Kierunki reali­zacji polityki oświa­towej państwa

Kierunki reali­zacji polityki oświa­towej państwa

Minister Edukacji Narodowej ustalił nastę­pu­jące kierunki reali­zacji polityki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Profi­lak­tyka uzależ­nień w szkołach i placów­kach oświa­to­wych.
 2. Wycho­wanie do wartości przez kształ­to­wanie postaw obywa­tel­skich i patrio­tycz­nych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy progra­mowej kształ­cenia ogólnego w szkołach podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych.
 4. Rozwi­janie kompe­tencji matema­tycz­nych uczniów.
 5. Rozwi­janie kreatyw­ności, przed­się­bior­czości i kompe­tencji cyfro­wych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzy­sty­wanie techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych w reali­zacji podstawy progra­mowej kształ­cenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty progra­mowej w kształ­ceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw progra­mo­wych kształ­cenia w zawodach szkol­nictwa branżo­wego.

W dokumencie z 3 lipca 2019 r. minister określił również zadania z zakresu nadzoru pedago­gicz­nego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, ewalu­acji i monito­ro­wania w przed­szko­lach, publicz­nych szkołach podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych, w szkołach dla dorosłych, w biblio­te­kach pedago­gicz­nych oraz w publicz­nych i niepu­blicz­nych szkołach police­al­nych.

Polityka oświa­towa państwa

Polityka oświa­towa państwa

Podsta­wowe kierunki reali­zacji polityki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ogłoszone przez Minister­stwo Edukacji Narodowej:

 1. 100. rocznica odzyskania niepod­le­głości – wycho­wanie do wartości i kształ­to­wanie patrio­tycz­nych postaw uczniów;
 2. Wdrażanie nowej postawy progra­mowej kształ­cenia ogólnego. Kształ­cenie rozwi­ja­jące samodziel­ność, kreatyw­ność i innowa­cyj­ność uczniów;
 3. Kształ­cenie zawodowe oparte na ścisłej współ­pracy z praco­daw­cami. Rozwój doradztwa zawodo­wego;
 4. Rozwi­janie kompe­tencji cyfro­wych uczniów i nauczy­cieli. Bezpieczne i odpowie­dzialne korzy­stanie z zasobów dostęp­nych w sieci.

Podsta­wowe kierunki reali­zacji polityki oświa­towej państwa 2018/2019 oraz zadania z zakresu nadzoru pedago­gicz­nego – dokument MEN z 5 lipca 2018 r. 

Polityka oświa­towa

Polityka oświa­towa

Kierunki reali­zacji polityki oświa­towej na rok szkolny 2017/2018 ogłoszone przez Minister­stwo Edukacji Narodowej:

 • Wdrażanie nowej podstawy progra­mowej kształ­cenia ogólnego.
 • Podnie­sienie jakości edukacji matema­tycznej, przyrod­ni­czej i infor­ma­tycznej.
 • Bezpie­czeń­stwo w inter­necie. Odpowie­dzialne korzy­stanie z mediów społecz­nych.
 • Wprowa­dzanie doradztwa zawodo­wego do szkół i placówek.
 • Wzmac­nianie wycho­waw­czej roli szkoły.
 • Podno­szenie jakości edukacji włącza­jącej w szkołach i placów­kach systemu oświaty.

Dokument MEN