Nowości o czytaniu, biblio­te­kach i cyfro­wych archi­wach

Nowości o czytaniu, biblio­te­kach i cyfro­wych archi­wach

Pokaż mi swoja bibliotekęPokaż mi swoją biblio­tekę / Alek­sandra Rybka. - Wydanie I. – Kraków : Wydaw­nictwo Znak, 2020.
Sygn. 168828, 168829

Alek­sandra Rybka rozmawia z pisa­rzami, dzien­ni­ka­rzami, felie­to­ni­stami, znaw­cami lite­ra­tury i języka o najin­tym­niej­szej sferze ich życia – o domo­wych biblio­te­kach.

Pokaż mi swoją biblio­tekę to szczera, wielo­gło­sowa opowieść o wybo­rach, wspól­nych rodzin­nych przy­jem­no­ściach i wspo­mnie­niach zwią­za­nych z książką.

Jerzy Bral­czyk, Justyna Sobo­lewska, Sylwia Chutnik, Michał Rusinek i inni zdra­dzają swoje guilty pleasures, wspo­mi­nają o powin­no­ściach lite­rac­kich i najwięk­szych czytel­ni­czych grze­chach.

Zabawy z książką w przedszkolu, w domu i w szkoleZabawy z książką w przed­szkolu, w domu i w szkole / Kata­rzyna Klimek-Michno. - Kraków : Copy­right ©CEBP, 2018.
Sygn. 168800

Skie­ro­wana jest do nauczy­cieli i rodziców dzieci w wieku przed­szkolnym i wcze­snosz­kolnym. Przy­datna będzie również osobom prowa­dzącym warsz­taty czytel­nicze dla dzieci w biblio­te­kach czy domach kultury.

Czytelnik znaj­dzie tu wiele przy­kładów zabaw inspi­ro­wa­nych książ­kami dla dzieci tema­tycz­nych, języ­ko­wych, muzyczno-rucho­wych, tropią­cych itp., jak i wyko­rzy­stu­ją­cych różno­rodne tech­niki plastyczne (m.in. kreatywne opowieści, tworzenie albumu przy­rod­ni­czego, księgi emocji, komiksu, kalen­darza, książki kuchar­skiej, książki skoja­rzeń, recy­klin­gowej).

Jak czytać i po coJak czytać i po co / Harold Bloom ; prze­ło­żyła Anna Kunicka. – Warszawa : Wydaw­nictwo Aletheia, 2019.

W zamie­rzeniu książka ma pomagać w „udanej”, „dobrej” lekturze przy­wo­ła­niem sporej grupy klasycz­nych dzieł, głównie z XIXXX wieku: opowiadań, poezji, powieści i sztuk różnych autorów euro­pej­skich i amery­kań­skich od Szek­spira po Toni Morrison.

Bloom poka­zuje, czego poszu­kiwać w poszcze­gól­nych utwo­rach, „po co” je czytać. Nie jest to syste­ma­tyczny wykład teorii ani historii lite­ra­tury, lecz raczej relacja z osobi­stego odbioru tych dzieł, pewnego „kanonu”, do którego autor niniej­szej książki ciągle powraca od dzie­siątek lat. Jego idea czytania prefe­ruje bowiem wymiar na wskroś este­tyczny.

Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym Biblio­teki i archiwa na jedno­litym rynku cyfrowym / redakcja Kata­rzyna Chału­bińska-Jent­kie­wicz, Ksenia Kaka­reko, Jacek Sobczak. – Wydanie I. – Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Silva Rerum, 2018.
Sygn. 168159 pb, 168160

Spis treści:

Rafał T. Prinke, Krzysztof Wisłocki, Cyfry­zacja bibliotek: początki i teraź­niej­szość
Grze­gorz Gmiterek, Biblio­teka w środo­wisku społecz­no­ścio­wego inter­netu i inte­rak­tyw­nych tech­no­logii (w 2017 r.)
Marek Konstan­kie­wicz, Status prawny naro­do­wego zasobu archi­wal­nego
Kata­rzyna Chału­bińska-Jent­kie­wicz, Depozyt filmowy jako reali­zacja inte­resu publicz­nego w kine­ma­to­grafii
Aneta Januszko-Szakiel, Długo­ter­mi­nowa archi­wi­zacja polskich zasobów cyfro­wych w teorii i prak­tyce
Jacek Sobczak, Otwarte zasoby. Miraże wolności wobec gorsetu prawa
Ksenia Kaka­reko, Biblio­teki wobec resty­tucji dóbr kultury. Wyzwania i dyle­maty
Kata­rzyna Błeszyńska, Wyna­gro­dzenie z tytułu użyczania utworów przez biblio­teki publiczne
Michał Urbań­czyk, Tomasz Jefferson jako duchowy ojciec Biblio­teki Kongresu USA
Paweł Trojanek, Problemy podat­kowe w funk­cjo­no­waniu bibliotek i archiwów
Robert Kacz­mar­czyk, Czy dzia­łal­ność bibliotek i archiwów podlega kontroli?
Paweł Janicki, Biblio­teki w Szwecji

Czytanie globalne po polskuCzytanie globalne po polsku : poradnik dla nauczy­cieli, rodziców i tera­peutów / Maria Troja­no­wicz-Kasprzak. – Wydanie 2., popra­wione. – Kraków : CEBP 24.12, 2019.
Sygn. 168730

Czytanie globalne po polsku to swoisty podręcznik obja­śnia­jący metodę nauki czytania zwaną czyta­niem globalnym. Zmie­nione i uzupeł­nione wydanie. Autorka opisała w nim krok po kroku na czym czytanie globalne powinno polegać i jak w warun­kach polskich reali­zować zało­żenia tej metody, która przy­wę­dro­wała do nas zza oceanu i wyma­gała dosto­so­wania do specy­fiki języka polskiego. Nie ogra­ni­czyła się jednak do teorii, lecz przed­sta­wiła wiele pomy­słów na zabawy do zreali­zo­wania z dziećmi zarówno w domu, jak i w placów­kach eduka­cyj­nych.

Przy­kłady dobrych praktyk z przed­szkoli w kraju i za granicą pozwa­lają poznać rzeczy­wiste efekty zabawy w czytanie i inspi­rują do wdra­żania przed­sta­wio­nych pomy­słów oraz tworzenia nowych własnych rozwiązań.

Opisy doświad­czeń rodziców bawią­cych się w domu w czytanie ze swoimi dziećmi poka­zują, że czytanie globalne to świetna zabawa, której efekty mogą prze­ro­snąć najśmielsze ocze­ki­wania. Zapo­znając się z treścią książki, czytelnik dojdzie do jednego zasad­ni­czego wniosku: to działa!

Wielo­letnie zgłę­bianie tematu pozwo­liło autorce osią­gnąć pewność, że czytanie globalne to wspa­niała zabawa, która ma same zalety. Prowa­dzona w atmos­ferze luzu i radości (a jest to warunek podsta­wowy) daje dzie­ciom i opie­kunom mnóstwo satys­fakcji.

Źródła:

Znak
Aletheia
Silva Rerum

W Akademii Gier Logicz­nych

W Akademii Gier Logicz­nych

Akademia Gier Logicz­nych dzia­ła­jąca w naszej biblio­tece nie zapo­mina o miło­śni­kach rozrywek logicz­nych. Dziś propo­nuje kolejną zabawę na swojej wirtu­alnej tablicy – domino cieni. Akademia nie może teraz przyj­mować grup uczniów na bezpłatne zajęcia eduka­cyjne, których celem jest rozwi­janie umie­jęt­ności logicz­nego myślenia, wyobraźni prze­strzennej, pamięci i spostrze­gaw­czości, lecz wznowi stacjo­narną dzia­łal­ność, gdy tylko będzie to możliwe.

Cyfrowi Wędrowcy w Europie

Cyfrowi Wędrowcy w Europie

Biblio­teka została zakwa­li­fi­ko­wana do udziału w projekcie Digital Travel­lers in Europe, którego głównym celem jest wspie­ranie osób, którym brak umie­jęt­ności cyfro­wych utrudnia uczest­nictwo w życiu społecznym. Liderem projektu jest Biblio­thèques Sans Fron­ti­ères – France (Biblio­teki bez Granic – Francja), a pozo­stali part­nerzy to: Fundacja Rozwoju Społe­czeń­stwa Infor­ma­cyj­nego, Biblio­thèques Sans Fron­ti­ères Belgique (Biblio­teki bez Granic – Belgia), Public Libra­ries 2030 – Belgia, Suomen Kirja­sto­seura (Fińskie Stowa­rzy­szenie BIbliotek) – Finlandia, Konin­klijke Biblio­theek (Biblio­teka Naro­dowa) – Holandia.

W ramach projektu finan­so­wa­nego ze środków programu Erasmus+ przy­go­to­wy­wana jest baza zasobów do prowa­dzenia w biblio­te­kach edukacji cyfrowej osób zagro­żo­nych społecznym wyklu­cze­niem oraz narzę­dzia do ewalu­acji takich działań.

Grupy doce­lowe projektu obej­mują szereg osób, w tym osoby starsze, migrantów oraz inne osoby zagro­żone wyklu­cze­niem.

Dzięki temu projek­towi:

 • dorośli miesz­kańcy, użyt­kow­nicy bibliotek zwiększą swoje kompe­tencje cyfrowe za pomocą dostęp­nych zasobów online;
 • zostanie opra­co­wana baza zasobów eduka­cyj­nych dostęp­nych online;
 • biblio­te­karki i biblio­te­karze zyskają nową wiedzę i umie­jęt­ności, a także udosko­nalą swój warsztat trenerski w zakresie wspie­rania osób doro­słych w procesie uczenia się przez całe życie, w szcze­gól­ności kompe­tencji cyfro­wych;
 • part­ner­skie orga­ni­zacje reali­zu­jące projekt zdobędą nowe doświad­czenia w zakresie współ­pracy w projek­tach eduka­cyj­nych i reali­zację part­ner­skich przed­się­wzięć na poziomie euro­pej­skim, a ich pracow­nicy i pracow­niczki – nowe kompe­tencje.

O naborze uczest­ników będziemy infor­mować w kolej­nych komu­ni­ka­tach.

<span class="caps">VI</span> Noc Bibliotek już za nami

VI Noc Bibliotek już za nami

Tego­roczna akcja prze­szła już do historii. Noc Bibliotek 2020 prze­bie­gała pod hasłem „Klimat na czytanie“, rozu­mianym jako okazja do dzie­lenia się zaso­bami – książ­kami, wiedzą i umie­jęt­no­ściami w przy­ja­znej, wirtu­alnej, wspólnej prze­strzeni, a także jako sposób na dbanie o dobro­stan ludzi i planety oraz ochronę środo­wiska i klimatu.

Była to „Noc“ inna niż poprzednie. Ze względu na sytu­ację epide­miczną odbyła się w prze­strzeni wirtu­alnej. Jej hasło prze­wodnie „Klimat na czytanie” miało zwrócić uwagę m.in.na problemy ochrony klimatu i środo­wiska natu­ral­nego. Stara­liśmy się spro­stać temu zadaniu zachę­cając naszych Czytel­ników i Gości odwie­dza­ją­cych stronę WWW oraz profil społecz­no­ściowy do skorzy­stania z przy­go­to­wanej specjalnie dla nich oferty, w której domi­no­wała powyższa tema­tyka, w różnych formach prze­kazu oraz zaadre­so­wana do różnych grup wieko­wych.

Zapro­si­liśmy do wirtu­al­nych odwie­dzin na naszym profilu społecz­no­ściowym i stronie inter­ne­towej. Odwie­dziło nas tego dnia kilkaset osób. Przy­go­to­wa­liśmy kilka atrakcji:

- Książki dla dzieci – z klimatem o klimacie
Quiz klima­tyczno-lite­racki
Co łączy Pippi z ABBĄ?
Quiz „Jesienne klimaty“
Ukła­damy hasła zwią­zane z ekologią i ochroną środo­wiska! (konkurs z upomin­kami)
Cała Polska gra w plan­szówki
O ekologii i edukacji ekolo­gicznej
Zadbaj o swój ślad węglowy i bądź EKO!
Wiedza ze spraw­dzo­nych źródeł… Nie bądź płasko­ziemcem!
Czy udało się Wam odna­leźć najwy­god­niejszą pozycję do czytania na dzisiejszy wieczór?

Jednym z punktów sobot­niego programu było zapro­szenie do wspólnej zabawy w ukła­danie haseł zwią­za­nych z ekologią i ochroną środo­wiska, w nawią­zaniu do stwo­rzo­nego przez nas ekopla­katu. Trzej autorzy haseł, które otrzy­mały najwięcej lajków, zostaną nagro­dzeni książ­kami i ekolo­gicz­nymi upomin­kami, które pozy­ska­liśmy dzięki uprzej­mości pracow­ników Urzędu Miasta w Bydgoszczy, za co serdecznie dzię­ku­jemy! Największą popu­lar­no­ścią cieszyły się hasła:

Na ochronie środo­wiska twoje zdrowie tylko zyska“ – zapro­po­no­wane przez p. Anitę Laskowską (58 lajków);
„Idąc do lasu – nie rób hałasu!” – autor­stwa p. Pauliny Majsner (55 lajków);
„Długi spacer w czystym lesie ukojenie nerwów niesie”, które ułożył p. Jerzy Zieliński (49 lajków).

W sprawie odbioru nagród skon­tak­tu­jemy się z wybra­nymi osobami poprzez komu­ni­kator Messenger.

Bardzo dzię­ku­jemy Czytel­nikom i Sympa­tykom biblio­teki za liczny udział w sobotnim wyda­rzeniu. Zwycięzcom, gratu­lu­jemy!

Magda­lena Jaskulska-Hamadi – koor­dy­nator Nocy Bibliotek w PBW – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Tłumacz to zdrajca?

Tłumacz to zdrajca?

Książki o translatoryce

W biblio­tece są dostępne liczne prace o sztuce trans­la­tor­skiej – zesta­wienie wybra­nych propo­zycji.

Między­na­ro­dowy Dzień Tłumacza – to święto obcho­dzone jest 30 wrze­śnia, w dniu wspo­mnienia św. Hiero­nima ze Stry­donu, uzna­wa­nego za patrona tłumaczy. Jego najwięk­szym doko­na­niem było tłuma­czenie na łacinę tekstu Pisma Świę­tego z języków orygi­nal­nych, grec­kiego i hebraj­skiego. Prze­kład ten, znany jako Wulgata, stał się oficjalnym kato­lickim tłuma­cze­niem Biblii.

Dzień tłumacza był propa­go­wany przez FIT-IFT (fr. Fédéra­tion Inter­na­tio­nale des Traduc­teurs, ang. Inter­na­tional Fede­ra­tion of Trans­la­tors), Między­na­ro­dową Fede­rację Tłumaczy (obecnie afilio­waną przy UNESCO), od momentu jej utwo­rzenia w 1953 r.

W roku 1991 FIT podjęła inicja­tywę w celu oficjal­nego uznania Między­na­ro­do­wego Dnia Tłumacza, aby stał się on okazją do wyra­żenia dumy z wyko­ny­wania zawodu, którego ranga staje się coraz istot­niejsza w erze postę­pu­jącej globa­li­zacji.

Czy wiesz, że…

Tłuma­czenie książek rozpo­częło się przed datą ich druko­wania. W rzeczy­wi­stości pierwsza książka wydru­ko­wana w języku angiel­skim była tłuma­cze­niem. William Caxton, który wpro­wa­dził prasę drukarską w Anglii, wydru­kował „The Recuyell of the Histo­ryes of Troye“ w 1473 r., którą prze­tłu­ma­czył z fran­cu­skiego orygi­nału Raoula Lefèvre’a.

Czy wiesz, że…

Najczę­ściej tłuma­czo­nymi książ­kami świata są:

 • Biblia jest prze­tłu­ma­czona na największą ilość języków na świecie. Całość lub jej część jest dostępna w 3384 języ­kach, będą­cych języ­kami ojczy­stymi blisko 96,5% ludności świata.

