Wybrane nowości peda­go­giczne w zbio­rach

Wybrane nowości peda­go­giczne w zbio­rach

Mutyzm wybiórczyMutyzm wybiórczy : skuteczne metody terapii / redakcja naukowa Maria Bystrza­nowska, Ewelina Bystrza­nowska. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“ , 2020.

Sygn. 166924

Po niespełna dwóch latach od wydania książki pt. Mutyzm wybiórczy – poradnik dla rodziców, nauczy­cieli i specja­li­stów, która spotkała się z bardzo pozy­tywnym przy­ję­ciem, zarówno wśród rodziców, jak również wśród nauczy­cieli i specja­li­stów, Maria Bystrza­nowska, tym razem wspólnie z córką Eweliną Bystrza­nowską – psycho­lo­giem o specjal­ności klinicznej, przy­stą­piły do opra­co­wania nowej książki z zakresu mutyzmu wybiór­czego (MW). Książkę tę można z jednej strony potrak­tować jako konty­nu­ację ww. porad­nika, z drugiej zaś może ona stanowić całkiem odrębną całość.

Do jej napi­sania zapro­szone zostało szersze grono osób: prak­tyków pracu­ją­cych na co dzień z dziećmi z muty­zmem wybiór­czym (psycho­logów, logo­pedów, peda­gogów i nauczy­cieli), a także rodziców dzieci z MW oraz osoby dorosłe, które już w dzie­ciń­stwie miały objawy tego zabu­rzenia i nie otrzy­mały właściwej pomocy. Zamiarem autorek było, aby powstała publi­kacja wszech­stronnie opisu­jąca to coraz powszech­niej diagno­zo­wane zabu­rzenie lękowe, w szcze­gól­ności skuteczne sposoby jego terapii, co ważne, z uwzględ­nie­niem realiów i specy­fiki polskiego systemu oświaty.

OgrodoterapiaOgro­do­te­rapia : scena­riusze zajęć i zabaw dla przed­szko­laków, w tym dzieci z niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną i auty­zmem / Maria Kuleczka-Raszewska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 166928, 166929

Poradnik dla osób pracu­ją­cych z dziećmi niepeł­no­spraw­nymi i auty­stycz­nymi. Inspi­racją do jej napi­sania była osobista fascy­nacja autorki przy­rodą, możli­wo­ściami wyko­rzy­stania jej walorów oraz pasja pracy z dziećmi. Powstała w wyniku wielo­let­niej prak­tyki zawo­dowej, w której autorka łączy różne metody i formy terapii, by w opty­malnym stopniu wspo­magać rozwój psycho­fi­zyczny dzieci z różnymi niepeł­no­spraw­no­ściami.

Książka zawiera:

 • program ogro­do­te­rapii dla przed­szko­laków, w tym dzieci z niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną i auty­zmem,
 • przy­kłady scena­riuszy zajęć w ogro­dzie z uwzględ­nie­niem pór roku,
 • narzę­dzie diagno­styczne umoż­li­wia­jące ewalu­ację,
 • teksty piosenek wyko­rzy­sta­nych w programie.

Do książki dołą­czona jest płyta CD z autor­skimi piosen­kami w wersjach wokalnej i instru­men­talnej.

Portfolio w kształceniu nauczycieliPort­folio w kształ­ceniu nauczy­cieli / Maria Szymańska. – Kraków : Wydaw­nictwo Naukowe Akademii Igna­tianum, 2019.

Sygn. 166930, 166931

Koncepcję autorską port­folio w kształ­ceniu nauczy­cieli, wypra­co­waną przez Autorkę w ciągu kilku­let­nich badań w prak­tyce eduka­cyjnej, należy ocenić bardzo wysoko. Choć rezul­taty badań zostały odnie­sione do potwier­dzenia znaczenia port­folio w kształ­ceniu reflek­syjno-trans­for­ma­cyjnym nauczy­cieli, to jednak trzeba je uznać za znaczący wkład do prak­tyki eduka­cyjnej na poziomie wyższym i do pedeu­to­logii. […]

Publi­kacja ma walor synte­zu­jący znaczący dorobek Marii Szymań­skiej w dzie­dzinie pedeu­to­logii i dydak­tyki szkoły wyższej. Ponadto przed­stawia unika­towy proces inter­cepcji wartości w kształ­to­waniu tożsa­mości zawo­dowej nauczy­ciela i peda­goga.

Dr hab. Miro­sława Zalewska-Pawlak, prof. UŁ

Nauczy­ciel, jak artysta, filozof czy pisarz, może dobrze wyko­nywać swoją pracę tylko wówczas, gdy czuje się nieza­leżną jednostką kiero­waną płynącym z wewnątrz impulsem twór­czym, niezdo­mi­no­waną przez zewnętrzną władzę“ – tak w połowie XX wieku o prawo nauczy­ciela do samo­sta­no­wienia i spraw­czości upominał się Bertrand Russell (1872 – 1970), wyka­zując jak coraz bardziej potężne są wrogie siły, które nie godzą się na auto­nomię nauczy­ciela – siły dążące do tego, aby urobić go na wyłącznie posłuszny im instru­ment.

Jeśli nauczy­ciel ma faktycznie pełnić podsta­wową swą powin­ność, jaką jest kształ­to­wanie różnych aspektów ludz­kiej samo­dziel­ności, spraw­czości i podmio­to­wości, to wpierw on sam musi syste­ma­tycznie kształ­tować w sobie te właści­wości i walory (cnoty). Ta wyma­ga­jąca usta­wicznej refleksji – a rzec też można: czuj­ności teore­tycznej i troski koncep­cyjnej – proble­ma­tyka pedeu­to­lo­giczna jest przed­miotem rzetel­nych i pogłę­bio­nych studiów w mono­grafii Port­folio w kształ­ceniu nauczy­cieli. Istotne walory poznawcze tej mono­grafii mogą – zgodnie z zamie­rze­niem Autorki – sprzyjać również wzmac­nianiu pozy­tyw­nych zmian w prak­tyce działań peda­go­gicz­nych.

Dr hab. Marek Rembierz

Wielokulturowość w ujęciu interdyscyplinarnymWielo­kul­tu­ro­wość w ujęciu inter­dy­scy­pli­narnym / Anna Kwiat­kowska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA : Instytut Psycho­logii. Polska Akademia Nauk, 2019.

Sygn. 166943, 166944

Według danych Orga­ni­zacji Narodów Zjed­no­czo­nych (ONZ) ponad 250 milionów ludzi żyje w krajach innych niż te, w których się urodzili. Stanowi to ok. 3% miesz­kańców Ziemi. Niewiele społecz­nych zagad­nień budzi obecnie tak silne emocje, jak kwestia wielo­kul­tu­ro­wości i migracji. Możli­wość harmo­nij­nego funk­cjo­no­wania społe­czeństw otwar­tych na mniej­szości lub będą­cych kultu­rowym tyglem jest przed­miotem gorą­cych, lecz nieko­niecznie rzeczo­wych sporów. Anna Kwiat­kowska prezen­tuje współ­czesną wiedzę doty­czącą zagad­nienia wielo­kul­tu­ro­wości widzia­nego zarówno z perspek­tywy makro‑, jak i mikro­spo­łecznej. Prezen­tuje domi­nu­jące dyskursy społeczno-poli­tyczne doty­czące wielo­kul­tu­ro­wości, zwłaszcza wobec imigrantów i uchodźców, rela­cjo­nuje najważ­niejsze fakty, za pomocą których można scha­rak­te­ry­zować różno­rod­ność kultu­rową współ­cze­snych społe­czeństw oraz ocenić poli­tykę państw w tym zakresie. Rozważa wielo­kul­tu­ro­wość w doświad­czeniu jednostki, skupiając się na proble­mach tożsa­mo­ścio­wych osób żyją­cych w środo­wisku wielo­kul­tu­rowym. Dane naukowe wzbo­gaca mate­riałem aneg­do­tycznym oraz licz­nymi foto­gra­fiami. „W tej książce starałam się opisać społe­czeń­stwo plura­li­styczne, tak jak je widzi psycholog społeczny i kultu­rowy. O ile psycho­logia kultu­rowa i jej kate­gorie anali­tyczne dostar­czały narzędzi do opisu różno­rod­ności kultu­rowej świata, to psycho­logia społeczna pozwo­liła lepiej zrozu­mieć i wyja­śnić funk­cjo­no­wanie w jedno­stek i grup w wielo­kul­tu­rowym społe­czeń­stwie. Dzięki wiedzy pocho­dzącej z prac psycho­logów poli­tycz­nych, poli­to­logów, demo­grafów, jak również etno­grafów i antro­po­logów, obraz wielo­kul­tu­ro­wości mógł zostać przed­sta­wiony pełniej i dokład­niej.“ Z tekstu „Autorka wyka­zała się dużą intu­icją odno­śnie do aktu­al­ności proble­ma­tyki, której posta­no­wiła poświęcić swoją pracę. Co ważniejsze, nie tylko aktu­al­ności w momencie gdy praca powsta­wała, ale też nara­stania jej w kolej­nych latach w obliczu sporu między zwolen­ni­kami prze­ko­nania, że wielo­kul­tu­ro­wość to projekt społeczny, który poniósł osta­teczną porażkę, a osobami, które wska­zują, że jest to projekt „skazany” na nieuchronny rozwój, który możemy albo moni­to­rować i ukie­run­ko­wywać, albo próbować mu zaprze­czać, godząc się z tym, że nie będziemy mieć na jego prze­bieg wpływu. Autorka wychodzi w swoich rozwa­ża­niach poza taką czarno-białą perspek­tywę (wielo­kul­tu­ro­wość to samo zło versus wielo­kul­tu­ro­wość to samo dobro) i sięga do analiz psycho­lo­gicz­nych pozwa­la­ją­cych zoba­czyć mecha­nizmy, które tworzą różne aspekty wielo­kul­tu­ro­wości.“

Z recenzji prof. dr hab. Haliny Grzy­mały-Mosz­czyń­skiej

Wielokulturowość w szkolnictwie wyższymWielo­kul­tu­ro­wość w szkol­nic­twie wyższym : zarzą­dzanie i komu­ni­kacja z cudzo­ziem­cami z perspek­tywy różnic kultu­ro­wych : mono­grafia / Arnold Pabian, Barbara Pabian. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, copy­right 2019.

Sygn. 166948

Książka, opra­co­wana przez uzna­nych autorów, stanowi inte­re­su­jącą poznawczo podróż przez umię­dzy­na­ro­do­wione, a więc kultu­rowo zróż­ni­co­wane środo­wisko wyższych uczelni.

Prezen­tuje szerokie spek­trum zachowań o podłożu społeczno-kultu­rowym i reli­gijnym, które cudzo­ziemcy mogą uzewnętrz­niać podczas pobytu w polskich ośrod­kach akade­mic­kich, a także wyja­śnia, jak właściwie na nie reagować. Dostarcza wiedzy na temat zarzą­dzania zacho­wa­niami kultu­ro­wymi w szkol­nic­twie wyższym, przy­go­to­wania wizyt oraz obsługi obco­kra­jowców na terenie uczelni.

Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcjonalnaRodzina z dziećmi, rodzina dysfunk­cyjna : peda­go­gika, praca socjalna, terapia / Izabela Krasiejko. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 166952, 166953

W obszarze wsparcia rodziny z wieloma proble­mami, nazy­wanej rodziną dysfunk­cyjną pracują obecnie dwie główne służby społeczne: pracownik socjalny i asystent rodziny. Razem z nimi często również pedagog szkolny, kurator sądowy, tera­peuta rodzinny, lekarz i pielę­gniarka środo­wi­skowa, poli­cjant dziel­ni­cowy, tera­peuta rodzinny, pracow­nicy orga­ni­zacji poza­rzą­do­wych. W prak­tyce dochodzi do konfliktów w zakresie podziału zadań i odpo­wie­dzial­ności za wyko­nanie danych działań. Niska jest koor­dy­nacja czyn­ności tych wszyst­kich służb i rodzina prze­żywa frustrację, spowo­do­waną wielo­ścią osób wyzna­cza­ją­cych im, często dyrek­tywnie, różne zadania do wyko­nania. Nie ma też jasnego podziału, która służba społeczna jest w systemie wsparcia rodziny a która w ochronie bezpie­czeń­stwa dziecka. Rzadko prowa­dzona jest praca grupowa lub środo­wi­skowa z całą rodziną.

