Jesienne opowieści

Jesienne opowieści

Za nami kolejne zajęcia zorga­ni­zo­wane w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek. Tema­tyka spotkań nawią­zy­wała do obecnej pory roku – jesieni. W zabawie wzięły udział dzieci cztero- i pięcio­letnie z bydgo­skich przed­szkoli. Zajęcia obej­mo­wały krótką poga­dankę na temat roli głośnego czytania oraz idei kampanii Cała Polska Czyta Dzie­ciom oraz jesieni. Najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie – na tę okazję wybra­łyśmy kilka tytułów: Reksio: cztery pory roku, Jesień na ulicy Czere­śniowej, Biedny Pettson,Jesień Miko­łajka. W dalszej części zajęć dzieci wyko­ny­wały jesienne ilustracje. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawka książek, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów