2009.
Sygn. 164366, 164367

To co budziło tak wielkie zain­te­re­so­wanie w meto­dzie Mon­tes­sori, nazwano odkry­ciem dziecka lub inaczej kluczem do dziecka. Ana­li­zując koleje pierw­szego wydania „Il metodo” , trzeba stwier­dzić, że Maria Mon­tes­sori wie­lo­krotnie doko­ny­wała zmian w swej meto­dzie. Świadczy to o ciągłej potrzebie badania rozwoju dziecka i szu­kania nowych moż­li­wości jego odkry­wania, sposobu jego uczenia się, naby­wania różnych umie­jęt­ności, pamię­tając jednak o zasa­dzie wolnego wyboru i własnej aktyw­ności dziecka w przy­go­to­wanym oto­czeniu. Dowodem na to, że spad­ko­biercy myśli peda­go­gicznej Marii Mon­tes­sori podą­żają za dziec­kiem, nie zatrzy­mują się na bada­niach doko­na­nych w zeszłym stu­leciu, jest niniejsza pozycja, której celem jest uka­zanie, w jaki sposób pracuje się współ­cze­śnie z dziećmi, jak dziecko się uczy oraz jaka jest pozycja i rola nauczy­ciela mon­tes­so­riań­skiego w pol­skich pla­ców­kach.

Frag­ment recenzji:
(…) Książka stanowi sta­rannie dobrany zbiór arty­kułów napi­sa­nych przez znawców kon­cepcji Marii Mon­tes­sori. Główną zaletą mono­grafii jest uka­zanie dok­tryny i metody wiel­kiej wło­skiej pedagog z różnych punktów widzenia. Roz­wa­żania teo­re­tyczne zostały uzu­peł­nione przed­sta­wie­niem wyników badań nad sku­tecz­no­ścią metody Mon­tes­sori, jak również rela­cjami z pracy dydak­tycznej wyko­rzy­stu­jącej tę coraz bar­dziej popu­larną w naszym kraju peda­go­gikę. Lektura książki może stać się inspi­racją dla nauczy­cieli poszu­ku­ją­cych twór­czych metod akty­wi­zacji dziecka, dla rodziców pra­gną­cych lepiej zro­zu­mieć swoje pociechy, dla stu­dentów zgłę­bia­ją­cych różne kon­cepcje wycho­wawcze (…)
dr hab. Jerzy Kocha­no­wicz,
pro­fesor Dol­no­ślą­skiej Szkoły Wyższej

Odkrycie dziecka / Maria Mon­tes­sori ; przeł. Alek­sandra Pluta. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2014.
Sygn. 164368, 164369

Z przed­mowy do pierw­szego pol­skiego wydania:
(…) Cieszy fakt, że do rąk pol­skiego czy­tel­nika trafia pierwsze wydanie w języku polskim książki Marii Mon­tes­sori pod tytułem Odkrycie dziecka. Książka została rze­telnie prze­tłu­ma­czona z języka wło­skiego przez Alek­sandrę Plutę i naukowo zre­da­go­wana przez Barbarę Surmę. Dzięki sta­rannej formie edy­tor­skiej Wydaw­nictwa Palatum każda osoba zain­te­re­so­wana postacią i twór­czo­ścią Marii Mon­tes­sori prze­żyje duchowa ucztę, delek­tując się tek­stami zawar­tymi w książce. Spek­trum zagad­nień jakie pre­zen­tuje Maria Mon­tes­sori jest kwin­te­sencją jej dłu­go­let­nich badań nad dziec­kiem: jego roz­wojem, edu­kacją i ducho­wo­ścią. W przed­mowie do trze­ciego wydania wło­skiego Maria Mon­tes­sori, po raz kolejny pod­kre­śliła, że w podej­mo­wa­nych przez nią bada­niach zale­żało jej na wni­kliwym, naukowym poznaniu dziecka i życiu w pokoju, a nie na stwo­rzeniu nowej metody edu­ka­cyjnej. Pro­blemy, jakie ma do roz­wią­zania ludz­kość, to głównie pokój i jedność. Można to osią­gnąć tylko poprzez zwró­cenie swej uwagi i poświę­cenie energii na odkry­wanie dziecka i na roz­wi­janie wiel­kiego poten­cjału oso­bo­wości ludz­kiej w okresie jej kształ­to­wania [s. 9]. Jeszcze raz na to zwró­ciła uwagę Autorka w roz­dziale 24 „Trium­fu­jąca kwa­dryga“: Punktem wyjścia dla praw­dzi­wego zro­zu­mienia naszej pracy nie jest branie pod uwagę metody wycho­waw­czej, lecz czegoś prze­ciw­nego: metoda jest kon­se­kwencją wspo­ma­gania rozwoju zjawisk psy­cho­lo­gicz­nych, które nie były zauwa­żone, a co za tym idzie – były nie­znane przez stu­lecia. Problem zatem nie jest natury peda­go­gicznej, lecz psy­cho­lo­gicznej, a wycho­wanie, które wspo­maga życie, jest dyle­matem, który dotyczy ludz­kości [s. 271].

Edu­kacja w sys­temie Marii Mon­tes­sori – wycho­wa­niem do war­tości : praca zbio­rowa / pod red. nauk. Mał­go­rzaty Mikszy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2014.
Sygn. 164370, 164371

Od wielu lat obser­wu­jemy w naszym kraju coraz żywsze zain­te­re­so­wanie peda­go­giką Marii Mon­tes­sori. Egzem­pli­fi­kują to powsta­jące coraz licz­niej pla­cówki Mon­tes­sori, przed­szkola, szkoły, także żłobki. Publi­kacje naukowe na temat peda­go­giki M. Mon­tes­sori również wska­zują, że peda­godzy, teo­re­tycy i prak­tycy mają ogromną potrzebę opisu i wyja­śnienia założeń myślenia Autorki o dziecku, jego rozwoju, edu­kacji w domu, przed­szkolu i szkole (…).
(…) Edu­kacja M. Mon­tes­sori skon­cen­tro­wana jest na poma­ganiu życiu, kluczem jest wycho­wanie do war­tości, a środ­kiem – towa­rzy­szenie dzie­ciom w budo­waniu oso­bo­wości. Czło­wiek, aby jego nazwę można było zapisać wielką literą, musi być istotą nie tylko rozumną, posia­da­jącą inte­li­gencję, która pozwala mu działać, ale również wraż­liwą, czującą, widzącą złożone potrzeby innych ludzi (…)
dr Mał­go­rzata Miksza
Źródło :
www​.palatum​.pl
www​.rm​.com​.pl

Wybrane nowości w zbio­rach – kwie­cień

Wybrane nowości w zbio­rach – kwie­cień

Prawo, rodzina, praca / redakcja naukowa Marta Andrysz­czak, Renata Bado­wiec, Daria Gęsicka. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2017.
Sygn. 162985

Mono­grafia została poświę­cona wybranym zagad­nie­niom oraz insty­tu­cjom prawnym spo­ty­kanym w dwóch naj­waż­niej­szych sferach ludz­kiej aktyw­ności – w pracy oraz w rela­cjach rodzin­nych. Publi­kacja nie ma cha­rak­teru kom­plek­so­wego, ponieważ nie obej­muje swoim zakresem wszyst­kich zagad­nień zwią­za­nych z powyż­szymi rela­cjami, nie­mniej jej istotny walor stanowi aktu­al­ność poru­sza­nych kwestii. Autorzy poszcze­gól­nych roz­działów skupili się na tema­tach, które ze względu na zmie­nia­jące się sto­sunki spo­łeczno-gospo­darcze budzą obecnie naj­większe zain­te­re­so­wanie lub wąt­pli­wości. Mono­grafia ma cha­rakter wie­lo­płasz­czy­znowy – zawiera prace z prawa admi­ni­stra­cyj­nego, cywil­nego, euro­pej­skiego, karnego, kon­sty­tu­cyj­nego, podat­ko­wego, pracy oraz rodzin­nego.

Prawo rodzinne i opie­kuńcze : prak­tyka, orzecz­nictwo, kazusy / Natalia Szok, Rado­sław Ter­lecki. – 2. wydanie, stan prawny kwie­cień 2017 r. – War­szawa : Wydaw­nictwo C. H. Beck, 2017.
Sygn. 162986

Książka stanowi studium insty­tucji prawa rodzin­nego i opie­kuń­czego. Jest ona szcze­gólnie pole­cana apli­kantom odby­wa­jącym szko­lenia w ramach apli­kacji rad­cow­skiej, adwo­kac­kiej, sędziow­skiej, nota­rialnej czy komor­ni­czej, jak również osobom przy­go­to­wu­jącym się do egza­minów zawo­do­wych. Z uwagi na sze­rokie omó­wienie pro­ble­ma­tyki sto­so­wania prawa rodzin­nego i opie­kuń­czego, opra­co­wanie to dedy­ko­wane jest także radcom prawnym i adwo­katom, którzy w ramach wyko­ny­wania zawodu zajmują się pro­wa­dze­niem spraw rodzin­nych. Przej­rzysta formuła ana­li­zo­wa­nych treści sprawia, że praca ta może być również pomocna stu­dentom prawa, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę, a także osobom, które ze względu na oko­licz­ności życiowe stały się stroną postę­powań z zakresu prawa rodzin­nego i opie­kuń­czego.
Pre­zen­tując poszcze­gólne insty­tucje praw­no­ro­dzinne sku­piono się przede wszystkim na aspek­tach prak­tycz­nych sto­so­wania prawa, a oma­wiane zagad­nienia zostały dodat­kowo wzbo­ga­cone analizą orze­czeń sądów powszech­nych, sądów admi­ni­stra­cyj­nych oraz Sądu Naj­wyż­szego, co sprawia, że Czy­telnik nie tylko lepiej zro­zumie przed­sta­wianą materię, ale zapozna się również z obo­wią­zu­jącą linią orzecz­niczą. Chcąc spro­stać wymogom, jakie sta­wiane są apli­kantom, w pracy tej zawarto wybór róż­no­rod­nych stanów fak­tycz­nych, które pozwolą nie tylko zro­zu­mieć spe­cy­fikę i mecha­nizmy procesu wykładni prze­pisów prawa rodzin­nego i opie­kuń­czego, ale również nale­życie przy­go­tować się do prze­pro­wa­dza­nych w ramach apli­kacji praw­ni­czych kolo­kwiów, czy egza­minów zawo­do­wych.

Pro­gra­mo­wanie dla począt­ku­ją­cych w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller ; [tłu­ma­czenie Tomasz Walczak]. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, copy­right 2017.
Sygn. 162987

Dziś mało kto potrafi obejść się bez kom­pu­tera. Te nie­zwykle poży­teczne urzą­dzenia służą do pracy i roz­rywki, komu­ni­ko­wania się, dia­gno­zo­wania chorób, zarzą­dzania firmą, a nawet pro­wa­dzenia wojen. Wła­ściwie trudno byłoby wyobrazić sobie dzie­dzinę, w której kom­pu­tery i to, co potrafią, byłoby zbędne. Właśnie dlatego we współ­cze­snym świecie umie­jęt­ność pro­gra­mo­wania jest bardzo cennym atutem. Zapo­trze­bo­wanie na pro­gra­mi­stów wciąż rośnie, a naj­lepsi w tym fachu mogą liczyć na nie­zwykle atrak­cyjne warunki pracy.

Niniejszy samo­uczek pozwala przy­swoić sobie pod­stawy pro­gra­mo­wania w ciągu 24 godzin­nych lekcji, umoż­liwia solidne opa­no­wanie podstaw i uczy popraw­nego pro­jek­to­wania pro­gramów. Nie pomi­nięto tu szcze­gólnie ważnego przy­go­to­wania się do pro­gra­mo­wania ani zasad two­rzenia opro­gra­mo­wania w kor­po­ra­cjach, a rów­no­cze­śnie poka­zano sposoby korzy­stania z naj­waż­niej­szych technik pro­gra­mi­stycz­nych oraz klu­czowe cechy naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­nych języków pro­gra­mo­wania.

Religia w nowo­cze­snym pań­stwie demo­kra­tycznym – szansa czy zagro­żenie? : analiza sporu libe­rałów i komu­ni­ta­rian / Marta Turkot. – War­szawa : Wydaw­nictwa Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, 2017.
Sygn. 162990

Analiza dys­kusji doty­czą­cych współ­cze­snego zna­czenia religii dla demo­kra­tycz­nego państwa oraz jej form i warunków obec­ności w sferze publicznej. Autorka bada reli­gijne i poza reli­gijne pod­stawy państwa kon­sty­tu­cyj­nego, które zna­cząco wpły­wają na kon­dycję tego systemu. Się­gając do naj­waż­niej­szego sporu w zakresie filo­zofii poli­tycznej, jaki toczył się od lat 70. XX wieku, czyli do sporu między libe­ra­łami a komu­ni­ta­ria­nami doty­czą­cego głównie idei spra­wie­dli­wości w spo­łe­czeń­stwie, stara się roz­winąć aktu­alną pole­mikę i wzbo­gacić ją o nowe argu­menty.

Super­pro­gno­zo­wanie : sztuka i nauka pro­gno­zo­wania / Philip E. Tetlock, Dan Gardner ; tłu­ma­czenie Maciej Mar­kie­wicz. – War­szawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162993

Każdy mógłby sko­rzy­stać na moż­li­wości dal­szego spoj­rzenia w przy­szłość, nie­za­leżnie czy kupuje akcje, tworzy stra­tegie, wpro­wadza nowy produkt, czy też po prostu planuje menu na nad­cho­dzący tydzień. Nie­stety ludzie są zazwy­czaj marnymi pro­gno­sty­kami. Jak wykazał Philip Tetlock, pro­fesor Wharton School of Busi­ness, w swoim prze­ło­mowym badaniu z 2005 roku, nawet pro­gnozy eks­pertów są nie­wiele lepsze niż wynik przy­padku. Mimo to, istotnym oraz nie­do­po­wie­dzianym wnio­skiem wyni­ka­jącym z tych badań było stwier­dzenie, że nie­którzy pro­fe­sjo­na­liści naprawdę potrafią pro­gno­zować, a Tetlock spędził minioną dekadę sta­rając się dowie­dzieć dla­czego. Co czyni nie­któ­rych tak dobrymi? I czy można się tego nauczyć?

W „Super­pro­gno­zo­waniu”, Philip Tetlock i Dan Gardner przed­sta­wiają nam arcy­dzieło pre­dykcji, oparte o dekady badań oraz wynik roz­le­głego, finan­so­wa­nego przez rząd tournée pro­gno­zo­wania. W projekt Wła­ściwe Osądy (Good Jud­ge­ment Project) zaan­ga­żo­wano dzie­siątki tysięcy zwy­kłych ludzi – włą­czając w to bro­oklyń­skiego reży­sera, eme­ry­to­wa­nego hydrau­lika oraz tan­cerkę, których popro­szono o pro­gno­zo­wanie glo­bal­nych wyda­rzeń. Nie­którym poszło zadzi­wia­jąco dobrze. Poko­nali spe­cja­li­styczne bench­marki, rywali oraz rynki pro­gno­styczne. Wypadli lepiej niż zbiorcze opinie ana­li­tyków z dostępem do zastrze­żo­nych danych. To „super­pro­gno­stycy”.

W tej prze­ło­mowej oraz przy­stępnej książce, Tetlock i Gardner poka­zują nam w jaki sposób możemy się uczyć od tej eli­tarnej grupy. Spla­tając razem historie pro­gno­stycz­nych suk­cesów (wli­czając w to nagonkę na Osamę bin Ladena), porażek (inwazja w Zatoce Świń) oraz wywiadów z decy­den­tami wyso­kiego szczebla, od Davida Petra­eusa do Roberta Rubina, udo­wad­niają, że dokładne i udane pro­gno­zo­wanie nie wymaga wcale potęż­nych kom­pu­terów czy tajem­ni­czych metod. Nie­zbędne są za to: zbie­ranie dowodów z różnych źródeł, pro­ba­bi­li­styczne myślenie, praca zespo­łowa, noto­wanie rezul­tatów oraz umie­jęt­ność przy­znania się do błędu i zmiany kursu.

Terapia zaję­ciowa w geria­trii / Edyta Janus, Aneta Bac, Alek­sandra Kulis, Agnieszka Smro­kowska-Reich­mann. – War­szawa : Wydaw­nictwo Lekar­skie PZWL, 2017.
Sygn. 162997

Opieka nad osobami star­szymi jest wyzwa­niem teraź­niej­szości. Terapia zaję­ciowa umoż­liwia wła­ściwe ich wspie­ranie w zakresie wyko­ny­wania zna­czą­cych dla nich zajęć oraz pod­no­szenie jakości życia.

Pod­ręcznik został opra­co­wany przez doświad­czo­nych prak­tyków i zarazem nauczy­cieli aka­de­mic­kich. Autorzy w przy­stępnej i syn­te­tycznej formie pre­zen­tują moż­li­wości oraz sposoby pracy tera­peuty zaję­cio­wegp z senio­rami.

Pod­ręcznik powstał z myślą o stu­den­tach kie­runków terapia zaję­ciowa oraz fizjo­te­ra­pipa. Będzie również pomocny dla psy­cho­logów, peda­gogów i asy­stentów osób nie­peł­no­spraw­nych.

Między grupami : prze­wodnik po rela­cjach z ludźmi, którzy się od nas różnią / Tomasz Besta, Natasza Kosa­kowska-Bere­zecka. – Sopot : Smak Słowa, 2017.

Książka „Między grupami“ nie­przy­pad­kowo została nazwana prze­wod­ni­kiem. Zawiera bowiem wiele uży­tecz­nych infor­macji, które niczym dro­go­wskazy poma­gają sprawnie się poru­szać w ota­cza­jącym nas świecie. Spo­ty­kamy w nim ludzi, którzy różnią się od nas pod względem płci, pocho­dzenia, kultury, języka, poglądów poli­tycz­nych, toż­sa­mości psy­cho­sek­su­alnej i wielu, wielu innych rzeczy. Róż­no­rod­ność może sta­nowić źródło dobrych, wzbo­ga­ca­ją­cych doświad­czeń, ale może też być przy­czyną licz­nych nie­po­ro­zu­mień, fru­stracji i kon­fliktów (nie­kiedy bardzo groź­nych). Nie­za­leżnie od tego, czy budzi to w nas zachwyt, czy prze­ra­żenie, świat po prostu jest zróż­ni­co­wany. Oczy­wi­ście możemy zamknąć oczy i potykać się co krok o jakąś różnicę, raniąc przy tym siebie i innych. Możemy jednak zapytać o drogę tych, którzy grun­townie zbadali teren relacji między ludźmi i wiedzą, jak pokonać bariery pomiędzy „naszymi“ a „obcymi“.

Naj­więk­szym walorem książki jest jej bardzo popu­larny, wręcz potoczny język oraz wielość życio­wych przy­kładów, do których odwo­łują się autorzy. Mówiąc o bardzo poważ­nych spra­wach, takich jak kon­flikty, przemoc czy dehu­ma­ni­zacja, nie wiodą czy­tel­nika w gąszcz zawi­łych roz­ważań teo­re­tycz­nych lecz raczą go barw­nymi przy­kła­dami, takimi jak dzie­lenie się bile­tami na festiwal Opener, zacho­wania szym­pansów Bonobo czy postrze­ganie cze­czeń­skiego zawod­nika MMA Mameda Cha­li­dowa. Czy­telnik dowie się też z książki, jak wyobra­żenie sobie, że się jest che­er­li­derką wpływa na oceny własnej atrak­cyj­ności i czy czy­tanie Harry Pottera może ogra­ni­czyć uprze­dzenia? Choć pytania te brzmią banalnie, to sta­nowią wstęp do głęb­szej refleksji nad funk­cjo­no­wa­niem czło­wieka w grupach i moż­li­wo­ściach wyjścia poza myślenie o sobie jako o członku grupy.“
Z recenzji Michała Bile­wicza

Sce­na­riusze lekcji wycho­waw­czych dla nauczy­cieli i wycho­wawców w star­szych klasach szkoły pod­sta­wowej i w szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych / Maria Gudro-Homicka. – War­szawa : Difin, 2017.
Sygn.. 163006p, 163007

Książka stanowi pro­po­zycję 40 zajęć pro­wa­dzo­nych meto­dami akty­wi­zu­ją­cymi, w tym metodą dramy. Zna­ko­mita pomoc meto­dyczna dla nauczy­cieli, wycho­wawców, peda­gogów ze szkół pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych.

To prak­tyczny prze­wodnik po war­to­ściach i pro­ble­mach współ­cze­snej mło­dzieży. Sce­na­riusze dotyczą róż­no­rodnej tema­tyki, takiej jak kon­flikty, agresja, zani­żona samo­ocena ucznia, odrzu­cenie, wybór drogi, mobbing, tole­rancja, rozbita rodzina, patrio­tyzm, wiara. Wyko­rzy­stano w nich teksty pio­senek, filmy, lite­ra­turę. Sce­na­riusze mogą być reali­zo­wane na godzi­nach wycho­waw­czych, lek­cjach przy­go­to­wu­ją­cych do życia w rodzinie, na języku polskim, historii czy warsz­ta­tach pozasz­kol­nych.

Socjo­tech­nika : sztuka zdo­by­wania władzy nad umy­słami / Chri­sto­pher Hadnagy ; [przed­mowa Paul Wilson ; tłu­ma­czenie: Magda Wit­kowska]. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, cop. 2017.
Sygn. 163008

Poznaj pierwszy na świecie model socjo­tech­niki. Autor tej książki defi­niuje, wyja­śnia i roz­kłada go na cząstki ele­men­tarne, a następnie ilu­struje całe zagad­nienie, przy­ta­czając analizy i praw­dziwe historie. Zabierze Cię na wycieczkę po ciem­nych zauł­kach spo­łe­czeń­stwa, gdzie żyją szem­rane typy. Przed­stawi Ci mroczne arkana socjo­tech­niki sto­so­wanej przez szpiegów i oszu­stów. Będziesz pod­glądał nawet takich mistrzów, jak Kevin Mitnick, autor książki Sztuka pod­stępu. Przyj­rzysz się także powszechnym, codziennym sytu­acjom, poznając je pod kątem sce­na­riuszy socjo­tech­nicz­nych. W ostat­niej części znaj­dziesz „tajemne“ porady i wska­zówki pro­fe­sjo­nal­nych socjo­tech­ników, a czasem również praw­dzi­wych prze­stępców.

Sekrety oszu­stów i socjo­tech­ników
Model komu­ni­kacji i jego geneza
Wyko­rzy­sty­wanie wpływu alko­holu
Wcho­dzenie w rolę, czyli jak zostać tym, kim chcesz
Sztuczki socjo­tech­niczne — psy­cho­lo­giczne zasady sto­so­wane w socjo­tech­nice
Pro­gra­mo­wanie neu­ro­lin­gwi­styczne (NLP)
Pięć podstaw wywie­rania wpływu
Two­rzenie pro­gramu pod­no­szenia świa­do­mości oso­bi­stych zagrożeń
Wyczu­lenie na zło­śliwe taktyki
Dalaj­lama i socjo­tech­nika

Ty w social mediach : pod­ręcznik budo­wania marki oso­bi­stej dla każdego / Marcin Żukowski. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, cop. 2017
Sygn. 163010

Ta książka jest właśnie dla Ciebie!
Dla Ciebie, dla Ciebie i dla Ciebie. Ponieważ każdy z nas jest marką. Marką, czyli wyobra­że­niem, jakie na nasz temat mają ludzie. Mama i tata to marki — opie­kuńcze, solidne marki-opoki. Rze­mieślnik jest marką, defi­nio­waną przez jakość przed­miotów, jakie wytwarza. Księ­gowy jest marką, która potrafi liczyć i zna się na prawie podat­kowym. KAŻDY JEST MARKĄ. Sekret tkwi w tym, by nauczyć się swoją marką sku­tecznie zarzą­dzać. Zanim się obru­szysz, odpo­wiedz sobie uczciwie na pytanie, jak wiele masz wolnego czasu. Niezbyt wiele, prawda? A jak dużą część tego cennego zasobu gotów jesteś poświęcić na dogłębne poznanie każdego spo­tka­nego czło­wieka? Pewnie niedużą…

Twój przy­szły pra­co­dawca, klient albo zle­ce­nio­dawca jest takim samym czło­wie­kiem jak Ty. Ma nie­wiele czasu, za to wielu apli­ku­ją­cych na ofe­ro­wane sta­no­wisko i spory rynek pod­wy­ko­nawców do wyboru. Musi decy­dować szybko, niemal bez zasta­no­wienia. Jak myślisz, kogo wybierze? Pana albo panią, których atutem jest jedynie niezbyt jasno napi­sane CV, czy czło­wieka, z którym gdzieś kiedyś chociaż raz się zetknął? Osobę, która zamie­ściła na Face­booku mądry, rze­czowy komen­tarz albo trafny tweet? Od której dostał link do cie­ka­wego posta na blogu? Dla­czego stojąc przed wyborem „no-man lub oso­bo­wość”, „ekspert – po prostu marka”, pra­co­dawca albo zle­ce­nio­dawca miałby wybrać tego pierw­szego? No właśnie… Właśnie z tego powodu to właśnie Ty. I Ty. I jeszcze: Ty — musisz już dziś nauczyć się, jak być sobą i jak na tym zara­biać. Zacznij od budowy swojej marki oso­bi­stej. Skup się na social mediach.
Z tą książką zrobisz to pro­fe­sjo­nalnie.

Zabu­rzenia komu­ni­kacji pisemnej / redakcja naukowa: Aneta Doma­gała, Urszula Mirecka. – Gdańsk : Grupa Wydaw­nicza Har­monia. Har­monia Uni­ver­salis, 2017.
Sygn. 162016, 162017

Przed­sta­wiana mono­grafia Zabu­rzenia komu­ni­kacji pisemnej z serii Logo­pedia XXI Wieku poświę­cona jest pro­ble­ma­tyce komu­ni­kacji pisemnej. Główny cel tomu, dedy­ko­wa­nego Pro­fesor Marcie Bog­da­no­wicz, stanowi cało­ściowe zapre­zen­to­wanie zagad­nień komu­ni­kacji pisemnej i jej zabu­rzeń, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem trud­ności w czy­taniu i pisaniu w różnych jed­nost­kach pato­logii mowy. Autorzy poszcze­gól­nych roz­działów zwra­cają uwagę na zna­czenie czy­tania i pisania dla funk­cjo­no­wania osób z zabu­rzeniami mowy oraz jakości ich życia. Jednym ze wska­zy­wa­nych aspektów jest niwe­lo­wanie – dzięki poro­zu­mie­waniu się pisem­nemu – barier komunikacyj­nych w przy­padku osób nie­sły­szą­cych czy osób z dyz­ar­trią (także dzięki nowym tech­no­lo­giom), co stanowi dla nich szansę na osią­gnięcie więk­szej samodzielno­ści i posze­rzenia moż­li­wości zawo­do­wych.

