Zajęcia o wartościach

Zajęcia o wartościach

27 paździer­nika 2017 r. gościli w Biblio­tece uczniowie klas IV ze Szkoły Podsta­wowej nr 65 w Bydgoszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zaję­ciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“: Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości oraz Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.
Celem pierw­szych zajęć było uzmy­sło­wienie dzie­ciom, jak ważne są wartości w życiu każdego czło­wieka. Uczniowie defi­nio­wali termin „wartość”, nazy­wali i krótko omawiali podsta­wowe wartości. Szcze­gólną uwagę zwró­cono na zana­li­zo­wanie, jak wartości wpły­wają na dzia­łal­ność czło­wieka. Dzieci precy­zo­wały, w jakich sytu­acjach dochodzi do naru­szenia wartości i jakie są tego konsekwencje.
Na kolej­nych zaję­ciach nauczy­ciel wyja­śnił, że szacunek jest funda­mentem wszyst­kich innych wartości moral­nych, a gdy łamane są wartości takie jak uczci­wość czy odpo­wie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z prze­ję­ciem słuchały czyta­nych przez nauczy­cieli opowiadań, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zaba­wach i żywio­łowo włączały się w dyskusję.