Spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samokształ­cenia

Spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samokształ­cenia

W czytelni odbyło się kolejne spotkanie sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego, koordy­no­wanej przez nauczy­ciela-konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy Justynę Adamską. Tym razem nauczy­ciele wymie­niali się doświad­cze­niami związa­nymi z reali­zacją projektów języko­wych w ramach programu ERASMUS plus. Swoim barwnym wystą­pie­niem prele­gentki ze SP nr 57 w Bydgoszczy zachęciły pozosta­łych nauczy­cieli do brania udziału w tego typu progra­mach. Jak zwykle, nauczy­ciele mieli okazję do skorzy­stania z księgo­zbioru anglo­ję­zycz­nego. Zapra­szamy na kolejne spotkanie sieci, które zapla­no­wano na 20.03.2018 o godz.16.30 w czytelni.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz