Noc Muzeów 2017

Noc Muzeów 2017

Rekord fre­kwencji pobity! Muzeum Oświaty w Byd­goszczy (wydział Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego) wie­czorem i w nocy 20 maja 2017 r. odwie­dziły setki byd­gosz­czan, a także goście ze Szkocji, Ukrainy i innych krajów.

Odwie­dza­jący mieli okazję zoba­czyć stałe wystawy:
„Szkoła naszych dziadków i pra­dziadków”
„Szkol­nictwo w okresie PRL
„Drogi zdo­by­wania zawodu nauczy­ciela”
„Losy byd­go­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945”
„Marian Rejewski – genialny byd­gosz­czanin, mate­matyk i kryp­tolog”.

Spo­tkanie pokoleń w Muzeum Oświaty

Spo­tkanie pokoleń w Muzeum Oświaty

Na wer­nisaż wystawy „100 lat Byd­go­skiego Har­cer­stwa” przy­były dzie­siątki zuchów i har­cerzy. Uni­ka­towe zbiory gwa­ran­to­wały wyprawę w nie­zwykły świat pol­skiego skau­tingu. Wystawie towa­rzy­szyła pre­lekcja pt. „Początki Har­cer­stwa Byd­go­skiego”.
Na „Spo­tkaniu pokoleń” w gronie har­cer­skim (od zuchów po seniorów) nie zabrakło gier, muzyki, zabaw i opo­wieści o har­cer­stwie. Przy­bli­żyło ono miesz­kańcom naszego miasta historię i dorobek har­cer­stwa oraz aktu­alną ofertę pro­gra­mową i har­cerski styl życia.