Mój bajkowy przy­ja­ciel – konkurs plastyczny dla dzieci

Mój bajkowy przy­ja­ciel – konkurs plastyczny dla dzieci

Uwaga! Prze­dłu­żamy termin przyj­mo­wania prac do 17 maja 2019 r.
Zapra­szamy uczniów klas I – III szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Mój bajkowy przy­ja­ciel“. Prace wyko­nane dowolną tech­niką należy dostar­czyć do Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Na zwycięzców czekają nagrody, m.in. podwójne zapro­szenia na przed­sta­wienie teatralne dla dzieci będące w reper­tu­arze Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

Do pobrania:
Regu­lamin konkursu
Formu­larz zgłoszeniowy
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych