Nauczy­ciel dawniej i dziś

Nauczy­ciel dawniej i dziś

Po letniej prze­rwie biblio­teka wzno­wiła współ­pracę z DDP „Senior” przy ul. Jodłowej w Bydgoszczy.

Kolejne spotkanie koncen­tro­wało się na temacie „Nauczy­ciel w dwudzie­sto­leciu między­wo­jennym, po II wojnie świa­towej i współ­cze­śnie“. Biblio­te­karze przed­sta­wili krótką historię szkol­nictwa, systemów oświaty oraz model wycho­wania obowią­zu­jący w XIXXX wieku. Najwięcej emocji i ożywioną dyskusję wywo­łała sytu­acja w szkol­nic­twie i stoso­wane obecnie metody wycho­wawcze. Podczas rozmów z senio­rami wyłonił się temat, na który zawsze warto rozma­wiać, czyli wycho­wanie dzieci i młodzieży.

Do następ­nego spotkania!

Mariola Burak – Wydział Udostęp­niania Zbiorów