Uczniowie ze Szkoły im. Ireny Sen­dle­rowej

Uczniowie ze Szkoły im. Ireny Sen­dle­rowej

Kolejna byd­goska pla­cówka – Szkoła Pod­sta­wowa nr 58 im. Ireny Sen­dle­rowej – sko­rzy­stała z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie brali udział w zaję­ciach o war­to­ściach „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“. Później łamali sobie głowy na zaję­ciach w Aka­demii Gier Logicz­nych i roz­wią­zy­wali zagadki w escape roomie.