Dyplom i odznaka dla biblio­teki

Dyplom i odznaka dla biblio­teki

Biblio­teka została doceniona za kulty­wo­wanie pamięci o wybitnym bydgosz­cza­ninie Marianie Rejew­skim.

dyplom-dla-biblio­teki

Regio­nalna Pracownia Krajo­znawcza oraz Oddzia­łowa Komisja Krajo­znawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy ustano­wiły Regio­nalną Odznakę Krajo­znawczą „Znani Bydgosz­czanie – Marian Rejewski”. Regulamin został zatwier­dzony przez Zarząd Uchwałą nr 9/IX/2018 z dnia 17.04.2018 r.

Odznaka ma na celu przybli­żenie sylwetki znanego polskiego matema­tyka i krypto­loga oraz miejsc w Bydgoszczy z nim związa­nych. Jest ona jedno­stop­niowa i można ją zdobywać po ukończeniu 10 roku życia. Warun­kiem zdobycia odznaki jest odwie­dzenie 10 miejsc na terenie Bydgoszczy związa­nych z Marianem Rejew­skim i dokumen­to­wanie zwiedzo­nych obiektów w dowolnej formie.

Między­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci

Między­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci

W Między­na­ro­dowym Dniu Książki dla Dzieci naszą Akademię Czytania Bajek odwie­dziły przed­szko­laki z Przed­szkola nr 13 oraz Przed­szkola „U Kubusia” w Bydgoszczy. W tym wyjąt­kowym dniu, nawią­zując do obecnej pory roku i nadcho­dzą­cych Świąt Wielka­noc­nych, czyta­liśmy dzieciom fragmenty książki „Martynka opowiada histo­ryjki o zwierząt­kach” oraz książkę „Tuptuś znajduje jajko”. Po lekturze dzieci robiły wielka­nocne ilustracje. Kolejne zajęcia w ramach Akademii już niebawem.

Między­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci, obcho­dzony od 1967 r., został ustano­wiony, aby promować litera­turę piękną i grafikę dla młodego czytel­nika. Obcho­dzony jest 2 kwietnia, w dniu urodzin Hansa Christiana Ander­sena. Każdego roku inna sekcja IBBY jest gospo­da­rzem tego święta. W tym roku wiado­mość do dzieci wysłała litewska sekcja. Autorem listuplakatu jest Kęstutis Kaspa­ra­vi­čius. Przesłanie litew­skiego pisarza i ilustra­tora w języku polskim dostępne jest na stronie polskiej sekcji IBBY.

Prima aprilis w „Seniorze“

Prima aprilis w „Seniorze“

W kwiet­niowe przed­po­łu­dnie odbyło się kolejne spotkanie w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej w Bydgoszczy. Tym razem przebiegło ono w atmos­ferze zabawy i humoru. Biblio­te­karze przed­sta­wili krótką historię powstania niektó­rych polskich przysłów oraz dnia prima aprilis. Seniorzy mieli konkretne zadania do wykonania dotyczące przysłów: układali z rozsy­panki wyrazowej ich treść oraz dokań­czali rozpo­częte zdania. Zabawa w kalam­bury przyniosła najwięcej radości i uaktyw­niła wszyst­kich uczest­ników. Seniorzy wykazali się czujno­ścią i nie dali się złapać na prima­apri­li­sowy żart.

Mariola Burak, Małgo­rzata Janiszewska, Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz

Z książką na końcu świata: Papua Nowa Gwinea

Z książką na końcu świata: Papua Nowa Gwinea

W Biblio­tece gości­liśmy panią Jolantę Niwińską – koordy­na­torkę ruchu boocros­sin­go­wego w Polsce, inicja­torkę i współ­or­ga­ni­za­torkę corocz­nego Święta Uwalnia­nych Książek. Pani Jolanta jest autorką miejskich projektów popula­ry­zu­ją­cych czytel­nictwo, takich jak: Bydgo­skie Biesiady Czytel­nicze, Ferie­nada – ferie z książką, festiwal pięknego czytania im. Kazimierza Hoffmana. Za swoją pracę społeczną otrzy­mała odznakę honorową Zasłu­żony dla Kultury Polskiej. Gość to także wielo­letni nauczy­ciel biblio­te­karz. Od lat reali­zuje też swoją wielką pasję, jaką jest podró­żo­wanie. Wybie­rając się w podróż do Papui Nowej Gwinei zabrała ze sobą niezwykły bagaż, który wielo­krotnie wprawiał celników w zdziwienie: książki polskich autorów (m.in. Wandy Chotom­skiej) w wersji anglo­ję­zycznej, koloro­wanki, kredki, by w ten sposób popula­ry­zować ideę czytel­nictwa i bookcros­singu w świecie. Uczest­nicy spotkania poznali cieka­wostki o panującej tam kulturze, zwycza­jach i stylu życia tubylców.

Przyjaźń to prawdziwy skarb i skrzy­dlata miłość…

Przyjaźń to prawdziwy skarb i skrzy­dlata miłość…

Biblio­tekę odwie­dzili uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej im. Prymasa Tysiąc­lecia w Fania­nowie. Młodzież uczest­ni­czyła w zajęciach „Przyjaźń to prawdziwy skarb“ oraz „Skrzy­dlata miłość“ reali­zo­wa­nych w ramach programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“. W oparciu o treści zawarte w tekstach literac­kich zasta­na­wiali się nad tym, co buduje i umacnia bliskie więzi pomiędzy ludźmi. Nasi młodzi goście wykazali się dużą wrażli­wo­ścią i zdolno­ścią do refleksji. Serdecznie dzięku­jemy za zaanga­żo­wanie uczniów i nauczy­cieli oraz pozdra­wiamy Fania­nowo.

Anna Krasz­kie­wicz – Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy

Wojewódzki finał Wielkiej Ligi Czytel­ników

Wojewódzki finał Wielkiej Ligi Czytel­ników

Zwycię­skie drużyny etapu powia­to­wego stanęły do rywali­zacji o tytuł Mistrza Województwa Wielkiej Ligi Czytel­ników. Zmagania konkur­sowe rozpo­częły się o godz. 10.30 w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej. Dzieci i młodzież zmierzyli się z testami dotyczą­cymi treści nastę­pu­ją­cych książek:
kl. 1 – 4: Petro­nela z Jabło­nio­wego Sadu: Czary mary – Sabine Städing
kl. 5 – 8: Łukasz i kostur czarow­nicy – Piotr Patykie­wicz.

Do etapu przystą­piło 47 osób (9 drużyn w kategorii klas 1 – 4 oraz 8 drużyn w kategorii klas 5 – 8).
Po konkursie chętni uczest­nicy z rodzi­cami i opieku­nami wzięli udział w prelekcji Jolanty Niwiń­skiej, inicja­torki i reali­za­torki projektów popula­ry­zu­ją­cych czytel­nictwo, która opowia­dała o swoich czytel­ni­czych wypra­wach i najnow­szej książce.

Szkoły i placówki z województwa kujawsko-pomor­skiego, które brały udział w elimi­na­cjach konkur­so­wych:
klasy 1 – 4
Gminna Biblio­teka Publiczna w Dąbrowie Chełmiń­skiej
Katolicka Szkoła Podsta­wowa im. bł. ks. Włady­sława Demskiego w Inowro­cławiu
Miejska Biblio­teka Publiczna w Mogilnie Oddział dla Dzieci
Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. Marii Konop­nic­kiej w Mogilnie
Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Brodnicy
Szkoła Podsta­wowa nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowiec­kiego w Grudziądzu
Szkoła Podsta­wowa im. Anieli hr. Potulic­kiej w Wojnowie
Szkoła Podsta­wowa nr 24 w Toruniu
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 1 Szkoła Podsta­wowa nr 20 we Włocławku
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 2 Szkoła Podsta­wowa nr 3 w Rypinie
klasy 5 – 8
Katolicka Szkoła Podsta­wowa im. bł. ks. Włady­sława Demskiego w Inowro­cławiu
Miejska Biblio­teka Publiczna w Mogilnie Oddział dla Dzieci
Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. Marii Konop­nic­kiej w Mogilnie
Szkoła Podsta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach
Szkoła Podsta­wowa nr 8 w Toruniu
Szkoła Podsta­wowa nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowiec­kiego w Grudziądzu
Szkoła Podsta­wowa nr 23 we Włocławku
Szkoła Podsta­wowa w Osielsku
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 1 w Rypinie
W kategorii klas 5 – 8 zwycię­żyła drużyna ze Szkoły Podsta­wowej w Osielsku, natomiast w kategorii klas 1 – 4 odbędzie się dogrywka dwóch drużyn: z Gminnej Biblio­teki Publicznej z Dąbrowy Chełmiń­skiej oraz Katolic­kiej Szkoły Podsta­wowej im. bł. ks. Włady­sława Demskiego z Inowro­cławia.

Wszystkim uczniom, uczest­ni­czącym w etapie wojewódzkim Wielkiej Ligi Czytel­ników, serdecznie gratu­lu­jemy!

KUJAWSKO-POMOR­SKIE­_WO­JE­WODZ­KI­_WY­NIKI

Wyniki (pobierz plik pdf)

Beata Cieślińska
Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy

Wyniki konkursu na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki

Wyniki konkursu na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki

Na konkurs wpłynęło 95 prac z 16 szkół. Komisja konkur­sowa w składzie: prof. UKW dr hab. Ryszard Nowicki (Uniwer­sytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. AM dr hab. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiej­skiego w Bydgoszczy), Anna Drejas (Zespół Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy), Ewa Pronobis-Sosnowska (Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy) podjęła decyzję o przyznaniu I, II, III miejsca oraz 10 wyróż­nień.

Oto laureaci konkursu:
Maja Chudzyńska – I nagroda (Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. dra Kazimierza Karasie­wicza w Tucholi),
Paulina Malczewska – II nagroda (Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. K. Makuszyń­skiego w Więcborku),
Janka Viegas-Janicka – III nagroda (Państwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Bydgoszczy).

Wyróż­nienia Komisji (w kolej­ności alfabe­tycznej):
1. Feder Weronika – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. K. Makuszyń­skiego w Więcborku
2. Grzymska Lidia – Państwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Bydgoszczy
3. Gwiazda Marta – Szkoła Podsta­wowa nr 32 im F. Kaji w Bydgoszczy
4. Kucharska Weronika – Szkoła Podsta­wowa nr 32 im. F. Kaji w Bydgoszczy
5. Kurek Mateusz– Szkoła Podsta­wowa nr 66 im. Misji Pokojo­wych ONZ z Oddzia­łami Sporto­wymi w Bydgoszczy
6. Nowak Anna – Szkoła Podsta­wowa nr 58 im. I. Sendle­rowej w Bydgoszczy
7. Piątek Maja – Szkoła Podsta­wowa im. J. Verne’a w Białych Błotach
8. Sawicka Wiktoria – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. dra Kazimierza Karasie­wicza w Tucholi
9. Woźniak Agata – Państwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Bydgoszczy
10. Zalewska Izabela – Szkoła Podsta­wowa nr 46 im. Unii Europej­skiej w Bydgoszczy.

Wyróż­nienia Dyrek­tora Biblio­teki (w kolej­ności alfabe­tycznej):
1. Brzycka Julia – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie
2. Kalinowski Michał – Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Bydgoszczy
3. Kwas Natalia – Zespół Szkół w Górznie
4. Ławicka Aniela – Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy
5. Nowicka Kinga – Szkoła Podsta­wowa nr 1 w Sępólnie Krajeń­skim
6. Przybylska Weronika – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. W. Broniew­skiego w Szubinie
7. Szulczewska Oliwia – Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy
8. Włodarska Natalia – Publiczna Szkoła Podsta­wowa im. J. Kaspro­wicza w Piotr­kowie Kujaw­skim
9. Zajdle­wicz Oliwia – Zespół Szkół w Łabiszynie.

Laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy, a wszystkim uczest­nikom konkursu bardzo dzięku­jemy! Uroczy­stość wręczenia nagród odbędzie się w siedzibie biblio­teki 4 kwietnia 2019 r. o godz.11.00 i połączona będzie z koncertem muzyki Stani­sława Moniuszki.

Dwie wpływowe kobiety

Dwie wpływowe kobiety

Biblio­te­karze z Wydziału Udostęp­niania Zbiorów zostali zapro­szeni przez nauczy­cieli seniorów zrzeszo­nych w ZNP do Klubu Nauczy­ciela. Było to spotkanie z okazji minio­nego Święta Kobiet. Seniorzy wysłu­chali prelekcji pt. „Sylwetki niezwy­kłych kobiet”. Biblio­te­karze przed­sta­wili historie życia dwóch kobiet – Lucyny Ćwier­cza­kie­wi­czowej i Coco Chanel. Wystą­pienie wzboga­ciła prezen­tacja multi­me­dialna oraz głośno przeczy­tane najcie­kawsze fragmenty ich biografii ze zbiorów Biblio­teki.

Wystawa obrazów Maryli Rakow­skiej-Molendy

Wystawa obrazów Maryli Rakow­skiej-Molendy

W Muzeum Oświaty odbył się wernisaż wystawy pt. „Maluję, bo chcę i lubię to robić”. Prace artystki można oglądać do 27 marca w wydziale Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej – sala 210 (2 piętro).

Maryla Rakowska-Molenda jest absol­wentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz­nych w Poznaniu na Wydziale Archi­tek­tury Wnętrz i Wzornictwa Przemy­sło­wego. Uzyskała dyplom z zakresu projek­to­wania mebli. Wcześniej kształ­ciła się w Liceum Sztuk Plastycz­nych w Bielsku-Białej na kierunku tkanina artystyczna. Taka edukacja na pewno wpłynęła na formę i kształt twórczości artystki. Po ukończeniu studiów praco­wała jako projek­tantka mebli. Od 1987 r. zajmo­wała się edukacją plastyczną dzieci i młodzieży w Szkole Podsta­wowej, a następnie w Zespole Szkół w Rynarzewie. Od wielu lat prowadzi zajęcia plastyczne w Ośrodku Kultury w Rynarzewie. Autorka obrazów należy do Związku Polskich Artystów Plastyków w Bydgoszczy. Jest człon­kiem Szubiń­skiej Grupy Plastyków Plama’s. Bierze aktywny udział w wysta­wach zbioro­wych tej grupy.

Ekspo­zycja malarska „Maluję, bo chcę i lubię to robić” prezen­tuje wybrane obrazy z ostat­nich pięciu lat.

- Kompo­zycje abstrak­cyjne mówi Maryla Rakowska-Molenda – maluję od zawsze, te ostatnie jednak powstały pod wpływem chwili. Inspi­racją była ciekawie oświe­tlona twarz, rozwiane włosy, promień światła wędru­jący po ścianie lub załamu­jący się w szkle, czasem pląta­nina zieleni, kwiaty, drzewa. Przetrans­po­no­wane w wyobraźni na mój język malarski. To też ekspe­ry­menty z różnymi farbami olejnymi i mediami. Maluję dość szybko, pomysły przychodzą z każdym spojrze­niem na otacza­jącą rzeczy­wi­stość i trudno nadążyć z malowa­niem. Jest to zarówno zabawa i praca, i odkry­wanie niezwy­kłości otacza­ją­cego nas świata dodaje artystka.

Wielka­nocne opowieści w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Wielka­nocne opowieści w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

W marcu br. Dziecięcą Akademię Czytania Bajek odwie­dzili uczniowie ze Szkół Podsta­wo­wych nr 31, 56, 46 w Bydgoszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Świętej Jadwigi oraz Mungo w Bydgoszczy. Tematyka zajęć nawią­zy­wała do nadcho­dzącej wiosny i zbliża­ją­cych się Świąt Wielka­noc­nych. Po krótkiej rozmowie na temat wiosny, jej pierw­szych symptomów, ludowych zwyczajów wiosen­nych tj. topienie marzanny czy prima aprilis oraz omówieniu tradycji wielka­noc­nych, jak zwykle, odbyło się głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Miłym gościom zapro­po­no­wa­łyśmy fragmenty książki „Polskie tradycje i obyczaje”, opowia­dania „Martynka i zwierzątka” oraz fragmenty I księgi „Przygód Muminków”. Następnie uczniowie rozwią­zy­wali quiz wielka­nocny i wykony­wali kwiaty z krepy, a przed­szko­laki robiły ilustrację pisanek. Kolejne zajęcia w ramach Akademii w kwietniu. Zapra­szamy.

Grażyna Ruta-Balińska

Spotkanie dla członków Polskiego Związku Niewi­do­mych

Spotkanie dla członków Polskiego Związku Niewi­do­mych

Wydział Udostęp­niania Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy przygo­tował kolejne spotkanie z cyklu „Głośne czytanie“ dla członków Koła Powia­to­wego Polskiego Związku Niewi­do­mych. Okazją był niedawno obcho­dzony Dzień Kobiet. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili sylwetki niezwy­kłych kobiet. Wśród nich znalazły się: Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa, Krystyna Skarbek, Gala Dali oraz Coco Chanel. Prele­genci wykorzy­stali książki ze zbiorów biblio­teki: „Historia mody XX wieku“ – G. Lenhert, „Historia mody: od kryno­liny do mini“ – I. Koziny, „Coco Chanel: kobieta niezwykła“ – A. Madsena, „Coco Chanel: życie intymne“ – L. Chaney, „Najpięk­niejsze kobiety z obrazów: prawdziwe historie“ – M. Czyńskiej, „Pani od obiadów“ – M. Stokfisz, „Igły: polskie agentki, które zmieniły historię“ – M. Łuszczyny. Prezes Koła PZN Honorata Borawa przypo­mniała postać głucho­nie­wi­domej pisarki Hellen Keller, która nauczyła się mówić oraz pisać i czytać braillem. Po prelekcji odbył się pokaz mody z okresu dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego, który przygo­to­wała Monika Stachowska, wielka miłośniczka tego okresu. Spotkanie nie mogło się obyć bez poczę­stunku i kwiatka dla każdej z pań.

W zeszłym roku Biblio­teka otrzy­mała certy­fikat Placówka Przyjazna Osobom Niewi­domym nadany przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 w Bydgoszczy i Stowa­rzy­szenie Visus Supremus za działal­ność na rzecz osób niedo­wi­dzą­cych i niewi­do­mych.

Alina Melnicka-Zygmunt, Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz, Lidia Pacek

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde – Öster­reich“

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde – Öster­reich“

W Biblio­tece odbyła się 5. edycja konkursu „Turbo­lan­de­skunde – wędrówka po krajach niemiec­kiego obszaru języko­wego“, zorga­ni­zo­wa­nego przez Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego we współ­pracy z Pedago­giczną Biblio­teką Wojewódzką w Bydgoszczy. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była Austria. Udział wzięły cztery zespoły z Bydgoszczy i Mogilna. Rywali­zacja była duża, o pierwsze miejsce walczyły w dogrywce dwa zespoły. Ostateczna klasy­fi­kacja przed­stawia się nastę­pu­jąco:

  • 1 miejsce – Liceum Ogólno­kształ­cące nr 4 w Bydgoszczy
  • 2 miejsce – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych w Mogilnie
  • 3 miejsce – Liceum Ogólno­kształ­cące nr 9 z oddzia­łami dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
  • 4 miejsce – Zespół Szkół Budow­la­nych w Bydgoszczy.

Gratu­lu­jemy wszystkim uczniom!

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz

Sylwetki niezwy­kłych kobiet

Sylwetki niezwy­kłych kobiet

Kolejne spotkanie biblio­te­karzy z senio­rami w Domu Dzien­nego Pobytu przy ul. Jodłowej w Bydgoszczy miało temat przewodni związany z dzisiejszą datą – 8 marca. Prelekcje koncen­tro­wały się na sylwet­kach niezwy­kłych kobiet. Na podstawie książek ze zbiorów PBW biblio­te­karze przed­sta­wili infor­macje dotyczące życia i działal­ności Coco Chanel – projek­tantki mody, Krystyny Skarbek – kobiety szpiega, Gali Dali, która była żoną i muzą artysty oraz Lucyny Ćwier­cza­kie­wi­czowej. Pracow­nicy biblio­teki zapre­zen­to­wali sylwetki kobiet posił­kując się najcie­kaw­szymi cytatami z książek. Głośne czytanie opisów dowcip­nych, a czasem zaska­ku­ją­cych, zdarzeń sprawiło seniorom wiele radości i przyczy­niło się do ożywionej dyskusji. Słuchacze zostali zachę­ceni do korzy­stania ze zbiorów naszej biblio­teki i przeczy­tania zapre­zen­to­wa­nych książek: Moda. Encyklo­pedia: od Coco Chanel do Johna Galliano, Damy, dziewuchy, dziew­czyny: historia w spódnicy, Pani od obiadów. Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa: historia życia, Najpięk­niejsze kobiety z obrazów.

Mariola Burak

Nauka progra­mo­wania z Ozobo­tami

Nauka progra­mo­wania z Ozobo­tami

Klasa III ze Szkoły Podsta­wowej nr 2 w Bydgoszczy po raz drugi uczest­ni­czyła w zajęciach „Progra­mo­wania z Ozobotem“. Tym razem uczniowie zagrali m.in. w matema­tyczne Bingo, a także progra­mo­wali Ozoboty rysując wymyślone przez siebie trasy z wykorzy­sta­niem koloro­wych kodów. Wszyscy okazali się zdolnymi progra­mi­stami i zrobili pierwsze kroki na drodze algoryt­micz­nego myślenia.

Sieć nauczy­cieli języka angiel­skiego

Sieć nauczy­cieli języka angiel­skiego

W Czytelni Głównej odbyło się kolejne spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samokształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego, koordy­no­wanej przez Justynę Adamską, nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy. Tym razem tematem przewodnim był zbliża­jący się egzamin ósmokla­sisty. Nauczy­ciele szcze­gó­łowo omówili wszystkie kwestie dotyczące egzaminu oraz podzie­lili się spostrze­że­niami dotyczą­cymi przygo­to­wania do niego uczniów.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz