Zimowe spotkania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Zimowe spotkania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Kolejne spotkania z najmłod­szymi w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek poświę­cone były twórczości Hansa Christiana Andersena. W dniu 6 lutego 2018 r. odwie­dzili nas uczniowie klasy I i II Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy. Zajęcia pod hasłem „Królowa Śniegu i zimowe opowieści” rozpo­częły się krótką prezen­tacją przybli­ża­jącą życie i dorobek literacki najbar­dziej znanego duńskiego baśnio­pi­sarza Hansa Christiana Andersena. W dalszej części przeczy­ta­łyśmy dzieciom baśń „Królowa Śniegu” oraz wspólnie rozwią­zy­wa­liśmy quiz na temat przeczy­ta­nego utworu. Następnie dzieci wykony­wały ilustracje do baśni, a na zakoń­czenie obejrzały wystawę różnych wydań baśni Andersena. Życzymy wszystkim dzieciom udanych ferii.