Nowości w zbio­rach o Bydgoszczy

Nowości w zbio­rach o Bydgoszczy

Bydgoska archi­tek­tura mili­tarna w latach 1772 – 1945 / Krzysztof Droz­dowski. – Wydanie 1. – Warszawa : Agencja Wydaw­nicza Cinde­rella Books Andrzej Zasieczny, 2017.
Sygn. 163925pb

Po okresie upadku Bydgoszczy i całko­witej degra­dacji mili­tarnej miasta na skutek potopu szwedz­kiego (1655 – 1656) ponowny jego rozkwit rozpo­czął się w 1772 r. po przy­łą­czeniu do króle­stwa Prus. W celu ujarz­mienia nowych terenów wschod­nich władca Prus usta­nowił w Bydgoszczy stały garnizon wojskowy. Począt­kowo nie był on zbyt liczny, lecz od połowy XIX wieku do miasta prze­no­szono coraz więcej jedno­stek piechoty, kawa­lerii i arty­lerii. W celu zapew­nienia kadrze oficer­skiej i żołnie­rzom odpo­wied­nich warunków byto­wych stop­niowo wzno­szono kolejne kompleksy kosza­rowe, maga­zyny i inne obiekty infra­struk­tury, a także urzą­dzano place ćwiczeń. Zakres i tempo inwe­stycji mili­tar­nych w Bydgoszczy znacznie zwięk­szył się po 1871 r., kiedy to armii pruskiej przy­dzie­lono dodat­kowe środki finan­sowe uzyskane z kontry­bucji nało­żonej na Francję, która prze­grała wojnę z Prusami (1870 – 1871). Kolejne obiekty mili­tarne w mieście zbudo­wano tuż przed i w trakcie I wojny świa­towej, m.in. gmach Szkoły Wojennej i 10 hangarów na lotnisku wojskowym. W okresie II Rzeczy­po­spo­litej głównym zmar­twie­niem władz wojsko­wych były remonty i moder­ni­zacje odzie­dzi­czo­nych po Niem­cach koszar i innych obiektów. Nowe inwe­stycje obej­mo­wały głównie budynki miesz­kalne dla kadry zawo­dowej i m.in. siedzibę dla Ekspo­zy­tury nr 3 Oddziału II Sztabu Głów­nego WP.
Wyda­wa­łoby się, że odna­le­zienie i opisanie ogromnej ilości obiektów mili­tar­nych na terenie Bydgoszczy, zbudo­wa­nych w latach 1772 – 1945, dziś po części już nie istnie­ją­cych, prze­kracza możli­wości jednego czło­wieka. Otóż twierdzę, że tak – to wiedzą zawo­dowi histo­rycy i dlatego żaden z nich nie podjął się tego zadania. Ale Krzysztof Droz­dowski jest pasjo­natem, miło­śni­kiem historii Bydgoszczy i Pomorza i zapewne nie wiedział, że rozpo­czy­nając groma­dzenie mate­riałów do mono­grafii Bydgoska archi­tek­tura mili­tarna 1772 – 1945 podej­muje się – w opinii leni­wych, zeżar­tych przez rutynę zawo­do­wych histo­ryków – zadania niewy­ko­nal­nego. Dzięki pomocy wielu życz­li­wych osób z Archiwum Państwo­wego w Bydgoszczy, Rejo­no­wego Zarządu Infra­struk­tury w Bydgoszczy, Centralnej Biblio­teki Wojskowej, Central­nego Archiwum Wojsko­wego i biura Miej­skiego Konser­wa­tora Zabytków w Bydgoszczy dotarł do niezna­nych dotąd mate­riałów doku­men­tal­nych, map, szkiców i zdjęć. W książce wydru­ko­wane one są w postaci czarno-białej, ale na dołą­czonej płytce CD mapy, szkice i zdjęcia znaj­dują się w postaci orygi­nalnej (wiele jest barw­nych) i można je sobie dokładnie obej­rzeć na moni­torze kompu­tera.

Nekro­polie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomor­skim / pod red. Walde­mara Rozyn­kow­skiego, Małgo­rzaty Strze­lec­kiej, Michała Targow­skiego. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2017.
Sygn. 165475

Niniejsza publi­kacja stanowi konty­nu­ację bogatej polskiej tradycji, w której toruńscy histo­rycy, badacze dziejów regionu kujawsko-pomor­skiego, popu­la­ry­zując najnowsze wnioski ze swoich badań, podej­mują dyskusję z prak­ty­kami, meto­dy­kami i nauczy­cie­lami w celu poszu­ki­wania jak najlep­szych sposobów upowszech­niania dorobku nauko­wego w prak­tyce szkolnej oraz życiu codziennym społecz­ności lokalnej. W części pierw­szej badacze epoki średnio­wiecza, XIXXX w. skon­cen­tro­wali swoją uwagę na przed­sta­wieniu proble­ma­tyki „miejsc pamięci” z perspek­tywy obiektów średnio­wiecz­nych regionu, toruń­skich nekro­polii oraz miejsc zwią­za­nych z ekster­mi­nacją miesz­kańców Pomorza Gdań­skiego podczas II wojny świa­towej. Na część drugą złożyły się teksty napi­sane przez nauczy­cieli, przy­czynki badawcze autor­stwa młodych histo­ryków oraz wypo­wiedzi osób społecznie zaan­ga­żo­wa­nych w ochronę cmen­tarzy w regionie kujawsko-pomor­skim.
Ze Wstępu

Tajem­nica Doliny Śmierci : droga do prawdy : Bydgoszcz-Fordon 1939 – 2018 / Krzysztof Droz­dowski. – Wydanie I. – Warszawa : Agencja Wydaw­nicza CB, 2018.
Sygn. 165775p, 165776

Dolina Śmierci w Fordonie, dziel­nicy Bydgoszczy, kryje wiele tajemnic. Pomimo upływu 73 lat od zakoń­czenia II wojny świa­towej nie znamy nazwisk wszyst­kich ofiar rozstrze­la­nych tam przez Niemców jesienią 1939 roku. Zbrod­nia­rzami byli w więk­szości Niemcy, którzy do 1.09.1939 roku miesz­kali w Polsce i mieli polskie obywa­tel­stwo, nierzadko byli sąsia­dami i znajo­mymi ofiar. Mordercy byli człon­kami Selb­st­schutzu (pol. Samo­obrona) i aresz­to­wali, a następnie zabi­jali Polaków, których jeszcze przed wojną uznano za wrogów państwa niemiec­kiego i umiesz­czono na listach śmierci (listy proskryp­cyjne). Do dnia dzisiej­szego sprawcy nie zostali rozli­czeni z popeł­nio­nych zbrodni. W dodatku tak umie­jętnie zatarli za sobą ślady, o czym pisze Krzysztof Droz­dowski, że więk­szości z nich nie znamy z imienia i nazwiska.
Czy po zakoń­czeniu wojny, w 1945 roku, teren fordoń­skiej Doliny Śmierci był wyko­rzy­sty­wany przez UBNKWD do likwi­dacji niewy­god­nych osób? Czy prowa­dzono tam ekshu­macje, na temat których nie zacho­wały się żadne doku­menty, a jedynie relacje świadków? Dlaczego dopiero po dwóch latach, w 1947 roku, rozpo­częto w Dolinie Śmierci ekshu­macje?
I najważ­niejsze pytanie! Czy 8 maja 1947 roku Urząd Bezpie­czeń­stwa nakazał natych­mia­stowe zakoń­czenie prowa­dzo­nych prac ekshu­ma­cyj­nych w obawie przed ujaw­nie­niem swoich zbrodni z 1945 roku? Czy jeśli tak było, to nadal stąpamy po kościach naszych boha­terów? W takim razie, ilu ich jeszcze leży zapo­mnia­nych w ziemi? Co się stało z depo­zy­tami rzeczy znale­zio­nych w trakcie ekshu­macji? Czy prowa­dzone przez IPN od kwietnia 2018 roku śledztwo dopro­wadzi do poznania praw­dziwej liczby ofiar? Dlaczego tak długo zwle­kano ze wzno­wie­niem tego śledztwa, które prowa­dzono w 1967 roku i wkrótce zawie­szono? Czy starano się ukryć niewy­godne fakty? Co się stało z niemiec­kimi zbrod­nia­rzami po zakoń­czeniu wojny? Na to i wiele innych pytań Krzysztof Droz­dowski stara się odpo­wie­dzieć w niniej­szej publi­kacji.

