<span class="caps">VI</span> Noc Bibliotek już za nami

VI Noc Bibliotek już za nami

Tego­roczna akcja prze­szła już do historii. Noc Bibliotek 2020 prze­bie­gała pod hasłem „Klimat na czytanie“, rozu­mianym jako okazja do dzie­lenia się zaso­bami – książ­kami, wiedzą i umie­jęt­no­ściami w przy­ja­znej, wirtu­alnej, wspólnej prze­strzeni, a także jako sposób na dbanie o dobro­stan ludzi i planety oraz ochronę środo­wiska i klimatu.

Była to „Noc“ inna niż poprzednie. Ze względu na sytu­ację epide­miczną odbyła się w prze­strzeni wirtu­alnej. Jej hasło prze­wodnie „Klimat na czytanie” miało zwrócić uwagę m.in.na problemy ochrony klimatu i środo­wiska natu­ral­nego. Stara­liśmy się spro­stać temu zadaniu zachę­cając naszych Czytel­ników i Gości odwie­dza­ją­cych stronę WWW oraz profil społecz­no­ściowy do skorzy­stania z przy­go­to­wanej specjalnie dla nich oferty, w której domi­no­wała powyższa tema­tyka, w różnych formach prze­kazu oraz zaadre­so­wana do różnych grup wiekowych.

Zapro­si­liśmy do wirtu­al­nych odwie­dzin na naszym profilu społecz­no­ściowym i stronie inter­ne­towej. Odwie­dziło nas tego dnia kilkaset osób. Przy­go­to­wa­liśmy kilka atrakcji:

- Książki dla dzieci – z klimatem o klimacie
Quiz klima­tyczno-lite­racki
Co łączy Pippi z ABBĄ?
Quiz „Jesienne klimaty“
Ukła­damy hasła zwią­zane z ekologią i ochroną środo­wiska! (konkurs z upominkami)
Cała Polska gra w planszówki
O ekologii i edukacji ekologicznej
Zadbaj o swój ślad węglowy i bądź EKO!
Wiedza ze spraw­dzo­nych źródeł… Nie bądź płaskoziemcem!
Czy udało się Wam odna­leźć najwy­god­niejszą pozycję do czytania na dzisiejszy wieczór?

Jednym z punktów sobot­niego programu było zapro­szenie do wspólnej zabawy w ukła­danie haseł zwią­za­nych z ekologią i ochroną środo­wiska, w nawią­zaniu do stwo­rzo­nego przez nas ekopla­katu. Trzej autorzy haseł, które otrzy­mały najwięcej lajków, zostaną nagro­dzeni książ­kami i ekolo­gicz­nymi upomin­kami, które pozy­ska­liśmy dzięki uprzej­mości pracow­ników Urzędu Miasta w Bydgoszczy, za co serdecznie dzię­ku­jemy! Największą popu­lar­no­ścią cieszyły się hasła:

Na ochronie środo­wiska twoje zdrowie tylko zyska“ – zapro­po­no­wane przez p. Anitę Laskowską (58 lajków);
„Idąc do lasu – nie rób hałasu!” – autor­stwa p. Pauliny Majsner (55 lajków);
„Długi spacer w czystym lesie ukojenie nerwów niesie”, które ułożył p. Jerzy Zieliński (49 lajków).

W sprawie odbioru nagród skon­tak­tu­jemy się z wybra­nymi osobami poprzez komu­ni­kator Messenger.

Bardzo dzię­ku­jemy Czytel­nikom i Sympa­tykom biblio­teki za liczny udział w sobotnim wyda­rzeniu. Zwycięzcom, gratulujemy!

Magda­lena Jaskulska-Hamadi – koor­dy­nator Nocy Bibliotek w PBW – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Noc Bibliotek 2019 już za nami

Noc Bibliotek 2019 już za nami

Wszyscy uczest­nicy Nocy Bibliotek 2019 przy wejściu do Biblio­teki otrzy­mali kartę do zbie­rania pieczątek za udział w różnych atrak­cjach przy­go­to­wa­nych specjalnie na tę okazję. Zdobycie 4 pieczątek gwaran­to­wało udział w loterii fantowej, na którą przy­go­to­wano 80 niespo­dzianek (maskotek, filmo­wych bajek, książek, magnesów, kubków i innych gadżetów).

W sobotę po godzinie 15.00 odwie­dziło nas prawie 80 osób. Wrażenia uczest­ników były bardzo pozy­tywne. Uśmiech zado­wo­lo­nych dzieci i doro­słych daje nam ogromną satys­fakcję i moty­wuje do podej­mo­wania kolej­nych niety­po­wych akcji w Biblio­tece. Zakoń­cze­niem całej akcji było wyświe­tlenie filmu „Bill i Ptyś“ w szkole szpi­talnej (Szpital Uniwer­sy­tecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy).

W przy­go­to­wania Nocy Biblio­teki włączyli się prawie wszyscy pracow­nicy Biblio­teki. Oto co czekało na tych, którzy nas już znali i tych, którzy trafili do Biblio­teki pierwszy raz:

 • Kier­masz książek obco­ję­zycz­nych (lite­ra­tura piękna, słow­niki, pozycje dydak­tyczne dla nauczycieli)
 • Pokój zagadek Klub Enigma (zagadki mate­ma­tyczno-logiczne zwią­zane z patronem Biblio­teki – Marianem Rejew­skim). Uczest­nicy w 45 minut wyko­ny­wali szereg zadań, aby otwo­rzyć sejf z niespodzianką.
 • Oldsku­lowe kino domowe dla dzieci (w specjalnie zaciem­nionym pomiesz­czeniu dzieci mogły obej­rzeć bajki wyświe­tlane projek­torem Ania)
 • Krzy­żówki i rebusy (zostały przy­go­to­wane dla różnych grup wieko­wych, wysta­wione na dużych plan­szach w kory­tarzu biblioteki)
 • Warsz­taty dla dzieci – Zrób własną książkę (dzieci tworzyły własne książki lepo­rello – wyko­rzy­stując kolo­rowy papier, naklejki, bibułę i inne elementy)
 • W wydziale Biblio­teki – Muzeum Oświaty – uczest­nicy poznali tajniki pisma (przy­go­to­wano zajęcia Od kipu do klawia­tury z historii pisma (pismo obraz­kowe, supeł­kowe, pisanie stalówką i na starych maszy­nach do pisania)
 • W Czytelni odbyły się zajęcia dla dzieci i doro­słych w formie gier języ­ko­wych (można było spraw­dzić swoje umie­jęt­ności i wiedzę z języków obcych: niemiec­kiego, angiel­skiego i innych)
 • Lektu­rowa Kryp­togra – dla dzieci w wieku 10 – 11 lat (pytania do uczest­ników były ukryte w różnych miej­scach Biblioteki)
 • Wystawa zakładek do książek – Nie zaginaj rogów! (prawie 100 różnego typu zakładek zostało wysta­wio­nych w gablo­tach na kory­tarzu Biblioteki)
 • Bajkowa skrzynia dla najmłod­szych (dzieci loso­wały różne przed­mioty i musiały zgadnąć, z jakiej bajki pochodzą)
 • Teatrzyk kami­shibai (niety­powa forma opowia­dania historii dla dzieci i młodzieży wywo­dząca się z Japonii)
 • Bingo lite­rackie (tym razem starsi uczest­nicy Nocy Bibliotek mogli wykazać się znajo­mo­ścią literatury)
Noc Bibliotek 2019

Noc Bibliotek 2019

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania – ogól­no­polska akcja w niekon­wen­cjo­nalny sposób zachę­ca­jąca do korzy­stania z zasobów bibliotek jako najbar­dziej otwar­tych i dostęp­nych insty­tucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspól­nych, łączą­cych ludzi, lokal­nych centrów żywej kultury i edukacji. Głównym orga­ni­za­torem akcji jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza w godz. 15:00 – 20:00 na nastę­pu­jące atrakcje:

 • kier­masz książek obcojęzycznych,
 • Klub Enigma dla rodzin,
 • oldsku­lowe kino domowe dla dzieci,
 • krzy­żówki i rebusy,
 • Zrób własną książkę – warsz­taty leporello,
 • Z języ­kiem obcym na wesoło – zajęcia dla uczest­ników od 6 do 99 lat
 • Lite­rackie bingo,
 • Od kipu do klawia­tury,
 • Lektu­rowa kryp­togra,
 • bajkowa skrzynia dla najmłodszych,
 • teatrzyk kami­shibai,
 • loteria fantowa,
 • wystawy: Nie zaginaj rogów, Lite­ra­tura dzie­cięca w zbio­rach PBW, Sukcesy i osią­gnięcia Biblioteki,
 • rozwią­zanie konkursu Złóż życzenia Biblio­tece.