Jan Brzechwa i jego twórczość

Jan Brzechwa i jego twórczość

Kolejne zajęcia zorga­ni­zo­wane w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek w paździer­niku poświę­cone były twórczości Jana Brzechwy. W spotka­niach wzięło udział ponad 100 uczniów klas I‑III szkół bydgo­skich.

Zajęcia rozpo­czy­nały się krótką pogadanką na temat dorobku literac­kiego Jana Brzechwy, w szcze­gól­ności wierszy dla dzieci oraz książki „Akademia Pana Kleksa”. Następnie przybli­ży­liśmy najmłod­szym wartość i rolę głośnego czytania oraz ideę kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie – na tę okazję wybra­łyśmy najbar­dziej znane wierszyki takie jak: „Kwoka”, „Grzyby”, „Samochwała”, Kaczka dziwaczka”, „Sum” oraz obszerne fragmenty „Akademii Pana Kleksa”.

W dalszej części zajęć dzieci zajmo­wały się przędze­niem liter czyli tworze­niem inicjału swojego imienia z kolorowej włóczki. Zajęciom towarzy­szyła wystawka książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Życzenia dla nauczy­cieli

Życzenia dla nauczy­cieli

Szanowni nauczy­ciele, pedagodzy szkolni, wycho­wawcy, metodycy, konsul­tanci, wszyscy pracow­nicy szkół i placówek oświa­to­wych! Przyj­mijcie gorące życzenia!

Zbrodnia pomorska 1939

Zbrodnia pomorska 1939

Instytut Pamięci Narodowej uruchomił portal eduka­cyjny www​.zbrod​nia​po​mor​ska​1939​.pl, a także wydał materiały eduka­cyjne dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych w postaci teki. Będzie ona dostępna w Biblio­tece dla nauczy­cieli, chcących ją wykorzy­stać na lekcjach historii. Materiały składają się z dwóch części: eseju histo­rycz­nego dla nauczy­cieli oraz zestawu ćwiczeń dla uczniów, infogra­fiki z mapą oraz płyty z dwudzie­sto­mi­nu­towym filmem dokumen­talnym „Zbrodnia pomorska 1939”, zreali­zo­wanym przez IPN i Telewizję Polską. Na płycie znalazły się także wszystkie ćwiczenia dla uczniów w osobnych plikach, aby ułatwić nauczy­cie­lowi ich wydruk na zajęcia.

Skala zbrodni niemiec­kich na obszarze przed­wo­jen­nego województwa pomor­skiego w 1939 r., ich charakter i rola Selbst­schutz Westpreussen to argumenty, które świadczą o potrzebie wprowa­dzenia do histo­rio­grafii, edukacji i pamięci narodowej nowego pojęcia. Zbrodnia pomorska 1939 była przede wszystkim ekster­mi­nacją dziesiątek tysięcy przed­sta­wi­cieli polskiej ludności cywilnej rozstrze­la­nych w ramach „Intel­li­gen­zak­tion”, ale także rolników, robot­ników i rzemieśl­ników zamor­do­wa­nych przez niemiec­kich sąsiadów z chęci zemsty czy chciwości. Na Pomorzu zgodnie z nazistowską maksymą, że „zdrowe zwierzęta zabijają chore”, zamor­do­wano także tysiące chorych psychicznie w dołach śmierci w Piaśnicy, Szpęgawsku, Mniszku, Chojni­cach. Zbrodnia niemiecka na ziemi pomor­skiej to także ekster­mi­nacja co najmniej 600 obywa­teli polskich pocho­dzenia żydow­skiego. Zanim mecha­nizm Zagłady i ludobój­stwa został rozwi­nięty na Wscho­dzie po 1941 r., został wcielony w mniej­szej skali na terenie okupo­wanej Polski w pierw­szych dniach okupacji.

W poszcze­gól­nych miejscach zbrodni na Pomorzu Gdańskim jest kulty­wo­wana pamięć o tych wydarze­niach, jednak tylko w wymiarze lokalnym. Większość Polaków niemiesz­ka­ją­cych w obecnym wojewódz­twie pomor­skim czy kujawsko-pomor­skim nigdy o nich nie słyszała.

Źródło: ipn​.gov​.pl

Noc Bibliotek 2019 już za nami

Noc Bibliotek 2019 już za nami

Wszyscy uczest­nicy Nocy Bibliotek 2019 przy wejściu do Biblio­teki otrzy­mali kartę do zbierania pieczątek za udział w różnych atrak­cjach przygo­to­wa­nych specjalnie na tę okazję. Zdobycie 4 pieczątek gwaran­to­wało udział w loterii fantowej, na którą przygo­to­wano 80 niespo­dzianek (maskotek, filmo­wych bajek, książek, magnesów, kubków i innych gadżetów).

W sobotę po godzinie 15.00 odwie­dziło nas prawie 80 osób. Wrażenia uczest­ników były bardzo pozytywne. Uśmiech zadowo­lo­nych dzieci i dorosłych daje nam ogromną satys­fakcję i motywuje do podej­mo­wania kolej­nych niety­po­wych akcji w Biblio­tece. Zakoń­cze­niem całej akcji było wyświe­tlenie filmu „Bill i Ptyś“ w szkole szpitalnej (Szpital Uniwer­sy­tecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy).

W przygo­to­wania Nocy Biblio­teki włączyli się prawie wszyscy pracow­nicy Biblio­teki. Oto co czekało na tych, którzy nas już znali i tych, którzy trafili do Biblio­teki pierwszy raz:

 • Kiermasz książek obcoję­zycz­nych (litera­tura piękna, słowniki, pozycje dydak­tyczne dla nauczy­cieli)
 • Pokój zagadek Klub Enigma (zagadki matema­tyczno-logiczne związane z patronem Biblio­teki – Marianem Rejew­skim). Uczest­nicy w 45 minut wykony­wali szereg zadań, aby otworzyć sejf z niespo­dzianką.
 • Oldsku­lowe kino domowe dla dzieci (w specjalnie zaciem­nionym pomiesz­czeniu dzieci mogły obejrzeć bajki wyświe­tlane projek­torem Ania)
 • Krzyżówki i rebusy (zostały przygo­to­wane dla różnych grup wieko­wych, wysta­wione na dużych planszach w korytarzu biblio­teki)
 • Warsz­taty dla dzieci – Zrób własną książkę (dzieci tworzyły własne książki leporello – wykorzy­stując kolorowy papier, naklejki, bibułę i inne elementy)
 • W wydziale Biblio­teki – Muzeum Oświaty – uczest­nicy poznali tajniki pisma (przygo­to­wano zajęcia Od kipu do klawia­tury z historii pisma (pismo obraz­kowe, supeł­kowe, pisanie stalówką i na starych maszy­nach do pisania)
 • W Czytelni odbyły się zajęcia dla dzieci i dorosłych w formie gier języko­wych (można było spraw­dzić swoje umiejęt­ności i wiedzę z języków obcych: niemiec­kiego, angiel­skiego i innych)
 • Lektu­rowa Kryptogra – dla dzieci w wieku 10 – 11 lat (pytania do uczest­ników były ukryte w różnych miejscach Biblio­teki)
 • Wystawa zakładek do książek – Nie zaginaj rogów! (prawie 100 różnego typu zakładek zostało wysta­wio­nych w gablo­tach na korytarzu Biblio­teki)
 • Bajkowa skrzynia dla najmłod­szych (dzieci losowały różne przed­mioty i musiały zgadnąć, z jakiej bajki pochodzą)
 • Teatrzyk kamishibai (niety­powa forma opowia­dania historii dla dzieci i młodzieży wywodząca się z Japonii)
 • Bingo literackie (tym razem starsi uczest­nicy Nocy Bibliotek mogli wykazać się znajo­mo­ścią litera­tury)
Inter­ne­towy uniwer­sytet dziecięcy na lekcji języka niemiec­kiego

Inter­ne­towy uniwer­sytet dziecięcy na lekcji języka niemiec­kiego

Kolejne warsz­taty dla germa­ni­stów zorga­ni­zo­wane przez Goethe-Institut w Biblio­tece upłynęły w twórczej i serdecznej atmos­ferze. Pani Agnieszka Krajewska z wielkim zapałem przed­sta­wiła szeroki zakres możli­wości wykorzy­stania na lekcjach projektu KINDE­RUNI. Niemiecki inter­ne­towy uniwer­sytet dziecięcy jest innowa­cyjnym projektem, który odwołuje się do cieka­wości ucznia, rozwija twórczo jego myślenie i przybliża język niemiecki. KINDE­RUNI to 3 fakul­tety, 30 filmo­wych wykładów, ponad 240 interak­tyw­nych zadań oraz materiały dydak­tyczne na lekcje języka niemiec­kiego w szkole. Program KINDE­RUNI powstał z myślą o dzieciach 8 – 12 lat. Tematy lekcyjne są atrak­cyjne również dla dzieci starszych, a nawet dla dorosłych.

Uczest­nicy warsz­tatów mieli również możli­wość zapoznania się z nowymi zbiorami Medio­teki Języka Niemiec­kiego działa­jącej w Biblio­tece pod patro­natem Goethe-Institut.


Grafika: kinde​runi​.goethe​.de/​?​l​a​ng=pl

Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – Praca – Rozwój”

Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – Praca – Rozwój”

Konfe­rencja dla nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół i placówek województwa kujawsko-pomor­skiego odbyła się 27 września 2019 r. Jej odbior­cami byli także nauczy­ciele biblio­te­karze, tworzący sieci współ­pracy szkół bydgo­skich i inowro­cław­skich. Konfe­rencję zorga­ni­zo­wała Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy wraz z Biblio­teką Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego.

Jako pierwsza zapre­zen­to­wała prelekcję prof. Uniwer­sy­tetu Gdańskiego, dr hab. Maja Wojcie­chowska – „Kapitał społeczny w środo­wisku eduka­cyjnym. Rola nauczy­ciela biblio­te­karza w procesie kształ­cenia”. W dalszej kolej­ności prawnik, specja­lista z zakresu prawa oświa­to­wego, prawa pracy i prawa autor­skiego, Dariusz Skrzyński, zapoznał gości konfe­rencji z tematem „Ocena pracy nauczy­ciela biblio­te­karza”.

Po przerwie na poczę­stunek kolejny prele­gent, Janusz Piper, nauczy­ciel biblio­te­karz ze szkoły podsta­wowej w Katowi­cach przybliżył uczest­nikom kulisy Ogólno­pol­skiego konkursu Wielka Liga Czytel­ników, którego jest głównym organi­za­torem. Ostatnim punktem programu konfe­rencji była prelekcja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – pozytywnie. Psycho­lo­giczne aspekty pracy nauczy­ciela biblio­te­karza”, którą przed­sta­wiła Aleksandra Wzorek, człon­kini Zarządu Insty­tutu Edukacji Pozytywnej.

W konfe­rencji wzięło udział około 80 osób.

Inaugu­racja 9. edycji Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Inaugu­racja 9. edycji Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Rozpo­czę­liśmy 9. edycję Akademii zatytu­ło­waną „Twórcze spotkania z książką”. Po wakacyjnej przerwie nasza dydak­tyczna sala wzboga­ciła się o nowy element – ogrom­nego misia mierzą­cego prawie 1,5 metra. Otrzy­ma­liśmy go od firmy „Sun-Days”, za co bardzo serdecznie dzięku­jemy. Z pewno­ścią będzie cieszył naszych małych gości.

Inaugu­ra­cyjne spotkania dla przed­szko­laków „Moja pierwsza wizyta w biblio­tece” oraz dla uczniów klas I‑III „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza” odbyły się 17, 19 i 20 września br.

W trakcie spotkań dzieci miały okazję m.in. poznać pracę biblio­te­karza, dowie­dzieć się czym jest książka i jakie są jej rodzaje, co to jest biblio­teka i jaką pełni rolę. Podkre­śla­liśmy ważną rolę głośnego czytania oraz przybli­ża­liśmy
najmłod­szym idee kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom.

Najważ­niej­szym elementem spotkań było głośne czytanie utworów związa­nych z książką i biblio­teką. Wybrane przez nas tytuły to „Tajem­nica biblio­teki” z serii Biuro Detek­ty­wi­styczne Lassego i Mai, „Zbawcy książek” Agnieszki Stelma­szyk oraz dwie części przygód Franklina „Franklin czyta kolegom” oraz „Franklin i książka z biblio­teki”.

