Zajęcia dla stu­dentów

Zajęcia dla stu­dentów

Stu­denci II roku Regio­na­li­styki Euro­pej­skiej na Uni­wer­sy­tecie Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach poświę­co­nych historii oświaty i szkol­nictwa w okresie zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego. Muzeum Oświaty dys­po­nuje wieloma eks­po­na­tami z tego okresu, dzięki którym młodemu poko­leniu łatwiej wyobrazić sobie, jak wyglą­dała szkoła ich pra­dziadków, jakie było prawo szkolne i zwy­czaje.