Podcasty na lekcjach jęz. niemiec­kiego

Podcasty na lekcjach jęz. niemiec­kiego

W czytelni głównej odbyły się warsztaty meto­dyczne “Posłuchaj! Podcasty na lekcji języka niemiec­kiego” w ramach projektu “sieć ekspertów programu DELFORT”. Popro­wa­dziła je mgr Agnieszka Krajewska na zapro­szenie nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy. Uczest­nicy warsz­tatów – nauczy­ciele języka niemiec­kiego – zostali zapoznani z księ­go­zbiorem niemiec­ko­ję­zycznym znaj­du­jącym się w PBW. Biblio­te­karze zapre­zen­to­wali również nowości ze zbiorów Medioteki Instytutu Goethego, dostęp­nych w biblio­tece.