Uczniowie ze Szkoły im. Ireny Sendlerowej

Uczniowie ze Szkoły im. Ireny Sendlerowej

Kolejna bydgoska placówka – Szkoła Podsta­wowa nr 58 im. Ireny Sendle­rowej – skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie brali udział w zaję­ciach o warto­ściach „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“. Później łamali sobie głowy na zaję­ciach w Akademii Gier Logicz­nych i rozwią­zy­wali zagadki w escape roomie.