Noc Muzeów 2019

Noc Muzeów 2019

Muzeum Oświaty zaprasza 18/19 maja w godzi­nach od 17.00 do 01.00. O godz. 18.00 odbę­dzie się wer­nisaż wystawy malar­skiej Natalii i Macieja Jeliń­skich pt. „Poza wyobraźnią“. Natalia i Maciej Jelińscy są człon­kami szu­biń­skiej grupy pla­styków „Plama’s“. Razem pro­wadzą pry­watną galerię „Kory­ta­rzyk“ w Szu­binie. Natalia Jelińska jest absol­wentką Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego w Poznaniu na Wydziale Edu­kacji Arty­stycznej. Inte­re­suje się przede wszystkim malar­stwem szta­lu­gowym, rysun­kiem, grafiką kom­pu­te­rową i insta­lacją. Bierze udział w ple­ne­rach pla­stycz­nych na terenie całego kraju. Maciej Jeliński zajmuje się głównie malar­stwem szta­lu­gowym, rysun­kiem i insta­lacją. W ory­gi­nalny sposób inter­pre­tuje sztukę austra­lij­skich Abo­ry­genów. Znając ich prace, z początku naśla­duje ich tech­nikę „krop­ko­wania“. Jednak przez lata wykształcił swój własny styl w malar­stwie, a mia­no­wicie na płaskie kolory nakłada struk­tury barw­nych kropek, kółe­czek, które har­mo­ni­zują z tłem płasz­czyzny. Stosuje abs­trak­cyjne barwy i kształty dzięki czemu nadaje malo­wanym przed­miotom i posta­ciom zupełnie nowy wymiar.

Zapra­szamy do zwie­dzania naszych stałych eks­po­zycji:

Szkoła naszych dziadków i pra­dziadków” – zapra­szamy rodziców z dziećmi do szkoły z okresu dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.

Szkol­nictwo w okresie PRL” – wystawa wspo­mnień dla wszyst­kich, którzy w tym okresie z tor­ni­strem na plecach wędro­wali do szkoły.

Drogi zdo­by­wania zawodu nauczy­ciela” – wystawa prze­zna­czona w szcze­gól­ności dla nauczy­cieli i osób zwią­za­nych z oświatą.

Losy byd­go­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945” – zachę­camy do zwie­dzenia wystawy doty­czącej życia byd­gosz­czan w tym okresie.

Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog” – każda z odwie­dza­ją­cych osób będzie miała moż­li­wość wyko­rzy­stać w prak­tyce symu­lator Enigmy.

Joanna Gra­bowska-Jano­wiak
kie­rownik Muzeum Oświaty (wydziału Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy)