Mój bajkowy przy­ja­ciel – konkurs pla­styczny dla dzieci

Mój bajkowy przy­ja­ciel – konkurs pla­styczny dla dzieci

Zapra­szamy uczniów klas I – III szkół pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego do udziału w kon­kursie pla­stycznym pt. „Mój bajkowy przy­ja­ciel“. Prace wyko­nane dowolną tech­niką należy dostar­czyć do Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy do 30 kwietnia br. Na zwy­cięzców czekają nagrody, m.in. podwójne zapro­szenia na przed­sta­wienie teatralne dla dzieci będące w reper­tu­arze Teatru Pol­skiego w Byd­goszczy.

Do pobrania:
Regu­lamin kon­kursu
For­mu­larz zgło­sze­niowy
Zgoda rodziców/opiekunów praw­nych