Kontakt

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
85 – 094 Bydgoszcz

Dyrektor
mgr Ewa Pronobis-Sosnowska
e‑mail: dyrektor@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Dyrektor Biblio­teki przyj­muje inte­re­santów w spra­wach skarg i wnio­sków w każdy wtorek w godzi­nach od 11:00 do 16:00. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy przy­jęcia inte­re­santów odby­wają się w następny dzień tygo­dnia w tych samych godzinach.

Sekre­ta­riat
tel. 52 341 19 84
e‑mail: administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Główna księ­gowa
mgr Anna Kuriata-Urbanek
tel. 52 341 71 86
e‑mail: ksiegowosc1@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kierownik gospo­darczy
mgr Małgo­rzata Wierzbowska
tel. 52 341 19 84
e‑mail: malgorzata.​wierzbowska@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Groma­dzenie i opra­co­wanie zbiorów
tel. 52 340 01 40
e‑mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Czytelnia
tel. 52 341 19 84 w. 18
e‑mail: czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Wypo­ży­czalnia
tel. 52 341 19 84 w. 17
e‑mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Muzeum Oświaty
tel. 52 342 65 90
e‑mail: muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Inspektor ochrony danych osobowych
mgr Edyta Ksobiak
iod@​pbw.​bydgoszcz.​pl