Z czego składa się…

Z czego składa się…

To nie będzie typowa lite­ra­tura, którą prezen­to­wa­liśmy Wam przez ostatnie dni w ramach Tygo­dnia Bibliotek. To też czytanie, ale… infor­macji na etykie­tach produktów spożyw­czych, zgodnie z tego­rocznym hasłem „Zasmakuj w biblio­tece”.

Propo­nu­jemy wszystkim czytanie etykiet produktów spożyw­czych. Czy zwra­cacie uwagę na to, co zawie­rają? Może macie jakieś swoje ulubione produkty, którymi chcecie się z nami podzielić i przed­stawić ich „wyjąt­kowy“ skład? więcej w prezen­tacji »

Etykiety produktów

Zdrowe życie z książką

Zdrowe życie z książką

W ramach akcji „Zasmakuj w biblio­tece“ dziś propo­nu­jemy przepis na zdrowe życie w postaci jadło­spisu na cały dzień opra­co­wa­nego na podstawie tytułów książek.

Śpij, jedz i ruszaj się zgodnie ze swoim rytmem około­do­bowym (Satchin Panda)

I. Fenomen poranka. Jak zmienić swoje życie (Hal Eirod)

 • Droga do zdrowia (Michał Tombak)
 • Nowo­czesny trening funk­cjo­nalny (Michale Boyle)
 • Gimna­styka skuteczna (Petra Regelin)
 • Spraw­ność. Siła. Wital­ność. Jak Cross zmienił moje życie (T.J. Murphy)
 • Bądź sprawny jak lampart (Glen Cordoza Kelly)

II. Śnia­danie mistrzów (Vonnegut Kurt):

 • Zdrowa kuchnia (Ramsay Gordon)
 • Dieta Dobrych Produktów (Ewa Bednar­czyk-Wito­szek)
 • Pyszne poranki. 101 pomy­słów na smaczne i zdrowe śnia­dania (Beata Śnie­chowska)
 • Yerba mate w tydzień (Rafał Przy­bylok)
 • Jemy zboża na śnia­danie. Smak i zdrowie (Katha­rina Gustavs)

III. Czytam (red. wyd. pol. Aldona Kątowska; tł. Joanna Pola­szek)

 • Nie myśl, że książki znikną (Jean Claude Carriere, Umberto Eco)
 • Co nas nie zabije (Scot Carney Wim Hof)
 • Książka o czytaniu (Justyna Sobo­lewska)
 • Raj na ziemi (Rudi Schu­berth)
 • Smak życia (Agnieszka Maciąg)

IV. Drugie śnia­dania, lunche. W domu, szkole, w pracy (Joanna Matyjek)

 • Drugie śnia­danie u Sokra­tesa czyli trzy, cztery rzeczy najważ­niejsze (Wojciech Chudy)
 • Prosto, pysznie, do pudełka (Wójciak Domi­nika)
 • Wspólne drugie śnia­danie: poradnik dla dyrek­torów i pracow­ników szkół oraz rodziców uczniów (Barbara Woyna­rowska)
 • Zielona uczta. Wiosna, lato (Nigel Slater)
 • Roślinny lunchbox dla każdego (Eryk Walko­wicz)

V. Obiady (Wacho­wicz Ewa)

 • Gotuj ze mną (Maciej Kuroń)
 • Kuchnia Dantego (Alfredo Boscolo, Masi Leonardo)
 • Mała wielka uczta (Stępień Paulina, Stępień Michał)
 • Jeść zdro­wiej (Daria Ładocha, Hanna Stolińska-Fiedo­ro­wicz, Karol Okrasa)
 • Sezo­nowe warzywo. Wege­ta­riańska uczta (Domi­nika Wójciak)

VI. Moja historia czytania (Alberto Manguel)

 • Czytanie globalne po polsku. Poradnik dla nauczy­cieli, rodziców i tera­peutów (Maria Troja­no­wicz-Kasprzak)
 • Młodszy księ­gowy. O książ­kach, czytaniu i pisaniu (Jacek Dehnel)
 • Biblio­teka utra­co­nych książek (Alexsander Pech­mann)
 • Wielka księga radości (Dalaj­Lama XIV)
 • Esen­cja­lista (Grega McKeown’a)

VII. Wspa­niały podwie­czorek. Zestaw (opr. zbio­rowe)

 • Koko­sowe prze­pisy na zdrowie (Bruce Fife)
 • Kawa czy Herbata? Prze­pisy Gwiazd (Magda­lena Kuydo­wicz, Juna Borczewska)
 • Zamień chemię na jedzenie (Julita Bator)
 • Słodkie i zdrowe czyli desery, które możesz jeść codziennie (Monika Mrozowska)
 • Fit słod­kości. Nowe wydanie. Więcej prze­pisów (Kinga Paruzel)

VIII. Pyszne kolacje (Anna Star­mach)

 • Jeść czy nie jeść? Rozmowy z eksper­tami o zdrowym odży­wianiu (Krystyna Naszkowska)
 • Siła zdro­wych nawyków (Joseph Mercola)
 • Kolacja z Tiffanym (Agnieszka Lingas-Łoniewska)
 • Dieta ze smakiem (Kinga Paruzel)
 • Lekkość (Anna Star­mach, Maria Kruczek)

IX. Analiza rynku (Henryk Mruk)

Twoje zdrowie w twoich rękach (Dr Frédéric Sald­mann)

oprac. Grażyna Wróblewska

Menu książkowe

Smako­wite tytuły – quiz

Smako­wite tytuły – quiz

Tydzień Bibliotek prze­biega pod hasłem „Zasmakuj w biblio­tece“. Wszystkim czytel­nikom, którzy lubią zabawę i nie boją się wyzwań, propo­nu­jemy najprostszą rozrywkę lite­racką – nasz quiz o książ­kach. Masz wolne trzy minuty? Znasz odpo­wiedzi na 10 pytań doty­czą­cych książek z jedze­niem w tytule? Sprawdź, ile zdobę­dziesz punktów i porównaj wynik z innymi.

Smakowite tytuły - quiz

Książka o czytaniu

Książka o czytaniu

W pierw­szym dniu Tygo­dnia Bibliotek, który w tym roku prze­biega pod hasłem „Zasmakuj w biblio­tece”, naszym czytel­nikom, zwykłym konsu­mentom książek, smako­szom, tym, którzy książ­kami się delek­tują i tym, którzy je poże­rają, pole­camy „Książkę o czytaniu” Justyny Sobo­lew­skiej.

W zbio­rach Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy – sygna­tura M 160675.

Książka o czytaniu - Justyna SobolewskaWszyscy jesteśmy czytel­ni­kami. Mamy swoje ulubione książki, miejsca do czytania, sposoby ukła­dania na półkach i wspo­mnienia zwią­zane z czyta­niem. Ale samą „anatomią czytania” nie zaprzą­tamy sobie głowy zbyt często. Bardziej zajmuje nas treść książek. Tymczasem nasze zwyczaje czytel­nicze, sposoby usta­wiania książek, zakła­dania stron, ulubione miejsca do czytania – wszystko to mówi o nas wiele. A książki, które czyta­liśmy przez całe życie, w naszej pamięci ukła­dają się w rodzaj auto­bio­grafii. Pamię­tamy o pewnych wyda­rze­niach, uczu­ciach, prze­ło­mach właśnie w związku z lektu­rami, które wtedy czyta­liśmy. Wędro­wanie śladem książek czasem otwiera kolejne szufladki w pamięci.

W Polsce nie mamy wielu takich książek o książ­kach i czytaniu – w prze­ci­wień­stwie choćby do lite­ra­tury anglo­sa­skiej. Książka Justyny Sobo­lew­skiej stara się tę lukę wypełnić. Składa się z głosów wielu czytel­ników i jest tak naprawdę nieukoń­czona, bo każdy mógłby dodać do niej coś od siebie. Może też być zachętą do tego, by każdy czytelnik sporzą­dził sobie własny katalog przy­jem­ności zwią­za­nych z czyta­niem.

Źródło: http://​iskry​.com​.pl/​l​i​t​e​r​a​t​u​r​a​-​p​i​e​k​n​a​-​p​o​e​z​j​a​/​4​7​7​-​k​s​i​a​z​k​a​-​o​-​c​z​y​t​a​n​i​u​.html

Tydzień Bibliotek 2020

Tydzień Bibliotek 2020

Siedem­nasta edycja Tygo­dnia Bibliotek, która w tym roku prze­biega pod hasłem „Zasmakuj w biblio­tece“, odbę­dzie się online. W 2020 r. ogól­no­polską akcję promuje plakat autor­stwa Jolanty Różac­kiej, który wygrał konkurs ogło­szony przez Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich.

Plakat Tygodnia Bibliotek 2020
autorka: Jolanta Różacka
źródło: www​.sbp​.pl

Tydzień Bibliotek rozpo­czyna się 8 maja – w Dniu Biblio­te­karza i Bibliotek. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka przy­go­to­wała dla czytel­ników kilka niespo­dzianek. Bądźcie z nami przez cały tydzień – i później 🙂 – zapra­szamy na stronę inter­ne­tową i nasz Face­book.

Książki dla dzieci o biblio­te­kach, biblio­te­ka­rzach i książ­kach

Książki dla dzieci o biblio­te­kach, biblio­te­ka­rzach i książ­kach

Zbliża się Dzień Bibliotek i Biblio­te­karzy. Od 1985 roku z inicja­tywy Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich jest on obcho­dzony w dniu 8 maja i corocznie rozpo­czyna Tydzień Bibliotek.

Święto to począt­kowo skie­ro­wane tylko do biblio­te­karzy, z czasem stało się powszechnie znane i obcho­dzone. Ma na celu promo­wanie bibliotek, zachę­canie do korzy­stania z ich boga­tych zbiorów i oferty, propa­go­wanie czytel­nictwa i przy­po­mi­nanie o tym, jak ważny jest powszechny i darmowy dostęp do książek. W ramach Dnia Bibliotek i Biblio­te­karzy oraz Tygo­dnia Bibliotek w całym kraju odbywa się wiele imprez, konkursów, wyda­rzeń (w tym roku tylko wirtu­alnie).

Zapra­szamy do zapo­znania się z książ­kami dla najmłod­szych, w których boha­te­rami są biblio­teki, biblio­te­karze i książki. Na wirtu­alnej tablicy pole­camy kilka tytułów z naszego boga­tego księ­go­zbioru.

Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska

Jeśli twoja przeglądarka nie akceptuje polecenia Object, wczytaj ten dokument

Książki dla dzieci w biało-czer­wo­nych barwach

Książki dla dzieci w biało-czer­wo­nych barwach

Zbli­ża­jące się święta państwowe Dzień FlagiŚwięto Naro­dowe Trze­ciego Maja, zwane Świętem Konsty­tucji, mogą być okazją do poroz­ma­wiania z dziećmi o najważ­niej­szych warto­ściach, takich jak poczucie dumy naro­dowej, szacunek do tradycji, historii i kultury, posza­no­wanie symboli naro­do­wych czy dzia­łanie na rzecz wspól­nego dobra. Mogą w tym pomóc książki z naszego boga­tego księ­go­zbioru. Kilka z nich już dziś pole­camy.

Czy znasz ten kraj?

Czy znasz ten kraj?” Alek­sandra Plec, Marzenna Skoczylas

Książka eduka­cyjna w formie opowieści. Historia Polski od królów do przy­stą­pienia Polski do UE. Legendy polskie, sławni Polacy, polskie stroje ludowe, przy­śpiewki i tańce naro­dowe.

Alfabet niepodległości

Alfabet niepod­le­głości” Anna Skow­rońska

Krótkie hasła, jak elementy ukła­danki, tworzą obraz niepod­le­głej Polski. Oprócz oczy­wi­stych tematów, jak akcje zbrojne, zabiegi dyplo­ma­tyczne czy rozpad mocarstw, poka­zane są cieka­wostki, np. co łączy wojnę polsko-bolsze­wicką z King Kongiem? Książkę można zacząć czytać w dowolnym miejscu, wybie­rając hasła na kolejne litery alfa­betu. Od A do Zet o niepod­le­głości!

Poradnik małego patrioty

Poradnik małego patrioty” Marcin Prze­woź­niak

Bycie Pola­kiem może być fajne i bardzo ważne. Fajne, bo nale­żysz do wspa­nia­łego narodu. Ważne, bo masz piękną ojczyznę o burz­liwej historii, boga­tych trady­cjach, a przy wielu jej boha­te­rach wysiada nawet James Bond. Żyjesz w ciekawym państwie, którego odkry­wanie może być fanta­styczną przy­godą. I właśnie dlatego warto być patriotą. Taka osoba wie, z czego jest dumna, i rozumie, dlaczego kocha swoją ojczyznę.

Polskie symbole narodowe

Polskie symbole naro­dowe” Agnieszka Nozyńska-Demia­niuk

Książka, w której znaleźć można infor­macje na temat tego, co kojarzy się z Polską. Polskie symbole naro­dowe to nie tylko godło i flaga, ale również polskie miasta, krajo­brazy, pomniki i budowle oraz kultura i historia… Książka została podzie­lona na 7 rozdziałów, z czego pierwszy stanowi wstęp, następny został poświę­cony historii tworzenia się współ­cze­snego państwa polskiego i pieśniom patrio­tycznym, kolejny prezen­tuje polskie tradycje i kulturę, następny to wędrówka po historii i miej­scach pamięci, rozdział piąty opisuje stolicę Polski, dwa ostatnie rozdziały poświę­cono klasz­to­rowi na Jasnej Górze oraz wielkim Polakom – Janowi Pawłowi II, Lechowi Wałęsie i Fryde­ry­kowi Chopi­nowi.

Jaki znak twój?

Jaki znak twój – wier­szyki na dalsze 100 lat niepod­le­głości” Michał Rusinek

O polskości, ojczyźnie, wolności każdy może mówić własnym głosem. A co gdybyśmy zadali sobie dobrze znane pytania i spró­bo­wali odpo­wie­dzieć na nie na nowo? „Kto ty jesteś?”, „Jaki znak twój?” – od ponad 100 lat słysze­liśmy wciąż te same odpo­wiedzi. Książka Michała i Joanny Rusinków wywraca do góry nogami dawny kanon małego patrioty i sprawia, że wielkie słowa stają się bliskie i zrozu­miałe.

Kalendarz małego Polaka

Kalen­darz małego Polaka” pod red. Tamary Micha­łow­skiej

Polskie rocz­nice i tradycje opowie­dziane dzie­ciom w wier­szach, obraz­kach, ćwicze­niach eduka­cyj­nych i scena­riu­szach zajęć. Składa się z dwudziestu pięciu rozdziałów, których tema­tami są ważne dla nas Polaków daty w kalen­darzu. Z jednej strony są to rocz­nice histo­ryczne i święta patrio­tyczne (m. in. Święto Niepod­le­głości, wybuch II wojny świa­towej, Dzień Flagi Rzeczy­po­spo­litej Polskiej, Święto Konsty­tucji 3 Maja). Z drugiej strony są to święta zwią­zane z religią, obycza­jami i trady­cjami (m. in. Nowy Rok, Dzień Babci, Dzień Zako­cha­nych, Dzień Kobiet, Wiel­kanoc, Dzień Ziemi, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Dzień Taty, Święto Zmar­łych, Dzień Górnika, Boże Naro­dzenie). Ważnymi datami w polskim kalen­darzu są także uroczy­stości szkolne – początek roku szkol­nego czy Dzień Nauczy­ciela. Tema­tami rozdziałów są wreszcie daty zwią­zane z nasta­niem pór roku: wiosny, lata, jesieni i zimy.

Poczet polskich patriotów dla dzieci

Poczet polskich patriotów dla dzieci” praca zbio­rowa

Dzieci dowiedzą się kim byli i jak dla Polski zasłu­żyli się m.in. Zawisza Czarny, kroni­karz Jan Długosz, Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski, Witold Pilecki czy św. Jan Paweł II. Dodat­kowo książka została wzbo­ga­cona o przy­stępne kalen­da­rium, które pomoże dzie­ciom usytu­ować w czasie poszcze­gólne wyda­rzenia z historii Polski.

Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska
Źródła: wszystkie infor­macje za zgodą wydawców

Świa­towy Dzień Zwie­rząt Labo­ra­to­ryj­nych – quiz

Świa­towy Dzień Zwie­rząt Labo­ra­to­ryj­nych – quiz

Dzień ten skłania do refleksji nad bólem i cier­pie­niem zada­wanym stwo­rze­niom i jest sprze­ciwem wobec wiwi­sekcji, czyli bada­niom na żywych zwie­rzę­tach.

Pierwszą na świecie orga­ni­zacją prowa­dzącą kampanie prze­ciwko ekspe­ry­mentom na zwie­rzę­tach było zało­żone w 1875 r. brytyj­skie Naro­dowe Towa­rzy­stwo prze­ciwko Wiwi­sekcji (NAVS). W 1973 r. NAVS utwo­rzyło Lord Dowding Fund for Humane Rese­arch, aby wspierać i finan­sować zaawan­so­wane metody badań nauko­wych i medycz­nych bez udziału zwie­rząt. Walka o dobro­stan zwie­rząt ma długą historię, a jaki jest stan obecny?

Propo­nu­jemy krótki test, który określi Twój stosunek do problemów etycz­nych zwią­za­nych z bada­niami nauko­wymi na zwie­rzę­tach.

Świa­towy Dzień Książki i Praw Autor­skich

Świa­towy Dzień Książki i Praw Autor­skich

Świa­towy Dzień Książki i Praw Autor­skich obcho­dzony jest w celu promocji czytel­nictwa, edytor­stwa i ochrony własności inte­lek­tu­alnej za pomocą praw autor­skich. Święto naro­dziło się w Kata­lonii, a jego data 23 kwietnia jest symbo­liczna dla lite­ra­tury świa­towej. W ten dzień zmarli wybitni poeci Miguel de Cervantes, William Szek­spir oraz Inca Garci­laso de la Vega.

Tego­roczny Świa­towy Dzień Książki i Praw Autor­skich obcho­dzony będzie 23 kwietnia w prze­strzeni inter­ne­towej.

PBW poleca książki o książ­kach, czytaniu, czytel­ni­kach i biblio­te­kach w IBUK Libra (dostępne online):

Biblio­logia, biblio­teki, bibliotekarze/ red. Dariusz Grygrowski, Elżbieta B. Zybert, Warszawa: SBP, 2005

Bunt czytel­ników : proza inicja­cyjna netge­ne­racji / Grze­gorz Lesz­czyński. Warszawa : SBP, 2010

Czło­wiek i książka / Jan Stani­sław Bystroń. Warszawa : SBP, 2003

Książka, biblio­teka, infor­macja w kręgu kultury i edukacji : praca zbio­rowa / red. Dorota Grabowska, Elżbieta Barbara Zyber. Warszawa : SBP, 2008

Nauka o książce : anto­logia tekstów / red. Marek Tobera. Warszawa : SBP, 2006

Śmierć książki. No Future Book / Łukasz Gołę­biewski. Warszawa : Biblio­teka Analiz, 2008

10 książek o książ­kach po polsku


 
Niezbędnik dla nauczy­cieli – ciekawe strony do wyko­rzy­stania w pracy zdalnej

Niezbędnik dla nauczy­cieli – ciekawe strony do wyko­rzy­stania w pracy zdalnej

Subiek­tywny wybór stron inter­ne­to­wych przy­dat­nych w zdalnej edukacji sporzą­dziła Joanna Guzińska z Wydziału Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy. Na początku wyszcze­gól­nione są miejsca w Inter­necie przy­datne każdemu nauczy­cie­lowi, a poniżej – nauczy­cielom poszcze­gól­nych przed­miotów nauczania.

Edupolis​.pl – portal eduka­cyjny prowa­dzony przez Marszałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego zawie­ra­jący bogatą bazę mate­riałów dydak­tycz­nych w tym trans­misje lekcji online (Kujawsko-Pomorska Szkoła Inter­ne­towa). Na multi­me­dialne mate­riały eduka­cyjne dostępne w ramach Edupolis skła­dają się: lekcje uczniow­skie i nauczy­ciel­skie, ilustracje, pokazy slajdów, animacje, symu­lacje, gry dydak­tyczne, ćwiczenia inte­rak­tywne, mapy i karty pracy. https://​edupolis​.pl/

Lekcje z Inter­netu – tematy na każdy dzień i dla każdego przed­miotu, a także propo­zycje mate­riałów, na bazie których można zdalnie popro­wa­dzić zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych. Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej wraz z Mini­ster­stwem Cyfry­zacji i NASK przy­go­to­wały propo­zycje dla nauczy­cieli i dyrek­torów do zdalnej nauki z uczniami. https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​z​d​a​l​n​e​l​ekcje

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oferuje ciekawe doświad­czenia i mate­riały do wyko­rzy­stania przez nauczy­cieli http://​www​.kopernik​.org​.pl/​k​o​p​e​r​n​i​k​w​domu/

Plat­forma eduka­cyjna Dzwonek​.pl daje możli­wość szero­kiej gamy darmo­wych i płat­nych e‑podręczników oraz inte­rak­tyw­nych ćwiczeń propo­no­wa­nych przez różnych wydawców. https://​www​.dzwonek​.pl/home

Edukator​.pl – bogaty zbiór narzędzi i zasobów dydak­tycz­nych za darmo ( symu­la­tory, atlasy, lektury, filmy, prezen­tacje). https://​www​.edukator​.pl/

Ciekawe zasobu dydak­tyczne z różnych dzie­dzin nauki https://​otwar​te​za​soby​.pl/​c​a​t​e​g​o​r​y​/​z​a​s​o​b​y​-​e​d​u​k​a​c​yjne/

Plat­forma Mini­ster­stwa Edukacji Naro­dowej https://​epodrecz​niki​.pl/

Scho­laris – portal wiedzy dla nauczy­cieli zawie­ra­jący bezpłatne, elek­tro­niczne zasoby eduka­cyjne dosto­so­wane do wszyst­kich etapów kształ­cenia http://​www​.scho​laris​.pl/

Uniwer­sytet Dzieci – bezpłatne i szcze­gó­łowo opra­co­wane pomysły na lekcje dla uczniów szkół podsta­wo­wych https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/o‑programie

Fede­racja Bibliotek Cyfro­wych – polski zasób mate­riałów cyfro­wych w tym czaso­pisma, książki i inne https://​fbc​.pionier​.net​.pl/

Learning.apps – plat­forma do tworzenia lub wyko­rzy­stania goto­wych ćwiczeń inte­rak­tyw­nych i prostych gier dydak­tycz­nych https://​lear​nin​gapps​.org/

Akademia Khana – sper­so­na­li­zo­wane mate­riały dydak­tyczne dla wszyst­kich grup wieko­wych; prak­tyczne ćwiczenia, filmy instruk­ta­żowe i panel indy­wi­du­al­nych planów nauczania, który daje uczniom możli­wość pracy we własnym tempie, w i poza klasą. Zajmu­jemy się mate­ma­tyką, naukami ścisłymi, progra­mo­wa­niem kompu­terów, historią, historią sztuki i ekonomią https://​pl​.khana​ca​demy​.org/

MERI­DIAN PRIME – multi­me­dialna plat­forma on-line to inno­wa­cyjne narzę­dzie do wszyst­kich poziomów nauczania, zgodne z podstawą progra­mową. Zawiera inte­rak­tywne mapy do nauki biologii. Udostęp­niono do końca roku szkol­nego za darmo – kupon promo­cyjny: naukaw­domu. https://​meri​dian​prime​.online/

Edukacja medialna - ciekawe scena­riusze i mate­riały dydak­tyczne z edukacji medialnej dla różnych grup wieko­wych (Fundacja Nowo­czesna Polska) http://​eduka​cja​me​dialna​.edu​.pl/

EDUNEWS​.PL gromadzi największą społecz­ność osób zain­te­re­so­wa­nych tema­tyką eduka­cyjną. Zawiera werbi­naria, metody i tech­niki pracy z uczniami, ciekawe pomysły na zasto­so­wanie nowo­cze­snych tech­no­logii na zaję­ciach oraz odno­śniki do stron inter­ne­to­wych https://​www​.edunews​.pl/

Portal dla kreatyw­nych nauczy­cieli http://​www​.super​bel​frzy​.edu​.pl/​g​l​o​w​n​a​/​o​n​l​i​n​o​w​a​-​s​z​k​o​l​a​-​w​i​r​t​u​a​l​n​e​-​l​e​k​c​j​e​-​n​a​-​p​l​a​t​f​o​r​m​a​c​h​-​e​d​u​k​a​c​y​j​n​y​c​h​/​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​2​n​f​V​5​u​m​I​X​i​9​x​h​6​J​A​i​S​c​6​U​L​p​8​h​6​6​W​g​w​U​i​E​E​n​x​G​1​f​m​B​O​8​E​I​f​B​e​N​x​8​Y8QXB

Interkl@saPolski Portal Eduka­cyjny – mnóstwo mate­riałów eduka­cyj­nych, takich jak scena­riusze lekcji,lekcje online, gry eduka­cyjne, testy i krzy­żówki. http://​www​.inter​klasa​.pl/​p​o​r​t​a​l​/​i​n​d​e​x​/​s​trony

Czytaj dalej

Dostęp do pełnych tekstów publi­kacji w wersji elek­tro­nicznej

Dostęp do pełnych tekstów publi­kacji w wersji elek­tro­nicznej

W trosce o naszych czytel­ników, którzy zostali pozba­wieni dostępu do boga­tego księ­go­zbioru Peda­go­gicznej Biblio­teki Peda­go­gicznej im. M. Rejew­skiego poda­jemy poniżej strony, na których dostępne są online nieod­płatne książki, lektury, audio­booki i inne teksty kultury:

Kujawsko-Pomorska Biblio­teka Cyfrowa (KPBC) jest projektem reali­zo­wanym przez insty­tucje współ­pra­cu­jące w ramach Konsor­cjum Bibliotek Nauko­wych Regionu Kujawsko-Pomor­skiego. Zasób biblio­teki cyfrowej podzie­lony został na trzy duże kolekcje tema­tyczne:

 • regio­nalia – cyfrowe wersje książek i zbiorów ikono­gra­ficz­nych, karto­gra­ficz­nych, muzycz­nych oraz doku­mentów życia społecz­nego, doty­czą­cych Kujaw, Pomorza i Ziemi Dobrzyń­skiej; częścią tej kolekcji są także Baltica i Litu­anica.
 • mate­riały dydak­tyczne – cyfrowe kopie wybra­nych podręcz­ników akade­mic­kich, mono­grafii i arty­kułów nauko­wych tworzo­nych w regionie;
 • dzie­dzictwo kultu­rowe – kopie wybra­nych najcen­niej­szych i najczę­ściej wyko­rzy­sty­wa­nych pozycji: inku­na­bułów, staro­druków, ręko­pisów, zbiorów ikono­gra­ficz­nych, karto­gra­ficz­nych oraz emigra­cyj­nych.

IBUK Libra to największa wypo­ży­czalnia i czytelnia online w Polsce. Zawiera w formie elek­tro­nicznej publi­kacje specja­li­styczne, naukowe, popu­lar­no­nau­kowe, bele­try­styczne. W jej zaso­bach znaj­duje się ponad 36 000 pozycji. Daje możli­wość szyb­kiego podglądu tekstów, tworzenie notatek, zazna­czanie frag­mentów publi­kacji oraz bezpo­średnie powią­zanie zagad­nień i treści ze słow­ni­kami i ency­klo­pe­diami Wydaw­nictwa Nauko­wego PWN.

POLONA to jedna z najno­wo­cze­śniej­szych bibliotek cyfro­wych na świecie. Udostępnia zdigi­ta­li­zo­wane książki, czaso­pisma, grafiki, mapy, druki ulotne, muzy­kalia. Wszystkie zasoby pochodzą ze zbiorów Biblio­teki Naro­dowej oraz insty­tucji z nią współ­pra­cu­ją­cych. W POLONIE znaj­dują się najcen­niejsze skarby polskiej kultury i historii, takie jak Kronika Galla Anonima, ręko­pisy Jana Kocha­now­skiego, Adama Mickie­wicza i Fryde­ryka Chopina, rysunki Cypriana Kamila Norwida. Zbiory POLONY to cały prze­krój dzie­dzin i epok: ręko­pisy ilumi­no­wane, najstarsze polskie książki druko­wane, ryciny, rysunki oraz publi­kacje popu­larne – pocz­tówki, stare elemen­tarze, książki dla dzieci, książki kuchar­skie czy dawne porad­niki. Panel prasy umoż­liwia dostęp do cyfro­wych kopii prasy codziennej przez wbudo­wany kalen­darz.

Fede­racja Bibliotek Cyfro­wych to polski serwis inter­ne­towy zało­żony w 2007, którego podsta­wowym celem jest groma­dzenie, prze­twa­rzanie i udostęp­nianie infor­macji on-line o zbio­rach polskich insty­tucji nauki i kultury. Baza liczy już ponad 6,7 miliona obiektów.

Wolne Lektury to biblio­teka inter­ne­towa, w której znaj­duje się ponad 5500 utworów, w tym wiele lektur szkol­nych zale­ca­nych do użytku przez Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpo­wiednio opra­co­wane – opatrzone przy­pi­sami, moty­wami i udostęp­nione w kilku forma­tach – HTML TXT PDF, EPUBMOBIFB2. W biblio­tece znaj­duje się również kilkaset audio­bo­oków, czyta­nych przez takich aktorów jak: Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Można ich słuchać w forma­tach MP3 i Ogg Vorbis. Audio­booki są również dostępne w formacie DAISY dosto­so­wanym do potrzeb osób słabo­wi­dzą­cych, niewi­do­mych oraz osób mają­cych trud­ności z czyta­niem.

Lektury​.gov​.pl to nowe narzę­dzie ułatwia­jące zapo­zna­wanie się z utwo­rami lite­rac­kimi będą­cymi na liście lektur szkol­nych. Serwis Lektury​.gov​.pl to reali­zacja postu­latu budowy otwar­tych, dostęp­nych i przy­ja­znych cyfro­wych zasobów eduka­cyj­nych i kultu­ro­wych. Projekt został zaini­cjo­wany przez dwa mini­ster­stwa: Mini­ster­stwo Inwe­stycji i Rozwoju, oraz Mini­ster­stwo Cyfry­zacji. Dzięki tej inicja­tywie lektury można pobierać przez Internet i słuchać ich wersji audio lub czytać w dowolnym momencie za pomocą wygodnej apli­kacji mobilnej.

Chmura czytania to portal umoż­li­wia­jący dostęp do wielu inte­re­su­ją­cych książek, w szcze­gól­ności prozy i poezji polskiej oraz świa­towej, orygi­nal­nych wersji języ­ko­wych, eseistyki i porad­ników. Pozycje można pobrać na ipada, tablet z systemem android oraz kindla. Wersje audio można zgrać na telefon czy tablet. Twórcy portalu zafa­scy­no­wani twór­czo­ścią Josepha Conrada posta­no­wili udostęp­niać książki mówiące rzeczy ważne- warte poznania, przy­po­mnienia czy wręcz odkrycia na nowo przez współ­cze­snych czytel­ników.

E‑podręczniki to plat­forma eduka­cyjna Mini­ster­stwa Edukacji Naro­dowej udostęp­nia­jąca e mate­riały. E‑podręczniki są całko­wicie bezpłatne dla wszyst­kich. Dostępne z dowol­nego miejsca o dowolnej porze. Można wydru­kować ich treści w wersji PDF. Ułatwiają kształ­cenie umie­jęt­ności i budo­wanie wiedzy uczniów poprzez różno­rodne formy aktyw­ności i prze­kazu, ćwiczenia inte­rak­tywne, mate­riały multi­me­dialne. Dają możli­wość tworzenia lekcji inter­dy­scy­pli­nar­nych, autor­skich nauczy­ciel­skich wersji podręcz­nika, pracy grupowej, kształ­cenia indy­wi­du­al­nego. Wszystkie treści wytwo­rzone dla e mate­riałów zostały opubli­ko­wane na wolnej licencji Creative Commons. Zostały również stwo­rzone udogod­nienia w korzy­staniu z plat­formy dla uczniów niepeł­no­spraw­nych. E mate­riały podzie­lone są na trzy główne bloki: edukacja wcze­snosz­kolna, szkoła podsta­wowa oraz szkoła ponad­pod­sta­wowa.

W Inter­necie znaj­dziemy również bogatą ofertę dla dzieci:

Bajko​wisko​.pl to zbiór utworów klasycz­nych pocho­dzą­cych z cyfro­wych źródeł Biblio­teki Naro­dowej – Polony oraz współ­czesne utwory napi­sane przez polskich autorów, specjalnie dla Bajko​wisko​.pl. Na stronie można za darmo prze­słu­chać 3 bajki, reszta dostępna jest na kanale YouTube.

Polskie Radio Dzie­ciom oferuje audycje radiowe dla dzieci. Zasoby zostały podzie­lone na kate­gorie: bajkowy kącik, opowieści ludów świata, wieczorne poga­duchy, słucho­wisko, książki do poduchy. Wszystko jest dostępne bezpłatnie, bez logo­wania.

Audio​-Bajki​.pl to strona udostęp­nia­jąca nagrania bajek z serwisu Youtube.

Opra­co­wała: Agnieszka F. Handzel

#ksiaz­ka­zhi­storia

#ksiaz­ka­zhi­storia

W trakcie przed­świą­tecz­nych porządków w zaku­rzo­nych szafach i na zapo­mnia­nych półkach można odna­leźć nie lada skarby. Dlatego chcemy Wam zapro­po­nować zabawę przy­jemną i poży­teczną – pochwalmy się tym, co odna­leź­liśmy, być może, po latach. Może to książka bardzo stara, odzie­dzi­czona po przod­kach, lub kupiona gdzieś okazyjnie, może tom z dedy­kacją kogoś bliskiego, lub z auto­grafem pisarza? A może nasza ulubiona lektura z dzie­ciń­stwa, do której często powra­camy, może stary podręcznik, albo nagroda za “ bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zacho­wanie“, czy też wyróż­nienie w konkursie? A Może znaleź­liśmy w książce – oby – jakieś skarby? Nieko­niecznie musia­łyby być to zapo­mniane oszczęd­ności czy stare obli­gacje, równie pięknym znale­zi­skiem mogłaby się okazać stara pocz­tówka lub pamiąt­kowa zakładka z Krynicy odzie­dzi­czona po pradziad­kach. Zapra­szamy do zabawy pod hasłem #ksiaz­ka­zhi­storia. Krótką opowieść o książce i jej zdjęcie prosimy przy­syłać na Messen­gera naszego FB (u góry strony, przy­cisk „wyślij wiado­mość“. Dla zachęty publi­ku­jemy historię pierw­szej książki ze zbiorów naszego pracow­nika (i czytel­nika, oczy­wi­ście).

Moją #ksiaz­ka­zhi­storia jest kilku­to­mowy komplet dzieł Mickie­wicza. Tomy pochodzą z lat 1869 – 1912 i zostały opubli­ko­wane w serii „Biblio­teka Pisarzy Polskich“ przez słynne lipskie wydaw­nictwo „F.A. Broc­khaus“. Tomy opra­wione w tłoczoną i złoconą tkaninę prezen­tują się elegancko, chociaż widać, że ząb czasu ich nie oszczę­dził 🙂 Historia tego nabytku jest dość prosta – był to zakup doko­nany w naszym bydgo­skim anty­kwa­riacie na Starym Rynku, w czasach, kiedy zaczy­nałam moją biblio­te­karską karierę. Dzisiaj, kiedy otwo­rzyłam jeden z tomów znala­złam w nim zagad­kową karteczkę z opisem czyn­ności, które – słowo honoru – nie są planem na dzień pracy biblio­te­karza 🙂 Ogła­szam konkurs – kto zgadnie czego dotyczy ta tajem­nicza notatka?