Poli­tyka oświa­towa państwa

Poli­tyka oświa­towa państwa

Pod­sta­wowe kie­runki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ogło­szone przez Mini­ster­stwo Edu­kacji Naro­dowej:

  1. 100. rocz­nica odzy­skania nie­pod­le­głości – wycho­wanie do war­tości i kształ­to­wanie patrio­tycz­nych postaw uczniów;
  2. Wdra­żanie nowej postawy pro­gra­mowej kształ­cenia ogól­nego. Kształ­cenie roz­wi­ja­jące samo­dziel­ność, kre­atyw­ność i inno­wa­cyj­ność uczniów;
  3. Kształ­cenie zawo­dowe oparte na ścisłej współ­pracy z pra­co­daw­cami. Rozwój doradztwa zawo­do­wego;
  4. Roz­wi­janie kom­pe­tencji cyfro­wych uczniów i nauczy­cieli. Bez­pieczne i odpo­wie­dzialne korzy­stanie z zasobów dostęp­nych w sieci.

Pod­sta­wowe kie­runki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa 2018/2019 oraz zadania z zakresu nadzoru peda­go­gicz­nego – doku­ment MEN z 5 lipca 2018 r. 

Poli­tyka oświa­towa

Poli­tyka oświa­towa

Kie­runki reali­zacji poli­tyki oświa­towej na rok szkolny 2017/2018 ogło­szone przez Mini­ster­stwo Edu­kacji Naro­dowej:

  • Wdra­żanie nowej pod­stawy pro­gra­mowej kształ­cenia ogól­nego.
  • Pod­nie­sienie jakości edu­kacji mate­ma­tycznej, przy­rod­ni­czej i infor­ma­tycznej.
  • Bez­pie­czeń­stwo w inter­necie. Odpo­wie­dzialne korzy­stanie z mediów spo­łecz­nych.
  • Wpro­wa­dzanie doradztwa zawo­do­wego do szkół i pla­cówek.
  • Wzmac­nianie wycho­waw­czej roli szkoły.
  • Pod­no­szenie jakości edu­kacji włą­cza­jącej w szko­łach i pla­ców­kach systemu oświaty.

Doku­ment MEN