Polityka oświatowa państwa

Polityka oświatowa państwa

Podsta­wowe kierunki reali­zacji polityki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ogłoszone przez Minister­stwo Edukacji Narodowej:

  1. 100. rocznica odzyskania niepod­le­głości – wycho­wanie do wartości i kształ­to­wanie patrio­tycz­nych postaw uczniów;
  2. Wdrażanie nowej postawy progra­mowej kształ­cenia ogólnego. Kształ­cenie rozwi­ja­jące samodziel­ność, kreatyw­ność i innowa­cyj­ność uczniów;
  3. Kształ­cenie zawodowe oparte na ścisłej współ­pracy z praco­daw­cami. Rozwój doradztwa zawodo­wego;
  4. Rozwi­janie kompe­tencji cyfrowych uczniów i nauczy­cieli. Bezpieczne i odpowie­dzialne korzy­stanie z zasobów dostęp­nych w sieci.

Podsta­wowe kierunki reali­zacji polityki oświa­towej państwa 2018/2019 oraz zadania z zakresu nadzoru pedago­gicz­nego – dokument MEN z 5 lipca 2018 r. 

Polityka oświatowa

Polityka oświatowa

Kierunki reali­zacji polityki oświa­towej na rok szkolny 2017/2018 ogłoszone przez Minister­stwo Edukacji Narodowej:

  • Wdrażanie nowej podstawy progra­mowej kształ­cenia ogólnego.
  • Podnie­sienie jakości edukacji matema­tycznej, przyrod­ni­czej i infor­ma­tycznej.
  • Bezpie­czeń­stwo w inter­necie. Odpowie­dzialne korzy­stanie z mediów społecz­nych.
  • Wprowa­dzanie doradztwa zawodo­wego do szkół i placówek.
  • Wzmac­nianie wycho­waw­czej roli szkoły.
  • Podno­szenie jakości edukacji włącza­jącej w szkołach i placów­kach systemu oświaty.

Dokument MEN