<span class="caps">VI</span> Noc Bibliotek już za nami

VI Noc Bibliotek już za nami

Tego­roczna akcja prze­szła już do historii. Noc Bibliotek 2020 prze­bie­gała pod hasłem „Klimat na czytanie“, rozu­mianym jako okazja do dzie­lenia się zaso­bami – książ­kami, wiedzą i umie­jęt­no­ściami w przy­ja­znej, wirtu­alnej, wspólnej prze­strzeni, a także jako sposób na dbanie o dobro­stan ludzi i planety oraz ochronę środo­wiska i klimatu.

Była to „Noc“ inna niż poprzednie. Ze względu na sytu­ację epide­miczną odbyła się w prze­strzeni wirtu­alnej. Jej hasło prze­wodnie „Klimat na czytanie” miało zwrócić uwagę m.in.na problemy ochrony klimatu i środo­wiska natu­ral­nego. Stara­liśmy się spro­stać temu zadaniu zachę­cając naszych Czytel­ników i Gości odwie­dza­ją­cych stronę WWW oraz profil społecz­no­ściowy do skorzy­stania z przy­go­to­wanej specjalnie dla nich oferty, w której domi­no­wała powyższa tema­tyka, w różnych formach prze­kazu oraz zaadre­so­wana do różnych grup wiekowych.

Zapro­si­liśmy do wirtu­al­nych odwie­dzin na naszym profilu społecz­no­ściowym i stronie inter­ne­towej. Odwie­dziło nas tego dnia kilkaset osób. Przy­go­to­wa­liśmy kilka atrakcji:

- Książki dla dzieci – z klimatem o klimacie
Quiz klima­tyczno-lite­racki
Co łączy Pippi z ABBĄ?
Quiz „Jesienne klimaty“
Ukła­damy hasła zwią­zane z ekologią i ochroną środo­wiska! (konkurs z upominkami)
Cała Polska gra w planszówki
O ekologii i edukacji ekologicznej
Zadbaj o swój ślad węglowy i bądź EKO!
Wiedza ze spraw­dzo­nych źródeł… Nie bądź płaskoziemcem!
Czy udało się Wam odna­leźć najwy­god­niejszą pozycję do czytania na dzisiejszy wieczór?

Jednym z punktów sobot­niego programu było zapro­szenie do wspólnej zabawy w ukła­danie haseł zwią­za­nych z ekologią i ochroną środo­wiska, w nawią­zaniu do stwo­rzo­nego przez nas ekopla­katu. Trzej autorzy haseł, które otrzy­mały najwięcej lajków, zostaną nagro­dzeni książ­kami i ekolo­gicz­nymi upomin­kami, które pozy­ska­liśmy dzięki uprzej­mości pracow­ników Urzędu Miasta w Bydgoszczy, za co serdecznie dzię­ku­jemy! Największą popu­lar­no­ścią cieszyły się hasła:

Na ochronie środo­wiska twoje zdrowie tylko zyska“ – zapro­po­no­wane przez p. Anitę Laskowską (58 lajków);
„Idąc do lasu – nie rób hałasu!” – autor­stwa p. Pauliny Majsner (55 lajków);
„Długi spacer w czystym lesie ukojenie nerwów niesie”, które ułożył p. Jerzy Zieliński (49 lajków).

W sprawie odbioru nagród skon­tak­tu­jemy się z wybra­nymi osobami poprzez komu­ni­kator Messenger.

Bardzo dzię­ku­jemy Czytel­nikom i Sympa­tykom biblio­teki za liczny udział w sobotnim wyda­rzeniu. Zwycięzcom, gratulujemy!

Magda­lena Jaskulska-Hamadi – koor­dy­nator Nocy Bibliotek w PBW – Wydział Udostęp­niania Zbiorów