Zajęcia dla studentów

Zajęcia dla studentów

Studenci II roku Regio­na­li­styki Euro­pej­skiej na Uniwer­sy­tecie Kazi­mierza Wielkiego w Bydgoszczy uczest­ni­czyli w zajęciach poświę­co­nych historii oświaty i szkol­nictwa w okresie zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego. Muzeum Oświaty dysponuje wieloma ekspo­na­tami z tego okresu, dzięki którym młodemu pokoleniu łatwiej wyobrazić sobie, jak wyglądała szkoła ich pradziadków, jakie było prawo szkolne i zwyczaje.