Święto Woje­wództwa

Święto Woje­wództwa

Święto województwa

Tego­roczne obchody Święta Woje­wództwa rozpoczną się 7 czerwca we Włocławku. To było pierwsze miasto w naszym regionie, które podczas swych piel­grzymek na Kuja­wach i Pomorzu odwie­dził święty Jan Paweł II, patron woj. kujawsko-pomor­skiego. Uroczy­stości rozpocznie msza święta w intencji woje­wództwa i jego miesz­kańców, a po niej zapla­no­wany jest koncert upamięt­nia­jący setną rocz­nicę urodzin papieża Polaka „Muzyczne listy Jana Pawła II do młodych”. W połu­dnie odbę­dzie się uroczysta sesja sejmiku. Głównym tematem będzie trzy­dzie­sto­lecie odro­dzenia samo­rządu tery­to­rial­nego w Polsce. Więcej infor­macji na stronie kujawsko​-pomor​skie​.pl.

Propo­zycja biblio­teki – „Jan Paweł II – podróże papieża – quiz“ – wpisuje się w obchody Święta Woje­wództwa. Zachę­camy czytel­ników i uczniów do przy­po­mnienia sobie piel­grzymek naszego wiel­kiego rodaka.

Dzień Savoir-Vivre’u

Dzień Savoir-Vivre’u

Dziś obcho­dzimy święto mające na celu propa­go­wanie dobrych manier i reguł grzecz­ności jako elementów kultury społecznej. Savoir-vivre – ten splot fran­cu­skich słów – można rozu­mieć jako znajo­mość obyczajów i form towa­rzy­skich oraz jako umie­jęt­ność postę­po­wania w życiu i radzenia sobie w różnych trud­nych sytu­acjach.

Nie wiesz, jak się zachować? Zachowaj się przy­zwo­icie, a także poszukaj odpo­wiedzi w książ­kach z naszego boga­tego zbioru. Savoir-vivre dla dzieci, nasto­latków, w pracy, przy stole, w towa­rzy­stwie, biznesie… (zesta­wienie)

Dla młodych:

Spaghetti, dżinsy i ręce w kieszeniach: savoir-vivre dla nastolatków
Dobre maniery czyli savoir-vivre dla dzieci
Bon czy ton : savoir-vivre dla dzieci
Jak cię widzą, tak cię piszą : savoir-vivre dla wszystkich
Dobre maniery : poradnik rodzinny
Nastolatki i bon ton
Poradnik dobrych obyczajów
50 rzeczy, o których młody dżentelmen wiedzieć powinien
50 rzeczy, o których młoda dama wiedzieć powinna : co robić, co mówić, jak się zachować
Księga wartości i dobrych obyczajów
Dobre maniery : książka, którą mieć wypada : poradnik dla dzieci
Dzieci w sieci czyli Dobre maniery w internecie
Kultura osobista ucznia

Dla star­szych:

Savoir-vivre w administracji
Savoir-vivre na usługach twojej firmy
Savoir-vivre : podręcznik dobrych manier
Wielka księga savoir-vivre'u
Savoir-vivre na co dzień : podręczny poradnik
Kodeks towarzyski
Poradnik dobrych manier
Z klasą, na luzie : dobre maniery, zdrowy rozsądek i sztuka łamania zasad
Etykieta w biznesie
Grzeczność na krańcach świata
Taktownie, profesjonalnie, elegancko czyli Etykieta w biznesie
O sztuce bycia z innymi : dobre maniery na nowy wiek
Grzeczność w komunikacji językowej
Cała Polska czyta dzie­ciom o zwie­rzę­tach

Cała Polska czyta dzie­ciom o zwie­rzę­tach

Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach

W ramach XIX Ogól­no­pol­skiego Tygo­dnia Czytania Dzie­ciom pod hasłem “Cała Polska czyta dzie­ciom o zwie­rzę­tach” zachę­camy do obej­rzenia wirtu­alnej tablicy, na której zamie­ści­liśmy kilka­na­ście tytułów dla najmłod­szych z boga­tego księ­go­zbioru naszej biblio­teki. Zapra­szamy do wypo­ży­czania i czytania.

