Uro­czy­stość wrę­czenia nagród

Uro­czy­stość wrę­czenia nagród

Na początku lutego Biblio­teka ogło­siła woje­wódzki konkurs dla mło­dzieży na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki. Hono­rowy patronat nad kon­kursem objęli mar­szałek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego oraz kurator oświaty w Byd­goszczy. Wpły­nęło 95 prac z regionu. Komisja kon­kur­sowa 21 marca 2019 r. przy­znała 3 nagrody (I-III miejsce) oraz 10 wyróż­nień. Dyrektor Biblio­teki doce­niając pracę i zaan­ga­żo­wanie uczest­ników kon­kursu przy­znał dodat­kowo 9 wyróż­nień spe­cjal­nych. Dzisiaj w sie­dzibie Biblio­teki odbyło się uro­czyste wrę­czenie nagród, połą­czone z kon­certem mło­dzieży z Pań­stwo­wego Zespołu Szkół Muzycz­nych w Byd­goszczy. Uzdol­nieni uczniowie zapre­zen­to­wali pieśni Sta­ni­sława Moniuszki, szla­giery przed­wo­jenne i pio­senki z Kaba­retu Star­szych Panów.

Fun­da­to­rami nagród byli: Woje­wództwo Kujawsko-Pomor­skie, Opera Nova, Fil­har­monia Pomorska, koor­dy­nator regio­nalny do spraw obchodów 200. rocz­nicy, dyrektor PBW w Byd­goszczy oraz Cukiernia Złoty Lis. Na uro­czy­stość przy­było 17 nagro­dzo­nych i wyróż­nio­nych uczniów. Towa­rzy­szyli im opie­ku­nowie, nauczy­ciele i rodzice. Każdy uczestnik otrzymał pamiąt­kowy dyplom za udział w kon­kursie. Uro­czy­stości towa­rzy­szyła wystawa ze zbiorów PBW w Byd­goszczy Sta­ni­sław Moniuszko – kom­po­zytor „wędru­jący po pol­skich zie­miach, natchniony duchem pol­skich pieśni ludo­wych” .

Dyplom i odznaka dla biblio­teki

Dyplom i odznaka dla biblio­teki

Biblio­teka została doce­niona za kul­ty­wo­wanie pamięci o wybitnym byd­gosz­cza­ninie Marianie Rejew­skim.

dyplom-dla-biblio­teki

Regio­nalna Pra­cownia Kra­jo­znawcza oraz Oddzia­łowa Komisja Kra­jo­znawcza i Ochrony Przy­rody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Byd­goszczy usta­no­wiły Regio­nalną Odznakę Kra­jo­znawczą „Znani Byd­gosz­czanie – Marian Rejewski”. Regu­lamin został zatwier­dzony przez Zarząd Uchwałą nr 9/IX/2018 z dnia 17.04.2018 r.

Odznaka ma na celu przy­bli­żenie syl­wetki znanego pol­skiego mate­ma­tyka i kryp­to­loga oraz miejsc w Byd­goszczy z nim zwią­za­nych. Jest ona jed­no­stop­niowa i można ją zdo­bywać po ukoń­czeniu 10 roku życia. Warun­kiem zdo­bycia odznaki jest odwie­dzenie 10 miejsc na terenie Byd­goszczy zwią­za­nych z Marianem Rejew­skim i doku­men­to­wanie zwie­dzo­nych obiektów w dowolnej formie.

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci

W Mię­dzy­na­ro­dowym Dniu Książki dla Dzieci naszą Aka­demię Czy­tania Bajek odwie­dziły przed­szko­laki z Przed­szkola nr 13 oraz Przed­szkola „U Kubusia” w Byd­goszczy. W tym wyjąt­kowym dniu, nawią­zując do obecnej pory roku i nad­cho­dzą­cych Świąt Wiel­ka­noc­nych, czy­ta­liśmy dzie­ciom frag­menty książki „Mar­tynka opo­wiada histo­ryjki o zwie­rząt­kach” oraz książkę „Tuptuś znaj­duje jajko”. Po lek­turze dzieci robiły wiel­ka­nocne ilu­stracje. Kolejne zajęcia w ramach Aka­demii już nie­bawem.

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci, obcho­dzony od 1967 r., został usta­no­wiony, aby pro­mować lite­ra­turę piękną i grafikę dla młodego czy­tel­nika. Obcho­dzony jest 2 kwietnia, w dniu urodzin Hansa Chri­stiana Ander­sena. Każdego roku inna sekcja IBBY jest gospo­da­rzem tego święta. W tym roku wia­do­mość do dzieci wysłała litewska sekcja. Autorem listuplakatu jest Kęstutis Kaspa­ra­vi­čius. Prze­słanie litew­skiego pisarza i ilu­stra­tora w języku polskim dostępne jest na stronie pol­skiej sekcji IBBY.

Prima aprilis w „Seniorze“

Prima aprilis w „Seniorze“

W kwiet­niowe przed­po­łu­dnie odbyło się kolejne spo­tkanie w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej w Byd­goszczy. Tym razem prze­biegło ono w atmos­ferze zabawy i humoru. Biblio­te­karze przed­sta­wili krótką historię powstania nie­któ­rych pol­skich przy­słów oraz dnia prima aprilis. Seniorzy mieli kon­kretne zadania do wyko­nania doty­czące przy­słów: ukła­dali z roz­sy­panki wyra­zowej ich treść oraz dokań­czali roz­po­częte zdania. Zabawa w kalam­bury przy­niosła naj­więcej radości i uak­tyw­niła wszyst­kich uczest­ników. Seniorzy wyka­zali się czuj­no­ścią i nie dali się złapać na pri­ma­apri­li­sowy żart.

Mariola Burak, Mał­go­rzata Jani­szewska, Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Z książką na końcu świata: Papua Nowa Gwinea

Z książką na końcu świata: Papua Nowa Gwinea

W Biblio­tece gości­liśmy panią Jolantę Niwińską – koor­dy­na­torkę ruchu boocros­sin­go­wego w Polsce, ini­cja­torkę i współ­or­ga­ni­za­torkę corocz­nego Święta Uwal­nia­nych Książek. Pani Jolanta jest autorką miej­skich pro­jektów popu­la­ry­zu­ją­cych czy­tel­nictwo, takich jak: Byd­go­skie Bie­siady Czy­tel­nicze, Ferie­nada – ferie z książką, festiwal pięk­nego czy­tania im. Kazi­mierza Hof­f­mana. Za swoją pracę spo­łeczną otrzy­mała odznakę hono­rową Zasłu­żony dla Kultury Pol­skiej. Gość to także wie­lo­letni nauczy­ciel biblio­te­karz. Od lat reali­zuje też swoją wielką pasję, jaką jest podró­żo­wanie. Wybie­rając się w podróż do Papui Nowej Gwinei zabrała ze sobą nie­zwykły bagaż, który wie­lo­krotnie wpra­wiał cel­ników w zdzi­wienie: książki pol­skich autorów (m.in. Wandy Cho­tom­skiej) w wersji anglo­ję­zycznej, kolo­ro­wanki, kredki, by w ten sposób popu­la­ry­zować ideę czy­tel­nictwa i book­cros­singu w świecie. Uczest­nicy spo­tkania poznali cie­ka­wostki o panu­jącej tam kul­turze, zwy­cza­jach i stylu życia tubylców.

Przy­jaźń to praw­dziwy skarb i skrzy­dlata miłość…

Przy­jaźń to praw­dziwy skarb i skrzy­dlata miłość…

Biblio­tekę odwie­dzili uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej im. Prymasa Tysiąc­lecia w Fania­nowie. Mło­dzież uczest­ni­czyła w zaję­ciach „Przy­jaźń to praw­dziwy skarb“ oraz „Skrzy­dlata miłość“ reali­zo­wa­nych w ramach pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach“. W oparciu o treści zawarte w tek­stach lite­rac­kich zasta­na­wiali się nad tym, co buduje i umacnia bliskie więzi pomiędzy ludźmi. Nasi młodzi goście wyka­zali się dużą wraż­li­wo­ścią i zdol­no­ścią do refleksji. Ser­decznie dzię­ku­jemy za zaan­ga­żo­wanie uczniów i nauczy­cieli oraz pozdra­wiamy Fania­nowo.

