Historia książki

Historia książki

Uczniowie kl. IV ze Szkoły Podsta­wowej nr 65 w Bydgoszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach poświę­co­nych historii książki. Zapo­znali się z dzie­jami pisma, książki ręko­pi­śmiennej oraz drukarstw. Poznali rozmaite, właściwe dla różno­rod­nych krajów i kultur, mate­riały oraz narzę­dzia pisar­skie. Mieli również okazję obej­rzenia wystawy najstar­szych druków ze zbiorów biblio­teki. Niezwykle entu­zja­stycznie zare­ago­wali na prezen­tację nowo­cze­snych form książek – arty­stycznie wyko­na­nych amery­kań­skich pop-up books, a także wydaw­nictw oferu­ją­cych treści udostęp­niane za pomocą apli­kacji na telefon komór­kowy. Dzieci bardzo chętnie wypo­wia­dały się na temat swoich doświad­czeń czytel­ni­czych oraz dzie­liły się swoją wiedzą doty­czącą książki i bibliotek.