Klub Enigma działa nadal…

Klub Enigma działa nadal…

Do dziś escape room „Klub Enigma“ odwie­dziło ponad 700 uczniów z 19 szkół byd­go­skich i okolic: Mroczy, Koto­mierza, Łabi­szyna i Szubina. Projekt wymy­ślony przez pra­cow­ników biblio­teki i zre­ali­zo­wany wspólnie z Kujawsko-Pomor­skim Centrum Dzie­dzictwa Oświaty miał trwać 4 mie­siące. Ze względu na duże zain­te­re­so­wanie nauczy­cieli i uczniów został on włą­czony do stałej oferty zajęć edu­ka­cyj­nych biblio­teki.
Uczniowie zamknięci w escape roomie współ­pra­cując ze sobą wyka­zują się kre­atyw­no­ścią, logicznym i ana­li­tycznym myśle­niem, sprytem oraz spo­strze­gaw­czo­ścią. Nauczy­ciele doce­nili pomysł, który, ich zdaniem, świetnie moty­wuje mło­dzież do wysiłku inte­lek­tu­al­nego i pracy w zespole.
Zain­te­re­so­wani mogą reje­strować grupy tele­fo­nicznie: 52 – 341-19 – 84 wew.15.
Zapra­szamy!

Wczoraj swoje umie­jęt­ności testo­wali uczniowie klasy woj­skowej z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szu­binie. Ćwi­czyli też pamięć, ana­li­tyczne myślenie, poprawne koja­rzenie faktów na zaję­ciach w Aka­demii Gier Logicz­nych, które pro­wadzi nauczy­ciel biblio­te­karz, z wykształ­cenia mate­matyk – Ewa Bielska.