Padlet - książki o zwierzętach

https://​pl​.padlet​.com/​g​r​a​z​k​a​_​b​a​l​i​n​s​k​a​/​9​n​4​e​l​p​1​j​s​g​o​a47zd

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Nowości biblio­te­kar­skie – maj 2020

Nowości biblio­te­kar­skie – maj 2020

Oswajanie przez bajanieOswa­janie przez bajanie : bajki psycho­te­ra­peu­tyczne / Sabina Furmańska. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2019.
Sygn. 166506, 166507

To nie tylko tomik dobrze napi­sa­nych, opatrzo­nych specja­li­stycznym komen­ta­rzem, tekstów lite­rac­kich, lecz przede wszystkim zbiór narracji trak­tu­ją­cych o spra­wach ważnych, szcze­gólnie z punktu widzenia szeroko rozu­mianej inte­gracji społecznej.

W niewiel­kiej formie zary­so­wane zostały wielkie historie doty­ka­jące przeżyć i codzien­nych doświad­czeń, z jakimi zmagają się zarówno młodsze, jak i nieco starsze osoby, znaj­du­jące się w sytu­acji trudnej emocjo­nalnie. Spotkanie z boha­te­rami kolej­nych opowieści stwarza szansę na zrozu­mienie jak różne odcienie może mieć złożony proces oswa­jania. Co więcej, staje się dosko­nałą okazją do spoj­rzenia na siebie samych oraz innych, czasem z zupełnie nowej perspek­tywy. Pozycja warta pole­cenia rodzicom, peda­gogom, psycho­logom, nauczy­cielom i wszystkim tym, którzy zasta­na­wiają się, jak w przy­stępny sposób rozma­wiać z dziec­kiem na niełatwe tematy.

Łapacz snówŁapacz snów : studia o twór­czości Neila Gaimana / pod redakcją Wero­niki Kostec­kiej, Anny Mik i Macieja Skowery. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2018.
Sygn. 166662

Redak­torzy tomu we wpro­wa­dzeniu nakre­ślili cel swej publi­kacji, który daje się prowa­dzić do prze­kro­jo­wego ukazania twór­czości znanego pisarza, poczyt­nego w Polsce, który do tej pory nie ma polsko­ję­zycznej mono­grafii poświę­conej swojej twór­czości.

Zapro­po­no­wana praca wypełnia tę lukę. Zebrane w tomie Łapacz snów. Studia o twór­czości Neila Gaimana arty­kuły należy uznać za inte­re­su­jące, niekiedy nowa­tor­skie, bogate w odnie­sienia kultu­rowe, dobrze osadzone w lite­ra­turze przed­miotu, także obco­ję­zycznej. Niektóre z tekstów mają charakter anali­tyczno-inter­pre­ta­cyjny, inne znacznie wykra­czają poza opis wybra­nych utworów, prezen­tując nowe narzę­dzia i możli­wości badania fantasy.

Wczesna alfabetyzacjaWczesna alfa­be­ty­zacja i jej miejsce w dzia­łal­ności bibliotek publicz­nych / Agata Walczak-Niewia­domska. – Wydanie I. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódz­kiego, 2019.
Sygn. 166726, 166727

Mono­grafia mieści się w obszarze biblio­logii. Jest jedną z nielicz­nych publi­kacji zwar­tych doty­czą­cych biblio­te­kar­stwa dla dzieci w Polsce i jedną z kilku książek na temat usług bibliotek dla dzieci w wieku 0 – 5 lat i ich rodziców w skali euro­pej­skiej. Autorka prezen­tuje prekur­sor­skie ujęcie tych zagad­nień, skupiając się na ukazaniu roli bibliotek publicz­nych w procesie wcze­snej alfa­be­ty­zacji najmłod­szych oraz naby­waniu przez nich umie­jęt­ności prowa­dzą­cych do nauki czytania i pisania.

Książka rzuca nowe światło na biblio­te­kar­stwo publiczne dla dzieci. Dzięki niej można się prze­konać, że biblio­teki są przy­go­to­wane na przy­jęcie czytel­nika w każdym wieku. Dostar­czenie dowodów na rolę tych insty­tucji w nauce czytania i pisania poszerza pole badań biblio­lo­gicz­nych oraz moty­wuje do szukania nowych rozwiązań i stra­tegii czytel­ni­czych lepiej dopa­so­wa­nych do potrzeb odbiorcy.

Wokół "Katechizmu biblioteki" Paula LadewigaWokół „Kate­chizmu biblio­teki“ Paula Lade­wiga / pod redakcją Zdzi­sława Gębo­łysia. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, 2019.
Sygn. 166793, 166794

Tom Wokół „Kate­chizmu biblio­teki” Paula Lade­wiga jest pokło­siem konfe­rencji naukowej, zorga­ni­zo­wanej w Bydgoszczy w dniach 24 – 25.04.2017 roku. Zawiera 17 arty­kułów. Wspólnym mianow­ni­kiem wszyst­kich jest dzieło pt. Kate­chizm biblio­teki, wydane w Lipsku przed 106 laty (1912), autor­stwa Paula Lade­wiga (1858 – 1940), niemiec­kiego biblio­te­karza i biblio­te­ko­znawcy. Na kanwie zawar­tych tam myśli, refleksji, zgrab­nych afory­zmów, „ubra­nych” w formę rad, sentencji, a czasem afory­zmów, poświę­co­nych książce, biblio­tece oraz mean­drom jej funk­cjo­no­wania, powstały teksty, w których spotyka się: współ­cze­sność z prze­szło­ścią (tech­no­logie inter­ne­towe – Biblio­teka Alek­san­dryjska); teoria z prak­tyką (biblio­grafia – biblio­teki dla dzieci i młodzieży); tradycja z nowo­cze­sno­ścią (dary – zarzą­dzanie), młodość z dojrza­ło­ścią (studenci oraz doświad­czeni biblio­te­karze i biblio­te­ko­znawcy), nauka z biblio­te­kar­stwem, Polacy z cudzo­ziem­cami.

Wyposażenie i aranżacja bibliotek na ŚląskuWypo­sa­żenie i aran­żacja bibliotek na Śląsku : (do końca XIX wieku) / Rafał Werszler. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe i Eduka­cyjne Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich ; Wrocław : Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­te­ko­znaw­stwa Uniwer­sy­tetu Wrocław­skiego, 2019.
Sygn. 168496

Mono­grafia jest pierw­szym synte­tycznym rozpo­zna­niem recepcji dla sprzętów do groma­dzenia księ­go­zbiorów na Śląsku. W pracy prze­śle­dzono stan wybra­nych pomiesz­czeń bibliotek byłych i tych, które do dziś funk­cjo­nują w dawnych loka­li­za­cjach, z wypo­sa­że­niem obecnym. Wyko­nano badania empi­ryczne, pomia­rowe i foto­gra­ficzne. Całość scalono w histo­rycznej struk­turze, rozróż­nia­jącej podziały styli­styczno-funk­cjo­nalne sprzętów. Do badań z zakresu aran­żacji archi­tek­tury wnętrz bibliotek śląskich uwzględ­niono porów­nania ze sprzę­tami bibliotek euro­pej­skich.

Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska

Źródło :
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.sbp​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ukw​.edu​.pl

Nowe zasoby eduka­cyjne na plat­formie Edupolis

Nowe zasoby eduka­cyjne na plat­formie Edupolis

edupolis logoNauczy­ciele biblio­te­karze z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy opra­co­wali zasoby eduka­cyjne w postaci krzy­żówek dla uczniów na plat­formie Edupolis. Znaj­dują się one w zaso­bach eduka­cyj­nych regio­nal­nych (moduł: Moja mała ojczyzna).

Pierwsza z propo­zycji to mały cykl pod nazwą: Czy znasz swoje miasto? Pytania dotyczą osób, miejsc, symboli lub terminów zwią­za­nych z okolicą i miastem – Inowro­cław, Bydgoszcz, Włocławek, Toruń, Brod­nica.

Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Brod­nica
Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Bydgoszcz
Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Inowro­cław
Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Toruń
Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Włocławek

Oprócz tego opra­co­wany został test powtór­kowy, jedno­krot­nego wyboru z zakresu lektury obowiąz­kowej dla klas IV‑V pt.: „Opowieści z Narnii – Lew, czarow­nica i stara szafa“ (20 pytań i 80 odpo­wiedzi do wyboru 1 z 4). W teście wyko­rzy­stano ilustracje z plat­formy flickr​.com. Można go znaleźć na plat­formie w zaso­bach eduka­cyj­nych dla klas I‑VIII.

Test powtór­kowy: Opowieści z Narnii – Lew, czarow­nica i stara szafa (wyma­gane logo­wanie na plat­formie edupolis​.pl)

Autorką tego cyklu oraz testu z książki C. S. Lewisa jest Magda­lena Hamadi (Wydział Udostęp­niania Zbiorów).

Drugi projekt to krzy­żówka zwią­zana z histo­ryczną postacią z regionu woje­wództwa kujawsko ‑pomor­skiego, Marianem Rejew­skim. Może być wyko­rzy­stana jako pomoc dydak­tyczna do uzupeł­nienia wiedzy histo­rycznej z zakresu II wojny świa­towej lub do udziału w konkursie o znanych posta­ciach z regionu. Autorką tej propo­zycji jest Małgo­rzata Tyczyńska (Wydział Udostęp­niania Zbiorów).

Krzy­żówka o Marianie Rejew­skim i szyfro­waniu

Oprac. Beata Cieślińska

Jubi­leusz patrona woje­wództwa

Jubi­leusz patrona woje­wództwa

W ponie­działek (18 maja 2020 r.) obcho­dzimy setną rocz­nicę urodzin świę­tego Jana Pawła II. Urząd Marszał­kowski przy­go­tował oficjalną stronę inter­ne­tową obchodów tego jubi­le­uszu.

Biblio­teka włączyła się w obchody Roku świę­tego Jana Pawła II m.in. poprzez orga­ni­zację wystaw i konkursu lite­racko-plastycz­nego dla uczniów „Jan Paweł II – największy z rodu Słowian“.

Dziś publi­ku­jemy bardzo osobiste wspo­mnienie miesz­kanki regionu o papieżu Polaku.

Kartka z pamięt­nika…”

Miałam sześć lat, kiedy w paździer­ni­kowy wieczór przy­biegł do domu mój starszy brat i mówił: „mamy papieża Polaka!”. W moim małym rodzinnym miasteczku było słychać dzwony bijące z pobli­skiego kościoła oznaj­mia­jące tę radosną nowinę. Nie bardzo wtedy rozu­miałam, o czym mówią moi rodzice, rodzeń­stwo i babcia. Byli wzru­szeni i poru­szeni tą histo­ryczną dzie­jową wiado­mo­ścią. Pamiętam, że udzie­liła mi się ta atmos­fera radości i wzru­szenia. Dopiero po latach uświa­do­miłam sobie, co to znaczy, że Karol Wojtyła, Polak z Wadowic zasiada na tronie Świę­tego Piotra, że jest Głową Kościoła Kato­lic­kiego. Całe dotych­cza­sowe moje życie to ponty­fikat Jana Pawła II, moje szkolne lata, moja młodość, moje macie­rzyń­stwo.

Ojciec Święty Jan Paweł II całko­wicie powie­rzył i zaufał Matce Najświęt­szej i Chry­stu­sowi. Dzisiaj, kiedy spogląda na cały świat z wyso­kości nieba ogarnia mnie refleksja ogrom­nego smutku oraz spokoju ducha i speł­nienia. Smutku po stracie najlep­szego „ojca”, przy­ja­ciela młodych, ducho­wego przy­wódcy, Piotra naszych czasów, najwięk­szego Polaka prze­łomu wieków, najwięk­szego „rybaka ludz­kich serc”. Spokoju ducha i speł­nienia z tego powodu, że mogłam „kroczyć po śladach papieża”, być w miej­scach maryj­nych, w których On był, świad­czyć swoim uczest­nic­twem w życiu Kościoła.

Teraz kiedy spoglądam na moje życie, wyraźnie widzę, że ja tak samo jak Ojciec Święty mogę powie­dzieć Maryi „totus tuus”. We wszyst­kich najważ­niej­szych życio­wych chwi­lach, moje myśli i serce kieruję ku Jasnej Górze. Byłam w sank­tu­arium w Lourdes i w Fatimie. Odpo­wie­działam na wezwanie Ojca Świę­tego Roku 2000, prze­kra­czając Święte Drzwi w Bazy­lice Świę­tego Piotra w Rzymie. Towa­rzy­szyłam Ojcu Świę­temu podczas jego piel­grzymek do Polski: Poznań, Często­chowa, Gniezno, Bydgoszcz, pola Lednickie. To właśnie nad Lednicą prze­cho­dziłam przez symbo­liczną bramę „rybę” w nowe Tysiąc­lecie. To właśnie tam rozbrzmie­wała pieśń „… bo jak śmierć potężna jest miłość”. Teraz wiem, że miłość to pragnienie dobra drugiego czło­wieka, każdego czło­wieka. To właśnie Jan Paweł II pokazał jak ma wyglądać miłość. To właśnie Jan Paweł II wpro­wa­dził świat w nowe tysiąc­lecie. To Jan Paweł II mówił: „Nie bój się, wypłyń na głębie, jest przy Tobie Chry­stus”.

W 2019 roku razem z moją nasto­letnią córką powró­ciłam do Rzymu kolejny raz. Kroczyłam po placu św. Piotra spoglą­dając z nostalgią w puste papie­skie okno. Za każdym razem to miejsce porusza serce do głębi. Pozo­stała już tylko wizyta przy grobie Świę­tego Jana Pawła II. Umiło­wany Ojcze Święty na zawsze pozo­sta­niesz w moim sercu i w mojej pamięci.

Joanna

Grobowiec Jana Pawła II

W Watykanie

tottus tuus

Biblio­teki niezwykłe – quiz

Biblio­teki niezwykłe – quiz

Na zakoń­czenie Tygo­dnia Bibliotek propo­nu­jemy quiz, w którym można nie tylko spraw­dzić swoją wiedzę, ale również poznać wiele cieka­wo­stek. Na pewno czeka Was dużo zasko­czeń. Zawsze są cztery odpo­wiedzi do wyboru i tylko jedna praw­dziwa. Czy dacie oszukać się i wypro­wa­dzić w pole? A może macie rozległą wiedzę ogólną? To quiz dla lubią­cych książki i archi­tek­turę.

Masz wolne trzy minuty? To nie czekaj, zdobywaj punkty i na końcu porównaj swój wynik z innymi. Powo­dzenia!

Biblioteki niezwykłe - quiz

Zasmakuj w książ­kach

Zasmakuj w książ­kach

Prezen­tu­jemy książki ze zbiorów naszej biblio­teki, które łączy wspólny mianownik: smako­wanie życia oraz goto­wanie w różnych miej­scach i kultu­rach.

Andaluzja Ole!Anda­luzja, Olé! / Victoria Twead ; tł. Andrzej P. Zakrzewski. – Bielsko-Biała : Wydaw­nictwo Pascal, 2012.
sygna­tura M1 33017 P

Książka autorki best­sel­lera „U mnie zawsze świeci słońce“. Para Anglików, Victoria i Joe, skoń­czyła właśnie prze­bu­dowę swojego życio­wego nabytku – przy­tul­nego domu w spokojnym, anda­lu­zyj­skim miasteczku. Trudy budowy oraz prze­trwanie pierw­szej hisz­pań­skiej zimy w opusto­szałym El Hoyo zbli­żyły Vicky i Joe do lokalnej społecz­ności. Teraz nasi boha­te­rowie wiodą usta­bi­li­zo­wane, wypeł­nione słońcem i dobrą kuchnią życie. Kiedy wydaje się, że już nic nie może zakłócić tej idylli, pod sąsiedni dom zajeżdża z impetem furgo­netka z napisem „Ufarte. Ryby”. Jednak zamiast konte­nera świe­żych ryb, z cięża­rówki wyłania się typowo hisz­pańska rodzina. Mama Ufarte, Tata Ufarte, Babcia Ufarte, piątka dzieci Ufarte, a szóste w drodze. W jednej chwili spokój miasteczka El Hoyo zostaje zagro­żony…

Pełen humoru i auto­ironii styl autorki sprawia, że „Anda­luzja, Olé!“ jest idealną lekturą na wakacje oraz anti­dotum na wszelkie smutki. Galeria rewe­la­cyjnie nakre­ślo­nych postaci na czele z Rodziną Ufarte oraz Gero­nimo, lekko podsta­rzałym i wiecznie „na gazie” fanem Realu Madryt, jest gwarancją, nieusta­ją­cych salw śmiechu. A pełne słońca i połu­dnio­wych smaków prze­pisy prze­niosą nas do kraju hucznej fiesty i praw­dziwej, laty­no­skiej radości życia. Która mimo pozorów senności tkwi w każdym hisz­pań­skim miasteczku.

Źródło: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/146457/andaluzja-olé

Emocje na giełdzieEmocje na głodzie : naucz się je kontro­lować i jeść w zdrowy sposób / Lindsey Smith ; prze­kład: Magda Witkowska. – Warszawa : Laurum, 2019.
sygna­tura M 167699

Każdy ma czasem ochotę zamknąć się w pokoju z pudeł­kiem lodów. Jeśli doskwie­rają ci smutek, stres, wyczer­panie, irytacja czy nuda, nic nie stoi na prze­szko­dzie, by szukać pocie­szenia w jedzeniu, na które akurat masz ochotę. Zamiast jednak sięgać po prze­two­rzone skład­niki, możesz wybrać to, co ci poprawi nastrój, a przy okazji dostarczy twojemu orga­ni­zmowi niezbęd­nych skład­ników odżyw­czych. Lindsey Smith poka­zuje, że to możliwe. I że smakuje wyśmie­nicie.

Autorka, samo­zwańcza „diete­tyczka emocjo­nalna”, propo­nuje lekką i pełną humoru książkę o diecie. Masz ochotę na brownie? Czemu nie! Osta­tecznie lepiej zjeść jeden kawałek ciasta niż pięć przy­pad­ko­wych prze­kąsek „w zamian”. Smith podpo­wiada, jak zmienić styl życia, aby dobierać posiłki odpo­wiednio do nastroju i zaspo­kajać swoje kuli­narne zachcianki. Oprócz zagad­nień psycho­lo­gicz­nych, opisu­ją­cych burz­liwy związek emocji i jedzenia, diete­tyczka serwuje solidną dawkę wiedzy na temat warzyw, owoców, ziół i innych produktów. Nie walczy z zachcian­kami, za to propo­nuje na przy­kład:
– ciastecz­kową kontra­bandę,
– smoothie wspo­ma­ga­jące powrót na ziemię,
– koko­sowe curry na kiepski humor,
– lody na złamane serce,
– hummus (a do tego kilka nachosów).

Źródło: https://​lubi​my​czytac​.pl/​k​s​i​a​z​k​a​/​4​9​0​1​3​6​7​/​e​m​o​c​j​e​-​n​a​-​g​l​o​d​z​i​e​-​n​a​u​c​z​-​s​i​e​-​j​e​-​k​o​n​t​r​o​l​o​w​a​c​-​i​-​j​e​s​c​-​w​-​z​d​r​o​w​y​-​s​posob

Moje życie we FrancjiMoje życie we Francji / Julia Child ; współ­praca Alex Prud’homme ; prze­ło­żyła Anna Sak. – Kraków : Wydaw­nictwo Lite­rackie, 2010.
sygna­tura M1 31505 P, M 153136

Pełna humoru i werwy auto­bio­grafia pierw­szej w Stanach Zjed­no­czo­nych profe­sjo­nalnej szefowej kuchni, na kanwie której nakrę­cono niedawny przebój kinowy „Julia i Julia“ z Meryl Streep w roli głównej.

Julia Child – „matka chrzestna” Nagelli Lawson i Jamiego Olivera – spra­wiła, że Amery­kanie poko­chali jedzenie i goto­wanie. Swoje pięć minut w tele­wizji dostała po tym, jak na rozmowę o napi­sanej przez siebie książce kuchar­skiej przy­niosła do studia jajka oraz wszystkie niezbędne narzę­dzia włącznie z prze­nośną kuchenką i przy­rzą­dziła na wizji omlet. Widzowie chcieli więcej!

Książka opowiada o począt­kach jej kuli­narnej fascy­nacji, kiedy wraz z mężem zamiesz­kała we Francji. Nie znała wówczas ani słowa po fran­cusku i nie miała pojęcia o goto­waniu.

To książka o rzeczach, które w życiu kochałam najbar­dziej: moim mężu, Paulu Child; la belle France; i wielu przy­jem­no­ściach płyną­cych z goto­wania i jedzenia (…). Te wczesne lata we Francji należą do najszczę­śliw­szych w moim życiu – pisze Julia Child.

Źródło: https://​lubi​my​czytac​.pl/​k​s​i​a​z​k​a​/​5​0​3​4​3​/​m​o​j​e​-​z​y​c​i​e​-​w​e​-​f​r​ancji

Słodkie pieczone kasztanySłodkie pieczone kasz­tany : toskań­skie opowieści ze smakiem / Alek­sandra Seghi. – Warszawa : Świat Książki, 2014.
sygna­tura M 160733

Wielu z nas marzy się Toskania: wspa­niały, ciepły klimat, nieza­po­mniane krajo­brazy i spokojne, małe miasteczka, w których czas jakby się zatrzymał.

Kto poje­dzie tam choć raz, będzie chciał powracać i odkrywać coraz głębsze zaka­marki tej krainy. Autorka książki mieszka w Toskanii od czter­nastu lat. Zatrzy­mała ją miłość, tu zało­żyła rodzinę i osie­dliła się na stałe.

