Nasze ekspo­naty na Festi­walu Sztuk Wizualnych

Nasze ekspo­naty na Festi­walu Sztuk Wizualnych

W czwartek, 9 lipca 2020 r. o godz.18.00, nastą­piło otwarcie wystawy Roberta Kuśmi­row­skiego „Four-Bidden Museum“. Wernisaż był jedno­cze­śnie inau­gu­racją VII edycji festi­walu „OKO NIGDY NIE ŚPI“. Ta ekspo­zycja to arty­styczna prze­strzeń „zamro­żona w ramce muze­alnej”, zatrzy­mu­jąca i utrwa­la­jąca czas, miejsca, przed­mioty „ukazane i prze­ka­zane dalszym pokoleniom”.

Kura­torką Między­na­ro­do­wych Spotkań Nieprzy­pad­ko­wych „OKO NIGDY NIE ŚPI“ 2020 – UCZTA w Galerii Miej­skiej bwa w Bydgoszczy jest Anda Rotten­berg. Tematem tego­rocz­nych spotkań festi­wa­lo­wych jest Uczta. Cytując profe­sora Zbigniewa Miko­łajkę: „Uczta jest prze­cież w swej najgłęb­szej istocie, żywiołem zbio­ro­wego istnienia, rady­kalnym zaprze­cze­niem samot­ności czło­wieka. I w tym właśnie wyraża się jej siła i sens”. Ową siłę i sens będą tworzyli Artyści, Profe­so­rowie, Krytycy, a kosz­tować smaków podczas czte­ro­dniowej UCZTY kultu­ralnej będą Widzowie, Uczest­nicy, Odbiorcy.

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy wypo­ży­czyło ekspo­naty ze swoich zbiorów na wystawę UCZTA. Dzisiaj dzie­limy się z Państwem relacją z werni­sażu i otwarcia festi­walu. Nadmie­niam, że zwie­dzanie odbyło się z zacho­wa­niem reżimu sani­tar­nego zawią­za­nego z ogra­ni­cze­niami Covid-19. Godzinne ocze­ki­wanie w kolejce na wejście do galerii rekom­pen­sują doznania wizu­alne wystawy.

Tekst i zdjęcia: Joanna Grabowska-Janowiak