Kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa

Kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa

Mini­ster Edukacji Naro­dowej ustalił nastę­pu­jące kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Profi­lak­tyka uzależ­nień w szko­łach i placów­kach oświa­to­wych.
 2. Wycho­wanie do wartości przez kształ­to­wanie postaw obywa­tel­skich i patrio­tycz­nych.
 3. Wdra­żanie nowej podstawy progra­mowej kształ­cenia ogól­nego w szko­łach podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych.
 4. Rozwi­janie kompe­tencji mate­ma­tycz­nych uczniów.
 5. Rozwi­janie kreatyw­ności, przed­się­bior­czości i kompe­tencji cyfro­wych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wyko­rzy­sty­wanie tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych w reali­zacji podstawy progra­mowej kształ­cenia ogól­nego.
 6. Tworzenie oferty progra­mowej w kształ­ceniu zawo­dowym. Wdra­żanie nowych podstaw progra­mo­wych kształ­cenia w zawo­dach szkol­nictwa bran­żo­wego.

W doku­mencie z 3 lipca 2019 r. mini­ster okre­ślił również zadania z zakresu nadzoru peda­go­gicz­nego dla kura­torów oświaty w zakresie kontroli, ewalu­acji i moni­to­ro­wania w przed­szko­lach, publicz­nych szko­łach podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych, w szko­łach dla doro­słych, w biblio­te­kach peda­go­gicz­nych oraz w publicz­nych i niepu­blicz­nych szko­łach poli­ce­al­nych.

Poli­tyka oświa­towa państwa

Poli­tyka oświa­towa państwa

Podsta­wowe kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ogło­szone przez Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej:

 1. 100. rocz­nica odzy­skania niepod­le­głości – wycho­wanie do wartości i kształ­to­wanie patrio­tycz­nych postaw uczniów;
 2. Wdra­żanie nowej postawy progra­mowej kształ­cenia ogól­nego. Kształ­cenie rozwi­ja­jące samo­dziel­ność, kreatyw­ność i inno­wa­cyj­ność uczniów;
 3. Kształ­cenie zawo­dowe oparte na ścisłej współ­pracy z praco­daw­cami. Rozwój doradztwa zawo­do­wego;
 4. Rozwi­janie kompe­tencji cyfro­wych uczniów i nauczy­cieli. Bezpieczne i odpo­wie­dzialne korzy­stanie z zasobów dostęp­nych w sieci.

Podsta­wowe kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa 2018/2019 oraz zadania z zakresu nadzoru peda­go­gicz­nego – doku­ment MEN z 5 lipca 2018 r. 

Poli­tyka oświa­towa

Poli­tyka oświa­towa

Kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej na rok szkolny 2017/2018 ogło­szone przez Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej:

 • Wdra­żanie nowej podstawy progra­mowej kształ­cenia ogól­nego.
 • Podnie­sienie jakości edukacji mate­ma­tycznej, przy­rod­ni­czej i infor­ma­tycznej.
 • Bezpie­czeń­stwo w inter­necie. Odpo­wie­dzialne korzy­stanie z mediów społecz­nych.
 • Wpro­wa­dzanie doradztwa zawo­do­wego do szkół i placówek.
 • Wzmac­nianie wycho­waw­czej roli szkoły.
 • Podno­szenie jakości edukacji włącza­jącej w szko­łach i placów­kach systemu oświaty.

Doku­ment MEN