Klub Enigma działa nadal…

Klub Enigma działa nadal…

Do dziś escape room „Klub Enigma“ odwie­dziło ponad 700 uczniów z 19 szkół bydgo­skich i okolic: Mroczy, Kotomierza, Łabiszyna i Szubina. Projekt wymyślony przez pracow­ników biblio­teki i zreali­zo­wany wspólnie z Kujawsko-Pomor­skim Centrum Dziedzictwa Oświaty miał trwać 4 miesiące. Ze względu na duże zainte­re­so­wanie nauczy­cieli i uczniów został on włączony do stałej oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki.
Uczniowie zamknięci w escape roomie współ­pra­cując ze sobą wykazują się kreatyw­no­ścią, logicznym i anali­tycznym myśle­niem, sprytem oraz spostrze­gaw­czo­ścią. Nauczy­ciele docenili pomysł, który, ich zdaniem, świetnie motywuje młodzież do wysiłku intelek­tu­al­nego i pracy w zespole.
Zainte­re­so­wani mogą rejestrować grupy telefo­nicznie: 52 – 341-19 – 84 wew.15.
Zapra­szamy!

Wczoraj swoje umiejęt­ności testo­wali uczniowie klasy wojskowej z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szubinie. Ćwiczyli też pamięć, anali­tyczne myślenie, poprawne kojarzenie faktów na zajęciach w Akademii Gier Logicz­nych, które prowadzi nauczy­ciel biblio­te­karz, z wykształ­cenia matematyk – Ewa Bielska.