Klasa spor­towa na zaję­ciach w biblio­tece

Klasa spor­towa na zaję­ciach w biblio­tece

Między tre­nin­gami spor­to­wymi uczniowie ze Szkoły nr 31 przy ul. Kar­ło­wicza w Byd­goszczy kształ­cili umie­jęt­ności umy­słowe na zaję­ciach w Aka­demii Gier Logicz­nych oraz wytę­żali szare komórki w escape roomie. Logiczne myślenie przy­daje się zawsze i wszę­dzie, więc trzy godziny spę­dzone w biblio­tece na pewno nie były czasem stra­conym.