W książce zostały zapre­zen­to­wane – w sposób przy­stępny, opisowy, z przy­kła­dami – modele, zasady i metody pracy pracow­nika socjal­nego oraz zasady i obszary jego współ­pracy z innymi przed­sta­wi­cie­lami służb społecz­nych w ramach reali­zacji trzech głów­nych metod pracy socjalnej: z indy­wi­du­alnym przy­pad­kiem, grupowej i ze społecz­no­ściami.

Badania panelowe w edukacjiBadania pane­lowe w edukacji : studia poprzeczne i prowa­dzone wzdłuż czasu : próba syste­ma­tyki i analizy / Zdzi­sław Piwoński. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2019.

Sygn. 167104

Na pytanie, czy obecny stan edukacji wska­zuje na relacje i zależ­ności między czyn­no­ściami dydak­tycz­nymi i wycho­waw­czymi, jesteśmy w stanie odpo­wie­dzieć, moni­to­rując losy eduka­cyjne w czasie, dyna­mikę pożą­da­nych zmian wśród uczniów. Stąd propo­zycja moni­to­ro­wania, śledzenia procesów eduka­cyj­nych w postaci studiów poprzecz­nych i podłuż­nych w bada­niach pane­lo­wych. Pane­lowy charakter badań pozwoli na moni­to­ro­wanie dyna­miki zacho­dzą­cych procesów. Badania prze­kro­jowe stanowią w istocie foto­grafię, są zatrzy­mane w czasie. Badania pane­lowe nato­miast są w stanie reje­strować prawi­dło­wości kształ­to­wania się postaw zwią­za­nych np. z orien­tacją społeczną uczniów. Mogą być użyteczne przy konstru­owaniu stra­tegii syste­mo­wych w obszarze edukacji. Pozwa­lają na zbadanie (w kontek­ście reali­zo­wanej podstawy progra­mowej) oddzia­ły­wania szkoły na rozwój kompe­tencji społecz­nych uczniów. Ponadto umoż­li­wiają lepsze zrozu­mienie ścieżek eduka­cyj­nych. Reasu­mując, ukazują dyna­mikę prze­mian.

Frag­ment wstępu

Dyslektyczne talentyDyslek­tyczne talenty : jak wydobyć ukryty poten­cjał dyslek­tycz­nego mózgu / Brock L. Eide, Fernette F. Eide ; prze­kład: Dorota Szat­kowska-Jaskuła. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis, 2019.

Sygn. 167110, 167111

Czy wiedzie­li­ście, że wielu wybit­nych archi­tektów, praw­ników i inży­nierów – a nawet popu­lar­nych pisarzy – miało w dzie­ciń­stwie problemy z nauką czytania i pisania? W prze­ło­mowej książce Brock i Fernette Eide wyja­śniają, jak niepo­wta­rzalny styl poznawczy – wspólny dla 20 procent ludzi – prze­kłada się na sukces w szkole, pracy i życiu prywatnym. Opie­rając się na specja­li­stycznej wiedzy w dzie­dziny neuro­logii i peda­go­giki, autorzy poka­zują, że dyslek­tycy nie tylko inaczej odbie­rają słowo pisane, lecz także wyróż­niają się wyobraźnią prze­strzenną, dostrze­gają ukryte związki, które umykają innym, myślą o świecie narra­cjami i prze­ja­wiają niezwykłą kreatyw­ność.

Dyslek­tyczne talenty dostar­czają bezcen­nych wska­zówek, jak rodzice, peda­godzy i sami dyslek­tycy mogą rozpo­znać i wyko­rzy­stać dyslek­tyczne talenty: myślenie mate­ria­łowe (którym posłu­gują się archi­tekci i inży­nie­rowie), inte­gra­cyjne (naukowcy i projek­tanci), narra­cyjne (pisarze i praw­nicy) oraz dyna­miczne (ekono­miści i przed­się­biorcy).

Oferując prak­tyczne zale­cenia i inspi­ru­jące przy­kłady z życia, ta rewo­lu­cyjna książka udowadnia, że dysleksja zamiast ciężarem może być cennym zasobem.

Lektura obowiąz­kowa dla rodziców, peda­gogów i dyslek­tyków.

Gordon F. Sherman, były prezes Między­na­ro­do­wego Towa­rzy­stwa Dysleksji

Bycie z chorobąBycie z chorobą : przy­sto­so­wanie do wybra­nych prze­wle­kłych chorób soma­tycz­nych z perspek­tywy psycho­logii pozy­tywnej i koncepcji poznaw­czych / Joanna Mini­szewska. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódz­kiego, 2019.

Sygn. 167115, 167116

Publi­kacja dotyczy przy­sto­so­wania chorych do wybra­nych prze­wle­kłych chorób soma­tycz­nych, takich jak cukrzyca, łusz­czyca, reuma­to­idalne zapa­lenie stawów, prze­wlekła choroba nerek. Autorka wyod­rębnia trzy grupy zmien­nych konsty­tu­ują­cych proces przy­sto­so­wania do choroby z uwzględ­nie­niem jego uwarun­kowań i efektu końco­wego: zmienne wyja­śnia­jące (subiek­tywne znaczenie choroby dla osoby chorej, wiedza na temat choroby), procesy pośred­ni­czące (media­tory – sens życia, stra­tegie radzenia sobie, korzyści zwią­zane z chorobą oraz mode­ra­tory – typ choroby, czas jej trwania) oraz zmienne wyja­śniane (akcep­tacja choroby i życia z nią, zdrowie psychiczne, bilans emocjo­nalny, zado­wo­lenie z życia). Adap­tacja rozu­miana jako proces oraz przy­sto­so­wanie jako efekt owego procesu zostały prze­ana­li­zo­wane z perspek­tywy psycho­logii pozy­tywnej, podkre­śla­jącej mocne strony osoby chorej, oraz psycho­logii poznaw­czej, ukazu­jącej znaczenie procesów poznaw­czych w rozu­mieniu, a także przy­sto­so­waniu do choroby i zwią­za­nych z nią uciąż­li­wości i ogra­ni­czeń.

Mono­grafia ma charakter nowa­torski, zawiera analizę złożo­nego procesu przy­sto­so­wania do prze­wle­kłych chorób soma­tycz­nych. Wypełnia lukę w polskim piśmien­nic­twie psycho­lo­gicznym, ponieważ nie dotyczy jedynie radzenia sobie z chorobą i jego uwarun­kowań, ale złożo­nego procesu adap­tacji, którego efektem jest okre­ślony sposób przy­sto­so­wania do choroby. Autorka prezen­tuje też propo­zycję wsparcia psycho­lo­gicz­nego w tym procesie. Istotne znaczenie mają tutaj perspek­tywa psycho­logii pozy­tywnej – bazu­jąca na zaso­bach osoby chorej i perspek­tywa poznawczo-beha­wio­ralna – odwo­łu­jąca się do poznaw­czego wymiaru choroby.

Z recenzji prof. dr hab. Stani­sławy Steuden (KUL)

Kompetencje kreatywneKompe­tencje kreatywne nauczy­ciela wcze­snej edukacji dziecka / pod redakcją naukową Ireny Adamek i Józefy Bała­cho­wicz. - Wydanie 4. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2019.

Sygn. 167169

Książka jest próbą opra­co­wania zagad­nień zwią­za­nych z kompe­ten­cjami kreatyw­nymi nauczy­ciela wcze­snej edukacji dziecka. Czy rzeczy­wi­ście – jak pyta D. Klus-Stańska – znie­wo­lony admi­ni­stra­cyjnie i biuro­kra­tycznie nauczy­ciel zrzuca z siebie odpo­wie­dzial­ność za wycho­wawczą i kształ­ce­niową rzeczy­wi­stość szkolną? Odpo­wiedź na to pytanie jest ważna, gdyż kompe­tencje nauczy­ciela decy­dują o prze­biegu procesu eduka­cyj­nego, o charak­terze działań nie tylko jego samego, ale i uczniow­skich. Stanowią bowiem kontekst kształ­to­wania się takich samych kompe­tencji u podopiecz­nych…

[…] Mono­grafia […] »Kompe­tencje kreatywne nauczy­ciela wcze­snej edukacji dziecka« jest ważnym przy­czyn­kiem do dyskusji nad konstru­owa­niem takiego modelu edukacji przed­szkolnej i wcze­snosz­kolnej, w którym kompe­tencje kreatywne nauczy­ciela staną się nie tylko pożą­dane, ale wręcz niezbędne, ponieważ […] potrzebny staje się czło­wiek »wielo­wy­mia­rowy«, charak­te­ry­zu­jący się mobil­no­ścią, syner­ge­ty­zmem, otwar­to­ścią i wyobraźnią, umie­jący poko­nywać trud­ności i prze­kra­czać granice własnych możli­wości, ale też czło­wiek o anali­tyczno-synte­tycznym spoj­rzeniu na świat“.

prof. UAM, dr hab. Hanna Krauze-Sikorska

Nauczyciel mentorNauczy­ciel mentor : zbuduj klasę marzeń / Marzena Kud, Barbara Lew. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 167171

Książka jest pierwszą pozycją na rynku prze­kła­da­jąca wiedzę bizne­sową z zakresu budo­wania zespołu i zarzą­dzania zaso­bami ludz­kimi na grunt szkolny. Idea książki zakłada, że nauczy­ciel może zbudować w klasie silny zespół wyko­rzy­stując poten­cjał i zasoby uczniów, swoje umie­jęt­ności przy­wódcze i w sposób atrak­cyjny sprzedać wiedzę i zaszczepić chęć do nauki. Książka ma być pomocna w budo­waniu auto­ry­tetu nauczy­ciela, usta­lania zasad współ­pracy z uczniami i rodzi­cami i zarzą­dzaniu emocjami. Dzisiaj nauczy­ciele wychodzą ze studiów nieprzy­go­to­wani do rozmów z rodzi­cami, trud­nych sytu­acji z uczniami, nie są wypo­sa­żeni w umie­jęt­ności trener­skie pozwa­la­jące im prowa­dzić lekcje w atrak­cyjny sposób, co pozwo­li­łoby zwięk­szyć wyniki eduka­cyjnie uczniów.

Poradnik zawiera rozmaite case study i narzę­dzia zaim­ple­men­to­wane ze świata biznesu, ułatwia­jące moty­wację uczniów, wyra­bianie dobrych nawyków, radzenie sobie w trud­nych sytu­acjach – np. niechęć zdol­nego ucznia do nauki.

Rodzina zastępczaRodzina zastępcza : uregu­lo­wania prawne a prak­tyka sądowa / Karo­lina Walancik-Ryba. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, copy­right 2019.

Sygn. 166933, 166934

… mono­grafia dotyczy proble­ma­tyki, która spotkała się z niewielkim zain­te­re­so­wa­niem piśmien­nictwa. Istnie­jące publi­kacje z zakresu prawa pochodzą z reguły z okresu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspie­raniu rodziny i systemie pieczy zastęp­czej lub też dotyczą głównie zagad­nień peda­go­giczno-psycho­lo­gicz­nych. Nie budzi moim zdaniem wątpli­wości potrzeba opubli­ko­wania recen­zo­wanej mono­grafii, która umie­jętnie łączy zagad­nienia teore­tyczne z prak­tycz­nymi“.

Z recenzji dra hab. Grze­gorza Jędrka, prof. UKSW

Oprac. Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Źródło:

www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.difin​.pl
www​.wydaw​nictwo​.igna​tianum​.edu​.pl
www​.pwn​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ahe​.lodz​.pl/

Waka­cyjne zwie­dzanie Muzeum Oświaty

Waka­cyjne zwie­dzanie Muzeum Oświaty

Zwie­dzanie Muzeum Oświaty jest możliwe po wcze­śniej­szym uzgod­nieniu terminu i godziny wizyty pod nr tele­fonu 52 342 65 90.
Jedno­ra­zowo przyj­mu­jemy nie więcej niż 4 osoby jedno­cze­śnie. Obowiąz­kowo należy mieć maseczki ochronne.

Nasze ekspo­naty na Festi­walu Sztuk Wizu­al­nych

Nasze ekspo­naty na Festi­walu Sztuk Wizu­al­nych

W czwartek, 9 lipca 2020 r. o godz.18.00, nastą­piło otwarcie wystawy Roberta Kuśmi­row­skiego „Four-Bidden Museum“. Wernisaż był jedno­cze­śnie inau­gu­racją VII edycji festi­walu „OKO NIGDY NIE ŚPI“. Ta ekspo­zycja to arty­styczna prze­strzeń „zamro­żona w ramce muze­alnej”, zatrzy­mu­jąca i utrwa­la­jąca czas, miejsca, przed­mioty „ukazane i prze­ka­zane dalszym poko­le­niom”.

Kura­torką Między­na­ro­do­wych Spotkań Nieprzy­pad­ko­wych „OKO NIGDY NIE ŚPI“ 2020 – UCZTA w Galerii Miej­skiej bwa w Bydgoszczy jest Anda Rotten­berg. Tematem tego­rocz­nych spotkań festi­wa­lo­wych jest Uczta. Cytując profe­sora Zbigniewa Miko­łajkę: „Uczta jest prze­cież w swej najgłęb­szej istocie, żywiołem zbio­ro­wego istnienia, rady­kalnym zaprze­cze­niem samot­ności czło­wieka. I w tym właśnie wyraża się jej siła i sens”. Ową siłę i sens będą tworzyli Artyści, Profe­so­rowie, Krytycy, a kosz­tować smaków podczas czte­ro­dniowej UCZTY kultu­ralnej będą Widzowie, Uczest­nicy, Odbiorcy.

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy wypo­ży­czyło ekspo­naty ze swoich zbiorów na wystawę UCZTA. Dzisiaj dzie­limy się z Państwem relacją z werni­sażu i otwarcia festi­walu. Nadmie­niam, że zwie­dzanie odbyło się z zacho­wa­niem reżimu sani­tar­nego zawią­za­nego z ogra­ni­cze­niami Covid-19. Godzinne ocze­ki­wanie w kolejce na wejście do galerii rekom­pen­sują doznania wizu­alne wystawy.

Tekst i zdjęcia: Joanna Grabowska-Jano­wiak

Wirtu­alny spacer 360º w Muzeum Oświaty

Wirtu­alny spacer 360º w Muzeum Oświaty

Wyko­nawca usługi digi­ta­li­zacji metodą foto­grafii pano­ra­micznej wykonał spacer wirtu­alny w Muzeum Oświaty. Niektóre sale tego Wydziału Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy można teraz zwie­dzać wirtu­alnie.

Spacer 360º wyko­nano w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”. Projekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środków Euro­pej­skiego Funduszu Rozwoju Regio­nal­nego oraz ze środków budżetu Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego i Part­nerów Projektu w ramach Regio­nal­nego Programu Opera­cyj­nego Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego na lata 2014 – 2020.

Depar­ta­ment Cyfry­zacji Urzędu Marszał­kow­skiego Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego zaprasza również na wirtu­alne wycieczki po innych inte­re­su­ją­cych zakąt­kach woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego zwią­za­nych z zacho­wa­niem dzie­dzictwa naro­do­wego oraz promocją kultury i sztuki, które wzięły udział w tym projekcie.

Poli­tyka oświa­towa państwa

Poli­tyka oświa­towa państwa

Mini­ster Edukacji Naro­dowej ustalił 3 lipca nastę­pu­jące kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Wdra­żanie nowej podstawy progra­mowej w szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem edukacji przy­rod­ni­czej i mate­ma­tycznej. Rozwi­janie samo­dziel­ności, inno­wa­cyj­ności i kreatyw­ności uczniów.
 2. Wdra­żanie zmian w kształ­ceniu zawo­dowym, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem kształ­cenia osób doro­słych.
 3. Zapew­nienie wyso­kiej jakości kształ­cenia oraz wsparcia psycho­lo­giczno-peda­go­gicz­nego wszystkim uczniom
  z uwzględ­nie­niem zróż­ni­co­wania ich potrzeb rozwo­jo­wych i eduka­cyj­nych.
 4. Wyko­rzy­stanie w proce­sach eduka­cyj­nych narzędzi i zasobów cyfro­wych oraz metod kształ­cenia na odle­głość. Bezpieczne i efek­tywne korzy­stanie z tech­no­logii cyfro­wych.
 5. Dzia­łania wycho­wawcze szkoły. Wycho­wanie do wartości, kształ­to­wanie postaw i respek­to­wanie norm społecz­nych.

Podsta­wowe kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2020 – 2021 – pdf 0,19 MB

Certy­fikat „Placówka Aktywnie Promu­jąca Czytel­nictwo”

Certy­fikat „Placówka Aktywnie Promu­jąca Czytel­nictwo”

Wielka Liga Czytelników logoPlacówki reali­zu­jące w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim projekt Wielka Liga Czytel­ników miały możli­wość ubie­gania się o przy­znanie Certy­fi­katu Wiel­kiej Ligi Czytel­ników „Placówka Aktywnie Promu­jąca Czytel­nictwo”.

Cele projektu „Placówka Aktywnie Promu­jąca Czytel­nictwo”

 1. Rozwi­janie kultury czytel­ni­czej dzieci w wieku szkolnym i młodzieży.
 2. Kształ­to­wanie nawyku czytania i zain­te­re­so­wania lite­ra­turą.
 3. Promo­wanie wartości rodzin­nych, w tym wspól­nego spędzania czasu rodziców z dziećmi.
 4. Promo­wanie czytel­nictwa i kreowanie mody na czytanie w domach i placów­kach oświa­to­wych.
 5. Promo­wanie twór­czości dzie­cięcej i młodzie­żowej.
 6. Promo­wanie lite­ra­tury regio­nalnej i świa­towej.

Warun­kiem otrzy­mania Certy­fi­katu w roku szkolnym 2019/2020 było zreali­zo­wanie zadań obowiąz­ko­wych oraz dwóch dodat­ko­wych, wybra­nych spośród wymie­nio­nych w Regu­la­minie (aktu­ali­zacja zwią­zana ze stanem epide­mio­lo­gicznym w kraju i ogra­ni­cze­niami w funk­cjo­no­waniu placówek oświa­to­wych i kultu­ral­nych).

W woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim w konkursie więk­szość uczest­ni­czą­cych placówek to szkoły podsta­wowe i biblio­teki publiczne.

Zadania dla szkół podsta­wo­wych i bibliotek publicz­nych, które musiały zreali­zować placówki
Zadania obowiąz­kowe:

 • Zdobycie przez uczniów 50% spraw­ności czytel­ni­czych Wiel­kiej Ligi Czytel­ników z ogólnej liczby zapi­sa­nych do placówki.
 • Zorga­ni­zo­wanie Festi­walu baśni i legend wybra­nego regionu Polski (Promocja baśni i legend).

Zadania do wyboru:

 • Wyko­nanie „książki arty­stycznej”.
 • Zorga­ni­zo­wanie co najmniej jednego spotkania „Rodzice czytają dzie­ciom”.
 • Zorga­ni­zo­wanie wielo­po­ko­le­niowej debaty o warto­ściach niesio­nych przez czytel­nictwo.
 • Prowa­dzenie kącika wymiany książek. Uczniowie przy­noszą swoje prze­czy­tane książki, które mogą zostać wypo­ży­czone przez innych.
 • Zorga­ni­zo­wanie spotkania autor­skiego.
 • Prze­pro­wa­dzenie imprezy czytel­ni­czej np. konkursu recy­ta­tor­skiego, wystawy promu­jącej czytel­nictwo, dzień boha­tera książki (np. dzień Kubusia Puchatka) itp. Udział w zewnętrznej imprezie czytel­ni­czej.
 • Zorga­ni­zo­wanie wieczorka poezji.
 • Inne dzia­łania o charak­terze czytel­ni­czym.

Placówki, którym przy­znano Certy­fikat „Placówka Aktywnie Promu­jąca Czytel­nictwo” w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim:

 • Szkoła Podsta­wowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsud­skiego we Włocławku
 • Szkoła Podsta­wowa im. Powstańców Wiel­ko­pol­skich w Pakości
 • Szkoła Podsta­wowa im. Jana Pawła II w Łochowie
 • Szkoła Podsta­wowa w Okalewie
 • Kato­licka Szkoła Podsta­wowa im. bł. ks. Włady­sława Demskiego w Inowro­cławiu
 • Szkoła Podsta­wowa nr 16 im. płk Zbigniewa Mako­wiec­kiego w Grudziądzu
 • Oddział Przed­szkolny Szkoły Podsta­wowej w Okalewie

Serdecznie gratu­lu­jemy!

Spra­woz­danie, staty­styki i wybrane dzia­łania szkół można obej­rzeć w prezen­tacji.

Ewa Bedełek – woje­wódzki koor­dy­nator ogól­no­pol­skiego konkursu „Wielka Liga Czytel­ników” – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy

Wielka Liga Czytel­ników w woj. kujawsko-pomor­skim

Wielka Liga Czytel­ników w woj. kujawsko-pomor­skim

Koordynator wojewódzki Wielkiej Ligi Czytelników

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy już po raz kolejny pełniła funkcję Koor­dy­na­tora Woje­wódz­kiego Konkursu „Wielka Liga Czytel­ników” w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim.

Projekt „Wielka Liga Czytel­ników” to spraw­dzone przed­się­wzięcie, które wpisuje się w reali­zację podstawy progra­mowej przed­szkoli i szkół. Skutecznie oddzia­łuje on na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwi­janie kompe­tencji czytel­ni­czych wpły­wa­ją­cych na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważ­niej­szych umie­jęt­ności, która pozwala na wpro­wa­dzanie ucznia do świata wartości, budo­wanie relacji społecz­nych, wzmac­nianie poczucia tożsa­mości, formo­wanie poczucia godności, rozwi­janie umie­jęt­ności krytycz­nego i logicz­nego myślenia, rozbu­dzanie cieka­wości poznaw­czej, kształ­to­wanie postawy otwartej wobec świata, zachę­canie do samo­kształ­cenia.

Pragniemy serdecznie podzię­kować przede wszystkim uczest­nikom, koor­dy­na­torom szkół i placówek, koor­dy­na­torom powia­towym woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego za współ­pracę przy reali­zacji V Ogól­no­pol­skiego Konkursu „Wielka Liga Czytel­ników” w roku szkolnym 2019/2020. W naszym woje­wódz­twie w WLC wzięło udział 1166 uczniów z 44 placówek, którzy wraz z rodzi­nami, nauczy­cie­lami i biblio­te­ka­rzami tworzyli społecz­ność aktyw­nych czytel­ników.

Wszystkim uczest­nikom serdecznie gratu­lu­jemy!

Wyniki – woje­wództwo kujawsko-pomor­skie: klasy 1 – 4, klasy 5 – 8.

Wyniki klasy 1 – 4

Wyniki klasy 5 – 8
Wyniki konkursu Recy­ta­tO­rator

Wyniki konkursu Recy­ta­tO­rator

Już po raz piąty Pałac Młodzieży we współ­pracy z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką zorga­ni­zował konkurs „Recy­ta­tO­rator”, którego pomy­sło­daw­czynią jest p. Beata Przy­bo­jewska. Uczest­nicy przy­go­to­wali dwuele­men­towe wystą­pienia skła­da­jące się z recy­tacji wybra­nego frag­mentu prozy oraz krót­kiego prze­mó­wienia uzasad­nia­ją­cego wybór tekstu. Tym razem tematem konkursu była relacja czło­wieka z naturą.

Z powodu pandemii koro­na­wi­rusa tego­roczna edycja nie mogła, niestety, odbyć się w trady­cyjnym formacie. Zamiast corocz­nego, jakże inspi­ru­ją­cego spotkania w salach Pałacu lub Biblio­teki zmuszeni zosta­liśmy do tego, by konkurs zreali­zować w formie zdalnej. Orga­ni­za­torzy serdecznie dzię­kują wszystkim tym, którzy prze­słali nagrania swoich wystą­pień. To było niełatwe zadanie, ale uczest­nicy wywią­zali się z niego dosko­nale!

Prace oceniało Jury w skła­dzie:
– Małgo­rzata Trofi­miuk – aktorka Teatru Polskiego im. Hiero­nima Konieczki w Bydgoszczy,
– Ewa Pronobis-Sosnowska – dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy,
– dr Dominik Wierski – pracownik Działu Animacji Kultu­ralnej Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

Wyniki:
I miejsce:
- Julia Pudłowska (Szkoła Podsta­wowa nr 1 im. Króla Włady­sława Jagiełły w Szubinie)

II miejsce ex aequo:
- Maja Barto­szewska (Szkoła Podsta­wowa nr 31 im. Józefa Piłsud­skiego w Bydgoszczy)
- Jakub Kotecki (Szkoła Podsta­wowa nr 10 im. Jana Kocha­now­skiego w Bydgoszczy)

III miejsce:
– trze­ciego miejsca nie przy­znano

Wyróż­nienia:
- Amelia Ciecierska (Szkoła Podsta­wowa im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach)
- Joanna Drew­nowska (Szkoła Podsta­wowa w Rzęcz­kowie)

W sprawie prze­ka­zania dyplomów, nagród i upominków orga­ni­za­torzy skon­tak­tują się z uczest­ni­kami drogą mailową.

RecytatOrator

Święto Wolnych Książek

Święto Wolnych Książek

Tego­roczna, 17. edycja tego święta jest wyjąt­kowa, inna niż wszystkie. Nie będziemy uczest­ni­czyć w happe­nin­gach, festy­nach, nie będziemy mogli obda­ro­wywać książ­kami naszych przy­ja­ciół, znajo­mych, niezna­jo­mych. Nie będziemy mogli uwal­niać książek, gdyż nie pozwala na to sytu­acja epide­miczna. Obchody Święta Wolnych Książek jednak odby­wają się!

Fundacja Book­cros­sing Polska propo­nuje:

 1. Prze­sy­łajcie zdjęcia ulubio­nych książek, foto­gra­fujcie się z nimi.
 2. Udostęp­niajcie filmiki, na których czytacie ulubioną książkę. Prezen­tacje czytania zaczy­namy zdaniem:
  z okazji Święta Wolnych Książek prze­czytam frag­ment książki (poda­jemy tytuł i autora).
  – czas czytania: 2,5 minuty
  – kończymy sentencją: Czytajmy książki, dzielmy się z innymi rado­ścią czytania.
 3. Posty ze zdjęciami/filmikami ozna­czamy hash­ta­gami #swie­to­wol­nychk­siazek #book­cros­sing i publi­ku­jemy na swoim profilu Face­booku, Insta­gramie – do dnia 21.06.2020 r.
 4. Po zakoń­czeniu obchodów na stronie fundacji Book­cros­sing Polska www​.book​cros​sing​.pl zostanie opubli­ko­wane podsu­mo­wanie tego­rocz­nego Święta Wolnych Książek.Fundacja BookCrossing Polska

Inicja­torem uwal­niania książek był Ron Horn­baker, z zawodu progra­mista kompu­te­rowy. Z pomocą żony Kaori i współ­pra­cow­ników Bruce’a i Heather Peder­senów założył stronę inter­ne­tową www​.book​cros​sing​.com, na której przed­stawił swoją ideę. W wolnym tłuma­czeniu oznacza ona wymianę książek, książko-krążenie, książkę w podróży. Chodzi o to, by zachęcać ludzi do czytania, ale i dzie­lenia się lektu­rami z innymi. Raz prze­czy­tana pozycja zazwy­czaj leży na półce i stanowi jedynie ozdobę, dlatego warto oddać ją w dobre ręce. Miejsca, gdzie book­cros­serzy uwal­niają książki są bardzo różno­rodne – parki, szkoły, szpi­tale, kina, puby, budki tele­fo­niczne, czy środki komu­ni­kacji miej­skiej.

Już w momencie zakła­dania serwisu Ron ogłosił, że chce rozsze­rzyć projekt na cały świat. Jak pokazał czas, udało mu się to znako­micie. W 2004 roku słowo „book­cros­sing“ trafiło do słow­nika Oxfordu.

W naszym kraju idea book­cros­singu poja­wiła się w 2003 roku. Inicja­torką i współ­or­ga­ni­za­torką corocz­nego Święta Wolnych Książek w Polsce jest Jolanta Niwińska z Bydgoszczy.

Ogól­no­polski Dzień Dogo­te­rapii

Ogól­no­polski Dzień Dogo­te­rapii

Forma pomocy chorym i niepeł­no­sprawnym zwana dogo­te­rapią lub kyno­te­rapią jest stoso­wana w Polsce od ponad 30 lat. Psy najbar­dziej pomocne są dzie­ciom auty­stycznym, z pora­że­niem mózgowym, z choro­bami central­nego układu nerwo­wego i niedo­władem kończyn. Kontakt z psem wspo­maga też rozwój emocjo­nalny, moto­ryczny, komu­ni­ka­tyw­ność, uczy zachowań społecz­nych, otwiera dziecko na otacza­jący je świat. Pies sprawia, że reha­bi­li­tacja nie jest mono­tonna i męcząca, a efekty dogo­te­rapii poja­wiają się znacznie szyb­ciej niż w przy­padku innych rodzajów kuracji.

Terapia i edukacja z psem
Zabawy na 4 łapki : program zajęć kynoterapeutycznych rozwijający funkcje poznawcze i percepcyjnomotoryczne
Dogoterapia w pigułce
Pies do pracy w dogoterapii
Dogoterapia : terapia z udziałem psa : podstawy kynopedagogik
Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania
Baw się poprzez animaloterapię : przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt
Animaloterapia : Program Przedszkolnego Klubu Animals "Cztery Łapy"

W Polsce brak jest jeszcze uregu­lowań praw­nych, które porząd­ko­wa­łyby i precy­zo­wały wyma­gania, jakie speł­niać powinni tera­peuci oraz psy tera­peu­tyczne. Stan­da­ry­zacją i dopro­wa­dze­niem do uznania dzia­łal­ności tera­peu­tycznej z udziałem psa za zawód zajęło się Polskie Towa­rzy­stwo Kyno­te­ra­peu­tyczne, które wypra­co­wało system wymogów obej­mu­jący: kanony kyno­te­rapii, Kodeks etyki kyno­te­ra­peuty, wzory doku­men­tacji, system egza­mi­no­wania psów tera­peu­tycz­nych oraz polską termi­no­logię w tym zakresie. Do klasy­fi­kacji zawodów i specjal­ności wpisano, w grupie „średni personel do spraw zdrowia”, grupę elemen­tarną – prak­ty­ku­jący niekon­wen­cjo­nalne lub komple­men­tarne metody terapii zawodu kyno­te­ra­peuty (dogo­te­ra­peuty).

Wielu peda­gogów i psycho­logów poszu­kuje wiedzy i doświa­czeń dogo­te­ra­peutów, aby móc zasto­sować elementy tej metody we własnej pracy z dziećmi oraz osobami star­szymi. Zachę­camy do zapo­znania się z biblio­grafią tego zagad­nienia sporzą­dzoną na podstawie zbiorów biblio­teki oraz z aktu­alnym wyni­kiem wyszu­ki­wania w kata­logu Integro.

Święto Woje­wództwa

Święto Woje­wództwa

Święto województwa

Tego­roczne obchody Święta Woje­wództwa rozpoczną się 7 czerwca we Włocławku. To było pierwsze miasto w naszym regionie, które podczas swych piel­grzymek na Kuja­wach i Pomorzu odwie­dził święty Jan Paweł II, patron woj. kujawsko-pomor­skiego. Uroczy­stości rozpocznie msza święta w intencji woje­wództwa i jego miesz­kańców, a po niej zapla­no­wany jest koncert upamięt­nia­jący setną rocz­nicę urodzin papieża Polaka „Muzyczne listy Jana Pawła II do młodych”. W połu­dnie odbę­dzie się uroczysta sesja sejmiku. Głównym tematem będzie trzy­dzie­sto­lecie odro­dzenia samo­rządu tery­to­rial­nego w Polsce. Więcej infor­macji na stronie kujawsko​-pomor​skie​.pl.

Propo­zycja biblio­teki – „Jan Paweł II – podróże papieża – quiz“ – wpisuje się w obchody Święta Woje­wództwa. Zachę­camy czytel­ników i uczniów do przy­po­mnienia sobie piel­grzymek naszego wiel­kiego rodaka.

Dzień Savoir-Vivre’u

Dzień Savoir-Vivre’u

Dziś obcho­dzimy święto mające na celu propa­go­wanie dobrych manier i reguł grzecz­ności jako elementów kultury społecznej. Savoir-vivre – ten splot fran­cu­skich słów – można rozu­mieć jako znajo­mość obyczajów i form towa­rzy­skich oraz jako umie­jęt­ność postę­po­wania w życiu i radzenia sobie w różnych trud­nych sytu­acjach.

Nie wiesz, jak się zachować? Zachowaj się przy­zwo­icie, a także poszukaj odpo­wiedzi w książ­kach z naszego boga­tego zbioru. Savoir-vivre dla dzieci, nasto­latków, w pracy, przy stole, w towa­rzy­stwie, biznesie… (zesta­wienie)

Dla młodych:

Spaghetti, dżinsy i ręce w kieszeniach: savoir-vivre dla nastolatków
Dobre maniery czyli savoir-vivre dla dzieci
Bon czy ton : savoir-vivre dla dzieci
Jak cię widzą, tak cię piszą : savoir-vivre dla wszystkich
Dobre maniery : poradnik rodzinny
Nastolatki i bon ton
Poradnik dobrych obyczajów
50 rzeczy, o których młody dżentelmen wiedzieć powinien
50 rzeczy, o których młoda dama wiedzieć powinna : co robić, co mówić, jak się zachować
Księga wartości i dobrych obyczajów
Dobre maniery : książka, którą mieć wypada : poradnik dla dzieci
Dzieci w sieci czyli Dobre maniery w internecie
Kultura osobista ucznia

Dla star­szych:

Savoir-vivre w administracji
Savoir-vivre na usługach twojej firmy
Savoir-vivre : podręcznik dobrych manier
Wielka księga savoir-vivre'u
Savoir-vivre na co dzień : podręczny poradnik
Kodeks towarzyski
Poradnik dobrych manier
Z klasą, na luzie : dobre maniery, zdrowy rozsądek i sztuka łamania zasad
Etykieta w biznesie
Grzeczność na krańcach świata
Taktownie, profesjonalnie, elegancko czyli Etykieta w biznesie
O sztuce bycia z innymi : dobre maniery na nowy wiek
Grzeczność w komunikacji językowej
Cała Polska czyta dzie­ciom o zwie­rzę­tach

Cała Polska czyta dzie­ciom o zwie­rzę­tach

Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach

W ramach XIX Ogól­no­pol­skiego Tygo­dnia Czytania Dzie­ciom pod hasłem “Cała Polska czyta dzie­ciom o zwie­rzę­tach” zachę­camy do obej­rzenia wirtu­alnej tablicy, na której zamie­ści­liśmy kilka­na­ście tytułów dla najmłod­szych z boga­tego księ­go­zbioru naszej biblio­teki. Zapra­szamy do wypo­ży­czania i czytania.

Padlet - książki o zwierzętach

https://​pl​.padlet​.com/​g​r​a​z​k​a​_​b​a​l​i​n​s​k​a​/​9​n​4​e​l​p​1​j​s​g​o​a47zd

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Nowe zasoby eduka­cyjne na plat­formie Edupolis

Nowe zasoby eduka­cyjne na plat­formie Edupolis

edupolis logoNauczy­ciele biblio­te­karze z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy opra­co­wali zasoby eduka­cyjne w postaci krzy­żówek dla uczniów na plat­formie Edupolis. Znaj­dują się one w zaso­bach eduka­cyj­nych regio­nal­nych (moduł: Moja mała ojczyzna).

Pierwsza z propo­zycji to mały cykl pod nazwą: Czy znasz swoje miasto? Pytania dotyczą osób, miejsc, symboli lub terminów zwią­za­nych z okolicą i miastem – Inowro­cław, Bydgoszcz, Włocławek, Toruń, Brod­nica.

Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Brod­nica
Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Bydgoszcz
Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Inowro­cław
Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Toruń
Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Włocławek

Oprócz tego opra­co­wany został test powtór­kowy, jedno­krot­nego wyboru z zakresu lektury obowiąz­kowej dla klas IV‑V pt.: „Opowieści z Narnii – Lew, czarow­nica i stara szafa“ (20 pytań i 80 odpo­wiedzi do wyboru 1 z 4). W teście wyko­rzy­stano ilustracje z plat­formy flickr​.com. Można go znaleźć na plat­formie w zaso­bach eduka­cyj­nych dla klas I‑VIII.

Test powtór­kowy: Opowieści z Narnii – Lew, czarow­nica i stara szafa (wyma­gane logo­wanie na plat­formie edupolis​.pl)

Autorką tego cyklu oraz testu z książki C. S. Lewisa jest Magda­lena Hamadi (Wydział Udostęp­niania Zbiorów).

Drugi projekt to krzy­żówka zwią­zana z histo­ryczną postacią z regionu woje­wództwa kujawsko ‑pomor­skiego, Marianem Rejew­skim. Może być wyko­rzy­stana jako pomoc dydak­tyczna do uzupeł­nienia wiedzy histo­rycznej z zakresu II wojny świa­towej lub do udziału w konkursie o znanych posta­ciach z regionu. Autorką tej propo­zycji jest Małgo­rzata Tyczyńska (Wydział Udostęp­niania Zbiorów).

Krzy­żówka o Marianie Rejew­skim i szyfro­waniu

Oprac. Beata Cieślińska