Z lotu ptaka : Bydgoszcz na foto­grafii lotni­czej w latach 1911 – 1945 / Krzysztof Droz­dowski. – Wydanie I. – Warszawa : Agencja Wydaw­nicza CB, 2018.
Sygn. 165822p

Publi­kacja albu­mowa „Z lotu ptaka. Bydgoszcz na foto­gra­fiach lotni­czych 1911 – 1945” to kolejna publi­kacja przy­go­to­wana przez młodego, ale już mają­cego pokaźny dorobek bydgo­skiego pasjo­nata historii, Krzysz­tofa Droz­dow­skiego. Autor kolejny raz podjął się opra­co­wania tematu, który do tej pory nie znalazł uznania w środo­wisku akade­mickim. Zebrał ponad 50 zdjęć lotni­czych do tej pory niezna­nych i nie publi­ko­wa­nych. Wiele z nich autor odna­lazł podczas żmudnej kwerendy archi­walnej, kilka­na­ście udostęp­nili prywatni kolek­cjo­nerzy. Książka została podzie­lona na 5 rozdziałów, co nie tylko ułatwia opis okolicz­ności wyko­nania prezen­to­wa­nych zdjęć, ale pozwala także na chro­no­lo­giczne postrze­ganie zmian urba­ni­stycz­nych w Bydgoszczy. Do książki dołą­czona została płyta CD zawie­ra­jąca wszystkie opubli­ko­wane zdjęcia, co pozwoli zain­te­re­so­wanym osobom powięk­szyć ich obraz na kompu­te­rach i dokład­niej anali­zować wybrane frag­menty zabu­dowy miasta.

Źródło :
www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.cbwy​daw​nictwo​.home​.pl

Certy­fikat dla Biblio­teki

Certy­fikat dla Biblio­teki

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!“ to nazwa kampanii społecznej, w której wzięła udział Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. W ramach kampanii został prze­pro­wa­dzony cykl zajęć „Poznajmy się” z zakresu edukacji włącza­jącej dla uczniów z bydgo­skich szkół podsta­wo­wych. Zajęcia, w których uczest­ni­czyło 223 uczniów, miały na celu kształ­to­wanie postaw społecz­nych opar­tych na otwar­tości, tole­rancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzro­kowo oraz przy­go­to­wanie uczniów do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku i zauwa­żanie ich problemów.
Dzia­łania pracow­ników Biblio­teki, a zwłaszcza Małgo­rzaty Lewan­dow­skiej-Pyż, zostały doce­nione przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 w Bydgoszczy, który przy­znał Biblio­tece Certy­fikat „Placówka Przy­jazna Osobom Niewi­domym“.

Tajem­nice Marszałka

Tajem­nice Marszałka

Zapra­szamy na nowe zajęcia eduka­cyjne wpisu­jące się w obchody rocz­nicy odzy­skania niepod­le­głości. Boha­terem prezen­tacji, prze­zna­czonej dla uczniów ostat­nich klas szkoły podsta­wowej i gimna­zjum oraz szkół śred­nich, jest Józef Piłsudski, widziany jako czło­wiek i mężczyzna uwikłany nie tylko w wielka poli­tykę, ale i również w niezwykle skom­pli­ko­wane relacje uczu­ciowe. Codzien­ność marszałka od lat jest przed­miotem nieusta­ją­cych dociekań, opra­cowań i publi­kacji histo­ryków, publi­cy­stów oraz pisarzy. Spora kolekcja książek poświę­co­nych tej niezwy­kłej postaci, znaj­du­jąca się w zbio­rach naszej Biblio­teki stała się inspi­racją do przy­go­to­wania scena­riusza zajęć dla młodzieży.