Tom składa się z trzech części: Uwa­run­ko­wania oraz symp­to­ma­to­logia zabu­rzeń komuni­kacji pisemnej. Orien­tacje teo­re­tyczne i per­spek­tywy badawcze, Trud­ności w czy­taniu i pisaniu u osób z rozwojo­wymi i naby­tymi zabu­rze­niami mowy oraz Dia­gnoza trud­ności w czy­taniu i pisaniu. Wspo­ma­ganie rozwoju, terapia.

Publi­kacja kie­ro­wana jest do logo­pedów, ale również do psy­cho­logów, peda­gogów i nauczy­cieli – wszyst­kich spe­cja­li­stów zain­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­tyką zabu­rzeń komu­ni­kacji pisemnej: badaczy aka­de­mic­kich i prak­tyków. Przy­datna będzie także stu­dentom kie­runków logo­pe­dycz­nych, psy­cho­lo­gicz­nych, peda­go­gicz­nych (i kie­runków pokrew­nych), słu­cha­czom studiów pody­plo­mo­wych, przede wszystkim z zakresu logo­pedii oraz dia­gnozy i terapii trud­ności w czy­taniu i pisaniu.

Zagro­żenia ze strony mediów / pod redakcją Grażyny Pen­kow­skiej. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Naukowe Katedra, 2017.
Sygn. 163018

Książka porusza pro­blemy aktu­alne i ważne spo­łecznie. Jest głosem w dys­kusji nad nowymi wyzwa­niami – szcze­gólnie dla peda­go­giki – zwią­za­nymi z eks­pansją infor­ma­tyczną w różnych dzie­dzi­nach życia spo­łecz­nego”.
prof. Anna Wasi­lewska

Wiek XXI cha­rak­te­ry­zuje się burz­liwym roz­wojem mediów na całym świecie, a ma to związek z gigan­tycznym oży­wie­niem tech­no­lo­gicznym. Nowo­czesne tech­no­logie infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyjne już w ostat­niej deka­dzie XX wieku zaczęły dyna­micznie wkra­czać do wszyst­kich sfer życia czło­wieka. Dało to początek prze­mianom spo­łecznym na ogromną skalę. […] Od momentu rozwoju nowych, a potem nowych nowych mediów ich cha­rakter jest duali­styczny, dobry i zły zarazem”.
prof. Grażyna Pen­kowska

Źródło :
www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.beck​.pl
www​.helion​.pl
www​.wuw​.pl
www​.cedewu​.pl
www​.pzwl​.pl
www​.smak​slowa​.pl
www​.difin​.pl
www​.har​monia​.edu​.pl
www​.wnka​tedra​.pl

Nowości w zbio­rach – marzec

Nowości w zbio­rach – marzec

Reko­men­dacje wybra­nych nowości włą­czo­nych do zbiorów biblio­teki w marcu:

Opieka szkoły nad dziec­kiem z rodziny pato­lo­gicznej / Daria Becker-Pestka. – War­szawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162724

Pro­ble­ma­tyka książki dotyczy opieki szkoły nad dziec­kiem z rodziny pato­lo­gicznej. Mimo zapisów w polskim usta­wo­daw­stwie, prak­tyka wska­zuje, że kwestie te pilnie wyma­gają kom­plek­so­wych roz­wiązań. Aby wypra­cować naj­lepsze roz­wią­zania w zakresie opieki nad dziec­kiem z rodziny pato­lo­gicznej konieczne jest doko­nanie analizy zja­wiska zarówno z punktu widzenia teorii naukowej, jak i prak­tyki.

Treść publi­kacji kon­cen­truje się wokół funk­cjo­no­wania współ­cze­snej rodziny i szkoły oraz wystę­pu­ją­cych zjawisk pato­lo­gicz­nych. W obecnej rze­czy­wi­stości w pol­skich rodzi­nach wystę­puje wiele pro­blemów. Znaj­duje to swoje nega­tywne odzwier­cie­dlenie w reali­zacji przy­pi­sa­nych jej funkcji, nie­ko­rzystnie wpływa na wypeł­nianie zadań opie­kuń­czych wobec dzieci. Zmienia się także funk­cjo­no­wanie pol­skiej szkoły, wystę­pują zabu­rzenia w reali­zacji jej funkcji. Podej­mując refleksję nad tą nie­zwykle istotną pro­ble­ma­tyką warto roz­pa­trywać zadania peł­nione zarówno przez szkołę, jak i rodzinę – w sze­rokim kon­tek­ście spo­łecznym, kul­tu­rowym czy eko­no­micznym.

Część empi­ryczna książki sku­piona jest wokół działań reali­zo­wa­nych przez szkołę w zakresie opieki nad dziec­kiem z rodziny pato­lo­gicznej. Praca z pod­opiecz­nymi ma nie tylko cha­rakter dia­gno­styczny, ale również pre­wen­cyjny i inter­wen­cyjny. Zgro­ma­dzony w tej części pracy mate­riał poka­zuje ogromny zakres pro­blemów, z jakimi zmagają się zarówno rodziny, jak i szkoły. Zapre­zen­to­wane roz­wią­zania sto­so­wane w pol­skich szko­łach wska­zują na ogromną deter­mi­nację per­so­nelu peda­go­gicz­nego w podej­mo­wa­nych dzia­ła­niach opie­kuń­czych, pomo­co­wych. W książce poka­zane zostały pro­blemy rodzin i roz­wią­zania prak­tyczne wyko­rzy­sty­wane w pracy z dziećmi reali­zo­wane nie tylko przez pra­cow­ników szkół, ale także liczne pod­mioty zewnętrzne.

Publi­kacja może zostać wyko­rzy­stana zarówno przez stu­dentów peda­go­giki, pra­cow­ników insty­tucji czy pod­miotów zaan­ga­żo­wa­nych w pracę z rodzi­nami – a przede wszystkim z dziećmi z rodzin pato­lo­gicz­nych, ale także przez osoby nie­zwią­zane z pracą peda­go­giczną. Książka umoż­liwia posze­rzenie wiedzy na temat zjawisk pato­lo­gicz­nych, funk­cjo­no­wania i aktu­al­nych pro­blemów rodziny i szkoły. Pozwala również na zapo­znanie się z publi­ka­cjami nie­pe­da­go­gicz­nymi sku­pio­nymi wokół pro­ble­ma­tyki zjawisk pato­lo­gicz­nych. Tekst może też sta­nowić wska­zanie do dal­szych badań nauko­wych w tym zakresie, podej­mo­wania refleksji nad obszarem opieki nad dziec­kiem w szkole i insty­tu­cjach zewnętrz­nych.

Jak być dobrym rodzicem / Justyna Korze­niewska ; [ilu­stracje: Paweł Osial]. – War­szawa : Wydaw­nictwo RM, cop. 2017.
Sygn. 162727

Dzięki tej książce dowiesz się, jak roz­ma­wiać z dziec­kiem i reagować w kło­po­tli­wych sytu­acjach wycho­waw­czych.

Bać się czy nie bać docie­kli­wych dzie­cię­cych pytań i pełnych buntu zachowań nasto­latków? W jaki sposób infor­mować dziecko o spra­wach intym­nych, trud­nych zja­wi­skach spo­łecz­nych i nie­bez­pie­czeń­stwach, a przy tym nie zawsty­dzać, nie wzbu­dzać nie­po­koju, nie burzyć pozy­tywnej wizji świata? Jak roz­po­znawać obszary, w których naj­czę­ściej dochodzi do kon­fliktu między rodzi­cami a dziećmi? Jaką obrać stra­tegię postę­po­wania? W tej książce rodzice znajdą:
– przy­kłady odpo­wiedzi na docie­kliwe dzie­cięce pytania,
– sce­na­riusze roz­wią­zy­wania kon­flik­to­wych sytu­acji,
– infor­macje o rozwoju emo­cjo­nalnym dziecka od naro­dzin do nasto­latka, jego rozu­mieniu świata i typo­wych reak­cjach, pomocne w for­mu­ło­waniu odpo­wiedzi na dzie­cięce pytania oraz we wła­ściwym reago­waniu na kło­po­tliwe zacho­wania.

Inte­gracja sen­so­ryczna na co dzień / Maria Bor­kowska, Kinga Wagh. – Wyd. 1, 7 dodr. – War­szawa : Wydaw­nictwo Lekar­skie PZWL, 2017.
Sygn. 162728

Inte­gracja sen­so­ryczna, w popu­larnym skrócie okre­ślana jako SI, jest pro­cesem prze­twa­rzania w mózgu infor­macji odbie­ra­nych przez zmysły z naszego ciała oraz oto­czenia dla wyko­rzy­stania ich w codziennym życiu.
Nie­pra­wi­dło­wości tego procesu obja­wiają się wystę­po­wa­niem spe­cy­ficz­nych pro­blemów i nazy­wane są zabu­rze­niami regu­lacji pro­cesów sen­so­rycz­nych. W naszym kraju od kil­ku­nastu lat obser­wuje się stały wzrost roz­po­zna­wania takich zabu­rzeń u dzieci i w związku z tym zwięk­sza­jące się zain­te­re­so­wanie terapią SI.
Terapia ta jest przy­datna i sku­teczna, zwłaszcza w kla­sycz­nych posta­ciach zabu­rzeń inte­gracji sen­so­rycznej. W tych przy­pad­kach sku­tecz­ność jej została potwier­dzona naukowo. W innych rodza­jach zabu­rzeń, takich jak zespół defi­cytu uwagi lub zespół defi­cytu uwagi z nad­ru­chli­wo­ścią (ADHD), upo­śle­dzenie umy­słowe, autyzm oraz gene­tycznie uwa­run­ko­wa­nych zespo­łach może być terapią wspo­ma­ga­jącą leczenie pod­sta­wo­wego scho­rzenia.
Autorki przed­sta­wiły w porad­niku pod­sta­wowe infor­macje o funk­cjo­no­waniu zmysłów, ich doj­rze­waniu i pro­cesie inte­gracji oraz proste ćwi­czenia, które z powo­dze­niem można wyko­nywać opie­kując się dziec­kiem w domu. Z pro­po­zycji rodzice i opie­ku­nowie mogą wybierać poje­dyncze ćwi­czenia bądź układać możliwe do wyko­nania zestawy.
Bardzo wska­zaną formą są lubiane przez dzieci ćwi­czenia ryt­miczne i ćwi­czenia ze śpiewem lub muzyką. W książce przed­sta­wiono również pro­po­zycje ćwiczeń przy utwo­rach instru­men­tal­nych wybit­nych kom­po­zy­torów.

Sztuka, terapia, poznanie : w stronę podej­ścia indy­wi­du­ali­zu­ją­cego w bada­niach muzy­ko­te­ra­peu­tycz­nych / Kata­rzyna Krasoń, Ludwika Konieczna-Nowak. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, cop. 2016.
Sygn. 162729, 162730

Sztuka jako źródło wiedzy o czło­wieku.
Muzyka w dzia­łaniu tera­peu­tycznym jako pole badań.
Stra­tegia indy­wi­du­ali­zu­jąca w badaniu a proces tera­peu­tyczny w uspraw­nianiu pacjenta poprzez aktyw­ność muzyczną.
Indy­wi­du­ali­zu­jące metody badań muzy­ko­te­ra­peu­tycz­nych.

Zawód psy­cholog : regu­lacje prawne i etyka zawo­dowa / Dorota Bed­narek ; konsult. prawna Teresa Gar­docka. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2016.
Sygn. 162740

Nie­za­leżnie od cha­rak­teru i obszaru dzia­łal­ności wspó205285lny dla psy­cho­logów jest szcze­gólny cha­rakter więzi z pod­miotem oddzia­ływań i wyni­ka­jące z niego zobo­wią­zania etyczne.
Książka Doroty Bed­narek porząd­kuje wiedzę doty­czącą kon­tekstu praw­nego wyko­ny­wania zawodu psy­cho­loga, obo­wią­zu­ją­cych zasad i stan­dardów etycz­nych oraz spo­sobów ich reali­zacji. Autorka poru­szyła zagad­nienia etyczne spe­cy­ficznie zwią­zane z naj­waż­niej­szymi obsza­rami zasto­sowań psy­cho­logii: w dia­gnozie i inter­wencji psy­cho­lo­gicznej. Szcze­gó­łowo omówiła etyczne kwestie i zasady doty­czące takich spe­cy­ficz­nych sytu­acji, jak: świad­czenie usług na zle­cenie strony trze­ciej, na odle­głość, wobec nie­let­nich, problem prze­ciw­dzia­łania dys­kry­mi­nacji, pro­wa­dzenie badań nauko­wych i publi­ko­wanie ich wyników, oraz wielu innych. Psy­cho­lo­gowie prak­tycy oraz stu­denci psy­cho­logii znajdą w tej książce zarówno moż­li­wość pogłę­bio­nego zro­zu­mienia etycz­nego wymiaru pracy psy­cho­loga, jak i wyczer­pu­jący zbiór zasad do zasto­so­wania w codziennej pracy.