Z książek dla dzieci:

 • Pinokio”- autor­stwa Carlo Collo­diego. Opowieść ukochana przez dzieci o małym, drew­nianym chłopcu została prze­tłu­ma­czona na ponad 260 języków, odkąd została opubli­ko­wana po raz pierwszy w 1883 roku.
 • Mały Książę“ – Anto­ine’a de Saint-Exupéry­’ego. Fran­cuski pisarz również dobrze się spisał, gdyż jego książkę prze­tłu­ma­czono na 253 języki od czasu jej publi­kacji w 1943 r.
 • Alicja w Krainie czarów” Lewisa Carolla i bajki Hansa Chri­stiana Ander­sena również zostały prze­tłu­ma­czone na setki języków.

Z książek dla doro­słych:

 • Jeśli chodzi o 25 najczę­ściej tłuma­czo­nych dzieł lite­rac­kich, tylko jedna książka nie jest ani tekstem reli­gijnym, ani książką dzie­cięcą. „Dwadzie­ścia tysięcy mil podmor­skiej żeglugi“ autor­stwa fran­cu­skiego pisarza Julesa Verne’a zostało prze­tłu­ma­czone na 148 języków, po raz pierwszy opubli­ko­wano je w formacie seryjnym w latach 1869 – 1870. Historia przy­gody kapi­tana Nemo od tego czasu dotarła do czytel­ników na całym świecie.

Trochę o samych tłuma­czach: napi­sane… powie­dziane… zasły­szane…

Pracują po cichu. Często miesią­cami, ba nawet latami, siedzą nad tekstem. Liczy się dla nich każde najmniejsze słowo. Wyła­pują konteksty, szukają znaczeń, budują zdania, by na końcu zniknąć pod cudzym nazwi­skiem. Tłumacze – szara eminencja lite­ra­tury.”

Tradut­tore – tradi­tore” czyli „Tłumacz – zdrajca”. Włoskie powie­dzenie dobrze oddaje charakter pracy tłumacza, trudno nie zdra­dzić, kiedy prze­tłu­ma­czyć trzeba nieprze­tłu­ma­czalne. W końcu prze­kład zawsze wiąże się z jakimś kompro­misem czy nagię­ciem rzeczy­wi­stości. Nieza­leżnie od tego, jak dobry jest tłumacz, zawsze tekst filtruje przez siebie, z różnym skut­kiem.”

Czasem jego własny styl wybija się z książki, czasem skrzętnie się ukrywa w zdaniach pisarza. Trudno powie­dzieć, który styl pracy jest lepszy. Nieza­leżnie jednak od tego, warto zwrócić uwagę, na fakt, że tłumacz to zawód wyjąt­kowo niedo­ce­niany. Znamy autorów, cenimy wydawców, potra­fimy wymienić krytyków lite­rac­kich, rzadko jednak kiedy nasz wzrok zawiesza się na nazwisku tłumacza. Mało kto dziś pamięta, kto wymy­ślił „Kubusia Puchatka”, czy przy­czynił się do sukcesu Corta­zara czy Hemin­gwaya w Polsce. A prze­cież praca tłumacza, niewiele różni się od tej, którą wyko­nuje pisarz, jest równie odpo­wie­dzialna i wymaga podobnej kreatyw­ności.”

Broni­sław Zieliński – tłumacz prawie wszyst­kich dzieł Ernesta Hemin­gwaya i Trumana Capote. Dzięki niemu „Komu bije dzwon” czy „Śnia­danie u Tiffany’go” to lektury, do których chce się wracać. Nikt tak jak on, nie potrafił zwięźle i celnie oddać charak­teru amery­kań­skiej prozy lat 50.

Irena Tuwim – to ona zamie­niła Fredzię Phi-Phi w Kubusia Puchatka, czyniąc ze słod­kiej misiowej dziew­czynki, prze­kor­nego misia. Zawdzię­czamy jej całą, najpięk­niejszą lite­ra­turę dla dzieci „Byczka Fernando”, „Mary Poppins”, czy baśnie braci Grimm. Czasem zarzuca się jej, że zamiast tłuma­czenia, pisała na nowo. Cóż, z dosko­nałym skut­kiem.

Zofia Chądzyńska – królowa Ameryki Połu­dniowej. Wierna tłumaczka Corta­zara, Borgesa i Marqueza. To między innymi (a może głównie?) jej dosko­nałym tłuma­cze­niom i intu­icji języ­kowej zawdzię­czamy boom na lite­ra­turę ibero­ame­ry­kańska w Polsce w latach 70. Realizm magiczny to jej drugie imię.

Jerzy Pomia­nowski – tłumacz z języka rosyj­skiego. Do jego najwy­bit­niej­szych osią­gnięć należy prze­kład „Archi­pe­lagu Gułag”. Udało mu się w nim oddać rosyj­skiego ducha i na zawsze zapaść w pamięć milionom czytel­ników.

Stani­sław Barań­czak – czło­wiek insty­tucja. Żongluje słowami, tłumaczy wiersze, sonety, opowiastki i wszystko, co wpadnie mu do ręki, chociażby Szek­spira, który dzięki jego prze­kła­dowi dostał nowe życie. Znów straszy, śmieszy i wciąga, tak jakby był napi­sany wczoraj, a nie prawie 500 lat temu.

Robert Stiller – podobno „Alicja w krainie czarów” to trzecia, po Biblii i drama­tach Szek­spira najpo­pu­lar­niejsza książka. W Polsce nie byłoby jej, gdyby nie Stiller. Otwórzcie swoje wydanie i spójrzcie do przy­pisów, tak jak on, nie pracuje dziś już nikt.