Kontakt w sprawie zapisów uczniów na zajęcia: Anna Krasz­kie­wicz tel. 52 341 30 74 wew. 16.

Spotkanie z akwa­relą

Spotkanie z akwa­relą

W Wydziale Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych odbyło się „Spotkanie z akwa­relą” adre­so­wane do nauczy­cieli ZS nr 33 Specjal­nych dla Dzieci i Młodzieży Prze­wlekle Chorej w Bydgoszczy. Uczest­nicy mogli zapo­znać się z mate­ria­łami i tech­ni­kami malar­skimi stoso­wa­nymi przez akwa­re­li­stów, dowie­dzieć się w jaki sposób zdobywać i dosko­nalić umie­jęt­ności, a także prezen­tować efekty swojej pracy. Była też okazja do spró­bo­wania swoich sił w tej nieła­twej, ale fascy­nu­jącej tech­nice – nauczy­ciele biorący udział w zaję­ciach stwo­rzyli kartki świą­teczne posłu­gując się profe­sjo­nal­nymi mate­ria­łami plastycz­nymi. Efekty zasko­czyły i ucie­szyły wszyst­kich – zaim­pro­wi­zo­wana wystawka prezen­to­wała się okazale. 

Anna Krasz­kie­wicz

Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna

Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna

Doktor Kata­rzyna Grysińska – JarmułaUKW w Bydgoszczy wygło­siła w Muzeum Oświaty wykład pt. „Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna”.
Józef Piłsudski to jeden z najważ­niej­szych poli­tyków polskich XX wieku, współ­twórca niepod­le­głego państwa polskiego w 1918 roku. Czło­wiek niezwykle kontro­wer­syjny, swoim dzia­ła­niem i zacho­wa­niem zarówno wobec bliskich, współ­pra­cow­ników, jak i wrogów wzbu­dza­jący niejed­no­krotnie skrajne reakcje. Celem wykładu było przy­bli­żenie postaci marszałka jako spiskowca walczą­cego o niepod­ległą Polskę, dowódcę wojsko­wego, Naczel­nika Państwa, ale i męża, kochanka, ojca. Odbiorcy wykładu zostali zapo­znani z najważ­niej­szymi faktami z życia Józefa Piłsud­skiego i mitami, które narosły wokół tej wybitnej postaci.

Głośne czytanie dla seniorów

Głośne czytanie dla seniorów

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie dla seniorów, podczas którego prezen­to­wane były nowości książ­kowe i audio­booki z Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Biblio­te­karze prze­czy­tali głośno wybrane frag­menty pole­ca­nych książek, aby zachęcić zebra­nych gości do lektury. Tema­tyka prezen­to­wa­nych nowości była różno­rodna, więc każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nasze spotkanie było również inspi­racją przed­świą­teczną i pomy­słem na udany prezent. Do czytania zachę­cali: Małgo­rzata Tyczyńska, Małgo­rzata Jani­szewska, Marek Michalak, Mariola Burak i Alina Melnicka-Zygmunt.

Promocja zbiorów hisz­pań­sko­ję­zycz­nych

Promocja zbiorów hisz­pań­sko­ję­zycz­nych

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie dla grupy studentów filo­logii języka hisz­pań­skiego Kujawsko-Pomor­skiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Biblio­te­karz zapo­znał swoich gości z księ­go­zbiorem, głównie hisz­pań­sko­ję­zycznym, który można wyko­rzy­stać przy uczeniu się, nauczaniu języka oraz przy pisaniu pracy licen­cjac­kiej.

Alina Melnicka-Zygmunt
Miko­łajki w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Miko­łajki w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Miko­łajki oraz zbli­ża­jące się święta Bożego Naro­dzenia były okazją do spotkania się z najmłod­szymi w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek. Od 4 do 6 grudnia 2018 r. odwie­dzili nas uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 i nr 56 w Bydgoszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola św. Jadwigi w Bydgoszczy.

Zajęcia pod hasłem „Świą­teczne opowieści” rozpo­częły się krótką poga­danką na temat tradycji i zwyczajów bożo­na­ro­dze­nio­wych. W dalszej części czyta­łyśmy dzie­ciom frag­menty nowej książki Agnieszki Stel­ma­szyk „Niezwykłe święta Kornelii” oraz książkę „Święty Mikołaj” Mauri Kunnas. Po głośnym czytaniu dzieci miały okazję obej­rzeć wystawkę książek, bajek i opowiadań nawią­zu­ją­cych do tema­tyki świą­tecznej. Następnie zapro­po­no­wa­łyśmy dzie­ciom krótki film eduka­cyjny „Wigi­lijny stół”. Ostatnim elementem było wyko­ny­wanie zakładek do książek w kształcie Miko­łaja oraz kartki świą­tecznej. Na zakoń­czenie dzieci obej­rzały wystawę świą­teczną zorga­ni­zo­waną w Czytelni PBW.

Życzymy wszystkim dzie­ciom rado­snych i szczę­śli­wych Świąt i do zoba­czenia w przy­szłym roku na kolej­nych zaję­ciach w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek.

Grażyna Ruta-Balińska

Spotkania z tłuma­czem iberystą Sławo­mirem Ście­siń­skim

Spotkania z tłuma­czem iberystą Sławo­mirem Ście­siń­skim

W listo­pa­dzie gości­liśmy czte­ro­krotnie w Czytelni Głównej Sławo­mira Ście­siń­skiego – nauczy­ciela akade­mic­kiego języka hisz­pań­skiego oraz tłumacza lite­ra­tury hisz­pań­sko­ję­zycznej. Nasz gość prze­pro­wa­dził ciekawe prelekcje dla młodzieży uczącej się języka hisz­pań­skiego z bydgo­skich szkół: LO nr 1, ZSS oraz klasy gimna­zjalnej SP nr 30 z Oddzia­łami Dwuję­zycz­nymi.

Prele­gent przed­stawił postać argen­tyń­skiego pisarza Leopolda Mare­chala ubar­wiając prezen­tację własnymi zdję­ciami wyko­na­nymi podczas podróży do Argen­tyny. Zdra­dził też tajniki swojej pracy jako tłumacza przy­ta­czając wiele przy­kładów.

Alina Melnicka-Zygmunt
Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz

Jerzy Sulima-Kamiński

Jerzy Sulima-Kamiński

W 2018 roku przy­pada 90. rocz­nica urodzin wybit­nego bydgo­skiego prozaika, poety i dzien­ni­karza Jerzego Sulimy – Kamiń­skiego (1928 – 2002). Autor wielu powieści, najbar­dziej znany jest z trylogii „Most Królowej Jadwigi“. Opisuje w niej Bydgoszcz i dzieje jej miesz­kańców od czasów zakoń­czenia I wojny świa­towej do 1956 r.

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zostało opra­co­wane zesta­wienie biblio­gra­ficzne poświę­cone życiu i twór­czości Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego.

Lidia Pacek

Źródło grafiki: https://www.facebook.com/Jerzy-Sulima-Kamiński-184437141705329/

Konkurs Pięk­nego Czytania

Konkurs Pięk­nego Czytania

W auli I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Stani­sława Wyspiań­skiego w Szubinie odbył się międzysz­kolny Konkurs Pięk­nego Czytania zorga­ni­zo­wany przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Konkurs promował nowe zbiory biblio­teki zaku­pione z Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

W rywa­li­zacji uczest­ni­czyło 35 uczniów ze szkół gminy Szubin i Kcynia podzie­lo­nych na trzy kate­gorie wiekowe: klasy I-III, IV-VII oraz klasy gimna­zjalne. Jury w skła­dzie: Beata Kaźmier­czak (LO w Szubinie), Sylwia Bałuk (ZSP w Szubinie) i Agnieszka Gąsio­rowska (PBW w Bydgoszczy) oceniało płyn­ność i bezbłęd­ność czytania, wyra­zi­stość, dykcję i środki arty­stycz­nego wyrazu. Przy­znano 3 nagrody główne oraz wyróż­nienia w każdej kate­gorii wiekowej:
Klasy I- III
I miejsce – Alan Hak (SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Stanec­kiej
II miejsce – Adrianna Wolna (SP w Króli­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grze­gorza Kasdepke
III miejsce – Mikołaj Sułkowski (SP w Króli­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grze­gorza Kasdepke
Wyróż­nienia: Maria Cichońska (SP w Króli­kowie) – frag­ment z książki “Nela mała repor­terka” oraz Szymon Klimek (SP w Ryna­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Stanec­kiej
Klasy IV-VIII
I miejsce – Zuzanna Urba­niak (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Ciotka Zgry­zotka” Małgo­rzaty Musie­ro­wicz
II miejsce – Estera Kijewska (SP w Króli­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
III miejsce – Martyna Wilczyńska (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Wyróż­nienia: Piotr Wekwerth (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Jasne dni, ciemne dni” Kata­rzyny Ryrych oraz Jagoda Kątnik (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Gimna­zjum
I miejsce – Marika Piecuch (Gimna­zjum przy SP nr 1 w Szubinie)- frag­ment tekstu z książki “Mira­belka” Ceza­rego Hara­si­mo­wicza
II miejsce – Zuzanna Trze­bia­towska (Gimna­zjum przy SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Czacha się buntuje” Joanny Jagiełło
III miejsce – Sandra Stupek (Gimna­zjum przy SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Tajem­nica klej­notu Nefer­titi” Agnieszki Stel­ma­szyk

Serdeczne podzię­ko­wania dla wszyst­kich nauczy­cieli przy­go­to­wu­ją­cych uczniów do Konkursu Pięk­nego Czytania oraz dyrektor Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Szubinie – Elżbiety Kłosow­skiej-Hilscher za udostęp­nienie auli oraz pomoc orga­ni­za­cyjną. Nagro­dzonym uczniom serdecznie gratu­lu­jemy!

Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska

Forum prak­tyków dla nauczy­cieli języków obcych

Forum prak­tyków dla nauczy­cieli języków obcych

W sali konfe­ren­cyjnej KPCEN-u w Bydgoszczy odbyło się kolejne Forum Prak­tyków adre­so­wane do nauczy­cieli języków obcych w szko­łach na wszyst­kich pozio­mach nauczania w Bydgoszczy i powiecie. Tego­roczna konfe­rencja doty­czyła samo­dziel­ności i kreatyw­ności w uczeniu się języków obcych. Wszystkie wystą­pienia prele­gentów były inte­re­su­jące, ciekawe i inspi­ru­jące. Biblio­te­karki z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej przy­go­to­wały wystawę książek z tego zakresu oraz przy­kła­do­wych języ­ko­wych gier dydak­tycz­nych, które można wyko­rzy­stać przy nauce. Przy­po­mniały też na forum, jak można wyko­rzy­stać zasoby języ­kowe PBW w nauczaniu języków obcych oraz przed­sta­wiły ofertę eduka­cyjną Medio­teki Języka Niemiec­kiego i PBW na rok szkolny 2018/19.