W prze­ci­wień­stwie do klasycz­nych prze­wod­ników, w tej książce znaj­dziesz barwne opowieści z życia autorki, jej obser­wacje i doświad­czenia, o tym, jak wygląda codzien­ność w tym regionie, jak obchodzi się różne święta i uroczy­stości i co się wtedy jada. A do tego wiele prze­pisów na ulubione potrawy i mnóstwo kolo­ro­wych zdjęć.

Źródło: https://​lubi​my​czytac​.pl/​k​s​i​a​z​k​a​/​1​2​4​8​7​9​/​s​l​o​d​k​i​e​-​p​i​e​c​z​o​n​e​-​k​a​s​z​t​a​n​y​-​t​o​s​k​a​n​s​k​i​e​-​o​p​o​w​i​e​s​c​i​-​z​e​-​s​m​akiem

Tradycje polskiego stołuTradycje polskiego stołu / Barbara Ogro­dowska. – Warszawa : Sport i Tury­styka – Muza, 2010.
sygna­tura p 152796 / 39

Książka z serii „Ocalić od zapo­mnienia“ poświę­cona jest trady­cjom polskiego stołu i spiżarni. Znaj­dziemy w niej charak­te­ry­stykę trady­cyj­nych polskich produktów spożyw­czych, tzn. takich, które mają wielo­po­ko­le­niowa historie i niekiedy są jeszcze wytwa­rzane na małą skalę w gospo­dar­stwach domo­wych lub niewiel­kich zakła­dach wytwór­czych. Produkty takie są funda­mentem poży­wienia i tradycji kuli­nar­nych.

W książce znaj­dują się oczy­wi­ście dopeł­nia­jące całość prze­pisy na wybrane potrawy staro­pol­skie: chleb, żur, pierogi, gołąbki, nalewki, ciasta. Odrębny rozdział autorka poświę­ciła prze­twór­stwu domo­wemu i zapasom, które były świa­dec­twem gospo­dar­ności i sztuki kuli­narnej pani domu. Znaj­dziemy też przy­kła­dowe staro­pol­skie jadło­spisy. Książka może być wręcz porad­ni­kiem dla każdej gospo­dyni, dla której istotna jest tradycja. Obecnie przy­wo­ły­wane z prze­szłości tech­no­logie, trady­cyjne produkty, prze­pisy i potrawy to praw­dziwe skarby, które staja się chlubą dobrej ambitnej kuchni domowej, orygi­nalnej restau­racji, a nawet wizy­tówka regionu. Książka, jak wszystkie pozo­stałe z tej serii, jest bardzo bogato ilustro­wana.

Źródło: https://​lubi​my​czytac​.pl/​k​s​i​a​z​k​a​/​8​1​0​8​9​/​t​r​a​d​y​c​j​e​-​p​o​l​s​k​i​e​g​o​-​stolu

W mojej francuskiej kuchni

W mojej fran­cu­skiej kuchni : opowieść o tradycji i miłości do domo­wych posiłków / Susan Herr­mann Loomis ; przeł. Anna Sak. – Kraków : Wydaw­nictwo Lite­rackie, 2016.
sygna­tura M 160588

Miedziane rondle wiszą nad kuchnią, tymianek i rozmaryn rozsie­wają swój zapach w ogro­dzie, a boulan­gerie jest otwarta każdego dnia w tygo­dniu. I jak tu nie kochać fran­cu­skiej prowincji i fran­cu­skiego jedzenia?

Dwadzie­ścia lat temu Amery­kanka Susan Loomis dała się temu uwieść i zamiesz­kała wraz z rodziną w niewiel­kiej miej­sco­wości Louviers w Normandii. Opowia­dając o swoich sąsia­dach i przy­ja­cio­łach, ich trady­cjach i zwycza­jach, odzie­dzi­czo­nych po przod­kach i pięknie kulty­wo­wa­nych przez młode poko­lenia, Susan ukazuje wyjąt­ko­wość fran­cu­skiego posiłku, który w 2010 roku trafił na listę dzie­dzictwa kultu­ro­wego UNESCO, opowiada o wrodzonej Fran­cuzom sztuce doboru najlep­szych skład­ników na obiad czy kolację, feno­menie sałaty w codziennym menu, bezgra­nicznej miłości do sera i wina, o czystej, a nie grzesznej (!), przy­jem­ności, jaką daje zjedzenie deseru, dosko­na­łości fran­cu­skiego pieczywa i niemar­no­waniu resztek, niezbędnym wypo­sa­żeniu fran­cu­skiej kuchni, a także niewzru­szonym senty­mencie do smaków dzie­ciń­stwa.

