Trio­mino na szare komórki

Trio­mino na szare komórki

Akademia Gier Logicz­nych dzia­ła­jąca w naszej biblio­tece nie zapo­mina o miło­śni­kach rozrywek logicz­nych. W ocze­ki­waniu na wzno­wienie zajęć z dziećmi i młodzieżą w Akademii pole­camy ukła­dankę Trio­mino – dziś dla wszyst­kich, którzy chcą spraw­dzić lub utrwalić swoją znajo­mość podsta­wo­wych figur geometrycznych.

Wystarczy wydru­kować obrazek, wyciąć poszcze­gólne trój­kąty, a następnie ułożyć z nich gwiazdę, tak aby na styka­ją­cych się bokach nazwa paso­wała do rysunku figury geometrycznej.

Trimino – Dopasuj nazwę do figury

Oto kształt, który ma powstać:

Dobrej zabawy!