Nagrody dla laure­atów woje­wódz­kiego konkursu plastycz­nego

Nagrody dla laure­atów woje­wódz­kiego konkursu plastycz­nego

W biblio­tece odbyła się uroczy­stość rozdania nagród i wręczenia dyplomów dla zwycięzców i wyróż­nio­nych w woje­wódzkim konkursie plastycznym „Mój ulubiony miś – bohater lite­racki”. Orga­ni­za­torem konkursu była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy, a hono­rowy patronat objęli Marszałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki, Prezy­dent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Bydgoszczy Marek Gralik.

Na konkurs wpły­nęło ponad 140 prac plastycz­nych z 19 placówek oświa­to­wych woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Uczniowie wyka­zali się dużą pomy­sło­wo­ścią, wyobraźnią i staran­no­ścią. Nagrody i wyróż­nienia przy­znano w dwóch kate­go­riach wieko­wych: dzieci przed­szkol­nych i uczniów klas I‑III.

Gościnnie wystąpił zespół wokalny z Bursy nr 2 w Bydgoszczy, który przy­go­tował prezen­tację piosenek filmo­wych o misiach i uświetnił naszą uroczy­stość. Konkurs podsu­mo­wała od strony mery­to­rycznej pani Anna Drejas z Zespołu Szkół Plastycz­nych w Bydgoszczy, która była człon­kiem komisji konkur­sowej.

Wszystkim uczest­nikom dzię­ku­jemy za udział, a laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy.

Grażyna Ruta-Balińska, Joanna Grabowska-Jano­wiak

Lektu­rowa kryp­togra w biblio­tece

Lektu­rowa kryp­togra w biblio­tece

Uczniowie klasy szóstej ze Szkoły Podsta­wowej nr 64 w Bydgoszczy wzięli udział w zaję­ciach eduka­cyj­nych pt. „Lektu­rowa kryp­togra“. Powta­rzanie i utrwa­lanie wiado­mości z prze­czy­ta­nych lektur połą­czyli z rozwią­zy­wa­niem zagadek kryp­to­lo­gicz­nych. Zmagania zakoń­czyły się sukcesem – uczniowie otrzy­mali dyplom Mistrza lektu­rowej kryp­togry. Gratu­lu­jemy i zapra­szamy na kolejne zajęcia.

Małgo­rzata Tyczyńska i Magda­lena Jaskulska-Hamadi – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Spotkania rozwi­ja­jące zain­te­re­so­wania huma­ni­styczne uczniów

Spotkania rozwi­ja­jące zain­te­re­so­wania huma­ni­styczne uczniów

Na kolejne spotkanie w biblio­tece przy­byli w sobotę ósmo­kla­siści ze Szkoły Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy. Dorota Kucińska (polo­nistka) i Małgo­rzata Tyczyńska (nauczy­ciel biblio­te­karz) popro­wa­dziły uczniów przez epokę roman­tyzmu. Egza­miny coraz bliżej – odświe­żenie wiedzy o epoce i test z utworów roman­tycz­nych na pewno się przy­dały. Uczest­nikom poszło całkiem dobrze!

Praca z uczniem o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych

Praca z uczniem o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych

We wtorek odbyło się w czytelni spotkanie uczest­ników sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego z udziałem konsul­tanta z KPCEN Justyny Adam­skiej. Tym razem gości­liśmy również psycholog Magda­lenę Chyle­brant-Karolak z KPCEN, gdyż tematem prze­wodnim była praca nauczy­ciela z uczniem o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych.

Na spotkaniu padały konkretne przy­kłady, wywią­zała się ciekawa dyskusja, psycholog podpo­wia­dała rozwią­zania oraz przy­po­mniała obowią­zu­jące proce­dury wyni­ka­jące z rozpo­rzą­dzeń i ustaw, do których każdy nauczy­ciel w trudnej sytu­acji powi­nien się odwołać. Jedno spotkanie dot. tego tematu to za mało, więc jeszcze ciąg dalszy nastąpi, a nauczy­ciele biblio­te­karze zapre­zen­tują lite­ra­turę do pogłę­bienia tematu.

Zapra­szamy na kolejne spotkanie w sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego, które odbę­dzie się we wtorek 3 marca br.

Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz, Alina Melnicka-Zygmunt – Czytelnia PBW w Bydgoszczy

Uczucia w moim życiu

Uczucia w moim życiu

W Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek zajęcia eduka­cyjne w lutym skon­cen­tro­wane były na uczu­ciach w nawią­zaniu do walen­tynek, które obcho­dzimy 14 lutego. Od 11 do 13 lutego 2020 roku gości­liśmy ponad 140 uczniów klas I‑III z bydgo­skich szkół oraz przed­szko­laki z Przed­szkola nr 11 w Bydgoszczy. W trakcie krót­kiej poga­danki rozma­wia­liśmy z dziećmi o najważ­niej­szych uczu­ciach, które nam towa­rzyszą, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem uczucia miłości. Następnie przy­bli­ży­liśmy historię biskupa Walen­tego oraz sposoby obcho­dzenia Dnia Zako­cha­nych. Nie zabrakło przy­kładów z lite­ra­tury, w których ten temat jest poru­szany oraz wier­szyków, rymo­wanek i przy­słów na temat miłości.

Podobnie jak na poprzed­nich zaję­ciach najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Wybrane przez nas książki tema­tycznie nawią­zy­wały do tego najmłod­szego zwyczaju, który coraz bardziej upowszechnia się także w naszym kraju. Młod­szym dzie­ciom zapro­po­no­wa­liśmy książki „Fran­klin mówi kocham cię”, „Fran­klin i Walen­tynki” oraz „Martusia jest zako­chana”, nato­miast star­szym „Czy muszę się zako­chać” i „O miłości, czyli nic takiego się nie stało” z książki „12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o warto­ściach”.

W ostat­niej części zajęć uczest­nicy wyko­ny­wali ilustracje zwią­zane ze swoimi emocjami oraz kartki walen­tyn­kowe. Kolejne spotkanie już w marcu.

Wyniki woje­wódz­kiego konkursu plastycz­nego

Wyniki woje­wódz­kiego konkursu plastycz­nego

W siedzibie Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy rozstrzy­gnięto woje­wódzki konkurs plastyczny „Mój ulubiony miś – bohater lite­racki”.

Na konkurs napły­nęło ponad 140 prac z 19 placówek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Komisja konkur­sowa w skła­dzie: dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW w Bydgoszczy, Anna Drejas z Państwo­wego Zespołu Szkół Plastycz­nych w Bydgoszczy, Ewa Pronobis-Sosnowska, dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej i Justyna Freli­chowska, nauczy­ciel biblio­te­karz, wybrała najlepsze prace, które oceniane były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kryte­riami:

 • ciekawa inter­pre­tacja propo­no­wanej tema­tyki,
 • zgod­ność pracy z tematem,
 • samo­dziel­ność i orygi­nal­ność pracy,
 • este­tyka wyko­nanej pracy.

Uroczy­stość rozdania nagród i wręczenia dyplomów odbę­dzie się 19 lutego 2020 roku o godzinie 17.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4 (sala 210, II piętro).

Gratu­lu­jemy wszystkim laure­atom i serdecznie zapra­szamy nagro­dzo­nych oraz ich nauczy­cieli i rodziców na uroczy­stość wręczenia nagród i wyróż­nień. Bardzo prosimy o potwier­dzenie przy­bycia do 17 lutego 2020 roku, tele­fo­nicznie (52 340 01 40) lub mailowo (gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl).

Laureaci

 • Kate­goria: przed­szkola
  I miejsce: Laura Chudzińska – Kato­lickie Niepu­bliczne Przed­szkole św.Jadwigi Królowej
  II miejsce: Milena Woźniak kl. „O” – Szkoła Podsta­wowa w Szubinie
  III miejsce: Gabriela Ćwikła – Przed­szkole Niepu­bliczne „Muminki”
  Wyróż­nienia:
  Mateusz Bednarek kl. „O” – Szkoła Podsta­wowa w Szubinie
  Łucja Kanarek – Przed­szkole Niepu­bliczne „Muminki”
  Hanna Zawi­szewska – Przed­szkole nr 11 w Bydgoszczy
  Emilia Mali­nowska kl. „O” – Szkoła Podsta­wowa w Szubinie
  Adam Kamiński – Kato­lickie Niepu­bliczne Przed­szkole św. Jadwigi Królowej
  Lena Jeż kl. „O” – Szkoła Podsta­wowa w Szubinie
  Jagoda Grzym­kowska – Przed­szkole Niepu­bliczne „Muminki”
  Alek­sander Wójcik – Przed­szkole Niepu­bliczne „Muminki”
  Hanna Deran­gowska kl. „O” – Szkoła Podsta­wowa w Szubinie
  Lena Obszyńska kl. „O” – Szkoła Podsta­wowa w Szubinie

