Festiwal Galla Anonima

Festiwal Galla Anonima

Zapra­szamy na wyda­rzenie w ramach obchodów 100-lecia odzy­skania nie­pod­le­głości poświę­cone reprin­towi pierw­szej pol­skiej kroniki.

Kronika Galla Anonima w prze­kła­dzie Zyg­munta Komar­nic­kiego wydana jest z nie­zwykłą sta­ran­no­ścią, z zacho­wa­niem wszel­kich ele­mentów śre­dnio­wiecz­nych ksiąg użyt­ko­wych, opra­wiona w deski ze 100-let­niego drewna, szyta ręcznie, z pół­ki­lo­gra­mowym medalem z czy­stego srebra. W druku użyto czcionki karo­liń­skiej. Jest to cie­ka­wostka dla miło­śników książek i pasjo­natów historii. Festiwal Galla Anonima jest orga­ni­zo­wany w kilku mia­stach w Polsce.

Spo­tkanie odbę­dzie się 26 lutego 2019 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy, w sali 210, w godz. 13.30 – 14.30.

Dodat­kowe infor­macje

Spo­tkanie walen­tyn­kowo-kar­na­wa­łowe w Czy­telni

Spo­tkanie walen­tyn­kowo-kar­na­wa­łowe w Czy­telni

W dniu św. Walen­tego w Czy­telni odbyło się spo­tkanie kar­na­wa­łowo-walen­tyn­kowe dla pod­opiecz­nych Fun­dacji Visus Supremus. Biblio­te­karze przed­sta­wili cie­ka­wostki o patronie zako­cha­nych oraz opo­wie­dzieli o kar­na­wale w Polsce i na świecie. Kole­żanka Mariola zapo­znała zapro­szo­nych gości z oby­cza­jami kar­na­wa­ło­wymi w dawnej Polsce począwszy od nowo­rocz­nych, poprzez bale maskowe, rauty, kuligi, a skoń­czywszy na tłu­sto­czwart­ko­wych i ostat­kach. Zapre­zen­to­wała bogatą kolekcję książek i albumów ze zbiorów Biblio­teki, które opisują sta­ro­pol­skie zwy­czaje. Biblio­te­karze prze­czy­tali naj­cie­kawsze frag­menty, a także przy­bli­żyli historię kar­na­wału w Wenecji i Rio de Janeiro. Goście brali również udział w przy­go­to­wa­nych dla nich kon­kur­sach oraz wspólnej zabawie.

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Życie pod zaborem w latach 1772 – 1920. Powrót Byd­goszczy do macierzy

Życie pod zaborem w latach 1772 – 1920. Powrót Byd­goszczy do macierzy

W Domu Dzien­nego Pobytu „Senior“ przy ulicy Jodłowej w Byd­goszczy odbyło się kolejne spo­tkanie, które przy­go­to­wali biblio­te­karze z PBW. Rys dziejów Byd­goszczy w okresie zaboru pru­skiego przed­stawił Tomasz Szulc, miło­śnik dziejów regionu. Poga­dankę uzu­peł­niła lektura frag­mentów tekstów źró­dło­wych z tego okresu.

Mariola Burak

Rok Gustawa Her­linga-Gru­dziń­skiego – wystawa

Rok Gustawa Her­linga-Gru­dziń­skiego – wystawa

Nasze coroczne wystawy poświę­cone pisa­rzom ogło­szonym patro­nami kolej­nych lat stają się już tra­dycją. Tym razem, w roku stu­lecia urodzin Gustawa Her­linga-Gru­dziń­skiego, zapra­szamy na eks­po­zycję pre­zen­to­waną w hallu biblio­teki (I piętro), uka­zu­jącą syl­wetkę autora „Innego świata“ oraz zachę­ca­jącą do lektury jego utworów. Ten prze­ni­kliwy obser­wator rze­czy­wi­stości był nie tylko autorem wspo­mnianej wstrzą­sa­jącej relacji z pobytu w sowieckim łagrze oraz głę­bo­kiej refleksji nad codzien­no­ścią zawartej w „Dzien­niku pisanym nocą“. Miło­śnicy jego twór­czości znają go także jako czło­wieka nie­zwykle wraż­li­wego na piękno sztuki, czer­pią­cego inspi­racje z prze­bo­gatej tra­dycji histo­rycznej i lite­rac­kiej Włoch. Jego intry­gu­jące, często mroczne, zagad­kowe opo­wieści niosą ze sobą ogromny ładunek emo­cjo­nalny i inte­lek­tu­alny.

W zbio­rach naszej biblio­teki znaj­dują się niemal wszystkie publi­ko­wane utwory Her­linga. Ser­decznie zapra­szamy do odwie­dzenia wystawy oraz sko­rzy­stania z utworów Pisarza dostęp­nych za pośred­nic­twem naszych kata­logów.

Anna Krasz­kie­wicz
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych 

Wystawa zdjęć Jana Szyca

Wystawa zdjęć Jana Szyca

Wła­ści­cielem kolekcji foto­grafii Jana Szyca jest Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy, która wspólnie z Biblio­teką Peda­go­giczną im. gen. bryg. prof. Elż­biety Zawac­kiej w Toruniu zor­ga­ni­zo­wała wystawę Pań­stwowe Gim­na­zjum nr 1 im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu w okresie mię­dzy­wo­jennym.

Wer­nisaż odbył się 5 lutego o godz. 12.30 w sali wysta­wowej Biblio­teki Peda­go­gicznej w Toruniu. Na spo­tkanie przy­była mło­dzież, nauczy­ciele i absol­wenci I LO im. M. Koper­nika w Toruniu oraz miesz­kańcy Torunia.

Gości przy­wi­tała dyrektor Dorota Komen­dzińska, która zare­ko­men­do­wała nie­zwykłą eks­po­zycję. Następnie Elż­bieta Glura, wie­lo­letnia dyrektor I LO w Toruniu opo­wie­działa o dzie­jach szkoły, która nie­dawno obcho­dziła jubi­leusz 450-lecia. Szcze­gólną uwagę zwró­ciła na okres mię­dzy­wo­jenny, w którym gim­na­zjum toruń­skie uważane było za jedno z naj­lep­szych w Polsce, a uczył w nim Jan Szyc – nauczy­ciel fizyki, autor zdjęć pre­zen­to­wa­nych na wystawie. Przed­sta­wiła syl­wetkę Jana Szyca, jego zain­te­re­so­wania i zasługi dla szkoły. Dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy Ewa Pro­nobis-Sosnowska opo­wie­działa, w jaki sposób kolekcja nega­tywów zdjęć wyko­na­nych w latach 1914 – 1938 przez Jana Szyca trafiła do jej pla­cówki. O wywo­ły­waniu nega­tywów oraz ich digi­ta­li­zacji opo­wie­dział Marek Nonie­wicz, wice­prezes Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego Związku Pol­skich Arty­stów Foto­gra­fików, kustosz Muzeum Foto­grafii przy Wyższej Szkole Gospo­darki w Byd­goszczy. Starszy wizy­tator z Kura­to­rium Oświaty w Byd­goszczy Dele­ga­tury w Toruniu Czesław Sta­wi­kowski pod­kre­ślił zasługi Jana Szyca jako nauczy­ciela fizyki sto­su­ją­cego nowo­czesne metody nauczania oraz kie­row­nika Ogniska Meto­dycz­nego tego przed­miotu. To dzięki jego dzia­łal­ności pod­niósł się poziom nauczania fizyki. Jan Szyc wypo­sażył także pra­cownię fizyczną w odpo­wiednie urzą­dzenia labo­ra­to­ryjne oraz urzą­dzał kursy dosko­na­lenia zawo­do­wego dla nauczy­cieli. Pro­fesor Jan Szyc był jednym z zało­ży­cieli Toruń­skiego Oddziału Pol­skiego Towa­rzy­stwa Miło­śników Astro­nomii i przez 9 lat pełnił funkcję jego prezesa.

Zdjęcia z okresu mię­dzy­wo­jen­nego pre­zen­to­wane na wystawie przed­sta­wiają m.in. pra­cownie lek­cyjne, uro­czy­stości szkolne, har­cer­skie i patrio­tyczne z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gim­na­zjum Miko­łaja Koper­nika w Toruniu.

W gablo­tach wyeks­po­no­wane zostały naj­starsze zbiory biblio­teczne I LO im. M. Koper­nika w Toruniu, Kronika Pań­stwo­wego Liceum i Gim­na­zjum im. M. Koper­nika w Toruniu za lata 1945/1952, Kronika SKS przy I Szkole Ogól­no­kształ­cącej im. M. Koper­nika w Toruniu oraz książki ze zbiorów Biblio­teki Peda­go­gicznej w Toruniu doty­czące historii I LO im. M. Koper­nika w Toruniu i książki do nauczania fizyki w okresie mię­dzy­wo­jennym i powo­jennym. Dodat­kową atrakcją wystawy są dawne przy­rządy fizyczne wypo­ży­czone z I LO im. M. Koper­nika.

Wystawę można oglądać w sali wysta­wowej Biblio­teki Peda­go­gicznej im. gen. bryg. prof. Elż­biety Zawac­kiej w Toruniu do 28 lutego 2019 r., od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 10.00 do 19.00 oraz w soboty w godzi­nach 10.00 – 15.00.

Zajęcia edu­ka­cyjne „W ciem­ności“

Zajęcia edu­ka­cyjne „W ciem­ności“

W Biblio­tece gości­liśmy grupę uczniów z Zespołu Szkół Inte­gra­cyj­nych nr 29 w Byd­goszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych „W ciem­ności”, przy­go­to­wa­nych w ramach edu­kacji włą­cza­jącej „Poznajmy się” pro­wa­dzonej w naszej pla­cówce. Spo­tkanie było okazją do poznania i zro­zu­mienia potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią wzro­kową oraz przed­sta­wienia przed­miotów uła­twia­ją­cych im codzienne funk­cjo­no­wanie. Podczas zajęć uczniowie zapo­znają się z wybra­nymi tek­stami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kos­sow­skiej, które poma­gają w zdo­byciu wiedzy o różnych nie­peł­no­spraw­no­ściach, zro­zu­mieniu potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych i budo­waniu wza­jem­nych relacji.

Mał­go­rzata Lewan­dowska-Pyż

O awansie zawo­dowym nauczy­ciela języka angiel­skiego

O awansie zawo­dowym nauczy­ciela języka angiel­skiego

W Czy­telni Głównej odbyło się kolejne spo­tkanie nauczy­cieli języka angiel­skiego sku­pio­nych w sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia. Tra­dy­cyjnie popro­wa­dziła je Justyna Adamska. Omó­wiono tym razem zagad­nienia zwią­zane z awansem zawo­dowym nauczy­ciela. Na wszystkie pytania odpo­wia­dała zapro­szona na to spo­tkanie Ilona Zduń­czuk, nauczy­ciel kon­sul­tant z KPCEN-u.

Zimowe opo­wieści w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Zimowe opo­wieści w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Od 9 do 11 stycznia 2018 r. w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odby­wały się zajęcia edu­ka­cyjne zaty­tu­ło­wane „Zimowe opo­wieści”. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie klas I-III ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 56 i 31 w Byd­goszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Mungo oraz Przed­szkola nr 33. Roz­po­czę­liśmy krótką poga­danką na temat trwa­ją­cego kar­na­wału, zimy jako pory roku, jej zalet i wad oraz różnych form zimowej aktyw­ności spor­towej. Omó­wi­liśmy również naj­cie­kawsze przy­kłady z lite­ra­tury pol­skiej i obcej poru­sza­jące tema­tykę zimową.

