Oferta biblio­teki dla seniorów

Oferta biblio­teki dla seniorów

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy nie tylko gromadzi i udostępnia książki. Prowadzi również dzia­łal­ność eduka­cyjną skie­ro­waną do emery­to­wa­nych miesz­kańców Bydgoszczy. W poprzed­nich latach ogromną popu­lar­no­ścią cieszyły się kursy kompu­te­rowe dla seniorów. Chcąc jeszcze bardziej zakty­wi­zować to środo­wisko i posze­rzyć ofertę zajęć dla tej grupy przy­go­to­wano program zajęć „Język angielski dla seniorów”.
Obecnie język angielski to uniwer­salny sposób komu­ni­ko­wania się. „Język angielski dla seniorów” skie­ro­wany jest do osób dojrza­łych, które lubią aktywnie wyko­rzy­stywać swój czas i nie miały jeszcze okazji (lub miały mini­malną) do nauki języka angielskiego.

Zapla­no­wa­nych jest sześć 2‑godzinnych spotkań w regu­lar­nych, coty­go­dnio­wych odstę­pach. Uczest­nicy kursu na każdych zaję­ciach są zachę­cani do pracy w parach lub mniej­szych grupach w celu rozwi­jania umie­jęt­ności mówienia. Każde spotkanie poświę­cone jest wpro­wa­dzaniu i utrwa­laniu zwrotów, wyrażeń, słow­nictwa i niezbęd­nych zasobów grama­tycz­nych doty­czą­cych nastę­pu­ją­cych zagadnień:
‑przed­sta­wianie się, powi­tania, pożegnania,
‑nazwy i liczby,
‑zada­wanie pytań, udzie­lanie odpowiedzi,
‑słow­nictwo zwią­zane z rodziną, zawodami,
‑codzienne czyn­ności, obowiązki, praca, dni tygo­dnia, rutyna,
‑czas wolny, hobby, sport, wakacje, miesiące, pory roku,
‑mój dom, moje miasto, słow­nictwo, wypo­sa­żenie domu,
‑okre­ślenie poło­żenia, ruch drogowy, komu­ni­kacja miejska,
‑pogoda, czas teraź­niejszy Present Countinuous,
‑w restau­racji, nazwy posiłków, napoi, zwroty grzecznościowe,
‑czasownik can i wyra­żenie would you like,
‑wygląd, cechy charak­teru, zwrot have got,
‑w czasie podróży, na lotnisku, na dworcu, wakacje,
‑okre­ślenie miejsc: góry, rzeka itp., okre­ślenia czasu i godziny,
‑czas Simple Past.

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języ­ko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyra­żenia niezbędne w podsta­wowej komu­ni­kacji w języku angiel­skim w różnych sytu­acjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obco­kra­jow­cami w Polsce. Nacisk poło­żony jest na prak­tyczne użycie języka angiel­skiego w mowie oraz rozu­mienie podsta­wo­wych zwrotów w wyuczo­nych i prze­wi­dy­wal­nych kontekstach.

Kurs kompu­te­rowy dla seniorów

Żyjemy w społe­czeń­stwie infor­ma­cyjnym, opartym na tech­no­lo­giach infor­ma­tycz­nych, które cechuje szeroki dostęp do Inter­netu, publiczny dostęp do infor­macji i jej prze­ka­zy­wanie bez względu na czas i prze­strzeń. Jedną z funkcji społe­czeń­stwa infor­ma­cyj­nego jest stwo­rzenie możli­wości komu­ni­ko­wania się wielu różno­rod­nych grup w obrębie społe­czeń­stwa globalnego.
Niniejszy zajęcia zostały opra­co­wane dla jednej z takich grup, miano­wicie seniorów, ludzi star­szych, nie mają­cych stycz­ności z kompu­terem lub posia­da­ją­cych z nim spora­dyczny kontakt.
Program kursu obej­muje 12 spotkań, które prowa­dzone będą w grupach 6 osobo­wych i reali­zo­wane w cyklach po 3 godziny zajęć, raz w tygodniu.
Treści programowe.
I. Budowa komputera.
1. Elementy zestawu kompu­te­ro­wego: wejściowe, wyjściowe, jednostka centralna, nośniki infor­macji – 1 x 45 minut.
II. Praca w środo­wisku Windows.
1. Podsta­wowe elementy systemu Windows – 1 x 45 minut.
2. Analiza zasobów kompu­tera w oparciu o „Mój komputer”- 1 x 45 minut.
3. Zarzą­dzanie plikami i folde­rami: zapi­sy­wanie pliku na dysku, kopio­wanie i wkle­janie plików, usuwanie plików, kopio­wanie plików na wybrany nośnik infor­macji – 1 x 45 minut.
III. Edytor tekstu.
1. Budowa i dzia­łanie klawia­tury: funkcje klawia­tury w edyto­rach tekstu, pisanie polskich znaków – 1 x 45 minut.
2. Ogólne zasady reda­go­wania tekstów: pisanie prostych tekstów, elementy forma­to­wania i reda­go­wania tekstów: czcionka, akapit, nume­racja stron, obra­mo­wanie itd. – 2 x 45 minut.
IV. Internet jako narzę­dzie zdoby­wania i wymiany informacji.
1. Budowa i zasto­so­wanie sieci Internet: prze­glą­darki, strony WWW – 1 x 45 minut.
2. Sposoby wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie: portale i wyszu­ki­warki – 1 x 45 minut.
3. Zało­żenie skrzynki pocz­towej – 2 x 45 minut.
4. Inne sposoby komu­ni­ko­wania przez Internet: komu­ni­ka­tory inter­ne­towe – 1 x 45 minut.

Cele kursu:
‑poznanie podsta­wo­wych pojęć zwią­za­nych z użyt­ko­wa­niem komputera;
‑opano­wanie umie­jęt­ności posłu­gi­wania się opro­gra­mo­wa­niem syste­mowym i użytkowym;
‑akty­wi­zo­wanie seniorów poprzez ćwiczenie umysłu i zdoby­wanie nowych umiejętności;
‑wdra­żanie do posze­rzania swojej wiedzy poprzez korzy­stanie z lite­ra­tury informatycznej;
‑dostrze­ganie korzyści i zagrożeń zwią­za­nych z rozwojem tech­niki komputerowej;
‑poka­zanie słucha­czom, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzę­dziem pracy, rozrywki, infor­macji i komunikacji;
‑nabycie umie­jęt­ności wyko­rzy­stania tech­no­logii infor­ma­cyj­nych do wyko­ny­wania typo­wych zadań wyni­ka­ją­cych z potrzeby dnia codzien­nego i osobi­stych zainteresowań.