Zajęcia dla studentów

Zajęcia dla studentów

Studenci II roku Regio­na­li­styki Euro­pej­skiej na Uniwer­sy­tecie Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach poświę­co­nych historii oświaty i szkol­nictwa w okresie zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego. Muzeum Oświaty dyspo­nuje wieloma ekspo­na­tami z tego okresu, dzięki którym młodemu poko­leniu łatwiej wyobrazić sobie, jak wyglą­dała szkoła ich pradziadków, jakie było prawo szkolne i zwyczaje.