Podobnie jak na każdych zaję­ciach w Aka­demii głównym ele­mentem było głośne czy­tanie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Tematem obec­nego spo­tkania była zima, więc wybrane przez nas tytuły nawią­zy­wały do tej pory roku. Czy­ta­łyśmy książki „Śnieżny poranek Muminka”, „Zimowy dzień” Chri­stiny Butler, „O żyra­fach, które chciały zoba­czyć śnieg” Anny Oni­chi­mow­skiej oraz „W zimowym lesie” Marca Limoni.

W dalszej części zajęć dzieci wyko­ny­wały mini­pla­katy o tema­tyce zimowej. Na zakoń­czenie zwie­dzi­liśmy wystawkę książek zwią­za­nych z kar­na­wałem zor­ga­ni­zo­waną w Czy­telni. Kolejne spo­tkania z naj­młod­szymi już w lutym.

Grażyna Ruta-Balińska

Uro­czy­stość wrę­czenia nagród

Uro­czy­stość wrę­czenia nagród

W Biblio­tece odbyła się uro­czy­stość wrę­czenia nagród lau­re­atom kon­kursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce“. Konkurs był adre­so­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Zapro­szenie na spo­tkanie przy­jęli nie tylko nagro­dzeni uczniowie z rodzi­cami, ale również nauczy­ciele, przy­go­to­wu­jący ich do kon­kursu.

Zada­niem uczniów było nagranie filmu, który pre­zen­tował metodą book­tal­kingu książkę wybraną przez uczest­nika spośród publi­kacji zaku­pio­nych przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­goszczy w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa. Wypo­wiedź nie mogła prze­kro­czyć 7 minut.

Oce­niając dostar­czone prace komisja kon­kur­sowa wzięła pod uwagę nastę­pu­jące kry­teria:

 • wybór książki,
 • zgod­ność pre­zen­tacji z zasa­dami book­tal­kingu,
 • pomysł, kre­atyw­ność, eks­presję,
 • popraw­ność języ­kową,
 • ory­gi­nal­ność pre­zen­tacji.

Lau­reaci kon­kursu:

I miejsce:
Agnieszka Leman­to­wicz
– I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy

II miejsce ex aequo:
Łukasz Baliński 
– Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych im. Wojska Pol­skiego w Byd­goszczy
Klau­diusz Weber – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy

III miejsce ex aequo:
Wero­nika Bodnar
– Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Sta­ni­sława Wyspiań­skiego w Szu­binie
Matylda Koło­myjec – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy

Wyróż­nienia przy­znano nastę­pu­jącym osobom:

 • Natalia Gac­kowska – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Zuzanna Gołę­biewska – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Jakub Holweg – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
 • Martyna Jarych – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Micha­lina Kochańska – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
 • Wik­toria Nowa­kowska – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
 • Maria Szmyt – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
 • Julia Zygowska – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy

Przy­znano także Nagrodę Dyrek­tora Biblio­teki, którą otrzymał Nikodem Macie­jewski.

Patronat na kon­kursem objął Mar­szałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Cał­becki, Kurator Oświaty Marek Gralik oraz Pre­zy­dent Miasta Byd­goszczy Rafał Bruski. Patronat medialny nad kon­kursem spra­wo­wało Polskie Radio PiK.

Wystawa „Nie­zwykła historia dziadków do orze­chów“

Wystawa „Nie­zwykła historia dziadków do orze­chów“

Do 6 stycznia 2019 roku w Miej­skiej Biblio­tece Publicznej imienia Alek­sandra Janty-Połczyń­skiego w Tucholi można oglądać wystawę dziadków do orze­chów z kolekcji Ewy Biel­skiej i Grażyny Jasiek. Tuchola to trzecie miejsce, po Koro­nowie i Byd­goszczy, gdzie eks­po­naty są pre­zen­to­wane.

