Spotkanie autorskie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lelwicem

Spotkanie autorskie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lelwicem

W biblio­tece odbyła się promocja książki pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Krojanty 1939 – prawda, mity, legendy”. Mono­grafia jest opowie­ścią o 18 Pułku Ułanów Pomor­skich i ich walce 1 września 1939 roku pod Krojan­tami koło Chojnic. Autorzy publi­kacji Marek Pastur­czak, syn dowódcy 2 baterii 11 dywizjonu artylerii konnej oraz Jerzy Lelwic, emery­to­wany oficer WP, przez kilka­dzie­siąt lat prze­pro­wa­dzili setki rozmów z oficerami, podofi­ce­rami, ułanami gromadząc materiał nigdzie dotąd niepu­bli­ko­wany. Twórcy książki wielo­krotnie prze­by­wali w miejscach walk i
potyczek 18 pułku ułanów, porów­nując topo­grafię terenu z mapami z 1939 roku. Autorzy nie kierowali się żadnymi, z góry przy­ję­tymi zało­że­niami ideolo­gicz­nymi ani poli­tycz­nymi. Chcieli poznać i ujawnić prawdę, jaka­kol­wiek by ona była.

Między­na­ro­dowy Dzień Mediacji

Między­na­ro­dowy Dzień Mediacji

Dzisiaj obcho­dzony jest Między­na­ro­dowy Dzień Mediacji – dzień, którego prze­słanie nigdy nie traci na aktu­al­ności, bowiem brzmi „warto rozmawiać”. W związku z tym polecamy książkę pt. „Media­torka” Ewy Zdunek, zakupioną do zbiorów Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Pasjo­nu­jąca powieść o przed­sta­wi­cielce tak mało znanego zawodu, pełna przej­mu­ją­cych historii z sal sądowych, oparta na zawo­do­wych doświad­cze­niach autorki. Nękanie ze strony byłego męża, jego groźby pod adresem dzieci, wyma­ga­jąca praca, brak wsparcia ze strony rodziców, to tylko niektóre wyzwania bohaterki. Musi ona jednak nie tylko stawiać im czoło, ale także pomagać w rozwią­zaniu zawi­kła­nych sytuacji rodzin­nych w sądzie. Wszak od media­torów ocze­ku­jemy cudów… Mediacja to często jedyna okazja, by rozwiązać problemy, które dotykają wielu rodzin. Praca, która jest praw­dziwym powo­ła­niem. Czy jednak pomoże głównej bohaterce poradzić sobie z własnymi kłopotami?

źródło opisu i okładki: www​.gwfoksal​.pl

Zajęcia dla uczniów poświę­cone historii Polski

Zajęcia dla uczniów poświę­cone historii Polski

Jednym z podsta­wo­wych kierunków reali­zacji polityki oświa­towej w roku szkolnym 2018/2019 jest – w związku z przy­pa­da­jącą w tym roku 100. rocznicą odzy­skania niepod­le­głości przez Polskę – wycho­wanie do wartości i kształ­to­wanie patrio­tycz­nych postaw uczniów. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy pragnie więc zaprosić uczniów i nauczy­cieli na zajęcia poświę­cone historii naszego kraju - „Gra o Polskę”.

Celem prowa­dzo­nych zajęć jest rozbu­dzanie miłości do Ojczyzny poprzez poznanie tradycji i historii narodu polskiego oraz jego osiągnięć, a także rozwi­janie zain­te­re­sowań huma­ni­stycz­nych uczniów.

Historię Polski uczniowie poznawać będą w niekon­wen­cjo­nalny sposób – za pomocą gier plan­szo­wych, zapro­jek­to­wa­nych i wyko­na­nych przez prowa­dzące zajęcia Justynę Freli­chowską i Ewę Bielską.

Gry są dosto­so­wane do poziomu rozwoju psycho­fi­zycz­nego i wiedzy uczniów na poszcze­gól­nych etapach eduka­cyj­nych.

Na zajęcia zapra­szamy uczniów szkół podsta­wo­wych (od II klasy) i szkół ponad­pod­sta­wo­wych.

Zgło­szenia – tel. 52 341 19 84 wew. 18 do godz. 15.00
e-mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Plakat do wydruku

Zostań koor­dy­na­torem Wielkiej Ligii Czytel­ników

Zostań koor­dy­na­torem Wielkiej Ligii Czytel­ników

Organizuj razem z nami ogól­no­polski konkurs czytel­niczy dla dzieci i młodzieży!

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy – współ­or­ga­ni­zator i Koor­dy­nator Woje­wódzki IV Ogól­no­pol­skiego Konkursu „Wielka Liga Czytel­ników” poszukuje chętne insty­tucje kultu­ralno-oświatowe do podjęcia współ­pracy poprzez podjęcie funkcji Koor­dy­na­tora Powia­to­wego.

Zachęcamy biblio­teki woje­wódzkie, miejskie, peda­go­giczne, a także ośrodki szkolenia nauczy­ciel oraz szkoły do wzięcia udziału w najwięk­szych zawodach czytel­ni­czych w Polsce.

W tym roku, już po raz czwarty orga­ni­zu­jemy Ogól­no­polski Konkurs „Wielka Liga Czytel­ników”, którego celem jest promocja czytel­nictwa wśród najmłod­szych i ich rodzin. Naszym marzeniem jest, aby jak największa liczba młodych czytel­ników wzięła udział w tej przy­go­dzie z książkami. Aby tak się stało potrzebna jest nam Wasza pomoc.

Konkurs ma charakter etapowy, dlatego stano­wisko koor­dy­na­tora jest dla nas tak ważne. Zadaniem koor­dy­na­tora jest nadzo­ro­wanie przebiegu konkursu na etapie szkolnym i powia­towym. Lata doświad­czeń sprawiły, że wypra­co­wa­liśmy sprawny system orga­ni­zacji tego ogromnego przed­się­wzięcia i z wielką przy­jem­no­ścią udzielimy wszelkich potrzeb­nych infor­macji oraz prze­ka­żemy niezbędne materiały wszystkim chętnym!

Kontakt: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl
ewa.​bedelek@​gmail.​com

Nowy projekt eduka­cyjny w biblio­tece

Nowy projekt eduka­cyjny w biblio­tece

We współ­pracy ze stowa­rzy­sze­niem Kujawsko-Pomorskie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej jest reali­zo­wany kolejny projekt eduka­cyjny skie­ro­wany do uczniów szkół podsta­wo­wych i gimnazjów. Stowa­rzy­szenie KPCDO otrzymało dofi­nan­so­wanie z Fundacji PZU, która została partnerem projektu Akademia Gier Logicz­nych.
Projekt zakłada rozwi­janie kompe­tencji i zain­te­re­sowań mate­ma­tycz­nych uczniów przez wyko­rzy­stanie gier plan­szo­wych. Głównym celem jest edukacja i wycho­wanie przez zabawę oraz pokazanie, iż można ciekawie spędzać czas bez komputera i smartfona. Nowo­czesne gry pomagają kształcić i rozwijać wiele umie­jęt­ności inte­lek­tu­al­nych i społecz­nych oraz mogą być doskonałą pomocą dydak­tyczną dla nauczy­ciela.
Zajęcia są bezpłatne.

Koor­dy­nator projektu – Ewa Bielska
Prosimy o kontakt tele­fo­niczny w sprawie ustalenia terminu zajęć – 52 341 19 84

Światowy Dzień Drzewa

Światowy Dzień Drzewa

W Światowym Dniu Drzewa – 10 paździer­nika polecamy wszystkim, a w szcze­gól­ności młodszym czytel­nikom cykl książek „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki. Zostały one zakupione do zbiorów Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Burza powaliła olbrzymi stary dąb. Było to Magiczne Drzewo. Ludzie zrobili z niego setki przed­miotów, a każdy zachował cząstkę magicznej siły.

Magiczne drzewo” to seria przy­go­do­wych książek, w których dominuje przyjaźń, humor, niesa­mo­wite tempo akcji, jak również zdrada, groza i tajemnica. Można też spotkać dużo niepraw­do­po­dob­nych stworzeń i innych fanta­stycz­nych postaci.

Opowieści Magicz­nego Drzewa są podstawą znanego na całym świecie cyklu filmów, nagro­dzo­nego EMMY – tele­wi­zyjnym Oskarem.

Magiczne drzewo. Pojedynek
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2012
Magiczne drzewo. Tom 2. Tajemnica mostu: nowa wersja
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2018
Magiczne drzewo. Tom 3. Olbrzym
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2011
Magiczne drzewo. Tom 5. Gra
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2013
Magiczne drzewo. Tom 6. Cień smoka
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2014
Magiczne drzewo. Tom 7. Świat ogromnych
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2015
Magiczne drzewo. Tom 8. Inwazja
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2016
Magiczne drzewo. Tom. 9. Berło
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2017

opis na podst. www​.znak​.com​.pl
źródło okładki: www​.znak​.com​.pl

Wernisaż prac Elżbiety Ratajczak

Wernisaż prac Elżbiety Ratajczak

W biblio­tece odbył się wernisaż wystawy pt. „Kodrysy duszy“ autorstwa Elżbiety Ratajczak, zorga­ni­zo­wany przez Muzeum Oświaty w Bydgoszczy. Artystka opro­wa­dziła po wystawie uczest­ników spotkania, opowie­działa jak powstaje Kodrys, omówiła prezen­to­wane prace i prze­pro­wa­dziła zwie­dza­ją­cych przez tajniki zapisane w symbolice prezen­to­wa­nych prac. Wernisaż spotkał się z dużym zain­te­re­so­wanie odbiorców.

Elżbieta Ratajczak z wykształ­cenia jest kreśla­rzem, a ponad wszystko pasjo­natką sztuki. Brała udział w licznych konkur­sach plastycz­nych i plenerach arty­stycz­nych. Twórczość plastyczna artystki to malarstwo szta­lu­gowe, rysunek, rzeźba, foto­grafia. Stosuje różne techniki malarskie: akryl, tusz, ołówek, suche pastele. Tematami jej prac są krajo­brazy, portrety, martwa natura, a przede wszystkim rysunek intu­icyjny – kodrys. Są one zaszy­fro­waną infor­macją. To auto­ma­tyczne pismo rysunkowe prze­ka­zu­jące wiedzę z naszej prze­strzeni. Proces powsta­wania kodrysu polega na łączeniu się na subtelnym poziomie z duszą innej osoby prze­ni­kając jej naturę, by za pomocą symbo­licz­nego obrazu ukazać to w kodrysie. Przed­stawia on odbicie fal duszy wysy­ła­nych w otoczenie i jest zapisem symbo­licznym, często tajem­ni­czym.

Wystawa na 100-lecie odzy­skania niepod­le­głości Polski

Wystawa na 100-lecie odzy­skania niepod­le­głości Polski

Z okazji 100-lecia Niepod­le­głości Polski Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy przy­go­to­wała wystawę foto­grafii, dotyczącą historii szkol­nictwa w okresie między­wo­jennym. Wyda­rzenie to jest objęte patro­natem Marszałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego.

Inspi­racją przed­się­wzięcia było nabycie do zbiorów Biblio­teki kolekcji negatywów foto­grafii Jana Szyca, wyko­na­nych w latach 1914 – 1938 wraz z opisem poszcze­gól­nych negatywów doty­czą­cych szkoły, w której pracował, czyli Państwo­wego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika, a obecnie Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na nega­ty­wach utrwalono sceny z życia szkoły, która w 2018 r. obchodzi jubileusz 450-lecia dzia­łal­ności.

Ekspo­zycja składa się z dzie­sięciu plansz, z których pierwsza przed­stawia najważ­niejsze daty z dziejów I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kanwą scena­riusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922 – 1952 był nauczy­cielem tej szkoły. Plansze zawierają zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego, m.in. pracowni lekcyj­nych, uroczy­stości szkolnych, harcer­skich i patrio­tycz­nych z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gimnazjum Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor Jan Szyc był nauczy­cielem fizyki i opiekunem Szkolnego Koła Astro­no­micz­nego. Był także jednym z zało­ży­cieli Toruń­skiego Oddziału Polskiego Towa­rzy­stwa Miło­śników Astro­nomii, a także jego prezesem oraz członkiem Towa­rzy­stwa Naukowego w Toruniu i Polskiego Towa­rzy­stwa Fizycz­nego.

Wystawie przy­świe­cają nastę­pu­jące cele:

 • Rozwijać patrio­tyczne, obywa­tel­skie i społeczne postawy uczniów poprzez przy­bli­żenie historii życia ich rówie­śników sprzed lat;
 • Czcić pamięć o ludziach, którzy żyli, pracowali i tworzyli historię regionu oraz ocalić od zapo­mnienia wyda­rzenia, które się na nią złożyły;
 • Ochronić dzie­dzictwo kulturowe regionu dla przy­szłych pokoleń i aktywnie promować w środo­wisku zachowane artefakty;
 • Wydobywać dokumenty życia codzien­nego oraz zachować je w jak najlep­szym stanie dla przy­szłych pokoleń, poprzez ich digi­ta­li­zację;
 • Dotrzeć z infor­macją o tych fascy­nu­ją­cych zasobach do najszer­szego grona odbiorców i udostępnić je środo­wisku lokalnemu.

Wystawa jest tylko małym frag­mentem kolekcji 194 negatywów, w tym na płytach szklanych (dage­ro­ty­pach), które znajdują się w zbiorach Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Można mówić o małym cudzie, w obliczu tego, że udało się zachować negatywy, które mają blisko 100 lat i dokładnie wiadomo, kto jest ich autorem. Natomiast wielkim cudem jest fakt, iż uwiecz­nione zdjęcia przed­sta­wiają wyda­rzenia, miejsca i ludzi, które dla nas – współ­cze­snych i przy­szłych pokoleń – są istotne.

Do powstania wystawy przy­czy­niło się wiele osób. Dzięki dzia­ła­niom pani prof. dr hab. Lidii Smentek, jej osobistym kontaktom i zaan­ga­żo­waniu, można było zakupić do zbiorów Biblio­teki negatywy zdjęć od kolek­cjo­nera, pana Zbigniewa Kiełbasy z Poznania. Autorem wersji cyfrowej zdjęć jest pan Marek Noniewicz, artysta foto­grafik, człowiek o wielkiej pasji, wice­prezes Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego Związku Polskich Artystów Foto­gra­fików i kustosz Muzeum Foto­grafii przy Wyższej Szkole Gospo­darki w Bydgoszczy, który wywołał negatywy i dokonał ich digi­ta­li­zacji dla potrzeb ekspo­zycji. Autorkami scena­riusza wystawy są panie: Joanna Grabowska-Janowiak, Iwona Skowron i Małgo­rzata Kali­nowska, nauczy­cielki z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Terminy prezen­tacji:
4 – 21 września 2018 r. – w Urzędzie Marszał­kow­skim w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, na pierwszym piętrze budynku,
22 września – na terenie Centrum Kultu­ralno-Kongre­so­wego Jordanki,
24 września – 12 paździer­nika – na Rynku Nowo­miej­skim w Toruniu,
12 paździer­nika – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ekspo­zycja jest mobilna. Istnieje możliwość jej wypo­ży­czenia.
Infor­macje i zapisy w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, od ponie­działku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, pod nr tel. 52 342 65 90.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka serdecznie zaprasza do obej­rzenia tej niezwy­kłej prezen­tacji.
Wystawa została sfinan­so­wana ze środków budże­to­wych Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego.

Opra­co­wanie cyfrowe negatywów zdjęć: Marek Noniewicz
Opra­co­wała: Ewa Pronobis-Sosnowska

Biblio­teka skarbnicą wiedzy – książki na każdą okazję

Biblio­teka skarbnicą wiedzy – książki na każdą okazję

Rozpo­czę­liśmy VIII edycję Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek zaty­tu­ło­waną „Biblio­teka skarbnicą wiedzy – książki na każdą okazję”. Inau­gu­ra­cyjne spotkania zaty­tu­ło­wane „Poznajemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza“ odbyły się 25 i 27 września br. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie drugich klas Szkoły Podsta­wowej nr 31, dzieci z Przed­szkola nr 33 oraz Przed­szkola Niepu­blicz­nego św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy.

W trakcie spotkań dzieci miały okazję m.in. poznać pracę biblio­te­karza, dowie­dzieć się czym jest książka i jakie są jej rodzaje, co to jest biblio­teka i jaką pełni rolę. Podkre­śla­liśmy ważną rolę głośnego czytania oraz przy­bli­ża­liśmy najmłod­szym idee kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom.

Najważ­niej­szym elementem zajęć było głośne czytanie utworów zwią­za­nych z książką i biblio­teką. Wybrane przez nas tytuły to „Tajemnica biblio­teki” z serii Biuro Detek­ty­wi­styczne Lassego i Mai oraz dwie części przygód Franklina „Franklin czyta kolegom” oraz „Franklin i książka z biblio­teki”.

Najcie­kaw­szym punktem programu była wycieczka po biblio­tece: dzieci zwiedziły Wydział Infor­macji, Wypo­ży­czalnię, Czytelnię i magazyny książek. W każdym z tych miejsc pracujący tam biblio­te­karze opowia­dali najmłod­szym o swojej pracy. Zajęciom towa­rzy­szyła wystawa książek dzie­cię­cych ze zbiorów PBW, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Kolejne spotkania w ramach Akademii odbędą się w paździer­niku.

Czytamy Sulimę-Kamiń­skiego

Czytamy Sulimę-Kamiń­skiego

W czytelni głównej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Głośne czytanie“ przy­go­to­wane dla osób niewi­do­mych i słabo­wi­dzą­cych z Koła Powia­to­wego w Bydgoszczy Polskiego Związku Niewi­do­mych. Okazją do spotkania były obchody 90. rocznicy urodzin Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego, najwy­bit­niej­szego bydgo­skiego pisarza, autora „Mostu Królowej Jadwigi“. Biblio­te­karze zapre­zen­to­wali wybrane fragmenty wymie­nionej książki oraz wspo­mnienia osób, które dobrze znały i pamiętają pisarza.

Prezen­tacja wystawy plene­rowej w Centrum Jordanki

Prezen­tacja wystawy plene­rowej w Centrum Jordanki

W minioną sobotę biblio­teka prezen­to­wała ekspo­zycję „450 I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Toruniu“ podczas uroczy­stej gali jubi­le­uszowej VII Zjazdu Absol­wentów w Centrum Kultu­ralno-Kongre­sowym Jordanki w Toruniu.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy przy­go­to­wała tę wystawę foto­grafii dotyczącą historii szkol­nictwa w okresie między­wo­jennym na podstawie zbiorów Muzeum Oświaty w Bydgoszczy (negatywów, w tym dage­ro­typów, z lat 1914 – 1938). Ekspo­zycja przed­stawia kolekcję zdjęć autorstwa Jana Szyca, nauczy­ciela Państwo­wego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Inspi­racją przy­go­to­wania wystawy stały się obchody jubi­le­uszowe najstar­szej szkoły w regionie.

.

Biblio­teka skarbnicą wiedzy – książka na każdą okazję

Biblio­teka skarbnicą wiedzy – książka na każdą okazję

Początek VIII edycji zajęć w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek pod hasłem „Biblio­teka skarbnicą wiedzy – książka na każdą okazję“ – wspie­ranie reali­zacji prio­ry­tetu polityki oświa­towej państwa na rok 2018/2019 wyzna­czonej przez Mini­ster­stwo Edukacji Narodowej – „Wycho­wanie do wartości i kształ­to­wanie patrio­tycz­nych postaw uczniów“.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza grupy przed­szkolne i szkolne do udziału w kolejnej edycji bezpłat­nych zajęć eduka­cyj­nych. VIII edycja poświę­cona będzie promocji książki i biblio­teki oraz upowszech­nianiu czytel­nictwa jako jednego z ważnych elementów i skutecz­nych narzędzi wspie­ra­ją­cych wycho­wawczą rolę placówek oświa­to­wych. Zależy nam także na podkre­ślaniu istotnej roli wartości, tradycji, kształ­to­wania postaw prospo­łecz­nych oraz edukacji patrio­tycznej najmłod­szych, co stanowi skuteczną metodę kształ­tu­jącą nowe umie­jęt­ności i właściwe postawy u dzieci. Patrio­tyzm wyraża się w przy­wią­zaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Jest to także troska o takie wartości, jak: rodzina, naród, język ojczysty, historia, dzie­dzictwo, tradycja, obyczaje, kultura, religia oraz tery­to­rium. Poprzez kontakt z lite­ra­turą chcemy podkre­ślać ważną rolę edukacji do wartości i edukacji patrio­tycznej wśród najmłod­szych poprzez:

 • przy­bli­żanie tradycji, zwyczajów naro­do­wych, świą­tecz­nych, regio­nal­nych oraz dbałość o ich posza­no­wanie i pielę­gno­wanie,
 • promo­wanie pozy­tyw­nych wartości tj. dobro, szacunek, miłość, tole­rancja itp.,
 • podkre­ślanie ważnej roli edukacji regio­nalnej i wytwa­rzanie poczucia wspólnoty z „małą ojczyzną”,
 • przy­bli­żanie symboliki narodowej i uwraż­li­wianie na szacunek wobec tych symboli,
 • troskę o język ojczysty, dbałość o jego czystość i piękno.

Celem ogólnym zajęć jest promo­wanie wśród dzieci przed­szkol­nych i uczniów młodszych klas szkół podsta­wo­wych książki i biblio­teki, wytwo­rzenie pozy­tyw­nych motywacji do czytania książek i inte­gracja dzieci. Ponadto chcemy wspierać rozwój dziecka poprzez głośne czytanie oraz podkre­ślanie wartości książki jako niezbęd­nego elementu dla prawi­dło­wego rozwoju najmłod­szych. Wycho­wawcza rola takich działań jest szeroko znana i z pewnością pomoże wzmocnić pracę szkół i placówek eduka­cyj­nych w tym zakresie.
Cele szcze­gó­łowe:

 • popu­la­ry­zacja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
 • wsparcie szkół i placówek eduka­cyj­nych w zakresie reali­zacji funkcji wycho­waw­czej,
 • kształ­to­wanie tożsa­mości narodowej i współ­uczest­nictwa w pielę­gno­waniu tradycji,
 • rozwi­janie poczucia odpo­wie­dzial­ności oraz szacunku dla symboli naro­do­wych,
 • promocja pozy­tyw­nych wartości tj. dobro, szacunek, przyjaźń, miłość, tole­rancja,
 • inte­gracja dzieci i dosko­na­lenie umie­jęt­ności współ­dzia­łania w zespole,
 • wyrów­ny­wanie szans eduka­cyj­nych dzieci z różnych placówek,
 • rozwi­janie w uczest­ni­kach zain­te­re­so­wania lite­ra­turą,
 • przy­go­to­wanie dzieci do roli świa­do­mego czytel­nika,
 • wytwo­rzenie pozy­tyw­nych motywacji do czytania książek,
 • promo­wanie i upowszech­nianie regio­nal­nego dzie­dzictwa kultu­ro­wego,
 • kształ­to­wanie wraż­li­wości arty­stycznej dzieci.

Cała Polska Czyta DzieciomCykl zajęć będzie polegał na czytaniu wybranych tekstów lite­rac­kich (bajek, baśni, legend, opowiadań) zwią­za­nych z opra­co­wa­nymi tematami spotkań. Zajęcia będą uatrak­cyj­niane pogadanką lub prezen­tacją wpro­wa­dza­jącą, zabawnymi i ciekawymi aneg­do­tami, rozmową kierowaną z dziećmi na temat czytanych utworów oraz dająca im możliwość wyrażenia swoich emocji. W ramach każdych zajęć uczest­nicy wykonają prace plastyczne lub inne zadania związane z tematem (ilustracje do prezen­to­wa­nych książek, plakaty, krzyżówki, kartki okolicz­no­ściowe, rebusy, zagadki, quizy itp.).

Działanie zostanie zreali­zo­wane w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy w roku szkolnym 2018/2019.

Nasze działania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

Propo­no­wane tematy najbliż­szych zajęć:

Wrzesień 2018 – „Jesienne spotkania z książką”; „Poznajemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza”
Październik 2018 – „Boha­te­rowie polskich książek”; „Autorzy lite­ra­tury dzie­cięcej”
Listopad 2018 – „Misie w lite­ra­turze”; „Barwy i symbole narodowe”
Grudzień 2018 – „Najpięk­niejsze świą­teczne opowieści”; „Tradycje Świąt Bożego Naro­dzenia”
Styczeń 2019 – „Zima w lite­ra­turze”; „Boha­te­rowie zimowych historii”
Luty 2019 – „Walen­tyn­kowe spotkania”; „Uczucia w moim życiu”
Marzec 2019 – „Wiosna w lite­ra­turze”; „Wiel­ka­nocne tradycje i zwyczaje”
Kwiecień 2019 – „Bydgoszcz moje miasto”; „Poznajemy symbole naszego miasta”
Maj 2019 – „Bajki świata”; „Barwy i symbole narodowe”
Czerwiec 2019 – „Wakacje tuż, tuż”; „Warto być aktywnym”

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zajęciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają od 60 do 90 minut.

Zgło­szenia przyjmuje :
Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 01 40 lub e-mail : gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Infor­macja do pobrania w formacie pdf
Plakat w formacie pdf

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy na kartach pracy magi­ster­skiej

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy na kartach pracy magi­ster­skiej

Z ogromną radością i satys­fakcją dyrekcja oraz pracow­nicy Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy przyjęli wiadomość o powstaniu pracy magi­ster­skiej na temat tejże biblio­teki oraz jej patrona.

Tytuł pracy brzmi Postać Mariana Rejew­skiego w świetle archi­wa­liów prze­cho­wy­wa­nych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy. Autorką jej jest pani Martyna Kałdunek, studentka Archi­wi­styki i zarzą­dzania doku­men­tacją Uniwer­sy­tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Niniejsza praca napisana jest pod kierun­kiem prof. dr. hab. Waldemara Rozyn­kow­skiego.

Celem tego niezwy­kłego dzieła było ukazanie postaci wybitnego mate­ma­tyka, bydgosz­cza­nina, kryp­to­loga oraz upamięt­nienia go przez biblio­tekę, której jest patronem. Studentka opierała się głównie na źródłach w postaci Kroniki PBW oraz drobnych arty­ku­łach na temat biblio­teki. Większość zamiesz­czo­nych w pracy foto­grafii pochodzi z kilku kronik oraz oficjalnej strony inter­ne­towej PBW.

Publi­kacja składa się z czterech rozdziałów: pierwszy dotyczy historii Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy, natomiast drugi rozdział to biografia Mariana Rejew­skiego. Kolejna część opisuje wszelkie starania biblio­teki o uzyskanie patronatu słynnego kryp­to­loga, natomiast ostatni rozdział dotyczy upamięt­niania swojego patrona poprzez orga­ni­zację prze­róż­nych konkursów, wystaw, zajęć eduka­cyj­nych, wśród których punktem kulmi­na­cyjnym było usta­no­wienie roku 2015 rokiem Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Ta praca to bardzo ważny i cenny dokument dla biblio­teki, jej pracow­ników, czytel­ników, wszyst­kich osób z nią zwią­za­nych, jak również dla przy­szłych pokoleń bydgosz­czan i nie tylko.

Oferta szkoleń i warsz­tatów dla nauczy­cieli w roku 2018/2019

Oferta szkoleń i warsz­tatów dla nauczy­cieli w roku 2018/2019

Awans zawodowy nauczy­ciela biblio­te­karza – fakty i mity: 6 godz.
Adresaci: nauczy­ciele biblio­te­karze ubie­ga­jący się o stopień awansu zawo­do­wego
Cele: posze­rzenie wiedzy na temat doku­men­to­wania i podsu­mo­wania stażu na kolejne stopnie awansu zawo­do­wego, uzyskanie prak­tycz­nych wskazówek doty­czą­cych groma­dzenia, przed­sta­wiania i podsu­mo­wy­wania doku­men­tacji niezbędnej do zakoń­czenia procedury awansu.

Ewidencja zbiorów biblio­tecz­nych w praktyce szkolnej: 2 godz.
Adresaci: nauczy­ciele biblio­te­karze szkół wszyst­kich typów
Cele: przy­bli­żenie uczest­nikom tematyki związanej z ewidencją w biblio­tece
(aktualny stan prawny w zakresie ewidencji zbiorów, ewidencja kompu­te­rowa i trady­cyjna, skontrum, selekcja, zago­spo­da­ro­wanie mate­riałów zbędnych), wymiana doświad­czeń zawo­do­wych – najczęstsze problemy w codziennej pracy związane z ewidencją zbiorów.

Opis biblio­gra­ficzny jako element warsztatu biblio­te­kar­skiego: 4 godz.
Adresaci: nauczy­ciele, wszyscy zain­te­re­so­wani
Cele: poznanie norm i przepisów kata­lo­go­wania stoso­wa­nych do opra­co­wana rzeczo­wego zbiorów biblio­tecz­nych; nabycie umie­jęt­ności tworzenia opisów biblio­gra­ficz­nych różnych typów doku­mentów; propa­go­wanie działań biblio­teki w zakresie rozwią­zy­waniu problemów warsz­ta­to­wych biblio­te­karzy szkolnych.

IBUK Libra – wirtualna czytelnia książek elek­tro­nicz­nych: 2 godz.
Adresaci: nauczy­ciele, wszyscy zain­te­re­so­wani zdobyciem wiado­mości o zasadach działania platformy IBUK
Cele: przy­go­to­wanie użyt­kow­ników do korzy­stania z wirtu­alnej czytelni, rozwi­janie i dosko­na­lenie umie­jęt­ności wyszu­ki­wania infor­macji przy użyciu różnych źródeł infor­macji; propa­go­wanie zbiorów i usług PBW.

Story Jumper – elek­tro­niczna ksią­żeczka: 2 godz.
Adresaci: nauczy­ciele szkół podsta­wo­wych
Cele: poznanie narzędzia do tworzenia ksią­że­czek elek­tro­nicz­nych, nabywanie umie­jęt­ności samo­dziel­nego tworzenia ksią­że­czek z wyko­rzy­sta­niem narzędzi dostęp­nych w programie, poznanie metod wyko­rzy­stania narzędzia w pracy z uczniami.

Tworzymy filmy ze zdjęć: 2 godz.
Adresaci: nauczy­ciele wszyst­kich przed­miotów, nauczy­ciele biblio­te­karze
Cele: umie­jęt­ność posłu­gi­wania się sieciowym edytorem foto­grafii BeFunky, umie­jęt­ność stwo­rzenia opowieści ze zdjęć w programie Photo Story 3 dla Windows oraz Animoto; umie­jęt­ność zapisania historii w postaci pliku z rozsze­rze­niem .wmv, a także udostęp­nienia filmu ze zdjęć w programie Animoto.

Kahoot i Quizizz – ciekawe sposoby na ankietę, sondaż lub quiz: 2 godz.
Adresaci: nauczy­ciele wszyst­kich przed­miotów, nauczy­ciele biblio­te­karze
Cele: poznanie możli­wości programów Kahoot i Quizizz, umie­jęt­ność tworzenia ankiety bądź quizu w programie Kahoot i Quizizz oraz udostęp­nianie ich.

Padlet i Pikto­chart jako formy promocji w edukacji: 2 godz.
Adresaci: nauczy­ciele biblio­te­karze, nauczy­ciele innych przed­miotów, zain­te­re­so­wani
Cele: umie­jęt­ność posłu­gi­wania się progra­mami Padlet i Pikto­chart, umie­jęt­ność tworzenia tablicy w programie Padlet, umie­jęt­ność tworzenia plakatu w programie Pikto­chart.

KAMI­SHIBAI – teatr ilustracji: 5 godz.
Adresaci: nauczy­ciele, nauczy­ciele biblio­te­karze, zain­te­re­so­wani
Cele: nabycie podsta­wowej wiedzy na temat techniki jaką jest Teatr Ilustracji Kami­shibai, umie­jęt­ności właściwej i efek­tywnej prezen­tacji kami­shibai; poznanie możli­wości wyko­rzy­stania jej do reali­zacji celów eduka­cyj­nych na lekcjach i zajęciach.

LEAR­NIN­GAPPS – bezpłatna platforma do tworzenia ćwiczeń inte­rak­tyw­nych i gier dydak­tycz­nych, umoż­li­wia­jąca założenie wirtu­alnej klasy i pracę z uczniami na plat­formie: 6 godz.
Adresaci: nauczy­ciele i wszyscy zain­te­re­so­wani tworze­niem prostych ćwiczeń i gier oraz pomocy wyko­rzy­sty­wa­nych w procesie dydak­tycznym.
Cele: przy­go­to­wanie do sprawnego posłu­gi­wania się narzę­dziami ofero­wa­nymi przez platformę, opano­wanie umie­jęt­ności tworzenia własnych inte­rak­tyw­nych ćwiczeń, nabycie umie­jęt­ności pracy z uczniami w wirtu­alnej klasie.

Szkolenia są nieod­płatne. Odbędą się po utwo­rzeniu grupy szko­le­niowej.
Kontakt: tel. 52 341 – 30 – 74 wew. 16, e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl