Dzień Regionów na zlocie harcer­skim

Dzień Regionów na zlocie harcer­skim

Na Wyspie Sobie­szew­skiej trwa największy w historii naszego kraju ogólno­polski zlot harcerzy. Ponad 12 tys. młodych ludzi „zamel­do­wało się“ na gdańskiej wyspie, a wielu z nich można spotkać każdego dnia m.in. na ulicach Głównego i Starego Miasta. Atrakcji harcerzom nie brakuje, nie zabrakło ich także w sobotę, 11 sierpnia, kiedy to na terenie miasteczka zlotowego zapla­no­wano Dzień Regionów.
Muzeum Oświaty w Bydgoszczy uczest­ni­czyło w Dniu Regionów promując postać słynnego bydgosz­cza­nina, matema­tyka i krypto­loga – Mariana Rejew­skiego. Uczest­nicy zlotu mieli możliwość poznania w praktyce zasady działania niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej. Na specjalnie przygo­to­wanym symula­torze Enigmy można było szyfrować i deszy­frować zakodo­wane infor­macje. Ponadto muzeum przygo­to­wało warsztaty piśmien­nicze, dzięki którym uczest­nicy zlotu poznawali sztukę pisania piórem i atramentem tzw. kaligrafię oraz zapoznali się z zasadami funkcjo­no­wania starej szkoły. Dużym powodze­niem wśród uczest­ników cieszyły się warsztaty pisania na maszynie.
Zlot ZHP Gdańsk 2018 jest częścią jubile­uszu 100-lecia odzyskania niepod­le­głości przez Polskę oraz 100-lecia Związku Harcer­stwa Polskiego, który został objęty Patro­natem Narodowym Prezy­denta Rzeczy­po­spo­litej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepod­le­głości oraz wpisuje się w program wydarzeń Niepod­legła 2018.

Narodowy Program Rozwoju Czytel­nictwa w biblio­tece

Narodowy Program Rozwoju Czytel­nictwa w biblio­tece

Reali­zując tegoroczną edycję Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa nasza biblio­teka zapro­po­no­wała czytel­nikom składanie propo­zycji zakupu nowości wydaw­ni­czych. Apel o włączenie się do wspólnego decydo­wania o rozwoju księgo­zbioru odniósł znakomity skutek. Użytkow­nicy biblio­teki złożyli mnóstwo propo­zycji tytułów intere­su­ją­cych ich książek i audio­bo­oków zarówno w trady­cyjny sposób na kartkach, jak również wypeł­niając formularz inter­ne­towy. Zespół pracow­ników Wydziału Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych oraz Wydziału Groma­dzenia przeana­li­zował propo­zycje i zreali­zował oczeki­wania czytel­ników. Zapra­szamy do lektury – nowe książki już na Was czekają!

Wybrane nowości w zbiorach – lipiec

Wybrane nowości w zbiorach – lipiec

Rodzina uczniów zdolnychRodzina uczniów zdolnych / Sylwia Gwiaz­dowska-Stańczak, Andrzej E. Sękowski. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164278, 164279

Książka o współ­za­leż­ności pomiędzy tym, jak dzieci postrze­gają swoje rodziny, a ich osiągnię­ciami szkolnymi.
Zagad­nienia przed­sta­wione w książce dotyczą postrze­gania rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnię­ciami szkolnymi. Podej­mo­wanie tematyki rodziny z perspek­tywy naukowej jest szcze­gólnym wyzwaniem, ponieważ każdy człowiek ma osobiste doświad­czenia związane z rodziną. W książce rodzina jest opisywana z punktu widzenia ucznia. Ujęcie relacji i stosunków rodzin­nych z perspek­tywy dziecka jest zabiegiem potrzebnym i celowym, ponieważ nie tylko faktyczna postawa rodzica, ale przede wszystkim jej percepcja przez dziecko ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju.

Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dzieckaRodzina wobec nieule­czalnej choroby dziecka : aspekty tanato­pe­da­go­giczne / Grzegorz Godawa. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164280

Celem niniej­szej pracy jest próba przed­sta­wienia niektó­rych doświad­czeń codzien­nego życia rodzin nieule­czalnie chorych dzieci objętych opieką hospi­cyjną. Książka ma charakter empiryczny i zawiera analizę danych uzyska­nych i opraco­wa­nych zgodnie z metodo­logią teorii ugrun­to­wanej, zinter­pre­to­waną przez K. Charmaz. Uczest­ni­kami badań byli człon­kowie rodzin chorych dzieci, którzy podzie­lili się swoimi doświad­cze­niami i przemy­śle­niami.
Książka powstała w celu prezen­tacji praktycz­nego wymiaru życia rodziny znajdu­jącej się w specy­ficznej, niezmiernie trudnej sytuacji choroby i zagro­żenia życia dziecka. Tanato­pe­da­go­giczny wymiar ludzkiej egzystencji stanowi istotny kontekst podjętych rozważań. Analiza danych uzyska­nych w wywiadach i w czasie obser­wacji uczest­ni­czącej w życiu rodziny pozwala określić, jak rodziny objęte opieką domowego hospicjum ustosun­ko­wały się do choroby dziecka i do nowych warunków życia. Dzięki temu możliwe jest wskazanie praktycz­nych sposobów reali­zacji zadań rodzin dzieci objętych opieką domowego hospicjum.

Polityka wsparcia niefor­mal­nych opiekunów niesa­mo­dziel­nych osób starszych : na podstawie zmian prawnych w latach 2003 – 2015 / Rafał Bakalar­czyk. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2018.
Sygn. 164211

Analiza problemów polityki wsparcia niefor­mal­nych opiekunów niesa­mo­dziel­nych osób starszych: ryzyka socjal­nego ponoszo­nego przez opiekunów oraz roli, jaką pełnią w opiece nad seniorami, a także ewolucji celów i rodzajów polityki wsparcia opiekunów.

Autor na podstawie aktów prawnych i dokumen­tacji formułuje diagnozę mającą posłużyć wyzna­czeniu kierunku zmian prawnych w zakresie polityki senio­ralnej.

Pierwsza pogłę­biona naukowo analiza tematu i syste­ma­ty­zacja wiedzy z dziedziny.

Rozwód jako procesRozwód jako proces : perspek­tywa dorosłych i dzieci / Magdalena Błażek, Aleksandra Lewan­dowska-Walter. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 164214, 164215

Książka przybliża specyfikę sytuacji rozwo­dowej rozumianej jako procesu przebie­ga­ją­cego w trzech fazach: okresu nasilo­nego konfliktu małżeń­skiego poprze­dza­ją­cego decyzję o rozstaniu, okresu formal­nego rozwodu oraz okresu poroz­wo­do­wego cechu­ją­cego się licznymi zmianami i wymaga­ją­cego adaptacji do nich. W każdym z tych okresów ukazano problemy i trudności z perspek­tywy dorosłych i dzieci z uwzględ­nie­niem modeli wyjaśnia­ją­cych ich funkcjo­no­wanie oraz efektyw­ność procesów adapta­cyj­nych.
Autorki opisały problemy istotne z perspek­tywy osób zajmu­ją­cych się zarówno diagnozą, jak i pomaga­niem rodzinom w sytuacji około­ro­zwo­dowej, w tym uwaga poświę­cona została trudno­ściom wynika­jącym ze współ­cze­snych przemian rodziny (rozwód w rodzinie przeby­wa­jącej na migracji i powrót części rodziny do kraju; rekon­strukcja systemu rodzin­nego przed formalnym orzecze­niem rozwodu itp.).

Książka zainte­re­suje profe­sjo­na­li­stów (psycho­logów, pedagogów, prawników, sędziów, media­torów, terapeutów), ale poprzez swoją praktyczną formę (opisy przypadków, wskazówki zawarte w ramkach dotyczące rozumienia zachowań i postę­po­wania w różnych sytuacjach) może być również przydatna dla dorosłych znajdu­ją­cych się w sytuacji rozwodu i poszu­ku­ją­cych pomocy dla siebie i swoich dzieci.

Człowiek i piesCzłowiek i pies : o głaskaniu, stresie i oksyto­cynie / Christoph Jung, Daniela Pörtl ; tłuma­czenie Agnieszka Haładyj ; konul­tacja meryto­ryczna Łukasz Bożycki. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 163235

Co jest tak niezwy­kłego w przyjaźni między psem a człowie­kiem?
Jaki sens kryją te wszystkie historie o psach, które ponoć czytają w myślach, podsłu­chują nasze rozmowy przy kawie i znikają błyska­wicznie, gdy wspomni się o czymś nieprzy­jemnym, jak na przykład wizyta u wetery­narza? Czy relacja człowieka i psa jest naprawdę czymś wyjąt­kowym, czy jedynie – patrząc z zimnym dystansem – wyolbrzy­mioną przez ludzi, w gruncie rzeczy całkiem „błahą” sprawą? Mniej więcej tak samo „błahą”, jak relacja z wieloma innymi zwierzę­tami, które czują się pod naszą opieką lepiej lub gorzej. Czy pies jest „szczę­śliwy” ze swojego życia w rodzinie składa­jącej się jedynie tylko z ludzi i czego potrze­buje, żeby być „szczę­śliwym”? A czego potrze­bują jego pan i pani, żeby być równie „szczę­śli­wymi”?
Christoph Jung i Daniela Pörtl poszukują odpowiedzi na te pytania i opowia­dają o kulisach szcze­gól­nego partner­stwa między człowie­kiem i psem. Objaśniają, dlaczego kochamy psy i w jaki sposób nasza wspólna historia sprawia, że nie da się mówić o psach, nie mówiąc o ludziach. A także odwrotnie: nie możemy mówić o ludziach, nie wspomi­nając o psach.

Homosek­su­alizm : przegląd świato­wych analiz i badań : przyczyny, objawy, terapia, aspekty społeczne / Beata Wieczorek. – Warszawa : Fronda PL, 2018.
Sygn. 164231, 164232

Pierwsza na polskim rynku przekro­jowa książka stano­wiąca przegląd badań zjawiska homosek­su­alizmu. Analiza dowodów naukowych na poparcie konku­ren­cyj­nych hipotez odnoszą­cych się do tego, czym jest homosek­su­alizm i jak powstaje.

Wszech­stronne i inter­dy­scy­pli­narne opraco­wanie: naświe­tla­jące zagad­nienie od strony historii i staty­styki, poprzez prawo, kwestie medyczne, terapię i zjawiska społeczne, aż po listę organi­zacji pomoco­wych czy porady praktyczne.

Internet złych rzeczyInternet złych rzeczy / Julia Chmie­lecka. – Bielsko-Biała : Wydaw­nictwo Pascal, 2017.
Sygn. 164233, 164234, 164235

#cyber­bul­lying #porno­gra­fia­dzie­cieca #haking #cyber­ter­ro­ryzm #trollo­wanie #handel­nar­ko­ty­kami #phishing #stalking

To tylko niektóre z zagrożeń czyha­ją­cych w sieci. I wcale nie trzeba ich szukać w Darknecie. Są na Facebooku, Snapchacie czy Twiterze. We wszyst­kich miejscach, do których dostęp macie Ty i Twoje dzieci.

By paść ofiarą cyber­prze­stępców, wystarczy niewiele – zwykła ludzka ciekawość lub dziecięca naiwność. Tkwimy w iluzji, że złe rzeczy, które przytra­fiają nam się w sieci, nie są naszą winą i nie chcemy wziąć odpowie­dzial­ności za swoją nieuważ­ność czy głupotę. Internet złych rzeczy istnieje wszędzie. I tylko od nas zależy, czy damy mu się pochłonąć. W Darknecie porno­grafia dziecięca jest twarda i brutalna, a pedofile bez skrupułów. Materiały z Clearnetu są mniej szokujące i często nie można ich uznać za porno­gra­ficzne, choćby zdjęcia dzieci na basenie czy na plaży. Ile takich zdjęć chłopców i dziew­czynek trafia na Facebooka?

Kinezjologia edukacyjnaKinezjo­logia eduka­cyjna w pracy z dzieckiem z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną / Magdalena Wójcik. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skłodow­skiej, 2017.
Sygn. 164238

Specyfika pracy z dziećmi z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną zmusza pedagogów i terapeutów do ciągłych poszu­kiwań nowych metod pracy, które zachęcą dzieci do pozna­wania najbliż­szego otoczenia. Wymaga to jednak wielkiego wyczucia i zrozu­mienia problemu, by umiejętnie dosto­sować konkretne ćwiczenia do rodzaju zaburzeń u danego dziecka. Nie każda bowiem metoda może być wykorzy­stana w terapii dzieci z wszyst­kimi niepeł­no­spraw­no­ściami, nie oznacza to jednak, iż nie możemy z powodze­niem wykorzy­stywać pewnych jej elementów. Nie ma metody, która spraw­dza­łaby się w każdej sytuacji proble­mowej, którą można stymu­lować i uspraw­niać wszelkie zaburzenia rozwojowe – dlatego zadaniem pedagogów i terapeutów jest wyćwi­czenie w sobie umiejęt­ności doboru poszcze­gól­nych ćwiczeń do zamierzeń terapeu­tycz­nych.
Jedną z metod, która może pomóc dzieciom w maksy­malnym, na miarę ich możli­wości, rozwoju tak ważnych umiejęt­ności percep­cyjno-motorycz­nych, jest kinezjo­logia eduka­cyjna.
Zapre­zen­to­wane w niniej­szej pracy badania dotyczą znaczenia oraz stopnia efektyw­ności kinezjo­logii eduka­cyjnej w rozwi­janiu podsta­wo­wych umiejęt­ności szkolnych u dzieci z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną w lekkim stopniu, a szcze­gó­łowe scena­riusze zajęć terapeu­tycz­nych dają możliwość wdrożenia tych oddzia­ływań w proces eduka­cyjno-terapeu­tyczny.
Publi­kacja ze względu na tematykę, adreso­wana jest do studentów kierunków pedago­gicz­nych, zwłaszcza studentów pedago­giki specjalnej. Kierowana jest również do czynnych pedagogów specjal­nych, psycho­logów, terapeutów, specja­li­stów terapii pedago­gicznej, a także rodziców i opiekunów dzieci z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną, poszu­ku­ją­cych wskazówek, inspi­racji i nowych możli­wości właści­wych oddzia­ływań terapeu­tycz­nych w trosce o jak najlepszy rozwój dziecka.

EmpatiaEmpatia : wzmacnia dzieci, trzyma cały świat razem / Jesper Juul, Helle Jensen, Peter Høeg, Jes Bertelsen, Steen Hilde­brandt, Michael Stubberup ; tłuma­czenie Dariusz Syska. – Wydanie pierwsze. – Podkowa Leśna : Wydaw­nictwo MiND, copyright 2018.
Sygn. 164262

Empatia to życzli­wość, zrozu­mienie dla siebie i innych ludzi oraz zdolność do wczuwania się w to, co czują. Jednak tylko ktoś, kto czuje się bezpiecznie z samym sobą, może wchodzić w głębszy kontakt z innymi ludźmi oraz okazywać im empatię.

Jesper Juul wraz z zespołem pięciu duńskich psycho­logów i terapeutów napisał tę książkę, aby pokazać, jak można pracować nad własną wrażli­wo­ścią i samoświa­do­mo­ścią, wspie­rając swoją zdolność do empatii. Każdy człowiek się z nią rodzi, ale można ją także rozwijać i pogłębiać.

Jest to książka dla wszyst­kich osób, które chciałyby kulty­wować w sobie wrażli­wość na głos swojego serca. Jej celem jest inspi­ro­wanie dorosłych, ale została napisana także dla dzieci, ponieważ przed­sta­wione w niej ćwiczenia są przezna­czone również dla nich. Empatia wzmacnia dzieci, gdyż daje im wewnętrzną kotwicę, uczy rozumienia siebie i umożliwia rozwój w obszarach, które zazwyczaj nie są wspierane przez naszą edukację i kulturę.

Niepewnośc w społeczeństwieNiepew­ność w społe­czeń­stwie współ­cze­snym : studium socjo­pe­da­go­giczne / Bożena Majerek. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164254

Opraco­wana monografia składa się z czterech kolejnych rozdziałów, w których podjęto analizę różnych obszarów niepew­ności. Uznając, że wymaga ona dopre­cy­zo­wania w sferze leksy­kalnej i znacze­niowej, w pierwszym rozdziale przed­sta­wiono różne sposoby definio­wania i proble­ma­ty­zo­wania podsta­wo­wego terminu. Na rozdział drugi złożyły się cztery kolejne podroz­działy, w których zreali­zo­wano identy­fi­kację źródeł niepew­ności. W rozdziale trzecim dokonano charak­te­ry­styki wybranych sposobów reago­wania i funkcjo­no­wania człowieka w sytuacjach niepew­nych.
Istotnym wynikiem przepro­wa­dzonej analizy litera­tury było stwier­dzenie, że w pedago­gice niestety prawie w ogóle nie podejmuje się proble­ma­tyki niepew­ności, chociaż jest ona czynni­kiem dookre­śla­jącym właściwie każdą sytuację i zjawisko eduka­cyjne. W związku z tym ostatni, najob­szer­niejszy rozdział książki dotyczy właśnie edukacji wobec niepew­ności i wielo­znacz­ności. Przed­sta­wiono w nim propo­zycje priory­te­to­wych działań na rzecz edukacji otwartej, podej­mując m.in. rozwa­żania na temat koniecz­ności rozwoju nowych insty­tucji kształ­cenia, doradztwa i terapii, prowa­dzenia edukacji na rzecz tolerancji niepew­ności, uznania wątpienia jako istotnej strategii eduka­cyjnej, wspie­rania edukacji globalnej, całościowej i perma­nentnej, służącej dialogowi i porozu­mieniu w obliczu różno­rod­ności, promo­waniu edukacji wobec zagrożeń i ryzyka, wspie­raniu działań mających na celu autokre­ację i samore­ali­zację, podno­szenie świado­mości w kontek­ście czasu i przestrzeni oraz oddzia­ływań medial­nych.

Duże sprawyDuże sprawy w małych głowach / Agnieszka Kossowska ; grafika Jacek Ambro­żewski, Patricija Bliuj-Stodulska, Anna Kloza-Rozwa­dowska, Marta Kosek, Szaweł Płóciennik. – Wydanie III zmienione, rozsze­rzone. – Warszawa ; Ożarów Mazowiecki : Linia, 2018.
Sygn. 164258, 164259

To pierwsza taka książka w Polsce – napisana dla dzieci i dorosłych, zawie­ra­jąca historie opowie­dziane przez niepeł­no­sprawne dzieci.
Dziecko, stawiając każde pytanie, również tak niezręczne dla dorosłego jak: „dlaczego on nie chodzi/mówi/słyszy?”, chce zawsze tego samego – poznać i zrozumieć świat. A kiedy otrzyma spokojną, rzeczową odpowiedź, przyjmuje do wiado­mości, że świat jest różno­rodny, a ludzie mogą być odmienni. Ta książka pomaga iść „małej głowie” (i niejednej „dużej”) jeszcze dalej – pomaga dostrzec, że osoby niepeł­no­sprawne nie składają się tylko z tej swojej odmien­ności, choroby. A zatem nie potrze­bują tylko współ­czucia, jak mówi jedna z bohaterek, niewidoma Ania: „Denerwuje mnie, gdy ludzie mi współ­czują. Nie trzeba mi współczuć – przecież jestem zdrowa, nikt mi nie umarł i nic mnie nie boli.”
„Moim celem było opowie­dzenie dzieciom w książce, czym jest niepeł­no­spraw­ność. Chciałam pokazać, że niepeł­no­spraw­ność to inne odczu­wanie, widzenie, a czasem także inne rozumienie świata. Dzieci w sposób naturalny są otwarte na inność, chcia­łabym w nich tę otwartość podtrzymać i sprawić, by niepeł­no­spraw­ność nie była tematem tabu w ich środo­wisku. Tą publi­kacją chciałam również obalić kilka stereo­typów i sprawić, aby dzieci zdrowe przestały się bać dzieci niepeł­no­spraw­nych.” – mówi autorka książki Agnieszka Kossowska.
Wierzymy, że „Duże sprawy w małych głowach” pomogą uwolnić od wielu stereo­ty­po­wych zachowań i przyczynią się do tego, że dzieciom niepeł­no­sprawnym będzie żyło się dużo łatwiej.
Książka składa się z pięciu części, z których każda została poświę­cona innemu rodzajowi niepeł­no­spraw­ności:
• autyzmowi
• niepeł­no­spraw­ności ruchowej
• niepeł­no­spraw­ności senso­rycznej (część o dzieciach słabo­sły­szą­cych, głuchych oraz niewi­do­mych)
• niepeł­no­spraw­ności intelek­tu­alnej
• epilepsji i zaburze­niom rozwoju związanym z wcześniac­twem
W części rozdziałów znajdują się zabawy eduka­cyjne, w których wykonaniu będą musieli pomóc dzieciom dorośli – ich zadaniem jest wprowa­dzenie dziecka zdrowego w świat osób niepeł­no­spraw­nych. Te „zadania praktyczne” dają namacalną szansę, by zetknąć się z trudno­ściami, których codziennie doświad­czają niepeł­no­sprawne dzieci.
Dodatkowo książka zawiera ilustracje podsta­wo­wych znaków z języka migowego, elementy komuni­kacji alter­na­tywnej oraz wkładkę z alfabetem Braille’a.

Przemoc rodzinna : aspekty psycho­lo­giczne, pedago­giczne i prawne / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 164272, 164273p

W książce zostały przed­sta­wione różno­rodne aspekty pracy pomagaczy w sytuacji przemocy w rodzinie. Przed­sta­wiono je z perspek­tywy pracow­nika socjal­nego, pedagoga, prawnika, kuratora sądowego, mediatora sądowego, policjanta, pracow­nika służby więziennej, psycho­loga, terapeuty, członka zespołu inter­dy­scy­pli­nar­nego, księdza. Ważne jest wskazanie barier w pracy pomagaczy i możli­wości współ­pracy, aby zwiększyć efektyw­ność wspoma­gania rodzin.

(…) książka zawiera propo­zycje dotyczące działań profi­lak­tycz­nych i pomoco­wych na rzecz ofiar i sprawców przemocy. Stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla studentów pedago­giki, psycho­logii oraz socjo­logii, jak i dla osób na co dzień zajmu­ją­cych się działal­no­ścią wycho­wawczą, profi­lak­tyczną i terapeu­tyczną. Może ona być inspi­racją przy plano­waniu i tworzeniu programów profi­lak­tycz­nych w różno­rod­nych insty­tu­cjach, placów­kach i organi­za­cjach. Szcze­gólnie pomocna może okazać się dla osób, które z racji pełnienia obowiązków zawodo­wych stykają się na co dzień z ofiarami przemocy. Należy wyrazić nadzieję, że recen­zo­wana książka stanie się źródłem refleksji ustawo­dawców do tworzenia bardziej efektyw­nego prawa i zapew­nienia środków pozwa­la­ją­cych bardziej efektywnie chronić ofiary przemocy. Wreszcie, że zainspi­ruje naukowców do podej­mo­wania kolejnych inter­dy­scy­pli­nar­nych badań wyjaśnia­ją­cych dynamikę, uwarun­ko­wania, motywy i mecha­nizmy wpływa­jące na pojawienie się przemocy w rodzinie. Tylko syste­ma­tyczne, wielo­aspek­towe badania pozwolą na pełniejsze zrozu­mienie problemu przemocy w rodzinie, a dzięki temu na tworzenie bardziej skutecz­nych form pomocy ofiarom przemocy oraz programów korek­cyj­nych dla sprawców.
dr hab. Mieczy­sław Dudek, prof. SAN

Skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczychSkuteczne sposoby rozwią­zy­wania problemów wycho­waw­czych : procedury postę­po­wania, pozytywne wycho­wanie – spraw­dzone metody, zadania nauczy­cieli, specja­li­stów, dyrektora / [Magdalena Goetz, Małgo­rzata Celuch]. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2017.
Sygn. 164282, 164283

W książce „Skuteczne sposoby rozwią­zy­wania problemów wycho­waw­czych” dyrektor znajdzie omówienie spraw­dzo­nych metod wycho­waw­czych oraz procedur postę­po­wania. Dzięki wskazówkom zawartym w broszurze dyrektor skutecznie rozwiąże najczęstsze, a zarazem najtrud­niejsze problemy wycho­wawcze, takie jak agresja rówie­śnicza, palenie tytoniu, wagary. Z publi­kacji dowiesz się, na czym polega pozytywne wycho­wanie oraz jakie zadania mają poszcze­gólne osoby w szkole w zakresie przeciw­dzia­łania problemom wycho­waw­czym i reago­wania na nie.

Źródło:
www​.wuw​.pl
www​.difin​.pl
www​.bonito​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu
www​.wydaw​nic​two​fronda​.pl
www​.wydaw​nic​two​mind​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nic​two​linia​.pl
www​.biala​plama​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com

Przyja­ciel szkoły

Przyja­ciel szkoły

W wyniku współ­pracy oraz wspoma­gania Zespołu Szkół nr 19 w roku szkolnym 2017/2018, Dyrektor Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej Ewa Pronobis – Sosnowska otrzymała miano Przyja­ciela Szkoły. Na wyróż­nienie to zapra­co­wali nauczy­ciele biblio­te­karze prowa­dzący cykliczne zajęcia z zakresu edukacji czytel­ni­czej i warsztaty w ramach programu „Poroz­ma­wiajmy i poczy­tajmy o warto­ściach”. Współ­pra­co­wano również ze świetlicą terapeu­tyczną i organi­zo­wano spotkania z gimna­zja­li­stami rozwi­ja­jące zainte­re­so­wania humani­styczne. Przepro­wa­dzono wspólnie Międzysz­kolny Konkurs Fraze­olo­giczny.
Na tym współ­praca się nie kończy, będzie konty­nu­owana w roku szkolnym 2018/2019.

Piknik Bydgo­skich Organi­zacji Pozarzą­do­wych

Piknik Bydgo­skich Organi­zacji Pozarzą­do­wych

W niedzielę Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty działa­jące przy Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy uczest­ni­czyło w III Pikniku Bydgo­skich Organi­zacji Pozarzą­do­wych, które odbyło się na Wyspie Młyńskiej. Nasze stoisko prezen­to­wało przede wszystkim eksponaty muzealne dotyczące „Dawnej Szkoły” wypoży­czone z Muzeum Oświaty (Wydziału Biblio­teki). Pomimo bardzo dużego upału miesz­kańcy Bydgoszczy i okolic dopisali. Do stoiska podcho­dziły całe rodziny, wiele ekspo­natów przywo­ły­wało wspomnienia oraz uśmiech na twarzy. Dzieci były zachwy­cone pisaniem piórem i atramentem, chociaż twier­dziły, że nie jest to łatwe. Najmłodsze dzieci lgnęły do Plastusia. Podczas prezen­tacji opowia­da­liśmy o zwycza­jach panują­cych w dawnej szkole oraz o patronie Biblio­teki – Marianie Rejewskim. Na Pikniku promo­wa­liśmy i zachę­ca­liśmy do korzy­stania z bardzo bogatej oferty Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego i jej wydziału – Muzeum Oświaty. Nasze stoisko odwiedził Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, który wspominał swoją szkołę oraz zastępcy prezy­denta: Anna Mackie­wicz i Iwona Waszkie­wicz. Na Pikniku spotka­liśmy również panią Elżbietę Rusie­le­wicz i radnego Janusza Czwojdę.

Zapra­szamy do korzy­stania z Klubu Enigma (escape roomu) – pokoju zagadek matema­tyczno-logicz­nych oraz Akademii Gier Logicz­nych, które są owocem współ­pracy Stowa­rzy­szenia i Biblio­teki. Szcze­gó­łowe infor­macje na stronie inter­ne­towej.

Małgo­rzata Zapędowska

Książęta i królowie w Bydgoszczy na przestrzeni wieków

Książęta i królowie w Bydgoszczy na przestrzeni wieków

Biblio­teka zaprosiła pana Krzysz­tofa Bartow­skiego z Pracowni Dziedzictwa Kultu­ro­wego Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Kultury. Gość wygłosił prelekcję pt. „Książęta i królowie w Bydgoszczy na przestrzeni wieków“. W ciekawy sposób przed­stawił młodzieży gimna­zjalnej i ponad­gim­na­zjalnej dzieje naszej małej ojczyzny na tle wydarzeń histo­rycz­nych w Polsce. Pan Krzysztof przybliżył historię Bydgoszczy z uwzględ­nie­niem takich miejsc jak: kościół św. Idziego, Wyszogród oraz Zamek Bydgoski. Mamy nadzieję na dalszą współ­pracę.

Mariola Burak
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt

Tangram i spółka…

Tangram i spółka…

Uczniowie klasy VI ze szkoły w Osielsku mogli przekonać się na zajęciach eduka­cyj­nych w naszej biblio­tece o różno­rod­ności geome­trycz­nych układanek. Trady­cyjny tangram, jajko Kolumba, pentomino to tylko niektóre z nich. Wszyscy mogli sprawdzić swoją wyobraźnię próbując ułożyć z kilku elementów określone kształty.

Matema­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze

Matema­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze

Biblio­teka zaprosiła młodzież do tworzenia obrazków techniką haftu matema­tycz­nego. Z igłą i nicią dobrze radzili sobie zarówno chłopcy, jak i dziew­częta. Z odcinków (czyli nici rozcią­gnię­tych między dwiema dziurkami w kartce) powsta­wały serca, żaglówki i zwierzęta. Dzięku­jemy za udział w zajęciach i gratu­lu­jemy wytrwa­łości.

Spotkanie autorskie z Agnieszką Stelma­szyk

Spotkanie autorskie z Agnieszką Stelma­szyk

W Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się wyjątkowe zajęcia dla dzieci. Gościła u nas bydgosz­czanka, pani Agnieszka Stelma­szyk, pisarka, autorka wielu niezwykle popular­nych i poczyt­nych
książek dla dzieci i młodzieży. Jest autorką licznych serii takich jak: „Kroniki Archeo”, „Kto mnie przytuli”, „Biuro śledcze Tomuś Orkiszek”, „Klub poszu­ki­waczy przygód”, „Terra incognita”, „Koalicja szpiegów”. Napisała już prawie 80 książek, które rozeszły się w ponad 250 000 egzem­plarzy. W zajęciach brali udział uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy.
Autorka opowie­działa, skąd czerpie inspi­racje do swoich powieści, o począt­kach drogi literac­kiej, o bohate­rach swoich książek, a także o planach na przyszłość. Nie zabrakło najważ­niej­szego punktu zajęć, czyli głośnego czytania. Autorka wybrała fragmenty ze swojej najnow­szej powieści „Buntalki” wydanej w 2018 roku. Uczest­nicy zajęć spędzili ponad 20 minut słuchając tej niezwykle zabawnej książki.
Pani Agnieszka Stelma­szyk okazała się niezwykle miłą i ciepłą osobą, mającą bardzo dobry kontakt z dziećmi. Wykazała się ogromną cierpli­wo­ścią i poczuciem humoru odpowia­dając na liczne pytania oraz wypisując dziesiątki autografów i pozując do wspólnych zdjęć. Zajęcia stały się też okazją do przygo­to­wania wystawki książek pani Agnieszki, którą dzieci oglądały z ogromnym zainte­re­so­wa­niem.

Życie według wartości

Życie według wartości

Biblio­teka konty­nuuje projekt opraco­wany w związku z jednym z podsta­wo­wych kierunków reali­zacji polityki oświa­towej państwa – kształ­to­wanie postaw (wycho­wanie do wartości). Do wakacji kolejne klasy z bydgo­skich szkół uczest­ni­czyć będą w zajęciach, podczas których uczniowie mogą swobodnie dysku­tować, oglądać fragmenty filmów, klipów muzycz­nych, tworzyć wspólnie plakaty, słuchać fragmentów książek i zasta­na­wiać się nad znacze­niem wartości w swoim życiu.

Piękno matema­tyki w przyro­dzie

Piękno matema­tyki w przyro­dzie

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Klub Turystów Pieszych „Wędrownik” RO PTTK „Szlak Brdy“ w Bydgoszczy zapra­szają na Rajd Matema­tyczno-Przyrod­niczy pod hasłem „Piękno matema­tyki w przyro­dzie”. Zbiórka o godz. 8.45 przy fontannie Potop (plac Wolności).
Program:
1. Piesza wędrówka przez park Kazimierza Wielkiego, park Jana Kocha­now­skiego – pomniki przyrody.
2. Ogród Botaniczny UKW, ul. J.K. Chodkie­wicza 30, (wejście od ul. J.U. Niemce­wicza) – spotkanie z p. dr hab. Katarzyną Marcysiak godz. 10.00.
3. Piesza wędrówka do budynku PBW im. Mariana Rejew­skiego, ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4.
4. „Złota liczba w przyro­dzie – matema­tyczny język piękna“ – miniwy­kład (około 40 min) – Hanna Rakowska godz. 12.00, s. 210.
Długość trasy pieszej ok. 5 km. Przewi­dy­wane zakoń­czenie godz. 13.00.
Organi­za­torzy: Anna Krasz­kie­wicz oraz Hanna Rakowska.

Gry językowe

Gry językowe

W Czytelni Głównej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Graj i ucz się języka niemiec­kiego“. Tym razem gości­liśmy młodzież z Zespołu Szkół Ekono­miczno-Admini­stra­cyj­nych oraz z Gimnazjum nr 29 w Bydgoszczy wraz z opieku­nami. Uczniowie w sześciu grupach zmieniając się rotacyjnie przy stolikach zagrali w osiem gier pod czujnym okiem nauczy­cieli germa­ni­stów. Powtó­rzyli oni między innymi: liczeb­niki z bingo „Das Zahlen­spiel Deutsch“, słownictwo dotyczące przyrody „Sprach Memo. Natur und Tiere“, zawodów „Das Spiel der Berufe Deutsch“, godzin „Das Uhrzeit-Domino Deutsch“ oraz czasow­niki z „Verben Bingo“. Wśród graczy panowała luźna, wesoła atmosfera.

Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt

W Akademii Czytania Bajek

W Akademii Czytania Bajek

W ramach Bydgo­skiego Festiwalu Nauki w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się zajęcia eduka­cyjne poświę­cone tematyce regio­nalnej „Bydgoszcz w litera­turze dziecięcej – podania, legendy, baśnie i bajki o tematyce regio­nalnej”. Celem zajęć było przybli­żanie dzieciom historii, kultury, tradycji i symboli naszego miasta oraz zapoznanie z licznymi bydgo­skimi baśniami, legendami i podaniami.
Na początku zapro­po­no­wa­łyśmy uczest­nikom krótką prezen­tację wraz z pogadanką na temat najcie­kaw­szych atrakcji archi­tek­to­nicz­nych, kultu­ral­nych i rekre­acyj­nych naszego miasta oraz symboli Bydgoszczy – herbu, flagi, barw. Nie zabrakło głośnego czytania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Na te zajęcia wybra­liśmy kilka legend związa­nych z Bydgoszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Historia bydgo­skich wrót” z książki „Bydgoskie legendy i przypo­wieści” oraz legendę „Pan Twardowski”. W dalszej części spotkania uczniowie rozwią­zy­wali krótki quiz dotyczący
Bydgoszczy, koloro­wali najcie­kawsze i najbar­dziej charak­te­ry­styczne miejsca miasta oraz wizerunek króla Kazimierza Wielkiego oraz zagrali w grę planszową „Bydgoszcz – wielki wyścig”.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Grabowska-Janowiak
Kubuś Puchatek bohaterem zajęć

Kubuś Puchatek bohaterem zajęć

W Dziecięcej Akademii Czytania Bajek gości­liśmy dzieci z Przed­szkola „Mungo” w Bydgoszczy. Bohaterem zajęć był Kubuś Puchatek. Po krótkim przybli­żeniu postaci autora Alana Alexandra Milne’a oraz okolicz­ności powstania książki odbyło się głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Dzieciom zapro­po­no­wa­łyśmy fragmenty książki „Przygody Kubusia Puchatka”. Zajęciom towarzy­szyły wystawka książek, puzzli, zabawek i innych przed­miotów związa­nych z Kubusiem Puchat­kiem. Następnie dzieci wykony­wały ilustracje, a na zakoń­czenie otrzymały drobne upominki.

Oferta Biblio­teki na Bydgoski Festiwal Nauki 2018

Oferta Biblio­teki na Bydgoski Festiwal Nauki 2018

Biblio­teka jako partner BFN oferuje nastę­pu­jące zajęcia:

  • Teatrzyk Kamishibai;
  • Bydgoszcz w litera­turze dziecięcej – podania, legendy, baśnie, bajki o tematyce regio­nalnej;
  • Pokonamy fale, czyli o tym co w życiu pomaga przetrwać;
  • Nie jesteśmy sami na świecie, czyli szacunek wobec siebie i innych;
  • Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog;
  • Matema­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze;
  • Escape room – Klub Enigma;
  • Tangram i spółka;
  • Sprawie­dliwi Wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa;
  • Stara szkoła – czyli szkoła naszych dziadków i pradziadków.