Alina Melnicka-Zygmunt
Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz
Trzy życio­rysy na jednej drodze powrotu Bydgoszczy do Macierzy

Trzy życio­rysy na jednej drodze powrotu Bydgoszczy do Macierzy

W Czytelni odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Głośne Czytanie“. Odbior­cami zajęć byli człon­kowie Bydgo­skiego Koła Polskiego Związku Niewi­do­mych. Temat doty­czył naszej małej ojczyzny: „Ksiądz Ryszard Markwart, dr Jan Biziel, Jan Macia­szek – trzy życio­rysy na jednej drodze powrotu Bydgoszczy do Macierzy“. Inte­re­su­jącą prelekcję przy­go­tował i ciekawie wygłosił nasz kolega Tomasz Szulc. Poga­dankę i czytanie wybra­nych frag­mentów z lite­ra­tury źródłowej wzbo­ga­ciła prezen­tacja młodych pasjo­natów historii. Naszymi gośćmi specjal­nymi byli Monika i Bartosz, którzy inte­re­sują się historią I i II wojny świa­towej. Kolek­cjo­nują mundury, broń i inne mili­taria z tego okresu. Przy­byli do nas w polskich mundu­rach i opowia­dali o swojej pasji. Dobrze, że są tacy młodzi ludzie pamię­ta­jący o prze­szłości ojczyzny. Spotkanie przy­go­to­wali: Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz, Alina Melnicka-Zygmunt, Lidia Pacek, Tomasz Szulc i Mariola Burak.

Mariola Burak
Czytelnia Główna PBW w Bydgoszczy

Kami­shibai w biblio­tece

Kami­shibai w biblio­tece

Teatrzyk Kami­shibai i tematy ekolo­giczne były pretek­stem do spotkania z uczniami klasy III Szkoły Podsta­wowej nr 2 im. Adama Mickie­wicza w Bydgoszczy. W pierw­szej części zajęć dzieci obej­rzały film doty­czący historii Kami­shibai i wysłu­chały prezen­to­wanej przez nauczy­ciela biblio­te­karza opowieści Anny Onichi­mow­skiej „Po drugiej stronie gór” z pięk­nymi ilustra­cjami Marianny Sztymy.

W drugiej części spotkania z Kami­shibai uczniowie samo­dzielnie prezen­to­wali karty narra­cyjne autor­stwa Tomasza Troja­now­skiego „Dlaczego zwie­rzaki miesz­kają w bloku Maćka” zilu­stro­wane przez Agnieszkę Anto­nie­wicz. Obie publi­kacje wyko­rzy­stane podczas spotkania powstały w ramach projektu „Edukacja globalna dla najmłod­szych” (projekt współ­fi­nan­so­wany w ramach programu polskiej pomocy rozwo­jowej MSZ RP) i zostały prze­ka­zane biblio­tece przez Ośrodek Działań Ekolo­gicz­nych „Źródła”.


Święto Pluszo­wego Misia w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Święto Pluszo­wego Misia w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Na całym świecie 25 listo­pada obcho­dzimy Świa­towy Dzień Pluszo­wego Misia usta­no­wiony w 2002 roku w setną rocz­nicę wypro­du­ko­wania pierw­szej takiej zabawki. Pluszowe misie towa­rzyszą nam już od 116 lat i mają wielu sympa­tyków na całym świecie, zarówno wśród najmłod­szych, jak i doro­słych.

Z tej okazji w listo­pa­dzie gości­liśmy w naszej Akademii ponad 120 dzieci z bydgo­skich przed­szkoli i szkół na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Misie w lite­ra­turze”. To wyjąt­kowe święto jest świetną okazją do poznania i przy­po­mnienia różnych znanych misiów, i tych książ­ko­wych i filmo­wych, polskich i zagra­nicz­nych, sław­nych i mniej znanych. Także tych star­szych, którymi zachwy­cali się nasi dziad­kowie, rodzice, jak i tych najbar­dziej współ­cze­snych, bliskich sercom dzieci. Podobnie jak na każdych zaję­ciach w Akademii nie zabrakło najważ­niej­szego elementu, czyli głośnego czytania bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy frag­menty „Przygód Misia Uszatka” Czesława Janczar­skiego, „Kubusia Puchatka” A.A. Milne’a oraz „Misia Paddington” Michaela Bonda. Następnie dzieci wyko­ny­wały wspólny plakat lub laurki dla swoich misiów. Każdy uczestnik na zakoń­czenie otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska