Kierunki reali­zacji polityki oświa­towej państwa

Kierunki reali­zacji polityki oświa­towej państwa

Minister Edukacji Narodowej ustalił nastę­pu­jące kierunki reali­zacji polityki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Profi­lak­tyka uzależ­nień w szkołach i placów­kach oświa­to­wych.
 2. Wycho­wanie do wartości przez kształ­to­wanie postaw obywa­tel­skich i patrio­tycz­nych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy progra­mowej kształ­cenia ogólnego w szkołach podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych.
 4. Rozwi­janie kompe­tencji matema­tycz­nych uczniów.
 5. Rozwi­janie kreatyw­ności, przed­się­bior­czości i kompe­tencji cyfro­wych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzy­sty­wanie techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych w reali­zacji podstawy progra­mowej kształ­cenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty progra­mowej w kształ­ceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw progra­mo­wych kształ­cenia w zawodach szkol­nictwa branżo­wego.

W dokumencie z 3 lipca 2019 r. minister określił również zadania z zakresu nadzoru pedago­gicz­nego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, ewalu­acji i monito­ro­wania w przed­szko­lach, publicz­nych szkołach podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych, w szkołach dla dorosłych, w biblio­te­kach pedago­gicz­nych oraz w publicz­nych i niepu­blicz­nych szkołach police­al­nych.

Ostatnie spotkania w Akademii Czytania Bajek

Ostatnie spotkania w Akademii Czytania Bajek

W czerwcu br. po raz ostatni w tym roku szkolnym spotka­liśmy się z najmłod­szymi w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek na zajęciach o tematyce biblio­tecznej. Po krótkim podsu­mo­waniu całej edycji i przypo­mnieniu poszcze­gól­nych tematów zajęć dzieci podzie­liły się z nami swoimi opiniami na temat naszych biblio­tecz­nych spotkań i akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

Jak zawsze, nie zabrakło głośnego czytania, tym razem książe­czek związa­nych z tematyką biblio­teczną: O wilku, który nie lubił czytać, Kicia Kocia w biblio­tece, Basia i biblio­teka, Ciekawski George w biblio­tece oraz Franklin i książka z biblio­tekiFranklin czyta kolegom. W ostat­niej części zajęć dzieci wykony­wały własną zakładkę biblio­teczną.

Życzymy dzieciom udanych i bezpiecz­nych wakacji, nauczy­cielom odpoczynku i do zobaczenia we wrześniu.

Grażyna Ruta-Balińska

Równość w różno­rod­ności

Równość w różno­rod­ności

Organi­zacja społeczna Youth of Europe jest partnerem projektu „Equality in Diver­sity-Social Inclu­sion in Youth Organi­za­tions“ (2017 – 3-RO01-KA205-047122) Partner­stwa Strate­gicz­nego Erasmus+. Razem z organi­za­cjami z Włoch, Niemiec i Rumunii reali­zuje projekt, którego celem jest m.in. wypra­co­wanie metod nauczania, które pomagają zwalczać różne formy wyklu­czenia.

W biblio­tece odbyło się spotkanie z założy­cie­lami i człon­kami Youth of Europe zorga­ni­zo­wane dla młodzieży szkolnej. Uczniowie poznali założenia Erasmusa+, misji budowania między­kul­tu­ro­wego dialogu na rzecz pokoju oraz uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach przeciw­dzia­łania dyskry­mi­nacji.

Podsu­mo­wanie konkursu „Mój bajkowy przyja­ciel“

Podsu­mo­wanie konkursu „Mój bajkowy przyja­ciel“

W Muzeum Oświaty w Bydgoszczy – wydziale Pedago­gicznej Biblio­teki im. Mariana Rejew­skiego – odbyła się gala wręczenia nagród w wojewódzkim konkursie plastycznym pt. „Mój bajkowy przyja­ciel”. Współ­or­ga­ni­za­torem konkursu był Teatr Polski w Bydgoszczy, który ufundował bilety na spektakl dla dzieci. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik.

Konkurs skiero­wany był do uczniów z klas 1 – 3 szkoły podsta­wowej. Do organi­za­tora wpłynęły aż 104 prace z całego województwa kujawsko – pomor­skiego: z Bydgoszczy, Koronowa, Więcborka, Chełmży, Złejwsi Wielkiej, Słębowa, Gruczna, Sitowia i Ostro­wi­tego. Łącznie z 20 szkół. Tematyka prac była bardzo różno­rodna, aż nie sposób jej tutaj opisać. Prace przed­sta­wiały 65 postaci bajko­wych. Pani Anna Drejas z Zespołu Szkół Plastycz­nych w Bydgoszczy omówiła walory artystyczne nagro­dzo­nych prac. Na zakoń­czenie uroczy­stości Wiktoria Runge ze SP nr 58 w Bydgoszczy wystą­piła przed laure­atami konkursu z programem artystycznym.

Wszystkim laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy!

Poniżej prezen­tu­jemy relację fotogra­ficzną z gali wręczenia nagród oraz nagro­dzone prace w wojewódzkim konkursie plastycznym „Mój bajkowy przyja­ciel”.

Joanna Grabowska-Janowiak – kier. Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

 
W świecie ukrytych znaczeń

W świecie ukrytych znaczeń

W Biblio­tece gości­liśmy laure­atów trzeciej edycji Międzysz­kol­nego Konkursu Fraze­olo­gicz­nego „W świecie ukrytych znaczeń”. Organi­za­to­rami konkursu były Szkoła Podsta­wowa nr 19 im. Mikołaja Koper­nika w Bydgoszczy i Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. W konkursie literacko-plastycznym uczest­ni­czyli uczniowie klas IV – VIII. Motywem prac był fraze­olo­gizm „pięta Achil­lesa”. Uczniowie wykazali się pomysło­wo­ścią, fantazją i wyobraźnią…

Laure­atami konkursu zostali:
Kategoria: literacka

I miejsce – Kinga Wardacka, SP 61
II miejsce – Zofia Tomaszewska, SP 32
II miejsce – Zuzanna Funda­meńska, SP 31
III miejsce – Barbara Przybysz, SP 32
III miejsce- Marta Kucińska, SP14

Wyróż­nienia
Miłosz Pawlak, SP32
Adam Laskowski, SP32
Karolina Ojewska, SP 31
Martyna Suwała, SP19

Kategoria: praca plastyczna

I miejsce – Emilia Trybu­cho­wicz, SP35
II miejsce – Laura Chleboś, SP35

Nagrody i wyróż­nienia wręczała dyrektor SP nr 19 Agata Szumińska oraz dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska. Uroczy­stość prowa­dziła Małgo­rzata Tyczyńska z PBW oraz Dorota Kucińska i Urszula Kubiak ze SP 19. Wszystkim uczest­nikom dzięku­jemy za udział, a zwycięzcom gratu­lu­jemy.

Sieci współ­pracy nauczy­cieli

Sieci współ­pracy nauczy­cieli

Pod koniec roku szkol­nego odbyły się ostatnie spotkania sieci współ­pracy i samokształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego i niemiec­kiego. Uczest­nicy podsu­mo­wali na nich dotych­cza­sową działal­ność oraz zapro­po­no­wali tematy spotkań na przyszły rok. Dysku­to­wano również o międzysz­kolnej współ­pracy przy organi­zo­waniu wspól­nych przed­się­wzięć. Biblio­te­karze zachę­cili do udziału w zajęciach „Graj i ucz się języka angiel­skiego“ oraz „Graj i ucz się języka niemiec­kiego“ skiero­wa­nych do uczniów klas IV-VIII szkoły podsta­wowej.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz

Muzyka Słów – finał konkursu

Muzyka Słów – finał konkursu

28 maja 2019 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy odbył się konkurs recyta­torski, zorga­ni­zo­wany przez Szkołę Podsta­wową nr 31 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Mistrzo­stwa Sporto­wego w Bydgoszczy w ramach obchodów roku 2019 jako Roku Zbigniewa Herberta w związku z 20 rocznicą śmierci poety. Partnerem projektu była Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy.

Główne cele konkursu:

 • zapoznanie z twórczo­ścią poetycką Zbigniewa Herberta,
 • rozwi­janie zainte­re­sowań czytel­ni­czych,
 • rozbu­dzenie wrażli­wości na piękno poezji,
 • upowszech­nienie kultury żywego słowa,
 • promo­wanie umiejęt­ności uczniów w szkole i w środo­wisku lokalnym,
 • propa­go­wanie kultury języka polskiego.

W konkursie wzięło udział 45 uczniów szkół podsta­wo­wych z Bydgoszczy i okolic. Jury oceniało: inter­pre­tację utworu, dosto­so­wanie tekstu do wieku i możli­wości ucznia, opano­wanie pamię­ciowe, dykcję oraz ogólne wrażenie artystyczne wykonawcy.

W kategorii – klasy 4 – 6
I miejsce – Kaja Pazgrat – Szkoła Podsta­wowa nr 14 w Bydgoszczy
II miejsce – Maja Geppert – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy
III miejsce – Maciej Kosz – Katolicka Szkoła Podsta­wowa w Bydgoszczy
Wyróż­nienia
Zofia Płoszyńska – Szkoła Podsta­wowa nr 32 w Bydgoszczy
Ewa Różańska – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy
Zuzanna Szcze­pańska – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy

W kategorii – klasy 7 – 8
I miejsce – Bartosz Adamski – Szkoła Podsta­wowa w Białych Błotach
II miejsce – Zuzanna Kaczmarek – Szkoła Podsta­wowa nr 62 w Bydgoszczy
III miejsce – Sandra Hetzig – Szkoła Podsta­wowa nr 32 w Bydgoszczy
Wyróż­nienia
Maja Barto­szewska – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy
Maria Pietru­szyńska – Szkoła Podsta­wowa w Brzozie
Wiktoria Polasik – Szkoła Podsta­wowa nr 56 w Bydgoszczy

Gratu­lu­jemy laure­atom i uczest­nikom konkursu!

Oto jest Bydgoszcz

Oto jest Bydgoszcz

W ramach Bydgo­skiego Festi­walu Nauki w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się zajęcia eduka­cyjne poświę­cone tematyce regio­nalnej „Oto jest Bydgoszcz” – podania, legendy, baśnie i bajki o tematyce regio­nalnej”. W tym dniu odwie­dziło nas ponad 70 uczniów z 4 szkół. Celem zajęć było przybli­żanie dzieciom historii, kultury, tradycji i symboli naszego miasta oraz zapoznanie z licznymi tekstami literac­kimi dotyczą­cymi regionu.

Na początku zapro­po­no­wa­łyśmy uczest­nikom krótką prezen­tację wraz z pogadanką na temat najcie­kaw­szych atrakcji archi­tek­to­nicz­nych, kultu­ral­nych i rekre­acyj­nych naszego miasta oraz symboli Bydgoszczy – herbu, flagi, barw. Nie zabrakło głośnego czytania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Na te zajęcia wybra­liśmy kilka legend związa­nych z Bydgoszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Historia bydgo­skich wrót” z książki „Bydgo­skie legendy i przypo­wieści”, opowieść „Wyspa Młyńska” z książki „Baśnie i opowieści o Bydgoszczy” oraz legendę „Pan Twardowski”.

W dalszej części spotkania uczniowie rozwią­zy­wali krótki quiz dotyczący Bydgoszczy, koloro­wali najcie­kawsze i najbar­dziej charak­te­ry­styczne miejsca miasta oraz wizerunek króla Kazimierza Wielkiego oraz grali w grę planszową „Bydgoszcz – wielki wyścig”.

Grażyna Ruta-Balińska

Odwie­dziny w przed­szkolu

Odwie­dziny w przed­szkolu

Niety­powe zajęcia w ramach Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się 21 maja 2019 r. Tym razem zosta­łyśmy zapro­szone do Niepu­blicz­nego Przed­szkola Św. Jadwigi na spotkanie z grupą „Nemo” – dzieci 5 – 6 letnich – na zajęcia o tematyce baśniowej. Po krótkiej rozmowie na temat baśni, ich cech oraz wartości czyta­łyśmy dzieciom wybrane bajki świata, m.in. „Pinokia”, „Księż­niczkę na ziarnku grochu” oraz „Trzy pomarańcze miłości”. W dalszej części zajęć dzieci wykony­wały ilustracje Pinokia. Zajęcia przebiegły w radosnej atmos­ferze, dzieci były aktywne i już zapla­no­wa­łyśmy nasze kolejne spotkanie w młodszej grupie.

Grażyna Ruta-Balińska – nauczy­ciel biblio­te­karz – Wydział Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Wernisaż wystawy malar­skiej „Poza wyobraźnią“

Wernisaż wystawy malar­skiej „Poza wyobraźnią“

Czy malar­stwo współ­czesne intry­guje i zachwyca? Kto przyszedł na wernisaż wystawy malar­skiej Natalii i Macieja Jeliń­skich pt. „Poza wyobraźnią“ mógł się o tym przekonać. Muzeum Oświaty otworzyło tę wystawę wieczorem 18 maja, czyli dla miłośników Nocy Muzeów.

Natalia i Maciej Jelińscy są człon­kami szubiń­skiej grupy plastyków „Plama’s“. Razem prowadzą prywatną galerię „Koryta­rzyk“ w Szubinie. Natalia Jelińska jest absol­wentką Uniwer­sy­tetu Artystycz­nego w Poznaniu na Wydziale Edukacji Artystycznej. Intere­suje się przede wszystkim malar­stwem sztalu­gowym, rysun­kiem, grafiką kompu­te­rową i insta­lacją. Bierze udział w plene­rach plastycz­nych na terenie całego kraju. Maciej Jeliński zajmuje się głównie malar­stwem sztalu­gowym, rysun­kiem i insta­lacją. W orygi­nalny sposób inter­pre­tuje sztukę austra­lij­skich Abory­genów. Znając ich prace, z początku naśla­duje ich technikę „kropko­wania“. Jednak przez lata wykształcił swój własny styl w malar­stwie, a miano­wicie na płaskie kolory nakłada struk­tury barwnych kropek, kółeczek, które harmo­ni­zują z tłem płasz­czyzny. Stosuje abstrak­cyjne barwy i kształty dzięki czemu nadaje malowanym przed­miotom i posta­ciom zupełnie nowy wymiar.

Noc Muzeów 2019

Noc Muzeów 2019

Zakoń­czyła się kolejna Noc Muzeów. Muzeum Oświaty przygo­to­wało w tym roku wernisaż wystawy malar­skiej Natalii i Macieja Jeliń­skich „Poza wyobraźnią“ oraz udostęp­niło zwiedza­jącym stałe wystawy:

 • Szkoła naszych dziadków i pradziadków
 • Szkol­nictwo w okresie PRL
 • Drogi zdoby­wania zawodu nauczy­ciela
 • Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945
 • Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk i kryptolog
  .
Ogólno­polski Tydzień Bibliotek

Ogólno­polski Tydzień Bibliotek

8 maja br. zainau­gu­ro­wa­liśmy w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek Ogólno­polski Tydzień Bibliotek. W zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Bajki świata” wzięli udział uczniowie klas I-III Szkoły Podsta­wowej nr 56 oraz nr 31 w Bydgoszczy.
W tym wyjąt­kowym okresie przybli­ży­liśmy dzieciom ideę Tygodnia Bibliotek. Była też okazja do przypo­mnienia najbar­dziej znanych baśni z całego świata. Do głośnego czytania wybra­liśmy 3 bajki z różnych krajów starego konty­nentu z książki „Najpięk­niejsze baśnie Europy”. Uczest­nicy mieli okazję obejrzeć książki przestrzenne, które znajdują się w zbiorach biblio­teki, następnie układali bajkowe puzzle oraz rozwią­zy­wali bajkową krzyżówkę.

Grażyna Ruta-Balińska


Plakat Tygodnia Bibliotek 2019
Autor: Paweł Kasperek
Źródło: www​.sbp​.pl

Barwy i symbole narodowe

Barwy i symbole narodowe

Dzień Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja były okazją do zorga­ni­zo­wania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tematyce patrio­tycznej. Zajęcia rozpo­częły się krótką pogadanką połączoną z projekcją filmu na temat najważ­niej­szych symboli Rzeczy­po­spo­litej Polskiej: biało-czerwonej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Podkre­śli­liśmy jak ważne jest szano­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat. Oczywi­ście najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie. Nawią­zując do tematyki zajęć wykorzy­sta­liśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej Legendy polskie oraz wiersz Katechizm polskiego dziecka Włady­sława Bełzy. Następnie wspólnie zaśpie­wa­liśmy hymn we wcześniej omówionej postawie.

Ważnym punktem zajęć było wykony­wanie kokardy narodowej zwanej kotylionem w biało-czerwo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wykazując się przy tym ogromnym zaanga­żo­wa­niem i entuzja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska
Wystawa pokon­kur­sowa

Wystawa pokon­kur­sowa

W Roku Stani­sława Moniuszki biblio­teka prezen­tuje wystawę nagro­dzo­nych i wyróż­nio­nych prac plastycz­nych uczniów, którzy wzięli udział w wojewódzkim konkursie na plakat promu­jący obchody roku kompo­zy­tora HalkiStrasz­nego dworu. Odwie­dza­jący wypoży­czalnię mogą oglądać wystawę Stani­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który „sam toczy się do serca“ do końca maja 2019 r.

Uroczy­stość wręczenia nagród

Uroczy­stość wręczenia nagród

Na początku lutego Biblio­teka ogłosiła wojewódzki konkurs dla młodzieży na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki. Honorowy patronat nad konkursem objęli marszałek województwa kujawsko-pomor­skiego oraz kurator oświaty w Bydgoszczy. Wpłynęło 95 prac z regionu. Komisja konkur­sowa 21 marca 2019 r. przyznała 3 nagrody (I-III miejsce) oraz 10 wyróż­nień. Dyrektor Biblio­teki doceniając pracę i zaanga­żo­wanie uczest­ników konkursu przyznał dodat­kowo 9 wyróż­nień specjal­nych. Dzisiaj w siedzibie Biblio­teki odbyło się uroczyste wręczenie nagród, połączone z koncertem młodzieży z Państwo­wego Zespołu Szkół Muzycz­nych w Bydgoszczy. Uzdol­nieni uczniowie zapre­zen­to­wali pieśni Stani­sława Moniuszki, szlagiery przed­wo­jenne i piosenki z Kabaretu Starszych Panów.

Funda­to­rami nagród byli: Województwo Kujawsko-Pomor­skie, Opera Nova, Filhar­monia Pomorska, koordy­nator regio­nalny do spraw obchodów 200. rocznicy, dyrektor PBW w Bydgoszczy oraz Cukiernia Złoty Lis. Na uroczy­stość przybyło 17 nagro­dzo­nych i wyróż­nio­nych uczniów. Towarzy­szyli im opieku­nowie, nauczy­ciele i rodzice. Każdy uczestnik otrzymał pamiąt­kowy dyplom za udział w konkursie. Uroczy­stości towarzy­szyła wystawa ze zbiorów PBW w Bydgoszczy Stani­sław Moniuszko – kompo­zytor „wędru­jący po polskich ziemiach, natchniony duchem polskich pieśni ludowych” .