Nowości w zbio­rach na Świa­towy Dzień Seniora

Nowości w zbio­rach na Świa­towy Dzień Seniora

Zbli­ża­jący się Świa­towy Dzień Seniora, który przy­pada 14 listo­pada, ma zwrócić uwagę społeczną na problemy, z jakim zmagają się osoby starsze. Jest to dobra okazja do podkre­ślenia i doce­nienia znaczenia osób star­szych w życiu współ­cze­snych społe­czeństw. Z tej okazji prezen­tu­jemy i reko­men­du­jemy kilka­na­ście nowości z naszego boga­tego księ­go­zbioru, które poru­szają tematy zwią­zane ze zdro­wiem osób w pode­szłym wieku, ich kondycją psycho­fi­zyczną, opieką nad senio­rami, wyklu­cze­niem cyfrowym czy sposo­bami na aktywne i ciekawe spędzanie czasu.

Aktywność umysłowa seniora

Trzy­czę­ściowy poradnik prze­zna­czony dla seniorów. Niezbędna pomoc dla tych, którzy po przej­ściu na emery­turę chcą zachować dobrą kondycję psychofizyczną.

Książka poświę­cona jest trzem zagad­nie­niem: kondycji fizycznej, zdro­wemu odży­wianiu oraz spraw­ności inte­lek­tu­alnej z uwzględ­nie­niem typo­wych dla tej grupy wiekowej schorzeń.

Zawiera teore­tyczne omówienie wymie­nio­nych tematów oraz przede wszystkim obszerną część prak­tyczną (prze­pisy kuli­narne w różnych dietach, ćwiczenia reha­bi­li­ta­cyjne oraz trening umysłowy).


Wzmocnij pamięć - usuń demencję

Jak prze­ko­nuje Autor, ceniony neuro­biolog i twórca między­na­ro­do­wych best­sel­lerów, nigdy nie jest za późno, aby żyć choć odro­binę zdro­wiej niż dotych­czas. Jest to o tyle ważne, że w niezdrowym ciele nie może znaj­dować się zdrowy mózg. Wyja­śnia przy tym, jak prze­stać ranić siebie i innych poprzez samo polu­bienie własnej osoby. Uzmy­sławia, że nie czując się zwią­zanym z innymi, pozo­sta­jesz sam na sam z własnymi proble­mami. Instruuje, jak znaleźć pomysł na siebie, nie zatracić się i nadać właściwy kierunek swojemu życiu. Pomaga również wzmocnić poczucie własnej tożsa­mości. A wszystko to dla lepszego zdrowia mózgu, które może trwać przez całe życie. Czas wyrwać się z sideł demencji!


Seniorzy w bibliotece i ich pierwsze kroki w cyfrowy światKsiążka zachęca biblio­te­karzy do orga­ni­zo­wania kursów kompu­te­ro­wych dla seniorów, a tych którzy już to robią moty­wuje do dalszej pracy. Zasad­niczą część stanowią 22 konspekty dla grupy początkującej.

Ciekawą propo­zycją jest zapo­znanie słuchaczy ze stro­nami poświę­co­nymi kulturze (Prze­glą­danie zdjęć, muzyki i filmów na kompu­terze oraz korzy­stanie z YouTube; Wirtu­alna rzeczy­wi­stość i korzy­stanie z okularów VR; Legalna Kultura) oraz bezpie­czeń­stwu w Inter­necie (Bezpieczny senior w Internecie).

Poja­wiła się również propo­zycja oswa­jania seniorów z tech­no­logią na co dzień – e‑Bilet – zamó­wienie, zakup lub rezerwacja.


Książka w życiu seniorówPubli­kacja składa się z dwóch części: pierw­szej – teore­tycznej, wpro­wa­dza­jącej w proble­ma­tykę starości na tle prze­mian społeczno-kultu­ro­wych oraz drugiej – opartej na bada­niach empi­rycz­nych, doty­czącej zachowań lektu­ro­wych ludzi starszych.

Część pierwszą rozpo­czyna wpro­wa­dzenie w proble­ma­tykę trze­ciego wieku opisu­jące psycho­spo­łeczne deter­mi­nanty starości, konse­kwencje starzenia się społe­czeństw oraz teorie doty­czące sposobów starzenia się i stylów życia w tym okresie.

Część druga oparta jest na bada­niach empi­rycz­nych prze­pro­wa­dzo­nych przez autorkę wśród słuchaczy Uniwer­sy­tetu Trze­ciego Wieku. Ich lektu­rowe prze­życia, emocje i refleksje tworzą jedyną w swoim rodzaju pano­ramę czytel­ni­czych doświad­czeń, której część, czy choćby okruch, autorka – oprócz nauko­wego opisu – starała się w ten sposób zatrzymać w kadrze upły­wa­ją­cego czasu.


Starość w drodze...

Upowszech­nianie wiedzy i kultury geron­to­lo­gicznej jest zada­niem niezmiernie trudnym, wyma­ga­jącym nie tyle środków, co deter­mi­nacji, profe­sjo­na­lizmu, zaan­ga­żo­wania i czasu oraz edukacji. Wymaga inter­dy­scy­pli­nar­nych inicjatyw eksplo­ra­cyj­nych i ponadre­sor­to­wych działań nakie­ro­wa­nych na obalanie nega­tyw­nych stereo­typów, na wzmac­nianie kapi­tału społecz­nego i racjo­nalne gospo­da­ro­wanie poten­cjałem tkwiącym w coraz licz­niej­szej popu­lacji osób star­szych. Wymusza powsta­wanie i rozwój nowych subdy­scy­plin geron­to­logii, wzmac­niając zapo­trze­bo­wanie na nową wiedzę o ostat­niej fazie życia, o randze aksjo­logii, episte­mo­logii oraz znaczeniu, grani­cach sfery sacrum i profanum w ludz­kiej egzystencji.


Leksykon gerontologii

Publi­kacja obej­muje łącznie ponad 1 200 haseł rzeczo­wych, w zdecy­do­wanej więk­szości doty­czą­cych kwestii medycz­nych, społecz­nych, ekono­micz­nych, peda­go­gicz­nych, psycho­lo­gicz­nych i prawnych.

Takie walory niniej­szego dzieła, jak: rozległy zakres tema­tyczny, aktu­al­ność i szcze­gó­ło­wość, własny styl, przej­rzy­stość narracji, umie­jęt­ność wykładu spraw trud­nych, niemniej jednak z odro­biną uśmiechu, czy też logiczny układ haseł, spra­wiają, że najnowsza edycja Leksy­konu geron­to­logii będzie użyteczna dla wielu Czytel­ników zain­te­re­so­wa­nych złożoną, wielo­wąt­kową proble­ma­tyką starzenia się i wielo­po­sta­ciowej starości w czasach, w jakich przy­szło nam żyć, dojrzewać oraz zmie­rzać ku kresowi własnego istnienia.


Porozumienie ponad pokoleniamiJak zapewnić senio­rowi pomoc, której potrze­buje? Jak w między­po­ko­le­niowym gali­ma­tiasie znaleźć wspólną prze­strzeń? W jaki sposób poro­zu­mieć się mogą gene­racje o zupełnie odmien­nych wizjach rzeczy­wi­stości? Jak prze­konać seniora do dobrych zmian? W jaki sposób mu pomóc, nie naru­szając przy tym jego auto­nomii? Jeśli Ty także stoisz przed wyzwa­niem miesz­kania z i opieki nad seniorem, z pewno­ścią zada­jesz sobie takie i podobne pytania. Ta książka – napi­sany przez specja­listkę między­po­ko­le­niowy pomost poro­zu­mienia – jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj: opieka nad star­szym czło­wie­kiem to nie tylko obowiązek. To także niepo­wta­rzalna okazja! Senior ma niewy­obra­żalny poten­cjał. Każde prze­życie i emocja, jakich niegdyś doświad­czył, doło­żyły cegiełkę do gmachu jego wiedzy życiowej. Zbie­rane przez całe dekady, doświad­czenia ukła­dają się w zbiór mądrości, stwo­rzony w oparciu o osobiste sukcesy i porażki. Warto po nie sięgnąć, skorzy­stać z rady star­szego członka rodziny. Warto, choćby po to, by uniknąć błędów, które on już dawno temu popełnił i z których wycią­gnął cenne dla nas wnioski.


Komputer i i Internet dla seniorówPrak­tyczny prze­wodnik po świecie kompu­terów i Inter­netu dla seniorów, który prze­kona, jak szybko i pewnie można wkro­czyć w świat nowych tech­no­logii. Korzy­stanie z porad­nika ułatwia przy­stępny język, czytelna czcionka i liczne przy­kłady z codzien­nego życia.

Dzięki porad­ni­kowi każdy senior:
• wybierze komputer dosto­so­wany do potrzeb;
• nauczy się jak sprawnie korzy­stać z systemu Windows 10;
• wybierze opty­malne łącze inter­ne­towe i odkry­jesz różne prze­glą­darki internetowe;
• umówi wizytę u lekarza, kupi leki po najko­rzyst­niej­szej cenie, wykona przelew, sprawdzi program tele­wi­zyjny lub reper­tuar kin;
• prze­kona się, jak łatwo korzy­stać z cyfro­wych zdjęć, gier, filmów, muzyki i książek;
• samo­dzielnie rozwiąże najczęstsze problemy z komputerem.


Sprawny seniorKsiążka przy­go­to­wana przez specja­li­stów posia­da­ją­cych kliniczne doświad­czenie w pracy z osobami star­szymi. Omówione zostały najczęstsze problemy wyni­ka­jące z procesów starzenia się i współ­ist­nie­ją­cych chorób u osób w wieku dojrzałym – szcze­gólnie z zakresu neuro­lo­gicz­nego, kardio­lo­gicz­nego, urolo­gicz­nego oraz zabu­rzenia funkcji poznaw­czych. Przed­stawia również prak­tyczne porady i ćwiczenia doty­czące radzenia sobie z omawia­nymi zagad­nie­niami oraz liczne ryciny ilustru­jące propo­no­wane aktyw­ności, wraz ze szcze­gó­łowym opisem.

Publi­kacja stwo­rzona z myślą o osobach zawo­dowo pracu­ją­cych na rzecz seniorów i zwią­za­nych z tema­tyką uspraw­niania osób w wieku star­szym. Treść zain­te­re­suje również samych seniorów i pomoże w zacho­waniu spraw­ności ruchowej.


Kilka słów o człowiekuNiniejsza publi­kacja stanowi zbiór arty­kułów na tematy ważne i bardzo ważne, obej­mu­jące swoim zakresem takie nauki, jak socjo­logia, psycho­logia, filo­zofia oraz peda­go­gika. Począt­kowo arty­kuły miały być skie­ro­wane tylko do młod­szego poko­lenia, ale w czasie ich powsta­wania okazało się, że mogą zain­te­re­sować każdego poten­cjal­nego czytelnika.

Jest to lite­ra­tura obowiąz­kowa dla młodzieży, ale także studentów socjo­logii, psycho­logii, peda­go­giki, filo­zofii, nauk medycz­nych i tych wszyst­kich osób, które inte­re­sują się otacza­jącym ich światem. Świat zmienia się w sposób dyna­miczny, zatem coraz trud­niejsze staje się uchwy­cenie go w danym momencie. Było to nie lada wyzwanie dla autorów publi­kacji, żeby skupić się na okre­ślonym, małym wycinku rzeczy­wi­stości i go w sposób zrozu­miały opisać, biorąc pod uwagę fakt, że wszystko szybko ulega przekształceniu”.
Z Wpro­wa­dzenia


Fenomen długowieczności

Mono­grafia stanowi warto­ściową próbę psycho­lo­gicz­nego opisania ostat­niego etapu życia czło­wieka, ze zwró­ce­niem uwagi na poczucie jakości życia osób stano­wią­cych elitę biolo­giczną stulatków.

Autor podjął proble­ma­tykę rzadko prezen­to­waną w psycho­logii rozwoju czło­wieka, a także ważną poznawczo i społecznie.

Uzyskane wyniki stanowią warto­ściowy wkład do wiedzy o rozwoju czło­wieka, poka­zują, że długo­wiecz­ność może być trak­to­wana jako odrębny okres rozwo­jowy o wyraźnie zazna­cza­ją­cych się specy­ficz­nych cechach.


Dusza nie ma wiekuZ biegiem lat czło­wiek gromadzi wrażenia, kształ­tuje swoją osobo­wość, pogłębia więzi z ludźmi, doświadcza świata w sposób pełny i dojrzały, poznaje siebie i dopa­so­wuje swoje ocze­ki­wania do tego, co niesie mu rzeczy­wi­stość. Staje się samo­świa­domą, wyjąt­kową, speł­nioną i kocha­jącą jednostką. Może zatem pora zmienić sposób myślenia o starzeniu się i zacząć postrzegać ten natu­ralny i nieuchronny proces jako ekscy­tu­jącą podróż? Thomas Moore, czer­piąc zarówno ze źródeł nauko­wych, jak i filo­zo­ficz­nych, wyja­śnia, jakie zmiany zachodzą w psychice wraz z upływem czasu, jak je zaak­cep­tować i wyko­rzy­stać z pożyt­kiem dla siebie i otoczenia. Odpo­wiada na pytanie, czym jest melan­cholia i samot­ność, jak w później­szych latach rozwija się zmysło­wość, jak wyglą­dają związki z ludźmi oraz jaką rolę pełnią osoby starsze w swojej społecz­ności. W prezen­to­wanej przez autora wizji starzenie się może być drogą do szczę­ścia i speł­nienia, o ile wjedzie się w ten etap z pełną świa­do­mo­ścią i odpowiedzialnością.


Psychologia potrzeb osób starszych

Wszę­dzie przy­bywa ludzi starze­ją­cych się i starych, a starość jako etap życia czło­wieka wydłuża się syste­ma­tycznie. Stąd niezwykle ważna wydaje się chwila refleksji nad sytu­acją tej coraz licz­niej repre­zen­to­wanej grupy osób – nad jej pozycją we współ­cze­snym świecie, relacją z młod­szym poko­le­niem, postrze­ga­niem star­szych ludzi przez społe­czeń­stwo i media.

Starość przed­sta­wiona jest z perspek­tywy okresu rozwo­jo­wego i trak­to­wana zgodnie z przy­jętą zasadą rozwoju przez całe życie, czyli z zało­że­niem, że czło­wiek jest aktywny i twórczy do samego końca i na każdym etapie swojej egzy­stencji dąży do zaspo­ko­jenia nie tylko potrzeb podsta­wo­wych, ale również wyższego rzędu, z potrzebą samo­re­ali­zacji łącznie.


Starość w nurcie życia

Refleksje zawarte w tomie mieszczą się pomiędzy dwoma biegu­nami nurtu życio­wego społeczno-kultu­rowym i jednost­kowym prze­ży­wa­niem starości.

Publi­kacja dotyczy procesów migra­cyj­nych, które coraz częściej wpły­wają na ludzi star­szych i lokują starość w kontek­ście inte­rakcji global­nych; działań lokal­nych, środo­wi­sko­wych i insty­tu­cjo­nal­nych podej­mo­wa­nych na rzecz seniorów; zagad­nień zwią­za­nych z posta­wami wobec osób star­szych, dyskry­mi­nacją ze względu na wiek, zdro­wiem, jako­ścią życia i ekote­rapią; zindy­wi­du­ali­zo­wa­nego doświad­czania starości w kontek­ście uczenia się oraz w trud­nych sytu­acjach życio­wych, takich jak choroba czy przemoc domowa.


Emocje, relacje, empatia w wieku dojrzałym

Książka daje narzę­dzie do stwo­rzenia satys­fak­cjo­nu­ją­cego życia, nowych kompe­tencji, które pozwa­lają cieszyć się każdym dniem i zachwycać drugim człowiekiem.

Zapro­po­no­wane ćwiczenia poma­gają zrozu­mieć własne zacho­wania i emocje. Jeśli czujemy, że brakuje nam świa­do­mego kontaktu z uczu­ciami, równo­wagi w dawaniu i braniu, obser­wo­wania zdarzeń bez ich inter­pre­tacji oraz aser­tyw­nego stawiania granic, to ten poradnik jest właśnie dla nas.

Wanda Matras-Masta­lerz


Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszychPraca została przy­go­to­wana przez lekarzy i socjo­logów z ogromnym doświad­cze­niem i dorob­kiem naukowym z zakresu starości i starzenia się. To bez wątpienia orygi­nalne i prekur­sor­skie w Polsce opra­co­wanie, wielo­aspek­towo ujmu­jące uwarun­ko­wania medyczne i społeczne problemów starzenia się z uwzględ­nie­niem zanie­dbania i samo­za­nied­bania osób star­szych. Autorzy książki budują wielo­wy­mia­rowy model uwarun­kowań zjawisk zanie­dbania i samo­za­nied­bania, co stanowi ogromny wkład do dorobku nauk zajmu­ją­cych się staro­ścią i osobami star­szymi. Mono­grafia jest nowa­tor­skim, wnikliwym opra­co­wa­niem, posze­rza­jącym wiedzę na temat ciemnej strony wieku star­szego i społecznej odpo­wie­dzial­ności za zjawisko zanie­dbania osób starszych”.

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Slany


Senior sprawny intelektualnie

Przed­sta­wiona publi­kacja to konty­nu­acja książki Aktywny senior. Jak zachować spraw­ność inte­lek­tu­alną w pode­szłym wieku?, która kładzie akcent na prak­tyczne ujęcie tematu.

Poradnik zawiera 110 zadań akty­wi­zu­ją­cych inte­lek­tu­alnie seniorów, ujętych w ramy 11 warsz­tatów, oraz orygi­nalną grę eduka­cyjną „Senior w podróży”.

Zarówno warsz­taty, jak i gra są tak skon­stru­owane, by pokazać star­szym ludziom, że rozrywki umysłowe to sposób na ciekawe, poży­teczne i atrak­cyjne spędzanie czasu wzmoc­nione wspólnym prze­ży­wa­niem i doświad­cza­niem okre­ślo­nych emocji i rozwią­zy­wa­niem problemów.


Potencjał osób w starościStarzenie się jest procesem, który wyraźnie się wydłuża. Aktu­alnie okres ten obej­muje blisko jedną trzecią życia jednostki. Dlatego też zjawiska starzenia się nie sposób margi­na­li­zować, depre­cjo­nować, dewa­lu­ować, trak­tować jako okres schył­kowy i mało istotny w funk­cjo­no­waniu człowieka.

Współ­czesna rekon­strukcja starości i procesu starzenia się polega na odnaj­dy­waniu znaczenia i wartości, jakie mają dla gospo­darki, kultury, społe­czeń­stwa i samej jednostki. Stąd tak wielka wartość badań na ten temat. Mono­grafia Alek­sandry Błachnio idealnie wpisuje się w ten nurt, a bardzo pozy­tywne recenzje książki wska­zują na jej niezwykłą wartość. Publi­kacja zawiera szereg nowych, bardzo ważnych infor­macji na temat kondycji polskich seniorów oraz ich poczucia jakości życia i możli­wości rozwoju.


Wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów

Publi­kacja obej­muje proble­ma­tykę badań i oddzia­ływań geron­to­lo­pe­dycz­nych doty­czą­cych wspie­rania spraw­ności języ­kowej i komu­ni­ka­cyjnej seniorów starze­ją­cych się fizjo­lo­gicznie lub też z niewielką dete­rio­ry­zacją poznawczą.

Książka zamiesz­czona w teczce wraz z kartami diagnozy pozwala lepiej przy­sto­sować się do statusu seniora/ki oraz wypra­cować efek­tywne formy komu­ni­kacji z otocze­niem społecznym.


Aktywny senior

Okres po 60. roku życia może być czasem doświad­czania życia we wszyst­kich jego barwach poprzez nowe wyzwania, speł­nianie swoich ocze­kiwań i marzeń, inte­lek­tu­alną przy­godę oraz korzy­stanie z różnych form aktyw­ności fizycznej.

Autorzy w bardzo przy­stępny sposób poka­zują możli­wości wspie­rania aktyw­nego starzenia się w trzech sferach: psychicznej, fizycznej i społecznej, w tym również podpo­wia­dają, jak aktywnie zadbać o dodat­kowe dochody. Wszystko po to, aby prowa­dzić samo­dzielne, nieza­leżne i satys­fak­cjo­nu­jące życie.


Funkcjonowanie osób w starszym wieku

Książka jest odpo­wie­dzią na rosnące w dobie starzenia się społe­czeństw zain­te­re­so­wanie nie tylko wydłu­ża­niem życia ludz­kiego, ale również jego jako­ścią, którego podsta­wowym wyznacz­ni­kiem jest zdol­ność seniorów do codzien­nego funkcjonowania.

Dzia­łania inter­wen­cyjne skie­ro­wane do osób star­szych skupiają się głównie na stanie ich zdrowia, pomi­jając sferę ich funk­cjo­nalnej spraw­ności, choć to właśnie zdol­ność do wyko­ny­wania codzien­nych, zwycza­jo­wych czyn­ności znaj­duje się w centrum zain­te­re­so­wania pacjentów.

W publi­kacji omówiono zagad­nienia doty­czące funk­cjo­no­wania od strony teore­tycznej i prak­tycznej, koncen­trując się na podsta­wo­wych sferach życia czło­wieka: fizycznej, psychicznej i społecznej.


Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska 

Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Źródła:

www​.sbp​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ukw​.edu​.pl
www​.difin​.pl
www​.wuj​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nictwo​-dragon​.pl
www​.wydaw​nic​two​vital​.pl
www​.slaskwn​.com​.pl
www​.sensus​.pl
www​.samo​sedno​.com​.pl
www​.pzwl​.pl
www​.scholar​.com​.pl
www​.czar​na​owca​.pl
www​.we​.pl

Wizyta z książ­kami u seniorów na Jodłowej

Wizyta z książ­kami u seniorów na Jodłowej

W piąt­kowe połu­dnie po raz kolejny odbyło się sympa­tyczne spotkanie w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior“. Wyko­rzy­stując najcie­kawsze frag­menty książek z zasobów PBW biblio­te­karki przy­po­mniały seniorom o zwyczaju kolę­do­wania. Opowie­działy również o historii szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych prezen­tując dary, jakie nade­słało Muzeum Miasta Krakowa specjalnie na tę okazję. W prezen­tacji multi­me­dialnej seniorzy obej­rzeli foto­grafie szopek krakow­skich oraz różno­rod­nych szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych, najczę­ściej ręcznie wyko­na­nych, które były w grudniu prezen­to­wane na wystawie w czytelni.

Mariola Burak, Alina Melnicka-Zygmunt – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Moniuszko znany czy nieznany?

Moniuszko znany czy nieznany?

Rok Stani­sława Moniuszki stał się okazją do podjęcia wielu inicjatyw mają­cych na celu upamięt­nienie ogrom­nego dorobku twórcy opery naro­dowej. Nasza biblio­teka również włączyła się w obchody rocz­nicy urodzin Mistrza, przy­go­to­wując prezen­tacje multi­me­dialne poświę­cone życiu i twór­czości kompo­zy­tora, adre­so­wane do różnych gryp wieko­wych. Temat wzbu­dził również zain­te­re­so­wanie seniorów – w zaję­ciach prze­pro­wa­dzo­nych przez pracow­ników PBW uczest­ni­czyli pensjo­na­riusze Dzien­nego Domu Pomocy „Bratek” oraz starsi czytel­nicy Fili nr 16 WiMBP im. Witolda Bełzy. Kame­ralne spotkania, wzbo­ga­cone sporą dawką muzyki i frag­mentów insce­ni­zacji opero­wych odbyły się w bardzo sympa­tycznej, kame­ralnej atmosferze.

Anna Krasz­kie­wicz – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświatowych

Nauczy­ciel dawniej i dziś

Nauczy­ciel dawniej i dziś

Po letniej prze­rwie biblio­teka wzno­wiła współ­pracę z DDP „Senior” przy ul. Jodłowej w Bydgoszczy.

Kolejne spotkanie koncen­tro­wało się na temacie „Nauczy­ciel w dwudzie­sto­leciu między­wo­jennym, po II wojnie świa­towej i współ­cze­śnie“. Biblio­te­karze przed­sta­wili krótką historię szkol­nictwa, systemów oświaty oraz model wycho­wania obowią­zu­jący w XIXXX wieku. Najwięcej emocji i ożywioną dyskusję wywo­łała sytu­acja w szkol­nic­twie i stoso­wane obecnie metody wycho­wawcze. Podczas rozmów z senio­rami wyłonił się temat, na który zawsze warto rozma­wiać, czyli wycho­wanie dzieci i młodzieży.

Do następ­nego spotkania!

Mariola Burak – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Prima aprilis w „Seniorze“

Prima aprilis w „Seniorze“

W kwiet­niowe przed­po­łu­dnie odbyło się kolejne spotkanie w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej w Bydgoszczy. Tym razem prze­biegło ono w atmos­ferze zabawy i humoru. Biblio­te­karze przed­sta­wili krótką historię powstania niektó­rych polskich przy­słów oraz dnia prima aprilis. Seniorzy mieli konkretne zadania do wyko­nania doty­czące przy­słów: ukła­dali z rozsy­panki wyra­zowej ich treść oraz dokań­czali rozpo­częte zdania. Zabawa w kalam­bury przy­niosła najwięcej radości i uaktyw­niła wszyst­kich uczest­ników. Seniorzy wyka­zali się czuj­no­ścią i nie dali się złapać na prima­apri­li­sowy żart.

Mariola Burak, Małgo­rzata Jani­szewska, Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz

Dwie wpły­wowe kobiety

Dwie wpły­wowe kobiety

Biblio­te­karze z Wydziału Udostęp­niania Zbiorów zostali zapro­szeni przez nauczy­cieli seniorów zrze­szo­nych w ZNP do Klubu Nauczy­ciela. Było to spotkanie z okazji minio­nego Święta Kobiet. Seniorzy wysłu­chali prelekcji pt. „Sylwetki niezwy­kłych kobiet”. Biblio­te­karze przed­sta­wili historie życia dwóch kobiet – Lucyny Ćwier­cza­kie­wi­czowej i Coco Chanel. Wystą­pienie wzbo­ga­ciła prezen­tacja multi­me­dialna oraz głośno prze­czy­tane najcie­kawsze frag­menty ich biografii ze zbiorów Biblioteki.

Sylwetki niezwy­kłych kobiet

Sylwetki niezwy­kłych kobiet

Kolejne spotkanie biblio­te­karzy z senio­rami w Domu Dzien­nego Pobytu przy ul. Jodłowej w Bydgoszczy miało temat prze­wodni zwią­zany z dzisiejszą datą – 8 marca. Prelekcje koncen­tro­wały się na sylwet­kach niezwy­kłych kobiet. Na podstawie książek ze zbiorów PBW biblio­te­karze przed­sta­wili infor­macje doty­czące życia i dzia­łal­ności Coco Chanel – projek­tantki mody, Krystyny Skarbek – kobiety szpiega, Gali Dali, która była żoną i muzą artysty oraz Lucyny Ćwier­cza­kie­wi­czowej. Pracow­nicy biblio­teki zapre­zen­to­wali sylwetki kobiet posił­kując się najcie­kaw­szymi cyta­tami z książek. Głośne czytanie opisów dowcip­nych, a czasem zaska­ku­ją­cych, zdarzeń spra­wiło seniorom wiele radości i przy­czy­niło się do ożywionej dyskusji. Słuchacze zostali zachę­ceni do korzy­stania ze zbiorów naszej biblio­teki i prze­czy­tania zapre­zen­to­wa­nych książek: Moda. Ency­klo­pedia: od Coco Chanel do Johna Galliano, Damy, dzie­wuchy, dziew­czyny: historia w spód­nicy, Pani od obiadów. Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa: historia życia, Najpięk­niejsze kobiety z obrazów.

Mariola Burak

Życie pod zaborem w latach 1772 – 1920. Powrót Bydgoszczy do macierzy

Życie pod zaborem w latach 1772 – 1920. Powrót Bydgoszczy do macierzy

W Domu Dzien­nego Pobytu „Senior“ przy ulicy Jodłowej w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie, które przy­go­to­wali biblio­te­karze z PBW. Rys dziejów Bydgoszczy w okresie zaboru pruskiego przed­stawił Tomasz Szulc, miło­śnik dziejów regionu. Poga­dankę uzupeł­niła lektura frag­mentów tekstów źródło­wych z tego okresu.

Mariola Burak

Głośne czytanie dla seniorów

Głośne czytanie dla seniorów

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie dla seniorów, podczas którego prezen­to­wane były nowości książ­kowe i audio­booki z Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Biblio­te­karze prze­czy­tali głośno wybrane frag­menty pole­ca­nych książek, aby zachęcić zebra­nych gości do lektury. Tema­tyka prezen­to­wa­nych nowości była różno­rodna, więc każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nasze spotkanie było również inspi­racją przed­świą­teczną i pomy­słem na udany prezent. Do czytania zachę­cali: Małgo­rzata Tyczyńska, Małgo­rzata Jani­szewska, Marek Michalak, Mariola Burak i Alina Melnicka-Zygmunt.

Portrety niezwy­kłych kobiet

Portrety niezwy­kłych kobiet

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy wychodzi ze swoją ofertą kultu­ralną do środo­wiska lokal­nego. Pamięta o senio­rach, którzy ze względu na pewne ogra­ni­czenia ruchowe nie mogą sprawnie się prze­miesz­czać. Orga­ni­zu­jemy cykliczne spotkania w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej.
Tematem prelekcji były „Portrety niezwy­kłych kobiet prze­łomu XIXXX wieku” na podstawie książki ze zbiorów biblio­teki pt. „Pasje i marzenia” Teresy Dąbrow­skiej. W ciekawy sposób przed­sta­wiono sylwetki kobiet posił­kując się frag­men­tami z książki. Głośne czytanie dowcip­nych, a czasem zaska­ku­ją­cych, zdarzeń spra­wiło seniorom wiele radości i przy­czy­niło się do ożywionej dyskusji. Spotkanie zakoń­czyło się bardzo sympa­tycznie degu­stacją wypieków naszej koleżanki.

Mariola Burak
Czytelnia Główna

Język angielski dla seniorów

Język angielski dla seniorów

Wydział Infor­macji i Wspie­rania Placówek Oświa­to­wych przy­go­tował kolejną ciekawą ofertę dla seniorów: kurs języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych. Zajęcia odby­wają się dwa razy w tygo­dniu. W programie kursu prze­wi­dziano 12 spotkań trwa­ją­cych 90 minut. Obecnie kurs dobiegł już półmetka. Uczest­nicy mogą już powie­dzieć, że ten język nie jest im zupełnie obcy 🙂 Ze względu na duże zain­te­re­so­wanie prze­wi­dziane są kolejne edycje kursu.

Anna Krasz­kie­wicz

Spotkanie seniorów

Spotkanie seniorów

Dnia 15.01.2018 r. odbyło się spotkanie karna­wa­łowe w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior“. W ramach współ­pracy Biblio­teki ze środo­wi­skiem chętnie umilamy seniorom czas. Tematem kolej­nego już spotkania był karnawał w Polsce i na świecie. Przed­sta­wi­liśmy historię zwyczajów karna­wa­ło­wych w dawnej Polsce (kuligi, sanny, reduty, tłusty czwartek, ostatki). Uczest­nicy także wspo­mi­nali swoje bale i hulanki w tym okresie. Seniorzy zain­spi­ro­wani rozmową i wspo­mnie­niami posta­no­wili na swoją tego­roczną zabawę karna­wa­łową założyć maski w stylu weneckim.
Życzymy udanej zabawy oraz wszyst­kiego dobrego w Nowym Roku.
Mariola Burak


Świą­teczne spotkanie z seniorami

Świą­teczne spotkanie z seniorami

W ramach współ­pracy z Domem Dzien­nego Pobytu “Senior” przy ul. Jodłowej w Bydgoszczy w Czytelni Głównej Biblio­teki odbyło się świą­teczne spotkanie z senio­rami. Przy­byli goście obej­rzeli wystawę dziadków do orze­chów, która była połą­czona z prelekcją na temat kolekcji. Ekspo­naty na wystawę pocho­dziły z prywat­nych zbiorów pracow­ników Biblio­teki. W miłej atmos­ferze i ku zado­wo­leniu seniorów spędzi­liśmy ten przed­świą­teczny czas.

Mariola Burak 

Włodarz Wiel­kiego Pomorza

Włodarz Wiel­kiego Pomorza

Pracow­nicy biblio­teki gościli w siedzibie Związku Nauczy­ciel­stwa Polskiego Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego na zapro­szenie zrze­szo­nych w nim seniorów. Okazją do spotkania były trwa­jące obchody Roku Włady­sława Racz­kie­wicza, celem nato­miast – popu­la­ry­zacja postaci pierw­szego Prezy­denta Rzeczy­po­spo­litej Polskiej na Uchodź­stwie, w szcze­gól­ności zaś jego związku z regionem kujawsko-pomor­skim. Wykład i prezen­tacja multi­me­dialna pt. „Włady­sław Racz­kie­wicz – włodarz Wiel­kiego Pomorza” spotkały się z żywym zain­te­re­so­wa­niem zebra­nych, którzy okazali się wyma­ga­jącą widownią, prezen­tując wysoki poziom wiedzy historycznej.
W związku z 70. rocz­nicą śmierci tego wybit­nego poli­tyka, patrioty, państwowca, Senat Rzeczy­po­spo­litej Polskiej podjął uchwałę o usta­no­wieniu 2017 r. Rokiem Włady­sława Racz­kie­wicza. Wcze­śniej stano­wisko w sprawie usta­no­wienia w naszym regionie Roku Włady­sława Racz­kie­wicza przyjął Sejmik Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego. Biblio­teka popu­la­ry­zuje tę postać poprzez zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, udostęp­nianie czasowej wystawy, a teraz dotarła z wykładem do kolej­nego grona odbiorców.

Biblio­te­karska pasja

Biblio­te­karska pasja

Mariola Burak i Grażyna Jasiek – nauczy­ciele biblio­te­karze z Czytelni Głównej PBW im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zapro­szeni zostali do Dzien­nego Domu Pobytu „Senior” na spotkanie pod hasłem „Biblio­te­karz”.
Temat spotkania nawią­zywał do tego­rocznej pisemnej pracy matu­ralnej z języka polskiego, „Praca – koniecz­ność czy pasja”.

Biblio­te­karze z pasją opowie­dzieli o swoim wyborze zawodu i doświad­cze­niach w pracy z czytel­ni­kiem i książką. Zapre­zen­towali historię książki, przed­sta­wili struk­turę i zadania książ­nicy. Poru­szyli kwestię zdol­ności adap­ta­cyj­nych bibliotek do doko­nu­ją­cych się prze­obrażeń i koniecz­ność stoso­wania tech­no­logii infor­ma­tycznej w codziennej pracy. Wśród infor­macji nie zabrakło przed­sta­wienia znanych i wybit­nych postaci, które w prze­szłości pełniły role bibliotekarzy.

Spotkanie było okazją do przed­sta­wienia kultu­ro­twór­czej roli biblio­teki (werni­saże, prelekcje, zajęcia eduka­cyjne, wystawy), a także zapre­zen­to­wania boga­tych zbiorów książ­nicy. Wypo­wiedzi okra­szone frag­men­tami tekstów lite­rac­kich stano­wiły zachętę do dialogu ze słuchaczami.