Zimowe spo­tkania w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Zimowe spo­tkania w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Kolejne spo­tkania z naj­młod­szymi w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek poświę­cone były twór­czości Hansa Chri­stiana Ander­sena. W dniu 6 lutego 2018 r. odwie­dzili nas uczniowie klasy I i II Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy. Zajęcia pod hasłem „Królowa Śniegu i zimowe opo­wieści” roz­po­częły się krótką pre­zen­tacją przy­bli­ża­jącą życie i dorobek lite­racki naj­bar­dziej znanego duń­skiego baśnio­pi­sarza Hansa Chri­stiana Ander­sena. W dalszej części prze­czy­ta­łyśmy dzie­ciom baśń „Królowa Śniegu” oraz wspólnie roz­wią­zy­wa­liśmy quiz na temat prze­czy­ta­nego utworu. Następnie dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje do baśni, a na zakoń­czenie obej­rzały wystawę różnych wydań baśni Ander­sena. Życzymy wszystkim dzie­ciom udanych ferii.