Wizyta z książ­kami u seniorów na Jodłowej

Wizyta z książ­kami u seniorów na Jodłowej

W piąt­kowe połu­dnie po raz kolejny odbyło się sympa­tyczne spotkanie w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior“. Wyko­rzy­stując najcie­kawsze frag­menty książek z zasobów PBW biblio­te­karki przy­po­mniały seniorom o zwyczaju kolę­do­wania. Opowie­działy również o historii szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych prezen­tując dary, jakie nade­słało Muzeum Miasta Krakowa specjalnie na tę okazję. W prezen­tacji multi­me­dialnej seniorzy obej­rzeli foto­grafie szopek krakow­skich oraz różno­rod­nych szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych, najczę­ściej ręcznie wyko­na­nych, które były w grudniu prezen­to­wane na wystawie w czytelni.

Mariola Burak, Alina Melnicka-Zygmunt – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Podsu­mo­wanie woje­wódz­kiego konkursu dla uczniów szkół podsta­wo­wych

Podsu­mo­wanie woje­wódz­kiego konkursu dla uczniów szkół podsta­wo­wych

W biblio­tece odbyło się spotkanie podsu­mo­wu­jące konkurs „Serfu­jesz po sieci? Rób to z głową!“, na którym wręczono laure­atom atrak­cyjne nagrody i dyplomy. Konkurs był skie­ro­wany do uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Do rywa­li­zacji konkur­sowej przy­stą­piło 139 uczniów z 37 szkół w: Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowro­cławiu, Nakle nad Notecią, Sępólnie Krajeń­skim, Żninie, Koro­nowie, Skępem, Szubinie, Mycie­lewie, Borównie, Rozstrzę­bowie, Białych Błotach, Osielsku, Dobie­szewie i Wielkim Rych­nowie.

W pierw­szym etapie nale­żało odpo­wie­dzieć na 10 pytań, a w drugim – na 20. Łącznie można było zdobyć 60 punktów (18+42). Na spotkaniu uczest­nicy poznali wszystkie prawi­dłowe odpo­wiedzi na pytania konkur­sowe oraz szcze­góły doty­czące punk­to­wania pytań testo­wych otwar­tych i zamknię­tych jedno- i wielo­krot­nego wyboru.

Oto zwycięzcy konkursu:
I miejsce (52 p.) – Kacper Goliński z SP nr 36 w Bydgoszczy
II miejsce ex aequo (50 p.) – Janusz Wojcie­chowski z ZSP nr 1 we Włocławku i Jędrzej Witucki z SP nr 2 w Żninie
III miejsce ex aequo (49 p.) – Jan Szumo­talski z SP w Wielkim Rych­nowie, Julia Cabaj
SP nr 48 w Bydgoszczy i Tymo­teusz Opala z SP nr 4 w Bydgoszczy

Wyróż­nienia:
Krzysztof Michałek z SP w Osielsku
Alek­sandra Cabaj z SP nr 48 w Bydgoszczy
Jakub Bobiński z SP nr 5 w Toruniu
Jacek Obiała z SP nr 20 we Włocławku
Alek­sandra Kowalska z SP nr 8 w Inowro­cławiu
Jędrzej Wyczyński z SP nr 33 w Bydgoszczy
Jacek Wiliński z SP nr 22 we Włocławku
Bartosz Pawlak z SP w Rozstrzę­bowie
Miłosz Majewski z SP nr 33 w Bydgoszczy

Setna rocz­nica powrotu Bydgoszczy do macierzy

Setna rocz­nica powrotu Bydgoszczy do macierzy

Wkrótce będziemy obcho­dzić ważną rocz­nicę dla bydgosz­czan – stulecie powrotu miasta do macierzy. Biblio­teka przy­go­to­wała z tej okazji zajęcia eduka­cyjne dla uczniów klas 4 – 8 i szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Celem prelekcji i prezen­tacji jest zapo­znanie słuchaczy z 148 latami historii miasta, z jego rozbu­dową, z dąże­niem zaborcy do wyna­ro­do­wienia Polaków. Zapre­zen­to­wani będą również boha­te­rowie – wielcy społecz­nicy – którzy poświę­cając swój czas, zdrowie oraz życie, zwią­zali się z miastem nad Brdą, broniąc ojczy­stego języka, tradycji, przy­go­to­wując się do walki o niepod­le­głość.

Czas trwania zajęć prze­wi­dziany jest na 90 min.
Kontakt: Tomasz Szulc, tel. 52 341 30 74 wew. 17 lub wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Nowości Medio­teki na spotkaniu promo­cyjnym Kinde­rUni

Nowości Medio­teki na spotkaniu promo­cyjnym Kinde­rUni

Pracow­nicy czytelni uczest­ni­czyli w spotkaniu z uczniami, które odbyło się z okazji promo­wania przez Goethe-Institut projektu Inter­ne­towy Uniwer­sytet Dzie­cięcy Kinde­rUni w Zespole Szkół Kato­lic­kich w Bydgoszczy. Najnowsze zbiory Medio­teki dzia­ła­jącej w biblio­tece przy­cią­gnęły uwagę uczniów i nauczy­cieli. Gościem spotkania był Joachim Hecker, autor książek i ekspe­ry­men­tal­nych pokazów, z którymi zjeź­dził cały świat, od Alaski po Tajlandię.

Niemiecki inter­ne­towy uniwer­sytet dzie­cięcy (Kinde­runi) to bezpłatny projekt Goethe-Institut adre­so­wany do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Obej­muje on trzy fakul­tety – Czło­wiek, Natura i Tech­nika – i umoż­liwia dzie­ciom poznanie różnych dzie­dzin wiedzy i zazna­jo­mienie się z języ­kiem niemieckim w formie zabawy. Polska wersja języ­kowa Kinde­runi jest już dostępna dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych – dzieci, rodziców i nauczy­cieli. Wystarczy się zare­je­strować na stronie inter­ne­towej Goethe-Institut.

Tradycje i zwyczaje Bożego Naro­dzenia

Tradycje i zwyczaje Bożego Naro­dzenia

Zbli­ża­jące się święta Bożego Naro­dzenia były okazją do spotkań z najmłod­szymi w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek. W dniach 12, 16, 17, 18 grudnia 2019 r. odwie­dziło nas ponad 120 uczniów szkół podsta­wo­wych oraz przed­szko­laków z bydgo­skich placówek.

Zajęcia pod hasłem „Świą­teczne opowieści” rozpo­częły się krótką poga­danką na temat tradycji i zwyczajów bożo­na­ro­dze­nio­wych. W dalszej części czyta­łyśmy dzie­ciom wybrane rozdziały nowej książki Agnieszki Stel­ma­szyk „Niezwykłe święta Kornelii”, książkę „Święty Mikołaj” Mauri Kunnas oraz frag­menty książki „Zanim przyjdą święta”. Po głośnym czytaniu dzieci miały okazję obej­rzeć wystawkę książek, bajek i opowiadań ze zbiorów biblio­teki nawią­zu­ją­cych do tema­tyki świą­tecznej. Następnie zapro­po­no­wa­łyśmy dzie­ciom krótki film eduka­cyjny „Wigi­lijny stół”. Kolejnym elementem spotkania było wyko­ny­wanie świą­tecz­nych kartek. Na zakoń­czenie dzieci obej­rzały wystawę szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych zorga­ni­zo­waną w czytelni.

Życzymy wszystkim dzie­ciom i nauczy­cielom rado­snych i szczę­śli­wych świąt i do zoba­czenia w przy­szłym roku na kolej­nych zaję­ciach w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek.

Grażyna Ruta Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Spotkanie w wigi­lijnym nastroju

Spotkanie w wigi­lijnym nastroju

W ramach cyklu „Głośne Czytanie“ spotka­liśmy się z człon­kami Koła Powia­to­wego Polskiego Związku Niewi­do­mych w Bydgoszczy. Zapre­zen­to­wa­liśmy historie bożo­na­ro­dze­nio­wych szopek i kolęd. Przy­go­to­wane cieka­wostki i prze­czy­tane frag­menty zaczerp­nięte zostały z boga­tego księ­go­zbioru biblio­teki oraz ofia­ro­wa­nych nam książek doty­czą­cych szopek krakow­skich przez Muzeum Histo­ryczne Miasta Krakowa oraz Muzeum Etno­gra­ficzne w Toruniu. Nie obyło się bez wspól­nego kolę­do­wania i poczę­stunku.

Pracow­nicy Czytelni PBW w Bydgoszczy

Wernisaż malar­stwa Marii Podgór­skiej-Ritter

Wernisaż malar­stwa Marii Podgór­skiej-Ritter

Po raz pierwszy prezen­tu­jemy wystawę malarską o tema­tyce sakralnej. Wernisaż cieszył się dużym zain­te­re­so­wa­niem przy­by­łych gości. Wystawa będzie czynna do końca bieżą­cego roku. Serdecznie zapra­szamy.

Maria Podgórska-Ritter urodziła się w Toruniu. Jest absol­wentką Szkoły Reklamy i Deko­ra­tor­stwa w Mińsku Mazo­wieckim. Studia ukoń­czyła na Wydziale Sztuk Pięk­nych Uniwer­sy­tetu im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. W 1973 roku uzyskała dyplom w pracowni malar­stwa prof. Mieczy­sława Wiśniew­skiego. Jest autorką kilku­nastu wystaw indy­wi­du­al­nych, uczest­niczką kilku­dzie­sięciu wystaw ogól­no­pol­skich i środo­wi­sko­wych. Zajmo­wała się grafiką użyt­kową i projek­to­wa­niem prze­strzennym. Od 1982 roku poświę­ciła się tzw. sztuce czystej – tworzy formy prze­strzenne, insta­lacje świetlne, zajmuje się malar­stwem szta­lu­gowym, rysun­kiem, a ostatnio również rzeźbą. Od 1983 roku maluje obrazy reli­gijne, które znaj­dują się głównie w kościo­łach i zako­nach na terenie Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomor­skiego. Jest człon­kiem Związku Polskich Arty­stów Plastyków. Należy do grupy modli­tewnej św. ojca Pio prowa­dzonej przez oo. kapu­cynów w Bydgoszczy.

Wystawa szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych

Wystawa szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych

Jeszcze przez tydzień będzie prezen­to­wana w czytelni wystawa szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych. Zachę­camy do jej obej­rzenia zarówno dzieci, jak i doro­słych. Przy okazji można zajrzeć do książek, które są poświę­cone tradycji budo­wania szopek oraz posłu­chać opowieści o tym, czym jest szopka neapo­li­tańska, gdzie w Polsce można zoba­czyć ruchome szopki, a czym charak­te­ry­zuje się szopka krakowska.

Moniuszko znany czy nieznany?

Moniuszko znany czy nieznany?

Rok Stani­sława Moniuszki stał się okazją do podjęcia wielu inicjatyw mają­cych na celu upamięt­nienie ogrom­nego dorobku twórcy opery naro­dowej. Nasza biblio­teka również włączyła się w obchody rocz­nicy urodzin Mistrza, przy­go­to­wując prezen­tacje multi­me­dialne poświę­cone życiu i twór­czości kompo­zy­tora, adre­so­wane do różnych gryp wieko­wych. Temat wzbu­dził również zain­te­re­so­wanie seniorów – w zaję­ciach prze­pro­wa­dzo­nych przez pracow­ników PBW uczest­ni­czyli pensjo­na­riusze Dzien­nego Domu Pomocy „Bratek” oraz starsi czytel­nicy Fili nr 16 WiMBP im. Witolda Bełzy. Kame­ralne spotkania, wzbo­ga­cone sporą dawką muzyki i frag­mentów insce­ni­zacji opero­wych odbyły się w bardzo sympa­tycznej, kame­ralnej atmos­ferze.

Anna Krasz­kie­wicz – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych

Dzień Pluszo­wego Misia w Akademii Czytania Bajek

Dzień Pluszo­wego Misia w Akademii Czytania Bajek

Na całym świecie 25 listo­pada obcho­dzimy Dzień Pluszo­wego Misia usta­no­wiony w 2002 roku w setną rocz­nicę wypro­du­ko­wania pierw­szej zabawki w kształcie misia. Pluszowe misie towa­rzyszą nam już od ponad 100 lat i mają wielu sympa­tyków na całym świecie, zarówno wśród najmłod­szych, jak i doro­słych.

Z tej okazji w listo­pa­dzie gości­liśmy w naszej Akademii ponad 60 dzieci z bydgo­skich przed­szkoli na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Misie w lite­ra­turze”. To wyjąt­kowe święto jest świetną okazją do poznania i przy­po­mnienia różnych znanych misiów, i tych książ­ko­wych i filmo­wych, polskich i zagra­nicz­nych, sław­nych i mniej znanych. Także tych star­szych, którymi zachwy­cali się nasi dziad­kowie, rodzice, jak i tych najbar­dziej współ­cze­snych, bliskich sercom dzieci. Podobnie jak na każdych zaję­ciach nie zabrakło najważ­niej­szego elementu, czyli głośnego czytania bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy frag­menty Przygód Misia Uszatka Czesława Janczar­skiego, Kubusia Puchatka A. A. Milne, Misia Paddington Michaela Bonda oraz okolicz­no­ściową książkę Wiesława Drabika Dzień misia. Następnie dzieci wyko­ny­wały laurki dla swoich misiów. Każdy uczestnik na zakoń­czenie otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Hejt i mowa niena­wiści

Hejt i mowa niena­wiści

W kolej­nych zaję­ciach doty­czą­cych hejtu i mowy niena­wiści uczest­ni­czyli uczniowie klasy VIII Szkoły Podsta­wowej w Czarżu . Podczas spotkania młodzież zapo­znała się z defi­nicją hejtu i mowy niena­wiści, dysku­to­wała o przy­czy­nach i konse­kwen­cjach zjawiska hejtu. Po obej­rzeniu filmu i wysłu­chaniu frag­mentów książki doty­czącej prze­mocy rówie­śni­czej uczniowie wspólnie poszu­ki­wali odpo­wiedzi na pytania: Jakie są emocje ofiary hejtera? Jak można pomóc ofierze hejtera? Jak można sobie radzić z hejtem? Omówiono również 10 zasad anty­hej­to­wych.

Zajęcia eduka­cyjne są zgodne z podsta­wo­wymi kierun­kami reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2019/2020 o bezpiecznym i celowym wyko­rzy­sty­waniu tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych.

Ewa Bedełek – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych

Bezpie­czeń­stwo w sieci

Bezpie­czeń­stwo w sieci

W Biblio­tece po raz kolejny gości­liśmy uczniów klasy VIII Szkoły Podsta­wowej w Czarżu na zaję­ciach „Bezpie­czeń­stwo w sieci”. Prowa­dząca lekcję przed­sta­wiła konse­kwencje nieroz­waż­nych działań online, takich jak: wysy­łanie i publi­ko­wanie „odważ­nych” zdjęć, przyj­mo­wanie do grona „znajo­mych” osób bliżej niezna­nych, niewy­lo­go­wy­wanie się z konta po zakoń­czeniu użyt­ko­wania serwisu. Uczniowie dowie­dzieli się także, jak należy chronić swoją prywat­ność, dbać o mocne hasła oraz szanować innych użyt­kow­ników sieci. Przy­go­to­wana została również dla uczniów gra decy­zyjna, w której uczest­nicy mogli sami zade­cy­dować o poczy­na­niach boha­tera kreskówki.

Zajęcia eduka­cyjne są zgodne z podsta­wo­wymi kierun­kami reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2019/2020 o bezpiecznym i celowym wyko­rzy­sty­waniu tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych.

Beata Cieślińska – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych

Świa­towy Dzień Tole­rancji

Świa­towy Dzień Tole­rancji

W najbliższą sobotę (16 listo­pada) na całym świecie obcho­dzony będzie Między­na­ro­dowy Dzień Tole­rancji, usta­no­wiony przez Zgro­ma­dzenie Ogólne ONZ w 1995 r. Ten dzień stał się pretek­stem do zajęć eduka­cyj­nych na temat tego, jak ważna jest tole­rancja i akcep­tacja odmien­ności. To też dobry moment, aby pokazać uczniom, jak różno­rodny jest nasz świat i jak można czerpać z takiego bogactwa charak­terów, zain­te­re­sowań i kultur. Warto budować postawę szacunku do drugiego czło­wieka już od najmłod­szych lat.

W Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek uczniowie klas III mieli okazję dowie­dzieć się, czym jest tole­rancja, dlaczego jest ważna, po co nam różno­rod­ność. Na podstawie lite­ra­tury dzie­cięcej rozma­wia­liśmy nie tylko o tole­rancji, ale i akcep­tacji oraz szacunku, jako kolej­nych etapów do uznania, że każdy z nas może się różnić. Jak zawsze na naszych zaję­ciach nie zabrakło głośnego czytania – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy kilka tekstów lite­rac­kich: opowia­danie Pawła Berę­se­wicza Szacunek, czyli udko z kurczaka, wiersz Małgo­rzaty Strzał­kow­skiej Obcy, frag­menty Wiel­kiej księgi wartości oraz ksią­żeczkę z serii „Pixi Ja wiem!“ Tole­rancja i szacunek.

Elementem zajęć było też oglą­danie wystawy książek dla dzieci poru­sza­ją­cych tema­tykę omawia­nych wartości, czyli tole­rancji, akcep­tacji, szacunku i przy­jaźni.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Muzyka na lekcji języka niemiec­kiego – warsz­taty

Muzyka na lekcji języka niemiec­kiego – warsz­taty

Eduka­torka Ksenia Herbst-Buchwald prze­pro­wa­dziła w naszej biblio­tece warsz­taty “Praca metodą projektu na przy­kła­dzie muzyki / Projek­tar­beit am Beispiel Musik“ w ramach programu DELFORT, ogól­no­pol­skiego programu dosko­na­lenia nauczy­cieli języka niemiec­kiego. Zało­żenia projektu zostały opra­co­wane wspólnie przez Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe-Institut w Warszawie.

Warsz­taty były zorien­to­wane na poka­zanie nauczy­cielom możli­wości wyko­rzy­stania piosenek na lekcjach języka niemiec­kiego jako punktu wyjścia do reali­zacji projektów. Łatwość z jaką zapa­mię­tu­jemy piosenki już dawno temu wyko­rzy­sty­wano w celu prze­ka­zy­wania ważnych infor­macji. Propo­nując uczniom naukę przy dźwię­kach muzyki zapew­niamy im inte­re­su­jącą, spon­ta­niczną i tym samym mniej stre­su­jącą przy­godę z języ­kiem obcym. Muzyka potrafi rozbu­dzić ogromną moty­wację do tego, aby zrozu­mieć również teksty piosenek.

Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz – Wydział Udostęp­niania Zbiorów