Uczniowie z Zespołu Szkół <span class="caps">CKR</span> w biblio­tece

Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w biblio­tece

Klasa I z Zespołu Szkół Centrum Kształ­cenia Rol­ni­czego w Byd­goszczy sko­rzy­stała z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie pozna­wali sposoby bez­piecz­nego i poży­tecz­nego poru­szania się po Inter­necie. Kolejna godzina prze­zna­czona była na zajęcia z cyklu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach“, a temat brzmiał „Poko­namy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga prze­trwać“. Kolejną godzinę mło­dzież spę­dziła w escape roomie, gdzie musiała wykazać się umie­jęt­no­ścią współ­pracy w grupie, sprytem i logicznym myśle­niem.