Kontakt

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
85 – 094 Bydgoszcz

Tele­fony:

52 341 19 84
52 341 30 74 

numery wewnętrzne:
Fax – 10,
Sekre­ta­riat – 11,
Księ­go­wość – 14,
Opra­co­wanie zbiorów – 15,
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania
Placówek Oświa­to­wych – 16,
Wypo­ży­czalnia – 17,
Czytelnia – 18

52 341 71 86 (Księ­go­wość)
52 340 01 40 (Groma­dzenie i opra­co­wanie zbiorów)
52 342 65 90 (Muzeum Oświaty)
iod@​pbw.​bydgoszcz.​pl (Inspektor ochrony danych osobo­wych Edyta Ksobiak)