Zmarł pan Jan Głodek

Zmarł pan Jan Głodek

Z głębokim żalem zawia­da­miamy, że zmarł pan Jan Głodek, były dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy. Pan Jan Głodek był pierw­szym dyrek­torem Biblio­teki. Spra­wował tę funkcję w latach 1968 – 1984.

Poczy­tajmy w Między­na­ro­dowym Dniu Książki dla Dzieci

Poczy­tajmy w Między­na­ro­dowym Dniu Książki dla Dzieci

Każdego roku 2 kwietnia obcho­dzimy na całym świecie Między­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci. W tym roku, niestety, nie możemy trady­cyjnie spotkać się z najmłod­szymi w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek – w zamian chcemy zapro­po­nować kilka nowych książek dla dzieci z naszego księ­go­zbioru.

Warto też przy­po­mnieć, że to święto nieprzy­pad­kowo obcho­dzone jest 2 kwietnia. W tym dniu w 1805 roku urodził się słynny duński baśnio­pi­sarz Hans Chri­stian Andersen, autor wielu wspa­nia­łych baśni – klasyków jak np. „Brzydkie kaczątko”, „Cali­neczka” czy „Królowa Śniegu”. Święto uchwa­lono w 1967 roku przez Między­na­ro­dową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi. Każdego roku gospo­da­rzem święta jest inne państwo – impreza odby­wała się już w takich krajach jak Japonia, Belgia, Brazylia, Rosja, Hisz­pania, Indie, Nowa Zelandia, Egipt, Stany Zjed­no­czone. Polska również była gospo­da­rzem Między­na­ro­do­wego Dnia Książki dla Dzieci – w 1979 roku.

Z tej okazji biblio­teki, domy kultury czy księ­garnie orga­ni­zują imprezy promu­jące lite­ra­turę dzie­cięcą – spotkania, warsz­taty, dyskusje, wystawy, itp. Warto wspo­mnieć przy tej okazji o akcji społecznej „Cała Polska czyta dzie­ciom”, która od 2001 roku promuje głośne czytanie i ma na celu zachę­cenie rodziców do spędzania czasu ze swoimi pocie­chami i wspól­nego czytania. Dlaczego warto czytać dzie­ciom? Zalet jest bardzo wiele. Książki rozwi­jają wyobraźnię, pamięć, uczą logicz­nego myślenia, koja­rzenia faktów, posze­rzają wiedzę, wzbo­ga­cają słow­nictwo, budują więzi. Zachę­camy wszyst­kich – czytajmy dzie­ciom!

Najmłod­szym pole­camy:

Zagi­niona księ­garnia” Katie Clapham
Milly uwielbia czytać i regu­larnie uczest­niczy w spotka­niach w pobli­skiej księ­garni. Jej właści­cielka, pani Minty, wie o książ­kach wszystko. Jednak pewnego dnia księ­garnia zostaje zamknięta. Nikt nie wie, co się stało z panią Minty i jaki los czeka wspa­niałe miejsce, które stwo­rzyła. Zagi­niona księ­garnia to wspa­niała, ciepła historia o ważnej roli, jaką pełnią książki w naszym życiu.


Dzień czeko­lady” Anna Onichi­mowska
Opowieść o czasie, który wszystko zmienia, o lękach, marze­niach, tęsk­nocie, a przede wszystkim – o miłości. Jej boha­te­rowie – Dawid i Monika – prze­ży­wają problemy zbyt trudne na swój wiek. Radzą sobie z nimi, oswa­jając rzeczy­wi­stość na swój dzie­cięcy sposób. Książka została nagro­dzona w I Konkursie Lite­rackim im. Astrid Lind­gren i jest inspi­racją do filmu pod tym samym tytułem w reży­serii Jacka Piotra Bławuta.


Andersen. W poszu­ki­waniu szczę­ścia” Wioletta Piasecka
Czy jest na świecie dziecko, które nie zapła­kało nad historią dziew­czynki, sprze­da­jącej zapałki w mroźną noc? Które nie pomy­ślało czule o małym, brzydkim kaczątku? Któremu zimowe, wietrzne noce nie przy­wo­łują na myśl Królowej Śniegu? Ta książka jest opowie­ścią o losach Hansa Chri­stiana Ander­sena, który to wszystko wycza­rował. Prze­stawia praw­dziwą historię najzna­ko­mit­szego bajko­pi­sarza świata, który do końca życia nie radził sobie z
czyta­niem i pisa­niem. Jego przy­kład poka­zuje, jak wielka siła drzemie w każdym z nas i jak wiele możemy dokonać, jeżeli nie stra­cimy wiary w sens tego, co czynimy.