Atrakcją dla najmłod­szych była wycieczka po biblio­tece – dzieci zwiedziły Wypoży­czalnię, Czytelnię i magazyny książek. W każdym z tych miejsc pracu­jący tam biblio­te­karze opowia­dali o swojej pracy. Zajęciom towarzy­szyła wystawa książek dziecię­cych ze zbiorów PBW, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Kolejne spotkania w ramach Akademii odbędą się w paździer­niku.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów

Audycja o Stowa­rzy­szeniu <span class="caps">KPCDO</span>

Audycja o Stowa­rzy­szeniu KPCDO

Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dziedzictwa Oświaty współ­pra­cuje z Biblio­teką i jej wydziałem – Muzeum Oświaty od kilku lat. Efektem wspól­nych działań była reali­zacja 5 projektów eduka­cyj­nych. Polskie Radio PiK poświę­ciło Stowa­rzy­szeniu KPCDO audycję w cyklu przybli­ża­jącym słucha­czom organi­zacje pożytku publicz­nego działa­jące w naszym regionie. Można jej posłu­chać w niedzielę (22 września) o godz. 22.15 lub później na stronie radia PiK.

Projekt „Polacy nieprze­ciętni“

Projekt „Polacy nieprze­ciętni“

Ambitni uczniowie Technikum Elektro­nicz­nego w Bydgoszczy: Katarzyna Łabuńska, Agata Gierlicka, Katarzyna Przygońska, Eliza Jankowska, Edyta Kęcik, Michał Kalinowski, Paweł Kalka zreali­zo­wali projekt „Polacy nieprze­ciętni – Marian Rejewski” dofinan­so­wany przez Minister­stwo Edukacji Narodowej. Ich działania wspie­rała Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego, udostęp­niając wystawę poświę­coną wybit­nemu krypto­lo­gowi oraz Muzeum Wojsk Lądowych. Efektem pracy uczniów jest wirtu­alna wystawa o Marianie Rejew­skim, oś czasu, gra oraz teksty pomaga­jące zrozu­mieć działanie maszyny szyfru­jącej. Projekt można zobaczyć na stronie eduwy­stawy.

Narodowe Czytanie 2019

Narodowe Czytanie 2019

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy kolejny raz włączyła się w ogólno­polską akcję Narodo­wego Czytania. W tym roku lekturą były polskie nowele.

Do Biblio­teki zawitali sympa­tyczni goście: uczniowie i wycho­wawcy Zespołu Szkół nr 29 w Bydgoszczy. Dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska rozpo­częła akcję odczy­tując list Prezy­denta RP Andrzeja Dudy do uczest­ników spotkania. Następnie wyloso­wano tytuł noweli do przeczy­tania, którą okazała się „Katarynka”. Utwór przeczy­tali pracow­nicy Wydziału Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych. Później zorga­ni­zo­wano quizy z niespo­dzian­kami dotyczące wybranej noweli.

Chętne osoby mogły zrobić sobie selfie z pisarzami lub książką oraz pieczę­tować przynie­sione ze sobą egzem­plarze lektur pieczęcią okolicz­no­ściową. Akcji Narodowe Czytanie towarzy­szyła niezwykła mozai­kowa wystawa książek autorów polskich nowel ze zbiorów Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej.

Twórcze spotkania z książką

Twórcze spotkania z książką

Rozpo­czy­namy IX edycję bezpłat­nych zajęć eduka­cyj­nych w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek pod hasłem „Twórcze spotkania z książką“. Tym razem chcemy wspie­rać reali­zację priory­tetu polityki oświa­towej państwa na rok 2019/2020 wyzna­czonej przez Minister­stwo Edukacji Narodowej – „Wycho­wanie przez kształ­to­wanie postaw obywa­tel­skich i patrio­tycz­nych“.