Efekt kame­leona : psy­cho­logia naśla­dow­nictwa / Woj­ciech Kulesza; [redaktor pro­wa­dząca Anna Raci­borska]. – Wyd. 1 dodr. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe Scholar, 2017.
Sygn. 162743

Mówimy o papu­go­waniu, mał­po­waniu, imi­to­waniu zachowań, o tym, że dziecko jest kalką, kopią lub lustrzanym odbi­ciem rodzica. Ludzie naśla­dują swoje zacho­wania. Obser­wu­jemy to zja­wisko, patrząc na wier­nych w trakcie cere­monii reli­gij­nych, dzieci na placu zabaw, żoł­nierzy podczas parady. Woody Allen nazwał tę hiperz­dol­ność Leonarda Zeliga – głów­nego boha­tera jego zna­ko­mi­tego filmu – efektem kame­leona.

W tej książce Autor opisuje to jedno z klu­czo­wych i fascy­nu­ją­cych ludz­kich zachowań. Zasta­nawia się, co nam to zacho­wanie daje. Pyta: Czy każdy jest spo­łecznym kame­le­onem? Czy różnimy się skłon­no­ściami do naśla­do­wania? Czy da się „tego” nauczyć i do czegoś „to” wyko­rzy­stać? Czy naśla­dow­nictwo może być szko­dliwe?

Książka ta przed­stawia bardzo wszech­stronny, wyczer­pu­jący i ana­li­tyczny prze­gląd psy­cho­lo­gicznej lite­ra­tury na temat naśla­dow­nictwa oraz jego wyznaczników i kon­se­kwencji. Jest to lite­ra­tura bardzo współ­czesna, często dosłownie z ostat­nich paru lat, zaś autor wyka­zuje się jej dogłębnym zro­zu­mie­niem i porusza się po niej z nie­zwykłą swobodą i eru­dycją. Książka pozwala czy­tel­ni­kowi uzyskać pełną orien­tację we współ­cze­snym stanie badań nad naśla­dow­nic­twem i zbli­żo­nymi zja­wi­skami.
prof. dr hab. Bogdan Woj­ciszke – frag­ment recenzji

Współ­czesne ten­dencje w dia­gnozie i terapii logo­pe­dycznej / redakcja naukowa Danuta Pluta-Woj­cie­chowska, Barbara Sambor. – Gdańsk : Har­monia Uni­ver­salis, 2017.
Sygn. 162744, 162745

Kolejny tom z serii Logo­pedia XXI Wieku jest pozycją zasłu­gu­jącą na baczną uwagę prak­tyków i teo­re­tyków zaj­mu­ją­cych się logo­pedią w per­spek­tywie dia­gno­styczno-tera­peu­tycznej oraz teo­re­tyczno-meto­do­lo­gicznej. Autorzy poszcze­gól­nych roz­działów – badacze z Polski, Czech, Rosji, Sło­wacji, Stanów Zjed­no­czo­nych i Włoch – we wni­kli­wych i często nowa­tor­skich pracach pre­zen­tują kie­runki refleksji naukowej i prak­tycznej współ­cze­snej logo­pedii. Niniejsza mono­grafia ukazuje więc stan obecny logo­pedii i poprzez usta­lenia, które nie­jed­no­krotnie wyzna­czają nowe obszary badawcze, wychyla się ku przy­szłości, zarazem jednak czerpie inspi­racje z boga­tego dorobku prze­szłych pokoleń badaczy zabu­rzeń mowy.

Bajki tera­peu­tyczne / Maciejka Mazan ; [ilu­stracje Beata Zdęba ; kon­sul­tacja mery­to­ryczna Lidia Ippoldt]. – War­szawa : PWN Wydaw­nictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k., cop. 2017.
Sygn. 162757, 162758

Bajki tera­peu­tyczne poka­zują, jak radzić sobie z naj­czę­ściej poja­wia­ją­cymi się u dzieci emo­cjami: nie­śmia­łość, strach, zazdrość, nie­umie­jęt­ność współ­pracy, radość, smutek. Mają na celu uspo­ko­jenie emocji, obni­żenie lęku, obja­śnienie reguł ota­cza­ją­cego świata.

Sce­na­riusze zajęć z ele­men­tami baj­ko­te­rapii / Aneta Bart­nicka-Kie­rylak, Karo­lina Świtaj-Wirtek. – War­szawa : PWN Wydaw­nictwo Szkolne, 2017.
Sygn. 162759, 162760

To 19 sce­na­riuszy wraz z pro­po­zy­cjami zabaw dla dzieci młod­szych i star­szych oraz kartami zada­nio­wymi.
Sce­na­riusze zakła­dają powta­rzalny układ pracy z grupą przed­szkolną: zabawa powi­talna, odczy­tanie bajki przez nauczy­ciela, wspólna analiza treści bajki, zabawy zwią­zane z tematem, praca z kartami.

Hej­ter­stwo : nowa prak­tyka kul­tu­rowa? : geneza, przy­padki, dia­gnozy / pod redakcją Julii Dyn­kow­skiej, Natalii Lemann, Michała Wró­blew­skiego i Anny Zatory. – Łódź : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, 2017.
Sygn. 162944

Zja­wisko hejtu zbadali badacze wielu spe­cjal­ności: kul­tu­ro­znawcy, lite­ra­tu­ro­znawcy, medio­znawcy, socjo­lo­gowie, psy­cho­lo­gowie, filo­zo­fowie, poli­to­lodzy oraz badacze prawa. Dzięki mul­ti­dy­scy­pli­narnej per­spek­tywie czy­telnik może się dowie­dzieć o hejcie rzeczy, o których nie miał pojęcia, choć wyda­wa­łoby się, że jest to zja­wisko każdemu dobrze znane, proste i nie wyma­ga­jące głę­bo­kich analiz. A jednak ta książka poka­zuje, że jest inaczej. Poka­zuje, jak mało możemy wie­dzieć o zja­wisku, które dobrze znamy. I jak dużo musimy się jeszcze nauczyć.
Prof. dr hab. Paweł Łuków
kie­rownik Zakładu Etyki UW, redaktor naczelny cza­so­pisma „Etyka”

Wiele dotych­czas napi­sano o sztuce miłości, nie­wiele nato­miast o sztuce nie­na­wiści. Oczy­wi­ście zawsze można zadać pytanie, czy to jest sztuka. Hej­ter­stwo bowiem zalewa nas zewsząd i każe myśleć raczej o mier­nocie, aniżeli o eli­tar­ności sztuki. Mono­grafia młodych adeptów nauki jest świeżym spoj­rze­niem na nowe zja­wisko kul­tu­rowe.
Prof. dr hab. Jaro­sław Płu­ciennik

Odpor­ność psy­chiczna : stra­tegie i narzę­dzia rozwoju / Doug Stry­char­czyk, Peter Clough ; prze­kład Sylwia Pikiel. – Sopot : Gdań­skie Wydaw­nictwo Psy­cho­lo­giczne, 2017.
Sygn. 162976

Odpor­ność psy­chiczna to umie­jęt­ność sku­tecz­nego radzenia sobie z wyzwa­niami, ze stresem i z presją. Deter­mi­nuje ona sposób reago­wania na trud­ności zarówno w życiu zawo­dowym, jak i pry­watnym. Osoby silne i odporne psy­chicznie wierzą we własne umie­jęt­ności, są otwarte na nowe wyzwania i z wytrwa­ło­ścią dążą do celu. Lepiej sobie radzą z poten­cjalnie stre­su­ją­cymi sytu­acjami, łatwiej znoszą krytykę i nie­przy­chylne uwagi, a porażkę trak­tują jako okazję do rozwoju oso­bi­stego. Czę­ściej też odnoszą sukces.

Roz­wi­janie odpor­ności psy­chicznej umoż­liwia opty­malne wyko­rzy­stanie posia­da­nych umie­jęt­ności, a jej pomiar pozwala zapla­nować odpo­wiednie wsparcie. Przed­sta­wiony przez autorów model odpor­ności psy­chicznej i kwe­stio­na­riusz do jej oceny są cennymi narzę­dziami w pro­cesie rekru­tacji pra­cow­ników, w zarzą­dzaniu talen­tami czy w pla­no­waniu awansu. Umoż­li­wiają także pre­cy­zyjne okre­ślenie potrzeb szko­le­nio­wych i roz­wo­jo­wych. Są powszechnie sto­so­wane w biz­nesie, edu­kacji, służbie zdrowia, sporcie i życiu spo­łecznym.

Pedagog spo­łeczny : teoria i prak­tyka dzia­łal­ności spo­łecznej / pod redakcją Arka­diusza Żukie­wicza. – Łódź : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, 2017.
Sygn. 162980, 162981

Publi­kacja wpisuje się w nurt badań łódz­kiej szkoły peda­gogów spo­łecz­nych odwo­łu­ją­cych się do tra­dycji repre­zen­to­wanej przez twór­czynię tej dys­cy­pliny naukowej, Helenę Radlińską. Autorzy posta­wili sobie za cel przed­sta­wienie syl­wetki peda­goga spo­łecz­nego, kon­tek­stów i prze­strzeni jego dzia­łal­ności, uwzględ­nili przy tym również nowe wyzwania wyni­ka­jące ze zmian spo­łecz­nych w oto­czeniu. W drugiej części publi­kacji Czy­tel­nicy znajdą liczne odnie­sienia do prak­tyki dzia­łania peda­gogów spo­łecz­nych, np. pracy asy­stentów rodzin­nych, kwestii psy­chia­trii śro­do­wi­skowej czy też rewi­ta­li­zacji spo­łeczno-peda­go­gicznej.

Rola peda­goga spo­łecz­nego nadal nie jest jed­no­znacznie roz­po­zna­wana w prze­strzeni spo­łecznej. Fakt ten, który może jedynie zaska­kiwać (posia­damy bardzo bogaty dorobek naukowy z peda­go­giki spo­łecznej dzięki wybitnym jej twórcom), stanowi także inspi­rację do kolej­nych wyzwań, bowiem zarówno zasług twórców, jak i ich współ­cze­snych kon­ty­nu­atorów dla rozwoju tej dys­cy­pliny naukowej, two­rzenia wielu szkół nauko­wych oraz wkładu w rozwój spo­łe­czeń­stwa nie wolno zapo­minać. Ponieważ zna­cząco posze­rzyło się też pole prak­tyki dzia­łania peda­goga spo­łecz­nego, na analizę naukową zasłu­gują wszystkie aktyw­ności dotąd nie­roz­po­zna­wane w kręgu jego dzia­łania”.
Z recenzji prof. dr hab. Barbary Kro­mo­lic­kiej (Uni­wer­sytet Szcze­ciński)

Źródło :
www​.cedewu​.pl
www​.rm​.com​.pl
www​.pzwl​.pl
www​.ksie​garnia​.pwn​.pl
www​.scholar​.com​.pl
www​.har​monia​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.gwp​.pl

Nowe publi­kacje o Byd­goszczy w zbio­rach biblio­teki

Nowe publi­kacje o Byd­goszczy w zbio­rach biblio­teki

Sekrety Byd­goszczy / Krzysztof Halicki. – Wydanie 1. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydaw­niczy Michał Koliński, 2017.
Sygn. 163728p, 163729

Zapewne nikt nawet nie podej­rzewał, że XIX-wieczna Byd­goszcz, nie­wielkie miasto, będzie kiedyś nazy­wane „Klein Berlin“ (mały Berlin), a już w pierw­szej połowie XX wieku jego dwie miesz­kanki, Nora Gregor i Pola Negri, zrobią wielką karierę w Hol­ly­wood. Byd­goszcz miała w końcu wielkie szczę­ście do wybit­nych ludzi. W Rzeźni Miej­skiej pra­cował póź­niejszy sławny pisarz, Jerome David Salinger, autor kul­to­wego „Buszu­ją­cego w zbożu”. A to dopiero kilka sekretów ze skarb­nicy tajemnic tego miasta.
W okresie mię­dzy­wo­jennym Byd­goszcz była jednym z naj­waż­niej­szych ośrodków pol­skiego wywiadu. To tutaj działał słynny major Jan Żychoń oraz urodził się Marian Rejewski, sławny mate­matyk i kryp­tolog, który w 1932 roku złamał szyfr Enigmy, naj­waż­niej­szej maszyny szy­fru­jącej uży­wanej przez Niemców.
W zakon­spi­ro­wanym miesz­kaniu w Byd­goszczy przez kilka mie­sięcy pisał „Historię Komu­ni­stycznej Partii Polski w świetle faktów i doku­mentów” naj­większy agent II Rze­czy­po­spo­litej, czło­wiek o wielu twa­rzach i nazwi­skach, Józef Müt­zen­ma­cher.
Te i wiele innych zaska­ku­ją­cych historii, m.in. o klątwie byd­go­skich kar­me­litów i tajem­ni­czych tune­lach pod Wzgó­rzem Wol­ności można odkryć w książce Krzysz­tofa Halic­kiego.

Byd­goszcz woj­skowa : szkice z dziejów gar­ni­zonu byd­go­skiego od czasów naj­daw­niej­szych do współ­cze­sności / redakcja Albert S. Kotowski, Sła­womir Sadowski. – Byd­goszcz : Muzeum Wojsk Lądo­wych, 2017.
Sygn. 163412p

W 1920 r. do pomiesz­czeń dawnej pru­skiej Szkoły Wojennej (Kriegs­schule) przy ul. Gdań­skiej wpro­wa­dziła się i funk­cjo­no­wała tam aż do 1938 r. Szkoła Pod­cho­rą­żych dla Pod­ofi­cerów. Po jej likwi­dacji, na rok przed wybu­chem II wojny świa­towej, do gmachu przy ul Gdań­skiej, prze­nie­siono z Torunia Szkołę Pod­cho­rą­żych Mary­narki Wojennej. Piloci i mecha­nicy lot­nictwa kształ­cili się w Byd­goszczy w obiek­tach przy­le­ga­ją­cych do byd­go­skiego lot­niska przy ul. Szu­biń­skiej. […]
W okresie poprze­dza­jącym bez­po­średnie przy­go­to­wania do wojny powstały w Byd­goszczy dwie jed­nostki tery­to­rialnej obrony kraju, funk­cjo­nu­jące na zasa­dzie pospo­li­tego ruszenia. W 1937 r. przy 16. Pułku Ułanów Wiel­ko­pol­skich zor­ga­ni­zo­wano konną for­mację pod nazwą „Krakusy“. W maju 1939 r. 61 PP objął patronat nad nowo powstałym Bata­lionem Obrony Naro­dowej „Byd­goszcz“.
Tak liczne w Byd­goszczy pla­cówki woj­skowe musiały być w okresie mię­dzy­wo­jennym obsłu­gi­wane przez wiele pomoc­ni­czych insty­tucji woj­sko­wych. Z tych też względów miasto było sie­dzibą: Skład­nicą Mate­riału Inten­denc­kiego, jednej z trzy­nastu w kraju, Gar­ni­zo­nowej Izby Chorych przy ul. Jagiel­loń­skiej 11, Woj­sko­wego Sądu Rejo­no­wego (jednego z trzy­dziestu ist­nie­ją­cych w Polsce), Dele­gata Sztabu Głów­nego przy Okrę­gowej Dyrekcji Kolei Pań­stwo­wych (było ich w kraju dzie­więciu). Rejo­no­wego Inspek­to­ratu Koni (jednego z 54), Powia­towej Komendy Uzu­peł­nień – Byd­goszcz Miasto i Powia­towej Komendy Uzu­peł­nień Byd­goszcz – Powiat oraz Parafii Woj­skowej Obrządku Rzymsko-Kato­lic­kiego (jednej z 72 w kraju). […]

Spa­cerem po… Byd­goszczy / Paweł Bogdan Gąsio­rowski. – Skrze­szew : M.C. Kwadrat Agata Kisza ; War­szawa : Agencja Wydaw­nicza Egros, [2015].
Sygn. 163109, 163110p

Pierwsze wydanie bogato ilu­stro­wa­nego prze­wod­nika po zabyt­kach Byd­goszczy. Oprócz zdjęć współ­cze­snych Czy­telnik ma okazję zoba­czyć miasto na starych pocz­tów­kach. Poszcze­gólnym opi­sy­wanym obiektom przy­pi­sano numery, które zna­lazły się także na trzech planach miasta, uła­twia­ją­cych jego zwie­dzanie. Na końcu książki podano przy­datne adresy i tele­fony, indeksy osobowy i geo­gra­ficzny.

Nowości na półce – styczeń 2018

Nowości na półce – styczeń 2018

Mutyzm : zagad­nienia teorii i prak­tyki / Anna Skoczek. – Kraków : Aka­demia Igna­tianum : Wydaw­nictwo WAM, 2017.
Sygn. 162565

Książka jest mono­grafią zasłu­gu­jącą na baczną uwagę prak­tyków i teo­re­tyków logo­pedii, psy­cho­logii i peda­go­giki oraz stu­dentów tych kie­runków. W opra­co­waniu została wyło­żona autorska metoda inter­pre­tacji i tera­peu­tycz­nego postę­po­wania (w aspekcie poznaw­czym, dia­gno­stycznym i rewa­li­da­cyjno-lecz­ni­czym) z muty­zmem – zabu­rze­niem roz­wo­jowym i komu­ni­ka­cyjnym trudnym tak­so­no­micznie, defi­ni­cyjnie, dia­gno­stycznie i tera­peu­tycznie, gdyż wyma­ga­jącym pro­cedur inter- i trans­dy­scy­pli­nar­nych. Zostały w mono­grafii wpro­wa­dzone w sposób ustruk­tu­ry­zoway liczne terminy i pojęcia nale­żące do prze­strzeni logo­pedii jako nauki, ale czer­piące z osią­gnieć m.in. psy­chia­trii dzie­cięcej, psy­cho­logii kli­nicznej, peda­go­giki spe­cjalnej i tera­peu­tycznej.

Z recenzji dra hab. prof. UP Miro­sława Micha­lika


Nie­zwy­czajni ludzie : nowe spoj­rzenie na autyzm / Barry M. Prizant, Tom Fields-Meyer ; prze­kład Joanna Bilmin-Odrowąż
. – Kraków ; Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, 2017.
Sygn. 162567

Obo­wiąz­kowa lektura dla rodziców, nauczy­cieli, tera­peutów i opie­kunów osób z auty­zmem.
Umoż­liwia spoj­rzenie na świat ludzi ze spek­trum autyzmu od wewnątrz, zapewnia współ­czu­jącą, głęboką per­spek­tywę, która dodaje nadziei i podnosi na duchu spe­cja­li­stów i członków rodziny, uka­zując autyzm nie jako strasz­liwą nie­peł­no­spraw­ność, lecz jako nie­zwykły wymiar czło­wie­czeń­stwa. Na książkę skła­dają się inspi­ru­jące historie będące rezul­tatem 40-let­niego doświad­czenia dr. Pri­zanta, zdo­by­tego podczas pracy na uni­wer­sy­te­tach, w szko­łach, szpi­ta­lach oraz świad­czenia usług w ramach pry­watnej prak­tyki.

Mistrzowski traktat postu­lu­jący nie­zbędne zmiany w naszym postrze­ganiu osób z auty­zmem oraz udzie­laniu im pomocy. To lektura dla rodziców i wszyst­kich świad­czą­cych pro­fe­sjo­nalne usługi osobom z poważ­nymi nie­peł­no­spraw­no­ściami – nie tylko tym z auty­zmem. Mam nadzieję, że ta wyjąt­kowa książka przy­niesie zmianę myślenia i prak­tykę zgodną z jej zało­że­niami”.
dr David E. Yoder, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Wyższa Szkoła Medyczna Uni­wer­sy­tetu Karo­liny Pół­nocnej, Chapel Hill

Jest to naj­bar­dziej prze­peł­niona empatią i głęboką mądro­ścią książka o auty­zmie, jaką do tej pory prze­czy­tałem. Empa­tyczna i mądra publi­kacja o byciu czło­wie­kiem. Nie da się prze­cenić prze­mie­nia­jącej mocy tej książki: otwiera serce, poszerza zakres widzenia tam, gdzie pano­wała tylko mgła, i inspi­ruje do głę­bo­kiego spoj­rzenia na coś, co wywo­ły­wało jedynie odru­chową reakcję”.
Rabin Bradley Shavit Artson, Ame­ry­kański Uni­wer­sytet Żydowski

Pedeu­to­logia : kon­teksty, dyle­maty, impli­kacje / Kry­styna Duraj-Nowa­kowa. – Kraków : Aka­demia Igna­tianum : Wydaw­nictwo WAM, 2016.
Sygn. 162573, 162574p

Prof. zw. dr hab. Kry­styna Duraj-Nowa­kowa przed­kłada w książce wyniki cało­ścio­wych i sys­te­ma­tycznie aktu­ali­zo­wa­nych, roz­le­głych studiów lite­ra­tu­ro­wych oraz empi­rycz­nych poszu­kiwań argu­mentów i wyja­śnień dla roz­strzy­gania pro­blemów obec­nych w trzech wybra­nych obsza­rach tema­tycz­nych współ­cze­snej peda­go­giki i pedeu­to­logii:
1.Całościowe kon­teksty teo­re­tyczno-epi­ste­mo­lo­giczne oraz meto­do­lo­giczne peda­go­giki i pedeu­to­logii
2.Dylematy i roz­terki pro­fesji nauczy­ciela i peda­goga aka­de­mic­kiego
3.Implikacje teo­re­tyczno-wdro­że­niowe wypro­wa­dzone z analiz i inter­pre­tacji w całej książce.

Ambi­wa­lentne postrze­ganie, sta­wianie i komen­to­wanie pro­blemów przez Autorkę może otwierać kon­sy­tu­acje, czyli prze­strzenie dla nowych dys­kusji i wła­snych refleksji czy­tel­ników nad pedeu­to­logią. Może więc także sty­mu­lować do for­mu­ło­wania now­szych zagad­nień na szersze tematy peda­go­gicz­nych kon­tek­stów. Może również pomóc w pie­lę­gno­waniu dobrych tra­dycji pedeu­to­logii, utrzy­ma­nych między jej wizjami tech­no­lo­giczną a huma­ni­styczną. Istotne jest także podej­mo­wanie przez Autorkę nie­ła­twych, bie­żą­cych kwestii i pod­kre­ślanie szans koniecz­nych zmian pro­spek­tyw­nych.
Mono­grafia, opra­co­wana w formie sca­lo­nych esejów, jest adre­so­wana do adeptów peda­go­giki, głównie do stu­dentów trze­ciego stopnia studiów, czyli dok­to­rantów – jako poten­cjal­nych kan­dy­datów na peda­gogów naukowo i zawo­dowo upra­wia­ją­cych dydaktykę/pedagogikę szkoły wyższej i pedeu­to­logię. Jest ona kie­ro­wana także do osób zain­te­re­so­wa­nych kwe­stiami zwią­za­nymi z przy­go­to­wa­niem aka­de­mickim i pracą zawo­dowo-naukową nauczy­cieli i peda­gogów w okresie kolej­nych (po 1999 r.), rady­kal­nych zmian pro­gra­mo­wych i struk­tu­ral­nych systemu szkol­nictwa.


Rozwój nauczy­ciela : od wcze­snej do późnej doro­słości / redakcja naukowa Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła, Kata­rzyna Jagielska
. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2016.
Sygn. 162590

Książka Rozwój nauczy­ciela – od wcze­snej do późnej doro­słości podej­muje zagad­nienia spe­cy­fiki pracy nauczy­ciela przez pryzmat jego pro­fe­sjo­na­lizmu i rozwoju zawo­do­wego. Szkolna rze­czy­wi­stość ujęta w for­mal­no­prawne ramy wyznacza każdemu nauczy­cie­lowi kon­kretne funkcje i zadania. Ana­li­zując te naj­bar­dziej aktu­alne, można powie­dzieć, że pre­fe­ruje się model nauczy­ciela o roz­sze­rzonym profilu zawo­dowym i otwartym podej­ściu do wyko­ny­wa­nych zadań. Aby im spro­stać, nauczy­ciel musi usta­wicznie się dosko­nalić, roz­wijać, pod­dawać refleksji codzienną rze­czy­wi­stość i szukać nowych roz­wiązań. A robi to po, aby łatwiej wcho­dzić w sytu­acje edu­ka­cyjne, które z jednej strony są oczy­wiste, a z drugiej – jeszcze nie­znane. Zmie­nia­jące się sytu­acje zawo­dowe sta­wiają nauczy­cieli przed koniecz­no­ścią cią­głego uczenia się nowych zachowań.

Roz­po­znanie kie­runku rozwoju zawo­do­wego i oso­bi­stego, rozu­mienia pro­fe­sjo­na­lizmu i domi­nu­ją­cych ten­dencji są dla nauczy­cieli pod­stawą do wdra­żania nowych kon­cepcji edu­kacji, dokształ­cania i dosko­na­lenia. Wielość podej­mo­wa­nych analiz pozwo­liła na przy­jęcie w ukła­dzie książki trzech głów­nych dys­ku­syj­nych odsłon, które kon­cen­trują się wokół nastę­pu­ją­cych zagad­nień:
I. Kariera zawo­dowa nauczy­ciela
II. Jakość pracy i życia nauczy­cieli – średnia doro­słość
III. Aktyw­ność i rozwój eme­ry­to­wa­nych nauczy­cieli

Współ­czesna edu­kacja : wie­lo­płasz­czy­zno­wość zadań / redakcja naukowa Joanna Ski­bińska i Justyna Woj­cie­chowska. – Kraków : Wydaw­nictwo Libron – Filip Lohner, copy­right 2016.
Sygn. 162599

[…] do rąk czy­tel­ników trafia książka sta­no­wiąca efekt zbio­rowej pracy kil­ku­nastu autorów, w więk­szości pra­cow­ników naukowo-dydak­tycz­nych różnych uczelni, ale i prak­tyków, którzy podjęli namysł nad wie­lo­płasz­czy­zno­wo­ścią zadań współ­cze­snej edu­kacji. Z punktu widzenia dydak­tycznej idei wza­jem­nego prze­ni­kania się myśli naukowej oraz roz­wiązań i wdrożeń prak­tycz­nych, wycho­dząc naprzeciw koniecz­ności współ­pracy i współ­dzia­łania wszyst­kich pod­miotów uczest­ni­czą­cych w orga­ni­zacji i prze­biegu procesu kształ­cenia (zarówno w war­stwie refleksji naukowej, jak i reali­za­cyjnej), pod­jęcie tej pro­ble­ma­tyki należy uznać za cenne i uza­sad­nione.
Frag­ment recenzji prof. nadzw. dr hab. Anny Kar­piń­skiej

Mono­grafia […] sygna­li­zuje naj­istot­niejsze zagad­nienia współ­cze­snej edu­kacji, które odpo­wiednio odczy­tane przez reflek­syj­nego czy­tel­nika – skła­dają się na obraz kie­runków jej rozwoju […]. Tytuł mono­grafii […] zwraca uwagę na fakt, że współ­czesna edu­kacja – po pierwsze – impli­kuje wielość zadań, a może nawet traf­niejsze byłoby tu słowo „wyzwań”, po wtóre – uwi­kłana jest w wiele róż­no­rod­nych kon­tek­stów. Te dwie oko­licz­ności stwa­rzają […] sze­rokie pole do podej­mo­wania tema­tyki roz­ważań […], co w rezul­tacie zaowo­co­wało war­to­ściową pozycją na rynku współ­cze­snych prac peda­go­gicz­nych.
Frag­ment recenzji prof. nadzw. dr. hab. inż. Janusza Mor­bit­zera

Współ­czesne modele i stra­tegie reso­cja­li­zacji / redakcja naukowa Robert Opora, Rado­sław Breska, Joanna Jezierska, Mał­go­rzata Pie­cho­wicz. – War­szawa : Difin, 2017.
Sygn. 162600, 162601

Każdy w swoim życiu styka się ze zja­wi­skami pato­logii spo­łecznej. Warto zauważyć, że ist­nieje szereg publi­kacji kon­cen­tru­ją­cych się wyłącznie na teo­re­tycz­nych zagad­nie­niach. Niniejsza książka jest próbą zbu­do­wania pomostu pomiędzy teorią a prak­tyką reso­cja­li­za­cyjną. Zakłada wska­zanie nowych kie­runków badaw­czych i meto­dycz­nych.

Publi­kacja skie­ro­wana jest do osób, które chcą się dowie­dzieć, jak umie­jętnie łączyć teorię z prak­tyką, aby sku­tecznie osiągać zamie­rzone cele wycho­wawcze, tera­peu­tyczne i reso­cja­li­za­cyjne. Czy­tel­nicy dowiedzą się, jakie są współ­czesne ten­dencje w reso­cja­li­zacji oraz jakie dyle­maty poja­wiają się w pracy wycho­waw­czej. Obok pra­cow­ników insty­tucji podej­mu­ją­cych dzia­łania na rzecz osób naru­sza­ją­cych normy spo­łeczne i ich rodzin publi­kacja, ze względu na opi­sy­wane badania naukowe, zain­te­re­suje również badaczy tych zagad­nień.

Książka pre­zen­tuje nowa­tor­skie spoj­rzenie na zagad­nienia doty­czące reso­cja­li­zacji. Celem publi­kacji jest opi­sanie modeli reso­cja­li­za­cyj­nych oraz prak­tycz­nych stra­tegii przy­dat­nych w pracy reso­cja­li­za­cyjnej z dziećmi, mło­dzieżą i doro­słymi. Poznanie przed­sta­wio­nych w niej treści sprawi, że czy­tel­nicy z większą odwagą i pew­no­ścią będą roz­wią­zywać pro­blemy w obszarze zjawisk pato­logii spo­łecznej. Zdobytą wiedzę będą mogli wyko­rzy­stywać dla siebie oraz innych, poznają wiele nowych i inte­re­su­ją­cych spo­sobów rozu­mienia inter­wencji reso­cja­li­za­cyj­nych. Jed­no­cze­śnie będą mogli również uniknąć wielu kon­fliktów, dzięki czemu poczują się lepiej i zaczną pewniej wyko­nywać swoją pracę.

Nauczy­ciel wcze­snej edu­kacji kre­atorem śro­do­wiska edu­ka­cyj­nego dziecka / pod redakcją Elż­biety Płó­ciennik, Doroty Radzi­kow­skiej. – Łódź : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, 2016.
Sygn. 162685, 162686

Prze­ka­zy­wana do rąk Czy­tel­nika książka to kolejny tom podej­mu­jący tema­tykę nauczy­ciela wcze­snej edu­kacji (seria „Wczesna Edu­kacja”) pod redakcją pra­cow­ników Katedry Peda­go­giki Wieku Dzie­cię­cego Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego. W każdej kolejnej publi­kacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym pro­blemem doty­czącym pod­miotu badań – nauczy­ciela wcze­snej edu­kacji. W pre­zen­to­wanym tomie kon­cen­trują się na ana­lizie i opisie, orga­ni­zo­wa­nego przez nauczy­ciela, śro­do­wiska edu­ka­cyj­nego sprzy­ja­ją­cego uczeniu się dzieci. Podej­mują próbę nie tylko pre­zen­tacji, lecz także wyzna­czenia kie­runku rozwoju alter­na­tyw­nych spo­sobów, które mają pro­wa­dzić do pożą­da­nych zmian w edu­kacji przed­szkolnej i wcze­snosz­kolnej, umoż­li­wia­ją­cych urze­czy­wist­nianie postu­latu sty­mu­lo­wania wszech­stron­nego rozwoju dziecka.

W tej samej serii ukazały się publi­kacje: Nauczy­ciel wcze­snej edu­kacji wobec zmian spo­łeczno-kul­tu­ro­wych (red. Wie­sława Leżańska, Alek­sandra Feli­niak) oraz Nauczy­ciel wcze­snej edu­kacji. Roz­wi­janie kom­pe­tencji zawo­do­wych (red. Wie­sława Leżańska, Dorota Radzi­kowska).

Ocena pracy nauczy­ciela i dyrek­tora od 1 stycznia 2017 r. : prak­tyczne porady, zasady postę­po­wania i wzory doku­mentów / [autorzy Michał Kowalski, Dariusz Dwo­jewski, Dariusz Skrzyński]. – War­szawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2017.
Sygn. 162690

Publi­kacja stanowi omó­wienie zasad oce­niania nauczy­ciela i dyrek­tora po 1 stycznia 2017 r. Wyja­śnia na 22 przy­kła­dach poszcze­gólne etapy pro­ce­dury oceny pracy z poda­niem ele­mentów które uległy mody­fi­kacji. Wska­zuje różnice w ocenie nauczy­ciela i dyrek­tora. Uwzględnia fakt, że nastą­piła zmiana pod­miotu doku­ją­cego oceny dyrek­tora i odwo­łuje się do nowego roz­po­rzą­dzenia w sprawie oceny. Omawia kon­se­kwencje kadrowo-płacowe uzy­skania okre­ślonej noty. Całość dopełnia 16 wzorów doku­mentów do wyko­rzy­stania.

Oświata i wycho­wanie jako zadanie publiczne gmin : czyn­niki wpły­wa­jące na efek­tyw­ność wydatków budże­to­wych / Aneta Kaczyńska. – War­szawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162692

Publi­kacja stanowi kom­plek­sową analizę pro­blemu pomiaru efek­tyw­ności wydatków budże­to­wych gmin na oświatę i wycho­wanie oraz okre­ślenie czyn­ników na nią wpły­wa­ją­cych. Ponadto w książce przed­sta­wiono zagad­nienia doty­czące zmie­nia­ją­cego się prawa oświa­to­wego ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem reformy systemu oświaty w 2017 r., źródeł finan­so­wania zadań oświa­to­wych i wycho­waw­czych oraz zwią­za­nych z nimi wydatków, a także przy­to­czono liczne przy­kłady wnio­sków z badań ze świa­towej lite­ra­tury przed­miotu. Publi­kacja zain­te­re­suje zarówno naukowców zaj­mu­ją­cych się tą tema­tyką, jak i decy­dentów samo­rządu tery­to­rial­nego. Zapro­po­no­wane ujęcie wska­za­nego, zło­żo­nego zagad­nienia badaw­czego stanowi bowiem pro­po­zycję dla stwo­rzenia narzę­dzia ana­li­tycz­nego, które może być zaim­ple­men­to­wane w pol­skich samo­rzą­dach.

Z uwagi na zawi­łości i częste zmiany pol­skiego systemu oświaty i wycho­wania i jego finan­so­wania ze źródeł publicz­nych na szczeblu samo­rzą­dowym w połą­czeniu z pro­ble­mami badania efek­tyw­ności wydat­ko­wania tych środków podjęta tema­tyka odznacza się wysokim stop­niem trud­ności. Samo pod­jęcie i realne wyko­nanie badania efek­tyw­ności wydatków publicz­nych gmin, dodat­kowo wzmoc­nione bada­niem nad doborem naj­bar­dziej istot­nych czyn­ników mają­cych wpływ na tę efek­tyw­ność, byłoby dużym wyzwa­niem nawet dla doświad­czo­nego badacza.“
prof. dr hab. Kry­styna Brzo­zowska, prof. zw. Uni­wer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego

Nie­wąt­pliwą zaletą pracy są doko­nane zesta­wienia i porząd­ko­wania. Wyeks­po­nować należy badanie własne, które zostało zapro­jek­to­wane i prze­pro­wa­dzone przez Autorkę. Pozwo­liło ono na wycią­gnięcie inte­re­su­ją­cych wnio­sków i kon­kluzji oraz zre­ali­zo­wanie posta­wio­nego celu badaw­czego.“
dr hab. Paweł Kowalik, prof. nadzw. Uni­wer­sy­tetu Eko­no­micz­nego we Wro­cławiu.

Pre­zen­tacje naukowe : prak­tyczny poradnik dla stu­dentów, dok­to­rantów i nie tylko / Piotr Wasyl­czyk. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 162697, 162698

Ilu cie­ka­wych, inspi­ru­ją­cych pre­zen­tacji wysłu­cha­li­ście ostatnio na kon­fe­ren­cjach nauko­wych, uczel­nia­nych semi­na­riach i wydzia­ło­wych kon­wer­sa­to­riach? Oso­biste sta­ty­styki autora książki (obej­mu­jące głównie dzie­dzinę fizyki, inży­nierii mate­ria­łowej i nauki o życiu) wska­zują na około 10 – 20%. Reszta wystą­pień jest często trudna do znie­sienia przez dwa­dzie­ścia, nie mówiąc już o czter­dziestu pięciu minu­tach.

Czy musi tak być? Czy można inaczej opo­wiadać o nauce, o często nie­zwykle zło­żo­nych zagad­nie­niach, którymi zaj­mu­jemy się w labo­ra­to­riach, biblio­te­kach i na wyko­pa­li­skach? A jeśli tak, jak to robić?

Jak z infor­macji i danych, którymi dys­po­nu­jemy, stwo­rzyć inte­re­su­jącą opo­wieść?
Jak mówić zro­zu­miale o trud­nych zagad­nie­niach?
Jak opo­wie­dzieć o swoich bada­niach nauko­wych tak, by zain­spi­rować widownię?
Jak nie nudzić słu­chaczy?
Czy można wygłosić świetną pre­zen­tację bez slajdów?
Jak zapa­nować nad kon­fe­ren­cyjną tremą?
Jak sobie pora­dzić ze zło­śli­wymi pyta­niami?

Na te i wiele innych pytań odpo­wiada Piotr Wasyl­czyk, fizyk z Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego z kil­ku­na­sto­letnim stażem kon­fe­ren­cyjnym i krót­szym, ale bardzo inten­sywnym doświad­cze­niem w nauczaniu sztuki pre­zen­tacji nauko­wych. Autor w swo­bodnej formie pro­wadzi czy­tel­nika przez proces pro­jek­to­wania, two­rzenia i wygła­szania pre­zen­tacji – od pierw­szych szkiców ołów­kiem na kartce po kon­fe­ren­cyjną scenę. Pro­po­nuje wiele nie­oczy­wi­stych roz­wiązań: od ćwiczeń w pisaniu bajek i wier­szyków po pre­zen­tacje na tablicy, od slajdów bez tekstu po użycie spek­ta­ku­lar­nych rekwi­zytów. A wszystko po to, by odcza­rować nie­zro­zu­miałe, nudne wystą­pienia, odczy­ty­wane mono­tonnym głosem z kartki przez pre­le­gentów sto­ją­cych tyłem do sali.

Po prze­czy­taniu tej książki twoje pre­zen­tacje naukowe już nigdy nie będą takie jak dotąd.

•Książka nie tylko przed­stawia cechy dobrych pre­zen­tacji nauko­wych, lecz także zawiera wiele prak­tycz­nych ćwiczeń, które pozwa­lają zdobyć nowe umie­jęt­ności potrzebne przy wymy­ślaniu, pro­jek­to­waniu i wygła­szaniu pre­zen­tacji.
•Pro­wadzi czy­tel­nika krok po kroku od selekcji mate­riału do pre­zen­tacji, przez wybór struk­tury opo­wia­dania, aż do ćwiczeń uła­twia­ją­cych efek­tywną pracę z głosem i ciałem na scenie.
•Pre­zen­tuje na przy­kła­dach jak z prze­ła­do­wa­nych infor­ma­cjami, nie­czy­tel­nych slajdów zrobić świetne ilu­stracje do kon­fe­ren­cyj­nego wystą­pienia.
•Podaje prak­tyczne wska­zówki, kiedy i jak używać rekwi­zytów.
•Zawiera kon­fe­ren­cyjny savoir-vivre w pigułce.
•Osobny roz­dział poświę­cony jest przy­go­to­wy­waniu pla­katów kon­fe­ren­cyj­nych.

Książka jest adre­so­wana do stu­dentów, dok­to­rantów i naukowców, którzy chcą w zro­zu­miały, ciekawy i inspi­ru­jący sposób pre­zen­tować wyniki swoich badań na kon­fe­ren­cjach, sym­po­zjach czy semi­na­riach.

Szkoła neu­ronów: o nasto­lat­kach, kom­pro­mi­sach i wycho­waniu / Marek Kacz­ma­rzyk. – Słupsk : Wydaw­nictwo Dobra Lite­ra­tura, 2017.
Sygn. 162716

Trud­ności w poro­zu­mie­waniu się z doro­słymi, łamanie reguł, nara­żanie się na ryzyko, niechęć do spraw­dzo­nych metod roz­wią­zy­wania pro­blemów, kłopoty z zasy­pia­niem… To tylko nie­które z ele­mentów codzien­ności nasto­latka, dodat­kowo sto­ją­cego dzisiaj w obliczu pro­blemów i zadań, z którymi nie mie­liśmy do czy­nienia w historii naszego gatunku. Jaki jest prak­tyczny sens etapu życia, w którym wszystko robimy inaczej niż trzeba?

Naj­nowsze odkrycia neu­ro­nauk, zwłaszcza zwią­zane z roz­wojem ośrod­ko­wego układu ner­wo­wego, wyja­śniają wiele zjawisk doty­czą­cych zachowań nasto­latków, które wcze­śniej były dla nas nie­zro­zu­miałe i uwa­ża­liśmy za szko­dliwe. Z pro­po­no­wanej przez autora per­spek­tywy kon­flikt pokoleń jest nie tylko zro­zu­miały, ale wręcz konieczny. Napięcie pomiędzy ludźmi będą­cymi na różnym etapie rozwoju jest tu siłą, która wła­ściwie wyko­rzy­stana służy inte­resom obu stron.

Szkoła wspól­nych działań czyli O rela­cjach i współ­pracy / Jaro­sław Kor­dziński. – War­szawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.
Sygn. 162717

W funk­cjo­no­wanie szkoły wpisana jest współ­praca wielu pod­miotów – orga­ni­zo­wana przez nauczy­cieli, ale anga­żu­jąca uczniów współ­dzia­ła­ją­cych zarówno ze sobą, jak i z nauczy­cie­lami oraz rodziców. Podej­mo­wanie wspól­nych działań oraz zespo­łowe uczenie się sprzy­jają indy­wi­du­al­nemu roz­wo­jowi, zwięk­szają efek­tyw­ność oddzia­ływań edu­ka­cyj­nych na uczniów, a przede wszystkim wzmac­niają rozwój szkoły jako orga­ni­zacji uczącej się. Efektem zaan­ga­żo­wania wielu pod­miotów jest także wzrost sku­tecz­ności pracy szkoły oraz zwięk­szenie jej roli w śro­do­wisku, a co za tym idzie – wzmoc­nienie jej kon­ku­ren­cyj­ności wobec innych podob­nych pla­cówek dzia­ła­ją­cych na tym samym terenie.

W książce czy­telnik znaj­dzie m.in.:
•prak­tyczne odnie­sienia do prze­pisów prawa okre­śla­ją­cych zadania dyrek­torów szkół w ramach nadzoru peda­go­gicz­nego na zarzą­dzanie szkołą i zespo­łami nauczy­ciel­skimi,
•roz­wią­zania doty­czące orga­ni­zacji pracy nauczy­cieli z uczniami oraz współ­pracy z ich rodzi­cami, a także współ­pracy z innymi nauczy­cie­lami,
•gotowe pro­po­zycje i roz­wią­zania w zakresie nawią­zania i rozwoju współ­pracy, które można wyko­rzy­stać w pracy na rzecz szkół.

Publi­kacja prze­zna­czona jest dla nauczy­cieli, dyrek­torów szkół oraz rodziców. Zain­te­re­suje także stu­dentów kie­runków peda­go­gicz­nych.

Źródło :

www​.wydaw​nictwo​.igna​tianum​.edu​.pl
www​.wuj​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.libron​.pl
www​.difin​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.cedewu​.pl
www​.ksie​garnia​.pwn​.pl
www​.dobra​li​te​ra​tura​.pl
www​.wol​ter​skluwer​.pl
www​.pro​finfo​.pl

Nie tylko dla biblio­te­karzy…

Nie tylko dla biblio­te­karzy…

Apli­kacje mobilne nie tylko w biblio­tece / Grze­gorz Gmi­terek, Seba­stian Dawid Kotuła ; Sto­wa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Pol­skich. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich, 2017.
Sygn. 163078pb, 163079
Książkę tworzą trzy mery­to­rycznie wyróż­nia­jące się części: pre­zen­tacja uni­kalnej meto­do­logii oceny apli­kacji, w tym czy­telne ukazane uwa­run­ko­wania stanu i rozwoju apli­kacji mobil­nych; katalog wybra­nych (w meto­do­lo­gicznie uza­sad­niony sposób) apli­kacji biblio­tecz­nych oraz tabe­la­ryczne zesta­wienie para­me­trów oce­nio­nych apli­kacji. Każda z tych części dowodzi pro­fe­sjo­na­lizmu Autorów, a dla czy­tel­nika stanowi zwarty wykład o przed­miocie książki. Na uwagę zasłu­guje duży i owocny wysiłek Autorów w opra­co­waniu wspo­mnia­nego kata­logu, którego uwień­cze­niem jest tabela ocen apli­kacji. Zawiera ona mery­to­rycznie wybrane, wywa­żone kate­gorie ocen, które mogą być w przy­szłości sto­so­wane jako spe­cy­ficzny wzorzec cer­ty­fi­kacji pro­gramów sto­so­wa­nych w urzą­dze­niach mobil­nych. War­to­ściowym roz­wią­za­niem kon­struk­cyjnym treści książki jest powią­zanie wspo­mnianej tabeli z kata­lo­giem oce­nio­nych apli­kacji.

Polska biblio­teka widmowa : lek­sykon książek zmy­ślo­nych / Paweł Dunin-Wąso­wicz. – War­szawa : Naro­dowe Centrum Kultury, 2016.
Sygn. 162982
Publi­kacja jest swo­istym lek­sy­konem książek nie­ist­nie­ją­cych, fik­cyj­nych, skrzętnie wyno­to­wa­nych z lektur autora. Przed­stawia zarówno cyto­wane tytuły widmo, jak również auten­tyczne publi­kacje, scho­wane pod różnymi kryp­to­ni­mami. To zupełnie nie­po­trzebna książka, którą każdy by chciał mieć w domu. Książka, która powstała z książek, które nigdy nie ist­niały. Wytrwały i nie­zrów­nany Paweł Dunin-Wąso­wicz kolejny raz doko­nuje cudu: robi coś z niczego. I jakie to piękne!

Zarzą­dzanie jako­ścią w biblio­tece : praca zbio­rowa / pod redakcją Mai Woj­cie­chow­skiej ; Sto­wa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Pol­skich. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich, 2017.
Sygn. 163124, 163125pb
Zarzą­dzanie jako­ścią to pod­sta­wowe podej­ście w pracy współ­cze­snych bibliotek. Choć znane jest już od wielu lat, ciągle ewo­luuje. Poja­wiają się nowe zało­żenia, metody badań oraz prak­tyczne narzę­dzia wspie­ra­jące wysoką jakość pracy insty­tucji biblio­tecz­nych. W książce zapre­zen­to­wano wie­lo­aspek­towe ujęcie zarzą­dzania jako­ścią, pre­zen­to­wane zarówno przez biblio­logów, jak i prak­tyków biblio­te­karzy, na co dzień zma­ga­ją­cych się z koniecz­no­ścią reali­zacji usług na naj­wyż­szym poziomie. Zapre­zen­to­wane arty­kuły zostały zgru­po­wane w trzech głów­nych zrębach: 1. Reko­men­dacje (pre­zen­tacja naj­now­szych trendów, zagad­nienia teo­re­tyczne i ter­mi­no­lo­giczne); 2. Analizy (wyniki badań jako­ścio­wych i ilo­ścio­wych); 3. Studia przy­padków (doświad­czenia bibliotek w zakresie pro­jek­to­wania, wdra­żania i ewa­lu­acji sys­temów jakości). Róż­no­rod­ność tematów sprawia, że odda­wany do rąk Czy­tel­nika tom, może sta­nowić inte­re­su­jącą lekturę zarówno dla teo­re­tyków biblio­logii, biblio­te­karzy bibliotek różnych typów oraz stu­dentów biblio­te­ko­znaw­stwa i infor­macji naukowej, dopiero pozy­sku­ją­cych wiedzę z zakresu jakości usług biblio­tecz­nych.

Biblio­teki aka­de­mickie w śro­do­wisku naukowym, we wspól­nocie uni­wer­sy­tec­kiej, we wspól­nocie lokalnej / red. nauk. Wiesław Jusz­czak. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Mar­szałek, 2016.
Sygn. 163411
Po kilku dzie­siąt­kach lat biblio­teki szkół wyż­szych w Polsce i w krajach Europy Środ­kowo-Wschod­niej, miesz­czące się pod ogólną nazwą bibliotek nauko­wych, odzy­skały swoją toż­sa­mość jako odrębna kate­goria bibliotek aka­de­mic­kich. Mają one swoją spe­cy­fikę jako warsztat infor­ma­cyjny zarówno dla badań nauko­wych, jak i – a może przede wszystkim – dla dzia­łal­ności dydak­tycznej, w które to aktyw­ności same się anga­żują lub są anga­żo­wane. Mają też swoistą pro­ble­ma­tykę, wyni­ka­jącą z orga­ni­za­cyj­nego usy­tu­owania, cha­rak­teru gro­ma­dzo­nych zbiorów, zakresu działań, użyt­kow­ników oraz zatrud­nio­nych w nich biblio­te­karzy.

Jak ugryźć mangę? : co biblio­te­karz powi­nien wie­dzieć o komiksie japoń­skim : poradnik / Sarah Sku­manov. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich, 2017.
Sygn. 163423pb, 163424
Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubie­głego wieku. Obecnie wydawcy mangi w Polsce oferują szeroki wybór gatunków i tytułów, wśród których można znaleźć odpo­wiednią dla siebie pozycję. Rynek mangi rozwija się w dyna­miczny sposób i dosto­so­wuje się do potrzeb czy­tel­ników oraz zmian na rynku wydaw­ni­czym. Mimo to komiksy japoń­skie pozo­stają nie­znane sze­ro­kiemu gronu czy­tel­ników, głównie doro­słych. Na obecną sytu­ację składa się kilka czyn­ników, w tym nie­zna­jo­mość japoń­skiej kultury i wykształ­to­wane przez lata ste­reo­typy czy uprze­dzenia. Manga jest nie­obecna w pol­skich biblio­te­kach, przez co wielu zain­te­re­so­wa­nych nią czy­tel­ników nie ma moż­li­wości kon­taktu z lekturą. Komiksy są nie­zwykle popu­larne wśród dzieci i mło­dzieży, co pozwala na poprawę stanu czy­tel­nictwa wśród naj­młod­szych. Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc biblio­te­ka­rzom zapo­znać się z komiksem japoń­skim, podziałem gatunków ze względu na tema­tykę i czy­tel­nika, a także pre­zen­tuje przy­kła­dowe roz­wią­zania gra­ficzne dla okładek.

Źródła :
www​.sbp​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.nck​.pl
www​.mar​szalek​.com​.pl

Nowości peda­go­giczne – gru­dzień

Nowości peda­go­giczne – gru­dzień

Bez­pie­czeń­stwo : pro­gramy pro­mocji / Brunon Hołyst. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, 2017.
Sygn. 162522, 162523

Pro­mocja bez­pie­czeń­stwa to dzia­łania zmie­rza­jące do jego upo­wszech­niania, lan­so­wania i popu­la­ry­zacji. Układ i zakres tomu V – podobnie jak w poprzed­nich czte­rech tomach cyklu – jest spójny i cie­kawie ujęty. Poza pro­mocją bez­pie­czeń­stwa w wymiarze indy­wi­du­alnym i spo­łecznym Czy­telnik znaj­dzie w nim między innymi roz­wa­żania o ini­cja­to­rach i orga­ni­za­to­rach działań, o grupach spo­łecz­nych, które należy objąć szcze­gólnym oddzia­ły­wa­niem w zakresie tej pro­mocji, oraz o wyko­rzy­staniu zdo­byczy tech­niki w pro­mo­waniu bez­pie­czeń­stwa.

Edu­kacja w PRL / pod redakcją Moniki Wiśniew­skiej. – War­szawa : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Kar­dy­nała Stefana Wyszyń­skiego, 2016.
Sygn. 162530

Czy­tając kolejne części książki, Czy­telnik szybko zro­zumie, jak tra­gicznym okresem wpły­wa­jącym na naszą teraź­niej­szość był czas PRL. Eks­pe­ry­ment tzw. poli­tyki oświa­towej pozbawił kolejne poko­lenia umie­jęt­ności odnaj­dy­wania się w zło­żonym świecie. Efektem edu­kacji szkolnej stało się powszechne mnie­manie o nie­zmien­ności świata, a w kon­se­kwencji pozbycie się pojęć i stanów już nie­do­stęp­nych.

Fil­mo­te­rapia : teoria i prak­tyka / Mał­go­rzata Kozubek. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Słowo/Obraz Tery­toria, 2016.
Sygn. 162532, 162533

Książka Mał­go­rzaty Kozubek jest pierw­szym w pol­skiej lite­ra­turze przed­miotu naukowym opra­co­wa­niem zagad­nienia fil­mo­te­rapii. […] Prze­słanki tej metody autorka ana­li­zuje w roz­le­głym kon­tek­ście kultury tera­peu­tycznej, a także w ramach pro­ble­ma­tyki stricte fil­mo­znaw­czej, zwią­zanej z per­cepcją filmu”.
Tadeusz Szcze­pański
 „Mał­go­rzata Kozubek zadaje pytanie o moż­li­wości teo­re­tyczne, a także o szanse prak­tycznej sku­tecz­ności wyko­rzy­stania filmu do psy­cho­te­rapii, a zwłaszcza do psy­cho­te­rapii sto­so­wanej w ramach reso­cja­li­zacji mło­dzieży spo­łecznie nie­przy­sto­so­wanej. Tak okre­ślony cel książki może mieć zasto­so­wanie podwójne, teo­re­tyczne i prak­tyczne […], co w przy­padku pracy z dzie­dziny huma­ni­styki jest war­to­ścią rzadką i cenną”.
Tadeusz Lubelski

Filo­zofia kształ­cenia : wycho­wanie i nauczanie / Adolf E. Szoł­tysek. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 162534

Mono­grafia „Filo­zofia kształ­cenia“ stanowi dopeł­nienie mono­grafii „Filo­zofia peda­go­giki“ i mono­grafii „Filo­zofia edu­kacji“. Oś mono­grafii wyzna­czają dwie diady: bio­lo­giczne roz­wi­janie czło­wieka – kul­tu­rowe kształ­to­wanie czło­wieka, wydo­by­wanie pre­dys­po­zycji wro­dzo­nych czło­wieka – edu­ka­cyjne kształ­to­wanie czło­wieka.
Frag­ment Wstępu

Gdy dziecko ma pro­blemy z czy­ta­niem / Kazi­mierz Słupek. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Har­monia – Grupa Wydaw­nicza Har­monia, 2017.
Sygn. 162535

Sprawny odbiór infor­macji prze­ka­zy­wa­nych za pomocą języka pisa­nego, czyli umie­jęt­ność czy­tania, jest naj­waż­niejszą umie­jęt­no­ścią, jaką powinni opa­nować uczniowie w młod­szych klasach szkoły pod­sta­wowej. Jest to warunek co prawda nie wystar­cza­jący, ale bez­względnie konieczny do radzenia sobie na kolej­nych etapach edu­kacji. Książka ta adre­so­wana jest zarówno do tera­peutów peda­go­gicz­nych pro­wa­dzą­cych zajęcia korek­cyjno-kom­pen­sa­cyjne i nauczy­cieli edu­kacji wcze­snosz­kolnej, jak i do rodziców chcą­cych pomóc swoim dzie­ciom w opa­no­waniu trudnej sztuki czy­tania. Zawiera ona szereg prak­tycz­nych wska­zówek do pracy z dziećmi ryzyka dys­leksji i z każdym dziec­kiem mającym trud­ności w czy­taniu.

Godzina wycho­wawcza : rozmowy o pol­skiej szkole / Alek­sandra Szyłło. – Woło­wiec : Wydaw­nictwo Czarne, 2017.
Sygn. 162536

Temat nauki i wycho­wania nigdy nie traci aktu­al­ności: przez system edu­kacji prze­chodzą kolejne poko­lenia i właśnie tam, w szkole, kształ­tują się przy­szli oby­wa­tele. A przy­naj­mniej tak powinno być. Tym­czasem kolejne reformy i próby udo­sko­na­lenia systemu wcale nie spra­wiają, że szkoły stają się lepsze. Rodzice, nauczy­ciele i wreszcie uczniowie mają tylko wra­żenie pogłę­bia­ją­cego się chaosu, a nie­którzy nie wahają się porów­nywać współ­cze­snej szkoły do koszar czy wię­zienia. Alek­sandra Szyłło posta­no­wiła zbadać, dla­czego polska edu­kacja od lat zmaga się z tak poważ­nymi pro­ble­mami, oraz zapytać, jaka mogłaby i powinna być nasza szkoła. Jej roz­mówcy, spe­cja­liści od edu­kacji i wycho­wania, odpo­wia­dają na pytania, „dla­czego jest, jak jest?” i „co zrobić, żeby było inaczej?”, ale przy­wo­łują też wspo­mnienia i dzielą się wła­snymi doświad­cze­niami. Mówią o tym, po co nam szkoła, a przede wszystkim – wycho­wanie.

Jak bawić się i uczyć z pasją? : zasto­so­wanie narzędzi myślo­wych TOC w pracy z dziećmi / Dorota Kamińska. – Wydanie 2. popra­wione. – Kraków : CEBP 24.12, 2017.
Sygn.. 162538

TOC (Theory of Con­strains – teoria ogra­ni­czeń) to program, który pozwala na iden­ty­fi­kację i zarzą­dzanie ogra­ni­cze­niami wystę­pu­ją­cymi w ota­cza­jącym nas świecie (ogra­ni­czenia rozu­miane są jako czyn­niki spo­wal­nia­jące reali­zację wyzna­czo­nych celów). Poradnik w prosty sposób omawia teorię ogra­ni­czeń oraz pre­zen­tuje spraw­dzone roz­wią­zania, sta­no­wiące autor­skie pomysły doty­czące prak­tycz­nego zasto­so­wania narzędzi TOC, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem aspektu pracy z dziećmi w wieku przed­szkolnym i wcze­snosz­kolnym, nie­po­sia­da­ją­cymi jeszcze umie­jęt­ności czy­tania i pisania. Książka została stwo­rzona z myślą o twór­czych i poszu­ku­ją­cych nie­stan­dar­do­wych roz­wiązań meto­dycz­nych nauczy­cie­lach, którzy chcą uczynić proces edu­ka­cyjny wycho­wanków fascy­nu­jącą podróżą do krainy nauki poprzez zabawę.

Jak sobie radzić z trud­nymi ludźmi / Gill Hasson. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 162539

Wiecznie nie­za­do­wo­lony szef. Teściowa, która przy każdej spo­sob­ności wypo­mina ci przy­pa­lony zeszło­roczny obiad. Przy­ja­ciółka, która odwo­łuje wszystkie spo­tkania „za pięć dwu­nasta”. Współ­pra­cownik, który kry­ty­kuje wszystkie twoje pomysły, ale broni się przed poda­niem wła­snych. Nasto­letni syn, który mam­rocze pod nosem obelgi i prze­kleń­stwa.
Wśród trud­nych ludzi znaj­dziemy osoby jawnie agre­sywne i wrogie, agre­sywne w sposób pośredni oraz osoby bierne spra­wia­jące wra­żenie bez­wol­nych i ule­ga­ją­cych wszelkim wpływom. To samo zacho­wanie w jednej sytu­acji możemy odebrać jako neu­tralne, w innej – jako budzące złość i fru­strację.
Gill Hasson pro­wadzi nas przez galerię trud­nych postaci, poka­zując, z czego wyni­kają zacho­wania, których nie możemy znieść, i jak możemy wybrnąć z pro­ble­mo­wych sytu­acji, sza­nując przy tym własne i cudze granice. Autorka nie używa języka ocen i podziałów, ale zachęca do empatii, słu­chania i zro­zu­mienia drugiej strony. Poka­zuje, że choć nasz wpływ na zacho­wania innych osób jest ogra­ni­czony, możemy umie­jętnie pokie­rować własnym postę­po­wa­niem i nie dopu­ścić do tego, by relacje z trud­nymi ludźmi zatru­wały nam życie. Dzięki tej książce:
-zro­zu­miesz przy­czyny trud­nych zachowań innych osób;
-dowiesz się, w jaki sposób obronić swoje sta­no­wisko i sprze­ciwić się zacho­wa­niom, których nie akcep­tu­jesz;
-poznasz sposoby spo­koj­nego radzenia sobie w relacji z osobami agre­syw­nymi, sto­su­ją­cymi mani­pu­lację i nad­miernie kry­tycz­nymi;
-dowiesz się, kiedy się wycofać lub nawet zre­zy­gnować z relacji.

Co wolno dziecku? : roz­sądne usta­lanie granic / Martin Herbert ; prze­kład Ewa Juse­wicz-Kalter. – Wyd. 3 w jęz. pol. – Sopot : Gdań­skie Wydaw­nictwo Psy­cho­lo­giczne, 2017.
Sygn. 162549

Nie ma dziecka, które by nie spra­wiało kło­potów wycho­waw­czych. Nie­umie­jętnie je karząc lub zbytnio im pobła­żając, popeł­niamy błąd. Martin Herbert pod­po­wiada:
-jak usta­na­wiać jasne granice w rela­cjach z dziećmi,
-jak aser­tywnie wska­zywać im wła­ściwe postę­po­wanie,
-jak uczyć odpo­wie­dzial­ności,
-jak wyciągać kon­se­kwencje z nie­po­żą­da­nych postaw.
Wska­zówki autora pomogą ci wpro­wa­dzić pozy­tywną dys­cy­plinę i wychować roz­sądne, mające wysokie poczucie własnej war­tości dziecko.

Dziecko z nie­peł­no­spraw­no­ścią wzroku w roli ucznia szkoły ogól­no­do­stępnej, inte­gra­cyjnej i spe­cjalnej / Beata Papuda-Dolińska. – Lublin : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 162550

Efektem kil­ku­let­nich poszu­kiwań nauko­wych i badań empi­rycz­nych pro­wa­dzo­nych w trakcie studiów dok­to­ranc­kich, a także zain­te­re­sowań bli­skich tyflo­pe­da­go­gice stała się empi­ryczna analiza sytu­acji edu­ka­cyjnej i spo­łecznej uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią wzroku kształ­cą­cych się w szko­łach ogól­no­do­stęp­nych, inte­gra­cyj­nych oraz spe­cjal­nych. Przed­miotem żywych dys­kusji, zarówno wśród naukowców, jak i decy­dentów oświa­to­wych, nauczy­cieli oraz rodziców, jest w ostat­nich latach edu­kacja włą­cza­jąca. Niniejsza pozycja stanowi kolejny głos w dialogu na temat założeń teo­re­tycz­nych i poten­cjału prak­tycz­nego tej, coraz bar­dziej popu­larnej, kon­cepcji kształ­cenia nie­se­gre­ga­cyj­nego na tle innych moż­li­wości reali­zo­wania obo­wiązku szkol­nego: edu­kacji inte­gra­cyjnej i spe­cjalnej. Wery­fi­kacja cech swo­istych dla każdej z form edu­kacji odbyła się z udziałem grupy uczniów szcze­gólnie wyma­ga­ją­cych ade­kwatnej reakcji szkoły na spe­cjalne potrzeby edu­ka­cyjne, a jed­no­cze­śnie wraż­li­wych na jej brak – uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią wzroku.

Źródła :

www​.wip​.pl
www​.helion​.pl
www​.pwn​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uksw​.edu​.pl
www​.tery​toria​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.har​monia​.edu​.pl
www​.czarne​.com​.pl
www​.bli​zej​przedsz​kola​.pl/​w​y​d​a​w​n​ictwo
www​.gwp​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu

Nowości w Medio­tece

Nowości w Medio­tece

Medio­teka Języka Niemiec­kiego w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy, prowa­dzona pod patro­natem Goethe Institut, kie­ruje ofertę do nauczy­cieli języka niemiec­kiego, stu­dentów oraz wszyst­kich uczą­cych się tego języka. Medio­teka pro­po­nuje zapo­znanie się z ostat­nimi nabyt­kami, które można wypo­ży­czyć na okres 4 tygodni.

Gra dydak­tyczna dla osób począt­ku­ją­cych

Sprach­memo : Zählen, Messen, Wiegen : Niveau A1. – München : Grubbe Media GmbH,
cop. 2016. – 1 pudełko (108 k. tabl. : il., instrukcja z słow­ni­kiem) ; 18x18 cm.
p 100 IG
p 101 IG

Edu­ka­cyjne kółko ze słow­ni­kiem nie­miecko-fran­cu­skim

Fran­zösisch – Falsche Freunde. – München : Hueber Verlag, cop. 2008. – [1] k. tabl. ;
śr. 19 cm.
p 117 IG
p 118 IG

Karty z obraz­kami do nauki języka nie­miec­kiego

In der Stadt – 60 Foto­karten auf Deutsch, Englisch, Fran­zösisch und Ara­bisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl. : il.) ; 8x12 cm.
p 60 IG
p 61 IG
p 62 IG

Kle­idung und Körper – 60 Foto­karten auf Deutsch, Englisch, Fran­zösisch und Ara­bisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl : il. ) ; 8x12 cm.
p 57 IG
p 58 IG
p 59 IG

Leben­smittel – 60 Foto­karten auf Deutsch, Englisch, Fran­zösisch und Ara­bisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl. : il.) 8x12 cm.
p 63 IG
p 64 IG
p 65 IG