Wirtu­alny spacer 360º w Muzeum Oświaty

Wirtu­alny spacer 360º w Muzeum Oświaty

Wyko­nawca usługi digi­ta­li­zacji metodą foto­grafii pano­ra­micznej wykonał spacer wirtu­alny w Muzeum Oświaty. Niektóre sale tego Wydziału Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy można teraz zwie­dzać wirtualnie.

Spacer 360º wyko­nano w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”. Projekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środków Euro­pej­skiego Funduszu Rozwoju Regio­nal­nego oraz ze środków budżetu Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego i Part­nerów Projektu w ramach Regio­nal­nego Programu Opera­cyj­nego Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego na lata 2014 – 2020.

Depar­ta­ment Cyfry­zacji Urzędu Marszał­kow­skiego Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego zaprasza również na wirtu­alne wycieczki po innych inte­re­su­ją­cych zakąt­kach woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego zwią­za­nych z zacho­wa­niem dzie­dzictwa naro­do­wego oraz promocją kultury i sztuki, które wzięły udział w tym projekcie.