Wer­nisaż odbył się 6 grudnia 2018 r. W ten miko­łaj­kowy wieczór licznie spo­tkali się zain­te­re­so­wani historią dziadków do orze­chów, którą przy­bli­żyła wszystkim Ewa Bielska z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. W dniach poprze­dza­ją­cych wystawę Marek Michalak (również z PBW w Byd­goszczy) z częścią eks­po­natów odwie­dził kilka tuchol­skich szkół. Wystawa wywo­łała wiele emocji zarówno wśród małych, jak i dużych odbiorców.

Cer­ty­fikat dla Biblio­teki

Cer­ty­fikat dla Biblio­teki

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!“ to nazwa kam­panii spo­łecznej, w której wzięła udział Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. W ramach kam­panii został prze­pro­wa­dzony cykl zajęć „Poznajmy się” z zakresu edu­kacji włą­cza­jącej dla uczniów z byd­go­skich szkół pod­sta­wo­wych. Zajęcia, w których uczest­ni­czyło 223 uczniów, miały na celu kształ­to­wanie postaw spo­łecz­nych opar­tych na otwar­tości, tole­rancji i empatii wobec osób nie­peł­no­spraw­nych wzro­kowo oraz przy­go­to­wanie uczniów do udzie­lania wła­ściwej pomocy osobom z dys­funkcją wzroku i zauwa­żanie ich pro­blemów.
Dzia­łania pra­cow­ników Biblio­teki, a zwłaszcza Mał­go­rzaty Lewan­dow­skiej-Pyż, zostały doce­nione przez Kujawsko-Pomorski Spe­cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 w Byd­goszczy, który przy­znał Biblio­tece Cer­ty­fikat „Pla­cówka Przy­jazna Osobom Nie­wi­domym“.

certyfikat

podziękowanie

Nie­pod­legła. Lubię to!

Nie­pod­legła. Lubię to!

Uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 12 im. Żwirki i Wigury z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi w Byd­goszczy prze­ka­zali do Muzeum Oświaty w Byd­goszczy księgę „Nie­pod­legła. Lubię to!“ wydaną z okazji 100-lecia odzy­skania przez Polskę nie­pod­le­głości.
Nazwa pro­jektu – „Nie­pod­legła. Lubię to!“ – nawią­zuje do znanego z serwisu spo­łecz­no­ścio­wego przy­cisku, poprzez który użyt­kow­nicy wyra­żają swoją apro­batę oraz zain­te­re­so­wanie danym tematem. Nawią­zując do współ­cze­snych form – inter­ne­to­wych kon­te­nerów, które agre­gują treści o wspólnym mia­now­niku tzw. hash­tagu (#) – zebrano myśli doty­czące #nie­pod­legła.
Z tym na pozór łatwym tematem zmie­rzyli się uczniowie współ­cze­snej szkoły. Zadanie to nie­wąt­pliwie wyma­gało od uczniów chwili refleksji. Pozwo­liło zasta­nowić się nad zna­cze­niem słów, które były ważne sto lat temu i wie­rzymy, że są ważne i dziś. Projekt miał cha­rakter wie­lo­po­ko­le­niowy – swoje prze­my­ślenia w księdze zapi­sali również nauczy­ciele, pra­cow­nicy oraz rodzice uczniów, także cha­rakter wie­lo­wy­mia­rowy. Wpisuje się w obchody stu­lecia nie­pod­le­głości i stawia przed uczniami nie­łatwe zadanie – uza­sad­nienia z pozoru pro­stych słów, a także czyni ich odpo­wie­dzial­nymi za słowo, które zapi­sane – pozo­stanie w historii jako głos dzi­siej­szego poko­lenia. Księga zawiera odpo­wiedzi na pytania: Czym dziś jest Nie­pod­legła? Za co dziś lubimy Polskę?

Tajem­nice Mar­szałka

Tajem­nice Mar­szałka

Zapra­szamy na nowe zajęcia edu­ka­cyjne wpi­su­jące się w obchody rocz­nicy odzy­skania nie­pod­le­głości. Boha­terem pre­zen­tacji, prze­zna­czonej dla uczniów ostat­nich klas szkoły pod­sta­wowej i gim­na­zjum oraz szkół śred­nich, jest Józef Pił­sudski, widziany jako czło­wiek i męż­czyzna uwi­kłany nie tylko w wielka poli­tykę, ale i również w nie­zwykle skom­pli­ko­wane relacje uczu­ciowe. Codzien­ność mar­szałka od lat jest przed­miotem nie­usta­ją­cych dociekań, opra­cowań i publi­kacji histo­ryków, publi­cy­stów oraz pisarzy. Spora kolekcja książek poświę­co­nych tej nie­zwy­kłej postaci, znaj­du­jąca się w zbio­rach naszej Biblio­teki stała się inspi­racją do przy­go­to­wania sce­na­riusza zajęć dla mło­dzieży.

Kontakt w sprawie zapisów uczniów na zajęcia: Anna Krasz­kie­wicz tel. 52 341 30 74 wew. 16.

Spo­tkanie z akwa­relą

Spo­tkanie z akwa­relą

W Wydziale Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych odbyło się „Spo­tkanie z akwa­relą” adre­so­wane do nauczy­cieli ZS nr 33 Spe­cjal­nych dla Dzieci i Mło­dzieży Prze­wlekle Chorej w Byd­goszczy. Uczest­nicy mogli zapo­znać się z mate­ria­łami i tech­ni­kami malar­skimi sto­so­wa­nymi przez akwa­re­li­stów, dowie­dzieć się w jaki sposób zdo­bywać i dosko­nalić umie­jęt­ności, a także pre­zen­tować efekty swojej pracy. Była też okazja do spró­bo­wania swoich sił w tej nie­ła­twej, ale fascy­nu­jącej tech­nice – nauczy­ciele biorący udział w zaję­ciach stwo­rzyli kartki świą­teczne posłu­gując się pro­fe­sjo­nal­nymi mate­ria­łami pla­stycz­nymi. Efekty zasko­czyły i ucie­szyły wszyst­kich – zaim­pro­wi­zo­wana wystawka pre­zen­to­wała się okazale. 

Anna Krasz­kie­wicz

Józef Pił­sudski – postać nie­zwykła, dla nie­któ­rych kon­tro­wer­syjna

Józef Pił­sudski – postać nie­zwykła, dla nie­któ­rych kon­tro­wer­syjna

Doktor Kata­rzyna Gry­sińska – JarmułaUKW w Byd­goszczy wygło­siła w Muzeum Oświaty wykład pt. „Józef Pił­sudski – postać nie­zwykła, dla nie­któ­rych kon­tro­wer­syjna”.
Józef Pił­sudski to jeden z naj­waż­niej­szych poli­tyków pol­skich XX wieku, współ­twórca nie­pod­le­głego państwa pol­skiego w 1918 roku. Czło­wiek nie­zwykle kon­tro­wer­syjny, swoim dzia­ła­niem i zacho­wa­niem zarówno wobec bli­skich, współ­pra­cow­ników, jak i wrogów wzbu­dza­jący nie­jed­no­krotnie skrajne reakcje. Celem wykładu było przy­bli­żenie postaci mar­szałka jako spi­skowca wal­czą­cego o nie­pod­ległą Polskę, dowódcę woj­sko­wego, Naczel­nika Państwa, ale i męża, kochanka, ojca. Odbiorcy wykładu zostali zapo­znani z naj­waż­niej­szymi faktami z życia Józefa Pił­sud­skiego i mitami, które narosły wokół tej wybitnej postaci.