Wystawa szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych

Wystawa szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych

Jeszcze przez tydzień będzie prezen­to­wana w czytelni wystawa szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych. Zachę­camy do jej obej­rzenia zarówno dzieci, jak i doro­słych. Przy okazji można zajrzeć do książek, które są poświę­cone tradycji budo­wania szopek oraz posłu­chać opowieści o tym, czym jest szopka neapo­li­tańska, gdzie w Polsce można zoba­czyć ruchome szopki, a czym charak­te­ry­zuje się szopka krakowska.

Moniuszko znany czy nieznany?

Moniuszko znany czy nieznany?

Rok Stani­sława Moniuszki stał się okazją do podjęcia wielu inicjatyw mają­cych na celu upamięt­nienie ogrom­nego dorobku twórcy opery naro­dowej. Nasza biblio­teka również włączyła się w obchody rocz­nicy urodzin Mistrza, przy­go­to­wując prezen­tacje multi­me­dialne poświę­cone życiu i twór­czości kompo­zy­tora, adre­so­wane do różnych gryp wieko­wych. Temat wzbu­dził również zain­te­re­so­wanie seniorów – w zaję­ciach prze­pro­wa­dzo­nych przez pracow­ników PBW uczest­ni­czyli pensjo­na­riusze Dzien­nego Domu Pomocy „Bratek” oraz starsi czytel­nicy Fili nr 16 WiMBP im. Witolda Bełzy. Kame­ralne spotkania, wzbo­ga­cone sporą dawką muzyki i frag­mentów insce­ni­zacji opero­wych odbyły się w bardzo sympa­tycznej, kame­ralnej atmos­ferze.

Anna Krasz­kie­wicz – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych

Dzień Pluszo­wego Misia w Akademii Czytania Bajek

Dzień Pluszo­wego Misia w Akademii Czytania Bajek

Na całym świecie 25 listo­pada obcho­dzimy Dzień Pluszo­wego Misia usta­no­wiony w 2002 roku w setną rocz­nicę wypro­du­ko­wania pierw­szej zabawki w kształcie misia. Pluszowe misie towa­rzyszą nam już od ponad 100 lat i mają wielu sympa­tyków na całym świecie, zarówno wśród najmłod­szych, jak i doro­słych.

Z tej okazji w listo­pa­dzie gości­liśmy w naszej Akademii ponad 60 dzieci z bydgo­skich przed­szkoli na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Misie w lite­ra­turze”. To wyjąt­kowe święto jest świetną okazją do poznania i przy­po­mnienia różnych znanych misiów, i tych książ­ko­wych i filmo­wych, polskich i zagra­nicz­nych, sław­nych i mniej znanych. Także tych star­szych, którymi zachwy­cali się nasi dziad­kowie, rodzice, jak i tych najbar­dziej współ­cze­snych, bliskich sercom dzieci. Podobnie jak na każdych zaję­ciach nie zabrakło najważ­niej­szego elementu, czyli głośnego czytania bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy frag­menty Przygód Misia Uszatka Czesława Janczar­skiego, Kubusia Puchatka A. A. Milne, Misia Paddington Michaela Bonda oraz okolicz­no­ściową książkę Wiesława Drabika Dzień misia. Następnie dzieci wyko­ny­wały laurki dla swoich misiów. Każdy uczestnik na zakoń­czenie otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Hejt i mowa niena­wiści

Hejt i mowa niena­wiści

W kolej­nych zaję­ciach doty­czą­cych hejtu i mowy niena­wiści uczest­ni­czyli uczniowie klasy VIII Szkoły Podsta­wowej w Czarżu . Podczas spotkania młodzież zapo­znała się z defi­nicją hejtu i mowy niena­wiści, dysku­to­wała o przy­czy­nach i konse­kwen­cjach zjawiska hejtu. Po obej­rzeniu filmu i wysłu­chaniu frag­mentów książki doty­czącej prze­mocy rówie­śni­czej uczniowie wspólnie poszu­ki­wali odpo­wiedzi na pytania: Jakie są emocje ofiary hejtera? Jak można pomóc ofierze hejtera? Jak można sobie radzić z hejtem? Omówiono również 10 zasad anty­hej­to­wych.

