Zmiana godzin otwarcia Biblio­teki

Zmiana godzin otwarcia Biblio­teki

Infor­mu­jemy szanow­nych Czytel­ników, że w lipcu i sierpniu Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy będzie czynna od ponie­działku do piątku w godz. 09:00 – 15:00 (w soboty nieczynna).

Zapra­szamy do korzy­stania z księ­go­zbioru i multi­me­diów.