 • Kate­goria: klasy I‑III
  I miejsce: Maria Sadowska – Szkoła Podsta­wowa nr 14 we Włocławku
  II miejsce: Paulina Sokal – Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Koro­nowie
  III miejsce: Ange­lina Godziemska – Szkoła Podsta­wowa w Osielsku
  Wyróż­nienia :
  Nadia Macie­jewska – Szkoła Podsta­wowa nr 34 w Bydgoszczy
  Jerzy Jaworski – Szkoła Podsta­wowa nr 13 w Bydgoszczy
  Paulina Marchlewska – Szkoła Podsta­wowa nr 34 w Bydgoszczy
  Krzysztof Pepliński – Szkoła Podsta­wowa nr 13 w Bydgoszczy
  Maja Laskowska – Szkoła Podsta­wowa nr 13 w Bydgoszczy
  Alek­sandra Szade – Szkoła Podsta­wowa nr 14 we Włocławku
  Wero­nika Unton – Szkoła Podsta­wowa nr 32 w Bydgoszczy
  Jakub Karwowski – Szkoła Podsta­wowa nr 14 we Włocławku
  Bartek Stefa­niak – Szkoła Podsta­wowa nr 32 w Bydgoszczy
  Piotr Sztejka – Niepu­bliczna Szkoła Podsta­wowa w Anie­li­nach
  Emilia Jani­szewska – Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Szubinie

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Współ­czesne polskie biblio­te­kar­stwo

Współ­czesne polskie biblio­te­kar­stwo

Doktor hab. Ryszard Nowicki, prof. Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy, jest autorem opra­co­wania przy­bli­ża­ją­cego czytel­nikom niektóre aspekty obec­nego stanu polskich bibliotek.

Bogata historia książek i bibliotek w Polsce, z ponad tysiąc­letnią tradycją, rozpo­częła się w drugiej połowie X wieku wraz z przy­by­ciem czeskiej księż­niczki Dobrawy, żony księcia Mieszka I. Za pośred­nic­twem naszych połu­dnio­wych sąsiadów zostało przy­jęte chrze­ści­jań­stwo w Polsce, co miało kluczowe znaczenie w szerzeniu umie­jęt­ności czytania i pisania. Na prze­strzeni wieków rozwi­jała się kultura piśmien­nicza w regionie Wisły, ale było też wiele tragicz­nych wyda­rzeń, szcze­gólnie zwią­za­nych z poważ­nymi stra­tami podczas II wojny świa­towej. Po 1945 r. odbu­do­wano i rozbu­do­wano biblio­teki oraz biblio­te­kar­stwo znisz­czone wojenną pożogą. Kolejny etap zapo­cząt­ko­wały zmiany poli­tyczne w Polsce i znie­sienie cenzury w latach 1989 – 1990. Polskie wyda­rzenia poli­tyczne, szeroko komen­to­wane na świecie, dopro­wa­dziły do zburzenia muru berliń­skiego i upadku bloku państw zależ­nych od Związku Radziec­kiego. Otwarcie na Zachód, współ­praca między­na­ro­dowa i możli­wość uzyskania finan­so­wania z Unii Euro­pej­skiej przy­czy­niły się do ogrom­nego postępu w rozwoju tech­no­lo­gicznym i cyfrowym. Wsparcie otrzy­mane z budżetu UE pozwo­liło na budowę lub rozbu­dowę budynków biblio­tecz­nych dosto­so­wa­nych do potrzeb i ocze­kiwań użyt­kow­ników XXI wieku. Nie oznacza to jednak, że wszystkie problemy z biblio­teką zostały rozwią­zane. Poja­wiły się nowe problemy, między innymi, doty­czące obaw o przy­szłość insty­tucji świad­czą­cych usługi, takie jak biblio­teki. O ważnej roli polskiego biblio­te­kar­stwa świadczy fakt, że w dniach 19 – 25 lipca 2007 r. 83. Świa­towy Kongres Bibliotek i Infor­macji IFLA odbył się we Wrocławiu. Około 3100 biblio­te­karzy ze 118 krajów, w tym wybitni goście z Czech, uczest­ni­czyło w najwięk­szych i najważ­niej­szych wyda­rze­niach na świecie zwią­za­nych z biblio­te­kar­stwem i naukami infor­ma­cyj­nymi.

Profesor Ryszard Nowicki po zapre­zen­to­waniu historii książek i bibliotek doko­nuje prze­glądu najważ­niej­szych placówek biblio­tecz­nych w Polsce, w tym cyfro­wych. Opisuje cyfrowe projekty: OMNIS, POLONA, Patri­mo­nium. Pisze o kształ­ceniu biblio­te­karzy i profe­sjo­nal­nych czaso­pi­smach, a także o prze­pi­sach praw­nych i nowej archi­tek­turze biblio­tecznej. Wspo­mina także o dzia­łal­ności bibliotek peda­go­gicz­nych na przy­kła­dzie Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Publi­kacja jest dostępna online w języku czeskim

Zimowe spotkania w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Zimowe spotkania w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Kolejne spotkania z najmłod­szymi w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek poświę­cone były twór­czości Hansa Chri­stiana Ander­sena. Wczoraj i dziś odwie­dziło nas ponad 120 uczniów klas I‑III ze szkół bydgo­skich.

Zajęcia pod hasłem „Królowa Śniegu i zimowe opowieści” rozpo­częły się krótką prezen­tacją przy­bli­ża­jącą życie i dorobek lite­racki najbar­dziej znanego duńskiego baśnio­pi­sarza Hansa Chri­stiana Ander­sena. W dalszej części uczniowie wysłu­chali pełnej wersji baśni „Królowa Śniegu”. Podsu­mo­wa­niem spotkania było ukła­danie planu wyda­rzeń, rozwią­zy­wanie quizu na temat prze­czy­ta­nego utworu oraz wyko­ny­wanie zimowej ilustracji.

Na zakoń­czenie uczniowie obej­rzeli wystawę różnych wydań baśni Ander­sena i książek o tema­tyce zimowej. Życzymy wszystkim dzie­ciom i nauczy­cielom udanych ferii zimo­wych i do zoba­czenia w lutym.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Wizyta z książ­kami u seniorów na Jodłowej

Wizyta z książ­kami u seniorów na Jodłowej

W piąt­kowe połu­dnie po raz kolejny odbyło się sympa­tyczne spotkanie w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior“. Wyko­rzy­stując najcie­kawsze frag­menty książek z zasobów PBW biblio­te­karki przy­po­mniały seniorom o zwyczaju kolę­do­wania. Opowie­działy również o historii szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych prezen­tując dary, jakie nade­słało Muzeum Miasta Krakowa specjalnie na tę okazję. W prezen­tacji multi­me­dialnej seniorzy obej­rzeli foto­grafie szopek krakow­skich oraz różno­rod­nych szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych, najczę­ściej ręcznie wyko­na­nych, które były w grudniu prezen­to­wane na wystawie w czytelni.

Mariola Burak, Alina Melnicka-Zygmunt – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Podsu­mo­wanie woje­wódz­kiego konkursu dla uczniów szkół podsta­wo­wych

Podsu­mo­wanie woje­wódz­kiego konkursu dla uczniów szkół podsta­wo­wych

W biblio­tece odbyło się spotkanie podsu­mo­wu­jące konkurs „Serfu­jesz po sieci? Rób to z głową!“, na którym wręczono laure­atom atrak­cyjne nagrody i dyplomy. Konkurs był skie­ro­wany do uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Do rywa­li­zacji konkur­sowej przy­stą­piło 139 uczniów z 37 szkół w: Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowro­cławiu, Nakle nad Notecią, Sępólnie Krajeń­skim, Żninie, Koro­nowie, Skępem, Szubinie, Mycie­lewie, Borównie, Rozstrzę­bowie, Białych Błotach, Osielsku, Dobie­szewie i Wielkim Rych­nowie.

W pierw­szym etapie nale­żało odpo­wie­dzieć na 10 pytań, a w drugim – na 20. Łącznie można było zdobyć 60 punktów (18+42). Na spotkaniu uczest­nicy poznali wszystkie prawi­dłowe odpo­wiedzi na pytania konkur­sowe oraz szcze­góły doty­czące punk­to­wania pytań testo­wych otwar­tych i zamknię­tych jedno- i wielo­krot­nego wyboru.

Oto zwycięzcy konkursu:
I miejsce (52 p.) – Kacper Goliński z SP nr 36 w Bydgoszczy
II miejsce ex aequo (50 p.) – Janusz Wojcie­chowski z ZSP nr 1 we Włocławku i Jędrzej Witucki z SP nr 2 w Żninie
III miejsce ex aequo (49 p.) – Jan Szumo­talski z SP w Wielkim Rych­nowie, Julia Cabaj
SP nr 48 w Bydgoszczy i Tymo­teusz Opala z SP nr 4 w Bydgoszczy

Wyróż­nienia:
Krzysztof Michałek z SP w Osielsku
Alek­sandra Cabaj z SP nr 48 w Bydgoszczy
Jakub Bobiński z SP nr 5 w Toruniu
Jacek Obiała z SP nr 20 we Włocławku
Alek­sandra Kowalska z SP nr 8 w Inowro­cławiu
Jędrzej Wyczyński z SP nr 33 w Bydgoszczy
Jacek Wiliński z SP nr 22 we Włocławku
Bartosz Pawlak z SP w Rozstrzę­bowie
Miłosz Majewski z SP nr 33 w Bydgoszczy

Nowości Medio­teki na spotkaniu promo­cyjnym Kinde­rUni

Nowości Medio­teki na spotkaniu promo­cyjnym Kinde­rUni

Pracow­nicy czytelni uczest­ni­czyli w spotkaniu z uczniami, które odbyło się z okazji promo­wania przez Goethe-Institut projektu Inter­ne­towy Uniwer­sytet Dzie­cięcy Kinde­rUni w Zespole Szkół Kato­lic­kich w Bydgoszczy. Najnowsze zbiory Medio­teki dzia­ła­jącej w biblio­tece przy­cią­gnęły uwagę uczniów i nauczy­cieli. Gościem spotkania był Joachim Hecker, autor książek i ekspe­ry­men­tal­nych pokazów, z którymi zjeź­dził cały świat, od Alaski po Tajlandię.

Niemiecki inter­ne­towy uniwer­sytet dzie­cięcy (Kinde­runi) to bezpłatny projekt Goethe-Institut adre­so­wany do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Obej­muje on trzy fakul­tety – Czło­wiek, Natura i Tech­nika – i umoż­liwia dzie­ciom poznanie różnych dzie­dzin wiedzy i zazna­jo­mienie się z języ­kiem niemieckim w formie zabawy. Polska wersja języ­kowa Kinde­runi jest już dostępna dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych – dzieci, rodziców i nauczy­cieli. Wystarczy się zare­je­strować na stronie inter­ne­towej Goethe-Institut.

Tradycje i zwyczaje Bożego Naro­dzenia

Tradycje i zwyczaje Bożego Naro­dzenia

Zbli­ża­jące się święta Bożego Naro­dzenia były okazją do spotkań z najmłod­szymi w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek. W dniach 12, 16, 17, 18 grudnia 2019 r. odwie­dziło nas ponad 120 uczniów szkół podsta­wo­wych oraz przed­szko­laków z bydgo­skich placówek.

