Mój bajkowy przyja­ciel – konkurs plastyczny dla dzieci

Mój bajkowy przyja­ciel – konkurs plastyczny dla dzieci

Uwaga! Przedłu­żamy termin przyj­mo­wania prac do 17 maja 2019 r.
Zapra­szamy uczniów klas I – III szkół podsta­wo­wych z województwa kujawsko-pomor­skiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Mój bajkowy przyja­ciel“. Prace wykonane dowolną techniką należy dostar­czyć do Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Na zwycięzców czekają nagrody, m.in. podwójne zapro­szenia na przed­sta­wienie teatralne dla dzieci będące w reper­tu­arze Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Formu­larz zgłosze­niowy
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych