Spo­tkanie z Leokadią Maje­wicz

Spo­tkanie z Leokadią Maje­wicz

W biblio­tece odbyło się kolejne spo­tkanie autor­skie z Leokadią Maje­wicz, autorką książki pt. „Niewol­nicy w raju” w ramach „żywych lekcji historii mówionej”. Pani Leokadia Maje­wicz wraz z rodziną zna­lazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wol­ności wiodła od syberyj­skiego obozu pracy przymu­sowej przez Uzbeki­stan, Persję (Iran), Karaczi w Indiach, Tan­zanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.
Uczest­ni­kami spo­tkania byli uczniowie z VIII LO w Byd­goszczy. Z zainte­re­so­wa­niem i prze­ję­ciem wysłu­chali oni wspo­mnień pani Leokadii, ilustro­wa­nych prezen­tacją zawie­ra­jącą mapy i foto­grafie z rodzin­nego albumu prele­gentki. Mło­dzież podzię­ko­wała za spo­tkanie kwia­tami i grom­kimi brawami.