Pedagogiczne nowości na bibliotecznej półce – styczeń ’22

Pedagogiczne nowości na bibliotecznej półce – styczeń ’22

Kobieta z książką i patrzące na nią trzy dziewczynki na okładce książki pt. "Myślenie krytyczne w edukacji".© Wydaw Myślenie krytyczne w edukacji : metodyka kształcenia w szkole podstawowej / Iwona Czaja-Chudyba. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.

Sygn. 169454, 169455

W publikacji podjęto zagadnienie myślenia krytycznego pojmowanego jako proces, w którym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, jak mądrze postępować i dokonywać uzasadnionych wyborów. Współcześnie zalew informacji medialnej wymusza kształcenie podejścia krytycznego, aby nie stracić rozeznania w świecie i móc obronić się przed przeciążeniem informacyjnym. Autorka zakłada, że możliwe, a nawet konieczne jest przenoszenie filozoficznych dociekań na temat myślenia krytycznego na podstawowe, codzienne kompetencje, w które wyposażamy każde dziecko.

Propozycje metodyczne, zawierające ćwiczenia i projekty, przeznaczone są do edukacji w zakresie szkoły podstawowej. Dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1 – 3) zaprezentowano ćwiczenia mające na celu zaszczepić dzieciom nawyk uważności, zadawania pytań i intelektualnej odwagi – umiejętności niezbędne w kształceniu krytycznego myślenia. Natomiast do uczniów klas 4 – 8 skierowano kilkanaście projektów kształtujących samodzielne myślenie, poszukiwanie, badanie, sprawdzanie, wybieranie, ocenianie, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i tworzenie.

Dzieci podnoszą ręce w klasie na okładce książki pt. "Prawa ucznia".© Impuls

Prawa ucznia / Mikołaj Wolanin. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2020.

Sygn. 169159, 169160

Uczniowie mają swoje prawa i obowiązki. Te gwarantuje im zresztą Prawo oświatowe. Co jednak ważne nie ma jednego ustawowego czy określonego w rozporządzeniu ministra ds. edukacji katalogu tychże praw. Dlatego też autor postanowił napisać niniejszą monografię. Ma ona bowiem na celu zebranie w jednej publikacji praw ucznia, które są (lub mają być) powszechnie respektowane w polskich szkołach.

Książka opisuje, najpierw, prawne uregulowania praw ucznia, a następnie opisuje i wyjaśnia każde z nich, tłumacząc, jak uczniowie mogą z nich korzystać. Następnie przedstawiony zostaje stan dotychczasowych badań oraz badań własnych w zakresie wiedzy o prawach ucznia wśród uczniów oraz ich przestrzegania przez osoby, które są do tego zobligowane.

Temat staje się coraz bardziej aktualny. Uczniowie coraz częściej chcą tego, by ich prawa były przestrzegane (przykładami są facebookowe grupy dotyczące praw ucznia, których członkami są tysiące osób). Książka jest, z tego, co wiem, pierwszym w Polsce opracowaniem monograficznym o prawach ucznia i jako pierwsza wymienia katalog 13 praw, które powinny być każdemu uczniowi zagwarantowane. Książka ma na celu uświadomić jeszcze więcej osób w zakresie przysługujących im praw oraz poszerzyć wiedzę osób zainteresowanych tym tematem.

Monografia jest adresowana przede wszystkim do uczniów, by uświadamiać ich w przysługujących im prawach. Poza tym stosowne treści znajdą dla siebie również nauczyciele, dyrektorzy szkół, a także wszyscy inni zainteresowani tą kwestią. Z powodzeniem z publikacji korzystać też mogą naukowcy badający instytucję praw dziecka. Dzieci w większości przypadków są bowiem również uczniami.

Start biegaczek na okładce książki pt. "Zarys pedgogiki sportu".© Wydaw. Zarys pedagogiki sportu : podręcznik dla studentów nauk o wychowaniu / Arkadiusz Kaźmierczak. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.

Sygn. 167438, 167439

Publikacja może stać się ważnym źródłem informacji dla studentów kierunków pedagogicznych i wychowania fizycznego. W sposób kompletny opisano w niej zagadnienia przybliżające czytelnikowi wiedzę z zakresu historii sportu, terminologii specjalistycznej związanej z tym obszarem nauki, problematyki edukacji olimpijskiej, interakcji zachodzących w relacjach trener – zawodnik, wychowawczego znaczenia ról odgrywanych przez trenerów i instruktorów oraz ich znaczenia dla prawidłowego wychowania.

Autor pisze we wstępie: „W europejskim szkolnictwie wyższym pedagogika sportu została uznana za ważną dyscyplinę akademicką, funkcjonującą w dziedzinie nauk o sporcie, której celem jest wspomaganie działań edukacyjnych (wychowawczych) osób uczestniczących w treningu sportowym i innych formach aktywności fizycznej, niezależnie od miejsca i czasu ich realizacji w ciągu całego życia”. Opinia ta jest najwłaściwszym wyjaśnieniem potrzeby opracowania tej problematyki w formie prezentowanego podręcznika.

Z recenzji dr hab. Danuty Umiastowskiej – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Przekrój drzewa i 3 liście na okładce książki pt. "Starość w nurcie życia".© Wydaw. Starość w nurcie życia / pod redakcją Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

Sygn. 167455

Refleksje zawarte w tomie mieszczą się pomiędzy dwoma biegunami nurtu życiowego – społeczno-kulturowym i jednostkowym przeżywaniem starości. Publikacja dotyczy procesów migracyjnych, które coraz częściej wpływają na ludzi starszych i lokują starość w kontekście interakcji globalnych; działań lokalnych, środowiskowych i instytucjonalnych podejmowanych na rzecz seniorów; zagadnień związanych z postawami wobec osób starszych, dyskryminacją ze względu na wiek, zdrowiem, jakością życia i ekoterapią; zindywidualizowanego doświadczania starości w kontekście uczenia się oraz w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak choroba czy przemoc domowa.

Książka jest adresowana do pedagogów, socjologów, psychologów, studentów i doktorantów zajmujących się problematyką gerontologiczną, a także do przedstawicieli instytucji wspierających osoby starsze.

Rysunkowe przedstawienie mózgu w postaci trybików, strzałek, piktogramów na okładce książki pt. "Szczęśliwy mózg".© GWPSzczęśliwy mózg : wykorzystaj odkrycia neuropsychologii, by zmienić swoje życie / Rick Hanson ; przekład Anna Sawicka-Chrapkowicz. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.

Sygn. 167456, 167457

Wystarczy kilka minut dziennie, aby dzięki ukrytej mocy codziennych doświadczeń zbudować nowe struktury neuronowe w mózgu i całkowicie zmienić swoje życie!

W toku ewolucji ludzki mózg rozwinął się w taki sposób, by szybko się uczyć i wyciągać wnioski ze złych doświadczeń. Stanowił wewnętrzny system ostrzegania przed niebezpieczeństwami. Nastawienie na wychwytywanie zagrożeń pomagało naszym przodkom przetrwać. Dzisiaj nie musimy każdego dnia walczyć o życie, ale nasz mózg nadal działa tak samo – każdą negatywną sytuację uznaje za zagrożenie i „pamięta” o wiele dłużej niż pozytywne doświadczenie.

Możemy jednak to zmienić i „zaprogramować” swój mózg tak, aby działał inaczej. Mózg jest plastyczny i doświadczenia mogą go kształtować. Zmienia się w zależności od tego, na czym się koncentrujemy. Jeśli nieustannie skupiasz się na zmartwieniach, zagrożeniach czy urazach, to stajesz się bardziej podatny na lęk, przygnębienie, smutek czy poczucie winy. Jeżeli zaś skoncentrujesz się na dobrych wydarzeniach, to twój mózg przybierze inny kształt, będzie „zaprogramowany” na siłę i odporność, realistycznie optymistyczne nastawienie, pozytywny nastrój oraz poczucie własnej wartości

Okładka książki pt. "Kapitał społeczny szkoły".© Wydaw UAMKapitał społeczny szkoły : z doświadczeń biograficznych nauczycieli : studium przypadków / Renata Wawrzyniak-Beszterda. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019.

Sygn. 167467, 167468

W studium teoretyczno-empirycznym autorka, opierając się na koncepcjach P. Bourdieu, R.D. Putnama i J.S. Colemana oraz ujęciu sieciowym, opisuje kapitał społeczny szkoły poprzez analizę doświadczeń biograficznych młodych pedagogów. Stanowi to nową perspektywę poznawania procesów wewnątrzszkolnych, które zachodzą na różnych poziomach funkcjonowania szkoły i rozwoju kariery nauczyciela. Na podstawie badań przedstawia obraz polskiej szkoły wraz z jej mocnymi i słabymi stronami oraz sposoby funkcjonowania nauczyciela w zawodzie.

Książka otwiera nowe pola oglądu fenomenu kapitału społecznego szkoły. Kategoria kapitału społecznego jest w ostatnich kilkudziesięciu latach pojęciem używanym (o ile nie nadużywanym) w różnych kontekstach teoretycznych i badawczych, w wielu dyscyplinach naukowych, w rozmaitych rodzajach dyskursu. Jest przy tym przedmiotem silnych kontrowersji: badacze trafnie rozpoznają pułapki takiego stanu rzeczy w postaci definicyjnego „rozmycia” kategorii.

Niebieskie trampki na okładce książki pt. "O doświadczaniu szkoły".© ImpulsO doświadczaniu szkoły : studium fenomenograficzne szkolnej codzienności z perspektywy uczniów / Wiesława Martyniuk. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls“, 2020.

Sygn. 167475, 167476

Niniejsze opracowanie, poświęcone najogólniej rzecz ujmując codziennemu życiu ucznia w szkole, lokować można w nurcie badań, które Mary Jane Kehily (2008, s. 26) określa jako „wnoszące wiele w rozumienie dzieciństwa z perspektywy samych dzieci”.

Z tego powodu dominują w nim dziecięcy głos i dziecięca optyka.

Ukazywanie punktu widzenia uczniów odnośnie do kwestii związanych z tym, jak oni sami doświadczają swego codziennego bycia w szkole, wysuwa się tu na plan pierwszy, a katalog znaczeń, jakie uczniowie przypisują szkolnej codzienności, staje się wiodącym rezultatem poszukiwań badawczych.

Kobieta rozmawia z dziewczynką. Obok tornister i książki. Dorosła rzuca cień dziecka, a dziewczynka ma cień dorosłej osoby.© WFWByć (nie)zwykłym wychowawcą : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej oraz szkól ponadpodstawowych / Anna Konarzewska. – Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2019.

Sygn. 167492, 167493

Prezentowana publikacja to zbiór scenariuszy na lekcję wychowawczą, odpowiadającą oczekiwaniom współczesnej młodzieży. Poruszane są tutaj zagadnienia bardzo ważne, a jednocześnie trudne: bliższe poznanie uczniów, nawiązanie z nimi więzi i zbudowanie relacji pozwalającej na rozmowę na każdy temat.

Lekcja wychowawcza od lat spędza sen z oczu wielu nauczycielom, nie tylko tym, którzy dopiero co skończyli studia. Niestety mało czasu przeznaczone jest w trakcie ich trwania na kształtowanie umiejętności miękkich, tak bardzo potrzebnych we współczesnym życiu.

Opracowane przez Annę Konarzewską scenariusze lekcji, przeznaczone dla młodzieży, reprezentują niezwykłą pomysłowość zaciekawienia tematami społecznymi. Wykorzystanie metody pedagogiki zabawy, dramy oraz techniki pracy z filmem jest niezwykle atrakcyjne i dociera do emocji młodego człowieka z większą siłą.

Anna Sowińska, konsultant edukacji daltońskiej, Łódź

Okładka książki pt. "Trudne sytuacje w klasie szkolnej".© DifinTrudne sytuacje w klasie szkolnej : identyfikacja, propozycje rozwiązań / Aneta Paszkiewicz. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 167580, 167581

Publikacja powstała z myślą o nauczycielach i wychowawcach, doświadczających trudności w swojej pracy z klasą traktowaną jako jedna całość, ale również jako suma poszczególnych uczniów wchodzących w jej skład. Autorki przedstawiły najczęstsze ich zdaniem problemy, jakie mogą się pojawić na terenie klasy szkolnej (niezgranie, brak dyscypliny, agresja, nadmierna rywalizacja, niska aktywność, obniżona motywacja do nauki, ściąganie, niepowodzenia szkolne, wagary, mobbing elektroniczny, nadużywanie telefonów komórkowych), a także sposoby służące ich przezwyciężaniu. Osobny rozdział poświęcono trudnym relacjom pomiędzy rodzicem a nauczycielem. Taka sytuacja może również zaburzać funkcjonowanie klasy jako grupy, wiązać się z podważaniem autorytetu i prestiżu nauczyciela, generować konflikty.

Dodatkowo dwa rozdziały dotyczą sytuacji, kiedy do klasy dołącza nowy uczeń – drugoroczny bądź cudzoziemiec. Pojawienie się nowej osoby w grupie może spowodować zmiany w jej strukturze, doprowadzić do pogorszenia panującej w niej atmosfery. Jednak „nowy” – zwłaszcza kiedy narażony jest na etykietowanie („obcy”, „inny”) – również będzie wymagał objęcia szczególną pomocą i troską. Szkołę każdy musi „przeżyć”. Osoby silniejsze, ładniejsze, bardziej zdolne czy elokwentne nie mają zwykle trudności z nawiązywaniem kontaktów z innymi ludźmi i przechodzą przez okres nauki szkolnej bez większych problemów. Co jednak w przypadku uczniów mniej zdolnych, wycofanych, nieodpowiadających ogólnie przyjętym wymaganiom dotyczącym zachowania, ubioru, urody? Już na początku swojego młodego życia doświadczają one niepowodzeń na polu edukacyjnym czy towarzyskim.

Praca z tzw. trudną klasą może być niekiedy obciążająca, frustrująca, mało satysfakcjonująca. Istotne jest jednak, żeby nie pozwolić sobie na zniechęcenie, uznanie, że „i tak się nic nie da zrobić”. Nauczyciel musi wierzyć, że jego praca, opłacona niejednokrotnie ogromnym wysiłkiem, przyniesie ostatecznie rezultaty i zaowocuje zarówno oczekiwanymi zmianami w klasie, jak i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku u nauczyciela.

Chłopiec ze smutną miną trzymający książkę na okładce książki pt. "Zagubieni w szkole".© GW RelacjaZagubieni w szkole : jak odkryć źródła szkolnych trudności dziecka i pomóc mu je przezwyciężyć / Ross W. Grenne ; przekład Jowita Maksymowicz-Hamann. – Warszawa : Wydawnictwo Mamania – Grupa Wydawnicza Relacja, copyright © 2019.

Sygn. 167584, 167585

Szkoła ma problem z dzieckiem. Rodzice mają problem ze szkołą. W tym wszystkim jest dziecko – coraz bardziej sfrustrowane i przygniecione nadmiarem wymagań, nie jest w stanie efektywnie wykorzystać swojego potencjału. Zbyt często nauczyciele podejmują desperackie próby wpłynięcia na zachowanie dziecka poprzez zwiększenie wymagań i represji. To nie działa.

Doktor Ross W. Greene, uznany autorytet w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci młodzieży, pokazuje, dlaczego tradycyjne szkolne metody dyscyplinowania dzieci nie sprawdzają się we współczesnej szkole. Oferuje skutecznie działający model rozwiązywania problemów przez współdziałanie – rodziców, szkoły i dziecka, a także:

  • narzędzia do identyfikacji problemów i eliminowania ich przyczyn,
  • wyraźne wskazówki, jak radykalnie poprawić komunikację z dziećmi i zmniejszyć ilość trudnych zdarzeń, wraz z wieloma konkretnymi przykładami,
  • praktyczne porady dotyczące udanego planowania i współpracy między nauczycielami, rodzicami i dziećmi.

Chłopiec i dziewczynka idą polną drogą wijącą się wśród pól na okładce książki pt. "Edukacja osób zdolnych".© Wydaw UAMEdukacja osób zdolnych / redakcja naukowa Eugeniusz Piotrowski, Maria Porzucek-Miśkiewicz. - Wydanie I. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019.

Sygn. 167625, 167626

W monografii przedstawiono problematykę teoretycznych oraz praktycznych aspektów edukacji osób zdolnych.

Książka stanowi przestrzeń poszukiwań badawczych, ukazuje uwarunkowania szkolnego i pozaszkolnego funkcjonowania jednostek zdolnych oraz wybrane koncepcje pracy z uczniem zdolnym w kraju i za granicą. Jest zaproszeniem do dialogu o rozpoznawaniu i wyzwalaniu indywidualnych możliwości, aktywności oraz uwzględnianiu oczekiwań uzdolnionych dzieci i młodzieży.

W publikacji oddano obraz środowiska, w jakim funkcjonują uczniowie wyróżniający się pod względem zdolności intelektualnych, wskazując jednocześnie na pilną potrzebę działań na rzecz rozwoju uzdolnionych na wszystkich etapach kształcenia.

Kremowo-fioletowa okładka książki pt. "Rozwój własny nauczyciela".© Wydaw. UWRozwój własny nauczyciela = Growth of a teacher / redaktor Stanisław D. Głazek. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.

Sygn. 167422, 167423

W tej zwięzłej książce doświadczeni nauczyciele z Polski i ze Stanów Zjednoczonych opisali, jak można wychowywać i kształcić uczniów na mądrych i kompetentnych obywateli.

Wykonywanie tego zadania jest wielką sztuką. Wymaga ono od nauczyciela umiejętności własnego rozwoju. Tymczasem praca nauczycieli jest wciąż rozumiana i doceniana tylko w niewielkim stopniu. Potrzebna jest odpowiedź na pytanie, jak nauczyciele mogą zmienić ten stan rzeczy…

Książka zawiera artykuły: Regina Kostkiewicz – Profesjonalny rozwój nauczyciela, Andrzej Janowski – Na czym polega lub powinien polegać profesjonalny rozwój nauczyciela, Krystyna Starczewska – Nauczyciel przyszłości, Marion Appelquist – Rozwój nauczyciela fizyki, Eric Nadelstern – Profesjonalny rozwój, Deborah Meier – Rozwój zawodowy nauczyciela, Stanisław D. Głazek – Stawanie się profesjonalnym nauczycielem.

Źródło :

wuw​.pl
wuj​.pl
wydawnictwo​.uni​.lodz​.pl
gwp​.pl
press​.amu​.edu​.pl
impulsoficyna​.com​.pl
mamania​.pl
difin​.pl