Dzień w biblio­tece

Dzień w biblio­tece

Kolejni uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach spędzili w biblio­tece kilka godzin. Na zajęciach „Bezpie­czeń­stwo w sieci” uczniowie dowie­dzieli się, jak należy chronić swoją prywat­ność, dbać o mocne hasła oraz szanować innych użytkow­ników sieci. Poruszany był także problem zacho­wy­wania równo­wagi między światem wirtu­alnym a rzeczy­wi­stym. Młodzież miała również okazję uczest­ni­czyć w grze decyzyjnej, w której mogła sama zadecy­dować o poczy­na­niach bohatera kreskówki.

Nauczy­ciele biblio­te­karze przygo­to­wali dla nich także zajęcia rozwi­ja­jące spostrze­gaw­czość, pamięć, refleks. W Akademii Gier Logicz­nych młodzież poznała m.in. gry Colorfox, Dr Eureka, Figuromat, Kurnik.

W pokoju zagadek „Klub Enigma“ również trzeba było myśleć logicznie, kojarzyć i liczyć. Zabawowa forma zajęć motywo­wała uczniów do dużej aktyw­ności.

Histo­rycy w biblio­tece

Histo­rycy w biblio­tece

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gości­liśmy studentów trzeciego roku kierunku Historia Insty­tutu Historii i Stosunków Między­na­ro­do­wych Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Słuchacze poznali historię Biblio­teki oraz struk­turę organi­za­cyjną i zadania poszcze­gól­nych wydziałów. W Inter­ne­towym Centrum Infor­macji Multi­me­dialnej korzy­stali z programu Integro Prolib, wyszu­ki­wali w zbiorach Biblio­teki książki dotyczące metodyki nauczania historii oraz innych pozycji zgodnych z zainte­re­so­wa­niami. Spotkaniu przepro­wa­dzo­nemu w Wydziale Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych towarzy­szyła wystawa książek tematycznie związana z kierun­kiem kształ­cenia studentów.

W drugiej części zajęć przygo­to­wa­liśmy wizytę w biblio­tecznym esacpe roomie oraz Akademii Gier Logicz­nych. Escape room to pokój zagadek. Zamknięci w nim gracze muszą rozwiązać wiele zagadek, aby wydostać się z pomiesz­czenia przed upływem 45 minut. Trzeba wykazać się zręcz­no­ścią, wiedzą i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Akademia Gier Logicz­nych to zajęcia eduka­cyjne, których celem jest rozwi­janie wyobraźni przestrzennej, pamięci, spostrze­gaw­czości i umiejęt­ności logicz­nego myślenia – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami planszo­wymi i logicz­nymi. Studenci pozna­wali aktywi­zu­jące metody nauczania, które będą mogli wykorzy­stywać w przyszłej pracy zawodowej.

Na zajęciach eduka­cyj­nych w biblio­tece

Na zajęciach eduka­cyj­nych w biblio­tece

To już setne w tym roku wejście grupy szkolnej do działa­ją­cego w biblio­tece Klubu Enigma (escape roomu). Uczniowie kl. 7 ze Szkoły Podsta­wowej nr 66 w Bydgoszczy zmagali się z łamigłów­kami w pokoju zagadek. Dwie grupy zakoń­czyły zabawę sukcesem, a dwie były bardzo bliskie uwolnienia się z escape roomu. Młodzież uczest­ni­czyła również w zajęciach z edukacji czytel­ni­czej i medialnej. Pozna­wała historię książki i jej różne formy. W sali wysta­wowej poświę­conej Maria­nowi Rejew­skiemu uczniowie zapoznali się z dokona­niami bydgo­skiego krypto­loga i deszy­fro­wali infor­macje na kompu­te­ro­wych symula­to­rach Enigmy. Na kolej­nych zajęciach ćwiczyli logiczne myślenie, spostrze­gaw­czość i pamięć. Cztery godziny w biblio­tece minęły im szybko i przyjemnie.

Piąto­kla­siści ze Szkoły Podsta­wowej nr 46 w biblio­tece

Piąto­kla­siści ze Szkoły Podsta­wowej nr 46 w biblio­tece

Tym razem z oferty zajęć eduka­cyj­nych w grupach skorzy­stali uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej nr 46. Na zajęciach pn. „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“ dysku­to­wali o warto­ściach, którymi kierują się ludzie w życiu. W Akademii Gier Logicz­nych stało przed uczniami wyzwanie popraw­nego rozumo­wania, integro­wania infor­macji, błyska­wicz­nego podej­mo­wania decyzji i spraw­nego zapamię­ty­wania. Podobne umiejęt­ności przydały się też w escape roomie, w którym nauka łączy się z zabawą, a jasno określony cel – wydostanie się z zamknię­tego pokoju – motywuje uczest­ników do wysiłku intelek­tu­al­nego.

Uczniowie z Niepu­blicznej Szkoły Podsta­wowej nr 1

Uczniowie z Niepu­blicznej Szkoły Podsta­wowej nr 1

Piąto­kla­siści rozwią­zy­wali zagadki logiczne i matema­tyczne w Klubie Enigma. Nie wszystkim grupom udało się samodzielnie uwolnić z escape roomu, ale zabawa podobała się uczest­nikom, a duch rywali­zacji między grupami był bardzo widoczny. Uczniowie również rywali­zo­wali ze sobą w Akademii Gier Logicz­nych, gdzie trzeba było mocno gimna­sty­kować umysł, aby wykazać przewagę nad innymi. Na zajęciach eduka­cyj­nych o warto­ściach, jakimi trzeba kierować się na co dzień, piąto­kla­siści żywo dysku­to­wali i bez skrępo­wania wyrażali swoje poglądy.

Młodzież z Fordonu na zajęciach w biblio­tece

Młodzież z Fordonu na zajęciach w biblio­tece

Uczniowie klasy 7 ze Szkoły Podsta­wowej nr 4 w Bydgoszczy pozna­wali historię książki od najdaw­niej­szych form aż po książki pop-up i elektro­niczne. W Akademii Gier Logicz­nych młodzież ćwiczyła pamięć, spostrze­gaw­czość i refleks grając w BrainBox NaturaSerpen­tynę oraz kształ­ciła wyobraźnię przestrzenną podczas zmagań w grze Digit. Kolejną atrakcją dla uczniów był pobyt w biblio­tecznym escape roomie, gdzie uczniowie wykazy­wali się ogromnym zaanga­żo­wa­niem w odgady­wanie kolej­nych zagadek logicz­nych.

Nowości w Akademii Gier Logicz­nych

Nowości w Akademii Gier Logicz­nych

Akademia Gier Logicz­nych wzboga­ciła się o 5 nowych gier o wartości 400 złotych dzięki pozyskaniu sponsora, firmy Rebel​.pl, która przeka­zała je biblio­tece nieod­płatnie. Są one wykorzy­sty­wane na zajęciach prowa­dzo­nych przez nauczy­ciela biblio­te­karza Ewę Bielską, z wykształ­cenia matema­tyka. Spotkania w Akademii Gier Logicz­nych cieszą się dużym zainte­re­so­wa­niem. Uczniowie ze skupie­niem, a częściej z uśmie­chami na twarzach i bez stresu, ćwiczą kompe­tencje matema­tyczne, pamięć, spostrze­gaw­czość i logiczne myślenie.

Klasa sportowa na zajęciach w biblio­tece

Klasa sportowa na zajęciach w biblio­tece

Między trenin­gami sporto­wymi uczniowie ze Szkoły nr 31 przy ul. Karło­wicza w Bydgoszczy kształ­cili umiejęt­ności umysłowe na zajęciach w Akademii Gier Logicz­nych oraz wytężali szare komórki w escape roomie. Logiczne myślenie przydaje się zawsze i wszędzie, więc trzy godziny spędzone w biblio­tece na pewno nie były czasem straconym.

Uczniowie ze Szkoły im. Ireny Sendle­rowej

Uczniowie ze Szkoły im. Ireny Sendle­rowej

Kolejna bydgoska placówka – Szkoła Podsta­wowa nr 58 im. Ireny Sendle­rowej – skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie brali udział w zajęciach o warto­ściach „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“. Później łamali sobie głowy na zajęciach w Akademii Gier Logicz­nych i rozwią­zy­wali zagadki w escape roomie.

Klub Enigma działa nadal…

Klub Enigma działa nadal…

Do dziś escape room „Klub Enigma“ odwie­dziło ponad 700 uczniów z 19 szkół bydgo­skich i okolic: Mroczy, Kotomierza, Łabiszyna i Szubina. Projekt wymyślony przez pracow­ników biblio­teki i zreali­zo­wany wspólnie z Kujawsko-Pomor­skim Centrum Dziedzictwa Oświaty miał trwać 4 miesiące. Ze względu na duże zainte­re­so­wanie nauczy­cieli i uczniów został on włączony do stałej oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki.
Uczniowie zamknięci w escape roomie współ­pra­cując ze sobą wykazują się kreatyw­no­ścią, logicznym i anali­tycznym myśle­niem, sprytem oraz spostrze­gaw­czo­ścią. Nauczy­ciele docenili pomysł, który, ich zdaniem, świetnie motywuje młodzież do wysiłku intelek­tu­al­nego i pracy w zespole.
Zainte­re­so­wani mogą rejestrować grupy telefo­nicznie: 52 – 341-19 – 84 wew.15.
Zapra­szamy!

Wczoraj swoje umiejęt­ności testo­wali uczniowie klasy wojskowej z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szubinie. Ćwiczyli też pamięć, anali­tyczne myślenie, poprawne kojarzenie faktów na zajęciach w Akademii Gier Logicz­nych, które prowadzi nauczy­ciel biblio­te­karz, z wykształ­cenia matematyk – Ewa Bielska.

Uczniowie z 64-ki

Uczniowie z 64-ki

Uczniowie klasy 6 c ze Szkoły Podsta­wowej nr 64 w Bydgoszczy uczest­ni­czyli w zajęciach przygo­to­wa­nych przez nauczy­cieli PBW: „Bezpie­czeń­stwo w sieci“, „Grywa­li­zacja“ oraz „Escape room – pokój zagadek“. Był to pożytecznie spędzony czas poza murami szkoły, łączący naukę z zabawą.

Zajęcia w biblio­tece

Zajęcia w biblio­tece

Kolejna klasa ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych, prowa­dzo­nych przez nauczy­cieli Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy. Uczniowie kształ­to­wali spostrze­gaw­czość, pamięć, logiczne myślenie na zajęciach pt. Grywa­li­zacja.
Kolejna godzina minęła dzieciom na pozna­waniu podsta­wo­wych wartości moral­nych, które są źródłem norm społecz­nych. Wartości te wskazują, jak powinni postę­pować ludzie, aby żyć w stabilnym i dobrze funkcjo­nu­jącym społe­czeń­stwie.
Energia rozpie­rała uczniów w Klubie Enigma – escape roomie, z którego chcieli się jak najszyb­ciej uwolnić. Rywali­zacja wzmacnia motywację, więc uczniowie mocowali się ochoczo z zagad­kami logicz­nymi, aby pokonać pozostałe grupy.

Uczniowie z Łabiszyna

Uczniowie z Łabiszyna

Szósto­kla­siści z Zespołu Szkół w Łabiszynie przyje­chali do biblio­teki, aby wziąć udział w 4‑godzinnych zajęciach w grupach. Kształ­cili kompe­tencje matema­tyczne, dysku­to­wali o znaczeniu wartości w życiu człowieka, obejrzeli wystawę dziadków do orzechów i książek o nich, a także rywali­zo­wali, która grupa pierwsza uwolni się z escape roomu.

Gry logiczne w biblio­tece

Gry logiczne w biblio­tece

Gimna­zja­liści z Zespołu Szkół w Kotomierzu przyje­chali do biblio­teki na 3‑godzinne zajęcia w grupach. Przygo­to­wane dla nich podchwy­tliwe i wciąga­jące zagadki logiczne o różnym stopniu trudności uczą myślenia anali­tycz­nego i popraw­nego wniosko­wania, ale przede wszystkim zapew­niają świetną zabawę. Rywali­zacja wzmac­niała motywację do rozwią­zy­wania zadań logicz­nych i matema­tycz­nych. Uczniowie ćwiczyli koncen­trację, wyobraźnię przestrzenną, spostrze­gaw­czość i pamięć. Dalszy ciąg przeła­my­wania lekcyjnej rutyny odbywał się w escape roomie, w którym miłośnicy główko­wania mogli wykazać się spraw­no­ścią intelektu, sprytem, kojarze­niem faktów i kreatywnym myśle­niem.