Pod­casty na lek­cjach jęz. nie­miec­kiego

Pod­casty na lek­cjach jęz. nie­miec­kiego

W czy­telni głównej odbyły się warsz­taty meto­dyczne “Posłu­chaj! Pod­casty na lekcji języka nie­miec­kiego” w ramach pro­jektu “sieć eks­pertów pro­gramu DELFORT”. Popro­wa­dziła je mgr Agnieszka Kra­jewska na zapro­szenie nauczy­ciela kon­sul­tanta z KPCEN w Byd­goszczy. Uczest­nicy warsz­tatów – nauczy­ciele języka nie­miec­kiego – zostali zapo­znani z księ­go­zbiorem nie­miec­ko­ję­zycznym znaj­du­jącym się w PBW. Biblio­te­karze zapre­zen­to­wali również nowości ze zbiorów Medio­teki Insty­tutu Goethego, dostęp­nych w biblio­tece.