Poli­tyka oświa­towa państwa

Poli­tyka oświa­towa państwa

Mini­ster Edukacji Naro­dowej ustalił 3 lipca nastę­pu­jące kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Wdra­żanie nowej podstawy progra­mowej w szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem edukacji przy­rod­ni­czej i mate­ma­tycznej. Rozwi­janie samo­dziel­ności, inno­wa­cyj­ności i kreatyw­ności uczniów.
  2. Wdra­żanie zmian w kształ­ceniu zawo­dowym, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem kształ­cenia osób dorosłych.
  3. Zapew­nienie wyso­kiej jakości kształ­cenia oraz wsparcia psycho­lo­giczno-peda­go­gicz­nego wszystkim uczniom
    z uwzględ­nie­niem zróż­ni­co­wania ich potrzeb rozwo­jo­wych i edukacyjnych.
  4. Wyko­rzy­stanie w proce­sach eduka­cyj­nych narzędzi i zasobów cyfro­wych oraz metod kształ­cenia na odle­głość. Bezpieczne i efek­tywne korzy­stanie z tech­no­logii cyfrowych.
  5. Dzia­łania wycho­wawcze szkoły. Wycho­wanie do wartości, kształ­to­wanie postaw i respek­to­wanie norm społecznych.

Podsta­wowe kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2020 – 2021 – pdf 0,19 MB