Dalsze przy­gody Misia Uszatka” Czesław Janczarski
Miś Uszatek ma już ponad sześć­dzie­siąt lat! Czesław Janczarski napisał, a Zbigniew Rychlicki zilu­strował pięć książek o jego przy­go­dach, które były wielo­krotnie wzna­wiane. Powstał też bardzo popu­larny lalkowy serial liczący ponad sto odcinków. Zapra­szamy do lektury niezwy­kłych misio­wych przygód między innymi o miasteczku Dzień Dobry, w którym nosi się różowe okulary, o tym, dlaczego kukułka nie ma gniazda, czy o lwie, co chciał być myszką. Zapra­szamy też do podróży z zacza­ro­wanym kółkiem do Króle­stwa Śniegu, do Ciepłych Krajów, nad Amazonkę.


Chło­piec z Wadowic” Małgo­rzata Skow­rońska, ks. Robert Nęcek
„Kto to jest papież? Czło­wiek z papieru. Gdzie się urodził Karol Wojtyła? W Kato­wi­cach, Gdzie jadał obiady po śmierci mamy? W super­mar­kecie…”. Odpo­wiedzi dzieci na pytania o Jana Pawła II potrafią rozbawić. To, co doro­słym wydaje się oczy­wiste, dla najmłod­szych już takie oczy­wiste nie jest. Wado­wickie historie są dla naszych dzieci tak odległe, jak dla nas opowieści wojenne dziadków. Rośnie poko­lenie, które z racji wieku z papieżem nie mogło się spotkać. A im dalej od śmierci Karola Wojtyły, tym bardziej kotur­nowo i niere­alnie przed­stawia się to, kim był. Ze szkodą dla jego historii, nauki i świę­tości. Pomni­kowy Jan Paweł II nie prze­mówi do wyobraźni współ­cze­snego dziecka. Przegra z posta­ciami z kreskówek i gier. Żeby tak się nie stało, warto opowiadać dzie­ciom o chłopcu z Wadowic, o jego poczuciu humoru i pogo­dzie ducha, o jego praco­wi­tości i samo­dy­scy­plinie…


Oleś i Pani Róża” Anna Janko
Piękna i mądra opowieść o trud­nych chwi­lach dzieci z czasów wojny. Dzie­wię­cio­letnia Rózia zamiast jechać na kolonię, spędza wakacje w domu z dziad­kiem Alek­san­drem. Wyciąga zeszyt w twardej oprawie, kupiony do trze­ciej klasy i zaczyna pisać waka­cyjny pamiętnik, a starszy pan, spędzając całe dnie w łóżku, opowiada wnuczce o prze­szłości. Dziew­czynka coraz uważ­niej słucha wojen­nych historii o zupełnie innym dzie­ciń­stwie i zapełnia kolejne
strony nowymi opowie­ściami…


„Przy­gody kotki Misi” – Ilona Tront
Wokół nas żyje dużo zwie­rząt. Niektóre z nich trzy­mamy w domach, inne miesz­kają w zagro­dach czy ogro­dach zoolo­gicz­nych. Nie zdajemy sobie sprawy, że one też mają swoje rodziny, swoje uczucia i problemy, z którymi muszą się mierzyć każdego dnia. Reakcje kotki Misi, Brutusa, Pawia i innych boha­terów tej książki są podpo­wie­dzią na prze­różne sytu­acje, np. jak nie krzyw­dzić innych swoim postę­po­wa­niem, jak pomagać i współ­czuć innym w

potrzebie, szanować rodziców i swój dom oraz swoją małą ojczyznę. Ponadto zwie­rzątka uczą zgody, kompro­misów, prze­pisów drogo­wych, szla­chet­ności, szacunku do środo­wiska i kultury osobi­stej. Prze­strzegą przed zbytnim zaufa­niem obcym i uzależ­nie­niem się od rzeczy. Wspo­mi­nają o higienie osobi­stej i odpo­wie­dzial­ności za podjęte decyzje.


„Henia – z pamięt­nika szczę­śli­wego psa” Agnieszka Moitrot
Oto Henia. Mała suczka o zadartym nosie i bardzo długich nogach. Niektórzy mówią, że jest brzy­dulą, inni twierdzą, że natura obda­rzyła ją urodą całkiem niezwykłą. Jakkol­wiek jest, nie można Heni odmówić wiel­kiej mądrości, którą czerpie garściami od uwiel­bianej przez siebie pani. Suczka kocha ją ponad wszystko i lubi powta­rzać, że poszłaby za nią na koniec świata. Henia od niedawna mieszka w domu na wsi, razem z panią i panem, mamą Sally i ciotką Lili, a także kilkor­giem kocich kuzynów. Rzecz jasna, życie tak sporej rodzinki nie może być nudne i obfi­tuje w liczne przy­gody. Właściwie każdy dzień jest niezwykły.
„Chło­piec jeden na milion” Monica Wood
„Historia ludz­kiego życia nigdy nie zaczyna się na początku. Czego oni was uczą w tej szkole?” Tak mówi 104-letnia Ona Vitkus 11-letniemu zbzi­ko­wa­nemu na punkcie rekordów Guin­nessa chłopcu, którego przy­słano, by pomagał jej w każdy sobotni poranek. Podczas gdy on napełnia karm­niki dla ptaków i sprząta w ogro­dowej szopie, Ona opowiada mu o swoim długim życiu. Wkrótce zaczyna wyja­wiać mu sekrety, które ukry­wała przez dzie­się­cio­lecia.
Pewnej soboty chło­piec prze­staje się poja­wiać. Ona zaczyna myśleć, że wcale nie jest taki wyjąt­kowy, ale wtedy na jej progu pojawia się jego ojciec. Quinn Porter, gita­rzysta wiecznie nieobecny w życiu rodziny, zdeter­mi­no­wany jest, by dokoń­czyć szla­chetny czyn syna. Matka dziecka nie pozo­staje daleko w tyle. Ona nato­miast odkryje, że świat może nas zasko­czyć nieza­leżnie od wieku i że czasem współ­dzie­lenie straty jest jedynym sposobem na to, by na
powrót odna­leźć samego siebie.
„O dziew­czynce, która chciała ocalić książki” Klaus Hagerup
Wiesz, co dzieje się z książ­kami, których nikt nie wypo­życza w biblio­tece? Anna już wie. Znikają! Ale co dzieje się z wszyst­kimi, którzy w tych książ­kach miesz­kają? Czy też znikną? Anna nie może do tego dopu­ścić! Posta­nawia ocalić zapo­mniane książki. Tylko jak? Oto magiczna opowieść o miłości do świata książek napi­sana przez jednego z najwy­bit­niej­szych pisarzy norwe­skich i prze­pięknie zilu­stro­wana przez Lisę Aisato.
„Banda czarnej frotté. Skar­petki powra­cają” Justyna Bednarek
Justyna Bednarek napi­sała konty­nu­ację historii uwiel­bia­nych Skar­petek, a Daniel de Latour po raz trzeci tchnął w nie życie. Jak zawsze, na początku historii naszych boha­terek są zew wolności i marzenia. Tym razem czarna skar­petka frotté ucieka przez znaną nam dziurę pod pralką, ponieważ obawia się, że może wylą­dować w śmie­ciach. Dostaje się na okręt, gdzie poznaje sympa­tycz­nego pająka. Pomaga jej on zdobyć niewielką szalupę, którą nasza boha­terka zamierza opłynąć świat. Zaczyna prowa­dzić dziennik jak praw­dziwy wilk morski. Z rozdziału na rozdział poznaje nowych członków załogi i tak rozpo­czyna się historia gangu. Wkrótce w ślad za bandą wyrusza tajem­nicza postać…
„Chło­piec z ostat­niej ławki” Onjali Q. Rauf
Pełne serca i humoru spoj­rzenie dziecka na kryzys uchodźczy, ukazu­jące niezwykłą wartość przy­jaźni i bezin­te­re­sow­ności w świecie, który nie zawsze wydaje się mieć sens. Warto­ściowa opowieść o tym, co w życiu ważne. Idealna pozycja dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat.
„Tappi i niezwykłe miejsce”
Krótkie, ciepłe, pięknie zilu­stro­wane opowia­dania o Tappim i jego przy­ja­cio­łach. Pełne dobrych emocji, podpo­wia­da­jące dzie­ciom, czym jest przy­jaźń, jak odróżnić dobro od zła itp. Seria opowieści o Tappim i jego przy­ja­cio­łach porusza tematy bliskie dzie­ciom w wieku przed­szkolnym. Boha­te­rowie prze­ży­wają podobne troski, co dzieci, dzięki czemu mały czytelnik może zmie­rzyć się z własnymi lękami i kłopo­tami. Seria zawiera klasyczne
baśniowe elementy: dobrzy i źli boha­te­rowie, dobro nagradza zło, silniejsi i odważ­niejsi poma­gają tych słab­szych, przy­jaźń i lojal­ność wygrywa z podło­ścią.
„Basia i przy­ja­ciele. Titi” Zofia Stanecka
Titi idzie z rodzi­cami na plac zabaw. Zwykły spacer zostaje prze­rwany przez nieprzy­jemne spotkanie. Przed Titim piętrzą się pytania, które nie zawsze mają proste odpo­wiedzi. Czy słowa mogą mieć kolory? Czy mogą ranić, jak ciężkie szare kamienie? Czy da się uleczyć zadane słowami rany? I jak sobie z tym pora­dzić, gdy jest się małym chłopcem z Haiti? Basia i przy­ja­ciele to nowa seria przy­go­to­wana specjalnie dla trochę star­szych czytel­ników „Basi”.
„Czarna owieczka” Jan Grabowski
Osie­ro­cona owieczka wycho­wuje się razem ze szcze­nia­kiem. Wynika z tego mnóstwo zabaw­nych sytu­acji. Metka sypia w psiej budzie, obszcze­kuje gości, służy, a nawet biega po podwórku z kością w zębach! Nowe kolo­rowe ilustracje Anny Wielbut, poręczny format i duża czcionka – książka idealna do samo­dziel­nego czytania!
Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska
Zostań w domu i czytaj e‑booki w <span class="caps">IBUKU</span> Librze

Zostań w domu i czytaj e‑booki w IBUKU Librze

Kolejny tydzień naro­dowej kwaran­tanny za nami, wszystkie zaległe lektury już prze­czy­tane. Co teraz? Choć drzwi biblio­teki są zamknięte, to wciąż możesz korzy­stać z książek w wersji on-line.

Wydaw­nictwo Naukowe PWN poleca IBUKA Librę – e‑czytelnię czynną całą dobę, w której do czytania e‑booków nie potrze­bu­jesz żadnej apli­kacji. Wystarczy urzą­dzenie z prze­glą­darką inter­ne­tową obsłu­gu­jące HTML5.

Weź tablet lub laptop, rozsiądź się wygodnie w fotelu i oddaj lekturze, korzy­stając z zasobów IBUK Libra. Potrze­bu­jesz tylko kodu PIN, który zdobę­dziesz, pisząc na adres e‑mail biblio­teki. E‑booki to świetne rozwią­zanie na czas pandemii. Bez wycho­dzenia z domu szeroką ofertę publi­kacji masz w zasięgu ręki. Nie trać szansy na dostęp do lite­ra­tury i korzy­staj z IBUKA Libry.

#zostanw­domu #czyta­je­booki

W celu uzyskania PIN‑u, napisz na adres: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Książki z wiel­ka­nocnym przy­bra­niem

Książki z wiel­ka­nocnym przy­bra­niem

Zbli­ża­jące się święta będą inne niż dotych­czas, wyjąt­kowe. Nie traćmy z pola widzenia rado­snego charak­teru Wiel­ka­nocy. Dla naszych czytel­ników mamy propo­zycję zabawy.

Prosimy o nadsy­łanie zdjęć książek w świą­tecznym ento­ura­ge’u na mail: info@​edupolis.​pl. Niech Wasza propo­zycja wiel­ka­nocnej aran­żacji dla wybranej książki zacznie nam wszystkim budować radosny, świą­teczny nastrój!

Zdjęcia pochodzą z blogu o książ­kach wnaszej​bajce​.pl

Czytaj w domu

Czytaj w domu

Biblio­teka udostępnia czytel­nikom zdalny dostęp do pełno­tek­stowej bazy książek i czaso­pism IBUK LIBRA. Aby otrzymać kod dostępu należy wysłać maila na adres: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl. W treści maila o temacie: IBUK, proszę podać imię i nazwisko oraz nr karty biblio­tecznej.


Dostęp do pełnych tekstów czaso­pism nie tylko peda­go­gicz­nych (aktu­ali­zacja)

Dostęp do pełnych tekstów czaso­pism nie tylko peda­go­gicz­nych (aktu­ali­zacja)

Szanowni Czytel­nicy,
w tym trudnym czasie, kiedy nie można przyjść do biblio­teki zachę­camy Was do korzy­stania z zasobów Inter­netu.

Poniżej linki do czaso­pism, z których możecie korzy­stać za darmo (lista zaktu­ali­zo­wana 27.03.2020):

Alko­ho­lizm i Narko­mania – zeszyty aktu­alne oraz archi­walne od roku 1988

Archi­tek­tura Krajo­brazu – archiwum zawiera numery z lat 2001 – 2019

Autyzm – dostępne numery 5 – 12

Bezpie­czeń­stwo Naro­dowe – numery 1 – 42 z lat 2006 – 2018 czaso­pisma wyda­wa­nego przez Biuro Bezpie­czeń­stwa Naro­do­wego

Chowanna – archiwum za lata 1993 – 2016

Dziecko Krzyw­dzone: teoria, badania, prak­tyka – arty­kuły z lat 2002 – 2019

Edukacja Doro­słych – dostęp do numerów z lat 2010 – 2019

Edukacja Elemen­tarna w Teorii i Prak­tyce – dostępne arty­kuły z lat 2012 – 2019

Edukacja Huma­ni­styczna – dostępne arty­kuły z lat 2013- 2019

Edukacja Usta­wiczna Doro­słych – dostęp do czaso­pism od roku 1993

Języki Obce w Szkole: czaso­pismo dla nauczy­cieli: [angielski, fran­cuski, hisz­pański, łaciński, niemiecki, rosyjski, włoski] – dostępne archiwum egzem­plarzy z lat 2004 ‑2014

Konteksty Kultury – kwar­talnik poświę­cony lite­ra­tu­ro­znaw­stwu, dostępne tomy z lat 2011 – 2019

Kwar­talnik Historii Nauki i Tech­niki – dostępne numery z lat 2018 – 2019 oraz archiwum obej­mu­jące lata 1956 – 2010

Kwar­talnik Peda­go­giczny – dostępne numery z lat 2015 ‑2019

Nauczy­ciel i Szkoła – dostępne numery z lat 2017- 2019

Niepeł­no­spraw­ność : dyskursy peda­go­giki specjalnej – dostępne numery 1 – 36 z lat 2009 – 2019

Peda­go­gika Społeczna – dostępne numery z lat 2011- 2019

Prace Histo­ryczne. Zeszyty Naukowe Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego – dostępne numery z lat 2006 – 2019

Probacja – kwar­talnik Mini­ster­stwa Spra­wie­dli­wości, na stronie archiwum numerów z lat 2009 – 2018 oraz dostęp do numerów z 2019

Problemy Opie­kuńczo-Wycho­wawcze – otwarty dostęp do arty­kułów z lat 2009 ‑2019

Prze­gląd Więzien­nictwa Polskiego – archiwum numerów z lat 2015 – 2019

Psycho­logia Rozwo­jowa – dostęp do numerów z lat 2010 – 2019

Rocznik Admi­ni­stracji Publicznej – numery 1 – 4 z lat 2015 – 2018

Rocznik Kogni­ty­wi­styczny – zawiera arty­kuły m.in z nastę­pu­ją­cych dzie­dzin wiedzy: sztuczna inte­li­gencja, filo­zofia umysłu, filo­zofia języka, neurop­sy­cho­logia, neuro­nauka; dostępne są tomy 2 – 11 z lat 2008 – 2018

Szkoła Specjalna – numery czaso­pisma od 2009

Wycho­wanie w Rodzinie – tomy 1 – 18 z lat 2011 ‑2018

Zdrowie Publiczne i Zarzą­dzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia – czaso­pismo, które łączy zagad­nienia zdrowia publicz­nego z proble­mami funk­cjo­no­wania ochrony zdrowia; dostępne numery za lata 2009 – 2019

Zeszyty Glot­to­dy­dak­tyczne Jagiel­loń­skiego Centrum Języ­ko­wego – zeszyty 1 – 9 z lat 2009 – 2019

Zeszyty Pracy Socjalnej – dostępne z lat 2013 – 2019

Więcej tytułów:
http://​bazhum​.muzhp​.pl/ – baza czaso­pism huma­ni­stycz­nych
http://​www​.ejour​nals​.eu/ – portal czaso­pism nauko­wych

Książka na czasie

Książka na czasie

Jakie są zasady rozprze­strze­niania się wirusów, mód i idei? Co nimi rządzi, według jakich zasad się roznoszą? I co nam mówią o naszym życiu?

Adam Kucharski, profesor London School of Hygiene and Tropical Medi­cine, w pasjo­nu­jący sposób opowiada o epide­miach.

Świetna lektura! Trudno wyobrazić sobie bardziej aktu­alną książkę…

Warsz­taty online prowa­dzone w ramach Amazon <span class="caps">STEM</span> Kindlo­teka

Warsz­taty online prowa­dzone w ramach Amazon STEM Kindlo­teka

Skrót STEM pochodzi od pierw­szych liter angiel­skich wyrazów Science – Nauka, Tech­no­logy – Tech­no­logia, Engi­ne­ering – Inży­nieria, Math – Mate­ma­tyka. Edukacja STEM polega na łączeniu aktyw­ności z zakresu przy­naj­mniej dwóch dyscy­plin, ale jest również filo­zofią zdoby­wania wiedzy w taki sposób, w jaki odbywa się to wszystko w normalnym życiu. Warsztat online pozwoli każdemu uczest­ni­kowi rozpo­cząć prace nawet z najmłod­szymi dziećmi. Każdy z webi­narów Amazon STEM Kindlo­teka będzie przed­sta­wiał inne treści, pomysły i ekspe­ry­menty.

Warsz­taty tema­tyczne

Temat: Koduj z Amazon STEM Kindlo­teką – zabawy na papierze!
Opis: Nauka progra­mo­wania to nie tylko skom­pli­ko­wane algo­rytmy i ślęczenie przed kompu­terem! Zapra­szamy na spotkanie, na którym dowiecie się jak zorga­ni­zować fanta­styczne zajęcia, na które potrzebne będą tylko kartki papieru, coś do pisania i otwarta głowa.
Czas trwania: 90 minut
Dla kogo: Dla wszyst­kich chęt­nych eduka­torów, nauczy­cieli, biblio­te­karzy, rodziców
Gdzie: STEM Kindlo­teka dla Każdego! (logo­wanie)
Kiedy: 24 marca, godz. 17:00

Temat: Koduj ze STEM Kindlo­teką – rodzinne progra­mo­wanie ze Scrat­chem Jr
Opis: Chociaż apli­kacja Scratch Jr kojarzy się raczej z nauką kodo­wania dla najmłod­szych, posta­ramy się pokazać, że świetnie nadaje się również do działań między­po­ko­le­nio­wych. Jak wyko­rzy­stać jego poten­cjał na lekcjach i na różne okazje? Tego dowiecie się na naszym spotkaniu!
Czas trwania: 90 minut
Dla kogo: Dla wszyst­kich chęt­nych eduka­torów, nauczy­cieli, biblio­te­karzy, rodziców
Gdzie: STEM Kindlo­teka dla Każdego! (logo­wanie)
Kiedy: 26 marca, godz. 17:00

Harmo­no­gram na kolejne dni dla nauczy­cieli, rodziców, uczniów:

STEM Kindlo­teka dla każdego – warsz­taty online!

Razem dla zdalnej edukacji

Razem dla zdalnej edukacji

Wydawcy zrze­szeni w Sekcji Wydawców Eduka­cyj­nych Polskiej Izby Książki zdecy­do­wali się udostępnić jak najwięcej mate­riałów i narzędzi dydak­tycz­nych ułatwia­ją­cych prowa­dzenie zajęć w formule nauki zdalnej. Nauczy­ciel każdego przed­miotu, w każdej placówce, bez względu na segment eduka­cyjny znaj­dzie mate­riały dla siebie i dla swoich uczniów.

Wszystkie mate­riały są udostęp­niane całko­wicie bezpłatnie na czas zawie­szenia zajęć dydak­tyczno-wycho­waw­czych w szko­łach.

Linki do mate­riałów znaj­dują się w pełnym komu­ni­kacie Polskiej Izby Książki.

Prze­nieś lekcje z klasy do sieci! – porad­niki wideo

Prze­nieś lekcje z klasy do sieci! – porad­niki wideo

Jak wyko­rzy­stać narzę­dzia inter­ne­towe w pracy zdalnej z uczniami? Jak ocenić pracę swoich uczniów zdalnie? Nauczy­cielu, popro­wadź lekcje online! Pomogą w tym filmy przy­go­to­wane przez Mini­ster­stwo Cyfry­zacjiNASK oraz przez Fundację Orange w ramach projektu Lekcja: Enter.

Między­na­ro­dowy Dzień Fran­ko­fonii

Między­na­ro­dowy Dzień Fran­ko­fonii

Dziś nie jemy roga­lików, kanapek, a delek­tu­jemy się crois­san­tami i zaja­damy się tartin­kami. Nie popełnij faux pas i zachwyć się brzmie­niem fran­cu­skiej piosenki. Zain­te­resuj się fran­cuską sztuką, lite­ra­turą, obycza­jami.

Dziś szcze­gólny dzień, w którym język oraz kultura krajów fran­ko­foń­skich obchodzą swoje święto!

Język fran­cuski jest jednym z najczę­ściej używa­nych języków na świecie. Również w biznesie jego znajo­mość jest niezwykle pożą­daną umie­jęt­no­ścią, pozwa­la­jącą na rozwój i dotarcie do szero­kiego grona odbiorców. Sama nauka języka jest piękną drogą w pozna­waniu fascy­nu­jącej kultury i tradycji.

Zaplanuj już dziś lekturę książek o Francji, o Fran­cu­zach, po polsku lub po fran­cusku. Może już czas pogłębić znajo­mość klasyki lite­ra­tury? W naszej biblio­tece czekają na Ciebie również książki w języku fran­cu­skim takich autorów jak Balzac, Proust, Sagan, Saint-Exupéry, Maupas­sant. A może zain­te­re­suje Cię powieść noblisty Le Clézio? Lubisz biografie? Riche­lieu, Danton, Coco Chanel, Rous­seau, Mira­beau, Robe­spierre i dzie­siątki innych. Prze­szukaj katalog i zacznij planować swoją fran­cuską przy­godę…

Świa­towy Dzień Pracy Socjalnej

Świa­towy Dzień Pracy Socjalnej

Świa­towy Dzień Pracy Socjalnej usta­no­wiony został jako inicja­tywa Między­na­ro­dowej Fede­racji Pracow­ników Socjal­nych. Obchodom WSWD, jak co roku, towa­rzyszy specjalnie przy­go­to­wany plakat i hasło. Inicja­tywy zwią­zane z tym dniem (np. wideo przekaz) służą podkre­śleniu znaczenia pracy socjalnej dla budo­wania społe­czeń­stwa opar­tego na posza­no­waniu i wzmac­nianiu ludz­kiej godności. Tak rozu­miana praca socjalna służy rozwo­jowi całych społe­czeństw, które nie powinny zapo­minać o grupach najsłab­szych i margi­na­li­zo­wa­nych.

Warto o powyż­szych warto­ściach przy­po­minać codziennie, szcze­gólnie w warun­kach polskich tym, którzy pracę socjalną w wymiarze prak­tyki usiłują spro­wa­dzić do admi­ni­stra­cyj­nych procedur, inter­wencji i kontroli społecznej zapo­mi­nając m.in. o jej rela­cyjnym charak­terze. Chcę dowie­dzieć się więcej »

Nasza biblio­teka posiada bogatą ofertę publi­kacji dla pracow­ników socjal­nych, chcą­cych wzbo­gacić swój warsztat, jak również studentów przy­go­to­wu­ją­cych się do poma­gania osobom zmar­gi­na­li­zo­wanym. Obecnie wypo­ży­czanie nie jest możliwe, ale w kata­logu online można znaleźć książki w formie elek­tro­nicznej (IBUK LIBRA).

Ruszyła Kujawsko-Pomorska e‑Szkoła

Ruszyła Kujawsko-Pomorska e‑Szkoła

Plan zajęć eduka­cyj­nych: edupolis​.pl oraz kujawsko​-pomor​skie​.pl.

Trans­misje: kanał na YouTube.

Kujawsko-Pomorska e‑Szkoła ruszyła w ponie­działek (16 marca) o godz. 9:00.

- Star­tu­jemy z lekcjami dla ósmo­kla­si­stów i matu­rzy­stów, bo to oni mogliby ponieść największe straty wyni­ka­jące z zamknięcia szkół – infor­muje marszałek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego Piotr Całbecki. – Projekt jest naszą odpo­wie­dzią na niezbędne ze względów epide­micz­nych zamknięcie placówek oświa­to­wych. Będziemy nadawać codziennie 6 półgo­dzin­nych inte­rak­tyw­nych lekcji online – wykładów, pokazów, warsz­tatów – z pięt­na­sto­mi­nu­to­wymi prze­rwami na pytania i dyskusję. Program przy­go­to­wują wspólnie meto­dycy pracu­jący w kujawsko-pomor­skich centrach edukacji nauczy­cieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, zajęcia będą prowa­dzić najwyż­szej klasy nauczy­ciele specja­liści, którym towa­rzy­szyć będą mode­ra­torzy (za ich pośred­nic­twem będzie można zadawać pytania prowa­dzącym lekcje). Inicja­tywa cieszy się popar­ciem władz oświa­to­wych i środo­wiska nauczy­ciel­skiego. Zgło­siło się już kilku­nastu peda­gogów – wszyscy są bez wyjątku wybit­nymi dydak­ty­kami – goto­wych prowa­dzić zajęcia online. Studio, z którego nada­wane będą zajęcia, uloko­wa­liśmy w Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Toruniu. Za tech­niczną stronę przed­się­wzięcia odpo­wiada marszał­kowska spółka celowa Kujawsko-Pomor­skie Centrum Kompe­tencji Cyfro­wych Conectio.

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde“ dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde“ dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych

Do biblio­teki przy­byli uczest­nicy regio­nal­nego etapu Ogól­no­pol­skiego Konkursu „Turbo­lan­de­skunde – wędrówka po krajach niemiec­kiego obszaru języ­ko­wego”. Pytania VI edycji konkursu doty­czyły Szwaj­carii. Orga­ni­za­torem konkursu jest Polskie Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego, a odbywa się on pod patro­natem Między­na­ro­do­wego Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe-Institut w Warszawie.

Do etapu regio­nal­nego zakwa­li­fi­ko­wały się drużyny z bydgo­skich Liceów Ogól­no­kształ­cą­cych nr 7, nr 21, nr 9, Zespołu Szkół Ekono­miczno-Admi­ni­stra­cyj­nych oraz Zespołu Szkół Budow­la­nych. Zawod­nicy stawili się w biblio­tece i przy­stą­pili do rywa­li­zacji o przej­ście do etapu ogól­no­pol­skiego.

Wyniki etapu regio­nal­nego:

  • I miejsce – zespół w skła­dzie: Miłosz Boro­wicz, Damian Siuda, Bartosz Zasowski z LO nr 7
  • II miejsce – zespół w skła­dzie: Patrycja Nowek, Patrycja Giersz, Paulina Wierska z ZSEA
  • III miejsce – zespół w skła­dzie: Maria Duks, Hubert Nowak, Damian Gabiński z ZSB

Trzeci etap odbę­dzie się 07 czerwca 2020 r. i będzie miał formę mini­pro­jektu. Uczest­nicy tego etapu konkursu będą mieli przy­kła­dowo za zadanie zorga­ni­zo­wanie wycieczki lub wystawy w wybrany rejon Szwaj­carii, bądź przed­sta­wienie jakiegoś ważnego wyda­rzenia doty­czą­cego tego kraju w formie prezen­tacji. Każda grupa wylo­suje jedno zadanie i będzie musiała w okre­ślonym przez orga­ni­za­tora czasie przy­go­tować do tego tematu prezen­tację ustną w języku niemieckim wraz z wizu­ali­zacją. Życzymy uczniom powo­dzenia!

Stres, wypa­lenie zawo­dowe, sytu­acje trudne

Stres, wypa­lenie zawo­dowe, sytu­acje trudne

Kolejne spotkanie uczest­ników sieci samo­kształ­cenia i współ­pracy nauczy­cieli języka angiel­skiego odbyło się z udziałem nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN Izabeli Nowa­kow­skiej. Temat wykładu kierow­nika Pracowni Wycho­wania i Psycho­lo­gicznej Pomocy Szkole brzmiał: “Stres, wypa­lenie i jak sobie radzić w sytu­acjach trud­nych w pracy nauczy­ciela”. Po prezen­tacji nastą­piła, jak zwykle, ożywiona dyskusja. Biblio­te­karze uzupeł­nili temat prezen­tacją fachowej lite­ra­tury.
Na kolejne spotkanie zapra­szamy 16 kwietnia (czwartek) w godzi­nach 16.30 – 19.00.