Poli­tyka oświa­towa państwa

Poli­tyka oświa­towa państwa

Mini­ster Edukacji Naro­dowej ustalił 3 lipca nastę­pu­jące kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Wdra­żanie nowej podstawy progra­mowej w szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem edukacji przy­rod­ni­czej i mate­ma­tycznej. Rozwi­janie samo­dziel­ności, inno­wa­cyj­ności i kreatyw­ności uczniów.
 2. Wdra­żanie zmian w kształ­ceniu zawo­dowym, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem kształ­cenia osób dorosłych.
 3. Zapew­nienie wyso­kiej jakości kształ­cenia oraz wsparcia psycho­lo­giczno-peda­go­gicz­nego wszystkim uczniom
  z uwzględ­nie­niem zróż­ni­co­wania ich potrzeb rozwo­jo­wych i edukacyjnych.
 4. Wyko­rzy­stanie w proce­sach eduka­cyj­nych narzędzi i zasobów cyfro­wych oraz metod kształ­cenia na odle­głość. Bezpieczne i efek­tywne korzy­stanie z tech­no­logii cyfrowych.
 5. Dzia­łania wycho­wawcze szkoły. Wycho­wanie do wartości, kształ­to­wanie postaw i respek­to­wanie norm społecznych.

Podsta­wowe kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2020 – 2021 – pdf 0,19 MB

Kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa

Kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa

Mini­ster Edukacji Naro­dowej ustalił nastę­pu­jące kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Profi­lak­tyka uzależ­nień w szko­łach i placów­kach oświatowych.
 2. Wycho­wanie do wartości przez kształ­to­wanie postaw obywa­tel­skich i patriotycznych.
 3. Wdra­żanie nowej podstawy progra­mowej kształ­cenia ogól­nego w szko­łach podsta­wo­wych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwi­janie kompe­tencji mate­ma­tycz­nych uczniów.
 5. Rozwi­janie kreatyw­ności, przed­się­bior­czości i kompe­tencji cyfro­wych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wyko­rzy­sty­wanie tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych w reali­zacji podstawy progra­mowej kształ­cenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty progra­mowej w kształ­ceniu zawo­dowym. Wdra­żanie nowych podstaw progra­mo­wych kształ­cenia w zawo­dach szkol­nictwa branżowego.

W doku­mencie z 3 lipca 2019 r. mini­ster okre­ślił również zadania z zakresu nadzoru peda­go­gicz­nego dla kura­torów oświaty w zakresie kontroli, ewalu­acji i moni­to­ro­wania w przed­szko­lach, publicz­nych szko­łach podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych, w szko­łach dla doro­słych, w biblio­te­kach peda­go­gicz­nych oraz w publicz­nych i niepu­blicz­nych szko­łach policealnych.

Poli­tyka oświa­towa państwa

Poli­tyka oświa­towa państwa

Podsta­wowe kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ogło­szone przez Mini­ster­stwo Edukacji Narodowej:

 1. 100. rocz­nica odzy­skania niepod­le­głości – wycho­wanie do wartości i kształ­to­wanie patrio­tycz­nych postaw uczniów;
 2. Wdra­żanie nowej postawy progra­mowej kształ­cenia ogól­nego. Kształ­cenie rozwi­ja­jące samo­dziel­ność, kreatyw­ność i inno­wa­cyj­ność uczniów;
 3. Kształ­cenie zawo­dowe oparte na ścisłej współ­pracy z praco­daw­cami. Rozwój doradztwa zawodowego;
 4. Rozwi­janie kompe­tencji cyfro­wych uczniów i nauczy­cieli. Bezpieczne i odpo­wie­dzialne korzy­stanie z zasobów dostęp­nych w sieci.

Podsta­wowe kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa 2018/2019 oraz zadania z zakresu nadzoru peda­go­gicz­nego – doku­ment MEN z 5 lipca 2018 r. 

Poli­tyka oświatowa

Poli­tyka oświatowa

Kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej na rok szkolny 2017/2018 ogło­szone przez Mini­ster­stwo Edukacji Narodowej:

 • Wdra­żanie nowej podstawy progra­mowej kształ­cenia ogólnego.
 • Podnie­sienie jakości edukacji mate­ma­tycznej, przy­rod­ni­czej i informatycznej.
 • Bezpie­czeń­stwo w inter­necie. Odpo­wie­dzialne korzy­stanie z mediów społecznych.
 • Wpro­wa­dzanie doradztwa zawo­do­wego do szkół i placówek.
 • Wzmac­nianie wycho­waw­czej roli szkoły.
 • Podno­szenie jakości edukacji włącza­jącej w szko­łach i placów­kach systemu oświaty.

Doku­ment MEN