Dzień w biblio­tece

Dzień w biblio­tece

Kolejni uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach spę­dzili w biblio­tece kilka godzin. Na zaję­ciach „Bez­pie­czeń­stwo w sieci” uczniowie dowie­dzieli się, jak należy chronić swoją pry­wat­ność, dbać o mocne hasła oraz sza­nować innych użyt­kow­ników sieci. Poru­szany był także problem zacho­wy­wania rów­no­wagi między światem wir­tu­alnym a rze­czy­wi­stym. Mło­dzież miała również okazję uczest­ni­czyć w grze decy­zyjnej, w której mogła sama zade­cy­dować o poczy­na­niach boha­tera kre­skówki.

Nauczy­ciele biblio­te­karze przy­go­to­wali dla nich także zajęcia roz­wi­ja­jące spo­strze­gaw­czość, pamięć, refleks. W aka­demii Gier Logicz­nych mło­dzież poznała m.in. gry Colorfox, Dr Eureka, Figu­romat, Kurnik.

W pokoju zagadek „Klub Enigma“ również trzeba było myśleć logicznie, koja­rzyć i liczyć. Zaba­wowa forma zajęć moty­wo­wała uczniów do dużej aktyw­ności.

Histo­rycy w biblio­tece

Histo­rycy w biblio­tece

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy gości­liśmy stu­dentów trze­ciego roku kie­runku Historia Insty­tutu Historii i Sto­sunków Mię­dzy­na­ro­do­wych Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy. Słu­chacze poznali historię Biblio­teki oraz struk­turę orga­ni­za­cyjną i zadania poszcze­gól­nych wydziałów. W Inter­ne­towym Centrum Infor­macji Mul­ti­me­dialnej korzy­stali z pro­gramu Integro Prolib, wyszu­ki­wali w zbio­rach Biblio­teki książki doty­czące meto­dyki nauczania historii oraz innych pozycji zgod­nych z zain­te­re­so­wa­niami. Spo­tkaniu prze­pro­wa­dzo­nemu w Wydziale Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych towa­rzy­szyła wystawa książek tema­tycznie zwią­zana z kie­run­kiem kształ­cenia stu­dentów.

W drugiej części zajęć przy­go­to­wa­liśmy wizytę w biblio­tecznym esacpe roomie oraz Aka­demii Gier Logicz­nych. Escape room to pokój zagadek. Zamknięci w nim gracze muszą roz­wiązać wiele zagadek, aby wydo­stać się z pomiesz­czenia przed upływem 45 minut. Trzeba wykazać się zręcz­no­ścią, wiedzą i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Aka­demia Gier Logicz­nych to zajęcia edu­ka­cyjne, których celem jest roz­wi­janie wyobraźni prze­strzennej, pamięci, spo­strze­gaw­czości i umie­jęt­ności logicz­nego myślenia – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami plan­szo­wymi i logicz­nymi. Stu­denci pozna­wali akty­wi­zu­jące metody nauczania, które będą mogli wyko­rzy­stywać w przy­szłej pracy zawo­dowej.

Na zaję­ciach edu­ka­cyj­nych w biblio­tece

Na zaję­ciach edu­ka­cyj­nych w biblio­tece

To już setne w tym roku wejście grupy szkolnej do dzia­ła­ją­cego w biblio­tece Klubu Enigma (escape roomu). Uczniowie kl. 7 ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 66 w Byd­goszczy zmagali się z łami­głów­kami w pokoju zagadek. Dwie grupy zakoń­czyły zabawę suk­cesem, a dwie były bardzo bliskie uwol­nienia się z escape roomu. Mło­dzież uczest­ni­czyła również w zaję­ciach z edu­kacji czy­tel­ni­czej i medialnej. Pozna­wała historię książki i jej różne formy. W sali wysta­wowej poświę­conej Maria­nowi Rejew­skiemu uczniowie zapo­znali się z doko­na­niami byd­go­skiego kryp­to­loga i deszy­fro­wali infor­macje na kom­pu­te­ro­wych symu­la­to­rach Enigmy. Na kolej­nych zaję­ciach ćwi­czyli logiczne myślenie, spo­strze­gaw­czość i pamięć. Cztery godziny w biblio­tece minęły im szybko i przy­jemnie.

Pią­to­kla­siści ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 46 w biblio­tece

Pią­to­kla­siści ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 46 w biblio­tece

Tym razem z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych w grupach sko­rzy­stali uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 46. Na zaję­ciach pn. „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“ dys­ku­to­wali o war­to­ściach, którymi kierują się ludzie w życiu. W Aka­demii Gier Logicz­nych stało przed uczniami wyzwanie popraw­nego rozu­mo­wania, inte­gro­wania infor­macji, bły­ska­wicz­nego podej­mo­wania decyzji i spraw­nego zapa­mię­ty­wania. Podobne umie­jęt­ności przy­dały się też w escape roomie, w którym nauka łączy się z zabawą, a jasno okre­ślony cel – wydo­stanie się z zamknię­tego pokoju – moty­wuje uczest­ników do wysiłku inte­lek­tu­al­nego.

Uczniowie z Nie­pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 1

Uczniowie z Nie­pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 1

Pią­to­kla­siści roz­wią­zy­wali zagadki logiczne i mate­ma­tyczne w Klubie Enigma. Nie wszystkim grupom udało się samo­dzielnie uwolnić z escape roomu, ale zabawa podo­bała się uczest­nikom, a duch rywa­li­zacji między grupami był bardzo widoczny. Uczniowie również rywa­li­zo­wali ze sobą w Aka­demii Gier Logicz­nych, gdzie trzeba było mocno gim­na­sty­kować umysł, aby wykazać prze­wagę nad innymi. Na zaję­ciach edu­ka­cyj­nych o war­to­ściach, jakimi trzeba kie­rować się na co dzień, pią­to­kla­siści żywo dys­ku­to­wali i bez skrę­po­wania wyra­żali swoje poglądy.

Mło­dzież z Fordonu na zaję­ciach w biblio­tece

Mło­dzież z Fordonu na zaję­ciach w biblio­tece

Uczniowie klasy 7 ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 4 w Byd­goszczy pozna­wali historię książki od naj­daw­niej­szych form aż po książki pop-up i elek­tro­niczne. W Aka­demii Gier Logicz­nych mło­dzież ćwi­czyła pamięć, spo­strze­gaw­czość i refleks grając w Bra­inBox NaturaSer­pen­tynę oraz kształ­ciła wyobraźnię prze­strzenną podczas zmagań w grze Digit. Kolejną atrakcją dla uczniów był pobyt w biblio­tecznym escape roomie, gdzie uczniowie wyka­zy­wali się ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem w odga­dy­wanie kolej­nych zagadek logicz­nych.

Nowości w Aka­demii Gier Logicz­nych

Nowości w Aka­demii Gier Logicz­nych

Aka­demia Gier Logicz­nych wzbo­ga­ciła się o 5 nowych gier o war­tości 400 złotych dzięki pozy­skaniu spon­sora, firmy Rebel​.pl, która prze­ka­zała je biblio­tece nie­od­płatnie. Są one wyko­rzy­sty­wane na zaję­ciach pro­wa­dzo­nych przez nauczy­ciela biblio­te­karza Ewę Bielską, z wykształ­cenia mate­ma­tyka. Spo­tkania w Aka­demii Gier Logicz­nych cieszą się dużym zain­te­re­so­wa­niem. Uczniowie ze sku­pie­niem, a czę­ściej z uśmie­chami na twa­rzach i bez stresu, ćwiczą kom­pe­tencje mate­ma­tyczne, pamięć, spo­strze­gaw­czość i logiczne myślenie.

Klasa spor­towa na zaję­ciach w biblio­tece

Klasa spor­towa na zaję­ciach w biblio­tece

Między tre­nin­gami spor­to­wymi uczniowie ze Szkoły nr 31 przy ul. Kar­ło­wicza w Byd­goszczy kształ­cili umie­jęt­ności umy­słowe na zaję­ciach w Aka­demii Gier Logicz­nych oraz wytę­żali szare komórki w escape roomie. Logiczne myślenie przy­daje się zawsze i wszę­dzie, więc trzy godziny spę­dzone w biblio­tece na pewno nie były czasem stra­conym.

Uczniowie ze Szkoły im. Ireny Sen­dle­rowej

Uczniowie ze Szkoły im. Ireny Sen­dle­rowej

Kolejna byd­goska pla­cówka – Szkoła Pod­sta­wowa nr 58 im. Ireny Sen­dle­rowej – sko­rzy­stała z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie brali udział w zaję­ciach o war­to­ściach „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“. Później łamali sobie głowy na zaję­ciach w Aka­demii Gier Logicz­nych i roz­wią­zy­wali zagadki w escape roomie.

Klub Enigma działa nadal…

Klub Enigma działa nadal…

Do dziś escape room „Klub Enigma“ odwie­dziło ponad 700 uczniów z 19 szkół byd­go­skich i okolic: Mroczy, Koto­mierza, Łabi­szyna i Szubina. Projekt wymy­ślony przez pra­cow­ników biblio­teki i zre­ali­zo­wany wspólnie z Kujawsko-Pomor­skim Centrum Dzie­dzictwa Oświaty miał trwać 4 mie­siące. Ze względu na duże zain­te­re­so­wanie nauczy­cieli i uczniów został on włą­czony do stałej oferty zajęć edu­ka­cyj­nych biblio­teki.
Uczniowie zamknięci w escape roomie współ­pra­cując ze sobą wyka­zują się kre­atyw­no­ścią, logicznym i ana­li­tycznym myśle­niem, sprytem oraz spo­strze­gaw­czo­ścią. Nauczy­ciele doce­nili pomysł, który, ich zdaniem, świetnie moty­wuje mło­dzież do wysiłku inte­lek­tu­al­nego i pracy w zespole.
Zain­te­re­so­wani mogą reje­strować grupy tele­fo­nicznie: 52 – 341-19 – 84 wew.15.
Zapra­szamy!

Wczoraj swoje umie­jęt­ności testo­wali uczniowie klasy woj­skowej z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szu­binie. Ćwi­czyli też pamięć, ana­li­tyczne myślenie, poprawne koja­rzenie faktów na zaję­ciach w Aka­demii Gier Logicz­nych, które pro­wadzi nauczy­ciel biblio­te­karz, z wykształ­cenia mate­matyk – Ewa Bielska.

Uczniowie z 64-ki

Uczniowie z 64-ki

Uczniowie klasy 6 c ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 64 w Byd­goszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach przy­go­to­wa­nych przez nauczy­cieli PBW: „Bez­pie­czeń­stwo w sieci“, „Gry­wa­li­zacja“ oraz „Escape room – pokój zagadek“. Był to poży­tecznie spę­dzony czas poza murami szkoły, łączący naukę z zabawą.

Zajęcia w biblio­tece

Zajęcia w biblio­tece

Kolejna klasa ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy sko­rzy­stała z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych, pro­wa­dzo­nych przez nauczy­cieli Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy. Uczniowie kształ­to­wali spo­strze­gaw­czość, pamięć, logiczne myślenie na zaję­ciach pt. Gry­wa­li­zacja.
Kolejna godzina minęła dzie­ciom na pozna­waniu pod­sta­wo­wych war­tości moral­nych, które są źródłem norm spo­łecz­nych. War­tości te wska­zują, jak powinni postę­pować ludzie, aby żyć w sta­bilnym i dobrze funk­cjo­nu­jącym spo­łe­czeń­stwie.
Energia roz­pie­rała uczniów w Klubie Enigma – escape roomie, z którego chcieli się jak naj­szyb­ciej uwolnić. Rywa­li­zacja wzmacnia moty­wację, więc uczniowie moco­wali się ochoczo z zagad­kami logicz­nymi, aby pokonać pozo­stałe grupy.

Uczniowie z Łabi­szyna

Uczniowie z Łabi­szyna

Szó­sto­kla­siści z Zespołu Szkół w Łabi­szynie przy­je­chali do biblio­teki, aby wziąć udział w 4-godzin­nych zaję­ciach w grupach. Kształ­cili kom­pe­tencje mate­ma­tyczne, dys­ku­to­wali o zna­czeniu war­tości w życiu czło­wieka, obej­rzeli wystawę dziadków do orze­chów i książek o nich, a także rywa­li­zo­wali, która grupa pierwsza uwolni się z escape roomu.

Gry logiczne w biblio­tece

Gry logiczne w biblio­tece

Gim­na­zja­liści z Zespołu Szkół w Koto­mierzu przy­je­chali do biblio­teki na 3-godzinne zajęcia w grupach. Przy­go­to­wane dla nich pod­chwy­tliwe i wcią­ga­jące zagadki logiczne o różnym stopniu trud­ności uczą myślenia ana­li­tycz­nego i popraw­nego wnio­sko­wania, ale przede wszystkim zapew­niają świetną zabawę. Rywa­li­zacja wzmac­niała moty­wację do roz­wią­zy­wania zadań logicz­nych i mate­ma­tycz­nych. Uczniowie ćwi­czyli kon­cen­trację, wyobraźnię prze­strzenną, spo­strze­gaw­czość i pamięć. Dalszy ciąg prze­ła­my­wania lek­cyjnej rutyny odbywał się w escape roomie, w którym miło­śnicy głów­ko­wania mogli wykazać się spraw­no­ścią inte­lektu, sprytem, koja­rze­niem faktów i kre­atywnym myśle­niem.