Anna Krasz­kie­wicz – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych PBW w Byd­goszczy

Woje­wódzki finał Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Woje­wódzki finał Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Zwy­cię­skie drużyny etapu powia­to­wego stanęły do rywa­li­zacji o tytuł Mistrza Woje­wództwa Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników. Zma­gania kon­kur­sowe roz­po­częły się o godz. 10.30 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej. Dzieci i mło­dzież zmie­rzyli się z testami doty­czą­cymi treści nastę­pu­ją­cych książek:
kl. 1 – 4: Petro­nela z Jabło­nio­wego Sadu: Czary mary – Sabine Städing
kl. 5 – 8: Łukasz i kostur cza­row­nicy – Piotr Paty­kie­wicz.

Do etapu przy­stą­piło 47 osób (9 drużyn w kate­gorii klas 1 – 4 oraz 8 drużyn w kate­gorii klas 5 – 8).
Po kon­kursie chętni uczest­nicy z rodzi­cami i opie­ku­nami wzięli udział w pre­lekcji Jolanty Niwiń­skiej, ini­cja­torki i reali­za­torki pro­jektów popu­la­ry­zu­ją­cych czy­tel­nictwo, która opo­wia­dała o swoich czy­tel­ni­czych wypra­wach i naj­now­szej książce.

Szkoły i pla­cówki z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego, które brały udział w eli­mi­na­cjach kon­kur­so­wych:
klasy 1 – 4
Gminna Biblio­teka Publiczna w Dąbrowie Cheł­miń­skiej
Kato­licka Szkoła Pod­sta­wowa im. bł. ks. Wła­dy­sława Dem­skiego w Ino­wro­cławiu
Miejska Biblio­teka Publiczna w Mogilnie Oddział dla Dzieci
Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. Marii Konop­nic­kiej w Mogilnie
Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 w Brod­nicy
Szkoła Pod­sta­wowa nr 16 im. płk. Zbi­gniewa Mako­wiec­kiego w Gru­dziądzu
Szkoła Pod­sta­wowa im. Anieli hr. Potu­lic­kiej w Woj­nowie
Szkoła Pod­sta­wowa nr 24 w Toruniu
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 1 Szkoła Pod­sta­wowa nr 20 we Wło­cławku
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 2 Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 w Rypinie
klasy 5 – 8
Kato­licka Szkoła Pod­sta­wowa im. bł. ks. Wła­dy­sława Dem­skiego w Ino­wro­cławiu
Miejska Biblio­teka Publiczna w Mogilnie Oddział dla Dzieci
Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. Marii Konop­nic­kiej w Mogilnie
Szkoła Pod­sta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach
Szkoła Pod­sta­wowa nr 8 w Toruniu
Szkoła Pod­sta­wowa nr 16 im. płk. Zbi­gniewa Mako­wiec­kiego w Gru­dziądzu
Szkoła Pod­sta­wowa nr 23 we Wło­cławku
Szkoła Pod­sta­wowa w Osielsku
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 1 w Rypinie
W kate­gorii klas 5 – 8 zwy­cię­żyła drużyna ze Szkoły Pod­sta­wowej w Osielsku, nato­miast w kate­gorii klas 1 – 4 odbę­dzie się dogrywka dwóch drużyn: z Gminnej Biblio­teki Publicznej z Dąbrowy Cheł­miń­skiej oraz Kato­lic­kiej Szkoły Pod­sta­wowej im. bł. ks. Wła­dy­sława Dem­skiego z Ino­wro­cławia.

Wszystkim uczniom, uczest­ni­czącym w etapie woje­wódzkim Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników, ser­decznie gra­tu­lu­jemy!

KUJAWSKO-POMOR­SKIE­_WO­JE­WODZ­KI­_WY­NIKI

Wyniki (pobierz plik pdf)

Beata Cie­ślińska
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych PBW w Byd­goszczy

Wyniki kon­kursu na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Wyniki kon­kursu na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Na konkurs wpły­nęło 95 prac z 16 szkół. Komisja kon­kur­sowa w skła­dzie: prof. UKW dr hab. Ryszard Nowicki (Uni­wer­sytet Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy), prof. AM dr hab. Alek­sandra Kłaput-Wiśniewska (Aka­demia Muzyczna im. Feliksa Nowo­wiej­skiego w Byd­goszczy), Anna Drejas (Zespół Szkół Pla­stycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Byd­goszczy), Ewa Pro­nobis-Sosnowska (Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy) podjęła decyzję o przy­znaniu I, II, III miejsca oraz 10 wyróż­nień.

Oto lau­reaci kon­kursu:
Maja Chu­dzyńska – I nagroda (Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. dra Kazi­mierza Kara­sie­wicza w Tucholi),
Paulina Mal­czewska – II nagroda (Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. K. Maku­szyń­skiego w Więc­borku),
Janka Viegas-Janicka – III nagroda (Pań­stwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Byd­goszczy).

Wyróż­nienia Komisji (w kolej­ności alfa­be­tycznej):
1. Feder Wero­nika – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. K. Maku­szyń­skiego w Więc­borku
2. Grzymska Lidia – Pań­stwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Byd­goszczy
3. Gwiazda Marta – Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 im F. Kaji w Byd­goszczy
4. Kucharska Wero­nika – Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 im. F. Kaji w Byd­goszczy
5. Kurek Mateusz– Szkoła Pod­sta­wowa nr 66 im. Misji Poko­jo­wych ONZ z Oddzia­łami Spor­to­wymi w Byd­goszczy
6. Nowak Anna – Szkoła Pod­sta­wowa nr 58 im. I. Sen­dle­rowej w Byd­goszczy
7. Piątek Maja – Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Verne’a w Białych Błotach
8. Sawicka Wik­toria – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. dra Kazi­mierza Kara­sie­wicza w Tucholi
9. Woźniak Agata – Pań­stwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Byd­goszczy
10. Zalewska Izabela – Szkoła Pod­sta­wowa nr 46 im. Unii Euro­pej­skiej w Byd­goszczy.

Wyróż­nienia Dyrek­tora Biblio­teki (w kolej­ności alfa­be­tycznej):
1. Brzycka Julia – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koro­nowie
2. Kali­nowski Michał – Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Byd­goszczy
3. Kwas Natalia – Zespół Szkół w Górznie
4. Ławicka Aniela – Zespół Szkół Nr 33 w Byd­goszczy
5. Nowicka Kinga – Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Sępólnie Kra­jeń­skim
6. Przy­bylska Wero­nika – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. W. Bro­niew­skiego w Szu­binie
7. Szul­czewska Oliwia – Zespół Szkół Nr 33 w Byd­goszczy
8. Wło­darska Natalia – Publiczna Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Kaspro­wicza w Piotr­kowie Kujaw­skim
9. Zaj­dle­wicz Oliwia – Zespół Szkół w Łabi­szynie.

Lau­re­atom ser­decznie gra­tu­lu­jemy, a wszystkim uczest­nikom kon­kursu bardzo dzię­ku­jemy! Uro­czy­stość wrę­czenia nagród odbę­dzie się w sie­dzibie biblio­teki 4 kwietnia 2019 r. o godz.11.00 i połą­czona będzie z kon­certem muzyki Sta­ni­sława Moniuszki.

Dwie wpły­wowe kobiety

Dwie wpły­wowe kobiety

Biblio­te­karze z Wydziału Udo­stęp­niania Zbiorów zostali zapro­szeni przez nauczy­cieli seniorów zrze­szo­nych w ZNP do Klubu Nauczy­ciela. Było to spo­tkanie z okazji minio­nego Święta Kobiet. Seniorzy wysłu­chali pre­lekcji pt. „Syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet”. Biblio­te­karze przed­sta­wili historie życia dwóch kobiet – Lucyny Ćwier­cza­kie­wi­czowej i Coco Chanel. Wystą­pienie wzbo­ga­ciła pre­zen­tacja mul­ti­me­dialna oraz głośno prze­czy­tane naj­cie­kawsze frag­menty ich bio­grafii ze zbiorów Biblio­teki.

Wystawa obrazów Maryli Rakow­skiej-Molendy

Wystawa obrazów Maryli Rakow­skiej-Molendy

W Muzeum Oświaty odbył się wer­nisaż wystawy pt. „Maluję, bo chcę i lubię to robić”. Prace artystki można oglądać do 27 marca w wydziale Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej – sala 210 (2 piętro).

Maryla Rakowska-Molenda jest absol­wentką Pań­stwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla­stycz­nych w Poznaniu na Wydziale Archi­tek­tury Wnętrz i Wzor­nictwa Prze­my­sło­wego. Uzy­skała dyplom z zakresu pro­jek­to­wania mebli. Wcze­śniej kształ­ciła się w Liceum Sztuk Pla­stycz­nych w Bielsku-Białej na kie­runku tkanina arty­styczna. Taka edu­kacja na pewno wpły­nęła na formę i kształt twór­czości artystki. Po ukoń­czeniu studiów pra­co­wała jako pro­jek­tantka mebli. Od 1987 r. zaj­mo­wała się edu­kacją pla­styczną dzieci i mło­dzieży w Szkole Pod­sta­wowej, a następnie w Zespole Szkół w Ryna­rzewie. Od wielu lat pro­wadzi zajęcia pla­styczne w Ośrodku Kultury w Ryna­rzewie. Autorka obrazów należy do Związku Pol­skich Arty­stów Pla­styków w Byd­goszczy. Jest człon­kiem Szu­biń­skiej Grupy Pla­styków Plama’s. Bierze aktywny udział w wysta­wach zbio­ro­wych tej grupy.

Eks­po­zycja malarska „Maluję, bo chcę i lubię to robić” pre­zen­tuje wybrane obrazy z ostat­nich pięciu lat.

- Kom­po­zycje abs­trak­cyjne mówi Maryla Rakowska-Molenda – maluję od zawsze, te ostatnie jednak powstały pod wpływem chwili. Inspi­racją była cie­kawie oświe­tlona twarz, roz­wiane włosy, promień światła wędru­jący po ścianie lub zała­mu­jący się w szkle, czasem plą­ta­nina zieleni, kwiaty, drzewa. Prze­trans­po­no­wane w wyobraźni na mój język malarski. To też eks­pe­ry­menty z różnymi farbami olej­nymi i mediami. Maluję dość szybko, pomysły przy­chodzą z każdym spoj­rze­niem na ota­cza­jącą rze­czy­wi­stość i trudno nadążyć z malo­wa­niem. Jest to zarówno zabawa i praca, i odkry­wanie nie­zwy­kłości ota­cza­ją­cego nas świata dodaje artystka.

Wiel­ka­nocne opo­wieści w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Wiel­ka­nocne opo­wieści w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

W marcu br. Dzie­cięcą Aka­demię Czy­tania Bajek odwie­dzili uczniowie ze Szkół Pod­sta­wo­wych nr 31, 56, 46 w Byd­goszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Świętej Jadwigi oraz Mungo w Byd­goszczy. Tema­tyka zajęć nawią­zy­wała do nad­cho­dzącej wiosny i zbli­ża­ją­cych się Świąt Wiel­ka­noc­nych. Po krót­kiej roz­mowie na temat wiosny, jej pierw­szych symp­tomów, ludo­wych zwy­czajów wio­sen­nych tj. topienie marzanny czy prima aprilis oraz omó­wieniu tra­dycji wiel­ka­noc­nych, jak zwykle, odbyło się głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Miłym gościom zapro­po­no­wa­łyśmy frag­menty książki „Polskie tra­dycje i oby­czaje”, opo­wia­dania „Mar­tynka i zwie­rzątka” oraz frag­menty I księgi „Przygód Muminków”. Następnie uczniowie roz­wią­zy­wali quiz wiel­ka­nocny i wyko­ny­wali kwiaty z krepy, a przed­szko­laki robiły ilu­strację pisanek. Kolejne zajęcia w ramach Aka­demii w kwietniu. Zapra­szamy.

Grażyna Ruta-Balińska

Spo­tkanie dla członków Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych

Spo­tkanie dla członków Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych

Wydział Udo­stęp­niania Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy przy­go­tował kolejne spo­tkanie z cyklu „Głośne czy­tanie“ dla członków Koła Powia­to­wego Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych. Okazją był nie­dawno obcho­dzony Dzień Kobiet. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet. Wśród nich zna­lazły się: Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa, Kry­styna Skarbek, Gala Dali oraz Coco Chanel. Pre­le­genci wyko­rzy­stali książki ze zbiorów biblio­teki: „Historia mody XX wieku“ – G. Lenhert, „Historia mody: od kry­no­liny do mini“ – I. Koziny, „Coco Chanel: kobieta nie­zwykła“ – A. Madsena, „Coco Chanel: życie intymne“ – L. Chaney, „Naj­pięk­niejsze kobiety z obrazów: praw­dziwe historie“ – M. Czyń­skiej, „Pani od obiadów“ – M. Stok­fisz, „Igły: polskie agentki, które zmie­niły historię“ – M. Łusz­czyny. Prezes Koła PZN Hono­rata Borawa przy­po­mniała postać głu­cho­nie­wi­domej pisarki Hellen Keller, która nauczyła się mówić oraz pisać i czytać bra­illem. Po pre­lekcji odbył się pokaz mody z okresu dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego, który przy­go­to­wała Monika Sta­chowska, wielka miło­śniczka tego okresu. Spo­tkanie nie mogło się obyć bez poczę­stunku i kwiatka dla każdej z pań.

W zeszłym roku Biblio­teka otrzy­mała cer­ty­fikat Pla­cówka Przy­jazna Osobom Nie­wi­domym nadany przez Kujawsko-Pomorski Spe­cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 w Byd­goszczy i Sto­wa­rzy­szenie Visus Supremus za dzia­łal­ność na rzecz osób nie­do­wi­dzą­cych i nie­wi­do­mych.

Alina Mel­nicka-Zygmunt, Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz, Lidia Pacek

Konkurs „Tur­bo­lan­de­skunde – Öster­reich“

Konkurs „Tur­bo­lan­de­skunde – Öster­reich“

W Biblio­tece odbyła się 5. edycja kon­kursu „Tur­bo­lan­de­skunde – wędrówka po krajach nie­miec­kiego obszaru języ­ko­wego“, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Sto­wa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego we współ­pracy z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką w Byd­goszczy. Tematem prze­wodnim tego­rocznej edycji była Austria. Udział wzięły cztery zespoły z Byd­goszczy i Mogilna. Rywa­li­zacja była duża, o pierwsze miejsce wal­czyły w dogrywce dwa zespoły. Osta­teczna kla­sy­fi­kacja przed­stawia się nastę­pu­jąco:

  • 1 miejsce – Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 4 w Byd­goszczy
  • 2 miejsce – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Mogilnie
  • 3 miejsce – Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 9 z oddzia­łami dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
  • 4 miejsce – Zespół Szkół Budow­la­nych w Byd­goszczy.

Gra­tu­lu­jemy wszystkim uczniom!

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet

Syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet

Kolejne spo­tkanie biblio­te­karzy z senio­rami w Domu Dzien­nego Pobytu przy ul. Jodłowej w Byd­goszczy miało temat prze­wodni zwią­zany z dzi­siejszą datą – 8 marca. Pre­lekcje kon­cen­tro­wały się na syl­wet­kach nie­zwy­kłych kobiet. Na pod­stawie książek ze zbiorów PBW biblio­te­karze przed­sta­wili infor­macje doty­czące życia i dzia­łal­ności Coco Chanel – pro­jek­tantki mody, Kry­styny Skarbek – kobiety szpiega, Gali Dali, która była żoną i muzą artysty oraz Lucyny Ćwier­cza­kie­wi­czowej. Pra­cow­nicy biblio­teki zapre­zen­to­wali syl­wetki kobiet posił­kując się naj­cie­kaw­szymi cyta­tami z książek. Głośne czy­tanie opisów dow­cip­nych, a czasem zaska­ku­ją­cych, zdarzeń spra­wiło seniorom wiele radości i przy­czy­niło się do oży­wionej dys­kusji. Słu­chacze zostali zachę­ceni do korzy­stania ze zbiorów naszej biblio­teki i prze­czy­tania zapre­zen­to­wa­nych książek: Moda. Ency­klo­pedia: od Coco Chanel do Johna Gal­liano, Damy, dzie­wuchy, dziew­czyny: historia w spód­nicy, Pani od obiadów. Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa: historia życia, Naj­pięk­niejsze kobiety z obrazów.

Mariola Burak

Nauka pro­gra­mo­wania z Ozo­bo­tami

Nauka pro­gra­mo­wania z Ozo­bo­tami

Klasa III ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 2 w Byd­goszczy po raz drugi uczest­ni­czyła w zaję­ciach „Pro­gra­mo­wania z Ozo­botem“. Tym razem uczniowie zagrali m.in. w mate­ma­tyczne Bingo, a także pro­gra­mo­wali Ozoboty rysując wymy­ślone przez siebie trasy z wyko­rzy­sta­niem kolo­ro­wych kodów. Wszyscy okazali się zdol­nymi pro­gra­mi­stami i zrobili pierwsze kroki na drodze algo­ryt­micz­nego myślenia.