Zajęcia pod hasłem „Świą­teczne opowieści” rozpo­częły się krótką poga­danką na temat tradycji i zwyczajów bożo­na­ro­dze­nio­wych. W dalszej części czyta­łyśmy dzie­ciom wybrane rozdziały nowej książki Agnieszki Stel­ma­szyk „Niezwykłe święta Kornelii”, książkę „Święty Mikołaj” Mauri Kunnas oraz frag­menty książki „Zanim przyjdą święta”. Po głośnym czytaniu dzieci miały okazję obej­rzeć wystawkę książek, bajek i opowiadań ze zbiorów biblio­teki nawią­zu­ją­cych do tema­tyki świą­tecznej. Następnie zapro­po­no­wa­łyśmy dzie­ciom krótki film eduka­cyjny „Wigi­lijny stół”. Kolejnym elementem spotkania było wyko­ny­wanie świą­tecz­nych kartek. Na zakoń­czenie dzieci obej­rzały wystawę szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych zorga­ni­zo­waną w czytelni.

Życzymy wszystkim dzie­ciom i nauczy­cielom rado­snych i szczę­śli­wych świąt i do zoba­czenia w przy­szłym roku na kolej­nych zaję­ciach w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek.

Grażyna Ruta Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Spotkanie w wigi­lijnym nastroju

Spotkanie w wigi­lijnym nastroju

W ramach cyklu „Głośne Czytanie“ spotka­liśmy się z człon­kami Koła Powia­to­wego Polskiego Związku Niewi­do­mych w Bydgoszczy. Zapre­zen­to­wa­liśmy historie bożo­na­ro­dze­nio­wych szopek i kolęd. Przy­go­to­wane cieka­wostki i prze­czy­tane frag­menty zaczerp­nięte zostały z boga­tego księ­go­zbioru biblio­teki oraz ofia­ro­wa­nych nam książek doty­czą­cych szopek krakow­skich przez Muzeum Histo­ryczne Miasta Krakowa oraz Muzeum Etno­gra­ficzne w Toruniu. Nie obyło się bez wspól­nego kolę­do­wania i poczę­stunku.

Pracow­nicy Czytelni PBW w Bydgoszczy

Wernisaż malar­stwa Marii Podgór­skiej-Ritter

Wernisaż malar­stwa Marii Podgór­skiej-Ritter

Po raz pierwszy prezen­tu­jemy wystawę malarską o tema­tyce sakralnej. Wernisaż cieszył się dużym zain­te­re­so­wa­niem przy­by­łych gości. Wystawa będzie czynna do końca bieżą­cego roku. Serdecznie zapra­szamy.

Maria Podgórska-Ritter urodziła się w Toruniu. Jest absol­wentką Szkoły Reklamy i Deko­ra­tor­stwa w Mińsku Mazo­wieckim. Studia ukoń­czyła na Wydziale Sztuk Pięk­nych Uniwer­sy­tetu im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. W 1973 roku uzyskała dyplom w pracowni malar­stwa prof. Mieczy­sława Wiśniew­skiego. Jest autorką kilku­nastu wystaw indy­wi­du­al­nych, uczest­niczką kilku­dzie­sięciu wystaw ogól­no­pol­skich i środo­wi­sko­wych. Zajmo­wała się grafiką użyt­kową i projek­to­wa­niem prze­strzennym. Od 1982 roku poświę­ciła się tzw. sztuce czystej – tworzy formy prze­strzenne, insta­lacje świetlne, zajmuje się malar­stwem szta­lu­gowym, rysun­kiem, a ostatnio również rzeźbą. Od 1983 roku maluje obrazy reli­gijne, które znaj­dują się głównie w kościo­łach i zako­nach na terenie Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomor­skiego. Jest człon­kiem Związku Polskich Arty­stów Plastyków. Należy do grupy modli­tewnej św. ojca Pio prowa­dzonej przez oo. kapu­cynów w Bydgoszczy.

Wystawa szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych

Wystawa szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych

Jeszcze przez tydzień będzie prezen­to­wana w czytelni wystawa szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych. Zachę­camy do jej obej­rzenia zarówno dzieci, jak i doro­słych. Przy okazji można zajrzeć do książek, które są poświę­cone tradycji budo­wania szopek oraz posłu­chać opowieści o tym, czym jest szopka neapo­li­tańska, gdzie w Polsce można zoba­czyć ruchome szopki, a czym charak­te­ry­zuje się szopka krakowska.