Uzupeł­nie­niem tej pełnej ciepła opowieści o fran­cu­skim stylu życia w aspekcie kuli­narnym są obja­śnienia 12 podsta­wo­wych technik goto­wania i pieczenia oraz kilka­dzie­siąt prostych a smako­wi­tych prze­pisów na fran­cu­skie dania zaczerp­nię­tych prosto od sąsiadów. Spró­bujcie tylko pot-au-feu według prze­pisu miej­sco­wego rzeź­nika, albo czeko­la­dowo-mali­nowej tarty Baptiste’a Bour­dona, dostawcy warzyw na lokalny targ. I nie krępujcie się poprosić o dokładkę!

Źródło: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/299402/w‑mojej-francuskiej-kuchni-opowiesc-o-tradycji-i-milosci-do-domowych-posilkow

U mnie zawsze świeci słońceU mnie zawsze świeci słońce : opowieść pełna ciepła i smaków połu­dniowej Hisz­panii / Victoria Twead ; tł. Andrzej P. Zakrzewski. – Bielsko-Biała : Wydaw­nictwo Pascal, 2012. sygna­tura M1 33593 P

Może porzucić szarą codzien­ność, prze­pro­wa­dzić się do malow­ni­czej wioski w słonecznej Anda­luzji i tam znaleźć swój raj na ziemi? Victoria namawia męża ma prze­pro­wadzkę z desz­czowej Anglii do połu­dniowej Hisz­panii.

Odtąd kierują się tylko sercem. Kupują ruinę w maleń­kiej wiosce, poznają nowych przy­ja­ciół, biesia­dują przy winie, stają się częścią tego gościn­nego świata o fascy­nu­jącej kulturze. Zaprzy­jaźnią się z osiem­dzie­się­cio­pię­cio­letnią, popa­la­jącą trawkę seks­bombą. Zostaną hodow­cami kur, a ich jajka będą „najgo­ręt­szym towarem“ w rodzimej wiosce. Nie spodzie­wają się jednak, że to miejsce potrafi nieźle zażar­tować z przy­jezd­nych.

Daj się uwieść czarowi małego, hisz­pań­skiego miasteczka, gdzie życie staje się sielanką… z odro­biną chilli.

Źródło: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/131790/u‑mnie-zawsze-swieci-slonce

Łasuch lite­racki

Łasuch lite­racki

Zachę­camy do przed­ostat­niej w Tygo­dniu Bibliotek zabawy, tym razem inspi­ro­wanej „Łasu­chem lite­rackim“ Małgo­rzaty Musie­ro­wicz. To propo­zycja dla tych, którzy czytając książki nie omijają frag­mentów o kuli­na­riach.

Menu z książek

Menu z książek

W wierszu Ewy Biel­skiej jest ukry­tych przy­naj­mniej dwana­ście tytułów książek. Spróbuj je odszukać lub kliknij podpo­wiedź.

Książki do smako­wania

Książki do smako­wania

W Tygo­dniu Bibliotek prze­bie­ga­jącym pod hasłem „Zasmakuj w biblio­tece” zapra­szamy do delek­to­wania się książką – pięknem jej formy, treści, języka. Czytajmy tak, aby zasma­kować uroków opowieści, scenerii, języka, obrazów, uraczyć się całym bogac­twem, jakie daje lektura. Na początek prezen­tu­jemy kilka­na­ście „apetycz­nych” książek. Może zapro­po­nu­jecie inne tytuły, które dla Was stały się okazją do „rozsma­ko­wania się” w czytaniu, albo dostar­czyły wam wyjąt­ko­wych wrażeń este­tycz­nych? Życzymy smacznej lektury.

Jeśli twoja przeglądarka nie akceptuje polecenia Object, wczytaj ten dokument

Z czego składa się…

Z czego składa się…

To nie będzie typowa lite­ra­tura, którą prezen­to­wa­liśmy Wam przez ostatnie dni w ramach Tygo­dnia Bibliotek. To też czytanie, ale… infor­macji na etykie­tach produktów spożyw­czych, zgodnie z tego­rocznym hasłem „Zasmakuj w biblio­tece”.

Propo­nu­jemy wszystkim czytanie etykiet produktów spożyw­czych. Czy zwra­cacie uwagę na to, co zawie­rają? Może macie jakieś swoje ulubione produkty, którymi chcecie się z nami podzielić i przed­stawić ich „wyjąt­kowy“ skład? więcej w prezen­tacji »

Etykiety produktów