Wyniki kon­kursu na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Wyniki kon­kursu na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Na konkurs wpły­nęło 95 prac z 16 szkół. Komisja kon­kur­sowa w skła­dzie: prof. UKW dr hab. Ryszard Nowicki (Uni­wer­sytet Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy), prof. AM dr hab. Alek­sandra Kłaput-Wiśniewska (Aka­demia Muzyczna im. Feliksa Nowo­wiej­skiego w Byd­goszczy), Anna Drejas (Zespół Szkół Pla­stycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Byd­goszczy), Ewa Pro­nobis-Sosnowska (Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy) podjęła decyzję o przy­znaniu I, II, III miejsca oraz 10 wyróż­nień.

Oto lau­reaci kon­kursu:
Maja Chu­dzyńska – I nagroda (Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. dra Kazi­mierza Kara­sie­wicza w Tucholi),
Paulina Mal­czewska – II nagroda (Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. K. Maku­szyń­skiego w Więc­borku),
Janka Viegas-Janicka – III nagroda (Pań­stwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Byd­goszczy).

Wyróż­nienia Komisji (w kolej­ności alfa­be­tycznej):
1. Feder Wero­nika – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. K. Maku­szyń­skiego w Więc­borku
2. Grzymska Lidia – Pań­stwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Byd­goszczy
3. Gwiazda Marta – Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 im F. Kaji w Byd­goszczy
4. Kucharska Wero­nika – Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 im. F. Kaji w Byd­goszczy
5. Kurek Mateusz– Szkoła Pod­sta­wowa nr 66 im. Misji Poko­jo­wych ONZ z Oddzia­łami Spor­to­wymi w Byd­goszczy
6. Nowak Anna – Szkoła Pod­sta­wowa nr 58 im. I. Sen­dle­rowej w Byd­goszczy
7. Piątek Maja – Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Verne’a w Białych Błotach
8. Sawicka Wik­toria – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. dra Kazi­mierza Kara­sie­wicza w Tucholi
9. Woźniak Agata – Pań­stwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Byd­goszczy
10. Zalewska Izabela – Szkoła Pod­sta­wowa nr 46 im. Unii Euro­pej­skiej w Byd­goszczy.

Wyróż­nienia Dyrek­tora Biblio­teki (w kolej­ności alfa­be­tycznej):
1. Brzycka Julia – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koro­nowie
2. Kali­nowski Michał – Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Byd­goszczy
3. Kwas Natalia – Zespół Szkół w Górznie
4. Ławicka Aniela – Zespół Szkół Nr 33 w Byd­goszczy
5. Nowicka Kinga – Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Sępólnie Kra­jeń­skim
6. Przy­bylska Wero­nika – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. W. Bro­niew­skiego w Szu­binie
7. Szul­czewska Oliwia – Zespół Szkół Nr 33 w Byd­goszczy
8. Wło­darska Natalia – Publiczna Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Kaspro­wicza w Piotr­kowie Kujaw­skim
9. Zaj­dle­wicz Oliwia – Zespół Szkół w Łabi­szynie.

Lau­re­atom ser­decznie gra­tu­lu­jemy, a wszystkim uczest­nikom kon­kursu bardzo dzię­ku­jemy! Uro­czy­stość wrę­czenia nagród odbę­dzie się w sie­dzibie biblio­teki 4 kwietnia 2019 r. o godz.11.00 i połą­czona będzie z kon­certem muzyki Sta­ni­sława Moniuszki.

Dwie wpły­wowe kobiety

Dwie wpły­wowe kobiety

Biblio­te­karze z Wydziału Udo­stęp­niania Zbiorów zostali zapro­szeni przez nauczy­cieli seniorów zrze­szo­nych w ZNP do Klubu Nauczy­ciela. Było to spo­tkanie z okazji minio­nego Święta Kobiet. Seniorzy wysłu­chali pre­lekcji pt. „Syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet”. Biblio­te­karze przed­sta­wili historie życia dwóch kobiet – Lucyny Ćwier­cza­kie­wi­czowej i Coco Chanel. Wystą­pienie wzbo­ga­ciła pre­zen­tacja mul­ti­me­dialna oraz głośno prze­czy­tane naj­cie­kawsze frag­menty ich bio­grafii ze zbiorów Biblio­teki.

Wystawa obrazów Maryli Rakow­skiej-Molendy

Wystawa obrazów Maryli Rakow­skiej-Molendy

W Muzeum Oświaty odbył się wer­nisaż wystawy pt. „Maluję, bo chcę i lubię to robić”. Prace artystki można oglądać do 27 marca w wydziale Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej – sala 210 (2 piętro).

Maryla Rakowska-Molenda jest absol­wentką Pań­stwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla­stycz­nych w Poznaniu na Wydziale Archi­tek­tury Wnętrz i Wzor­nictwa Prze­my­sło­wego. Uzy­skała dyplom z zakresu pro­jek­to­wania mebli. Wcze­śniej kształ­ciła się w Liceum Sztuk Pla­stycz­nych w Bielsku-Białej na kie­runku tkanina arty­styczna. Taka edu­kacja na pewno wpły­nęła na formę i kształt twór­czości artystki. Po ukoń­czeniu studiów pra­co­wała jako pro­jek­tantka mebli. Od 1987 r. zaj­mo­wała się edu­kacją pla­styczną dzieci i mło­dzieży w Szkole Pod­sta­wowej, a następnie w Zespole Szkół w Ryna­rzewie. Od wielu lat pro­wadzi zajęcia pla­styczne w Ośrodku Kultury w Ryna­rzewie. Autorka obrazów należy do Związku Pol­skich Arty­stów Pla­styków w Byd­goszczy. Jest człon­kiem Szu­biń­skiej Grupy Pla­styków Plama’s. Bierze aktywny udział w wysta­wach zbio­ro­wych tej grupy.

Eks­po­zycja malarska „Maluję, bo chcę i lubię to robić” pre­zen­tuje wybrane obrazy z ostat­nich pięciu lat.

- Kom­po­zycje abs­trak­cyjne mówi Maryla Rakowska-Molenda – maluję od zawsze, te ostatnie jednak powstały pod wpływem chwili. Inspi­racją była cie­kawie oświe­tlona twarz, roz­wiane włosy, promień światła wędru­jący po ścianie lub zała­mu­jący się w szkle, czasem plą­ta­nina zieleni, kwiaty, drzewa. Prze­trans­po­no­wane w wyobraźni na mój język malarski. To też eks­pe­ry­menty z różnymi farbami olej­nymi i mediami. Maluję dość szybko, pomysły przy­chodzą z każdym spoj­rze­niem na ota­cza­jącą rze­czy­wi­stość i trudno nadążyć z malo­wa­niem. Jest to zarówno zabawa i praca, i odkry­wanie nie­zwy­kłości ota­cza­ją­cego nas świata dodaje artystka.

Wiel­ka­nocne opo­wieści w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Wiel­ka­nocne opo­wieści w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

W marcu br. Dzie­cięcą Aka­demię Czy­tania Bajek odwie­dzili uczniowie ze Szkół Pod­sta­wo­wych nr 31, 56, 46 w Byd­goszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Świętej Jadwigi oraz Mungo w Byd­goszczy. Tema­tyka zajęć nawią­zy­wała do nad­cho­dzącej wiosny i zbli­ża­ją­cych się Świąt Wiel­ka­noc­nych. Po krót­kiej roz­mowie na temat wiosny, jej pierw­szych symp­tomów, ludo­wych zwy­czajów wio­sen­nych tj. topienie marzanny czy prima aprilis oraz omó­wieniu tra­dycji wiel­ka­noc­nych, jak zwykle, odbyło się głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Miłym gościom zapro­po­no­wa­łyśmy frag­menty książki „Polskie tra­dycje i oby­czaje”, opo­wia­dania „Mar­tynka i zwie­rzątka” oraz frag­menty I księgi „Przygód Muminków”. Następnie uczniowie roz­wią­zy­wali quiz wiel­ka­nocny i wyko­ny­wali kwiaty z krepy, a przed­szko­laki robiły ilu­strację pisanek. Kolejne zajęcia w ramach Aka­demii w kwietniu. Zapra­szamy.

Grażyna Ruta-Balińska

Spo­tkanie dla członków Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych

Spo­tkanie dla członków Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych

Wydział Udo­stęp­niania Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy przy­go­tował kolejne spo­tkanie z cyklu „Głośne czy­tanie“ dla członków Koła Powia­to­wego Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych. Okazją był nie­dawno obcho­dzony Dzień Kobiet. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet. Wśród nich zna­lazły się: Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa, Kry­styna Skarbek, Gala Dali oraz Coco Chanel. Pre­le­genci wyko­rzy­stali książki ze zbiorów biblio­teki: „Historia mody XX wieku“ – G. Lenhert, „Historia mody: od kry­no­liny do mini“ – I. Koziny, „Coco Chanel: kobieta nie­zwykła“ – A. Madsena, „Coco Chanel: życie intymne“ – L. Chaney, „Naj­pięk­niejsze kobiety z obrazów: praw­dziwe historie“ – M. Czyń­skiej, „Pani od obiadów“ – M. Stok­fisz, „Igły: polskie agentki, które zmie­niły historię“ – M. Łusz­czyny. Prezes Koła PZN Hono­rata Borawa przy­po­mniała postać głu­cho­nie­wi­domej pisarki Hellen Keller, która nauczyła się mówić oraz pisać i czytać bra­illem. Po pre­lekcji odbył się pokaz mody z okresu dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego, który przy­go­to­wała Monika Sta­chowska, wielka miło­śniczka tego okresu. Spo­tkanie nie mogło się obyć bez poczę­stunku i kwiatka dla każdej z pań.

W zeszłym roku Biblio­teka otrzy­mała cer­ty­fikat Pla­cówka Przy­jazna Osobom Nie­wi­domym nadany przez Kujawsko-Pomorski Spe­cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 w Byd­goszczy i Sto­wa­rzy­szenie Visus Supremus za dzia­łal­ność na rzecz osób nie­do­wi­dzą­cych i nie­wi­do­mych.

Alina Mel­nicka-Zygmunt, Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz, Lidia Pacek

Konkurs „Tur­bo­lan­de­skunde – Öster­reich“

Konkurs „Tur­bo­lan­de­skunde – Öster­reich“

W Biblio­tece odbyła się 5. edycja kon­kursu „Tur­bo­lan­de­skunde – wędrówka po krajach nie­miec­kiego obszaru języ­ko­wego“, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Sto­wa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego we współ­pracy z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką w Byd­goszczy. Tematem prze­wodnim tego­rocznej edycji była Austria. Udział wzięły cztery zespoły z Byd­goszczy i Mogilna. Rywa­li­zacja była duża, o pierwsze miejsce wal­czyły w dogrywce dwa zespoły. Osta­teczna kla­sy­fi­kacja przed­stawia się nastę­pu­jąco:

  • 1 miejsce – Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 4 w Byd­goszczy
  • 2 miejsce – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Mogilnie
  • 3 miejsce – Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 9 z oddzia­łami dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
  • 4 miejsce – Zespół Szkół Budow­la­nych w Byd­goszczy.

Gra­tu­lu­jemy wszystkim uczniom!

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet

Syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet

Kolejne spo­tkanie biblio­te­karzy z senio­rami w Domu Dzien­nego Pobytu przy ul. Jodłowej w Byd­goszczy miało temat prze­wodni zwią­zany z dzi­siejszą datą – 8 marca. Pre­lekcje kon­cen­tro­wały się na syl­wet­kach nie­zwy­kłych kobiet. Na pod­stawie książek ze zbiorów PBW biblio­te­karze przed­sta­wili infor­macje doty­czące życia i dzia­łal­ności Coco Chanel – pro­jek­tantki mody, Kry­styny Skarbek – kobiety szpiega, Gali Dali, która była żoną i muzą artysty oraz Lucyny Ćwier­cza­kie­wi­czowej. Pra­cow­nicy biblio­teki zapre­zen­to­wali syl­wetki kobiet posił­kując się naj­cie­kaw­szymi cyta­tami z książek. Głośne czy­tanie opisów dow­cip­nych, a czasem zaska­ku­ją­cych, zdarzeń spra­wiło seniorom wiele radości i przy­czy­niło się do oży­wionej dys­kusji. Słu­chacze zostali zachę­ceni do korzy­stania ze zbiorów naszej biblio­teki i prze­czy­tania zapre­zen­to­wa­nych książek: Moda. Ency­klo­pedia: od Coco Chanel do Johna Gal­liano, Damy, dzie­wuchy, dziew­czyny: historia w spód­nicy, Pani od obiadów. Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa: historia życia, Naj­pięk­niejsze kobiety z obrazów.

Mariola Burak

Nauka pro­gra­mo­wania z Ozo­bo­tami

Nauka pro­gra­mo­wania z Ozo­bo­tami

Klasa III ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 2 w Byd­goszczy po raz drugi uczest­ni­czyła w zaję­ciach „Pro­gra­mo­wania z Ozo­botem“. Tym razem uczniowie zagrali m.in. w mate­ma­tyczne Bingo, a także pro­gra­mo­wali Ozoboty rysując wymy­ślone przez siebie trasy z wyko­rzy­sta­niem kolo­ro­wych kodów. Wszyscy okazali się zdol­nymi pro­gra­mi­stami i zrobili pierwsze kroki na drodze algo­ryt­micz­nego myślenia.

Sieć nauczy­cieli języka angiel­skiego

Sieć nauczy­cieli języka angiel­skiego

W Czy­telni Głównej odbyło się kolejne spo­tkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego, koor­dy­no­wanej przez Justynę Adamską, nauczy­ciela kon­sul­tanta z KPCEN w Byd­goszczy. Tym razem tematem prze­wodnim był zbli­ża­jący się egzamin ósmo­kla­sisty. Nauczy­ciele szcze­gó­łowo omówili wszystkie kwestie doty­czące egza­minu oraz podzie­lili się spo­strze­że­niami doty­czą­cymi przy­go­to­wania do niego uczniów.

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Dzień w biblio­tece

Dzień w biblio­tece

Kolejni uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach spę­dzili w biblio­tece kilka godzin. Na zaję­ciach „Bez­pie­czeń­stwo w sieci” uczniowie dowie­dzieli się, jak należy chronić swoją pry­wat­ność, dbać o mocne hasła oraz sza­nować innych użyt­kow­ników sieci. Poru­szany był także problem zacho­wy­wania rów­no­wagi między światem wir­tu­alnym a rze­czy­wi­stym. Mło­dzież miała również okazję uczest­ni­czyć w grze decy­zyjnej, w której mogła sama zade­cy­dować o poczy­na­niach boha­tera kre­skówki.

Nauczy­ciele biblio­te­karze przy­go­to­wali dla nich także zajęcia roz­wi­ja­jące spo­strze­gaw­czość, pamięć, refleks. W Aka­demii Gier Logicz­nych mło­dzież poznała m.in. gry Colorfox, Dr Eureka, Figu­romat, Kurnik.

W pokoju zagadek „Klub Enigma“ również trzeba było myśleć logicznie, koja­rzyć i liczyć. Zaba­wowa forma zajęć moty­wo­wała uczniów do dużej aktyw­ności.

I pochyl się nad książką…

I pochyl się nad książką…

W ramach kon­ty­nu­acji pro­gramu z edu­kacji czy­tel­ni­czej „I pochyl się nad książką…“ uczniowie klasy V Szkoły Pod­sta­wowej nr 19 w Byd­goszczy tym razem pochy­lili się nad wier­szem Juliusza Sło­wac­kiego „W pamięt­niku Zofii Bobrówny“. Wśród rozmów o tęsk­nocie za ojczyzną, wyko­ny­wa­niem zadań zwią­za­nych z wier­szem, uczniowie mieli okazję zoba­czyć pamięt­niki sprzed 40 lat.
Zajęcia zakoń­czono słodkim akcentem: poczę­stun­kiem o imieniu boha­terki wiersza „Zośka“. Poprzez zmysły zapa­mię­tuje się lepiej.

Mał­go­rzata Tyczyńska

Nauczanie języka nie­miec­kiego – szko­lenie

Nauczanie języka nie­miec­kiego – szko­lenie

W Czy­telni Głównej odbyło się spo­tkanie członków Sto­wa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego. Wystą­piło dwóch pre­le­gentów. Regina Strze­meska zapre­zen­to­wała “Kom­pe­tencje klu­czowe w nauczaniu języka nie­miec­kiego”, a Paweł Zbyt­niewski zaty­tu­łował swoje wystą­pienie “Pod­ręcznik do nauki języka nie­miec­kiego w szkole śred­niej – jak wybrać go wła­ściwie”. Po pre­lek­cjach wywią­zała się oży­wiona dys­kusja na temat pod­ręcz­ników. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili ger­ma­ni­stom nowości w zbio­rach Medio­teki Języka Nie­miec­kiego pod patro­natem Goethe Institut dzia­ła­jącej w biblio­tece.

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Uczucia w moim życiu – zajęcia edu­ka­cyjne

Uczucia w moim życiu – zajęcia edu­ka­cyjne

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zajęcia edu­ka­cyjne w lutym skon­cen­tro­wane były na uczu­ciach w nawią­zaniu do walen­tynek, które obcho­dzimy 14 lutego. W dniach 26 – 28 lutego 2019 roku gości­liśmy uczniów klas I i II Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy oraz dzieci z Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola Św. Jadwigi Kró­lowej w Byd­goszczy. W trakcie krót­kiej poga­danki roz­ma­wia­liśmy z dziećmi o naj­waż­niej­szych uczu­ciach, które nam towa­rzyszą, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem uczucia miłości. Następnie przy­bli­ży­liśmy historię biskupa Walen­tego oraz sposoby obcho­dzenia Dnia Zako­cha­nych. Nie zabrakło przy­kładów z lite­ra­tury, w których ten temat jest poru­szany oraz wier­szyków, rymo­wanek i przy­słów na temat miłości.

Podobnie jak na poprzed­nich zaję­ciach naj­waż­niej­szym ele­mentem było głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Wybrane przez nas książki „Fran­klin mówi kocham cię“ oraz „Czy muszę się zako­chać“ tema­tycznie nawią­zy­wały do tego naj­młod­szego zwy­czaju, który coraz bar­dziej upo­wszechnia się także w naszym kraju. W dalszej części spotkań dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje zwią­zane ze swoimi emo­cjami oraz kartki walen­tyn­kowe.

Kolejne spo­tkania w Aka­demii Czy­tania Bajek już w marcu.

Grażyna Ruta-Balińska

Finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Dziś odbył się w progach naszej Biblio­teki finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników. Konkurs prze­zna­czony dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych polega na gru­powej pracy nad roz­wią­za­niem testu. Zadanie jest nie­łatwe – uczest­nicy muszą odpo­wie­dzieć na 130 pytań zwią­za­nych z treścią książki wybranej przez liderów sto­wa­rzy­szenia „Wielka Liga“. W tym roku czy­tel­nicy z klas I-IV wyka­zy­wali się zna­jo­mo­ścią „Nie­zwy­kłych przygód dzie­sięciu skar­petek“ Justyny Bed­narek, a uczniom star­szych klas przy­padł w udziale „Pan Samo­cho­dzik i Nie­sa­mo­wity Dwór“. W zma­ga­niach wzięło udział osiem trzy­oso­bo­wych grup uczniów ze szkół z terenu powiatu byd­go­skiego. Do etapu woje­wódz­kiego, który rozegra się również w naszych progach 28 marca br., zakwa­li­fi­kuje się tylko jedna drużyna.

Anna Krasz­kie­wicz

Warsz­taty meto­dyczne „Le kami­shibaï en classe…“

Warsz­taty meto­dyczne „Le kami­shibaï en classe…“

W Czy­telni Głównej odbyło się spo­tkanie zor­ga­ni­zo­wane przez wydaw­nictwo Draco z Krakowa dla nauczy­cieli języka fran­cu­skiego. Było ono połą­czone z warsz­ta­tami meto­dycz­nymi pt.: Le kami­shibaï en classe de FLE: quelques pistes d’inspiration pour diver­si­fier l’enseignement et l’apprentissage, które popro­wa­dziła dr Mał­go­rzata Pio­trowska-Skrzypek, autorka pod­ręcz­nika C’est Parti!

Kami­shibai to tra­dy­cyjna japońska sztuka opo­wia­dania, która ma wie­lo­wie­kową tra­dycję. Pod­sta­wowym ele­mentem jest drew­niana skrzynka mająca formę roz­kła­da­nego teatrzyku. Wewnątrz umiesz­czone są karty z ilu­stra­cjami. Każda karta to kolejny frag­ment opo­wieści. Osoba pro­wa­dząca prze­kłada kolejne ilu­stracje kon­ty­nu­ując jed­no­cze­śnie nar­rację. Forma teatrzyku sprawdza się również w nauce języków obcych, szcze­gólnie dla małych dzieci.

Alina Mel­nicka-Zygmunt