Pod adresem dzien​tlu​macza​.pl zamiesz­czono wirtu­alną wystawę Portrety prze­kładu, na której trzy­dziestu tłumaczy i tłuma­czek przed­stawia i poleca czytel­nikom ulubioną, najbar­dziej warto­ściową lub najnowszą książkę we własnym prze­kła­dzie.

Oprac. Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Dzień Głośnego Czytania

Dzień Głośnego Czytania

Dziś obcho­dzimy Dzień Głośnego Czytania. Zachę­camy do czytania na głos, gdyż przy­nosi ono wiele korzyści, o których warto ciągle przy­po­minać.

Oto jak działa czytanie na głos:

 1. Głośne czytanie poprawia samo­po­czucie, np. czytanie chorej osobie przy­spiesza jej rekon­wa­le­scencję i zachęca do podjęcia aktyw­ności.
 2. Rozwija wyobraźnię i wspo­maga koncen­trację. Pogłębia wiedzę.
 3. Głośne czytanie zwalcza nieśmia­łość. Jeśli jesteś nieśmiały, w poko­naniu lęku przed nawią­za­niem nowej znajo­mości może ci pomóc głośne czytanie samemu sobie. Uczy pano­wania nad głosem, możesz zmie­niać jego barwę i ton, przy­pi­sując je różnym boha­terom. Możesz dopa­sować ton głosu do swojego nastroju. To także dobre ćwiczenie na rozpo­zna­wanie własnych emocji.
 4. Głośne czytanie rozluźnia ciało. Sprawia, że w deli­katne wibracje wpada całe ciało, co rozluźnia mięśnie i ścięgna. To jak masaż od wewnątrz. Może pomóc np. w napię­cio­wych bólach karku czy głowy.
 5. Głośne czytanie dotlenia. Czytanie na głos (szcze­gólnie ze zmienną into­nacją) podobnie jak śmiech powo­duje, że poprawia się krążenie, co pociąga za sobą dotle­nienie i lepszą pracę m.in. serca, płuc i mięśni.
 6. Głośne czytanie pomaga zwal­czać ból. Poprzez pobu­dzanie krążenia wspo­maga rozluź­nienie mięśni. To prowadzi do złago­dzenia napięcia i bólu. Odciąga także myśli od bólu.
 7. Głośne czytanie chroni mózg. Wyniki badań mózgu wska­zują, że czytanie zdań lub słów na głos uaktywnia trzy różne ośrodki w mózgu.
 8. Głośne czytanie zwiększa zasób słów. Amery­kanin Jim Trelease, autor książek porad­ni­ko­wych o roli czytania dzie­ciom, twierdzi, że codzienne głośne czytanie dzie­ciom tych samych histo­ryjek zwiększa ich zasób słów nawet o 40 proc. w porów­naniu z dziećmi, którym rodzice nie czytają.
 9. Głośne czytanie pobudza układ odpor­no­ściowy. By chronić się przed infek­cjami, należy wzmac­niać odpor­ność. Można to robić, śmiejąc się. Osoby, które często się śmieją, mają bardziej aktywne komórki układu odpor­no­ścio­wego zwane natu­ral­nymi zabój­cami. To zwiększa ich zdol­ność do walki z choro­bami. Czytaj więc na głos rodzinie czy znajomym śmieszne frag­menty znale­zione w książce lub gazecie. Pośmie­jesz się dwa razy.
 10. Głośne czytanie pomaga uspo­koić rytm serca. Czytanie to też melo­dyka języka. Rytm, tempo, harmonia. Czytając powoli rytmicznym i spokojnym głosem, uspo­ka­jamy oddech i wyci­szamy tętno – redu­ku­jemy poziom stresu, który jest obecny w naszym życiu na co dzień.

W Biblio­tece orga­ni­zu­jemy spotkania z głośnym czyta­niem dla osób niewi­do­mych i niedo­wi­dzą­cych. Wycho­dzimy również z ofertą do Domu Dzien­nego Pobytu „Senior”. Na razie wszystkie zajęcia są zawie­szone. Mamy nadzieję, że wkrótce się spotkamy. Prosimy zaglądać na naszą stronę. Serdecznie zapra­szamy!

Opra­co­wała Mariola Burak – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Obchody Dnia Mariana Rejew­skiego 2020

Obchody Dnia Mariana Rejew­skiego 2020

W piątek (25.09) o godz. 11.00 przed budyn­kiem Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy rozpo­częła się cere­monia zwią­zana z 115. rocz­nicą urodzin Mariana Rejew­skiego. Uroczy­stość zaszczy­cili swoją obec­no­ścią Poseł RP Jan Szopiński i Wice­mar­szałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Zbigniew Ostrowski. Wśród zapro­szo­nych gości były poczty sztan­da­rowe ze szkół noszą­cych imię Mariana Rejew­skiego – z Białych Błot i Bydgoszczy oraz przed­sta­wi­ciele władz miasta i placówek oświa­to­wych.

Dąb Pamięci Mariana RejewskiegoDyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej Ewa Pronobis-Sosnowska odczy­tała list od pani Janiny Sylwe­strzak, córki wybit­nego kryp­to­loga, w którym m.in. podzię­ko­wała za inicja­tywę dbania o pamięć o zasłu­gach jej ojca.

Głównym elementem programu było wkopanie Dębu Pamięci Mariana Rejew­skiego w obec­ności wszyst­kich zebra­nych uczest­ników na skwerze przed budyn­kiem biblio­teki. Następnie odbył się wykład pułkow­nika Jerzego Lelwica z Muzeum Wojsk Lądo­wych w Bydgoszczy. Towa­rzy­szyła mu promocja publi­kacji „Marian Rejewski – pogromca Enigmy”, której egzem­plarz otrzymał każdy uczestnik imprezy. Zwień­cze­niem rocz­ni­co­wych obchodów był tort urodzi­nowy.

Ze względów na ogra­ni­czenia wyni­ka­jące z epidemii obchody Dnia Mariana Rejew­skiego zapla­no­wano na dwa dni. W sobotę (26.09) w biblio­tece przy­go­to­wano dla miesz­kańców Bydgoszczy wiele atrakcji: szachy plene­rowe, pokój zagadek, gry logiczne, wykład o Rejew­skim. Każdy uczestnik również otrzymał wzno­wienie publi­kacji o kryp­to­logu, mate­riały promo­cyjne oraz mógł poczę­stować się tortem i grochówką.

Uroczy­stość została przy­go­to­wana w ramach projektu reali­zo­wa­nego przez dzia­ła­jące przy biblio­tece Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty, dzięki wsparciu Fundacji PZU SA i Fundacji PGNiG im. Igna­cego Łuka­sie­wicza oraz Fundacji Immo.

Foto­re­lacja

Euro­pejski Dzień Języków 2020

Euro­pejski Dzień Języków 2020

Biblio­teka zaprasza do wspól­nego świę­to­wania języ­ko­wego bogactwa Europy. Dołącz do 800 milionów Euro­pej­czyków cele­bru­ją­cych ponad 200 języków euro­pej­skich, 24 języki urzę­dowe UE, około 60 języków regio­nal­nych oraz liczne dialekty podczas Euro­pej­skiego Dnia Języków!

Prezen­tacja: Tomasz Szulc, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz, Alina Melnicka-Zygmunt – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Główne cele tego wyjąt­ko­wego święta dosko­nale reali­zują dewizę Unii Euro­pej­skiej – „Zjed­no­czona Europa w różno­rod­ności”. Z jednej strony obchody zwra­cają uwagę na różno­rod­ność języ­kową oraz kultu­rową państw euro­pej­skich jako wartości, które powin­niśmy pielę­gnować i dzięki którym możemy osią­gnąć większe zrozu­mienie pomiędzy naro­dami. Z drugiej zaś podkre­ślają znaczenie wielo­ję­zycz­ności we współ­cze­snym świecie, bo to właśnie dzięki niej możemy poro­zu­miewać się i komu­ni­kować bez granic w jednej, wspólnej Europie. Dzień ten zachęca również do nauki języków obcych przez całe życie, nie tylko w trybie edukacji szkolnej, ale także poza nim – na potrzeby kariery zawo­dowej, czy też dla własnej przy­jem­ności.

Propo­zycje na Świa­towy Dzień Tury­styki

Propo­zycje na Świa­towy Dzień Tury­styki

Lubisz podró­żować i zwie­dzać różne zakątki? Chcesz zajmować się tury­styką i krajo­znaw­stwem profe­sjo­nalnie? Przy­go­to­wu­jesz się do wyjazdu indy­wi­du­al­nego lub orga­ni­zu­jesz wycieczkę szkolną? Możesz liczyć na naszą pomoc – książki, czaso­pisma, filmy, publi­kacje naukowe, popu­lar­no­nau­kowe, prze­wod­niki tury­styki pieszej, rowe­rowej, wodnej, mili­tarnej… czekają na Ciebie w biblio­tece.

Dziś przy­po­mi­namy, że celem Świa­to­wego Dnia Tury­styki (27 wrze­śnia) jest ukazanie roli tury­styki w społe­czeń­stwie w aspekcie kultu­rowym, poli­tycznym i gospo­dar­czym oraz jej wpływu na wyzna­wane wartości.

Co roku świętu towa­rzyszy inne hasło prze­wodnie, na przy­kład: „Tury­styka wzbo­gaca” (2006). Hasło na ten rok brzmi: „Tury­styka i rozwój obszarów wiej­skich“. Świa­towy Dzień Tury­styki 2020 ukazuje wyjąt­kową zdol­ność tego sektora do stymu­lo­wania rozwoju gospo­dar­czego poza dużymi miastami. Podkreśla również ważną rolę, jaką tury­styka odgrywa w zacho­waniu i promo­waniu kultury i dzie­dzictwa na całym świecie np. giną­cych tradycji czy zasobów przy­rod­ni­czych.

Po raz pierwszy w historii Świa­to­wego Dnia Tury­styki oficjalne obchody 2020 roku będą orga­ni­zo­wane przez grupę państw, a nie przez jedno państwo człon­kow­skie UNWTO (Świa­towej Orga­ni­zacji Tury­styki Narodów Zjed­no­czo­nych). Współ­praca trans­gra­niczna państw człon­kow­skich MERCOSUR (Argen­tyny, Brazylii, Para­gwaju, Urugwaju oraz Chile) odzwier­ciedla obecne zapo­trze­bo­wanie na między­na­ro­dową soli­dar­ność i współ­pracę w okresie pandemii.

Więcej infor­macji na stronie UNWTO.

Wkrótce Dzień Głośnego Czytania

Wkrótce Dzień Głośnego Czytania

Dzieci i książka - rysunekZbliża się Ogól­no­polski Dzień Głośnego Czytania, który od 2001 roku jest trady­cyjnie obcho­dzony 29 wrze­śnia. Inicja­torem ogło­szenia tego niety­po­wego święta była Polska Izba Książki. Każdego roku wiele insty­tucji i osób (m.in. biblio­teki, księ­garnie, domy kultury, szkoły, insty­tucje samo­rzą­dowe, aktorzy, pisarze) włącza się w aktywny sposób w promo­wanie idei głośnego czytania.

W tym roku, na razie, niestety nie możemy trady­cyjnie spotkać się z najmłod­szymi w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek. W zamian chcemy przy­po­mnieć najważ­niejsze korzyści, jakie niesie czytanie, zwłaszcza głośne dla rozwoju dzieci w każdym wieku oraz zapro­po­nować kilka książek z naszego boga­tego księ­go­zbioru, które poru­szają tema­tykę czytania.

Dlaczego warto czytać dzie­ciom? Zalet jest bardzo wiele, poniżej kilka tych najistot­niej­szych:

 • czytanie buduje mocną więź między doro­słym a dziec­kiem,
 • przy­nosi ogromną wiedzę ogólną, rozbu­do­wuje słow­nictwo,
 • uczy myślenia, pomaga w zrozu­mieniu ludzi, świata i siebie,
 • rozbudza zain­te­re­so­wania, rozwija wyobraźnię,
 • ułatwia samo­dzielne czytanie, daje podwa­liny pod sukces w mówieniu i czytaniu,
 • chroni przed uzależ­nie­niem od tele­wizji i innych mediów elek­tro­nicz­nych,
 • kształ­tuje nawyk czytania na całe życie.

Podsu­mo­wując, głośne czytanie to same korzyści. Książki wspie­rają rozwój psychiczny dziecka, zacie­śniają więzi emocjo­nalne, poma­gają w budo­waniu poczucia własnej wartości, uczą logicz­nego myślenia, koja­rzenia faktów, posze­rzają wiedzę, wzbo­ga­cają słow­nictwo. Z okazji Ogól­no­pol­skiego Dnia Głośnego Czytania zapra­szamy naszych czytel­ników do zapo­znania się z książ­kami dla najmłod­szych, w których boha­te­rami są biblio­teki, biblio­te­karze i książki, i w których poru­szana jest tema­tyka czytania.

Na wirtu­alnej tablicy – padlet​.com/… pole­camy kilka tytułów dostęp­nych w naszej biblio­tece. Zachę­camy wszyst­kich – czytajmy dzie­ciom!

Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet
Być jak Rydy­gier – konkurs

Być jak Rydy­gier – konkurs

Wyrazem uznania dla tego wybit­nego czło­wieka i jego wkładu w rozwój polskiej nauki i medy­cyny jest usta­no­wienie w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim Roku Ludwika Anto­niego Rydy­giera. 

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs lite­racki pod patro­natem Prze­wod­ni­czącej Sejmiku Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Elżbiety Piniew­skiej pt. „Być jak Rydy­gier, czyli o łączeniu lekar­skiej, wojskowej i wolno­ściowej pasji w życiu jednego czło­wieka”.

Konkurs jest skie­ro­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

Zasady, warunki udziału oraz szcze­gó­łowe infor­macje doty­czące konkursu znaj­dują się w Regu­la­minie.

Prace należy dostar­czyć do 30.10.2020 r.

Formu­larz zgło­sze­niowy

Zgoda rodziców/opiekunów

Plakat konkursu

Zasoby cyfrowe dla uczest­ników konkursu:

Wystawa „Ludwik Rydy­gier (1850 – 1920) – życie i twór­czość

Doktor Ludwik Rydy­gier: 1850 – 1920 / Jerzy Kałdowski

Prof. Ludwik Rydy­gier [1850 – 1920] / Waldemar Jędrzej­czyk

Stano­wisko Sejmiku Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie usta­no­wienia roku 2020 Rokiem Ludwika Anto­niego Rydy­giera w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim

Rok Rydy­giera – aktu­al­ności

O najsłyn­niej­szym polskim chirurgu i jego związ­kach z Chełmnem – Anna Grzeszna-Kozi­kowska – Muzeum Ziemi Cheł­miń­skiej

Fot.: frag­ment obrazu Leona Wyczół­kow­skiego „Portret dr. Ludwika Rydy­giera z asysten­tami“

Naro­dowe Czytanie 2020

Naro­dowe Czytanie 2020

Ponad dwie­ście osób uczest­ni­czyło w Naro­dowym Czytaniu 2020 wraz z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, która po raz kolejny brała udział w tej ogól­no­pol­skiej akcji zapo­cząt­ko­wanej przez prezy­denta Broni­sława Komo­row­skiego.

W tym roku, w związku epidemią, Biblio­teka zapro­siła na swoją stronę inter­ne­tową, gdzie przy­go­to­wała dla swoich czytel­ników m.in. prezen­tację cytatów „Wartości i anty­war­tości w Balla­dynie Słowac­kiego”, quiz, wirtu­alną wystawę okładek różnych wydań dramatu Słowac­kiego oraz plakat multi­me­dialny. Miło­śnicy lite­ra­tury zostali również zachę­ceni do obej­rzenia ręko­pisu Balla­dyny oraz do wysłu­chania przed­sta­wienia z archiwum Teatru Polskiego Radia z 1979 roku ze znako­mi­tymi kreacjami aktor­skimi.

Od 7 wrze­śnia 2020 r. wszyscy, którzy przy­niosą do Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej przy ulicy M. Skło­dow­skiej-Curie 4 własne egzem­plarze „Balla­dyny” będą mieli możli­wość ozna­ko­wania ich okolicz­no­ściową pieczęcią Naro­dowe Czytanie 2020 lub otrzy­mania karty okolicz­no­ściowej ze stem­plem.

Przez miesiąc, od 7 wrze­śnia do 7 paździer­nika 2020 r., każdy czytelnik, który ma zobo­wią­zanie wobec Biblio­teki za nieter­mi­nowy zwrot zbiorów może uzyskać umorzenie należ­ności po okazaniu odcisku okolicz­no­ściowej pieczęci Naro­do­wego Czytania 2020. Biblio­teka zaprasza do skorzy­stania z tej możli­wości.

Narodowe Czytanie 2020

Program Naro­do­wego Czytania 2020 w Biblio­tece.

Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna

Nasze ekspo­naty na Festi­walu Sztuk Wizu­al­nych

Nasze ekspo­naty na Festi­walu Sztuk Wizu­al­nych

W czwartek, 9 lipca 2020 r. o godz.18.00, nastą­piło otwarcie wystawy Roberta Kuśmi­row­skiego „Four-Bidden Museum“. Wernisaż był jedno­cze­śnie inau­gu­racją VII edycji festi­walu „OKO NIGDY NIE ŚPI“. Ta ekspo­zycja to arty­styczna prze­strzeń „zamro­żona w ramce muze­alnej”, zatrzy­mu­jąca i utrwa­la­jąca czas, miejsca, przed­mioty „ukazane i prze­ka­zane dalszym poko­le­niom”.

Kura­torką Między­na­ro­do­wych Spotkań Nieprzy­pad­ko­wych „OKO NIGDY NIE ŚPI“ 2020 – UCZTA w Galerii Miej­skiej bwa w Bydgoszczy jest Anda Rotten­berg. Tematem tego­rocz­nych spotkań festi­wa­lo­wych jest Uczta. Cytując profe­sora Zbigniewa Miko­łajkę: „Uczta jest prze­cież w swej najgłęb­szej istocie, żywiołem zbio­ro­wego istnienia, rady­kalnym zaprze­cze­niem samot­ności czło­wieka. I w tym właśnie wyraża się jej siła i sens”. Ową siłę i sens będą tworzyli Artyści, Profe­so­rowie, Krytycy, a kosz­tować smaków podczas czte­ro­dniowej UCZTY kultu­ralnej będą Widzowie, Uczest­nicy, Odbiorcy.

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy wypo­ży­czyło ekspo­naty ze swoich zbiorów na wystawę UCZTA. Dzisiaj dzie­limy się z Państwem relacją z werni­sażu i otwarcia festi­walu. Nadmie­niam, że zwie­dzanie odbyło się z zacho­wa­niem reżimu sani­tar­nego zawią­za­nego z ogra­ni­cze­niami Covid-19. Godzinne ocze­ki­wanie w kolejce na wejście do galerii rekom­pen­sują doznania wizu­alne wystawy.

Tekst i zdjęcia: Joanna Grabowska-Jano­wiak

Wirtu­alny spacer 360º w Muzeum Oświaty

Wirtu­alny spacer 360º w Muzeum Oświaty

Wyko­nawca usługi digi­ta­li­zacji metodą foto­grafii pano­ra­micznej wykonał spacer wirtu­alny w Muzeum Oświaty. Niektóre sale tego Wydziału Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy można teraz zwie­dzać wirtu­alnie.

Spacer 360º wyko­nano w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”. Projekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środków Euro­pej­skiego Funduszu Rozwoju Regio­nal­nego oraz ze środków budżetu Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego i Part­nerów Projektu w ramach Regio­nal­nego Programu Opera­cyj­nego Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego na lata 2014 – 2020.

Depar­ta­ment Cyfry­zacji Urzędu Marszał­kow­skiego Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego zaprasza również na wirtu­alne wycieczki po innych inte­re­su­ją­cych zakąt­kach woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego zwią­za­nych z zacho­wa­niem dzie­dzictwa naro­do­wego oraz promocją kultury i sztuki, które wzięły udział w tym projekcie.

Poli­tyka oświa­towa państwa

Poli­tyka oświa­towa państwa

Mini­ster Edukacji Naro­dowej ustalił 3 lipca nastę­pu­jące kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Wdra­żanie nowej podstawy progra­mowej w szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem edukacji przy­rod­ni­czej i mate­ma­tycznej. Rozwi­janie samo­dziel­ności, inno­wa­cyj­ności i kreatyw­ności uczniów.
 2. Wdra­żanie zmian w kształ­ceniu zawo­dowym, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem kształ­cenia osób doro­słych.
 3. Zapew­nienie wyso­kiej jakości kształ­cenia oraz wsparcia psycho­lo­giczno-peda­go­gicz­nego wszystkim uczniom
  z uwzględ­nie­niem zróż­ni­co­wania ich potrzeb rozwo­jo­wych i eduka­cyj­nych.
 4. Wyko­rzy­stanie w proce­sach eduka­cyj­nych narzędzi i zasobów cyfro­wych oraz metod kształ­cenia na odle­głość. Bezpieczne i efek­tywne korzy­stanie z tech­no­logii cyfro­wych.
 5. Dzia­łania wycho­wawcze szkoły. Wycho­wanie do wartości, kształ­to­wanie postaw i respek­to­wanie norm społecz­nych.

Podsta­wowe kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2020 – 2021 – pdf 0,19 MB