Spo­tkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia

Spo­tkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia

W czy­telni odbyło się kolejne spo­tkanie sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego, koor­dy­no­wanej przez nauczy­ciela-kon­sul­tanta z KPCEN w Byd­goszczy Justynę Adamską. Tym razem nauczy­ciele wymie­niali się doświad­cze­niami zwią­za­nymi z reali­zacją pro­jektów języ­ko­wych w ramach pro­gramu ERASMUS plus. Swoim barwnym wystą­pie­niem pre­le­gentki ze SP nr 57 w Byd­goszczy zachę­ciły pozo­sta­łych nauczy­cieli do brania udziału w tego typu pro­gra­mach. Jak zwykle, nauczy­ciele mieli okazję do sko­rzy­stania z księ­go­zbioru anglo­ję­zycz­nego. Zapra­szamy na kolejne spo­tkanie sieci, które zapla­no­wano na 20.03.2018 o godz.16.30 w czy­telni.

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz