Prima aprilis w „Seniorze“

Prima aprilis w „Seniorze“

W kwiet­niowe przed­po­łu­dnie odbyło się kolejne spo­tkanie w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej w Byd­goszczy. Tym razem prze­biegło ono w atmos­ferze zabawy i humoru. Biblio­te­karze przed­sta­wili krótką historię powstania nie­któ­rych pol­skich przy­słów oraz dnia prima aprilis. Seniorzy mieli kon­kretne zadania do wyko­nania doty­czące przy­słów: ukła­dali z roz­sy­panki wyra­zowej ich treść oraz dokań­czali roz­po­częte zdania. Zabawa w kalam­bury przy­niosła naj­więcej radości i uak­tyw­niła wszyst­kich uczest­ników. Seniorzy wyka­zali się czuj­no­ścią i nie dali się złapać na pri­ma­apri­li­sowy żart.

Mariola Burak, Mał­go­rzata Jani­szewska, Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Dwie wpły­wowe kobiety

Dwie wpły­wowe kobiety

Biblio­te­karze z Wydziału Udo­stęp­niania Zbiorów zostali zapro­szeni przez nauczy­cieli seniorów zrze­szo­nych w ZNP do Klubu Nauczy­ciela. Było to spo­tkanie z okazji minio­nego Święta Kobiet. Seniorzy wysłu­chali pre­lekcji pt. „Syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet”. Biblio­te­karze przed­sta­wili historie życia dwóch kobiet – Lucyny Ćwier­cza­kie­wi­czowej i Coco Chanel. Wystą­pienie wzbo­ga­ciła pre­zen­tacja mul­ti­me­dialna oraz głośno prze­czy­tane naj­cie­kawsze frag­menty ich bio­grafii ze zbiorów Biblio­teki.

Syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet

Syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet

Kolejne spo­tkanie biblio­te­karzy z senio­rami w Domu Dzien­nego Pobytu przy ul. Jodłowej w Byd­goszczy miało temat prze­wodni zwią­zany z dzi­siejszą datą – 8 marca. Pre­lekcje kon­cen­tro­wały się na syl­wet­kach nie­zwy­kłych kobiet. Na pod­stawie książek ze zbiorów PBW biblio­te­karze przed­sta­wili infor­macje doty­czące życia i dzia­łal­ności Coco Chanel – pro­jek­tantki mody, Kry­styny Skarbek – kobiety szpiega, Gali Dali, która była żoną i muzą artysty oraz Lucyny Ćwier­cza­kie­wi­czowej. Pra­cow­nicy biblio­teki zapre­zen­to­wali syl­wetki kobiet posił­kując się naj­cie­kaw­szymi cyta­tami z książek. Głośne czy­tanie opisów dow­cip­nych, a czasem zaska­ku­ją­cych, zdarzeń spra­wiło seniorom wiele radości i przy­czy­niło się do oży­wionej dys­kusji. Słu­chacze zostali zachę­ceni do korzy­stania ze zbiorów naszej biblio­teki i prze­czy­tania zapre­zen­to­wa­nych książek: Moda. Ency­klo­pedia: od Coco Chanel do Johna Gal­liano, Damy, dzie­wuchy, dziew­czyny: historia w spód­nicy, Pani od obiadów. Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa: historia życia, Naj­pięk­niejsze kobiety z obrazów.

Mariola Burak

Życie pod zaborem w latach 1772 – 1920. Powrót Byd­goszczy do macierzy

Życie pod zaborem w latach 1772 – 1920. Powrót Byd­goszczy do macierzy

W Domu Dzien­nego Pobytu „Senior“ przy ulicy Jodłowej w Byd­goszczy odbyło się kolejne spo­tkanie, które przy­go­to­wali biblio­te­karze z PBW. Rys dziejów Byd­goszczy w okresie zaboru pru­skiego przed­stawił Tomasz Szulc, miło­śnik dziejów regionu. Poga­dankę uzu­peł­niła lektura frag­mentów tekstów źró­dło­wych z tego okresu.

Mariola Burak

Głośne czy­tanie dla seniorów

Głośne czy­tanie dla seniorów

W Czy­telni Głównej odbyło się spo­tkanie dla seniorów, podczas którego pre­zen­to­wane były nowości książ­kowe i audio­booki z Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa. Biblio­te­karze prze­czy­tali głośno wybrane frag­menty pole­ca­nych książek, aby zachęcić zebra­nych gości do lektury. Tema­tyka pre­zen­to­wa­nych nowości była róż­no­rodna, więc każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nasze spo­tkanie było również inspi­racją przed­świą­teczną i pomy­słem na udany prezent. Do czy­tania zachę­cali: Mał­go­rzata Tyczyńska, Mał­go­rzata Jani­szewska, Marek Michalak, Mariola Burak i Alina Mel­nicka-Zygmunt.

Por­trety nie­zwy­kłych kobiet

Por­trety nie­zwy­kłych kobiet

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy wychodzi ze swoją ofertą kul­tu­ralną do śro­do­wiska lokal­nego. Pamięta o senio­rach, którzy ze względu na pewne ogra­ni­czenia ruchowe nie mogą sprawnie się prze­miesz­czać. Orga­ni­zu­jemy cykliczne spo­tkania w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej.
Tematem pre­lekcji były „Por­trety nie­zwy­kłych kobiet prze­łomu XIXXX wieku” na pod­stawie książki ze zbiorów biblio­teki pt. „Pasje i marzenia” Teresy Dąbrow­skiej. W ciekawy sposób przed­sta­wiono syl­wetki kobiet posił­kując się frag­men­tami z książki. Głośne czy­tanie dow­cip­nych, a czasem zaska­ku­ją­cych, zdarzeń spra­wiło seniorom wiele radości i przy­czy­niło się do oży­wionej dys­kusji. Spo­tkanie zakoń­czyło się bardzo sym­pa­tycznie degu­stacją wypieków naszej kole­żanki.

Mariola Burak
Czy­telnia Główna

Język angielski dla seniorów

Język angielski dla seniorów

Wydział Infor­macji i Wspie­rania Pla­cówek Oświa­to­wych przy­go­tował kolejną ciekawą ofertę dla seniorów: kurs języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych. Zajęcia odby­wają się dwa razy w tygo­dniu. W pro­gramie kursu prze­wi­dziano 12 spotkań trwa­ją­cych 90 minut. Obecnie kurs dobiegł już pół­metka. Uczest­nicy mogą już powie­dzieć, że ten język nie jest im zupełnie obcy 🙂 Ze względu na duże zain­te­re­so­wanie prze­wi­dziane są kolejne edycje kursu.

Anna Krasz­kie­wicz

Spo­tkanie seniorów

Spo­tkanie seniorów

Dnia 15.01.2018 r. odbyło się spo­tkanie kar­na­wa­łowe w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior“. W ramach współ­pracy Biblio­teki ze śro­do­wi­skiem chętnie umilamy seniorom czas. Tematem kolej­nego już spo­tkania był kar­nawał w Polsce i na świecie. Przed­sta­wi­liśmy historię zwy­czajów kar­na­wa­ło­wych w dawnej Polsce (kuligi, sanny, reduty, tłusty czwartek, ostatki). Uczest­nicy także wspo­mi­nali swoje bale i hulanki w tym okresie. Seniorzy zain­spi­ro­wani rozmową i wspo­mnie­niami posta­no­wili na swoją tego­roczną zabawę kar­na­wa­łową założyć maski w stylu weneckim.
Życzymy udanej zabawy oraz wszyst­kiego dobrego w Nowym Roku.
Mariola Burak


Świą­teczne spo­tkanie z senio­rami

Świą­teczne spo­tkanie z senio­rami

W ramach współ­pracy z Domem Dzien­nego Pobytu “Senior” przy ul. Jodłowej w Byd­goszczy w Czy­telni Głównej Biblio­teki odbyło się świą­teczne spo­tkanie z senio­rami. Przy­byli goście obej­rzeli wystawę dziadków do orze­chów, która była połą­czona z pre­lekcją na temat kolekcji. Eks­po­naty na wystawę pocho­dziły z pry­wat­nych zbiorów pra­cow­ników Biblio­teki. W miłej atmos­ferze i ku zado­wo­leniu seniorów spę­dzi­liśmy ten przed­świą­teczny czas.

Mariola Burak 

Włodarz Wiel­kiego Pomorza

Włodarz Wiel­kiego Pomorza

Pra­cow­nicy biblio­teki gościli w sie­dzibie Związku Nauczy­ciel­stwa Pol­skiego Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego na zapro­szenie zrze­szo­nych w nim seniorów. Okazją do spo­tkania były trwa­jące obchody Roku Wła­dy­sława Racz­kie­wicza, celem nato­miast – popu­la­ry­zacja postaci pierw­szego Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej na Uchodź­stwie, w szcze­gól­ności zaś jego związku z regionem kujawsko-pomor­skim. Wykład i pre­zen­tacja mul­ti­me­dialna pt. „Wła­dy­sław Racz­kie­wicz – włodarz Wiel­kiego Pomorza” spo­tkały się z żywym zain­te­re­so­wa­niem zebra­nych, którzy okazali się wyma­ga­jącą widownią, pre­zen­tując wysoki poziom wiedzy histo­rycznej.
W związku z 70. rocz­nicą śmierci tego wybit­nego poli­tyka, patrioty, pań­stwowca, Senat Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej podjął uchwałę o usta­no­wieniu 2017 r. Rokiem Wła­dy­sława Racz­kie­wicza. Wcze­śniej sta­no­wisko w sprawie usta­no­wienia w naszym regionie Roku Wła­dy­sława Racz­kie­wicza przyjął Sejmik Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego. Biblio­teka popu­la­ry­zuje tę postać poprzez zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów, udo­stęp­nianie cza­sowej wystawy, a teraz dotarła z wykładem do kolej­nego grona odbiorców.

Biblio­te­karska pasja

Biblio­te­karska pasja

Mariola Burak i Grażyna Jasiek – nauczy­ciele biblio­te­karze z Czy­telni Głównej PBW im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zapro­szeni zostali do Dzien­nego Domu Pobytu „Senior” na spo­tkanie pod hasłem „Biblio­te­karz”.
Temat spo­tkania nawią­zywał do tego­rocznej pisemnej pracy matu­ralnej z języka pol­skiego, „Praca – koniecz­ność czy pasja”.

Biblio­te­karze z pasją opo­wie­dzieli o swoim wyborze zawodu i doświad­cze­niach w pracy z czy­tel­ni­kiem i książką. Zapre­zen­towali historię książki, przed­sta­wili struk­turę i zadania książ­nicy. Poru­szyli kwestię zdol­ności adap­ta­cyj­nych bibliotek do doko­nu­ją­cych się prze­obrażeń i koniecz­ność sto­so­wania tech­no­logii infor­ma­tycznej w codziennej pracy. Wśród infor­macji nie zabrakło przed­sta­wienia znanych i wybit­nych postaci, które w prze­szłości pełniły role biblio­te­karzy.

Spo­tkanie było okazją do przed­sta­wienia kul­tu­ro­twór­czej roli biblio­teki (wer­ni­saże, pre­lekcje, zajęcia edu­ka­cyjne, wystawy), a także zapre­zen­to­wania boga­tych zbiorów książ­nicy. Wypo­wiedzi okra­szone frag­men­tami tekstów lite­rac­kich sta­no­wiły zachętę do dialogu ze słu­cha­czami.

Tłusty czwartek

Tłusty czwartek

W Czy­telni Głównej odbyło się spo­tkanie z człon­kami Klubu Seniora „Bartosz” pod hasłem Tłusty czwartek w tra­dycji pol­skiej. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili genezę święta i jego obchody w różnych regio­nach Polski, przy­słowia oraz cie­ka­wostki zwią­zane z historią pączka. Kame­ral­nemu spo­tkaniu towa­rzy­szyła wystawa książek o tra­dycji i zwy­cza­jach tłu­sto­czwart­ko­wych. Biletem wstępu na biblio­teczne spo­tkanie były prze­pisy na tra­dy­cyjne kar­na­wa­łowe ciasta.