IX edycja poświę­cona będzie promocji książki i biblio­teki oraz upowszech­nianiu czytel­nictwa jako jednego z ważnych elementów i skutecz­nych narzędzi wspie­ra­ją­cych wycho­wawczą rolę placówek oświa­to­wych. Zależy nam także na podkre­ślaniu istotnej roli wartości, tradycji, promo­waniu zasad prospo­łecz­nych oraz edukacji patrio­tycznej najmłod­szych, co stanowi skuteczną metodę kształ­tu­jącą nowe umiejęt­ności i właściwe postawy u dzieci.

Poprzez kontakt z litera­turą chcemy podkre­ślać ważną rolę edukacji do wartości i edukacji patrio­tycznej wśród najmłod­szych poprzez:

 • przybli­żanie tradycji, zwyczajów narodo­wych, świątecz­nych, regio­nal­nych oraz dbałość o ich posza­no­wanie i pielę­gno­wanie,
 • promo­wanie pozytyw­nych wartości tj. dobro, szacunek, miłość, tolerancja itp.,
 • podkre­ślanie ważnej roli edukacji regio­nalnej i wytwa­rzanie poczucia wspól­noty z „małą ojczyzną”,
 • przybli­żanie symbo­liki narodowej i uwraż­li­wianie na szacunek wobec tych symboli,
 • troskę o język ojczysty, dbałość o jego czystość i piękno.

Celem ogólnym zajęć jest promo­wanie wśród dzieci przed­szkol­nych i uczniów młodszych klas szkół podsta­wo­wych książki i biblio­teki, wytwo­rzenie pozytyw­nych motywacji do czytania książek i integracja dzieci. Ponadto chcemy wspierać rozwój dziecka poprzez głośne czytanie oraz podkre­ślanie wartości książki jako niezbęd­nego elementu dla prawi­dło­wego rozwoju najmłod­szych. Wycho­wawcza rola takich działań jest szeroko znana i z pewno­ścią pomoże wzmocnić pracę szkół i placówek eduka­cyj­nych w tym zakresie.

Cele szcze­gó­łowe :

 • popula­ry­zacja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
 • wsparcie szkół i placówek eduka­cyj­nych w zakresie reali­zacji funkcji wycho­waw­czej,
 • kształ­to­wanie tożsa­mości narodowej i współ­uczest­nictwa w pielę­gno­waniu tradycji,
 • rozwi­janie poczucia odpowie­dzial­ności oraz szacunku dla symboli narodo­wych,
 • promocja pozytyw­nych wartości tj. dobro, szacunek, przyjaźń, miłość, tolerancja,
 • integracja dzieci i dosko­na­lenie umiejęt­ności współ­dzia­łania w zespole,
 • wyrów­ny­wanie szans eduka­cyj­nych dzieci z różnych placówek,
 • rozwi­janie w uczest­ni­kach zainte­re­so­wania litera­turą,
 • przygo­to­wanie dzieci do roli świado­mego czytel­nika,
 • wytwo­rzenie pozytyw­nych motywacji do czytania książek,
 • promo­wanie i upowszech­nianie regio­nal­nego dziedzictwa kultu­ro­wego,
 • kształ­to­wanie wrażli­wości artystycznej dzieci.


Cykl zajęć będzie polegał na czytaniu wybra­nych tekstów literac­kich (bajek, baśni, legend, opowiadań) związa­nych z opraco­wa­nymi tematami spotkań. Zajęcia będą uatrak­cyj­niane pogadanką lub prezen­tacją wprowa­dza­jącą, zabaw­nymi i cieka­wymi anegdo­tami, rozmową kiero­waną z dziećmi na temat czyta­nych utworów oraz dająca im możli­wość wyrażenia swoich emocji. W ramach każdych zajęć uczest­nicy wykonają prace plastyczne lub inne zadania związane z tematem (ilustracje do prezen­to­wa­nych książek, plakaty, krzyżówki, kartki okolicz­no­ściowe, rebusy, zagadki, quizy itp.).

