Dzień Regionów na zlocie har­cer­skim

Dzień Regionów na zlocie har­cer­skim

Na Wyspie Sobie­szew­skiej trwa naj­większy w historii naszego kraju ogól­no­polski zlot har­cerzy. Ponad 12 tys. młodych ludzi „zamel­do­wało się“ na gdań­skiej wyspie, a wielu z nich można spotkać każdego dnia m.in. na ulicach Głów­nego i Starego Miasta. Atrakcji har­ce­rzom nie brakuje, nie zabrakło ich także w sobotę, 11 sierpnia, kiedy to na terenie mia­steczka zlo­to­wego zapla­no­wano Dzień Regionów.
Muzeum Oświaty w Byd­goszczy uczest­ni­czyło w Dniu Regionów pro­mując postać słyn­nego byd­gosz­cza­nina, mate­ma­tyka i kryp­to­loga – Mariana Rejew­skiego. Uczest­nicy zlotu mieli moż­li­wość poznania w prak­tyce zasady dzia­łania nie­miec­kiej maszyny szy­fru­jącej. Na spe­cjalnie przy­go­to­wanym symu­la­torze Enigmy można było szy­frować i deszy­frować zako­do­wane infor­macje. Ponadto muzeum przy­go­to­wało warsz­taty piśmien­nicze, dzięki którym uczest­nicy zlotu pozna­wali sztukę pisania piórem i atra­mentem tzw. kali­grafię oraz zapo­znali się z zasa­dami funk­cjo­no­wania starej szkoły. Dużym powo­dze­niem wśród uczest­ników cie­szyły się warsz­taty pisania na maszynie.
Zlot ZHP Gdańsk 2018 jest częścią jubi­le­uszu 100-lecia odzy­skania nie­pod­le­głości przez Polskę oraz 100-lecia Związku Har­cer­stwa Pol­skiego, który został objęty Patro­natem Naro­dowym Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej w Stu­lecie Odzy­skania Nie­pod­le­głości oraz wpisuje się w program wyda­rzeń Nie­pod­legła 2018.

Oferta Biblio­teki na Byd­goski Festiwal Nauki 2018

Oferta Biblio­teki na Byd­goski Festiwal Nauki 2018

Biblio­teka jako partner BFN oferuje nastę­pu­jące zajęcia:

  • Teatrzyk Kami­shibai;
  • Byd­goszcz w lite­ra­turze dzie­cięcej – podania, legendy, baśnie, bajki o tema­tyce regio­nalnej;
  • Poko­namy fale, czyli o tym co w życiu pomaga prze­trwać;
  • Nie jesteśmy sami na świecie, czyli sza­cunek wobec siebie i innych;
  • Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog;
  • Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze;
  • Escape room – Klub Enigma;
  • Tangram i spółka;
  • Spra­wie­dliwi Wśród Narodów Świata – Irena Sen­dle­rowa;
  • Stara szkoła – czyli szkoła naszych dziadków i pra­dziadków.
Zajęcia dla stu­dentów

Zajęcia dla stu­dentów

Stu­denci II roku Regio­na­li­styki Euro­pej­skiej na Uni­wer­sy­tecie Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach poświę­co­nych historii oświaty i szkol­nictwa w okresie zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego. Muzeum Oświaty dys­po­nuje wieloma eks­po­na­tami z tego okresu, dzięki którym młodemu poko­leniu łatwiej wyobrazić sobie, jak wyglą­dała szkoła ich pra­dziadków, jakie było prawo szkolne i zwy­czaje.

Gim­na­zja­liści w biblio­tece

Gim­na­zja­liści w biblio­tece

Uczniowie z Gim­na­zjum nr 3 w Byd­goszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach poświę­conych nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas oku­pacji hitle­row­skiej.
Po zmie­rzeniu się z trudnym histo­rycznym tematem gim­na­zja­liści zostali zamknięci w escape roomie. Podjęli tam wyzwanie zna­le­zienia kodów potrzeb­nych do uwol­nienia się. Zadania mate­ma­tyczne i logiczne nie były łatwe, ale dzięki małym pod­po­wie­dziom uczniowie zdołali otwo­rzyć kilka kłódek szy­fro­wych i odkry­wali kolejne zagadki. Na koniec odgadli czte­ro­cy­frowy kod do sejfu. Zamknięty tam klucz pasował do drzwi wej­ścio­wych…

Wakacje w biblio­tece

Wakacje w biblio­tece

W wydziale Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej – Muzeum Oświaty – w lipcu i sierpniu odby­wają się zajęcia edu­ka­cyjne dla uczest­ników kolonii, pół­ko­lonii i świe­tlic śro­do­wi­sko­wych. Dzie­ciom pro­po­nu­jemy spo­tkania połą­czone z warsz­ta­tami. Jest dużo uśmiechu, zabawy i podróży w czasie.