Zajęcia eduka­cyjne są zgodne z podsta­wo­wymi kierun­kami reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2019/2020 o bezpiecznym i celowym wyko­rzy­sty­waniu tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych.

Ewa Bedełek – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych

Bezpie­czeń­stwo w sieci

Bezpie­czeń­stwo w sieci

W Biblio­tece po raz kolejny gości­liśmy uczniów klasy VIII Szkoły Podsta­wowej w Czarżu na zaję­ciach „Bezpie­czeń­stwo w sieci”. Prowa­dząca lekcję przed­sta­wiła konse­kwencje nieroz­waż­nych działań online, takich jak: wysy­łanie i publi­ko­wanie „odważ­nych” zdjęć, przyj­mo­wanie do grona „znajo­mych” osób bliżej niezna­nych, niewy­lo­go­wy­wanie się z konta po zakoń­czeniu użyt­ko­wania serwisu. Uczniowie dowie­dzieli się także, jak należy chronić swoją prywat­ność, dbać o mocne hasła oraz szanować innych użyt­kow­ników sieci. Przy­go­to­wana została również dla uczniów gra decy­zyjna, w której uczest­nicy mogli sami zade­cy­dować o poczy­na­niach boha­tera kreskówki.

Zajęcia eduka­cyjne są zgodne z podsta­wo­wymi kierun­kami reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2019/2020 o bezpiecznym i celowym wyko­rzy­sty­waniu tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych.

Beata Cieślińska – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych

Świa­towy Dzień Tole­rancji

Świa­towy Dzień Tole­rancji

W najbliższą sobotę (16 listo­pada) na całym świecie obcho­dzony będzie Między­na­ro­dowy Dzień Tole­rancji, usta­no­wiony przez Zgro­ma­dzenie Ogólne ONZ w 1995 r. Ten dzień stał się pretek­stem do zajęć eduka­cyj­nych na temat tego, jak ważna jest tole­rancja i akcep­tacja odmien­ności. To też dobry moment, aby pokazać uczniom, jak różno­rodny jest nasz świat i jak można czerpać z takiego bogactwa charak­terów, zain­te­re­sowań i kultur. Warto budować postawę szacunku do drugiego czło­wieka już od najmłod­szych lat.

W Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek uczniowie klas III mieli okazję dowie­dzieć się, czym jest tole­rancja, dlaczego jest ważna, po co nam różno­rod­ność. Na podstawie lite­ra­tury dzie­cięcej rozma­wia­liśmy nie tylko o tole­rancji, ale i akcep­tacji oraz szacunku, jako kolej­nych etapów do uznania, że każdy z nas może się różnić. Jak zawsze na naszych zaję­ciach nie zabrakło głośnego czytania – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy kilka tekstów lite­rac­kich: opowia­danie Pawła Berę­se­wicza Szacunek, czyli udko z kurczaka, wiersz Małgo­rzaty Strzał­kow­skiej Obcy, frag­menty Wiel­kiej księgi wartości oraz ksią­żeczkę z serii „Pixi Ja wiem!“ Tole­rancja i szacunek.

Elementem zajęć było też oglą­danie wystawy książek dla dzieci poru­sza­ją­cych tema­tykę omawia­nych wartości, czyli tole­rancji, akcep­tacji, szacunku i przy­jaźni.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Muzyka na lekcji języka niemiec­kiego – warsz­taty

Muzyka na lekcji języka niemiec­kiego – warsz­taty

Eduka­torka Ksenia Herbst-Buchwald prze­pro­wa­dziła w naszej biblio­tece warsz­taty “Praca metodą projektu na przy­kła­dzie muzyki / Projek­tar­beit am Beispiel Musik“ w ramach programu DELFORT, ogól­no­pol­skiego programu dosko­na­lenia nauczy­cieli języka niemiec­kiego. Zało­żenia projektu zostały opra­co­wane wspólnie przez Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe-Institut w Warszawie.

Warsz­taty były zorien­to­wane na poka­zanie nauczy­cielom możli­wości wyko­rzy­stania piosenek na lekcjach języka niemiec­kiego jako punktu wyjścia do reali­zacji projektów. Łatwość z jaką zapa­mię­tu­jemy piosenki już dawno temu wyko­rzy­sty­wano w celu prze­ka­zy­wania ważnych infor­macji. Propo­nując uczniom naukę przy dźwię­kach muzyki zapew­niamy im inte­re­su­jącą, spon­ta­niczną i tym samym mniej stre­su­jącą przy­godę z języ­kiem obcym. Muzyka potrafi rozbu­dzić ogromną moty­wację do tego, aby zrozu­mieć również teksty piosenek.

Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Barwy i symbole naro­dowe

Barwy i symbole naro­dowe

Zbli­ża­jący się Dzień Niepod­le­głości był okazją do zorga­ni­zo­wania w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tema­tyce patrio­tycznej. W spotka­niach zaty­tu­ło­wa­nych Znam barwy i symbole naro­dowe uczest­ni­czyło ponad 100 uczniów bydgo­skich szkół. Celem było kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości naro­dowej, rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbo­lami naro­do­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytel­ni­czych.

Zajęcia rozpo­częły się krótką poga­danką połą­czoną z projekcją filmu na temat głów­nych symboli Rzeczy­po­spo­litej Polskiej: biało-czer­wonej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego, czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcze­śniej omówionej postawie. Podkre­śli­liśmy jak ważne jest szano­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat. Oczy­wi­ście obowiąz­kowym elementem było głośne czytanie. Nawią­zując do tema­tyki zajęć wyko­rzy­sta­liśmy frag­menty książki Czy znasz ten kraj? Alek­sandry Plec i Marzenny Skoczylas oraz legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej Legendy polskie. Ważnym punktem zajęć było wyko­ny­wanie kokardy naro­dowej zwanej koty­lionem w biało-czer­wo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wyka­zując się przy tym ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Głośne czytanie

Głośne czytanie

W czytelni rozpo­czę­liśmy nowy cykl spotkań Głośnego Czytania dla naszych stałych odbiorców z Koła Powia­to­wego Polskiego Związku Niewi­do­mych. Tematem spotkania była twór­czość Stani­sława Moniuszki – ojca opery polskiej, którego rok właśnie obcho­dzimy. Nauczy­ciel biblio­te­karz Anna Krasz­kie­wicz przed­sta­wiła w barwny sposób cieka­wostki z życia kompo­zy­tora. Nie zabrakło najbar­dziej inte­re­su­ją­cych cytatów z książek biogra­ficz­nych o Moniuszce. Uczest­nicy spotkania wysłu­chali też znanych utworów muzycz­nych z jego dorobku.
Do zoba­czenia na kolejnym spotkaniu w grudniu!

Mariola Burak, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz, Alina Melnicka-Zygmunt – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Kółko huma­ni­styczne w biblio­tece

Kółko huma­ni­styczne w biblio­tece

W tym roku szkolnym, w ramach konty­nu­acji spotkań rozwi­ja­ją­cych zain­te­re­so­wania huma­ni­styczne uczniów klasy VIII ze Szkoły Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy, odbyły się w Biblio­tece już dwa spotkania: 28 wrze­śnia i 26 paździer­nika. Prowa­dzący nauczy­ciele: polo­nista Dorota Kucińska i nauczy­ciel biblio­te­karz Małgo­rzata Tyczyńska przy­go­to­wały m.in. zagadki lite­rackie, np. z „Zemsty” Alek­sandra Fredry i cieka­wostki huma­ni­styczne. Zaję­ciom towa­rzy­szyła jak zawsze dobra atmos­fera i ożywiona dyskusja.

Małgo­rzata Tyczyńska – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Przeciw uzależ­nie­niom

Przeciw uzależ­nie­niom

Profi­lak­tyka uzależ­nień jest w roku szkolnym 2019/2020 jednym z głów­nych kierunków poli­tyki oświa­towej państwa. W dzisiej­szych czasach wiele czyn­ników nas otacza­ją­cych wpływa na rozwój nałogów i uzależ­nień. Nie od dziś wiadomo, że mają one destruk­cyjny wpływ na życie ludzkie. Poja­wiają się wciąż nowe zagro­żenia i jedyną metodą, aby się temu prze­ciw­stawić jest profi­lak­tyka. Chcąc ułatwić młodzieży i doro­słym dostęp do wiedzy o współ­cze­snych uzależ­nie­niach i sposo­bach obrony przed nimi, przy­go­to­wa­liśmy biblio­grafię „Współ­czesne uzależ­nienia” oraz wystawę książek i innych typów doku­mentów doty­czą­cych uzależ­nień. Ekspo­zycja zawiera książki z zakresu trzech typów uzależ­nień: fizjo­lo­gicz­nych, psychicz­nych i społecz­nych. Najczę­ściej wystę­pu­ją­cymi są: alko­ho­lizm, niko­ty­nizm, narko­mania, fono­ho­lizm, siecio­ho­lizm, hazard, praco­ho­lizm, zaku­po­ho­lizm, sekso­ho­lizm, leko­mania, uzależ­nienie od gier kompu­te­ro­wych i mediów, zabu­rzenia odży­wiania oraz dopa­lacze.

Zapra­szamy do ciekawej lektury! Łatwiej zapo­biegać niż leczyć.

Sieć nauczy­cieli języka angiel­skiego

Sieć nauczy­cieli języka angiel­skiego

W czytelni odbyło się pierwsze, inau­gu­ra­cyjne spotkanie uczest­ników sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego pod czujnym okiem Justyny Adam­skiej, opie­kuna meto­dycz­nego z KPCEN. W ożywionej dyskusji nauczy­ciele mówiąc o potrze­bach dzie­lenia się swoimi pomy­słami, doświad­cze­niem w nauczaniu, przy­go­to­wali plan tematów do kolej­nych spotkań na cały rok szkolny. Opiekun meto­dyczny przed­stawił uczest­nikom propo­zycje warsz­tatów oraz tematy szkoleń orga­ni­zo­wa­nych dla nauczy­cieli języków obcych przez KPCEN w Bydgoszczy. Biblio­te­karze zaś przed­sta­wili nowości z księ­go­zbioru anglo­ję­zycz­nego z uwzględ­nie­niem gier języ­ko­wych.

Alina Melnicka-Zygmunt – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy
Podsu­mo­wanie konkursu plastyczno-lite­rac­kiego

Podsu­mo­wanie konkursu plastyczno-lite­rac­kiego

Nagrody, dyplomy i podzię­ko­wania zostały prze­ka­zane uczest­nikom konkursu zorga­ni­zo­wa­nego przez Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty z okazji jubi­le­uszu PBW w Bydgoszczy. Do laure­atów i wyróż­nio­nych uczniów trafiło kilka­dzie­siąt gier, które pozwolą spędzić wolny czas przy­jemnie i poży­tecznie. Prace konkur­sowe można oglądać w siedzibie biblio­teki do końca listo­pada.

Lektu­rowa kryp­togra w biblio­tece

Lektu­rowa kryp­togra w biblio­tece

Uczniowie klas piątych bydgo­skich i okolicz­nych szkół podsta­wo­wych wzięli udział w zaję­ciach pt.: Lektu­rowa kryp­togra. Pod czujnym okiem prze­wod­nika, powtó­rzyli i utrwa­lili treści lektur obowiąz­ko­wych. Współ­pra­cując ze sobą odkryli główne hasło! Chcecie wiedzieć jakie? Zapra­szamy na zajęcia, a dotych­cza­sowym uczest­nikom gratu­lu­jemy znajo­mości lektur!

Magda­lena Jaskulska-Hamadi – Wydział Udostęp­niania Zbiorów