Działanie zostanie zreali­zo­wane w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy w roku szkolnym 2019/2020. Nasze działania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Propo­no­wane tematy najbliż­szych zajęć:

Wrzesień 2019 –„Moja pierwsza wizyta w biblio­tece”; „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza”

Październik 2019 – „Opowieści na jesienne dni”; „Jan Brzechwa i jego twórczość”

Listopad 2019 – „Misie w litera­turze”; „Barwy i symbole narodowe”

Grudzień 2019 – „Najpięk­niejsze świąteczne opowieści”; „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”

Styczeń 2020 – „Zima w litera­turze”; „Dzień Kubusia Puchatka”

Luty 2020 – „Moje ukochane zwierzątka” ; „Uczucia w moim życiu – kocham, lubię, szanuję”

Marzec 2020 – „Literackie powitanie wiosny”; „Wielka­nocne tradycje i zwyczaje”

Kwiecień 2020 – „Bydgoszcz moje miasto”; „Książka i jej różne oblicza”

Maj 2020 – „Najpięk­niejsze bajki świata”; „Czy jestem patriotą?”

Czerwiec 2020 – „Wakacje tuż, tuż – czy warto być aktywnym?”; „Zostań przyja­cielem książek na zawsze”

Ze względu na warunki lokalowe grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zajęciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają od 60 do 90 minut.

Zgłoszenia przyj­muje :

Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 01 40 lub e‑mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dzięku­jemy.

Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dzięku­jemy.

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej są hołdem złożonym żołnie­rzom i ofiarom wojny. Polska chce także wykorzy­stać tę okazję do pokazania tego, co Europa zawdzięcza Polakom zmaga­jącym się z wojskami okupa­cyj­nymi. Kraków organi­zuje uroczy­stość, która ma pokazać, że Polacy pokonali Hitlera również siłą umysłu. Na przebieg wojny i długość jej trwania ogromny wpływ miał udział polskich matema­tyków w rozszy­fro­waniu Enigmy, na czele z patronem Biblio­teki – Marianem Rejew­skim. Histo­rycy oceniają, że dzięki krypto­logom wojna zakoń­czyła się 2 – 3 lata wcześniej, a śmierci uniknęło 20 – 30 milionów ludzi.

Fundacja Panteon Narodowy stworzyła w Krakowie symbo­liczny grób Jerzemu Różyc­kiemu, który pomimo zasług, jakie poczynił dla kraju i świata, nie miał miejsca, które można by określić jako miejsce jego wiecz­nego spoczynku (zaginął w 1942 roku w okolicy Balearów). Kapituła Panteonu zadecy­do­wała o posta­wieniu w Kryptach jednego sarko­fagu, do którego zostanie złożona ziemia z trzech miejsc związa­nych ze śmiercią trójki krypto­logów, czyli z dna Morza Śródziem­nego, z Chiche­ster oraz z okolic grobu na Powąz­kach.

Uroczyste wręczenie piasku z dna Morza Śródziem­nego synowi Jerzego Różyc­kiego panu Janowi Różyc­kiemu odbyło się 4 lipca w Ambasa­dzie RP w Madrycie. Gospo­da­rzem wydarzenia była pani Marzenna Adamczyk, ambasador RP w Hiszpanii. 26 lipca odbyła się podobna ceremonia w Ambasa­dzie RP w Londynie, na której pan Ambasador Arkady Rzegocki wręczył symbo­liczną urnę z ziemią z Gardens of Remem­brance w Chiche­ster rodzinie Henryka Zygal­skiego. Warszawski Garnizon WP zorga­ni­zował wręczenie ziemi z grobu Mariana Rejew­skiego jego córce pani Janinie Sylwe­strzak 29 sierpnia 2019 r.

Uroczy­stość złożenia urn do sarko­fagu w Kryptach Panteonu Narodo­wego zapla­no­wana jest na 6 września br. o godzinie 11 kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie, w podzie­miach którego są Krypty Panteonu.

W uroczy­stości udział wezmą rodziny krypto­logów z kraju i z zagra­nicy oraz Sir Dermot Turing, bratanek Alana Turinga, autor książki „X, Y, Z. Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy”. W tej książce bratanek człowieka, który w Wielkiej Brytanii został wybrany człowie­kiem stulecia, docenił prawdziwy wkład Polaków w rozko­do­wanie Enigmy, a w konse­kwencji w skrócenie tego najtra­gicz­niej­szego w dziejach ludzkości konfliktu. Udział zapowie­dzieli również przed­sta­wi­ciele Sztabu General­nego WP oraz kierow­nictwo Narodo­wego Centrum Bezpie­czeń­stwa Cyber­prze­strzeni.

W dniach 3 – 7 września odbywa się w Krakowie Jubile­uszowy Zjazd Matema­tyków Polskich w stulecie Polskiego Towarzy­stwa Matema­tycz­nego. Senat RP ogłosił rok 2019 rokiem matema­tyki. Harmo­no­gram Zjazdu przewi­duje udział uczest­ników w uroczy­stości w Pante­onie. Zapro­szone zostały władze Krakowa i województwa, rektorzy uczelni, przed­sta­wi­ciele korpusu dyplo­ma­tycz­nego, wszyscy kuratorzy wojewódzcy i wszystkie szkoły w Polsce, których patro­nami są krypto­lodzy. Miesz­kańcy Krakowa dowiedzą się o uroczy­stości z kilkuset plakatów umiesz­czo­nych w różnych miejscach. Szcze­gól­nymi adresa­tami zapro­szeń są uczniowie krakow­skich szkół.

Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dzięku­jemy.

Tak brzmi nazwa zapro­szenia skiero­wa­nego głównie do dzieci i młodzieży. Organi­za­torzy chcą, aby młodsze pokolenia wiedziały o wielkiej polskiej szkole matema­tycznej okresu między­wo­jen­nego – lwowskiej, krakow­skiej, wielko­pol­skiej. Chcą, aby nasza duma narodowa była budowana na dwóch filarach, tym bohater­skim, zbrojnym i tym, który pokazuje nasz wkład w rozwój światowej cywili­zacji. Tak, jak nie wolno pozwolić zapomnieć o polskich lotni­kach w Anglii, tak nie wolno zapomnieć o trzech geniu­szach matema­tycz­nych, którzy wyprze­dzili wszyst­kich europej­skich krypto­logów i pokonali Hitlera siłą umysłu. To będzie wielkie święto polskiej dumy, prawdziwej, zasłu­żonej.

Narady dyrek­torów przed inaugu­racją roku szkol­nego

Narady dyrek­torów przed inaugu­racją roku szkol­nego

W ponie­działek, 26 sierpnia odbyły się narady inaugu­ru­jące nowy rok szkolny 2019/2020 z dyrek­to­rami publicz­nych i niepu­blicz­nych szkół oraz placówek województwa kujawsko-pomor­skiego. Spotkanie było zorga­ni­zo­wane przez Kurato­rium Oświaty w Bydgoszczy i odbyło się w Kinote­atrze Klubu Inspek­to­ratu Wsparcia Sił Zbroj­nych w przy ul. Dwernic­kiego 1.

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka brała również udział w tym dniu, prezen­tując zbiory biblio­teczne, bogatą ofertę eduka­cyjną, a także zesta­wienia biblio­gra­ficzne książek, artykułów z czaso­pism i materiałów audio­wi­zu­al­nych.

Kierunki reali­zacji polityki oświa­towej państwa

Kierunki reali­zacji polityki oświa­towej państwa

Minister Edukacji Narodowej ustalił nastę­pu­jące kierunki reali­zacji polityki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Profi­lak­tyka uzależ­nień w szkołach i placów­kach oświa­to­wych.
 2. Wycho­wanie do wartości przez kształ­to­wanie postaw obywa­tel­skich i patrio­tycz­nych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy progra­mowej kształ­cenia ogólnego w szkołach podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych.
 4. Rozwi­janie kompe­tencji matema­tycz­nych uczniów.
 5. Rozwi­janie kreatyw­ności, przed­się­bior­czości i kompe­tencji cyfro­wych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzy­sty­wanie techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych w reali­zacji podstawy progra­mowej kształ­cenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty progra­mowej w kształ­ceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw progra­mo­wych kształ­cenia w zawodach szkol­nictwa branżo­wego.

W dokumencie z 3 lipca 2019 r. minister określił również zadania z zakresu nadzoru pedago­gicz­nego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, ewalu­acji i monito­ro­wania w przed­szko­lach, publicz­nych szkołach podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych, w szkołach dla dorosłych, w biblio­te­kach pedago­gicz­nych oraz w publicz­nych i niepu­blicz­nych szkołach police­al­nych.